Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu Tytuł projektu „Szansa dla Ciebie”

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu Tytuł projektu „Szansa dla Ciebie” Termin realizacji – 20 miesięcy. Informacje o projekcie Nazwa Priorytetu 9 – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Szkoła Podstawowa nr 11 w Zgierzu Tytuł projektu „Szansa dla Ciebie”

 • Szkoa Podstawowa nr 11 w ZgierzuTytu projektuSzansa dla CiebieTermin realizacji 20 miesicy

 • Informacje o projekcie

  Nazwa Priorytetu 9 Rozwj wyksztacenia i kompetencji w regionach.

  Nazwa Dziaania 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoci usug edukacyjnych wiadczonych w systemie owiaty.

  Nazwa Poddziaania 9.1.2 - Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dostpie do edukacji oraz zmniejszenie rnic w jakoci usug edukacyjnych.

 • Analiza problemw

  Dysproporcje i nierwne szanse edukacyjne najmodszych uczniw z klas I III , z powodu barier o charakterze ekonomicznym (duy udzia uczniw z rodzin o dochodach poniej minimum socjalnego), rodowiskowym ( z rodzin patologicznych i zaniedbanych) oraz zdrowotnym (duy udzia uczniw z dysfunkcjami).

  Wysoki odsetek uczniw wymagajcych wsparcia wykazujcych niskie osignicia w nauce matematyki

 • Niedostosowanie do potrzeb i zainteresowa uczniw edukacji informatycznej ( zbyt maa liczba godzin) oraz matematycznej ( brak oferty dla uczniw zdolnych chccych rozwija swoje zainteresowania i umiejtnoci).

  Niewystarczajca jako i atrakcyjno oferty edukacyjnej dla uczniw o zainteresowaniach humanistycznych

 • Charakterystyka projektu

  Cel oglny projektu:

  Zmniejszenie dysproporcji oraz podniesienie jakoci ksztacenia poprzez organizacj zaj pozalekcyjnych dla uczniw Szkoy Podstawowej nr 11 w Zgierzu.

 • Cele szczegowe projektu:

  Zmniejszenie dysproporcji i wyrwnanie szans edukacyjnych wrd najmodszych uczniw klas I III

  Wyrwnywanie dysproporcji wrd uczniw wykazujcych niskie osignicia w nauce matematyki

  Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb i zainteresowa uczniw oraz ukierunkowanie na rozwj kompetencji kluczowych ze szczeglnym uwzgldnieniem informatyki i matematyki

  Zwikszenie atrakcyjnoci i jakoci oferty edukacyjnej dla uczniw o zainteresowaniach humanistycznych

 • Grupa docelowe

  Uczniowie Szkoy Podstawowej nr 11 w Zgierzu

  Projekt obejmie swoim bezporednim oddziaywaniem liczb 203 uczniw

 • Rekrutacja grup docelowych

  Dobra znajomo grup docelowych ze strony pedagogw i nauczycieli prowadzcych zajciaRekrutacja odbdzie si za porednictwem:- informacji na stronie internetowej- plakatw- ulotek- gazetki szkolnej- przekaz na zebraniach z rodzicami- bezporednio w trakcie zaj lekcyjnych poprzez wychowawcw oraz pedagogw specjalistw

  Dodatkowo brane bd pod uwag orzeczenia i opinie z PPP oraz opinie i obserwacje wychowawcy i pedagoga szkolnego.

 • Gwne Dziaania Przygotowanie organizacyjne, rekrutacja, promocja i informacja Zajcia wyrwnawcze dla klas I III dla 3 grup 12 osobowych po jednej z kadego poziomu po 4 godz. tygodniowo dla kadej grupy prowadzone przez 3 nauczycieli Zajcia matematyczne dla uczniw klas I III utalentowanych matematycznie dla 1 grupy 10 osobowej po 2 godz. tygodniowo prowadzone przez 1 nauczyciela Zajcia wyrwnawcze z matematyki dla klas IV VI , dla 3 grup po 12 uczniw po jednej z kadego poziomu nauczania, po 3 godziny tygodniowo prowadzone przez 3 nauczycieli matematyki

 • Koo matematyczne (zajcia rozszerzajce) dla 10 osb z klas V i VI po 3 godz. tygodniowo prowadzone przez 1 nauczyciela matematyki Zajcia pozalekcyjne z informatyki dla 6 grup 15 osobowych po jednej grupie z klas I VI , po 3 godz. tygodniowo dla kadej grupy prowadzone przez 2 nauczycieli informatyki Zajcia pozalekcyjne z historii dla 2 grup po 12 osb , po jednej z klas V i Vi w wymiarze po 2 godz. tygodniowo realizujce rozszerzony program dla uczniw o zainteresowaniach humanistycznych prowadzone przez 1 nauczyciela historii.

 • W wyniku realizacji projektu zostanie osignita warto dodana w postaci:

  Wzmocnienie pozycji Szkoy , a w efekcie zwikszenie liczby uczniw podejmujcych edukacj w Szkole Podstawowej nr 11 i wzrost ich prestiu

  Stworzenie moliwoci rozwoju zawodowego dla kadry nauczycielskiej

  Wzrost wiadomoci uczniw, rodzicw i nauczycieli na temat Europejskiego Funduszu Spoecznego i moliwoci finansowania rnych projektw.

 • RezultatyRezultaty twarde: Uczestnictwo 48 dzieci w 864 godz. zaj wyrwnawczych ksztacenia zintegrowanego. Uczestnictwo 14 uczniw w 144 godz. rozszerzonych zaj ksztacenia zintegrowanego o profilu matematycznym. Uczestnictwo 48 uczniw w 864 godz. zaj wyrwnawczych z matematyki. Uczestnictwo 15 uczniw w 216 godz. zaj rozszerzonych z matematyki. Przeprowadzenie dla 105 uczniw 1296 godz. zaj z informatyki. Uczestnictwo 36 uczniw w 288 godz. zaj z historii. Uczestnictwo 102 uczniw w 34 konkursach (historyczne 4, matematyczne 4, informatyczne 6, ksztacenie zintegrowane 24 ). Zorganizowanie 10 konkursw na terenie szkoy dla 203 uczniw

 • Rezultaty mikkie:

  Zmniejszenie dysproporcji oraz wyrwnanie szans edukacyjnych u 156 uczniw Zwikszenie zaufania we wasne moliwoci, wzrost poziomu samooceny u 203 uczniw Wzrost umiejtnoci analitycznych i logicznego mylenia u 116 uczestnikw Zwikszenie kompetencji w zakresie wykonywania dziaa matematycznych u 116 uczestnikw Wzrost umiejtnoci korzystania z technologii informatycznych przez 105 uczniw Likwidacja barier , oporw w kontakcie z komputerem i urzdzeniami peryferyjnymi u 60 dzieci Zwikszenie poziomu wiedzy humanistycznej u 36 uczestnikw Wzrost umiejtnoci wyszukiwania i korzystania z materiaw historycznych u 36 uczniw Zwikszenie zaangaowania i motywacji do nauki u 203 uczniw Wzrost aspiracji yciowych poprzez rozwj umiejtnoci i zainteresowa u 203 uczestnikw

 • W ramach projektu na potrzeby szkoy zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych ( sprztu, wyposaenia). W tym midzy innymi :Meble szkolneTablice z przyrzdamiPrzenony ekran projekcyjnyKomputer przenonyZestawy komputerowe z monitorem Odtwarzacz DVDTelewizor LCDProgramy i filmy edukacyjne

 • Ocena punktowa projektu88,5 pkt.

 • Wnioskowane dofinansowanie268057,82

 • Szkoa Podstawowa nr 11 w ZgierzuKwota przyznana268057,82