of 22/22
UY BAN NHAN DAN HUYtN HUONG HOA S6 t~ IBC-UBND C()NG HoA xA H()I CHU NGHiA VItT NAM Di)c I~p - TV do - HlJnh phuc Huang Hoa, ngay f.J thang 02 nam 2020 BAoeAo Tlnh hlnh quan Iy, suodvng tili san ding nam 2019 Thirc hien Cong van s6 270/STC-QLG&CS ngay 05102/2020 cua Sa Tai chinh tinh Quang Tri v€ vi~e bao cao tinh hinh quan 19, sir dung tai san cong nam 2019, UBND huyen Huang H6a bao cao tinh hinh quan 19, sir dung tai san cong narn 2019 nhu sau: I. Tinh hinh quan Iy, sir dung tai san cdng 1. Cong tac chi d:_to,di~u hanh va tri~n khai thi hanh Lu~t Quan Iy sir dung tai san cong UBND huyen giao eho phong Tai chinh - K~ hoach chu tri, thuong xuyen huong dftn nghiep V\I, tang cirong cong tac dao tao thong qua lap t~p hu~n nghiep V\I (Phfrn mem QL TS Misa) dam bao thirc hien thea dung tieu chuan, dinh mire, ch~ dQ quy dinh; cong tac mua s~m, sira chua tai san dam bao dung trinh nr, thu We, eong khai, minh b~eh; vi~e mua s~ tili san eong duge h~eh toan dAy du v€ hi~n v~t va gia tri theo quy dinh; cae co quan dan vi duge giao quan 19 sir d\lllg tai san eong ch~p hanh dung quy dinh. 2. K~t qua cong tac quan Iy, sir d\lng tai san cong 2.1 K~t qua dttt dlfQ'c Nhin chung cae dan vi, cae xa, thi tr~n dil th\l'e hi~n nghiem vi~e quan 19, sir d\mg tai san eong thea cac quy dinh cua phap lu~t v€ quan 19, sir d\mg tai san congo Cong tac quan ly, sir d\mg tai san cong dugc th\l'c hi~n th6ng nh~t, c6 S\l'phau cApro rang, thAm quy€n cling nhu trach nhi~m cua timg dan vi trong vi~c quan 19, sir d\mg tai san cong, C\lth~: - Vi~c dAu tu xay dvng, mua s~m tili san tuan thu theo ch~ dQ hi~n hanh, dung tieu chufrn, dinh mue vil cac quy dinh v€ d~u thAu, chi dinh thAu, sir d\lng tai san ti~t ki~m, hi~u qua. Thu h6i, di€u chuy~n, thanh ly tai san nha nu6c th\l'c hi~n thea dung trlnh t\l', thAm quy€n dil dugc phau c~p. Tru6c khi dan vi dugc dAu tu xay dvng, mua s~m d€u c6 k~ ho~ch C\lth~ va dil dugc S\l'nh~t tri cua UBND huy~n. - Cae dan vi dugc giao qmin 19, sir d\lng tai san nha nu6e dil ban hanh Quy ch~ quan 19, sir d\lng tai san dan vi; t'rng d\lng phAn m€m quan 19 tai san vao cong tac quan 19, sir d\lng tai san ti,lO S\I' th6ng nh~t, khoa hQc, ti~t ki~m thai gian. Tai san nha nuac ti,licac dan vi, cac xil co ban dugc hi,lch toan dAy du vilo h~ th6ng phAn m€m quim 19 tai san MISA. 2.2 TAnttti, h:_tnch~ - Vi~c thea doi phan anh tili san, cac cong trinh dil hoan thanh ban giao dua vilo Slr d\lng (ren s6 sach k~ (oan cua mQt s6 dan vi con mang tinh hinh thuc, chua c~p nh~t

UYBAN NHAN DAN C()NG HoA H()I CHU NGHiA VItT NAM HUYtN ...xml8.quangtri.gov.vn/xml_huonghoa/VBDI/bc_71_2020.pdf · UYBAN NHAN DAN HUYtN HUONG HOA S6 t~IBC-UBND C()NG HoA xA H()I CHU

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UYBAN NHAN DAN C()NG HoA H()I CHU NGHiA VItT NAM HUYtN...

 • UY BAN NHAN DANHUYtN HUONG HOA

  S6 t~IBC-UBNDC()NG HoA xA H()I CHU NGHiA VItT NAM

  Di)c I~p - TV do - HlJnh phuc

  Huang Hoa, ngay f.J thang 02 nam 2020

  BAoeAoTlnh hlnh quan Iy, suodvng tili san ding nam 2019

  Thirc hien Cong van s6 270/STC-QLG&CS ngay 05102/2020 cua Sa Tai chinhtinh Quang Tri v€ vi~e bao cao tinh hinh quan 19, sir dung tai san cong nam 2019,UBND huyen Huang H6a bao cao tinh hinh quan 19, sir dung tai san cong narn 2019nhu sau:

  I. Tinh hinh quan Iy, sir dung tai san cdng1. Cong tac chi d:_to,di~u hanh va tri~n khai thi hanh Lu~t Quan Iy sir dung

  tai san cong

  UBND huyen giao eho phong Tai chinh - K~ hoach chu tri, thuong xuyen huongdftn nghiep V\I, tang cirong cong tac dao tao thong qua lap t~p hu~n nghiep V\I (Phfrnmem QLTS Misa) dam bao thirc hien thea dung tieu chuan, dinh mire, ch~ dQ quydinh; cong tac mua s~m, sira chua tai san dam bao dung trinh nr, thu We, eong khai,minh b~eh; vi~e mua s~ tili san eong duge h~eh toan dAy du v€ hi~n v~t va gia tritheo quy dinh; cae co quan dan vi duge giao quan 19 sir d\lllg tai san eong ch~p hanhdung quy dinh.

  2. K~t qua cong tac quan Iy, sir d\lng tai san cong2.1 K~t qua dttt dlfQ'c

  Nhin chung cae dan vi, cae xa, thi tr~n dil th\l'e hi~n nghiem vi~e quan 19, sird\mg tai san eong thea cac quy dinh cua phap lu~t v€ quan 19, sir d\mg tai san congoCong tac quan ly, sir d\mg tai san cong dugc th\l'c hi~n th6ng nh~t, c6 S\l'phau cAprorang, thAm quy€n cling nhu trach nhi~m cua timg dan vi trong vi~c quan 19, sir d\mgtai san cong, C\lth~:

  - Vi~c dAu tu xay dvng, mua s~m tili san tuan thu theo ch~ dQ hi~n hanh, dungtieu chufrn, dinh mue vil cac quy dinh v€ d~u thAu, chi dinh thAu, sir d\lng tai san ti~tki~m, hi~u qua. Thu h6i, di€u chuy~n, thanh ly tai san nha nu6c th\l'c hi~n thea dungtrlnh t\l', thAm quy€n dil dugc phau c~p. Tru6c khi dan vi dugc dAu tu xay dvng, muas~m d€u c6 k~ ho~ch C\lth~ va dil dugc S\l'nh~t tri cua UBND huy~n.

  - Cae dan vi dugc giao qmin 19, sir d\lng tai san nha nu6e dil ban hanh Quy ch~quan 19, sir d\lng tai san dan vi; t'rng d\lng phAn m€m quan 19tai san vao cong tac quan19, sir d\lng tai san ti,lOS\I' th6ng nh~t, khoa hQc, ti~t ki~m thai gian. Tai san nha nuacti,licac dan vi, cac xil co ban dugc hi,lch toan dAy du vilo h~ th6ng phAn m€m quim 19tai san MISA.

  2.2 TAnttti, h:_tnch~- Vi~c thea doi phan anh tili san, cac cong trinh dil hoan thanh ban giao dua vilo

  Slrd\lng (ren s6 sach k~ (oan cua mQt s6 dan vi con mang tinh hinh thuc, chua c~p nh~t

 • cac van ban quy pham phap luat ve quan Iy, su dung tai san congo Khi phat sinh tanggiam tai san don vi v~n con tinh trang chua duoc phan anh vao s6 sach hoac khongdung thai han quy dinh, nhieu tai san khi ki~m ke dii het han str dung v~ con thea doitren s6 sach, tai san khi kiem ke tren s6 sach co nhung thuc te khong co.

  - Viec bao cao tinh hinh tang, giam, thanh ly, dieu chuyen, trich khau hao cacdon vi, cac xii thi trk duQ'c thirc hien thuong xuyen, tuy nhien v~ con mQt s6 don vichua thuc hien dung va dAy du, bao cao con mang tinh hinh thirc chua phan anh dirocchlnh xac,

  - Theo quy dinh thi t~t ca cac tai san Ia tru sa lam viec, co sa hoat dQng S\l'nghiep, xe 0 to cac loai, tai s~n khac co nguyen gia theo s6 s~ch ke toan ill 500 tri~udong tra len/tal san khi co bien dQng (tang, giam) phai I~p ho sa bao cao ke khai vakern thea gidy ta co lien quan den nha, ddt, gidy dang ky xe 0 to, bien ban nghi~m thudua tai san vao su d\lng va gui Sa Tai chlnh trong thai gian 30 ngay. Tuy nhien mQt s6don vi tren dia ban khi co bien dQng v~ tai san thuQc di~n phai ke khai bao cao chuath\l'c hi~n nghiem tuc vi~c bao cao ke khai thea quy dinh v~ thai gian, h6 sa bao cao.

  3. Cac giai pbap nb~mnang cao cb~thrQ11gcang tac quan 19, sir d\lng tai sannba nlJ'CYc

  - Tiep tvc hoan thi~n h~ th6ng phap lu~t ve cong tae quan Iy, su d\lng tai sancongo Ban hanb cac van bim quy ph\lm phap lu~t co lien quan huang d~ tri~n khai thihanh Lu~t qmin Iy, su d\lng tai san cong d~ vi~e quan Iy tai san cong t\li cae ca quan, t6chuc, don vi eh~t che, co hi~u qua, ch6ng lang phi; huy dQng, khai thac, su d\lllgngu6n l\I'c ill tai san cong d~ phat tri~n kinh te - xii hQi; dAym\lllh cai cach hanh chinh,dam bao cong khai, minh b\lch va dan chu trong quan Iy, su d\lng tai san congo

  - Giao W chu va chiu trach nhi~m ve quan Iy, su d\lng tai san cho tUng ca quan,don vi.

  II. Bao cao ke kbai tai san nba mr6'c

  (Co cac bi€u chi ti€t kem thea)

  Tren day la bao cao tinh hinh quan Iy, su d\lng tal san eong cua UBND huy~nHuang Hoa.l¥

  Nuinll~n:- Sa Tili chfnh;- CM tjch, cae PCT huy~n;- C, cae PVP, CV;- Phlmg TCKH;- Luu: VT

 • UBND HUytN HUONG H6A

  BAo cAo KE KHAI TRV sa LAM VItC, co sa HO~T DONG str NGHI:E;P CVA co QUAN, TO CmJC, DON VI(kem theo Cong van s6

  DiEu sA 01

  IUBND - TCKH ngily 10212020 Clio UBND hUYfn HWng H6a)

  TaDI djng

  ~~~----~~------~--~---+---4-----+-----4-----+-----+----~--~----~---r----+---'_-'r---t----i---i~I Kh8i CO'quail, (fan vi ".....'0 '"~,~rV:i~.-p~bo~'n~.:H~U~YI~n~.~y--------------t----r-------r-----t--------t--------t--------t--------r------r------t-------lr-----t--------r-----t--_lr-----t-------t----Lr~,~~-!,~~

  I· NIta A 3 701.907 360 !.~!~1r---t:~~~~~.B-'-:.--g-"-.m-,-h-~-I-an--"Om--2-0-,-9-------t----3i-----~~--~~t---~~~----~~~--------~----'~,~3.~9-"t-------t------lr--------t----~3W-t--------t_----_t----t-----_t--------t---~\~\~

  r:-f~~~~~~~-----r--+-----+----t~~=+------+_----_r-----+----+_--~~----+_--_t----_t----r__t----t_----t_--~~2 Uy ban M,t tr,n TQVN bUYfD

  GIA TR, THEO so Kt ToAN (NGHiN DONG)

  SIT Taidn Nim xiyd...

  Naiy,

  thane Nguyen liaDims. L- -, -, ~_~ I ~~~~

  Ngio sacb

  NM

  J Vin phOnl HDND vi UBND

  Nhi tru 50UBNDhuy~

  Nhil.Trung tam moi mreng va Do thj huy~n IV4 Phong Til' phap

  2 1.560.761

  5.785.245

  0

  1.130.000

  0 5,5172

  260,563.000

  36.086,000

  12.678.000

  644.840

  II

  Nhilam vi~c IV5 Phong Tid chinh K~ hotch

  TI'\I sO him vjec Phong fai chinh - K6 hoach vaceo Phong ban '" 2014 2015 5,746 5,746

  6 Thanh Ira huy,n

  Nha himviec III 361.894.000 361.894.000Nhaa IV 1985 90.215.000 90.215.000

  7 Phong N{livljI

  1991 31.697.000 31.697.000

  Nha lamvi~c '" 2006 2007

  hifn trfDg sa- dy.ne (m2)

  TingdifDtich Hn sli"dy.nl (m2)

  2.030.000 2.303.000

  Diioliehxiy dl/lll

  (m2)

  871

  4.950

  2 342

  100

  12'

  67

  Co-sa ho,t"DlS¥"ogbifP

  Uindoanlt,limJdI

  Try sO'lim vifc

  sli dy.nl"~n Sli dVnc:hqp khie

  Kinbd_b

  Cbothoe

  940 871

  4.950 4.950

  342 342

  983 983

  121 121

  "47

  742 'OS

  460 230 0 0 0 0 0

  250494363

  111

  8 Phong Kinh I~ vi. H, ling

  Nha liun vi~ III 2004 2005 494.600 120.000 374.6009- Phong Vin h6a vii Thong tin

  197.&40 02 230

  Nhakho D3 2019 527.174 527.174,00Diy nha 2 ting CI

  158.152 1,00 250,32

  Mai nlui too u.m Lien hw D22019 4.706.363 4.706.363,00 1.411.909 2,00 493,64

  2019 1.684.378 1.684.378,00 505.313 1,00 362,70

 • r-"GlA TRI THEO so Kt TOA:'II (NGHiN DONG) hifD IrtAI tv-dynl (m2)

  N,iI,.. PitD ticb TiacditaSIT Tili ,in cip Nim siy thiD!: ;"llguyea ci' sa lin, nydpl ricb,in,. lienh,ne d.".. Dimsii' Tr, sO- CO'sa ho,t Kin_ Cb. sir dyne h~n SV dynl

  Gia cri CODI,i (m2) dYDc(ml) If!)DI "I dOllnlll.dl"lnc tilm viic Dchitp dOllnb thue lien kit -.. kbjcTdnccqac NeU"eh ~&Udn khatKhu nha giua thuoc khu lien hop C2 2019 \,624,920 1,624,920,00 487,476 1.00 411,06 411

  10 BQL eb9' Khe SaDh

  :"

 • ,"..~

  009 09 09 z 0 8S"6"£LI 8):6'(LI '00' BOOl Al S'~A 8'W?JUI W~!G'lSI 'I 0" OS, £ ZtL'L8Z'j OOO'S:S:E" OOO'):S:(", aroz Sial Al '!"H ex Bu.q.ruJ W?!aOOZ OL OL I .. I rOIL v!it'LSS ,S:L'L88 910Z 910Z Al 8~!.l n;) BW?JU1ll9!I LOOZ LOO' Al t df' 'liN

  2u!X V UOD IUfW 3~.L £O£l O£l O£l I 086"£L 000'00£ ODO'OOf zooz LOOl Al ?:l ui1PIIIl}Q :>01j 8u,?l{drs cs cs I fSS-'Ll!; 88;::')9S: 88Z'S:9S: 810l SIOl Al ceq 8U9lJd

  O£< O£Z O£Z I ,"","'OLI OOO')LS: OOO'!;L!> LOO, LOOl Al ?:J U£,!'1 uvq eoq 8u'?lJd6' 6' I 19S:'VO[ 8l('9lT 8l["9'l£ 810l SIOl Al drl'lIN£LI £LI I S:88'61>1 S:88'6tl 6661 6661 AI :l~!AI1l!I SU\'lId

  '" est 1 Z90'911 Z90'SII 6661 6661 Al 9~ ~~ UVq CJ 8U(~lId'Ll 'LI I I'EZ'IOE I'£Z'lO£ 1>661 1'661 AI 9~ ~~lj UVq ~Ollllu9l1d

  3~~ V DOUw~W IW;UU~ ,091 091 009'1 I Zi6'6!tZ 01I'9!t1' 01I'9!t1' 600Z/l0 600Z ,

  I 'lIN011 011 011 I oos'm 000'088 000'088 l.10U80 LIOZ • s ""'on on on I !tIZ'6£ 9!tZ'SLI 9!tZ'8LI 600mo 900Z , I ,lIN011 011 011 I OOI"ZZI' 000'01'1' 000'01'1' Llomo l.IOZ , I 'liNOLl OLl OLl I 000'001"1 000'001'" 000'001"1 OZOZIIO 610Z • Z ""'OLl OLl OLl I 000'1'98 000'006 000·006 910l/60 910Z , I 'lINO£< O£< O£< I S8£'S£Z O»"S!tt OM'8!tt 600= 9O0l • I'!IIN

  !O(J V DOD1U~W;uqN~ I

  :lAp 0"0 !?q)l II

  Jrt" D?!I d!rqJu :I'1flI DynJN q:l'5U~N J.~:)JU?~3'1f1f ... 'qmrop 'Inll' qanp .A5JuW :.!!~m" ,tl U'\I3 ~ "0 ....,luAp~S ayqJuAp~1l 0",) qaDi ..... L (lW) Jailp (lm)~5111fa ..., ....D?n ,toq .-JJ;) ~5 u~q3p Jallp .(p: IUfJ VS f!J ~'(nJN a~",~ liS..... .(pmlN df::>al,plu?~ q;,p u!!o'.(.sN

  (lw)lailp ~I luu, u!!q([JNQO NlH[J,'IJ) NYO~.". OSO]H~ hf~ VI!:>

  (V9H EfJ.9.1IHU?MzI{aNEln v!I" OlOll,OI 4tEu}{){;:).L - aNElnl

  10y. n~!HlA NOG '::>J).H::>Q.L 'Nvab 0::> VQ::>d3IH~N.aS ~N '::>31A WY'l,QS tUI.L IVIDI ~ Or::> ora

  V9H ~N.9JlHN3AJlH ONHfl

 • ,.

 • _.

  OIl OIl OIl I l.Z9'Zl. (:01'81(: ZOI"SJZ 600' 600' AI u.tt'1 8ul'LJd Buqrul W?!p ::KIq ilul?"Id00' 00' 00' I 19{j'Ll. LS"L''l6'l Lf;L'Z6Z 800l 800l AI vOII::> ll'W?J1H ilW?Jl.Q W~~:)(IlJ 8u'?lfd

  001 001 001 I 0!t6'S:( OOO'!t£1 OOO'S"£1 '00' '00' AI qtq A tMll[) BwtJU) W?!p :KIlJ 8u'?lJdOL OL OL I zwrsz OOO'!Jlrl OOO'!t"1 LOO' LOO' AI .uaX Bw;vt..Q ~!P :KIt{ 8'U91M9L£') 9££'1 9t('1 I "Z£"5"6 6L!t'LLt 6Lft'LL" LOO' LOO' AI uqll illIt1.l1 8W?1Ul w~!P:)()q ilUQlJd

  JtI~1fd3u,q.nHuoa w,"' lI~.l 01001 001 001 999'68Z OOO'OlE OOO'OZ£ 810, z toz • (8u~::>) 6 'liN -6001 001 001 Z86"£I>' 000'081 000'081 910£: stoz • (A.l"ll) 8 '1(N-S001 001 001 »r°'ll£ OOO'9Zt OOO'9Z:V !OlOl tlOl • (B)ll1d ) L 'lIN-L001 001 001 SIl.'60E 000'09" OOO'09t viOl (lor • (eo~110.1) 9 'lIN -9001 001 001 !fZS'9I1Z OOO'9Zt 000:9ZI> tlOl noz • (~n;»!t,!,{N-S:001 001 001 6))'L81 a:Z"£11 9tl"Oli rtf'EEZ 6001:: 600' • (UJ.l;) )1' '''IN -I>001 001 001 S"9['LS:1 DSl'6HZ 08Z'68l oroz OIOl • (WJ.11 )£ 'liN -fON 0.1 ON sss-ss OOO'O!>1 00(1"05" [ LOOi: 000' • A_LnJ UQlfl) Z 'IIN-r00' 00. 00. I ;11"1>61 000'091> 000'09" LOOl '00' • (U!X lid uQlp)1 'liN-I

  atI I~H tlOU w,"' iI~.L •0'1 ON 0.1 0Z:£'!;-6 aOO'OOl ODO'OOZ: ztoz ZIOZ • (t!~l~H"l u9lU) t: VtINOL OL O( 91f'~SV OOO"OZ~ OOO"OZ~ SIOZ SIOl • (:lOO;)u9lf.L ) 9 VlfNOL OL OL ozrss oooeoz OOO"OOl ZIOZ llOZ • (£ff uQIJ1.) ~ 'lfN0.1 0" 0.1 ~lv"Sl OO~"LSI OO~"LSI LOO' LOO' • (~H"l u91J1. )v "INON 0.1 0.1 OZ£"SOI eoo'ooz oooooz (IOl (IOZ • (~8VX)£ ~N0" 0.1 0.1 OZ£"~6 ooo'eoz OOO"OOZ zroz ztoz • (iluOH u9lfl) lINNosr 0

 • · .

 • GIA TRJ THEO so Kt ToAN (NGHiN DONG) hi~" Irtmg sii dvng (m2)Ngiy,

  Di'" rieh T6ngdi,nSIT Tii,i san cAp Nim xiy Ihang Nguyengii sa ling xiy dyng rich san sli' Lienb,ng -.... Dim sii Try sa CO'so-ho,t Kinh Che siidyng h~n SirdyngGii trj c

 • GIA TRI THEO 86 K1: ToAN (NGHiN OONG) hitn ""nl sirdyng (m2)Ne.y,

  Dita tith TinzdijoS1T T"ism

  Clip Nim :liy "Ong NpyiD Iii sAting DY dY1l1 tichyaIV CUsO'llott Liiah, .. dpi nimwd ....nc (m2) Tr, sO' Kinh Cbo sird ....ng hln SWd,nlGii hi cOo IIi (m2) IIYnCsV' doaah,d... 1"lIlvi~ do.ah thue hqp ....,

  T&nIC,a& Nlin dch Ncu&nkhicnpitp liia kit

  Nhli sd 2 IV 2009 2010 1.504.888 880.383 I 720 870

  16 Tnriml Mim DOD Tia H9'P

  Nhasd I IV 2009 1.388,892 194.444 I 40S 4SO 1.998

  Nha s6 2 IV 2018 1.796.990 1.617,291 I3S 150 750

  17 Tnrimg Mim non Tin Lip

  Phonghoc IV 2012 2012 900.000 900,000 664.470 2SO 2SO 2SO

  Nhli. lam vi~ IV 2001 2001 89.938 89.938 0 ISO 150 150

  PhonghQC IV 2001 2001 238000 238.000 0 3SO 3SO 3SO

  Phong hoc IV 2012 2012 105.000 105.000 22,921 200 200 200

  Nlui d.p IV IV 2004 2004,00 100.000 100.000 0 SO SO SO

  Phong hoc IV 2016 2016,00 550,000 550,000 427062 100 100 100

  PhOnghQc IV 2.019 2019,00 450000 450.000 450000 450.000 100 100 100

  IS Tnrimg Mim non Tin Lien

  Phong hoc 4 2006 2006 480,000 480,000 0 230.400 220 320

  Phangboc 4 2011 2011 500,000 500.000 402.500 IIO 180

  PhOng hoc 4 2012 2012 350,000 350.000 304.500 IIO 180

  Phong hoc 4 2013 2013 900.000 900.000 841.500 16' 300

  Phong lam viec 4 2013 2013 1.733.878 1.733.878 1.621.176 2S0 390

  I. Tnrimg MAm non Tin Lon,

  PhOng hoc kim c6 cAp I 2009 2009 460 460 300 2 2S2 2S2 2S2

  Phoog hoc kim c6 cAp I 2019 2019 4.320 4.320 4.320 2 667 667 667

  Phong hoc kien c6 cAp 4 2004 2004 353 3S3 230 I ISO 180 180

  Phong hoc kien c6 Cip4 1999 1..9 lOS lOS SO I 150 ISO ISO

  Phong bep Cip2 2016 2016 500 SOO 400 2 192 768 768

  2. Tnrimg Mim non Tin Thimh

  Nhasd I IV 200' 200' 632.893 632.893 55.885 I 160 3SO 3SO

  Nlui sa 2 IV 2013 2013 1,679.000 1.679,000 1.021.336 I 170 220 220

  Nha s6 3 IV 2013 2013 1.000.000 1.000.000 608.300 I ISO 230 230

  Nha 564 IV 2020 2020 850.000 850.000 850.000 I 100 210 210

  Nhis6 5 IV 2010 2010 395.000 395.000 163.253 I ISO 180 ISO

  NIui s6 I IV 2017 2017 1.198,000 1.198.000 1.054,000 1 130 160 160

  4/12

 • GIA TRI THEO 86 Kt ToAN (NGHIN OONG) bitll tr,nl Ai' d,n& (ml)

  Naiy,Difn licb T6nldifa

  SIT Taisin cip Nim xi)' ..... NI'I),en ci' sa tinl xi)' d\"lC lieb un sir..... don. lIimllli' Trvsa CO'sa h04lt Kinh Ch. Lien s..rd ....nc bAn S..rd,nld,nl Giil Irj con I,i (m2) d\lnl (ml) dqnlS'I do.nb, hop ... eIilm vitc

  ngbifpdo.nb tbue

  lien~'TinceqDI NCaa "',h Nlu3n khAc

  11 Tnnm, MAm non Thanh

  Nhacip IV IV 2007 2008 582.923 582.923 408.046 I 478 478 1.752

  " Tnnml Mim nODTbufnNhas6 I 4 2007 2007 264247 264247 101.952 I 130 130 130Nhis62 4 2017 2017 1.051.953 1.051.953 911.644 I 100 100 100

  Nhis6 3 4 2017 2017 1.124.830 1.124.830 1.049.804 I 110 110 110

  Nhas64 4 2017 2017 1.120.159 1.120.159 1.045.445 I 100 100 100

  Nhit s3 5 4 2018 2018 1.440.000 1.440.000 1.364.000 I 100 100 100Nhas66 4 2018 2018 1.440.000 1.440.000 1.364.000 I 100 100 100Nha s3 7 4 2019 2019 1.200.000 1.200.000 1.200.000 I 100 100 100

  23 TnrbnC Mim non Vilnb Khuyen Lao Bio

  PhOnghoc 4 2006 2006 140.000 140.000 33.400 100 220 220

  Poong hoc 4 2009 2009 886.780 886.780 416.810 210 380 380

  Phong hQc 4 2017 2017 2.200.000 2.200.000 1.870.000 200 290 290

  Phong hOC 4 2018 2018 1.800.000 1.800.000 1.530.000 220 JlO 350

  Phong lam viec 4 2018 2018 550.000 550.000 467.500 50 100 100

  " Tnnml Mim non X)'Nh8. cip 4 4 2006 200' 331.200 331.200 - 182.160 160 120 1.204

  Nhs cip 4 4 200' 2008 502.421 214.140 288.281 326.574 I7S 130 950

  Nhit cAp4 4 2018 2018 1.800.000 1.800.000 1.800.000 140 100 1.130

  25 Tnnml Tiiu hf,leHue

  Nhs I(Thoo rs Ri I) 4 1999 1999 668.000 668.000 2 40' 406 406

  Nha2(ThonTaRi I) 4 2000 2000 147.731 147.731 I 100 100 100

  Nha 3(Thon Ta Ri I) 4 2018 2018 1.440.000 1.440.000 1.247.000 2 44' 448 44'Nhi. 4 (thon Hue Vim) 4 2003 1003 170.000 170.000 I 90 90 90

  Nbs 5

 • GIA TR) THEO so Kt ToAN (NGHiN D6NG) hiin •..,nl sirdyng (m2)Npy,

  Biin tich T&II&difliS'IT Taisin

  cap Nim siy IIUi·C Npyin pi sadDI siyd'll" fichUDsU Limh,DI d... nilll sir dVDc(m2) T.., si' Casi'ho,' Kbob Coo su-dyn& hin SWdyneGii hi cOIl Iti (m2) d9nc SV' do.nb,d.·C lim viie do •• b .. ui b .. ....T&nle~1 Npnul:h NcuAn ..... e lI&hifp

  likllJ.

  Nha.Dibn tnrimg trung tim(A) I 2006 2006 660,000 660.000 420.800 2 320 440 3.575

  NM Di~m truimg rrung tim(B) I 1999 1999 580,000 580.000 308.000 2 263 353 2.542

  Nha di~m tnWng Cheng IV 2007 2007 80.000 20.500 170 210 1.685

  Nh8 di~m tnWng CbCnh Venh IV 2001 2001 40.000 15.300 126 1>1 473

  Nha ctilhn trutmg Ccp IV 2004 2004 90.000 72.000 146 166 460

  Nh3 dibn truimg HuOng Choa IV 2013 2013 1.329.575 892.943 170 m 1.52727 Tifu hqe Hrin, Tin

  Nha hoc 2 ling va nha cAp4 (ThOn CUa) IV 2014 2014 3.220,384 3.220.384 2.841.990 2 429 723 2.924

  Nha hoc 2 ling (Thon Xa re) IV 2002 2002 1.005,850 1.005.850 0 2 216 432 5.954

  Nha hoc cAp 4 (Thon Xa ruimg) IV 2016 2016 1.588,547 1.588.:547 1.270.679 245 245 1.000

  28 Tnriml Tti .. hqe sa I Khe SanhNhakienc6 " 2014 0,01 5.167.000 5.167.000 4.650.000 3 201 603

  Nlui kien c6 " 2009 0,00 1.505.025 1.505.025 1.204.020 2 252 504Nha bim kien c6 IV 1993 0,00 307.000 307.000 147.360 2 336 672

  Nhllhllvi~n IV 2012 0,01 346.209 346.209 184.564 I 90 90

  Nh8 ban kitn c8 IV 2005 0,00 174,000 154.000 20.000 11.518 I 188 188

  Nh8 ban kitn c8 IV 2.005 0,00 174.000 154.000 20.000 11.518 I 188 188

  2. Tnriml Tifu h91: sa I Lao RioNba s6 1 III 2006 2006 1,719.000 1.719,000 34),SOO 2 1.100 1.100 1.100

  Nhi s6.2 IV 2008 2008 445.732 44~,732 178.293 I 12' 12' 12'

  Nhas63 III 2017 2017 5.850.000 5.850.000 5.616.000 2 550 550 550

  Nhil s64 IV 1998 "'" 607.897 607,897 • I 35. 35. 35.3. Tnn'mg Tiiu hve sa 2 Khe Sanh

  Phong hQCdibn dOng erun I 2005 2.006 1.825.527 1.825.527 1.001.251 02 1.090 9'4 198

  PhOng hoc dib Ka lAng I 2003 2.005 499.800 499.800 299.840 01 168 168 168

  31 Tnrimg Ti~u h91: sa 2 Lao BioPhong hoc di~m dong chin I 2005 2006 1.825.527 1.825.527 1.001.251 02 1.090 9'4 198

  PhOng hQc di~m Ka lAng I 2003 2005 499.800 499.800 299.840 01 16. 168 168

  32 Tnrimg Tiiu hqe Tin Lip

  Nhi. hieu b6 4 2010 2010 566.956 566.956 226.612 184

  Diynhi. 135 4 2002 2002 781.094 781.094 456.983 281

  6/12

 • GIA TRJ THEO so Kt ToAN (NGHIN BONG) hifn ",RI air d,or; (ml)NW,

  Diia ricb TiD&di~Dcip Nim xiy -. Npyfltli'SIT Tilisin b,OI d..1 s.I oA.I xiy dt,ml tkh .... At Cawho" llinaim .....(m2) d"Dr(m:!) Trvsa Kinh CIo. sli'd,DI h&n Sird"old,., G;j b'j "'" J,; d9DIS¥' dunb.Iilm viic

  DehiipdUllh thui IimWt ·w """T6nlefnl Naindeb NlUin kbic

  Diy ph6ne: hQC 2 tAng 3 2007 2007 1.300.000 1.300.000 676.000 730Phong hQC Ban Bu , 2007 2007 540.000 540.000 134.464 usPhOng hQC Ban Viy , 1992 1992 87.000 87.000 29.197 180

  Phong the vi~ , 2003 2003 100.000 100.000 36,000 7233 Tnrlml Tiia hqc Tin Long

  Phong hoc IciCn cd c'" 1 19% 1996 3.434 3.434 2.318 2 '00 4.000 4.000Phong hoc kim cd clip 3 1020 2020 '00 '00 144 2 192 768 768Phong hQC kim cb clip 3 2007 2007 '94 '94 247 2 192 768 768Phong hQC kien cd Cap 4 2014 2014 800 800 533 I 100 200 200

  Phong him "i~c cAp 3 2007 2007 '9' '94 247 2 192 768 768J4 Tnriml Tiia bqc Thsnh

  Ntui Palo IV 2019 2019 1.400.000 1.400,000 1.400.000 I 184 18' 18'Nha Thanh 4 IV 2017 2017 2.000.000 2.000.000 1.750.000 I 3SO 1.156 1.156

  Nha Paloang IV 2002 2002 1.500.000 I.S00.000 50.000 I 1.000 3.582 3.583

  Nhli Pale IV 2019 2019 1.400.000 1.400.000 1.400.000 I 18' 18' 18'Nha Pa Loang IV 2017 2017 1.500.000 1.500.000 1.750.000 I 250 580 580

  ss Tnnmg Tiia hqc: ThU,D

  Nha phOng hQC kien c6 khu chjnh ban Giai xayKienc6 2000 2000 726.000 726.000 120.000 2 450 '02 450dl,mg nam 2000

  Nha phong hQC kicn dt khu chinh bin Giai xi}"Kien c6 2017 2019 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2 47' '38 474dl,mg nim 2019

  Nh8hi~u bQ Cip4 1999 1999 314.000 314.000 I 108 100 108

  Nhli dibn tru(mg bin I Cip4 1999 1999 157.000 157.000 I 168 110 168

  Nha di~m tnrimg bin 2 cAp 4 1999 1999 105.000 105.000 I 112 80 II'Nha di~m tnKmg ban 4 Cdp4 199' 1994 110.000 110.000 I 112 80 112

  Khu nQi tni. ban GiiU Cdp4 1999 1999 88.000 88.000 I 78 72 7836 Tnnmg THCS Hue

  NhAi , 2011 2011 2.288.815 915.526 2 690 634 69037 Tnnmg mes Hring Tin

  Nhs hQC 2 tAng vi nh;i dp 4 IV 2000 2001 1.181.298 1.181.298 482.657 2 685 1.237 1.89238 Tnnm, THCS Kbe Sanh

  Nha phong hQC 3 2001 2001 928.350 928.350 259.938 1.080

  7/12

 • GIA TRI THEO so Kt ToAN (NGHiN nONG) hito "'tl0g su dyog (m2)Nlay,

  DifO rich T6ogdifoSTT Tiai sao cip NAm xiy thang Nguyeo gii sa ting xiy d'f'lg rich san suh,ng d.... Dim su Cersa ho,t Lien sudyng hl)n Sudyng(m2) dyng (m2) Tr\lsa Kinh Ch.

  d\log GiS. hi con I,i lim vifc dqng sv doanh tbue doanh, hop khacT&ngcqng Ngao saeb Ngu6n khic ngbifp lien IJt

  Nha phong hoc - H{li tnrong 3 2010 2010 9%,248 996.248 637.598 588

  Nha lam viec hieu h{l 3 2001 2001 432,000 432.000 127.870 432

  Nha phong thee hanh bQ msn 3 2016 2016 1.924,516 1.924516 1.770.554 28839 Tnrimg TIles Lao Bio

  Nha Phong hoc kien dJ 4 2000 2001 1.301.710 1.101.710 0 2 520 520 520Nha Phong hoc kien e6 4 2009 2009 284,374 284.374 99.534 128 128 128

  Phong iJ giao vien BKC 4 2006 2007 74,000 74.000 11.470 84 84

  Phong lam vi~c KC 4 2001 2001 339,302 339.302 0 126 126 126

  Phong him viec KC 4 2005 2006 484,048 484.048 75.029 268 268 268

  Phong truyen th6ng, phcng dQi giao vien 4 2000 2001 50,000 50.000 0 50 50 50

  Phong hop h.;.i d6ng 4 2000 2001 60.000 60.000 0 50 50 50

  Phong y t~ 4 2000 2001 20.000 20.000 0 12 12 12

  Nhitkho 4 2000 2000 59.840 57.351 2.489 0 90 90 90

  Nha kho, nha ve sinh 4 2011 2011 35.188 14.318 20.870 16.892 25 25

  Nha d~ xe 4 2008 2008 12.075 6,000 6.075 3.440 153 153

  Nhad~xe 4 2010 2010 7.S00 7.500 2.620 25 25

  Nha t~p chac nang 4 2011 201l 148.072 148.072 71.072 50 50

  Nha hoc bQ moo 4 2016 2017 3.740.780 3.740.780 3.011.327 2 455 455 4554. Tnrimg THCS Tin 4p

  Nhas6 I: phQog hoc be. mono II 2017 2017 1.500.000 1.500.000 1.440.000 I 300 300

  Nha s62 : phong hoc THCS II 2001 2001 821.661 821.661 698.441 2 18. 180

  ebng, hang roo II 2018 2018 120.490 120.490 108.441 I 12. 120

  Nha 56 3: nha Hieu be. THCS II 2016 2016 2.000.000 2.000.000 1.920.000 2 280 280

  41 Tnrimg THCS Tin Long

  Phonghoc 2009 2009 2.258.612 2.258.612 2.032.750 1.000 1.200 1.000

  Nha hieu bl) 2010 2010 895.638 895.638 895.638 800 1000 800

  Phang IhllC hanb 2018 2019 2.700.000 2.700.000 2.700.000 1.000 1.200 1.000

  42 TnrOng THCS Thanh

  Nha I IV 2010 2011,00 1.968.254 1.968.254 1.299.047 2 690 690 690

  43 Tnrimg THCS Thu,"

  Nhahoc II 2011 20ll 1.980.000 1.980.000 1.702.800 610 610

  Nha lam viec IV 2012 2012 397.000 397.000 285.820 150 150

  8/12

 • GIA. TRJ THEO so Kt ToAN (NGHiN DONG) hien upg sii dyng (m2)Ngiy,

  Diin rich T6ngdiinSIT Tiillin cAp Nim xiy thing Nguyen gii Sa ting xiy d .....g rich san siihfng d",. nimsv Try sa

  Caso-ho,tKinh Ch.

  Liensii dyng han Sii dyng(m2) dyog (m2)dyng Gii trj cOn I,i lim vifc

  dong 5Vdoanh thue

  doanh,h.,. "".

 • GIA TRI THEO sO Kt TOAN (NGHiN DONG) hi~n trfll' sU d"nl (ml)N,IIY,

  Diin tkb r&.,difDSIT Tii .in cap Nillluy ..... Ncuyin cia satin, uydy'lSl deb ....

  CO'"'botl u;.h,nl .... nimm(m2) dync(m2) T ..... Kinh c•• w dya, h'_ Sti'dped ... Gia hi cOn I,i dyDIJ¥ do.nb,

  lim viicnchifp

  do.nb thuelien Idt ... khjcT&n&C9D& Naia deh Np6n khac

  Nha 56 3 (Pd) 4 2000 2000 67.340 67.140 0 4' 4' 4'

  Nhas6 7 (Pd) 4 2009 2009 899.971 899.971.00 0 '00 '00 '00Nha s6 8 (NKC) 2 2019 2019 2.259.475 2.259.475 "0 275 "0Nha cAp s6 6 4 2007 2007 387.467 387.467 0 I 400 400 400.. TrWnl Ti&. lite vi rues s.riae

  PhOn8 hoc kim c/, IV 199' 199' 58.600 58.600 5,860 2 165 16' 16'Phong a GV kien c6 IV 1999 1999 80.000 80.000 24.000 44 44Phong hQCkim cd IV 200' 2005 588.000 588.000 340.369 280 280 280Phang lim vi~ kim c6 IV 200' 200' 323.400 323.400 194,040 138 138 138Phong hQCkim cd IV 2006 2006 653.100 653.100 391.860 2 368 368 368

  Phong lim vi~ kien c6 IV 2006 2006 656.860 656.860 394.116 175 175 175Phong (1 GV lcien cit IV 1999 1999 40.000 40.000 10,000 20 20

  PhOng hoc kim cit IV 199' 199' 58.600 58.600 5.860 16' 16' 16'Phong" GV ben c6 IV 1999 1999 80.000 80.000 24.000 44 44Phcng hQ(:kien c6 IV 2005 2005 588.000 588.000 340.369 280 280 280

  Phimg hcc kien cf, IV 2019 2019 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2 400 400 400

  51 TnrimC Tii. hqc "ill THCS H...ung U.h

  Nhs ban kien cl. IV 2004 2004 7.349.452 7.349.452 5.537.906 2.710 2710 190 2710Nhs Kienc6 11 2011 2011 4.537.363 4.537.363 3.652.879 900 900 900

  52 Tnrima Tii. htc ". THCS H...ung Vier

  Nhs56 1 4 1999 2000 361.200 361.200 0 I 180 180 180Nhs s6 2 4 1999 2000 133.811 133.811 0 I " " "Nhs s6 3 4 2004 200' 350.000 350.000 41.660 I 10' 10' 105

  Nhs56 4 4 2004 200' 150.000 150.000 29.490 1 100 100 100Nhs 56 5 4 2005 2006 200.000 200.000 54.320 I 114 11. 114Nhs s6 6 4 2009 2010 250.000 250.000 86.650 I 36 36 36Nh8s67 4 2011 2012 483.910 483.910 230.632 I 108 108 108

  Nhs 56 8 4 2012 2013 681.:883 681.883 413.630 I 108 108 108NIuI. s6 9 3 2018 2019 2.700.000 2.700.000 2.592.000 2 324 324 324

  Nha56 10 4 2018 2019 1.200.000 1.200.000 1.119.980 I 120 120 12053 Tnrim& Tiiu hfC ". THCS Tin Thanh

  Nhs. I III 1996 1997 442.000 442.000 - 366 366 366 366

  10112

 • G1A TRI THEO so Kt TOAN (NGHIN DONG) bifn ....... wdYOI (m2)Npy,

  Dita rich TaDldifnSIT Tii sin cip Nimuy "'" Neuyin liB sa ting dy dyne rich saD SU-b,nl d... Dim .fr CasU ho,t Lien

  (m2) dYDI(m2) T", sa Kinh Coo s.rdynlh&' SirdyD&dy.. Cilli hi cOD I,i d~DI IV do_h,Ii..Yifcalbiip

  doanh thuelienillt

  hop ..."Tiolc9n1 N&insilch Np6n khic,.,. 2 III 2004 2004 929.000 929.000 - 23.225 293 293 293 293,.,. 3 III 2019 2019 2.000,000 2.000.000 2.000,000 2.500 2.500 2.500 2.500

  Nh" III 2001 2002 1.872.054 1.860.799 11.255 1.081.673 '04 '04 '04 '04""2 IV 2012 2012 473.653 473.653 288.926 100 100 100 100,.,.3 IV 20(lI 2002 254.579 254.579 145 145 14, 14',.,.I IV 2002 2003 77.000 77.000 - 180 180 180 180,.,. 2 IV 2019 20)9 1.000.000 1.000,000 - 1.000.000 128 128 128 128

  54 Tnrimc PTDTBT TH&THCS Hriog Lfp

  Nha ... 200' 2006 1.874.000 1.874.000 897.935 681 681 68155 Tnrimc PTDTBT TH&THCS HU'anl L9c

  Nha ... " 2006 2007 1.890.580 1.890.580 1.458.580 266 6.201Nhli ... " 2018 2019 5.000.000 5.000.000 4.970.000 300 453Nh. IV 2000 2001 585.244 585.244 282.005 119 1.944Nh. IV 2006 2007 925,000 925.000 603,250 150 788,.,. IV 2017 2017 100.000 100.000 80.000 100 4.383

  56 TnrimC PTDTBT TH&THCS Haimc Son

  Nlul s6 I IV 2001 562.500 360.000 2 1.040 800 1.840Nha sb 2 IV 2001 66.000 20.000 I 400 408 808

  Nha sA 3 IV 2012 1,204.000 240.8-00 2 5.000 53' 5.534Nlul sA 4 IV 2006 469.782 336.692 I 536 581 l.1I7

  NhasA 5 IV 2007 4%.140 323.334 I 1.500 1.612 3.112st Tnrimg PTDTBT THCS HrinK Phung

  Nha 1 " 2012 2013 4.690.000 4.690.000 3.564.400 350 700 700Nha2 " 2019 2019 3.244.638 3.244.638 3.244.638 321,3 642,6 642,6Nha3 " 2017 2017 4.841.816 4.841.816 4.841.816 ass 910 910

  58 TnrimC PTDT Niii fro

  Nha hoc 2 tfuJg III 200' 2005 1.300.000 1.300.000 572.000 2 840 760 760Nh8 a 2 tAng cua HS nam III 200' 200' 1.100.000 1.100.000 484.000 2 770 690 690Nlui a 3 tAng cua HS nu- " 2014 2015 12.489.686 12.489,686 11.490,511 3 1.900 1.700 1700Nlui him viec III 2008 2008 3.300.000 3.300.000 1.848.000 2 840 760 760Nha b8p-nha in HS IV 2012 2012 4.933.233 4.933.233 2.629.907 I 680 570 ".

  11/12

 • , .CIA TRJ THW so Kt TOAN (NGHiN DONG) hitn utal sfr d,nl (ml)

  Npf.Difa,tkb TAnl dija

  SIT Tiiga cip Nim Iiy ..... Npyengii ~dnl uydlfllg timun.rh... d ... Dimsii- Trv: sa Casel bo,t Kinh Ch. Lia. sli d¥Dg h~n Sli'd¥nldVDI Gii Irj eOn I,i (ml) dllnl(ml) 129ftll'l do.ah,lam vitenebitp

  doanh thuelien kit _VI' """T3ngcCjoi N.insicb Nr;u6n kbac

  Nhli cODg V\I IV 2008 2008 520.000 520.000 138.476 I 192 ,.2 ,.2

  Nhi c6ng V\I IV 2012 2013 1.500,001) 1.500.000 899.700 I 180 100 100

  •• Truna tim Giio d\lc nlb~ nghitp· Giao dvcthWnr; xuyenNbalting II 2010 2012 I '.7 '.7 ••7Nh8 thl,lC hanh 1 I 2010 2012 5.652 5.652 4.860 194 194 194

  NIta thee h3nh 2 I 2010 2012 19. 194 19.

  12112

 • UBND HUYf;N HU"cJNG HOA

  BAo cAo KE KHAI TRVsa LAM VIt;C, co sa HO~ T DQNG SV NGm~p CVA co QUAN, TO CHUC, DON VI Bi~usA 01(kem thea Cong van s6 IUBND - TCKH ngity /0212020 cuo UBND huy¢n HW1ig Hoa)

  GtA TIQ THEO so K£ roAN (NGHiN DONG) hi~n tJ1lng sii'dyng (m2)Ngay.

  Di~n rich TangdifnSIT Tai sin cAp Nim xiy tJuing Nguyen gia sA tAng xiydl,l1lg rich silO sirh,ng d... nim .sir Try sir Cusabo,t Kinh Cbo Lien su dyng h~n Sir dyng

  dyng Gii. I'; eOn 1,i (m2) dl,lng(m2) 1190g 51f doanh, kha,lam vifcnghi~p

  doanb tbuelieD k~t '"Tangcijng Nr;8nsieh Ngu3n khac

  III KhAi Xi, thi trin

  I Tin HIfp

  Nha dit IIV sa UBND 2014 2014 1.170 1.170 1.170D~t nha van boa than QuyBt Tiim 524

  Vit nha van hoa thon Luong Lg 1629Bit 00 s6 th~due- th~ thao then Luong I1 7539

  Dit nha van hca thon Tan Xuyen 1638

  Dit nha van hoe thdn Tan Xuyen 535

  Bit nha Yin hoa thon 116a Thimh 1239

  D:iIC(JS&yt~ 412

  £lit niem phat ducng LlWI1g U 16392 Khe Sanh

  Nha 3 2006 2006 1.137.000 147.000 2 400 400 400

  3 Tin Lien

  Tru sa xa 2 2001 2001 406.000 406.000 267.96 130 130 130Nha ve sinh 2002 2002 8.275 8.275 6 229 229

  Nha H{li tnri:rng 2007 2007 1.635 1.636 46.300 96 96 96

  Nha lam viec m{lt cira 2013 2013 323.700 323.700 196.900,0 45 45 45

  4 Tin 4P

  Nha c§p 3 3 2005 2006 478.750 478.750 354.275 2 212 212 212

  Nha cAp 4 4 1989 1989 32.000 32.000 I 128 128 128

  5 Tin Long

  Nha lam vi~c A IV 2002 2()02 493.490 493.490 . 134 350 134Nha lam viQc B IV 2015 2015 1.950.000 1.950.000 1.443.000 119 292 119

  6 Tin Thanh

  T(\I scr xii eli IV 1998 1998 137.200 137.200 120 120 120

  111

 • '" cIA TRI11IEO so Kt ToAN (NGHiN DONG) hit. trtal'i' dYDI (na2)NCilly,

  Dita tieh T~nldifnSIT Titisin cip Nim llay ..... Nguyen &i' sA ting Iiydvnl lieh sin Iii' LienCO'W hOlt.... 'yo. nimstr(mZ) dVnl (m2) TrV sir Kinh Ch. sv dyne hl.n Sirdyngd\lDg Gi. Iii con I,i dqnll'l

  thue......

  kh.

 • -GIA TRl THEO so Kt rOAN (NGHiN DONG) hifn tr,Da: sa dl,lnl (mIl

  N,iy,Difa ddt T6ngdiin

  SIT rai siD C'p Nlm xiy thine Npymcii s.I .... xiy dp, tieh_sIi' Lie.CO'who,t..... d... DimAr(ml) "vIII (ml) Trvw Kinb co. si'dPlb&. &rd,nld,nl Gill tridMIlti .,... doadh,

  0.. W,lin. vijcnehitp

  deanb thueIien~tT6nlc9nc Nlnsiieh NeIlAn khac

  17 IhrOnIUnb

  Nhil trv. sir xi 4 2006 2006 960.000 960.000 127.584 1 405 40' 40'

  Hoi truimg da nAng 4 2018 2018 946.000 946.000 882.901 1 '00 '00 0

  18 IhrngPblml

  Tru sa UBND xi 3 2002 2002 110,000.000 110.000.000 300 300 300,. HriD,ViitTI1I s6 UBND xi 4 200' 200' 385.000 385.000 - 200 200 200

  20 Hring Lip

  TI'\I sa cu 4 2004 400.000 400.000 0 160 100 160TIl,I so mOi 4 2011 700.000 700.000 326480 120 90 120

  21 liring San

  TJ11 sa lam viet IV 2003 2003 1.000.000 1.000.000 0 0 I 380 380 380Cua hang thucng mat IV 2004 2004 200.000 200,000 - 43.320 I 120 120 120Nha c6ng V\I IV 2012 2012 454.682 454,682 - 216.701 I 60 60 60

  3/3

 • BAo cAo Kt KHAI XE 0 TO CUA CO QUAN, DON vt(Kern thea bao coo sa IUBND·TCKH ngay thang ndm 2020 clio VBND hunn Huang H6a)

  GU trj .6 tbeo " loAn ( nlbin dlln&) Hifa h'fnllU' d,dl

  81"" Npy, "'. NpyIa .. HD",."",Tilid. Nbin .if. .if.1IiI.. ....... ' N_d. Ni.d. dli_.....,_ Ii e... dan .... Np ... .&xe ••.... xu" lIliit •.dlu...... d"., d"". Trod,I16 Gli trj cGlllti QLNN Ub ....T'.,ctq Kl" """I a..tlIlIi ....~ ....

  N• .6nNS N..... kWc: 'u" KD ......A. XI: PHve VV CH(rC DAND

  2.119.102 l.I1'.I02 . 1.117.141 . . . _CJ-- .L Via ,w., Rayt- iy1.940,_ 1.940.000 . .......

  - l-X" Muda·CXS '''A.(l(lI40 0,' V.ecNam 2012 2.0 _..0; 1.210.000 1.210.000 "'.000 x- .X.2 Mitsubisbi. 748-2133 0.7 _"'" 2006 2.7 ~..o; 730.000 730.000 0 , 1- f-- l- - l---.IL 'Vb ,..., HDND riURND •• yt. 17•..., 17'.1CI2 0 703. ... 2 1-- I-- .. -t-- -I-- - -X.3 Toyota fotullCf 748-2355 0.7 VN-Nbil 2009 2.7 ~mm 879.802 879,802 703.842 ,

  ~~VCVVC_~VNG ___~= B.., --- ---- I-- - ----"'- -- __ 1.6I6.~!?___ ~~6.197 _ 0 ~-~~ -- r - - -- I- -._-- --- .._-_. -_!._ Vin P~~~IHurfaiI~____ .__ 730.000 730,000 0 'LllO

  --- f- -- I--Mi;slM.lbishi -" .I-c- ------ -- - ----- ._-- -- --X.I 748-1116 NbltBin '99' 27 -""" 730.000 7)0.000 78.120 , -- --- ---. --- -- -- --_- --. -- -- ---- -II. Vi. phon. BDND "'UBND huyfn9!'i6.197 9!'i6.197 , 286.343--------- --.- ---- --'--' ---- ._._ -- -- t--- C -- 1--- 1-- --Xe 2 (phil(: Y\I chung Hf}ND huyen) Mitsubishi L200 748-0531 Nbjl8in 2004 200' 2.' DI,r in giim nghCo 480.197 480.197 95.991 ,- ------------- - -- -- ---- .- -- - miantnmg - c-- -- -- I- --- -- l-.. -_.- -Xe 3 (Ph\lc Y\I chung UBND huyen) ToyotaCamry 748_1155 Nbj.1 bin 19" 1999 2.2 -"'" 476.000 476.000 190.352 ,.__ . - - -- f-- - 1-- - -- -- -_ .. - f-.- -- - - --- --C. XE CHUYtN DUNG

  4.687.-451 ~~.-4!'it 300.000 1.7-42.337 • • • •--------- -- -- 1---- -_--- --._- . - f--I. Vin pllonl BDND vi UBND005.110 5O!'i.180 , 50.-467 • • 0 0 I- 0 .. I-'!_--f- --- -- - t--- 1-- .•.- t--- -- 1--- -- _..:._ --

  Xe I (Xe chAng luI bIo) Ford Ranger XLS 748-2199 My 2004 2004 DI,r an giim ngheo 505.ISO 505.180 50.467 ,1- mi&'lrung -- -- I- - -- J--- - - t- -- t-- - ---- - c_ -.,-~.-._~I.l'bonJl.yin b6a "IIThong tin

  -- I-- 476.271 176.271 300.000 , , , , - +-------~-. - 1--'--- ----- ---- ~Mi .- -- - ---- -- ._--- --- ---Xe 2 (Xe_!uyen t~n_!1lU dong) __ F,", 74A-00093 ____}-~-l- I- 476.271 176.271 300.000 1--0__ - t-- t- -- f-- ..- 1----'--' -- - ---- --- - -III. Tnnllim M6i lrub. vi D6tblhurin HU'O-ng HoS.(11Iu gom. vtn

  3.626.000 3.626.000 0 1.691.920 0 , 0 ,ChUY~D ,",c)--_ --- ._ f- ---- f- -I-

  - ._._--- --.- --- -c--- ~--- -_. - - - --X~ cu6n ep ric Mitsubishi 748-2037 1.250kg VietNam 200' 09/412009 UBND TT Khe Sanh 359,400 359.400 161.730 , ,biul giao

  ------. . -- I-- ._- --- ..- ---- --- ---- -Xe QJ6n ep ric HINO 74C.Q15-70 4.800kg Viet Nam 2012 2711 112012 UBND huyen cap 1.598.000 1.598.000 862.920 , ,._- ---- - -_. 1--- - - -- - - - 1--

  Xe cu3n ep rae HINO 74M-OOI_70 2.500kg Indonesi. 2012 04191201J UBND huren tip 838.600 838.600 3n.370 , ,f--.-.--- -- - ----. --- ._- t- --- --- -- -- -- I--Xe hUt him cAu, ~ ph6t mACO 74A-002.&9 3.4S0kg Viet Nam 2014 071Sf201S UBND hu}in cAp 830.000 830,000 289.900 , ,Ti•• 1Ii

  9.113.450 '.813.450 300.000 3.29-4.691:

  )