Click here to load reader

Revija Forum 01

 • View
  104

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of Revija Forum 01

 • Gla si lo o du hov nom, kul tu ro lo kom, na cio nal nom iden ti te tu i po lo a ju Bo nja ka/Mus li ma nau Cr noj Go ri

  Iz la zi u Pod go ri ci sva kog pr vog pet ka u mje se cu

  Pe tak, 7. april 2006. go di ne Broj 1 Go di na I

 • FO TO PRI A SA SKU PO VA FO RU MA:

  Broj ni su sku po vi i ak tiv nos ti FO RU MA pos red stvom ko jih su us pje no pre zen to va ne tra di cio nal ne i dru ge vri jed nos ti na ro da

 • 3 pe tak, 7. apri la 2006. Re vi ja FO RUM

  HRO NI KAPo vo dom smr ti Slo bo da na Mi lo e vi a: NES HVAT LJI VA BO LE I VOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9Sa ot va ra nja iz lo be TragEsad Ko an: I RAV NO DU NOST JE ZLO IN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  PRE NO SI MO: Mo ni tor- Mio drag Pe ro vi, dr: IZ BOR BEZ STRA HA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

  KRI TI KE PA RA LE LEOk ru gli sto Fo ru ma Bo nja ka/Mus li ma na Cr ne Go re: KAK VU CR NU GO RU E LI MOSuljo Mus ta fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13Hu sein Ce no Tu zo vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Ri fat Ras to der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14Se fer Me e do vi, dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16Asim Diz da re vi, dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20Amer Ha li lo vi, dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21Er vin Spa hi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22Ke mal Pu ri i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24Ham do Ko an . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26Mir sad Ras to der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27Ra fet Hu so vi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28er bo Ras to der, prof.dr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

  MLA DI O SE BIAd nan Pre ki: KA KO PRES KO I TI ZID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30Me li ta Ras to der: E GA SMO ZBIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

  DRUT VOPo ku aj i pers pek ti ve po li ti ke sa moi den ti fi ka ci je B/MSead Sa di ko vi: BJEK STVO OD PO DA NIT VA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  EKO NO MI JA Eko nom ski am bi jent u Cr noj Go ri - Ha lil Ka la, dr: STRA TE GI JA KO RAK PO KO RAK . . . . . . . .34

  OBRA ZO VA NJEBo nja ci/Mus li ma ni i obra zo va nje u Cr noj Go ria zim Fe ta ho vi: KON CEPT BO LJEG ME U SOB NOG UPOZ NA VA NJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36

  KUL TU RAKul tu ra Bo nja ka/Mus li ma na u Cr noj Go ri- Suljo Mus ta fi: KA KO SA U VA TI SE BE . . . . . . . .38En ver Mu ra to vi: NE OB JAV LJE NI STI HO VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40Od lo mak iz pu to pi sa - Zuv di ja Hod i: U KA TE DRA LI UM JET NOS TI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

  BA TI NA, TRA DI CI JA, OBI A JIIbi Ku je vi, De li ja Kur pe jo vi: BO A LUK IZ SA HA RE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

  RE POR TA A, ZA PISKa ko sam sni ma la se ri ju o da mi ja ma - Na da Ra ho vi: IS PIT PRED BO GOM . . . . . . . . . . . . . . .45Pis mo iz Sa ra je va - Zum ber Mu ra to vi: ZOV BI HORS KOG BE HA RA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

  KROZ IS TO RI JUMus li ma ni u drut ve nom i vo tu Cr ne Go reHu sein Ce no Tu zo vi: RA ME UZ RA ME SA SVI MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48Po ko lje nji ma za us po me nu: POD GO RI A NI U AL BA NI JI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

  VJER SKI POJ MOV NIKPo jam i zna e nje: IS LAM, MUS LI MAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

  IZ DA VA:Fo rum Bo nja ka/Mus li ma na Cr ne Go re

  * * *

  PRED SJED NIK SAV JE TA:Hu sein - Ce no Tu zo vi, prof.

  PRED SJED NIK UPRAV NOG OD BO RA: Suljo Mus ta fi

  ADRE SA:Pod go ri ca, ul. AV NOJ-a br. 32e-mail: re vi ja_fo [email protected] hoo.com

  fo [email protected]/fax: ++381 81 643 281

  * * *

  KO OR DI NA TO RI:Me li ta Ras to der Ad nan Pre ki

  * * *

  LI KOV NA PRI PRE MA:Adin Ras to der

  * * *

  GRA FI KA PRI PRE MA:Er vin Tu zo vi

  * * *

  TAM PA:Ro tos log, Pod go ri ca

  TI RA: 2000

  F O R U MF O R U M Gla si lo o du hov nom, kul tu ro lo kom, na cio nal nom iden ti te tu i po lo a ju Bo nja ka/Mus li ma na u Cr noj Go ri Iz la zi u Pod go ri ci sva kog pr vog pet ka u mje se cu

  RE VI JA

  SA DR AJ

 • Po la zei od i nje ni ce da je Cr naGo ra, od nje nih duk ljan skih te me -lja (XI vi jek) sa slo ven skim, ro -man skim, ilir skim i ke lt skim et no som, tehri an skim, a, po tom, i ot va ra nja pre mais lam skom ci vi li za cijskom kru gu od stra -ne sa mih la no va vla dars kih po ro di ca:Cr no je vi a, Her ce ga i dru gih (u Is lam sume u pr vi ma, jo u XV vi je ku, pre li bratIva na Cr no je vi a, Pe tar, pa sin Stan ko kas ni je poz nat kao Sken der-beg Cr no je -vi, kao i sin Her ce ga Stje pa na, itd.) i, po -seb no, od pri sa je di nje nja Nik i a (1877.),Ba ra (1878.), Ul ci nja (1880.), di je la San -da ka (1912/13.) i, ko na no, Bo ke(1918.), mul ti et ni ka, mul ti kon fe sio nal nai mul ti na cio nal na za jed ni ca;

  Uv je re ni da su raz li i tos ti ko je pro i zi -la ze iz nas lje a raz li i tih ci vi li za cijskihkru go va, ko ji su se su da ra li i pro i ma li ina pros to ri ma da na nje Cr ne Go re, op -te ci vi li za cij ske vri jed nos ti ko je tre bauva a va ti i us kla i va ti;

  Ima ju i u vi du da sa mo de mo krat skadrut va, od nos no dr a ve pu nih gra an -skih i ljud skih slo bo da ima ju bu du nost,te da je pra vo na ou va nje du hov nog,kul tur no lo kog i na cio nal nog iden ti te tajed no od te melj nih ljud skih pra va;

  Svjes ni da pra vo na iden ti tet ima ju sa -mo oni ko ji, ne e ka ju i da im dru giodre u ju ste pen pos to ja nja, svo je pos to -ja nje sa mi pot vr u ju stva ra la kim is ka zi -va njem i de mo krat skom za ti tom pra va;

  For mi ra mo

  Fo rum Bo nja ka/Mus li ma na

  kao udru e nje gra a na i pro gram skibli skih udru e nja i or ga ni za ci ja sa po -dru ja Cr ne Go re.

  Za lan stvo u Fo ru mu ni je bit no ko jupo li ti ku op ci ju ne ko pre fe ri ra, kao ni toda li je vjer nik ili ag nos tik. Za lan stvo u

  Fo ru mu ni je bit no ni to da li se ne ko, tre -nut no, iz ja nja va kao Bo njak, Mus li man,Cr no go rac ili Sr bin is lam ske vje re. Va noje da ne spo ri dru gi ma pra vo na uv je re -nje i, po go to vu, da ne spo ri pri mat i nje -ni ca nad na met nu tim na vi ka ma.

  la no vi Fo ru ma mo gu i tre ba ju bi tisvi oni ko ji dr e do ono ga to se ne spor -no mo e de fi ni sa ti kao za jed ni ka tra di -ci ja i ba ti na, od nos no svi oni ko ji svo juna cio nal nu au to hto nost i iden ti tet pre -poz na ju u vi ev je kov nom kon ti nui te tuje zi ko li te rar ne, kul tur no is to rij ske idu hov ne ba ti ne, nas ta le pro i ma njemis lam skog ci vi li za cijskog kru ga sa pre dis -lam skim i ukup nim kul tur nim, tra di cio -nal nim i du hov nim nas lje em os ta lih na -ro da sa pros to ra Cr ne Go re i biv e Ju go -

  sla vi je, a ko ji ne pris ta ju na na met nu ti bi -ljeg is to rij ske kri vi ce ili bi lo ka kav dru gipod re en po lo aj zbog vjer ske ili na cio -nal ne pri pad nos ti.

  PRO GRAM SKI CIL JE VI

  Pre vas hod ni cilj Fo ru ma je da ob jek -tiv nim iden ti fi ko va njem po lo a ja Bo nja -ka/Mus li ma na u Re pu bli ci Cr noj Go ri iar ti ku la ci jom i afir ma ci jom re al nog na -cio nal nog in te re sa, do pri ne se po bolj a -nju us tav no prav nog i ukup nog po lo a japri pad ni ka ovog na ro da i kao gra an ba ikao ko lek ti vi te ta. U tom smis lu, kao pri o -ri tet no, na me e se:

  Odre e nje o to me ko ja bi for masub jek ti vi za ci je bi la naj pri klad ni ja zaou va nje na cio nal nog i kul tu ro lo kogiden ti te ta Bo nja ka/ Mus li ma na;

  Sis tem sko ute me lje nje i za ti ta in di vi -du al nih i ko lek tiv nih na cio nal nih pra va;

  Pre zen ta ci ja i nje ni ca o to me ko sui od ka da Bo nja ci/Mus li ma ni Cr ne Go re;

  Podsti ca nje raz vo ja po dru ja na ko ji -ma i ve Bo nja ci/Mus li ma ni;

  Sa rad nja sa udru e nji ma i or ga ni za ci -ja ma sa pros to ra Cr ne Go re, sus jed nih isvih de mo krat skih ze ma lje, kao i in sti tu -ci ja ma Ev rop ske uni je i me u na rod ne za -jed ni ce u cje li ni ko je se ba ve za ti tomljud skih i, po seb no, ma njin skih pra vaitd...

  RI JE I TA LA CA

  4 pe tak, 7. apri la 2006. Re vi ja FO RUM

  FO RUM BO NJA KA/MUS LI MA NA CR NE GO RE

  Za jed ni k