Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat

  • Published on
    02-Jun-2018

  • View
    320

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 1/51</p><p>SOLUCIONARIQUADERN DE TREBALL</p><p>LLENGUA CATALANA 2BATXILLERAT</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 2/51</p><p>2</p><p>SOLUCIONARI.QUADERNDETREBALL.</p><p>LLENGUACATALANA2BATXILLERAT</p><p>MATERIALFOTOCOPIABLE/</p><p>CASTELLNOUEDICIONS.</p><p>HERMESEDITORAGENERAL,</p><p>S.</p><p>A.</p><p>U.</p><p>ORTOGRAFIA</p><p>Unitat 1:El vocalisme catal</p><p>1 acreieu; binvalida;ccant;dformula, formul;ebenet;fvnia; gcarrega, carreg; hcont; icontinua,</p><p>continu;jitali2 adesembre [];bordinador [];cvacances [];dpastissos[]; eadvocat [];f sorts [];gescopeta</p><p>[1]; htomaquera []; inovella [1];jmandarines []; kescola [3]; lbotiga []; mtisores []; nmuntanya[]; osabates []; pcarboner []</p><p>3 a calent; b sabent;c aixella;d llebre; e plom;f vora;g fosc</p><p>4</p><p>e o</p><p>oberta tancada oberta tancada</p><p>deu molts diners, deueuros, ceba de figueres,trnsit dens, bec mistela,conflicte tens, tinc set,</p><p>set gols</p><p>la seva padrina, dents dellet, bec corb, tens set?</p><p>t sort, s fora, llavors hofar, fonts de Montjuc,</p><p>sobre la sessi, em moc</p><p>s sord, fra interessant,llavors de tomaquera,fons de pensi, sobrelescriptori, moc nasal</p><p>5</p><p>[e] [1] [3] [o]</p><p>llest</p><p>seva</p><p>tel</p><p>verd</p><p>cleda</p><p>melfresc</p><p>soc</p><p>col</p><p>pot</p><p>gotcoll</p><p>tot</p><p>sorra</p><p>6 aferro;bpremi;cmedi;dingenu;ebistec;f arquitecte;ggreix; hsegell; icrema;jantena; kagenda;laparena; mcert; nfesta; obandera; pbunyol; qgenoll; rmona; scorn; tclot; udolor;vpenyora;</p><p>wfarigola; xhora;ybou; zpou; amoll; bporta; crosa; drossa</p><p>e o</p><p>oberta tancada oberta tancada</p><p>ferro, premi, medi,</p><p>ingenu, bistec, arquitecte,antena, aparena, cert</p><p>greix, segell, crema,</p><p>agenda, festa, bandera</p><p>bunyol, clot, hora, bou,</p><p>moll, porta, rosa</p><p>genoll, mona, corn, dolor,</p><p>penyora, farigola, pou,rossa</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 3/51</p><p>3</p><p>SOLUCIONARI.QUADERNDETREBALL.</p><p>LLENGUACATALANA2BATXILLERAT</p><p>MATERIALFOTOCOPIABLE/</p><p>CASTELLNOUEDICIONS.</p><p>HERMESEDITORAGENERAL,</p><p>S.</p><p>A.</p><p>U.</p><p> SOLUCIONARI</p><p>7</p><p>vocals tancades__ vocals obertes</p><p>He mirat aquesta terraQuan la llum pujada des del fons del mara llevant comena just a tremolar,he mirat aquesta terra,he mirat aquesta terra.</p><p>Quan per la muntanya que tanca el ponentel falc senduia la claror del cel,he mirat aquesta terra,he mirat aquesta terra.</p><p>Mentre bleixa laire malalt de la niti boques de fosca fressen als camins,he mirat aquesta terra,he mirat aquesta terra.</p><p>Quan la pluja porta lolor de la pols</p><p>de les fulles aspres del llunyans alocs,he mirat aquesta terra,he mirat aquesta terra.</p><p>SALVADORESPRIU</p><p>Unitat 2:La vocal neutra. Les grafies a/etones</p><p>1 ael mestre;b el xiscle; cel poble; dla sorra; ela crosta; fla pediatra; gla galta; hel dubte; ila tarda;</p><p>jel rave; kel vespre;lel colze; mlaire; nla tassa;o el litre</p><p>Els mots femenins acaben en -ai els masculins en -e.</p><p>2 aaltre mat; baltra tarda; cpeu esquerre; dm esquerra; e personatge sinistre; f persona sinistra;g terra pobra;h pas pobre; i llet agra;j vi agre; k cadira cmoda; lllit cmode; m finca enorme; n palau</p><p>enorme; o bstia salvatge; ps salvatge; qconstrucci simple; r problema simple</p><p>3 afebre; b diploma; cmare; dtema; etorre; fsucida; gclasse; hpoeta; ibase;jpatriarca; k pirmide;lanarquista</p><p>4 aesponja; btanca; crecana; dbarca; ebotiga; fllotja; gplatja; hpasqua; ipina;jmosca; kvea;lamiga; mparaigua; nllengua</p><p>5 a defensor; b fusteria; c melmelada; d fanguissar; e segador; f serralada; g encadenar; h verds;icrrec;jbanyador; kllampec; lpeixater; mgentada; nventada; oventall; pabraada; qrosegador;rfrescor; svedella; tcarretera; uparet;vescalfor;wtendresa; xpapereria;ypelleteria</p><p>A interior de mot escrivim ao esegons que un altre mot de la mateixa famlia tingui una ao una etnica.</p><p>6 aafaita; bmonestir; cavaria; dSardenya; eavalua; fefeminat; gresplendent; hambaixada; i mera-vella;jassass; kpolseguera; lestendard; mrancor; nsergent; oassemblea; pestella; qrave; rrac;sarravatar; tsometent</p><p>7 Completa els mots de les frases segents amb ao e:</p><p>aLa imatge que es t dels alumnes daquesta classe s bona. bLhome daquest poble s flautista.</p><p>cLa Carme s una dona molt simptica i atractiva. dEl ministre que ha assistit a lacte s autodidacta. eEl rei s un monarca demcrata. fAquesta peixateria s de la carnissera del districte. gEl refredat mhacomenat per la laringe.</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 4/51</p><p>4</p><p>SOLUCIONARI.QUADERNDETREBALL.</p><p>LLENGUACATALANA2BATXILLERAT</p><p>MATERIALFOTOCOPIABLE/</p><p>CASTELLNOUEDICIONS.</p><p>HERMESEDITORAGENERAL,</p><p>S.</p><p>A.</p><p>U.</p><p>ORTOGRAFIA</p><p>8 Present dindicatiu denixer: neixo (naixo), neixes (naixes), neix (naix), naixem, naixeu, neixen (naixen).Futur de treure: traur, traurs, traur, traurem, traureu, trauran. Condicional de jeure: jauria, jauries,</p><p>jauria, jaurem, jaureu, jaurien</p><p>9 aLebenista va fer un treball meravells. bVan detenir lassass quan passava disfressat per davant delambaixada. cEl monestir conserva un moble envernissat decorat amb unes sanefes geomtriques.dLi van arrabassar el davantal blanc i resplendent. eEn un rac de lEmpord hi ha un indret merave-</p><p>lls. fRecordo amb ms melangia que no pas rancor la meva estada a linternat. gLEsteve va afaitar-sela barba i va raspallar-se els cabells. hTragueren del monestir lorgue avariat. iLatleta de Sardenya sesentia trist i enyorat.jEls treballadors del metall van demanar empara legal desprs de lassemblea.</p><p>10 Convalescncia. Quan despenja el telfon per interrompre el tercer ring, lhome mira el rellotge: unquart de deu de la nit. Sense donar-li temps a dir res, la dona li explica que ha hagut danar urgentmenta lhospital perqu han ingressat el seu pare. Lhome pensa en el sogre i se limagina entubat, pllid,envoltat dinfermeres. La dona el tranquillitza: no s greu, tot i que, per si de cas, sestima ms quedar-</p><p>shi a dormir. Vull ser al seu costat quan es desperti, diu. Tamb li pregunta si podria dur-li el necesseramb el lquid per rentar les lents de contacte i el raspall de dents.</p><p>SERGIPMIES,Si menges una llimona sense fer ganyotes</p><p>Unitat 3:Les grafies o/utones</p><p>1 a cucurutxo; bxuixo;c morro; d musclo; e zero; f guerxo; g nmero; h porxo; i manso;j ferro; k lloro;l sonso; m fondo; n carro; o quilo; p gerro; q suro; r borratxo</p><p>2 acactus; bcontinu; c correus; dardu; etrofeu; fassidu; gsinus; hglobus; iliceus;jmuseu; kindividu;</p><p>ltrineu; msuperflu; n incisiu; oambigu; pperpetu; qaltaveu; rvidu; sarxiu; testiu</p><p>Alguns mots acaben en -ui conserven aquesta vocal en el plural. Tamb acaben en-usalguns motsinvariables.</p><p>3 alluos; btexts (textos); c mesos; dcomplexos; epeixos; ftrist / tristos; greflexos; hdiscs (discos);imasos;jtrossos; ktraos; ldolos; mempatxos; nboigs (bojos); omolluscs (molluscos); pesqui-txos; qarrossos; rcossos; scontexts (contextos);tfixos; udespatxos;vescassos</p><p>4 aempunyar, puny; bencorbar, corba; cescullera, escull; dplomall, ploma; e sucar, suc; fenraonar,ra; gulleres, ull; hbocassa, boca; ixutar, xut;jsolcar, solc; kfullejar, full; lendolcir, dol; mdotzena,</p><p>dotze; ngolafre, gola; ojoguina, joc; pfoscor, fosc; qjoventut, jove;rrucada, ruc; sbrotar, brot; tporter,porta</p><p> Perqu sn derivades.</p><p>5 adulcificar; bmundial; cjuvenil; dcurvatura; evulcanisme; ftitular; gbucal; hconsular; ifusi, fundent;jmucositat</p><p>6 aposssim; bjuguem; cportava; dpolsar; ecorrerem; fexpulsaria; g tornars; hbullim;itrontollava;jmullava; kgronxar; lsopem; mespolsem; ntrobs; opuntejar</p><p>Cal buscar una forma en qu la oo la usiguin tniques i reproduir aquesta vocal en tot el paradigma.</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 5/51</p><p>5</p><p>SOLUCIONARI.QUADERNDETREBALL.</p><p>LLENGUACATALANA2BATXILLERAT</p><p>MATERIALFOTOCOPIABLE/</p><p>CASTELLNOUEDICIONS.</p><p>HERMESEDITORAGENERAL,</p><p>S.</p><p>A.</p><p>U.</p><p> SOLUCIONARI</p><p>7 acullo, collia; btus, tossim; ccuses, cosim; dvull, volia; eescup, escopirem; fsurts, sortim; gpodem,puguem</p><p>En els verbs cosir, tossir, escopir,sortiri collir, i els seus derivats, escrivim amb oles formes tones i amb</p><p>ules formes tniques. Els verbspoderi volermantenen la uen les formespuguem,pugueu, vulguem,vulgueu.</p><p>8 aavorrir-se;bturment;cpolir;dcartolina;ero;fgovern;gjoglar;hsufocar;ibordell;jordir;ksuport;lcomplir;mtorr;nsorgir;oploma;psuborn;qsofrir;rbotifarra;srtol;tmuntanya;ucobrir;vmuntar;</p><p>wembotit;xsospirar;ybufetada</p><p>9 aEl govern dna suport al candidat acusat de suborn. bPels volts de Nadal compro embotits, torr,botifarra i tonyina. cEncara que pogussim no pujarem mai a aquella muntanya. dUn tipus sense es-crpols li va clavar una bufetada. eEl cnsol romans prov del mn juvenil. fLa lectura daquell captolva resultar avorrida. gEls bombers de lEmpord van sufocar un incendi. hEl joglar que cantava comun rossinyol va rebre un estoig amb un rob. iLequip del Joventut va sofrir, per va obtenir un triomfimportant.jNo puc suportar la suprbia den Joan.</p><p>Unitat 4:La diftongaci i la separaci sillbica</p><p>1 Dgrafs que no se separen: ny (pi / nya), ll (co / llir), gu (pi / gues), qu (m / qui / na), ig (roig).</p><p>Diftong: grup fnic format per una vocal i una semivocal o semiconsonant pronunciades dins unamateixa sllaba.</p><p>2 af-ieu; bes-tu-di-a; ctot-ho-ra; dco-pi-o; eco--es; fre-nun-ci-en; gtra-ieu; hv-iem; ira-di-en;jin-</p><p>hu-m; ka-pre-ci-a; lben-es-tant; mtr-ieu;nve-iem;odi-vor-ci-a; pde-nun-ci-es; qas-fi-xi-en; rdes-ai-re; strans-at-ln-tic; tsa-bi-a; ure-du--en;vtra-du--em;wco-in-ci-dir; xcel-o-bert;ymil-ho-mes; zbes-a-vi; anos-al-tres; bsub-has-ta</p><p>aguts plans</p><p>traieu, inhum, benestant, veiem, coincidir, celobert fieu, estudia, tothora, copio, coes, renuncien, viem,radien, aprecia, trieu, divorcia, denuncies, asfixien,</p><p>desaire, transatlntic, sabia, reduen, traduem,milhomes, besavi, nosaltres, subhasta</p><p>3</p><p>diftong decreixent diftong creixent sense diftongboira, pou, portareu, circuit, seu,aiges, xiular, roure, feina, avui</p><p>iogurt, quatre, diuen, quadern, joia,quant, iot, aiges, mouen, espais,</p><p>treia, qesti, pasqua</p><p>cuixa, prdua, creixia, contnua, cua,grcia, trial, guitarra, escrivien, crua,ram, sortia, cincia, dia, sequera,quilmetre, gratut, rdio, rebuig,</p><p>genit</p><p>4 asor-ra; bdot-ze; ccol-la-bo-rar; dflet-xa; eca-nya; fre-vet-lla; grei-xa; hdes-pat-xar; iset-ma-na;jjut-ge; kas-cen-sor;lplat-ges; mre-ques-ta; nin-no-cent;ocas-so-la; prat-llar; qas-se-nya-lar; res-toig;sdes-vet-llar; tlle-nya; umi-llo-rar;ves-co-pi-nya;wpa-llas-so; xen-lla;ycel-la; zcl-lu-la; agui-xai-re; bes-tos-si-nar</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 6/51</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 7/51</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 8/51</p><p>8</p><p>SOLUCIONARI.QUADERNDETREBALL.</p><p>LLENGUACATALANA2BATXILLERAT</p><p>MATERIALFOTOCOPIABLE/</p><p>CASTELLNOUEDICIONS.</p><p>HERMESEDITORAGENERAL,</p><p>S.</p><p>A.</p><p>U.</p><p>ORTOGRAFIA</p><p>15</p><p>obea condues tradues</p><p>infinitiu obeir conduir traduir</p><p>gerundi obeint conduint traduint</p><p>futur</p><p>1a persona singular obeir conduir traduir</p><p>2a persona plural obeireu conduireu traduireu</p><p>3a persona plural obeiran conduiran traduiran</p><p>condicional</p><p>1a persona singular obeiria conduiria traduiria</p><p>2a persona plural obeireu conduireu traduireu</p><p>3a persona plural obeirien conduirien traduirien</p><p>16 Present indicatiu: condueixo, condueixes, condueix, condum, conduu, condueixen.Imperfet indicatiu: redua, redues, redua, reduem, redueu, reduen.</p><p>Imperfet subjuntiu: produs, produssis, produs, produssim, produssiu, produssin.Present subjuntiu: actu, actus, actu, actuem, actueu, actun.</p><p>17 apreveia; bserveixi; ccontribuirem; dproduren; ereduir; fconstrum; gestudis; hinfluirem; isedua;jsus; kdeia; lfeien</p><p>18 aEn Llus s un home molt altruista, sempre vol defensar causes perdudes. bEls resultats de lenquesta</p><p>sextreuen de lexplicaci del qestionari corresponent. cEl premi a leloqncia sel va endur la vena de</p><p>lArnau. dHe anat a comprar-me un paraigua perqu sembla que plour i me lhe descuidat a casa. eIncre-</p><p>blement, els delinqents shan escapolit dels Mossos. fLespontanetat daquella criatura sedua a tothom.</p><p>19 aCorrespon al futur i est inclosa dins les formes verbals destalvi de la diresi. bCorrespon a linfinitiu</p><p>i est inclosa dins les formes verbals destalvi de la diresi. cs una paraula plana acabada en vocal ique, per tant, no es pot accentuar. ds una paraula plana acabada en-mi, per tant, es pot accentuar.e(passat simple) s una paraula plana que acaba en-eni, per tant, no es pot accentuar. f(participi) suna paraula aguda acabada en-tque no es pot accentuar. g(gerundi) Correspon al gerundi incls dinsles formes verbals destalvi de la diresi.</p><p>20 Maurici desvariejava. El moviment de les persones que el voltaven li indic que calia sortir de casa idavallar al carrer. Se sentia fatigadssim. No era sols la pesantor daquells tres dies finals que havia passatgaireb insomne, anant dun cant a laltre, sense poder empassar-se un boc. Era, sobretot, la intensitatdels projectes absurds que es formaven dins el seu pensament; si lun darrere laltre shaguessin tradut</p><p>en actes, no lhaurien extenuat ms.Mentre baixava lescala darrere el tat, feia esforos per prendre conscincia dels episodis dolorososque li calia afrontar. Hauria volgut que aquella escala ombrvola, amb la sentor de menjars plebeus, quepujava de la porteria i les veus que venien del celobert, no shagus acabat mai... Laire i la claror delcarrer li varen produir una sensaci insultant. Aleshores algun ressort encara no romput lobliga a redre-ar-se amb una mena dorgull trist. Aquella multitud atapeda a lentorn de la porta.</p><p>CARLESSOLDEVILA, Eva</p></li><li><p>8/10/2019 Solucionari Llengua Catalana 2 Batxillerat</p><p> 9/51</p><p>9</p><p>SOLUCIONARI.QUADERNDETREBALL.</p><p>LLENGUACATALANA2BATXILLERAT</p><p>MATERIALFOTOCOPIABLE/</p><p>CASTELLNOUEDICIONS.</p><p>HERMESEDITORAGENERAL,</p><p>S.</p><p>A.</p><p>U.</p><p> SOLUCIONARI</p><p>Unitat 6:Lelisi i el guionet</p><p>1 ala UEFA;bla unitat;clonze;dluna;elolivera;fla efa;g la asimetria;hlungla;ila humanitat;j lilla;</p><p>kla host;llndia;mel iode;nlhoritz;olhumanisme;plUnivers;qla universitat;rel iot2 ala hpica;bel iogurt;clhoquei;dlONU;elurna;fla uni;gla immortalitat;hla essa;ila hipoteca;</p><p>jlIgnasi;klhumor;llIPC;mlhmster;nel ianqui;olhandbol;pla histria;qla iaia;rla ira;sla ullera;tla UNESCO;ula investigaci;vla informtica;wla una (hora);xla amoralitat</p><p>3 ala insinuaci; bla universitat;cla imposici;dlherona;eludol;fla urbanitzaci;glnica;hla hipo-</p><p>teca;ilopini;jla imatge;klhind;lls;mlinters;nla instituci;ola instncia;pla hiena</p><p>4 aTornarem a les onze. bA la porta demergncia hi havia una pintada. cEn larticle que va aparixer ahir</p><p>en lAvuihi havia afirmacions molt interessants. dLONU s lorganitzaci que treballa pels drets humans.</p><p>eEls nous avenos tecnolgics poden ajudar la humanitat. fLa anormalitat seria que em toqus la loteria.</p><p>gLa intelligncia emocional s plena davantatges. hAnaven a lestadi una hora i mitja abans del partit.iConduen pel cam sense asfaltar.jAnaven a lescola de lajuntament. kComprava flors a en Joan.</p><p>5 aa linterior;bde lou;cper als cosins;dper la uni;eals camins;fca nArdiaca;gcan Rosell;hca</p><p>lEullia;ide la host</p><p>6 aaltocmulus; bindoxins; cmenysprear; dlabiodental; ecentpeus; flligacama; gsordmut; hdenti-nasal; ifilferro;jfisicoqumic; kcapipota; lcapgrs; mgrecorom; nterratinent</p><p>7 atric-trac; badu-siau; ccloc-cloc; dultraconservador; epengim-penjam; fsud-core; g abans-dahir;ha cuita-corrents; ivicerector;jsud-afric; kcul-de-sac; lnord-oest; mvescomte; nmaldecap; opseu-doderivat; pzum-zum; qno-tolerncia; rperclorat; susdefruit; tvetesifils</p><p>8...</p></li></ul>