Tieu thuyet vo hiep

Embed Size (px)

Text of Tieu thuyet vo hiep

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  1/61

  H v tn: Nguyn Minh Tn

  Tn nick Facebook: Ayasaki Akito

  Tn tc ph: Ayato

  Th! "o#i: Action$ Fantasy$ %einca&nation$ %oance$ '&aa$ (cchi$)a&o*y$ Ho&&o&$ T&age*y+T, t-t n.i *ung:

  Hi&ua /ota&ou$ 01 tu2i$ v3 c4u .t c5 b6 b7 b-t n#t b7 8

  ch9t+ au 8, c;u 8u thai ? th9 [email protected] khc thnh .t bn

  yu+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  2/61

  M? 8>u:

  N 0BBB+

  Ci t&n con 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  3/61

  W viIc 8i 89n 8Knh 8i! khi bn ch n= [email protected] Bi9t nh khi chK c, R

  t5i ? nh cn t5i th3 cn 8ang ? ch " th+

  T&ong cJn tuyIt vng$ R t5i 8 ang tQt cV n2i uQt h;n &a chGng

  t&V$ 8au [email protected] v3 b7 chng phVn b.i$ ,n n= kh5ng th! t&V n2i 8

  Eu;t ng b+ TQt cV sW ki\ n6n bQy "u chK chD bc pht+

  T&ong "Oc ging co$ .t t&ong sG bn 8>u gQu 8i n= thu 8

  kh5ng ki\ ch9 n2 sOng+ d t&Ong 8#n$ tuy 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  4/61

  cng tin &ng chK c>n cG g-ng th3 kh5ng viIc g3 kh5ng " 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  5/61

  N,i vLa h9t cu th3 .t cO 8Q "ao thjng vo phVi+

  Auuu++ Cau 8Qy thng khGn+

  )hVi " sao giD+ N9u .t chi .t th3 t5i cn c, cJ h.i$

  t&

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  6/61

  Ph-c ch-n t5i s b^ #ng t#i 8y+ N t&n vYng u$ 85i -t t5i

  kh6p hD v5 hn+ Nh3n "n b>u t&Di V 8#$ EuV " h=p [email protected] t3nh

  cVnh ny ca t5i+

  Ngh "#i th3 c, " 8y " ci gi cho sW bQt "Wc khi kh5ng th! bVo vI

  8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  7/61

  T;p r:

  Ph

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  8/61

  c;u+ C, " ti9ng " cy Bo B#c+ Ti9p theo " tLng con gi, thanh

  t ang theo .t _i hu sang bn v nh3n

  vo i th4 Bung Euanh+ P;u 8ang n t&n .t tQ nI u

  t&-ng v n, ch`nh " th4 Q p c;u cV thQy+P, vq c;u 8ang n t&n gi

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  9/61

  M khoan 8 n9u 3nh 8>u thai th3 t#i sao "#i cn gi 8u thai ? .t th9 [email protected] khc v[n cn gi 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  10/61

  P;u cG kh,c bng cch ? iIng th;t to v t#i &a thanh+

  u a oau a

  ThWc sW n, chjng giGng ti9ng kh,c g3 c> nghe nh< 84a b6 8ang

  cG n,i chuyIn th3 8Ong hJn+

  /h, hJn 3nh t

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  11/61

  Z ("S th;t$ hng th;t 8Qy+ ThO v7 &i 8y+ /ota&ou ngh c;u cYng ca 8oan c;u 8u

  gi bi9t bng cch ku oa+ P5 ta nhR nhng b9 c;u "n v th3

  th> g3 8,$ tuy nhin ng5n ng ny c;u chu khi9n /ota&ou hon ton sxng

  sGt+

  Ny ny$ c5 8ang 87nh " g3 th9

  /hi .t tay v[n b9 84a t&q th3 tay cn "#i ca c5 Qy nhR nhng c?

  .t vi ci nOt o v v#ch .t bn o &a 8! ". b>u ngWc+

  P5 Qy 87nh cho /ota&ou n bng ch`nh *ng sa ca 3nh+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  12/61

  /ota&ou 8ang &Qt ngu 84a b6 8! n, chO U+

  P;u "Oc ny chK uGn 8.n th2+

  M.t thng 8n 5ng "#i 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  13/61

  dVn thn /ota&ou cYng kh5ng hi!u Qy ci cV gic ngn ny bVn nng 8 chi9n th-ng *]c vng bn t&ong c;u+

  au 8, c5 h>u gi 8t c;u t&? "#i ci n5i v vI sinh cho c;u v 8i

  &a kh^i phng+

  Th^a n v3 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  14/61

  Mi gOt -c ca *>n 8u gi+Phjng " 3nh cYng " ("S Tuy u t,c hJi khc R ("S nhu kh ph n,+

  /hi ngh v\ nhng th4 @i q c;u c, th! gp khi "n 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  15/61

  Phn "n+ P, vq 8ang " _a Bun+

  dn ngoi ca s2 phng ca /ota&ou$ c, th! thQy nhng ci cy

  t&ong giGng nhng cy si nh

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  16/61

  TL nhng cx chK u y9 cho 89n nhng 8c 8i! &Qt giGng nhau

  chjng h#ng 85i -t th3 c;u 8 c, .t giV thuy9t &ng c5 h>u gi

  kia ch`nh " R &u.t ca c;u+

  Ci\u 8, c, th! giVi th`ch v3 sao R c;u v[n ch

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  17/61

  Nh c;u " .t ta biIt thW n ? .t v_ng Ba B5i hqo "nh ph`a

  na$ chK c, *uy nhQt cn biIt thW ca gia 83nh c;u t&ong bn k`nh

  rk+ ~ung Euanh chK ton &Lng cy v i th4 nhu y9u ph

  8\u " tW tOc+

  NJi c;u ? hiIn t#i chK " .t cn phng nh^ 8n h BuQt hiIn nhu gi thQp hXn t&ong -t h+

  Nhu cc con ch c, vq Eu kh, [email protected] c;u nhn *>n n, t&?

  nn * *ng hJn+ N9u so [email protected] ti9ng Nh;t th3 n, cn * chn+

  COng " khV nng ti9p thu hc h^i ca .t 84a t&q v[n giOp `ch &Qt

  nhi\u+

  A"S&ons tu2i$ c;u cJ bVn 8 c, th! 8c t&5i chVy cc Euy!n sch

  t&ong phng+ dn c#nh 8, P"a&eta cn *#y cho c;u ng5n ng e"S$

  thWc sW c;u chjng c, ti9n b. *_ 8 &Qt cG g-ng$ v3 n, Eu " kh,+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  18/61

  t3nh cD A"S&ons 8 pht hiIn &a .t 8i\u thO v7 ? th9 [email protected] ny 8,

  " sW tn t#i ca ph6p thu;t+

  P;u t3 thQy .t vi Euy!n sch n,i v\ "7ch sx ca a thu;t v

  .t sG 5 tV v\ n,+

  C>u tin a thu;t 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  19/61

  hiIn c, v .t sG 8c t`nh 8c biIt ca c nhn nh< " *anh hiIu

  8#t 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  20/61

  Thu.c t`nh a thu;t 8c t&

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  21/61

  ;y ng

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  22/61

  H3nh nh< c, .t sG [email protected] h#n ngu tin R -ng con 8Qy nhK+ (hehe+

  ZOc 8, cV hai nh3n nhau &i b;t c uv+v Tuy nhin uy "Wc th3 &Qt y9u+ Ngn "xa c;u t#o &a chK 8

  nh, .t ngon "xa nh^ chK 8 " i "xa v n, cYng nhanh t-t+

  N,i v\ viIc ny$ P"a&eta giVi th`ch P, " *o a "Wc ca A"S&ons cn

  thQp nn kh5ng 8 thi t&i!n a php #nh+ Pon c>n "uyIn t;p

  nhi\u hJn+ PG "n+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  23/61

  Mc khc$ A"S&ons cV thQy *_ uy "Wc kh5ng cao nh

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  24/61

  v\ Eu h

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  25/61

  Phn nh3n vo g

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  26/61

  C! con 8c h9t Euy!n ny 8+ au 8, con s 8e chOng t&V "#i

  ch ca cha nn R c4 viIc 8i nghK t&u c5ng viIc+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  27/61

  P5ng viIc ca c5 h>u gi P"a&eta " *n *Rp cc phng v A"S&ons

  th3 giOp ang chn v ga t&Vi gi

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  28/61

  TGi h5 8,$ P"a&eta bVo A"S&ons 8i ng [email protected] c cho c;u cG ni nK

  8! 8c sch+

  /hi ng 8n nh< tQt cV i

  ng

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  29/61

  Cy " .t con *ao &Qt EuU gi+ N, " k v;t cha ca R$ t4c

  5ng ngo#i ca con 8 giao "#i cho ta+ Pon hy gi "Qy n, v khi

  gp 8u b>u: My ay -n 8Qy 8 con

  hoang$ R ca y ch7u ? "#i 8! y 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  30/61

  A"S&ons cV thQy kh, hi!u$ .t cV gic bQt an h3nh thnh t&ong

  c;u+

  Ph7 n,i ? "#i " sao Phjng phVi R e n,i " s theo sau +

  Phjng ai t&V "Di c;u+

  A"S&ons cng "o "-ng+ P;u cG gng h^i sW th;t+

  Ai 8, " Jn n,i cho t5i bi9t chuyIn g3 8ang *in &a 8i+

  PuGi c_ng kh5ng ch7u 8u n,i cho c;u "U *o ca chuy9n 8i ny c *_ 8 giao

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  31/61

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  32/61

  b7 c-t ngt c, " " *o .t "o#i phong thu;t 8ng s=$ nhng v9t

  chy kh-p nJi$/h5ng kh` ton _i chy kh6t Ben "[n " _i u

  tanh+

  /hi ti9n "#i g>n$ c;u pht nhng ci Bc t&n t 8Qt+ C, " nhng

  ngu b7 b^ "#i$ c;u chK nh;n &a .t sG *o vi ci Bc g>n nhu kh5ng kh` tang th

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  34/61

  *_ng 8! Bua 8u2i "Y Eui v;t+ P;u *_ng n, 8! &i "n nhng ng5i

  .+ C, " .t cch 8! 8V bVo "Y Eui kh5ng * "#i g>n `t nhQt

  " cho [email protected] khi nhng ci Bc phn hy h9t+

  P;u cYng *_ng nhng vin 8 8! gia cG nhng ng5i .+

  au khi " Bong i viIc$ A"S&ons "#i b-t 8>u "]c "i t>ng h> ca

  cn nh$ c;u t3 ki9 nhng g3 cn *_ng 8n thi9t+

  TQt cV nhng g3 c;u thu nhc 8:

  Hy 8=i con+ Pon ch-c ch-n s t&V th_ cho i ng

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  35/61

  Phy *y "eo b "n$ ph`a *y b3nh n

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  36/61

  Hi .t n- 8>y EuV ng kia$ A"S&ons uGng .t `t thuGc giVi 8.c$

  nhD v;y c;u c, th! n chOng .t cch thoVi i+ au 8, c;u "Qy

  8>y tOi "o#i EuV ny v ti9p tWc "n 8u ch#y [email protected] "

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  37/61

  TGt nhQt kh5ng nn "#i g>n th4 8,+ M n, to th;t$ n9u ? t&i 8Qt s

  " .t k "]c v\ con "=n &Lng to nhQt cho Be+

  @i suy ngh 8,$ A"S&ons tL tL "_i "#i 8! 8i kh^i nJi ny+

  &-c

  Tuy nhin$ *o .t phOt bQt cn c;u 8#p "n .t nhnh cy gy

  *u ch#y nn chjng nh;n &a ph`a t&

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  38/61

  Nh3n "n b>u t&Di Ba t`t ph`a t&n$ EuV th;t ci vWc ny &Qt su+

  ah

  P, vq tay t&i c;u 8 gy sau cO &Ji$ A"S&ons cG nhoi ngu c-t .t sG *y "eo 8! cJ th! tL tL &Ji

  BuGng+

  M.t ci *y "eo bQt ngD 84t ngang$ A"S&ons &Ji BuGng$ cO ti9p 8Qt

  bng 5ng khi9p c;u nhn nh,+

  i *a+

  ZQy .t thanh cy v bu.c "#i ci tay gy$ c;u nh3n .t "

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  39/61

  PuGi c>u thang "#i " .t cnh ca khc$ nh

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  40/61

  Th? *i$ A"S&ons t^ &a cau c, v3 chjng ti no 8c 8u thQy n, tL tL sng "n

  ? t$ c, nhng *ng chVy u 8en 8ang *i chuy!n bn t&ong+

  P;u 8t n, "#i ch cY ngay "p t4c v3 ngh &ng n, c, th! " .t

  "o#i b[y no 8,+

  }uV c>u bay "n ngang cao hJn 8>u c;u .t chOt+ N, v[n kh5ng

  ngLng sng "n$ n, b-t 8>u bi9n 82i+ miD 8y n, c, u Banh "[email protected] .t th4 nh sng kf Vo bao Euanh+ nh sng u "a tL tL

  "an t^a$ n, vy "Qy A"S&ons+

  d7 bQt ngD v3 8i\u 8,$ c;u cG nhVy &a kh^i ch 8, nhu .t ging n,i vang

  "n$ 8, " ging ca .t ng

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  41/61

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  42/61

  Th5i vo chuyIn ch`nh no+ Nh< 8 bi9t a php thWc chQt " sx

  *]ng a "Wc 8! thWc hiIn nhng 8i\u phi thn nh^ th5i+ N9u chK *Wa vo th4 nng

  "

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  43/61

  Ph-c ngu "n$ tuy nhin n, chjng c, phVn 4ng g3+ P;u

  8t n, "#i t&n bn+

  C.t nhin EuV c>u "#i bay "n$ v ging n,i "#i vang "n+l Eun na$ ngn na cho nh6+ FuSuSu+

  }uV c>u "#i &Ji BuGng+ @i .t nh -t c, hJi khinh thn na ";t cuGn sch &a v b-t 8>u 8c+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  44/61

  Phu ca Euy!n sch a php Ago& 8! "#i " *ng

  ch: /h?i nguyn a php tGi thn chO *_ng 8! k`ch ho#t a php ny+ TQt

  nhin n, 8n ng5n+

  @i 8.ng tc 84ng thjng v *ang hai tay &a$ A"S&ons b-t 8>u 8cn, th;t to v & nh< h

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  45/61

  PhK vLa nh[ 8c [email protected] 8,$ ton thn A"S&ons nh< Qt h9t s4c "Wc

  82 s]p BuGng$ .t "ung a "Wc khng khi9p b-t 8>u t&n vo

  cJ th! khi9n cJ th! nh< b7 k6o cng &a i ph`a+

  Pi

  H,a &a chK c>n 8c th>n chO bng Th>n ng5n+ ;y Qy ci

  *ng 5 tV kia 8! " g3 v;y t&Di+

  T&ong khi A"S&ons cn t&ch ,c nhng *ng chO th`ch v5 ngha

  ca Ago& th3 cJ th! c;u ti9p t]c bi9n 82i+

  TLng [email protected] Bn+

  TLng [email protected] th7t$ tLng ci B

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  46/61

  T3 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  47/61

  Nh3n vo ch kU nng$ & &ng c;u 8 nh;n 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  48/61

  A"S&ons 8 thx v c;u hon ton c, th! sx *]ng chOng nh< b3nh

  th

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  49/61

  P;u 8 thx H-c c>u$ c;u c, th! t#o &a n, ? bQt kf 8u t&ong

  ph# vi $ ]c tiu " ci b3nh hoa t&n kI+ Ngay ";p t4c n, b7

  hOt *`nh vo EuV c>u$ nhng thanh n4t v "in t]c vang "n+

  }uV nhin ci b3nh b7 bo n .t " t&n$ ch 8, c4 nh< bi9n

  Qt vo h< kh5ng+

  )hVi cn th;n khi *_ng n,$ kh5ng th3 "nh 8+ /h5ng bi9t khi "n

  cQp s th9 no 8y | A"S&ons 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  50/61

  bVn thn s 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  51/61

  Thao tOng kh5ng gian: Nh< tn gi n, cho ph6p ngu$ A"S&ons nh;n &a 8i\u Ago& 8

  chK khi n,i n, &Qt hu `ch+ @i n, c;u c, th! t#o &a .t chi\u

  kh5ng gian &ing 8! cQt gi t&ang b7$ 8 8#c+

  A"S&ons thx ngy k nng ny$ c;u cG t

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  52/61

  /h cu th;t thQp+

  P Jns< ph]+au khi gi nh< th9 khoVng r phOt$ A"S&ons 8i &a kh^i cn phng v

  8,ng cnh ca "@n bn ngoi "#i+

  Mt hu t&Di+

  @i s4c #nh kh5ng t

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  53/61

  @i tGc 8. tn b-n$ A"S&ons ph,ng "n t&Di vn na 8ng

  thDi k`ch ho#t Hi ph]c nhanh sang tng thi tW 8.ng+

  COng nh< ong 8=i ca A"S&ons$ cho 8,n c;u " nhng cO 8;p

  "in ti9p tL nhng cnh cy v cuGi c_ng k9t thOc bng .t nt&ng chuGi 8jng cQp+

  au khi ch;t v;t k6o ci 8>u b7 -c kRt &a$ phi h9t 8Gng " cy

  t&n ngn v

  ki! t&a "#i cJ th!+

  /h-p ng

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  54/61

  Ph-c ch-n n, v[n Euanh Eun t&ong khu vWc ny+ C=i 8, con

  Eui v;t ngu ngGc$ 5ng s cho y bi9t tay+ M 8Ong &a 3nh nn

  cV Jn n, @i phVi+ Haha+

  C 0 giD t&5i Eua$ t&n nh< hi ph]c hon ton+ )hVi n,i " cWc kf nhanh n9u

  so [email protected] tGc 8. b3nh th

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  55/61

  Nh;n 87nh 8, " ]c tiu$ A"S&ons t&Xo BuGng ci cy v th;n t&ng

  8nh gi t3nh h3nh+

  ZOc t&u c nhng ch9c &ng nanh ca n, vo ci cy g>n

  8,+ZOc t&

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  56/61

  'o cn b7 say n, c4 Euay vng v "in ti9p 8 8>u vo nhng

  gGc cy+

  uUt t` na " A"S&ons 8 b7 hQt &a kh^i "

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  57/61

  Tuy b7 c, chOt bQt ngD v3 hnh 8.ng "i\u #ng ca con thO$ A"S&ons

  v[n nhR nhng nhVy "n 8! t&nh v 8ng thDi 8! "#i .t h-c c>u

  t#i ch 3nh 84ng+

  }uV c>u 8, 8 8u 8 "in t]c 8! Buyn thng"@p *a *y ca con "=n+

  au 8, c;u ",c "Qy nhng i9ng th7t to$ 8! chOng "n nhng chi9c

  " to nh< " chuGi v gGi "#i+

  Men theo con suGi 89n .t 8o#n ? h# ngun$ ch ny ph3n to &a

  nh< .t ci ao nh^+}uan st Bung Euanh 8! 8V bVo kh5ng c, con Eui no$ A"S&ons

  *_ng th4 thuGc 8.c ang theo &i Bung Euanh bn k`nh r v

  b-t 8>u *Wng ti 8! nghK ngJi+

  Thu go th;t nhi\u ci v chQt thnh 8Gng+

  Ph ng v[n " t&n cy+

  d-t 8>u nh, "xa$ n9u nh< b3nh thLng th3 8y " viIc kh vQt vV+

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  58/61

  C! nh, "xa ta c>n chun b7 th;t nhi\u b_i nh_i kh5 *_ng " i

  "xa v *]ng c] t#o than hng+ P, th! *_ng 8 "xa$ *i$ b;t "xa$

  n9u kh5ng c, chOng th3 chK cn cch *_ng "Wc a st #nh 8!

  t#o than hng " i "xa v kh " ^i tay+ T, "#i viIc nh,

  8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  59/61

  " th7t "=n &Lng k9t h=p " Moon v nn+ PhOng s " ngunth4c n *W t& cho c;u+

  Png *a b]ng th3 t&_ng *a -t$ c;u b-t 8>u bun ng+ C! c

  8Gng "xa v ch th7t 8ang Bong kh,i$ A"S&ons "eo "n cy v b-t 8>u

  ng+

  Nh

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  60/61

  Thu *n "#i 8 8#c$ cho t&ang b7 v ch th7t Bong kh,i vo H.p

  kh5ng gian 8a chi\u ci tn c;u tW 8c cho ch cQt 8 8

 • 7/25/2019 Tieu thuyet vo hiep

  61/61