Revista AGRIMEDIA - Martie 2010

 • View
  227

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Revista Agrimedia cu știri, analize, comentarii și informații din Agricultura. Informează-te ACUM la nivel European!, tehnologii, agricultura, agronomie, zootehnie, medicina veterinara, carti agricole, referate agricultura, ferma

Text of Revista AGRIMEDIA - Martie 2010

 • Martie 2010 3

  |n edi]iile anterioare ale publica]iei noastre am semnalat \n mod constant starea necorespunz`toare a sectorului de \mbun`t`]iri funciare, cu prec`dere a sistemelor de iriga]ii.Aceast` period` este \ns` bntuit` de inunda]iile de nest`vilit, care spulber` lini[tea [i bruma de avut ale miilor de familii, preponderent din mediul rural.Dar de ce se tot reediteaz` acest film de groaz`, cu o caden]` de 2-3 episoade anuale?

  Dac` \nainte de 1989 exista o strategie unitar` de combatere a acestui fenomen, alocndu-se [i fondurile necesare \n acest scop, \n ultimii 20 de ani, investi]iile \n protec]ia contra inunda]iilor, prin consolidarea digurilor, prin decolmatarea albiilor, prin lucr`ri specifice de desecare, s-au realizat sporadic.Bani nu au fost, nu sunt [i nu vor fi la nivelul necesarului, \ns` speciali[tii au posibilitatea s` decid` sectoarele prioritare, prin aprecierea pericolelor iminente.

  |n acest sens, exist` structuri centrale [i locale care gestioneaz` resursele alocate \ntre]inerii digurilor [i realiz`rii desec`rilor, pentru decolmatarea albiilor, dar [i reglement`ri legale care sanc]ioneaz` distrugerea investi]iilor existente pentru ap`rare contra inunda]iilor - \ns` cu ce efect? - mii de hectare de terenuri agricole sunt inundate la prima ploaie sau

  la topirea z`pezii- zonele populate din arealul unor ruri interioare de pe valea Dun`rii

  [i din B`r`gan tr`iesc anual co[marul inund`rii propriet`]ilor- s-a permis ridicarea unor construc]ii chiar \n albia minor` a unor

  cursuri de ap` sau canale colectoare [i de evacuare a apei \n exces- s-au permis defri[`ri ira]ionale, devers`ri \n albiile rurilor a

  rumegu[ului sau a altor reziduuri- s-au dezafectat canale [i instala]ii subterane de drenare a apei \n

  exces.

  |n acest sens, este ilustrativ ce s-a \ntmplat cu sistemul de drenare a apei \n exces de pe suprafe]ele din nordul Capitalei, pe care \n prezent troneaz` sute de construc]ii, predispuse la inundare \n perioadele ploioase. Acest fenomen este \ntlnit de altfel [i \n multe dintre zonele limitrofe ale marilor ora[e sau ale sta]iunilor turistice.Pentru redresarea situa]iei, din pu]inul pe care \l avem, din fonduri externe nerambursabile, dar [i din \mprumuturile deja contractate, judicios alocate, putem s` \ncepem s` punem stavil` \n calea apelor.Corpul legiuitor al ]`rii, ales [i de cet`]enii colegiilor care ast`zi se confrunt` cu furia apelor dezl`n]uite, are datoria s` asigure urgent cadrul legal pentru \nl`turarea efectelor inunda]iilor, dar [i pentru promovarea unei strategii eficiente de combatere a acestui fenomen deosebit de p`gubitor. Altfel, minunata noastr` Romnie se afund` an dup` an \n mocirla inunda]iilor, din cauza nep`s`rii condamnabile!

  Inunda]ii [i Corpul legiuitor al ]`rii

  Simona MUNTEANU

 • Martie 20104 www.euro-ferma.ro

  ISSN 1844 3176

  SUMAR:S.C. AGRI MEDIA INVEST SRL

  Str. R\ul Sadului nr. 8,Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77

  Sector 4, Bucure[ti

  Tel. 021 / 637.02.99Tel. / Fax: 021 / 317.05.87redactie@euro-ferma.ro

  Anul IV, Nr. 3 / 2010 (36)Martie 2010

  REDACTOR {EFSimona Munteanu

  simona@euro-ferma.ro0752.24.25.35031.439.97.46

  REDACTORIAna Must`]ea

  ana.mustatea@euro-ferma.ro0752.24.25.32

  Nicoleta Burtannicoleta@euro-ferma.ro

  Victor V`t`manuvictor@euro-ferma.ro

  0757.11.09.99

  Ionu] V\n`toruionut@euro-ferma.ro

  0724.35.36.98

  CORECTORGabriela Din]`

  MARKETINGGabriela St`nculescugabriela@euro-ferma.ro

  0752.24.25.29

  ABONAMENTE {I DIFUZAREOana Neagu0752.24.25.31

  oana@euro-ferma.ro

  CONCEPT GRAFIC & DTPAndrei Arabolea

  dtp@euro-ferma.ro

  Cerin]e ale supermaketurilor privind calitatea produc]iei horticole

  O gam` larg` de produse pentru reu[ita culturilor agricole

  100 de milioane de euro pentru dezvoltarea zonelor pesc`re[ti

  CLEARFIELD UNION - Tehnologia culturilor bogate

  Combaterea buruienilor porumbului

  OMG - o mare provocare a cercet`rii europene!

  Fertilizarea profesional` a gazonului

  Sem`natul lucernei

  Considerente privind cultura cartofului extratimpuriu [i timpuriu

  Controlul familiilor de albine

  Fondurile europene, incluse \n planul de dezvoltare a exploata]iei

  Combinele Challenger - alegerea v` apar]ine

  Ma[ina autopropulsat` de ierbicidat Hardi Alpha Varitrack

  Massey Ferguson prezint` noua serie de tractoare compacte MF 1500

  Rela]iile dintre principalele elemente climatice [i produc]ia de fructe

  T`ierea vi]elor afectate de gerurile din timpul iernii

  BioFach, cel mai mare trg interna]ional de produse ecologice

  Burse externe

  8

  10

  38

  46

  48

  50

  52

  56

  60

  62 Legisla]ie agricol`64

  14

  20

  28

  32

  40

  41

  42

  44

  |n dialog cu fermierii6

  Editorial3

  Legisla]ie agricol`66

 • Martie 2010 5www.euro-ferma.ro

 • Martie 20106

  |n dialog cu fermierii Cumseprezint`culturiledetoamn`[icumv`preg`ti]ipentru\nfiin]areacelordeprim`var`? Dec]ianiave]iculturaderapi]`\nasolament[icuceproblemev-a]iconfruntat\nvegeta]ie?

  Marian B\scoveanu, administrator SC Apofis Agro SRL, localitatea Dr`g`ne[ti, jude]ul Prahova|n cadrul societ`]ii, administrez o suprafa]` de 500 ha, cultivat` cu gru (200 ha), porumb (100 ha) [i floarea-soarelui (200 ha). Cultura de gru a ie[it bine din iarn`, \nfr`]irea este total`, iar acum se afl` \n stadiul de \mp`iere. Cnd \mi va permite timpul, voi aplica, pentru o ac]iune mai puternic`, un fungicid sistemic, care s` con]in` dou` substan]e active. Pentru culturile de prim`var`, m-am aprovizionat cu \ngr`[`mintele necesare [i am \ncheiat un contract pentru achizi]ia de material semincer. Din p`cate, pentru \nfiin]area culturilor de prim`var` nu vom mai avea motorin` subven]ionat`. Acest lucru va determina m`rirea cheltuielilor de produc]ie. Vom \ncerca s` limit`m anumite opera]ii, att ct vom putea, \ns` f`r` s` punem \n pericol calitatea produc]iei agricole.|n alte state ale Uniunii Europene, motorina este subven]ionat`.Anul acesta nu am mai cultivat rapi]` deoarece anul trecut a ocupat \n cadrul exploata]iei o suprafa]` de 350 ha [i trebuia s` respect rota]ia culturilor. De regul`, la aceast` cultur` nu \ntmpin probleme \n vegeta]ie pentru c` aplic tratamente la primele semne de atac, att pentru combaterea bolilor, ct [i a d`un`torilor. Momentul prielnic pentru a aplica tratamentele de combatere \l alg dup` ce fac o vizit` \n cmp. |n cazul apari]iei g`rg`ri]ei (Ceutorhyncus napi), aplic un insecticid la un prag economic de d`unare de 3-4 adul]i/mp.

  Viorel Zahiu, administrator SC Agrozah 2005 SRL, localitatea Pogoanele, jude]ul Buz`u Suprafa]a pe care o administrez este de 550 ha, iar structura culturilor agricole din acest an cuprinde urm`toarele plante: gru (100 ha), rapi]` (70 ha), floarea-soarelui (100 ha) [i porumb. |n cmp, culturile de toamn`, respectiv grul [i rapi]a, se prezint` foarte bine [i nu cred c` vom \nregistra pierderi. Stratul de z`pad` care a acoperit culturile \n perioada de ger a protejat foarte mult plantele de temperaturile sc`zute. Dac` nu erau acoperite de z`pad`, culturile ar fi fost calamitate. Pentru \nfiin]area culturilor de prim`var` vom \ntmpina probleme din cauza lipsei banilor. Nu vom putea achizi]iona motorina la pre]ul actual. Culturile de toamn` le-am putut \nfiin]a pentru c` am f`cut un credit pe Legea 150, am achitat datoria, iar acum nu mai am surse financiare pentru a \ncepe campania de prim`var`. |n privin]a rapi]ei, este o cultur` pe care o avem de patru ani \n asolament, iar probleme \ntmpinate \n vegeta]ie le-am avut acum doi ani, cu atacul d`un`torilor specifici. |n general, nu se face nici o avertizare pentru aplicarea tratamentelor. Noi mergem \n sole [i verific`m. Pentru a nu mai avea probleme, anul trecut am aplicat, \n vegeta]ie, patru tratamente pentru protec]ia plantelor.

 • Martie 2010 7

  {tefan Vasile, administrator SC Majest Agroserv SRL, localitatea Rmnicelu, jude]ul Buz`u Exploatez o suprafa]` de 480 ha, iar culturile aflate \n asolament sunt grul, rapi]a, coriandrul, porumbul [i floarea-soarelui. Culturile de toamn` au ie[it destul de bine din iarn`. |n zona noastr` au fost temperaturi de -24C [i, cu toate acestea, ne a[tept`m s` plece bine \n vegeta]ie. Grul a fost afectat de ger doar \n procent mic, de maximum 10%, iar r`s`rirea la aceast` cultur` este pu]in \ntrziat` din cauza lipsei apei din sol.La \nfiin]area culturilor de prim`var` vom avea cheltuieli mari cu motorina. Rapi]a o cultiv`m de patru ani \n exploata]ia agricol` [i [tiu c`, dac` aplici preventiv tratamentele specifice de protec]ie, nu \ntmpini probleme cu atacul bolilor [i d`un`torilor. Primele tratamente pe care le voi face vor fi luna martie. Anul trecut, din cauza secetei, nu am ob]inut produc]ii prea mari, (1.200 kg/ha), de[i am aplicat toate tratamentele necesare. 60% din suprafa]a \ns`mn]at` cu rapi]` a fost calamitat` din cauza secetei. Am f`cut dosar, dar am \n]eles c` nu vom primi desp`gubirea.

  Cumseprezint`culturiledetoamn`[icumv`preg`ti]ipentru\nfiin]areacelordeprim`var`? Dec]ianiave]iculturaderapi]`\nasolament[icuceproblemev-a]iconfruntat\nvegeta]ie?

  Ana

  MU

  ST~

  }EA

  Florin Z`noag`, inginer agronom FirstFarms Agro SRL, localitatea F`urei, jude]ul Br`ilaSocietatea FirstFarm de]ine, \n total, o suprafa]` de 5.000 ha, \ns` doar 3.000 ha din aceasta este lucrat` efectiv. Structura culturilor din acest an va cuprinde urm`toarele plante: gru (1.000 ha), rapi]` (500 ha), orzoaic` de prim`var` (600 ha), floarea-soarelui (400 ha) [i porumb. Pn` \n momentul acesta, culturile de toamn` arat` bine, doar rapi]a a fost afectat` \