Click here to load reader

Zvezdina revija 552

 • View
  108

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

neka zvezdina revija

Text of Zvezdina revija 552

 • NAJBOQI

  JJaassnnaa [[eekkaarrii}}NNiikkoollaa @@iiggii}}ii SSttrreeqqaa~~kkii kklluubb

  BBRROOJJ 555522 YY FFEEBBRRUUAARR//MMAARRTT 22000066.. GGOODDIINNAA XLV YY BBEEOOGGRRAADD

  CCEENNAA 8800 DDIINNAARRAA YY 22 EEVVRRAA YY 33 KKMM

 • AKCIJE

  Dragan [akota novi selek-tor plavih ko{arka{a

  Priznawei izazov

  Drama oko izbora saveznog ka-pitena, dodatno uzburkanakrahom na Evropskom prven-

  stvu, `estokim napadima biv{egselektora @eqka Obradovi}a nareprezentativce, odustajawe Sve-tislava Pe{i}a posle dugog raz-mi{qawa, kona~no je dobila epi-log. Nakon konstruktivnih razgo-vora Dragan [akota prihvatio jeselektorsku funkciju.

  - Kada mi je ponu|eno mesto se-lektora, nisam previ{e razmi-{qao. Konsultovao sam qude izmog kluba i odlu~io da prihvatimponudu koju shvatam i kao prizna-we ali i kao izazov. Svaki ambi-ciozni trener, makar i podsvesno,u glavi ima `equ da bude selek-tor svoje zemqe. Ovo je moja pri-lika bez obzira na to {to dolaziu najte`em trenutku, izjavio jeDragan [akota.

  Nagradu za `ivotno deloSportskog saveza Beogradadobio je Miodrag Ro~e Niko-

  li}, najboqi ma~evalac svih vre-mena, nepobediv na doma}im pro-storima u periodu od 1957. do1964. ggodine i aktuelni predsed-nik MK Crvena zvezda.

  - Izuzetna ~ast je dobiti ova-kvo priznawe. Na isti na~in po-~astvovan sam i od moje Zvezdepre dve godine i zaista sam sre-

  }an i ponosan ~ovek, Priznawami daju snagu da nastavim mojedugotrajno sportsko putovawejer od sporta nema ni{ta zna~aj-nije, izjavio je g. Nikoli}.

  Posle besede predsednikaSportskog saveza BeogradaAleksandra Bori~i}a uglednezvanice iz sportskog, umetni~-kog i nau~nog `ivota dru`ilisu se na prijatnom koktelu ustarom dvoru.

  Sportski savez Beograda nagradio zaslu`ne

  Ro~e za ceo `ivot

 • ZA BOQE GODINE

  I tako 61 godinu svakog 4.marta Zve-zda{i se okupqaju da proslave svoj ro-|endan, proglase najboqe sportiste,klubove, juniore, juniroke, trenere, evo-ciraju uspomene, sete se pobeda iz pro-{log vremena, mawe uspe{nih dana, pone-kog poraza, ispri~aju se (bar tog 4.mar-ta) i o`ive taj duh Crvene zvezde, duhkoji postoji sve ove godine i mo`da po-stave neka pitawa kako u nove ro|enda-ne, nekih novih na{ih 60. godina.

  I mo`da je ba{ ovaj 61. rodjendan do-bra prilika da postavimo sebi ciqeve,sportske, i to ne obi~ne, ve} drsko, hra-bro, zvezda{ki, da `eqe i pogledi u bu-du}nost budu sve samo ne umereni.

  Dakle (ciq) ciqevi, osnov svih ozbiq-nih projekata, da u godinama koje dolazezvezda{i budu rekorderi, olimpijski po-bednici, {ampioni u~esnici evropskihLiga {ampiona, da budu ono {to su ibili - strah Evrope od uspe{ne velikeCrvene zvezde.

  Svakako, da su za ostvarewe ovako (naoko) suvi{e ambicioznih ciqeva po-trebne i male i velike pobede, potrebnaje ~vrsta organizacija i dobri sistemi,

  Zvezdin know-how, vera u sebe i (sa)zna-we - kad smo mogli, da uprkos svemu mo-`emo opet i boqe i vi{e, jer Zvezda ni-kad nije i ne}e se zadovoqiti prosekom.

  Od ovog 4. marta po~iwe da se pi{e no-va stranica istorije Crvene zvezde, za-jedno mo`emo i zvezda{ku budu}ost u~i-niti sre}nijom i boqom.

  Hrabro u nove godine koje dolaze!

  februar/mart 2006.

  U O V O M B R O J U

  Broj 552 februar/mart 2006.NASLOVNA STRANA:LI^NOSTI GODINE

  Jasna [ekari} iNikola @igi}

  NAZIV I SEDI[TEIZDAVA^A

  Sportsko dru{tvo Crvena zvezda, Beograd,

  Qutice Bogdana 1a

  DIREKTOR I GLAVNI IODGOVORNI UREDNIK

  Zoran Avramovi}

  UREDNIK Milan Ble{i}

  UREDNIK FOTOGRAFIJEMarko Metla{

  URE\IVA^KI KOLEGIJUMZoran Avramovi}, Milan

  Ble{i} i Marko Metla{;

  STALNI SARADNICIMiroslav Milivojevi},Branislav Kova~, IgorVelimirovi}, Velimir

  Karanovi}, Du{ko Milanovi},Du{anka \or|evi}, Milan

  Simi}, Sla|ana Raner ZoranTimi}, Zoran Dimi}, Irena

  Tomovi}, Predrag Sari},Sini{a Bo`ovi}, DejanPrlina, Dragan Ruvarac,

  Branislav Stojanovi}, Milo{Mili}evi}, Bojana Ostoji},

  Mila Radoji~i}.

  MARKETINGZvezdina agencija

  LIKOVNO-GRAFI^KARE[EWA

  Gorica Tasi} i Vladimir Sokolovi}

  DIZAJN I PRIPREMAFELIX PREPRESS

  ADRESA REDAKCIJEBeograd, Qutice Bogdana 1a;

  tel: 011/2661-078;

  REGISTROVANI KODMINISTARSTVA ZA

  INFORMACIJE REPUBLIKESRBIJE POD BROJEM 586.

  SD Crvena zvezda na Internetu:www.sd-crvenazvezda.net

  FK Crvena zvezda na Internetu:www.fc-redstar.net

  6-7

  8-13

  22-27

  ZVEZDINA REVIJA 3

  16-17Na{i u svetu

  Ko{arka , rukomet...

  18-19

  Delije

  Crveno-beli velikani

  Najboqi sportski par godine

  Jasna i Nikola

  Izbor za `ivotno delo i medijske li~nosti godine

  Nagrade i medaqe

  pi{e: ZORAN AVRAMOVI]

 • Sre}an ro|endan zve-zda{i! I alal veraza svih 61 uzastop-nih godina tokom

  kojih su crveno-beli klubovii sportisti zajedno sa svimakoji su ih voleli ostvarilina hiqade blistavih pobeda,odigrali sjajnih utakmica iprikazali prelepih poteza.Crvena zvezda ili Red Star,ili Roter [tern ili StelaRosa, Ruda Hvjezda, EstreqaRoha, Rud [tjern ili Krasna-ja zvezda ili... U 61. godini nasvakom deli}u zemaqske kugle,imali smo se sa vama i zbogvas ra{ta radovati i pono-siti.

  A {ta ka`e istorija: bojedru{tva su crveno, plavo, be-lo sa belom petokrakom zve-zdom na crvenom dresu, pro-storije dru{tva su u pro-storijama mesnog odboraUSAOS-a, Kraqa Milutina 2u Beogradu.

  Prvi upravni odbor SD Cr-vena zvezda ima 14 ~lanova i~ine ga \or|e Paqi}, pred-sednik, Zoran @ujovi} i Slo-bodan ]osi}, potpredsedni-ci, sekretar Qubi{a Skuli},blagajnik Du{ko Bogdanovi},ekonom Predrag \aji} i ruko-vodioci osam sekcija: KostaToma{evi}, fudbalska, MiraPetrovi} ko{arka{ka, Slo-bodan Borisavqevi} stono-teniserska, Svetozar Gligo-ri} {ahovska, Du{an \uki}pliva~ka, Branko Popovi}atletska, Qubi{a Sekuli}odbojka{ka i Qubi{a Risto-vi} vesla~ka. Prvih osam sek-cija dobija od grada i prveterene: fudbal i atletikastadion SK Jugoslavija (ka-snije poznat kao staro Zve-zdino. na wemu je danas Ma-rakana), ko{arka i odbojkaBob klub na Malom kalemeg-danu, veslawe i plivawe zgra-du na Adi Ciganliji.

  ZVEZDINA REVIJA4

  NA[ IZBOR

  Pregled zvani~nih seniorskih ekipnih trofeja SD Crvena zvezda

  1945-2005

  Atletika (m+`) - 1+0 - 31+9 32+10Automobilizam - - - 4 -Boks - - - 3 -Brix - - - 2 2Vaterpolo - - - 2 -Veslawe - - - 1 2Dizawe tegova - - - 3 -Karate (m+`) - 2+0 - 4+3 2+1Ko{arka (m+`) - 1+1 - 15+28 4+10Kuglawe - - - 6 1Ma~evawe (m+`) - - - 38+23 5+4Odbojka (m+`) - - - 6+23 8+12Plivawe - - - 3 1Rukomet (m) - - - 6 4Stoni tenis - - - 4 -Streqa{tvo (m+`) - - - 8+18 1Tekvondo - - - 5 -Tenis (m+`) - - - 12+6 -Fudbal 1 1 2 23 20Hokej na ledu - - - 4 5Xudo (m) - - - 3 2[ah (m+`) - - - 10 8+2

  Ukupno SD CZ 1 6 2 303 136

  Sveukupno SD Crvena zvezda: 448 ekipnih trofeja

  Ekipne titule SD Crvena zvezda u 2005. godini

  Atletika (m+`) - 1+1 junioriVaterpolo - - juniori i pioniriDizawe tegova - - junioriMa~evawe (m+`) 0+1 - -Stoni tenis 1 - junioriStreqa{tvo (m+`) 0+2 - juniorkeTenis (m+`) 0+1 - junioriHokej na ledu 1 - -

  Ukupno SD CZ 6 2 7

  Sveukupno SD Crvena zvezda: 8 ekipnih titula za seniorskukonkurenciju i 7 ekipnih titula za mla|e kategorije tokom2005. godine.

  Uz 61 ro|endan

  Imamo se ~emu radovatiSvetskitrofeji

  Prvenstvo KupMla|e kategorijeprvenstvo dr`ave

  Evropskitrofeji

  Dr`avnitrofeji

  Evroregije

  Kupdr`ave

 • ZVEZDINA REVIJA 5

  NA[ IZBOR

  Najboqi u 2005. godini1. Najboqi klub: Streqa~ki2. Najboqa sportiskiwa: Jasna [ekari} (streqa{tvo)3. Najboqi sportista: Nikola @igi} (fudbal)4. Najboqi trener: Mi{a Antonijevi} (dizawe tegova)5. Najboqa juniorka: Sawa Hanu{i} (odbojka)6. Najboqi junior: Milan Milenkovi} (atletika)7. Najboqi juniorski klub: Teniski8. Najboqa kadetkiwa: Aleksandra Jevremovi} (ma~evawe_9. Najboqi kadet: Petar Nenadi} (rukomet)10. Najboqi kadetski klub: ^etverac (veslawe)11. Najboqa pionirka: Jelena Bokalovi} (atletika)12. Najboqi pionir: Andrija Koci} (xudo)13. Najboqi pionirski klub: Vaterpolo14. Najboqi mladi trener: Zoran Mijalkovski (vaterpolo)15. Nagrada za `ivotno delo: Toma Mili}evi} (fudbal)16. Medijska li~nost godine: Miodrag Simeunovi} (Sportski `urnal)

 • ZVEZDINA REVIJA6

  NA[ IZBOR

  ^estitke svetske streqa~ke organizaci-je i progla{ewe za najboqeg "StrelcaSveta" u `enskoj konkurenciji, najboqe

  govore kako vi{egodi{wa uspe{na karijeramo`e biti propra}ena u svetskim sportskimkrugovima.

  Wenim rezultatima se dive, a kada iza|ena vatrenu liniju, konkurencija zanemi predveli~inom wenog imena i osvojenim medaqa-ma.

  Ve} ste obezbedili potrebnu kvotu kojaVas vodi na Olimpijadu u Kini?

  - Na po~etku svake takmi~arske godine, po-stavim sebi odre|eni zadatak koji moram daispunim. Pro{le godine sebi za ciq posta-vila sam osvajawe potrebne kvote za Olim-pijske igre koje predstoje. Premda ni ove go-dine nije bilo kasno da obezbedim dobre re-zultate koje }e me odvesti na Olimpijadu,ipak mi je primarno bilo da zavr{im sa tomobavezom, jer predstoje takmi~ewa od kojiho~ekujem nove medaqe. Kako ne bih ose}alanepotrebnu tenziju, odlu~ila sam da u pravovreme postignem rezultat kojim }u se plasi-rati na Olimpijske igre.

  Iako evropsko takmi~ewe podrazumeva krajjedne takmi~arske sezone, ipak ga smatram zapo~etak nove sezone, jer prakti~no nemam pa-uzu u trenirawu i takmi~ewima. Pro{logodi-{we evropsko prvenstvo nisam zavr{ilaonako kako sam o~ekivala, tako da sam seusredsredila na svetske kupove koji su seodr`avali odmah nakon wegovog zavr{etka.Na drugom Svetskom kupu, odr`anom u Minhe-nu, obezbedila sam potrebne poene i time is-punila kvotu za odlazak na Olimpijadu.

  Nakon generalnog plasmana, ostvarila samnajboqe rezultate kojima sam progla{ena iza najboqeg Strelca Sveta, po tre}i put.

  Uspe{nom pro{logodi{wom takmi~arskomsezonom, usledilo j