Click here to load reader

REVIJA SANDŽAK

  • View
    157

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NACIONALNA REVIJA ZA POLITIKU I KULTURU "SANDŽAK" 162IMAMO OBAVEZU DA PRIČAMO DJECI O ŠTRPCIMA, UGLJANIN I LJAJIĆ JEDNA OPCIJA, KRST ZA LJAJIĆA, KO ŽELI SMRT MUFITJE ZUKORLIĆA, KOGA VOLI A KOGA BOLI ANĐELINA DŽOLI, VISOKA DELEGACIJA SANDŽAKA U SAUDIJSKOJ ARABIJI,ELFIĆ LIDER MANJINSKIH STRANAKA, DR. ADMIR MURATOVIĆ: "MI NUDIMO SLOBODU", POLITKA ZAPOŠLJAVANJA U SANDŽAKU, DIKOVIĆ JE RATNI ZLOČINAC, BEĆIROVIĆ CHR "HAJRAT": GRADIMO DOM ZA JETIME, POTURČAVANJE BOŠNJAKA, BOŠNJAČKE OPĆINE NA KOSOVU,

Text of REVIJA SANDŽAK

MJESENA NACIONALNA REVIJA ZA POLITIKU I KULTURU SANDAK | BR. 162 | 10. MART 2012.CIJENA 100 RSD | CG 1 | BIH 2 KM | EU 3 EUR | USD 5 $ | CH 4 CHF | GB 4 GBP | TR 4 TLISSN0354-26619 770354266100NACIONALNA REVIJA ZA POLITIKU I KULTURU SANDAK10. MART 2012., BROJ 162.IZDAVA: BONJAKA KULTURNA ZAJEDNICA BKZGRADSKA 1, 36 300 NOVI PAZARGLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK JAHJA FEHRATOVI ([email protected])SEKRETARSALAHUDIN FETI ([email protected]) TEHNIKI UREDNIKSENAD REDEPOVI ([email protected])LEKTORSAMIR KRIJELJ ([email protected])REDAKCIJAADMIR MURATOVI ([email protected])SUAD BEIROVI ([email protected]) DENITA NICEVI ([email protected])ALEN DURAKOVI ([email protected])ZAIM REDEPOVI ([email protected])ADNAN AUEVI ([email protected])HAZBIJA KALA ([email protected])ZEHNIJA BULI ([email protected])FERID BULI ([email protected])USAME ZUKORLI ([email protected])BELKISA CRNOVRANIN ([email protected])SARADNICIHAKO DULJEVI, HAJRUDIN BALI, EFKET KRCI, HARUN HODI, MARIO HEINAL, AVDO HUSEINOVI, BISERA SULJI-BOKAILO, SULEJMAN ALIKOVI, FERKO ANTI, MIHAIL SPEVAK, ADNAN HASANOVI, ATIFA ALJI, ALISA KURTOVI, SANELA HALKOVI, FERID BULI, REJHAN R. KURTOVI, JAKUB DURGUT, JASMINA PLJAKI, EDIN GRIEVIRUKOPISI I FOTOGRAFIJE SE NE VRAAJUDIZAJNIFET ALIKOVITAMPAGRAFIAR, UICEADRESAGRADSKA 1, 36 300 NOVI PAZARTEL: 020/ 322-181, FAX:322-181E-MAIL: [email protected] DISTRIBUTER: Mervan Roajac (+381648891908)DISTRIBUCIJA ZA BIH: Ismet Hajradinovi (+38761158955)Redakcija revije SANDAK Vas poziva da se preplatite na naa izdanja. Godinja preplata za EU 40 + PTT.Godinja pretplata za Sandak i zemlje regiona 12 + PTT.Za pretplatnike iz Novog Pazara besplatna dostava na kunu adresu.KAZIVANJA O VJEROVJESNICIMASLIKOVNICE ZA DJECUEl-Kelimeh, izdavaka kuaMeihata Islamske zajednice u SrbijiTel: 00381/20-334-020; 00381/64-16-222-84e-mail: [email protected]; www.kelimeh.comEl El-K -Kel elim imeh eh, iz izda dava vak kaa ku kua aMe Mei iha hata ta IIsl slam amsk skee za zaje jedn dnic icee uu Sr Srbi biji jiTe Te Tel: l: l: 00003 03 0381 81 81/2 /2 /200- 0 33 33 3344- 4 02 02 020; 0; 0; 00003 03 0381 81 81/6 /6 /644- 4 16 16 16 2 -2222 22 22 8 -88444ee-ma mail il:: ke keli lime [email protected] [email protected] gmai aill co com; m; wwww ww kkel elim imeh eh ccom om1) ADEM, A.S.2) NUH, A.S.3) HUD, A.S.4) SALIH, A.S.5) IBRAHIM, A.S.Od ovog broja revija Sandak e umjesto prvog izla-zitidesetogumjesecu.Razlogtomejepokretanje jojednogasopisakojimsenesamoBonjaka kulturna zajednica nego i svi Bonjaci svijeta mogu ponositi.Rijejeosvebonjakomnacionalnom mjesenikuPANBONJAKkoji,podureivakim patronatomNedadaLatia,izdajeBKZ.Prvibroj PanBonjakazatekaojemnoge,jerjesvojomkon-cepcijom,raskoi,irinomredakcijskogkolegijai ureivakog savjeta, te dizajnerskom originalnou dostigaoonotoslineedicijesadecenijskomtra-dicijom postojanja nisu uspjele. Sa ovom publikaci-jom, koja nije ni regionalno ni dravno ograniena ve se podjednako obraa svim Bonjacima svijeta, polahko zaokruujemo periodiku kojoj je zadaa da cjelokupnibonjakinacioninformiraostanjuna-cije i bude na ponos svima nama, jer je po svemu u rangusanajreprezentativnijimsvjetskimasopisi-ma. Ekspanzija pokreta bonjakog buenja i sve izrazi-tijeoitovanjeslobodeBonjakaprovocirareakcije onih koji bi da ugue taj osjeaj kod svakog pripad-nika naeg naroda. Svjesni da vie nikada nee moi eksploatiratibonjakinarodbilouljudskom,bilo usvakomdrugomresursu,poduzimajuhisterine korakeinebirajusredstvadabaruspore,akone moguzaustavitionotoseotrglokontroli.Naj-uinkovitijejedatajpokretzasijekunaizvoru,to jestdapredvodnikatogpokreta,koganisumogli nikupiti,niucijeniti,niuplaiti,niprotjerati-li-kvidiraju. Zato je sprega politike i kriminala utkana ucjelokupnisistemSrbije,krenuvioddravnog vrhaprekoministaradoregionalnihiopinskih inovnika,poljuljanainsistiranjemnaistini,pravu ipravdi,kojuzagovaraglavnimuftijaMuamer-ef. Zukorli, nasuprot krai, korupciji, narko i svakom drugomvidukriminala.Viemjesenomedijsko sataniziranjemuftijeZukorlia,stvaranjeatmosfe-re lina, neprestano ponavljanje rijei kriminalac uz njegovo ime od strane Rasima Ljajia, Aide o-rovi,MuhamedaJusufspahia,MehaOmerovia idrugihsaradnikaraznoraznihslubi,imalojeza cilj da pripremi srbijansku javnost na in likvidacije. Azaegzekutoreodabranisuoniokojimamoda jedinouSrbijijavnogovorimuftijaZukorliipie revija Sandak. Na ovom sklizavom poduhvatu za-jedno su radili dvojica ministara, to (ni)je novina kako ree jedan od njih. Ako prelistamo tampu od prije ne toliko mnogo godina, nai emo da su njih dvojicavrloestojedandrugogoptuivalizapri-preme atentata, mada je Ljaji prednjaio u takvim optubama, da su bacali bombe jedan drugome, da su se pucali, drali na nianu i skrivili smrt nekoli-ko osoba. Razgoliavanjem beogradskog koncepta, skinulisutumaskuizajednosamentorimadoli na ivicu ambisa. Na svu sreu, i Muftija sandaki isvipripadnicipokretabonjakogbuenjaznaju da je zvijer najopasnija kada umire, te su na vrijeme poduzete sve mjere predostronosti da ne doe do takvogina.Ionotojeizsvegaovogaizalona vidjelo jeste injenica da su svi Bonjaci svijeta jed-no, da su i Bonjaci iz Sandaka, Bonjaci iz Bosne i Bonjaci iz dijaspore teko proivjeli samu najavu neega takvog i pokazali spremnost da svim svojim kapacitetima, pa i samim ivotima uvaju svog na-cionalnog lidera.A da je zvijer na izdisaju govori i atmosfera u San-dakuupredveerjeparlamentarnihilokalnihiz-bora. Konano razgoliavanje beogradskog koncep-ta dogodilo se prije nekoliko dana kada je Ugljanin pred kamerama i u prisustvu ministra zdravlja Zo-ranaStankovia,inaeporodinogprijateljaRatka Mladia, izjavio da su on i Ljaji jedna opcija. Dakle, sve je jasnija polarizacija na beogradski (SDA i SDP) isandakiblok(BDZ).Pitanjemalihpartijatako-er e se narednih dana razrijeiti. Denitivno je da eonikojisuproistekliizSDPiisabeogradskim blokom, samo se jo uvijek trai najbezbolniji nain pakiranja takve prie.Premaonometosedosadamoglovidjeti,tempo predizbornekampanjeediktiratiBonjakade-mokratska zajednica koja je u zamahu i svojim do-sadanjimaktivnostima,upogleduzaokruivanja stranakeinfrastrukture,dokazujesnagukojajeu politikomivotuSandakavienasamojednom -1990.godineutalasusvebonjakognarodnog pokretaolienoguvostvurahmetliAlijeIzetbe-govia.Onotojonikomnijepoznato,aegase narod najvie boji, jeste kraa glasova i ponitava-njeizbornevoljegraana.Meutim,uSandaku vesadavladareferendumskaatmosfera,takoda je ubjedljiva pobjeda ove partije koja je proistekla iz bonjakog pokreta neupitna. IKA3revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netPANBONJAKpokreta neupitna. a. Dana06.02.2012.uNovojVaroijeodranaizborna skuptina OO BDZ-a Nova Varo.Na skuptini je vericirano lanstvo za preko 50 delega-ta koji su izabrali rukovodstvo Skuptine.Za predsjednika Skuptine izabran je Sulejman Drljo, za njegovogzamjenikaNedadRaljanin,azase-kretara Maida Ramevi. lanovi Skuptine su izabrali Izvrni i Nadzorni odbor.ZapredsjednikaIOizabranjeEnisRah-mani,zapotpredsjednikeDenisaBahtijarevii Edib Biberovi, a za sekretara Nedad Turkma-novi. Sve odluke donijete su jednoglasno.U Priboju je u 03.03.2012. odrana Izborna skup-tina OO BDZ-a. Skuptini je prisustvovao pred-sjednikBDZ-aEmirElkojiseprijepoetka radne sjednice obratio prisutnima.IzabranojerukovodstvoSkuptine,Nadzornii Izvrni odbor.ZapredsjednikaSkuptineizabranajeElzana Vraalica, za potpredsjednika Nedad auevi, azasekretaraAdelaMandal.ZapredsjednikaIOiza-branjeFahrudinAlagi,zapotpredsjednikaSemira-banija, a za sekretara Izeta Oparnica. EljeistogadanasveanootvoriokancelarijuOO BDZ-a u Priboju.4revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAREGISTRACIJA BKZ NA KOSOVUUprostorijamaportalaInfo-ks.net,Inicijativniodbor BKZ-anaKosovuje25.02.2012.odraodrugusjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Izvrnog odbora prof. dr.MehmetMeta.Sjednicisupri-sustvovalipotpredsjednikSahit Kandi,generalnisekretarEdina Eleziidrugipredstavnicibonja-kogcivilnoginevladinogsektora naKosovu.ImenovanjeOdbor zaregistracijuBKZusasatvu: IsakMeta,MerdanOsmani,Edis Huduti i Mejdin Saliji. Jedna od temeljnih odrednica programa BDZ-a je zala-ganje za Euroatlantske integracije Srbije, to predstavlja osnovnu pretpostavku za uspostavljanje pravne drave isocijalnepravdeterazvojademokratskihprincipai standarda, kae se u saopenju ove partije i navodi:BDZ je sa ostalim strankama nacionalnih zajednica u Srbiji nedavno uputila pismo komesaru Stefanu Fileu sa molbom da se to prije donese odluka o dodjeli statusa kandidata Srbiji za ulazak u EU, to bi stvorilo uslove koritenja zagarantiranih prava, otklanjanje nagomilanih problema, kao i decentraliza-cijuvlastikrozregionalizacijuiveeingerencijelokalnesa-mouprave.MeunarodneaktivnostiBDZ-apredvoenepredsjednikom Emirom Elem posljednjih mjeseci bile su usmjerene na pod-sticanje evropskih faktora da ubrzaju proces otklanjanja smet-nji za ulazak u EU.BDZ DOPRINIJELA KANDIDATURI SRBIJEBDZ ZAOKRUUJE INFRASTRUKTURUNAKON TUTINA, SJENICE I PRIJEPOLJAPITANJA ZA SDPZbog notornih lai predsjednika OO SDP-a u Prijepolju Esada Hodia u intervjuu za RTVNP, OO BDZ-a u Pri-jepolju je najavio krivinu prijavu i tubu zbog iznoenja neistina i irenja dezinformacija. Na neistine koje je izrekao Esad Hodi gledamo kao na naj-bolji dokaz straha, haosa, panike i nervoze koja vlada u redovi-ma reima, a sve zbog skorih izbora i poraza koji ih oekuje. BDZ poruuje Hodiu da, umjesto to zamajava javnost neistinama, odgovori na sljedea pitanja:ZatosteprodalimjestopredsjednikaOpineposlije izbora 2008. godine? Gdje su fabrike i hiljade radnih mjesta obeanih u kam-panji 2008. godine? Zato opina Prijepolje poslije osam godina vlasti SDP-a spada u red najnerazvijenijih i najsiromanijih opina? Zato opina Prijepolje poslije osam godina vlasti SDP-a spada u red opina sa najveim brojem nezaposlenih? Zato opina Prijepolje poslije osam godina vlasti SDP-aspadauredopinasanajmanjomprosjenomzara-dom? Zato poslije osam godina vlasti SDP-a u Prijepolju ne-mamo izbalansiranu procentualnu zastupljenost Bonja-ka u lokalnim institucijama?ZatoposlijeosamgodinavlastiSDP-auPrijepolju Brodarevo jo uvijek nema funkcionalan vodovod?Zatonikadanijeobjasniosvoju,kaoiulogudrugih visokih funkcionera SDP-a u aferi kraa struje?5revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKADana24.02.2012.usjeditumisije OEBS-a u Beogradu ambasador Dimi-triosKipreosprimiojerektoraIUNP prof. dr. Mevluda Dudia.Ambasadorseinteresirao zacjelokupnostanjeve-zanozaradUniverziteta, kao i o pomaku u razrjee-njupostupkaakreditacije IUNP.RektorDudijepozvao ambasadoraKipreosada, kaogostujuiprofesor, odripredavanjestuden-tima IUNP.Dana25.02.2012.rektora IUNP, prof. dr. Mevluda Dudia, pri-miojeambasadorR.TurskeAliRza olak, u sklopu njegove diplomatske posjete ambasadama u R. Srbiji.Ambasadorjepokazaovelikointere-siranjezafunkcioniranjeUniverzite-ta,zaprojekteukojimaUniverzitet uestvuje, ali i za probleme sa kojima sesusree.RektorDudijeupoznao ambasadorasaznaajem,organizaci-onom strukturom, kao i sa funkcioni-ranjem IUNP.Njegovaekselencija,g-dinolak,ta-koerjeobeaodaeutoskorijem roku posjetiti Univerzitet i obratiti se studentimaovevisokokolskeusta-nove.DIPLOMATSKA OFANZIVA REKTORA DUDIARektorIUNPprof.dr.MevludDudiobratiose javnosti u povodu prijedloga Rezolucije o euroin-tegraciji Srbije, u kojoj se zahtijeva od Srbije rjea-vanje akreditacije IUNP:UimeupraveInternacionalnoguniverzitetauNo-vomPazaru,svihstudenata,njihovihroditelja,na-stavnikaisaradnikaizraavamradostzboginjenice dajeizvjestilacEvropskeunijezaSrbijuJelkoKacin u prijedlogu Rezolucije o eurointegraciji Srbije u la-nu53neposrednozatraioodVladeRepublikeSrbije rjeavanje akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.Ovim se jasno potvruje da je dosadanje odugovlae-njepostupkaakreditacijenaegUniverzitetapolitiki inspirirano.U istom danu naa univerzitetska porodica obradova-na je injenicom da je i Srbija dobila status kandidata za pristup EU, ali da e za dalje korake pristupanja EU Vlada morati otkloniti brojne nepravde prema graani-ma u Sandaku, meu kojima je i akreditacija IUNP od strane Akreditacione komisije koja e biti prinuena da odluuje po strunim, a ne politikim kriterijumima.Ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Jelku Kaci-nu, osvjedoenom prijatelju svih obespravljenih, ime pomaeInternacionalnomuniverzitetuuNovomPa-zaru i dravi Srbiji.EU: DA SRBIJA AKREDITIRA IUNPTRI TAKE U REZOLUCIJI EVROPSKOG PARLAMENTA ODNOSE SE NA SANDAK27.pozivavladudarijeiproblemregionalnerazlikeprua-juipotporudrutvenomiekonomskomrazvojuSandakai jugoistone regije, ukljuujui Preevsku dolinu i razvije stra-tegije za smanjenje stope nezaposlenosti na ovim prostorima ; pozdravlja dogovor koji je postignut u oktobru u opini Buja-novac, koji predvia korake da se integriraju etnikih Srba u javnoj upravi i poziva za njegovu brzu primjenu; 28.Primjeujedadvijegodinenakonizborazamanjinska vijea,Bonjakonacionalnovijeejonijeformiranozbog navodnihproceduralnihnedostatakauizbornomprocesui poziva na njegovo brzo formiranje u skladu s pravilima, pozi-va politike i vjerske voe da se suzdre od zapaljivih izjava, kojevodekarizikupoveanenapetosti,pozivavladuSrbije da ostane neutralna glede napetosti koja se odnosi na vjersku zajednicu u Sandaku te da poduzme mjere kako bi osigurala dobre odnose sa ovom zajednicom, i da pritom osigura njeno pravo na slobodu vjeroispovijesti;53. Poziva vladu Srbije da rijei problem akreditacije Interna-cionalnogUniverzitetauNovomPazaru,Sandaku,inagla-avavanostgarantovanjanezavisnostiinepristrasnostiKo-misije za akreditaciju i provjeru kvaliteta;NagraduzanajboljedjeloAdelbert von Chamisso Preis Robert Bosch Stif-tungza2012.godinudobiojepro-fesorIUNPAkouDomi.Njegov najnovijiromanDieAllgemeine Tauglichkeitpetolanakomisija najeminentnijihimenanjemake knjievnosti okarakterizirala je jed-nim od najboljih ostvarenja za 2012. AkoDomajeroen1963.uBudimpeti,emigriraoiz Maarske kao dijete sa roditeljima za Italiju, pa Engle-sku,naavidomnapokonuNjemakoj.AkoDoma je profesor njemake knjievnosti na IUNP. Dobitnik je brojnih nagrada za svoja dva romana.NAGRADA PROFESORU DOMIJU6revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAPredsjednikOdbora zazatituljudskih prava i sloboda BNV, prof.dr.AdmirMu-ratovi,uputioje dopisViemjavnom tuilatvu i PU u No-vomPazaruupovo-du sve uestalijih pri-tisakaodstraneovih institucijanaelne ljudebonjakihna-cionalnih institucija:Odboruzazatitu ljudskih prava i sloboda BNVobratioseSead airovi,predsjednik IOBDZipredsjednik IzvrnogvijeaSan-daka,iobavijestionas politikimotiviranim pritiscimaodstrane Policije i Tuilatva na njega lino.Ogorenismoponaa-njem ovlatenih organa drave Srbije koji se koriste u cilju obraunavanja sa onima koji nisu po volji reima u Beogradu i njegovih poslunika u Novom Pazaru.Postavljamo pitanje: Ako je bilo elemenata krivine odgovornosti Seada a-irovia u vezi sa dogaajima od prije dvije godine tokom nasrtaja policije i Ljajievih poslunika na vakufsku imovinu na Vakufu Mearif na Hadetu, zato se to tada nije procesuiralo ve se to ini u jeku predizbornih aktivnosti, ime se jasno aludira da se radi u politiki naruenom procesu.Indikativno je da ovi pritisci dolaze uporedo sa histerijom vladajue oligar-hije u Sandaku, kao i njihovih satelita iz nevladinog sektora, ali i reimskih medija,teozbiljnihinformacijaopripremiatentatanavrhovneautoritete Islamske zajednice u Srbiji.Odbor za zatitu ljudskih prava i sloboda u konkretnom smislu poduzet e sve mjere i radnje u cilju informiranja domaih i stranih organizacija za zatitu ljudskih prava, ambasada stranih zemalja i druge o ovom, ali i drugim oblici-ma pritisaka na zvaninike BDZ i Narodnog vijea Sandaka.Traimo hitno od nadlenih u Policiji i Tuilatvu da nas u roku od 24 asa, pisanim putem, obavijeste o svim injenicama vezanim za ovakvo postupanje prema Seadu airoviu, kao i o tome ko je nalogodavac i ko stoji iza cijelog sluaja navodi se u saopenju koje je potpisao prof. dr. Admir Mu-ratovi.MONTIRANI PROCES PROTIV AIROVIAPREDSTAVNITVO U AMERICI: PROGON SANDAKIH PRVAKAPredstavnitvoSandakauSAD-usasjedi-temuNewYorkunajotrijejeosudiloTu-ilatvoiPolicijuRepublikeSrbijezbogpo-novnogaktualiziranjaprocesaprotivSeada airovia:Ovimpolitikimotiviraniminomaktuelnoru-kovodstvoSrbije,naelusapredsjednikomBori-som Tadiem, pokazuje da su jo uvijek na vrstim stajalitima Miloevieve genocidne politike, te da suimtrnuokupripadnicibonjakognacional-nogkorpusauSandaku,aposebnoelnicisan-dakih institucija. Dakako, i ovaj politiki motivi-raniprocesprotivairoviapodsjea na vrijeme genocida, agresiju na BiH i Bonjake, kada su bez ikakvogpovodahapsili,prebijaliizatvaralisan-dake prvake.Istovremenoosuujemoposlunikeisamozvane politike i NVO predstavnike iz Sandaka koji su zaradakesrpskihdinaraspremniodraditinaj-prljavije poslove za vladajui reim u Srbiji, a na tetu bonjakog naroda.Zarnijeudnodasenakondvijegodinepokree proces sa navodnim elementima krivine odgovor-nostiSeadaairoviauvezisadogaajimana Vakufu Mearif na Hadetu koji je istinski i prav-no-imovinskivakufMeihataIslamskezajednice. Samiminompokretanjapostupkanakondvije godine od tog dogaaja vie govori o uticaju spo-menutih politikih faktora koji misle da im ovakvi sluajevi mogu donijeti koji politiki poen.ZahtijevamoodTuilatvaSrbijedakonano prestanedarobujebolesnimpolitikimumovima ikonanoponedaseponaauskladuzakonai pravnihnormi.Takoer,miemosveuinitida obavijestimoiupoznamorelevantnepolitikei meunarodne faktore u Americi, kao i njihovu jav-nost o nepravdi i politikim progonima koji se vre nad Bonjacima Sandaka kae se u saope-njuPredstavnitvaSandakauSjedinjenim Amerikim Dravama.AIROVI: NE PLAIM SE PRITISAKAPredsjenikIOBDZSeadairovidaoje intervjuzaSandakTVukomjenaglasio dasenebojibilokakvihprijetnjiipritisa-kakojidolazeizTuilatva.Videosnimak intervjua moete pogledati na web portalu SandzakPRESS.net. Povodomgrata:No,ica,Srebreni-ca;OvonijeSandak,ovojeRaka;Ne zaboravi ko ti je bio djed; Srbija Srbima, koji su osvanuli u Prijepolju nekoliko danaprijeKomemorativneakade-mijetrpcibezmezara,OOBDZ-a u Prijepolju je najotrije reagirao osu-ujuiizljevovinizmakojiimaza ciljnaruavanjemeuljudskihime-unacionalnihodnosauPrijepoljui Sandaku.UsaopenjuOOBDZ Prijepoljese,izme-uostalog,navodi daukolikopolicijane pronaepoinioce,da eBDZzatraitismje-nunaelnikaPUu Prijepolju Sinie Cvije-tia, te obavijestiti me-unarodnu javnost.OVINIZAM U PRIJEPOLJU7revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAGlavnimuftijaMuamer-ef.Zu-korliprimioje1.martapred-stavnikazavanjskeodnose turskeorganizacijeRumelifede-racija Ibrahima Topraka. Rumelifederacijasasjeditem uBursiokupljavieod40tur-skihorganizacijakojesebave raznim pitanjima na Balkanu.ToprakjeupoznaoMuftijuo aktivnostimaiplanovimaove federacije iz oblasti kulture, sporta i investicija na bal-kanskom prostoru. Oni vide BKZ kao glavnog partnera za realizaciju zajednikih projekata meu Bonjacima.Muftija je izrazio punu podrku buduoj saradnji, ista-kavidajezajednitvoturskogibonjakognaroda obostranistratekiinteres,tedaenajavljeneaktiv-nostibitiznaajandoprinosprivrednomikulturnom prosperitetu, kao i opoj stabilnosti.BKZ GLAVNI PARTNERPredstavniciIslamskezajedniceuSr-bijipoklonilisu08.03.2012.inkubator najsavremenijegeneracijeGinekolo-ko-akuerskomodjeljenjuZdravstve-nogcentrauNovomPazaru.Ovaj inkubatorjekupljenuokviruakcije BitkazabebekojujeorganiziralaTV B92, a u prikupljanju sredstava su ue-stvovali pripadnici Islamske zajednice dobrovoljnim prilozima u damijama.InkubatorjenaelnikuGinekolo-ko-akuerskogodjeljenjadrSeadu aiu,simbolinimlijepljenjemna-ljepnicenakojojpienazivdonatora, uruiopotpredsjednikMeihataidi-rektor Medrese Read-ef. Plojovi. Po-redPlojovia,delegacijuMeihatasu sainjavalipredsjednikSaboraIZ-eu SrbijiHajro-ef.Tuti,dekanFIS-adr. hfz.Almir-ef.Pramenkoviisekretar Meihata Samir krijelj.Prilikom dodjele ove vrijedne donaci-je,Read-ef.Plojovijeizraziozado-voljstvo to je Islamska zajednica ue-stvovalauovojakcijiitojeuprilici da pokloni inkubator:elja nam je da inkubator ostvari to bolje rezultateiimatomanjeposla.Brigaza djecu je poseban emanet, a u Novom Paza-ru, kao najmlaem gradu u Evropi, briga zadjecumorabitiposebna.Islamskaza-jednica,kaostoerokokojegseokupljaju muslimani ovog prostora, kao izvor povje-renja i nade za rjeavanje brojnih proble-ma, ne stoji ekajui da o problemima go-vori neko drugi i da ih rjeava neko drugi, veuestvujeunjihovomrjeavanju.Uz pomodematlijaobezbijedilismosred-stva. A kada se Islamska zajednica ukljui urjeavanjeproblema,ondabudepunoi onih drugih koji ele da uestvuju.NaelnikGinekoloko-akuerskog odjeljenja dr Sead ai se zahvalio na donaciji u ime pacijenata i njihovih ro-ditelja, kao i u ime svih zaposlenih na ovomodjeljenju,adrDenabaDuti-nac,efNeonatolokogodsjeka,ista-klajedajeinkubatornajsavremenije generacije i da je od uobiajenih inku-batora skuplji za oko 5.500 eura.Ginekoloko-akuerskoodjeljenjeu NovomPazarusadaimasedaminku-batora, a donedavno su novoroenad iz Novog Pazara, kojima je bila potreb-na njega u inkubatoru, slata u Kliniki centaruKragujevcuilinaInstitutza majku i dijete u Beogradu.ISLAMSKA ZAJEDNICA BRINE ZA SANDAKE BEBEBKZ i BNV i ove godine raspisuju tradicionalni literarni konkurs trpci bez mezara.Forma literarnih radova moe biti pria, pjesma, analiti-ki tekst, kolumna i drugi krai knjievni oblici.Ciljkonkursajearmiranjeidejemira,tolerancije,sui-vota i pravde.Konkurs je otvoren do 29. marta 2012. godine.Radove slati na e-mail: [email protected] ili potom na adre-su: Bonjaka kulturna zajednica, ul. Grad-ska 1, 36300 Novi Pazar, Srbija. Tekstove slati pod ifrom. Obavezno ostavi-ti kontakt telefon.Tekstnesmijebitiduiodtriautorskekartice,standar-dnogfontaTimesNewRoman,veliine12,odnosno 3.600 karaktera.Struni iri izabrat e tri najbolja rada, plus dva najbolja teksta najmlaih uesnika konkursa.Nagrade: Prvo mjesto 200 ; Drugo mjesto 100 ; Tree mjesto 50 .iri: Zehnija Buli i Jahja Fehratovi.TRADICIONALNI LITERARNI KONKURS TRPCI BEZ MEZARA8revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKALATI: SDA IZDALA ALIJINU IDEJUUprostorijamaBDZ-auTutinu24.02.2012.odranaje etvrta promocija knjige Nedada Latia Bosna od A. do B. Izetbegovia. Na poetku je u svojstvu domaina skup poselamio Smail Ali, predsjednik Odbora BDZ-a u Tu-tinu, a potom je Atifa alji predstavila autora.Kada se govori o spomenutoj knjizi, Lati nezaobilazno govori o svom prethodnom djelu Boja povijesti koja ta-koerkazujeoAlijiIzetbegoviu,tj.BiHunjegovom vremenu. Posljednje Latievo djelo je svojevrstan nasta-vak Boje povijesti, jer govori o periodu BiH nakon Alije Izetbegovia:Bonjaci nisu imali svoje memoare u povijesti. Bonjaka in-teligencija ih nije smjela pisati, to nama njihovim nasljedni-cimapredstavljaogromanproblem.Meutim,jasamtrebao pisatimemoareAlijeIzetbegovia.Onmejelinopozvao. Mogutimedasepohvalim.Rekaomije:Kadabudepisao knjigu, zamisli nekog mladog muslimana Bonjaka koji e je itati.Htiojedanapiemknjiguizkojeemladiovjek20 godina nakon njegove smrti moi da shvati kakva je bila ideja iji je on bio nosilac zajedno sa nama kazao je Lati.Autor je sa puno emocija govorio o raznim susretima sa rahmetli Alijom, istiui da danas nema autentinog na-sljednika Alijine ideje. Predvodnici sadanje SDA kako u Bosni, tako i u Sandaku izdali su ideologiju.Dana1.marta2012.BiHjeobiljeila20.godinji-cuodkakosunareferendumu,kojijeodran29.02.i 01.03.1992., njeni graani izjasnili za suverenu i nezavi-snu dravu od tadanje SFRJ. U RS se ovaj dan ne obilje-ava kao praznik.Predsjedavajui BiH eljko Komi izrazio je aljenje to se jedan od najveih datuma i historiji BiH ne obiljeava u cijeloj dravi:Slavili ga ili ne, BiH je nezavisna drava koja kao takva po-stoji. To je injenica bez obzira na osporavanja kada je rije o ovom danu, kada je rije o historiji BiH i njenoj budunosti. BiH stoji i postoji.eljko Komi i Bakir Izetbegovi bili su domaini pri-jema koji je 1. marta uprilien u sveanom salonu Pred-sjednitva BiH.PredsjednikBNVSamirTandiruputiojeestitkubo-njakom lanu Predsjednitva BiH Bakiru Izetbegoviu te svim graankama i graanima BiH u povoduDana nezavisnosti BiH:Potovani, u ime Bonjakog nacionalnog vijea i u svoje lino ime Vama i svim graankama i graanima Bosne i Hercegovi-ne estitam 1. mart Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine.BonjaciSandakadoivljavajuBosnuiHercegovinukao svojumatinuzemlju.Shodnotome,nastojatemodaovaj datum oivimo u Sandaku kao dan koji ima posebnu vrijed-nost u srcima svih Bonjakakae se u pismu predsjed-nika BNV.DAN NEZAVISNOSTI BIHNA REFERENDUMU ZA NEZAVISNOST BIH 1992. IZALO JE 64,31% BIRAA S PRAVOM GLASA. ZA SUVJERENOST BIH GLASALO JE 99,44%.Pjesnik,pripovjedaidramskipisac EnesHalilovidobitnikjeovogodi-njeNagradeBrankoMiljkovi,zaknji-gu Pjesme iz bolesti i zdravlja, u izdanju Konrasa iz Beograda.Uz podatak da je na konkurs stiglo vie od 80 pjesnikih knjiga, petolani iri je saopio da Halilovieva zbirka donosi uzbudljivu, recepcijski komunikativnu po-eziju, koja na neprolazno uznemirujua eg-zistencijalna pitanja o ivotu, smrti, prola-znosti i trajanju nudi koliko line, intimne, toliko univerzalno vaee odgovore.EnesHalilovijeizvanredanmetaziar, njegove pjesme odlikuju se snagom i zrelo-u,tragikimiskustvom,kaoidijalogom kojiostvarujesarazliitimcivilizacijama, kulturama i epohama - ocjenjuje iri.Halilovi je osniva knjievnog asopi-sa Sent, veb asopisa za knjievni inter-vju Ekerman i dopisnik beogradske no-vinske agencije FoNet iz Novog Pazara.Enes Halilovi je objavio zbirke poezi-je Srednje slovo, Bludni parip i Listovi na vodi, zbirke pria Potomci odbijenih pro-sacaiKapilarnepojave,kaoidrameIn vivo i Kemet.HALILOVIU BRANKO MILJKOVI9revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAHapenjemLukeBojoviaupaniji, MieNikoliaSarmeuNovomSadu i Gorana Obradovia u Kruevcu izvr-en je udarac na tri najjaa kriminalna klana u Srbiji.Monenarko-ekipe,meutim,idalje djeluju u prijestolnici i u nekoliko gra-dova Srbije i na prodaji narkotika mje-seno zarauju nekoliko miliona eura.U Srbiji ima ezdeset kriminalnih gru-pa, ukazuju posljednji podaci policije, ionibrojevieod3.000lanova.Sve ovegrupesebavedrogom,jerjeto kriminalukomeselahkoibrzodo-lazidogotovognovca.Odezdeset identiciranihgrupa,kojesuuposlu sadrogom,zapetkriminalnihorga-nizacija se moe rei da imaju sve od-likenarko-klanova.Drogukupujuu inostranstvu,gdjeimajudobreveze samonimkartelima,imajuuigrane emekrijumarenjauEvropuius-postavljenudilerskumreukauu MUP-u Srbije.Podaci MUP-a govore i da su jake nar-ko-organizacije i u Jagodini, Kruevcu iNovomPazaru.Onise,uglavnom, snabdijevaju heroinom iz Turske i Bu-garske, a kokain nabavljaju iz Latinske Amerike. Jagodinska grupa smatra se najjaomipodnjenomkontrolomsu trita Paraina i uprije.VoaJagodinacaimadobreveze unarko-organizacijamaTurske,Bu-garskeiIrana,odaklesenarkotici nabavljajuialjukrozSrbijukaZa-padnoj Evropi. Za posljednjih neko-liko godina, koliko djeluje, ovaj klan jenapraviojakudilerskumreuu Njemakoj,Austriji,Danskoj,ved-skoj i Holandiji.Kruevakaekipadjelujepodvo-stvomGoranaObradovia,kojijeu ponedjeljakuhapenzbogotimanja 50.000 eura, koje je prethodno prokoc-kaoukladioniciOlimp.ProtivObra-dovia nikada nije podnoena prijava zbog narkotika, ali u policiji vjeruju da njegovklannovacoddrogeulaeu nekretnine.Policija je hapenjem Bobana Stojiljko-via,bliskogsaradnikaDarkaaria, 2011.rasturilaleskovakiklan,kojije drogunabavljaoizJuneAmerike, Makedonije, Bugarske, Grke i sa Ko-sova.Veze sa ariem ima i voa kriminal-ne grupe iz Prijepolja, koji je aktivnosti zapoeo u Italiji, a zatim biznis nasta-vio u Beogradu.Najviekriminalnihgrupadjelujeu NovomPazarugdjeheroinnaveliko prodaje ak pet kriminalnih organiza-cija objanjavaju operativci MUP-a.NAJVIE KRIMINALNIH GRUPA U PAZARUPREMA ISTRAIVANJU SRBIJANSKIH DNEVNIH NOVINA BLIC OD 09.03.2012. MUFTIJA ZUKORLI: ZATO DRAVA NE RAZBIJA KRIMINALNE GRUPE U SANDAKUDravasehvalitimedajesve glavnekriminalnegrupeuSrbiji pohapsila, a svakim danom istiu dajeuglavnomgraduSandaka NovomPazaruleglokriminalai otudasepostavljapitanje:Kako todaujednomepicentrukrimi-nalajonijeizvedenanijednaak-cija hapenja neke kriminalne gru-pe. Pa zar nije logino ako drava hoedaseuspjenobaviborbom protiv kriminala da pohapsi i kri-minalceizSandaka,akoihima, kako i oni sami kau. Zato nai kriminalci nisu ugroeni od zako-na, kome oni trebaju, za iji raun siju nesigurnost u Sandaku?PrilikomposjeteZdravstvenomcentruuNovomPazaru, predsjednikSDASandaka,ministarSulejmanUgljanin izjaviojedajenovinatotoonipredsjednikSDPSmini-starRasimLjajidjelujukaojednapolitikaopcija.Utom trenutkujepokazaorukomnaLjajiaikazaodaodsada trebajuraditisvizajedno:Dabudemosvijedinstveni,da budemo pravi doktori, da budemo pravi tehniari i sestre i sve ostalo, gdje e se ljudi izvanredno osjeati sigurno i da ne gledaju ko je iz ove ili one druge opcije. Znajte, svi smo jedna opcija, vidite. Svi smo jedna opcija i to je novina.Onikojidosadanisushvatiliigrubeogradskihpje-adinaca, nakon ove izjave ostali su razjapljenih usta. Razumljivo je to, jer se ljudima sruio svijet. I doista nije bilo lahko povjerovati da e se, nakon tolikog bi-jesa, mrnje, ostraenosti, prijetnji, bombakih napa-da, pucnjava, ranjavanja, pa ak i ubistava, razotkriti da je to u sutini sve bila predstava za naivne birae. A predstava kao i svaka magija ima za cilj da omai-ja gledaoca, da mu stvarnost predoi drukijom. Me-utim, gledano iz pozicije onih koji su vjerovali u tu predstavu i podnijeli velike rtve, porodine raskole, komijskezamjerke,poslovnestresove,nimalonije jednostavno. Sjetimo se samo ne tako davnog vreme-na i natpisa iz medija kada je jedan komija pucao na djecusvogsusjedasamozbogtogatonosemajceprotiv-nikepartije.Atatektrebareioonimakojisuokrvavi-li ruke, koji su se ivotno, porodino i plemenski zamjerili jedni sa drugima i kako to saopiti onima koji danas robijaju zbog sukoba Ugljanina i Ljajia? ta rei profesoru amilu Jukoviu koji je ni kriv ni duan doivotno zakovan za in-validska kolica zbog sukoba Ugljanina i Ljajia, a da pritom nije bio zagovornik ni jedne od njihovih politikih opcija!? NERVOZA JE UINILA SVOJE. SRBIJANSKI MINISTRI IZ SANDAKA SU RAZGOLITILI SVOJU POZICIJU I KONANO POTVRDILI ONO TO PREDSTAVNICI POKRETA BONJAKOG BUENJA VE MJESECIMA GOVORE:UGLJANIN I LJAJI JEDNA OPCIJAHRONIKA10revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAUprostorijamaBNV-a05.03.2012.odranajesjedni-caPredsjednitvaBNV-asapredsjednicimaodborana kojojsurazmatraniizvjetajioraduodboraBNV-au protekledvijegodinekojiebitiusvojeninasljedeoj sjednici Bonjakog nacionalnog vijea.lanovimaPredsjednitvaprezentiranesuaktivnostii stanje u oblastima koje pokrivaju Odbor za zatitu ljud-skih prava i sloboda, Odbor za meunarodnu saradnju, Odbor za jezik i pismo, Odbor za obrazovanje, Odbor za kulturu i Odbor za informiranje. Istaknuto je da u svim navedenim oblastima nadlene dravne institucije nisu ispotovale zakonske i ustavne obaveze prema bonja-koj nacionalnoj zajednici, te da je i dalje prisutna velika diskriminacija Bonjaka na svim nivoima.Dranje Bonjakog nacionalnog vijea u blokadi stvara mogunost da se ovakva praksa dravnih organa nasta-vi, ali hrabri injenica da e pribliavanje Srbije lanstvu uEUkrozdobijenukandidaturunatjeratidravnivrh dakreneusutinskootklanjanjesvihnepravdiprema Bonjacima.lanoviPredsjednitvaipredsjedniciodboraBNV-a istakli su zadovoljstvo injenicom da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru jedan od postavljenih uvje-ta EU za dobijanje akreditacije, jer to dokazuje da Akre-ditacionakomisijasvojradnijezasnivalanastrunosti ve na politikoj osnovi.Bonjako nacionalno vijee e u narednom periodu po-jaati svoj angaman na polju crpljenja svih zakonskih i ustavnih odredbi koje vode ka stvaranju pozitivnog am-bijenta,aliinameunarodnomplanukakobisestvo-rile garancije da prava Bonjaka na svim nivoima budu usklaenasaevropskimstandardima,usutinskom,a ne samo pravno-formalnom smislu.BNV: SUTINSKA, A NE FORMALNA PRAVAU Petnjici je 09.03.2012. godine otvorena Kancelarija BKZ-a za Berane na ijem je elu Almir Muratovi. CiljovekancelarijejedabriljivopratistanjeBonjakautomgradu i mjestu. U okviru ove kancelarije otvorena je i prva knjiara El-Keli-meh. Prema rijeima predsjednika Muratovia, otvaranje ove kancela-rijeiknjiarevelikijeiskorakzaPetnjicuiBihor.Ovojevelikanada daestanovnitvotogpodrujaodsadakoristitisvojenacionalnei religijske resurse kulture i znanja.KANCELARIJA U PETNJICISanel Papi je 3. marta boksovao u Minhenu protiv do-maegbokseraAndreasaNjicua.Mejetrajaosvega est sekundi, jer je sandaki bombarder odmah noka-utirao protivnika.Zahvaliobihsebraiizdijasporenabezrezervnojpodrci, kao i mom generalnom sponzoru Zajednici sandake dijas-pore.OvupobjeduposveujemsvimgraanimaSandaka. Neka nam je vjean Sandak! napisao je Papi iste veeri na svom facebook prolu.ampion Balkana ima naredni me u vicarskoj 21. apri-la, nakon kojeg e se boriti za titulu ampiona Evrope.SEKUNDARAU Pore Areni u tutgartu 25.02.2012. sudije su u borbi izmeu MuameraHukiaiAleksandraPovetnikapobjedudodijelile ruskom bokseru. Me za titulu prvaka svijeta se vodio u tekoj kategoriji. Huki je trenutno prvak svijeta u kruzer kategoriji, u verziji WBO. Strunjaci komentiraju da je Huki oteen.SUDIJE ZA POVETNIKAJedan dio lma Look Stranger, u reiji Arielle Javitch, sniman je u Sjenici 2009.Film uj, strane smjeten je u gradskoj pustoi i pustim uma-ma u nepoznatom svijetu, u ratu. Pria govori o eni iz izbje-glikog kampa koja putuje kui. Kada je njen vodi ubijen to-kom putovanja u samovoljnom inu nasilja, ena je primorana da se osloni na ljutog i razoaranog prijevoznika koji se slae da putuje sa njom, ali je potrebno da mu plati.FILMADIJE U SJENICI11revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKADana15.02.2012.,na Sretenje,beograd-skapolitikanasje pekeilasadvapoklo-nakojasvojomporukom determinirajusutinuod-nosasrpskejavneitajne doktrinepremaSandaku i Bonjacima.RasimLjaji,kaojedanod koordinatoraAkcionog tima za hapenje i lociranje hakihoptuenika,dobio jeSretenjskiordenprvog stepena.Ovajordennosi tradicijuOrdenatakov-skogkrsta,kojegjeosno-vaoMihajloObrenovi, povodom50godinaDru-gog srpskog ustanka.Istogadanabeogradski dnevnilistPolitika,telal slubenepolitikesAndri-evogvijenca,objavioje neobiandodatak,Naer-tanijeIlijeGaraanina,koji ukontekstuonogatose desilo 9. januara, u hali Bo-rik,uBanjojLuci,svjedoi o150godinakontinuiteta srpskepolitikepremaBo-sni,SandakuiBonjaci-ma.Naprvipogledmoglobi sekazatidaovadvado-gaajanisuuuzrono-posljedinojvezi,alinije tako.Onisujasnailustra-cijastratekogodnosare-imauBeogradu,srpske nacionalnepolitikeprema nama.Ogledaseuponudida pristanedasluivo-dadomjeredatiikrst na vratu pristoji, u suprot-nomNaertanijejeuvijek tu da podsjeti Bonjake ta im se desilo 1809. godine.Naime,IlijaGaraaninpi-uinacionalniprogram VelikeSrbije,udijeluu kojemgovorioBosni, Sandakuizloinakom pohoduKaraorakroz nae krajeve, izmeu osta-logkae:Karaoreje biovojnipredvoditeljod prirodebogatoobdareni vrloiskusan;onnijemo-gaoprevidetionupreve-likuvojnuvanostkoju CrnaGorazaSrbijuimai kojuesvagdarimatikad godseotomestaneraditi da se Bosna i Hercegovina odTurskeodjeleiSrbiji prisajedine.Pohodovog vojvodenaSjenicuiNovi Pazar jo svi dobro pamte i nije potrebno da mi sljedu-juipredlognovimdovo-dima potkrepljujemo.A ta je to Karaore ura-diopoNovomPazarui Sjenici1809.godine!?An-tonijeProtijenapisao 1809.godinedasuSrbi prekriliasnuobavezui popredajigradadobro-voljnorazoruaneljude, goloruke ene i neja, plo-tunimapobiliodmahpo izlaskuizgrada,aglave im natakli na vrbovo kolje. Sjeniaciidanascitiraju rijeinekogpopakojije biouKaraorevojvoj-sci:Dvijeiljadeturskijeh glavanabismonakolje. Glavajebilojo,alkolja nestade Potom Vod kr-stanatvravuiznese Govoreiodeavanjimau Sjenici1809.godine,Vuk Karadiprenosidamu jeknezMiloObrenovi priaokakojeusrpsko-melogorugledaotursku enu(Bonjakinju)mrtvu gdje lei, a malo dijete uza nju i drpa je za sisu kao to-boesisa.Upismuod9. juna1809.godineAntoni-juPljakiuKaraoresa ironijomjavlja:()koje danasjesmopolakTuraka izgradasasvimispratili naabudavienedou. Aovodrugotojeostalo sutrauposlatikudabilo iposletogaostaviupola vojske,kojaepoipravo kLimu,ajednuovdeda grad uva u Sjenici, a ja u s polak vojske pravo tamo doi i s pola topova na Pa-zar.Jedino to u cijeloj ovoj pri-i ne odgovara Rasimu Lja-jiujeinjenicadaipored toga to je zasluio i to mu pristaje takovski krst, zbog blizineizboramoraoga jeprimitiposrednopreko ulogeuAkcionomtimu, iako je i ptici na grani jasno daniKaradiniMladi nebibiliuhapenidaTa-dinijepopustiopritisku evropskih integracija.KRST ZA LJAJIAOD GOROSTASNOG LAVA DO PREPLAENOG ZECAIako je Ugljanin osvjedoeni borac protiv svega pro-gresivnog u Bonjaka Sandaka, za njega se ne moe rei da to radi sa oduevljenjem u mjeri u kojoj to radi Ljaji. Ugljaninu se na licu vidi da je ucijenjen, upla-en,daikadhoenemoedokrajadaimavlastiti stav. Najbolje se to moglo vidjeti na primjeru njegove konferencijezatampuupovoduzahtjevazapro-tjerivanjem policije iz Sandaka i Srbije, ali i prvo-bitnog pristajanja, pa odustajanja od implementacije turske inicijative. Pokazalo se da Beograd do skoro sam, odskoro uz pomo Rasima Ljajia, u potpunosti kontrolira Ugljanina. Beograd nad Ugljaninovom gla-vom dri optunicu iz 1993. godine, a Ljaji izvjetaj o malverzacijama SDA-aovske vlasti vrijedne 13 mi-liona eura.Zbog toga i ne udi kako je Ugljaninu od one silne hrabrostitokom90-tih,kadajeprijetioetnicima ljutimSanakljijama,kadajepolitikimprotivni-cima prijetio mijom rupom, kao alternativa ostalo podvijen rep.Kada bi kojim sluajem Rasim Ljaji bio sprijeen dasebavipolitikimivotom,srpskireimbipro-glasio sedmodnevni dan alosti! Ne radi se ovdje ni o kakvoj ironiji niti cinizmu, naprotiv!Akouzmemoanaliziratipolitikuevolucijusvih beogradskihpoltronaizredabonjakognarodau posljednjih stotinu godina, s obje strane Drine, doi emodovrlojasnogzakljukadajeRasimLjaji, usvojojdugogodinjojkarijeripolitiara,postigao najvei uspjeh glede mjere bioloke i ideoloke sli-nosti svojim gospodarima.Premazan svim farbama i bojama, hladnog pogleda, specinogosmjeha,viesliisvomprvobitnom politikommentoruVojislavuKotunicinegoli ostalima, ukljuujui i sadanjeg Borisa Tadia.12revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKA20.02.2012. - ULOGA PORODICEMuftijajesvojeizlaganje postavionatemeljima uenjaislama,kaoidru-gihmonoteistikihreligija imoralnihpokreta,daje porodica osnovna elija na kojoj poiva ljudska zajed-nica i ljudsko drutvo, a da sumalobrojneideologije bileprotagonistiprotiv porodice, meu kojima je i marksistika.Glavnimuftijajeistakao dajedo1912.godinena prostorimaSandakavla-dalaOsmanskadrava koja je zastupala islamsko-erijatskouenjeinataj nain titila sve sfere ljud-skogivotamuslimanai nemuslimana:Toznaidajeporodica, kaovisokoizraenavri-jednostmuslimanskog drutva, bila u potpunosti zatiena.Odaneksiranja Sandaka od strane Srbije i Crne Gore, sve vrijednosti muslimana,ukljuujuii vrijednostporodice,dola-zenaudarnovihvladara inovogpogledanaivot. Timepoinjejednotamno razdobljezacjelokupni muslimanski,aliibo-njakiidentitetnaovome prostoru.Porodicaodtog trenutkakolikogoddola-zinaudarnovihvladara, sadrugestranedobijajo znaajnijenasvojojdru-tvenojulozizatotogu-bljenjeminstitucijedra-vekojatitinarod,svaki pojedinackojiseusrcu suprotstavljaoasimilacijii odluio da brani sopstveni identitettojejedinomo-gaoimplementiratipod krovom svoje kue u okvi-rusvojeporodice.Jedini, uslovnoreeno,instituci-onalnioblikkojinijebio potpunookupiranianek-siran bila je porodica.Onjekrozsvojeizlaganje govoriooprogramima razaranjavelikih,uticaj-nihiuglednihbonjako-muslimanskihporodicai podijelioihjenanekoliko perioda koji su bili brutal-ni i ideoloki antiteistiki i antiislamski:periodizme-u dva rata, period poslije Drugogsvjetskogratapa dosedamdesetihgodina prologvijeka,periodod sedamdesetihgodinado devedesetihiperiodna-kon ratova koji su se desili naBalkanudevedesetih godina prologa vijeka.Muftijajeistakaodajeu svimovimstradanjimai patnjamamuslimana,po-sljednjihstotinugodina, institucijamajke,kaote-meljislamskeporodice, odigralaglavnuuloguu ouvanjuislamskogibo-njakog identiteta.MiBonjaci,akosunam sve razruili, ako nam sve razrue;akosunamsve okupirali,akonamsve okupiraju;akosauvamo instituciju majke, a to znai institucijuporodice,onda namnemogunita.Iovo tosmoopstalijeupravo zahvaljujui majkama koje su dok su dojile svoju dje-cuaptaleehadetkojise zajednosatoplimmlije-kom razlijevao i po svijesti i po podsvijesti tog djeteta. Akopodignemoasnei estitemajkepodiglismo zajednicu.Pucanjempo-rodice mi Bonjaci kao na-rodnestajemorekaoje Muftija.Muftijajezakljuioda nemasreeudrutvubez sreeuporodiciizamolio muslimanedadjecune putajuuivotdokihza tonepripremedajuiim ehadet,imanskearte, mejtep i vjeronauku.Ne budite dumani svojoj djecijerihnapoljuekaju dumani, ekaju ih vukovi koji e ih kroz jeftinu zaba-vuprljavihkaaidisko-teka pretvoriti u meso koje sevaeibaca.Zatoako hoetedakrozporodicu okusitesreuovogasvi-jetanedozvolitedavam djeca odrastu i odu u ivot bezodgojavjereimorala. Idrugastvar-nepusti dijeteuivotdamune daobrazovanje.Akoga ostavibezznanjapredao sigadabuderobraznim vlastodrcimaitiranima. Nikada nee biti slobodan ovjek,jernepismeno-vjek je tu ovjek.8.03.2012. - ULOGA KOLEGlavnimuftijajeistakao aktuelnostisvjeinuporu-ka Kurana koje su objavlje-neprije14vjekova,akoje sudanasprimjenjiveipo-sebnonaglasiodajeprva objavljena rije bila ui.NACIONALNA KATEDRAUserijalutribinakojeorganizirarevijaSandakIzolacijakriminalatemeljopstankazajednicenakojimajeizlagaglavni muftija Muamer-ef. Zukorli odrana su ve etiri nastavka koja su izazvala veliko interesiranje kako bonjake tako i regionalne javnosti. Trei i etvrti nastavak ULOGA PORODICE I ULOGA MEDIJA odrali su se u vremenu izmeu prolog i ovog broja revije Sandak.TRIBINE REVIJE SANDAK13revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAOnjeistakaodajeuenje jedinodjelotvornoukoliko seiniuimeGospodara Koji stvara. On je naglasio daje,posmatranosaljud-skogracionalnogaspekta, logino bilo da prva Objava budevezanazavjeru-ali nije,vejeprviimperativ ljudima bio da ue:Upravouenjeiobrazo-vanjeovjekajeosnovni temeljdabisenanjemu moglograditivjerovanjei moralno,odgojno,bonton-skoformiranje,kaoisve drugedimenzijeljudskog bia.Ovojenetotomi muslimani ne bismo smjeli nikada zaboraviti. Onjeistakaodasumu-slimanivrijednostuenja spoznali u sedmom vijeku, a da se Evropa tom temom bavi u posljednjih trista go-dinaidajeporijeklorijei obrazovanjeizvedenood rijei obraz:Obrazliovjekjeonajko dri do vrijednosti i do do-stojanstva.Obrazjeneto tosimboliziravievrijed-nosti kod ovjeka, one nad-biolokevrijednosti.o-vjek bez obrazovanja je kao ljudskikosturkadabiste musklonilimesoobrazi-nusalica.Neznalicaizgle-da kao kostur bez lica. Glavnimuftijajekazaoda je znanje velika mo i ener-gijakojajesamaposebi bitna, ali kao svaka energi-jamoebitiopasnaakose usmjeri u pogrenom smje-ru:Znanjejesvjetlo,alise moepretvoritiusopstve-nusuprotnostipostati nehumanoukolikosene ispotujeprincipUiuime tvogaGospodaraKojistvara. Ne zaboravite da ljudi nisu stvoriteljiznanja.Ljudi mogudaotkrivajuzakone unauci,alioninisuzako-nodavci tih zakona. Svjetlo jeputovaloistombrzinom iprijeiposlijeAjntaj-na.Alimiimamosvijet kojihoedaodvojinauku odBoga.Dabezboniki predstavi svijet i da sakrije uloguGospodara.Nauka bezBogapostajeopasnost. Svakioblikmoi,aznanje jemo,bezsvijestioGos-podarudovodidotiranije i nasilja jer tada ovjek po-injedaumiljaboanske osobinekodsebe.Bezsvi-jesti o Bogu ovjek se dehu-manizira - rekao je Glavni muftija.Muftijajeistakaodadokle godjeislamskacivilizacija dominirala,porukauenja u ime Gospodara Koji stva-ra se implementirala.Gdjegodjeislamskakul-turazavladalaosnovnoje biloformiranjeobrazovnih ustanova.UOsmanskom carstvusugradovinasta-jalitakotobiseprvofor-miraladamijaimedresai to je znailo da tako nastaje grad. I zato mi imamo me-dresu kao pojam i osnovnu vrijednostuobrazovanju. Rijemedresaznaikola, mjestogdjesesluajuder-sovi.Osnovnavrijednost islamskekultureiciviliza-cije na ovom prostoru jeste zapravo obrazovanje re-kao je Muftija.On je naglasio da se u tradi-cijiarmacijeobrazovanja uEvropipominjeBolonja iBolonjskiuniverzitet,ali daiBonjaciimajusvoju Bolonju na Balkanu, a to je MedresauNovomPaza-rukojaovegodineispraa petstotugeneracijusvojih svrenika.BalkanskaBolonjajeMe-dresaGaziIsa-begkojaje nastala tamo gdje je zgrada Islamskeustanove.Tuje nastaladamijaiMedresa i tada su postavljeni temelji graduNovomPazaru.Da bisejednakulturaicivi-lizacijapodiglaonamora vratitipotovanjesopstve-nogobrazovanja.Tradicija uobrazovanjujejedanve-likienergetskiresurs,ali namnedajezapravoda prihvatimodekadencui ovozaostajanjekojejeiza-zvanoposljednjihstotinu godina rekao je Muftija.Muftijajekazaodajezna-nje svjetlo i ma slobode, a dajeneznanjeputkarop-stvu.Svetiranijesvijetasune-znanjekoristilekaosred-stvoporobljavanja.Alida-nas imamo jedan fenomen, dastotineintelektualaca predstavljajunajveeku-kavicedrutva.Danasete nainajmanjespremnosti naodbranustavaodljudi kojisuobrazovani.Upi-tanjujeposljedicabezbo-nikogidehumaniziranog obrazovanjagdjejeovjek izgubiosopstvenuvrijed-nostrekaojeGlavni muftija.Govoreioulozikoleda-nas,Muftijajeistakaoda jeloestanjeukolstvu najvea opasnost za budu-nost drutva. Vlast je loa i ona moe da sepromijeninajednimiz-borima,alisistemkolstva kadaponedaseosipa, nepropadatakobrzo,ali sejakotekolijei.Pedeset godinajepotrebnodase iznovaformirajuvaspitai, uitelji,nastavniciiprofe-sori.Veinaihjenastalau vremenu gdje su kolovani danepotujusebeidae napredovatiakobuduga-zilisvojuvjeruisvojutra-diciju.Mikaodrutvose moramo pozabaviti tim pi-tanjem. ta nam djeca ue u kolama? Ono to elim da naglasimjestedanemate pravookretatiglavuirei: Ima tamo kola i pustiti svoje dijete. Morate se pitati gdje vamdijeteide?Komuje nastavnik?Komujeui-telj? Ko mu je direktor? ta se tamo radi?Onjeistakaodasvitreba da se bore protiv devijacija u kolstvu o bilo kojoj koli da se radi:Jamogudakaem:Tose dravno raspada, hajte ovamo kodnas,alinijetorjeenje. Nikada neu rei ni za jed-nu kolu, ni za Dravni uni-verzitetdanijena.Sveje to nae. Gdje se god koluje naedijetetojenae,mas kakvomnamjeromformi-rano.Makopostavljenza rektorailidirektora-toje nae.Jednakosamzainte-resiranzakvalitetnastave naInternacionalnomuni-verzitetuinaDravnom univerzitetu.Namjera, osnivaiipozadinaeda nestanu, a univerzitet osta-jeizatojejakovanoda tobudedobro,dasetamo neproizvodedegenerici kojiesutraupropatavati svojeporodiceidrutvo.I zatojevanodapodigne-mo glas. Uloga prosvjetnog radnikaukolijedaobra-zujedijete.Damuformira obraz,dazrelorazmilja. Dijete u koli mora uiti da prezire kriminal rekao je Glavni muftija.14revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAKO ELI SMRT MU?14 14 14 114 14 14 14 14 14 144 11111444rereeeererereererererererrviviviviviviviviviivivvvjajajajajajajaaajajaaaaajaajajjjSSSSSSSSSSSSSSSSSANANANANANANNANANANNANANANANNANAAAADDDDDDDDDDDDDDAKAKAKAKAKAKKKAKKAKKKKKKAKAA|||||||||||||111111111111111111111111111100.0000.00.0.0.0000000.0.000.000000000000mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmararararararararrarrarrarararrrrarrarararararrararararararararararararrrrararararararrrarararrarararararararrarrrarararararararararrrrrararararararaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttt t tttt ttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt2020020202020202020200020202020222222222222222222222222222222222222222212222222212122222212122222222222222212122..........||||||||||||||||||||||||||||||||||||brbrbrbrbrbbrbrbrbrbrbrbbrbrbbbbbbb. 666666661616666222222222222222 2 222222222222222222222222222222222222222|||||||||||||||||||||||||||||||||||||aaSaSaSaaSaaaaSaaaaaaaaaaaaSaaaSaaaaaSaSaaaSaaaSaaaSaSaaaSaaSaaaaSaSaSaaaSaaSSSSSSSSSSSSSSSndndndndndndddddddddddddndndndndndnddnddndndndndndnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnzazazazazazazazazazazazazazaaazazazaazazaazazazazaazazazzzzzzzzkPkPkPkPkPkPkPkPPPPkPkPPkPkPkPkPkPPkPkPkPPkPkPkPPkPkPkPkPPkPkPPPPPkPkPPkPPkPkPkPkPkPkPPkPkPkPPkPkPPPPkkkkkkkkkkkkREREREREREREEREREREREREREREREEREREEREREEREREEREREREREEREREREREREREREEREEEREREREERERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.n.n.n.n.n.n.nn.nnnn.nnn.nnnnnnnnn.n.nnnn.n.nn.nnnnnn.nnn.n.nn.nn.nnn............etetetetetetetteteetttttttttttttttetttttttttttetettettttttetetetetttttetttetetetetetettetteteteteeeeeeeeeeDnevniavazje17.02.2012.objavio ekskluzivnuinformacijuopripre-manju atentata na muftiju Muamera Zukorlia.Interesantnajeinjenica da je vijest o pripremanju atentata procurila u vrijeme dok je Mufti-ja slubeno boravio u Sarajevu.Tokom sjednice Rijaseta IZ-e u BiH u Sarajevu Muftija je dobio ifriranu poruku da mujesigurnostugroe-na.Avaznavodidasu atentatorimjeovita grupakriminalacaiz Srbijekojaveeti-rimjesecapriprema atentatnaglavnog muftijuMuamer-ef.Zukorlia,a informacijesupo-tvrene iz izvora bliskih Muftiji.Atentatna Muftijuna-ruenjeiz Sarajeva,aza njegovurealiza-cijuangairanisu kriminalci iz Valje-vaiNovogPaza-ra,navodiDnev-niavaz.Upravo zboginformacija onaruiocima,Zu-korlijenaopasnost upozorenbatokomborav-ka u glavnom gradu BiH.Ljudi bliski Zukorliu sve dovode u vezusaspregompojedinihsarajev-skihkrugovaidvojicebonjakih ministarauVladiSrbije,odnosno Sulejmanom Ugljaninom i Rasimom Ljajiem.MOTIVI: TEKSTOVI REVIJE SANDAK O KRIMINALuDasaznanjaoatentatunisubezos-nova, izvori bliski Zukorliu temelje upravonainjenicamadaovonije prvi put da se on suoava s prijetnja-ma. Takoer, sve koincidira s teksto-vimaobjavljenimurevijiSandako sprezikriminalainekihbonjakih politiara.Nakoncu,Zukorliseu posljednjevrijemeestokoobruio nakriminalbonjakihpolitiarau Srbiji,traeiodnarodadaizolira kriminal i maju u Sandaku.SOFTI: NAPAD NA STRUKTURE IZ-e U BIHInformacijaoplaniranomatentatu na muftiju Muamer-ef. Zukorlia si-gurnosne agencije u BiH, a posebno uSrbiji,trebalebiuzetikrajnjeoz-biljnoizjaviojepredsjednikSa-bora Islamske zajednice u BiH Safet Softi. Softi smatra da takva sazna-nja nikako ne bi trebalo podcjenjiva-ti.Mislim da se ovakvim informacija-matrebapriiozbiljno,obziromna sveonotosedeavaloprethodnih godina,apogotovojerjemuftija Zukorliranijebiometaatentata. Imasasvimdovoljnorazlogadase ozbiljno pristupi ovom problemu kazaojeSoftiinaglasiodamuftija Zukorli predstavlja i IZBiH, pa nije iskljuio mogunost da se radi o sa-mom napadu na njene strukture.TUTI: HITNO RASVIJETLITI INJENICEPredsjednik Sabora IZ-e u Srbiji Haj-ro-ef. Tuti uputio je pismo ministru unutranjihposlovaIviciDaiusa zahtjevomhitnograsvjetljavanja istinitostioveinformacijeipoduzi-manjapotrebnihmjerapunesigur-nosti Glavnog muftije.Istimpovodom,predsjednikSabo-rauputiojepismoreisu-l-ulemidr. Musta-ef.Ceriusamolbomda uinisvetojeunjegovojmogu-nostiusmjerumeunarodneza-jednice,zvaninogBeogradaiire javnostiradiotklanjanjaeventualne opasnosti po bezbjednost Muftije.SIGURNOSNE SLUBE (NI)SU IMALE INFORMACIJE O ATENTATUPrveinformacijegovoredasupoli-cijsko-sigurnosneslubeuSrbijiin-formacijuopripremiatentataimale joprijedvamjeseca,alidaotome IslamskazajednicaisamMuftija nisu upozoreni iz Beograda.Tuilatvo BiH kao i SIPA nisu imali informacija o atentatu, te su se, kako su saopili, o ovom sluaju informi-rali iz medija. Dana22.02.2012.ministarpolicije Ivica Dai izjavio je da, prema infor-macijamadosadanjegoperativnog radapolicije,nepostojenajavekoje biugrozilebezbjednostsandakog muftije Muamera Zukorlia.Ukolikopostojebilokakvenajave zaugroavanjebezbjednostimufti-jeZukorlia,onikojitoinebite uhapeni. Do sada nisam informiran da je bilo takvih saznanja iz bilo ko-jegoperativnogradapolicijere-kao je Dai.Istoga dana Tanjug je prenio zaklju-akBIA-edanemaosnovazatvrd-njeopripremiatentatanaglavnog muftijuZukorlia.Udokumentu BIA-esenavodidaonineraspola-ukredibilnimpodacimaiinfor-macijamakojibiukazivaliilidali osnovsumnjidasezagovara,pla-nira,pripremailiorganiziraatentat na gospodina muftiju Zukorlia kao rezultat djelovanja organizirane kri-minalnegrupeijisupripadniciiz Srbije i BiH.BIA TITI LJAJIAPokuajdaseministarLjajidove-deuvezusaonimakojinavodno pripremaju atentat na muftiju Mua-meraZukorliapredstavljajusamo amaterski pokuaj pojedinaca da desta-bilizirajuprilikeuSrbiji,saopilaje BIA.U ovom trenutku agencija ne raspolae kredibilnimpodacimaiinformacijama kojebiukazivaleilidaleosnovsumnji dasezagovara,planirailiorganizuje atentat na muftiju Zukorlia, kao rezul-tatkriminalnegrupenavodiseu odgovoru BIA.MUFTIJA: BIA I MUP PREUZELI ODGOVORNOSTU intervjuu Telegrafu muftija Zukor-li je ove navode BIA-e prokomenti-rao:MUPiBIAsupreuzeliveliku odgovornosttakvimgarancijama. Jer, bliska i ranija prolost je dokaza-lakolikosutanetvrdnjepolitikih iobavjetajnihslubi.Misveuzi-mamo s rezervom, pogotovo ako se oglasio direktor BIA koji se oglaava jednomutrigodine,itosadapod uticajemRasimaLjajia.Svetopo-malo zaudara.NEPROFESIONALIZAM BIA-eBKZjeizrazilaradostzbogvrstih EMANET BONJACIMAU jednom intervjuu Glavni muftija je poruio srpskim politiarima, meu kojima su Omerovi i Ljaji, ta bi se desilo kada bi dolo do atentata na njega:U naoj sandakoj tradiciji postoje neke veze koje su preva-ziene kod nekih naroda. Postoji prijateljska, porodina i, ako hoete, plemenska povezanost i spremnost da se titi ono to je svoje. Ukoliko bi dolo do moje likvidacije, narednih50 go-dina nijedan beogradski politiar ne bi smio doi u Sandak.15revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netgarancijaizreenihodstraneministraIviceDaiaidirektoraBIA SaeVukadinoviadabezbjednostglavnogmuftijeMuamer-ef.Zu-korlia nije ugroena, ali i uenje zbog neprofesionalizma direktora BIA-e.Uvjereni smo da su ovakve tvrdnje rezultat pune svijesti o znaaju bezbjednosti Muftije, odgovornosti dravne vlasti, kao i njih lino.Ipak udi obraanje javnosti direktora BIA na zahtjev ministra Rasima Ljajia, to nije uobiajeno za ovu vrstu organizacije. Direktor BIA do-pustio je sebi da politiki tumai informacije o moguim pripremama atentata na muftiju Zukorlia, to je jasni pokazatelj da ova prepiska dvojice inovnika vlasti ima za cilj jo jedan pokuaj spaavanja vrto-glavog gubitka glasova proreimskih stranaka u Sandaku.Izjava direktora BIA, ako se izuzme sami poetak, sve je osim profesi-onalni stav prvog ovjeka srpske tajne policije. Uputajui se u ocjenu intelektualnog kvaliteta onih koji navodno amaterski pokuavaju de-stabilizirati dravu, obini je cinizam i pretencioznost jedne dnevno-politike porudbine.HISTERIJA LJAJIA I OMEROVIANa vijest o pripremanju atentata, pored ozbiljnih bilo je i vrlo neoz-biljnihizjavauemusuprednjailiRasimLjajiiMehoOmerovi, koji je inae lan Odbora za bezbjednost Skuptine Srbije.RASIM LJAJI: udi me kako Muftija, da bi sebi pridao na vanosti, nije pomenuo da zaveru vode Ujedinjene nacije. Ovo je toliko besmi-slenodaverujemdamuneepoverovatinionikojisugadosada slepo sledili.MEHO OMEROVI: Muamer Zukorli eli samo da oajniki skre-ne panju na sebe. Muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukor-li poeo je svojim izjavama da nas zasmejava.Sline komentare imali su i Ljajievi endioovci orovi i Crnianin.Na ovakve izjave srpskih politiara porijeklom iz Sandaka i njihovih poslunika Glavni muftija u intervjuu za Dnevni avaz odgovara:Zato se Rasim Ljaji i njegovi ljudi u dva dana nervozno javljaju da komentiraju sve to? Omalovaavanje takve najave i informacije moe setumaitinadvanaina.Jedanjeumijeanost,paseeliminimi-ziratipotrebabavljenjatomtemom.Onisuzaprepatenitimekako smo sve saznali, a ne iz odgovornosti prema moguem napadu. To se moe tumaiti i kao reimski zadatak.HRONIKAUFTIJE ZUKORLIA?MUFTIJA: NE PLAIM SE!Odgovarajuinapitanjaoatentatu natribinirevijeSandak,Muftijaje, izmeu ostalog, kazao:Zabrinut sam. Maksimalno ozbiljno samtoshvatio.inimsvetomogu daseprematomeophodimodgo-vorno,svjestanlinog,porodinog iopedrutvenogemaneta.Meu-tim, bez obzira na opasnost, nee me uplaiti. Prije svega jer vjerujem u e-sti imanski art, a to je da se sve dea-vaBojomvoljomiodreenjemida nema smrti bez edela.JESAM LI IM OPASNIJI IV ILI MRTAVJa sam borac na Bojem putu i moja imanskaenergijaneedozvolitine-asnimljudimadameuplae,ma kakobiloozbiljno.OvojeSandak. Ovdjepostojeenergijekojenisukao na drugim prostorima. Ma koliko mi-slili da su superiorni s aspekta drave idravnihstruktura,obavjetajnih slubi, mi ovdje nismo za igru! Oni s nama nee lako izai na kraj. Moraju sebi postaviti pitanje jesam li im opa-snijiivilimrtav.Svetouzimamu obzirineemepokolebatidanasta-vim ovim putem!ODGOVORNI TADI, LJAJI I UGLJANINJasamozbiljnoshvatioinformaciju dajemojasigurnostugroenaiako mi se ita desi odgovorni e biti Boris Tadi, Rasim Ljaji i Sulejman Uglja-nin.Jermojeiskustvooddvijedece-nijegovoridaseuSrbijinitatako krupno ne moe desiti bez saglasno-stiizavjerevrhadraveilivanih dravnihstruktura.Svakako,mine elimonitipaniiti,nitibitineodgo-vorni.ZAMJERIO SAM SE POLITIKO-KRIMINALNIM GLAVEINAMANijetekonaikouovomsluaju imamotiv,koimaciljikojajezain-teresiranastrana.Jaseposljednjih mjeseci i godina jesam zamjerio poli-tiko-kriminalnim glaveinama u Be-ogradu i Sandaku i nema sumnje da su oni najvie zainteresirani da mene nema,obziromnatodasupokazali nesposobnost i slabost da se sa mnom obraunaju na regularan, pravno va-ljannain,odnosnointelektualno. Ipak,elimvjerovatidaedravne strukture,posebnonjihovivrhovi, biti savjesni i da e prevagnuti svijest o ozbiljnosti eventualno takvog ina.Bisera SULJI-BOKAILOBBBBBBBBBBBBBBBBBB16revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netHRONIKAPoslijesvojepobjedenajjai boksersvijetaKlikoree kakojeboksovatizaam-pionasvijetaodmorprema niskimiprljavimudarcimaupo-litici.Odmahmipadenapamet Sandak. ta e tek kod nas u San-dakudonijetiovinarednidani iproljeeizoveciezimekojase nepamti?Aakosepoovojzimi proljeepoznaje,ondaemoimati estoko proljee. Bojim se da takvo nee imati nigdje u svijetu, upravo jerselomekopljaizmeustarogi novog sistema, starog i novog vre-mena, u borbi prljavih i niskih uda-racasakojimasmovezapoeli. Koje e to proljetne oluje zahvatiti naSandak,jerznamdasmomi posebannarodusvemu,posebni po sranosti, temperamentu, esti-tosti,potovanjuinepotovanju, po poslunosti i neposlunosti. Bit e to sandako burno proljee. I tako kreem da analiziram taj svoj narod koji je u Sandak doao do-brim dijelom i zbogkrvnih osveta. KreemiodKlimentiijegenena hiljadeihiljadeSandaklijausebi nosi. Nije ni jaka turska sila mogla daihobuzdaismiri.Moralisuih rasturiti po svijetu kako bi im sma-njilibuntovnost.Etegene,koji nimonoOsmanskocarstvonije moglodaukroti,jersuudo,da-nas veina Sandaklija nosi u sebi. No, nosi Sandaklija i ono plemen-skozajednitvoipomaganjejedni drugihkadatreba.Ipotomesu Sandaklijepoznateusvijetu.Va-ljdajetotasupstancakojanamje data kako bismo opstali, supstanca u nama koja nosi to buntovniko i neposluno kada nam se neto na-mee, neto to nije nae i to ne e-limo. Mi smo narod kojeg nosi elja za irinom, kojeg nosi i ona besa, narod koji je na sve spreman kada elidaostvarionotojezacrtaoi da bude ono to u dui jeste.Sve ja to znam, ali da predizborna trkauSandakumoedaznaii likvidacijuovjeka,tojeikoui onomekoznadajesvemogue. Facebookjedanasnajmonijako-munikacija,patakoijakoristim tosredstvokadahoudasaznam pravenovostiusvijetuioivotu. Obiniljuditupostavljajuipro-pagirajusvojeelje,svojivot, svojsvijetisvojuorijentaciju.Na stotinejeproslijeenihlinkovai komentaraovijestidajepripre-manalikvidacijaglavnogmuftije Zukorlia,paondaprosljeivanje njegovebiograje,zatimnjegov emanet... To ne moe a da ne uz-drma i najimunijeg. Poinjem tako pod tim utjecajem informacija koje meokruujudaizdalekogimir-nogsvijeta,izdoperfekcijesree-ne zemlje Njemake razmiljam ta bi bilo kada bi to bilo. Pa iako me Bog obdario fantazijom da piem i stvaram nove svjetove u romanima, ja nemam toliku fanta-ziju da vidim tu katastrofu koju bi donijelo tako neto.No, ja ne odustajem od elje za no-vimsaznanjemitakopokuavam da saberem one koji ga mrze i one koji ga vole. Znam da je najjaa ka-zna kada te neko lupi po depu, pa pretpostavljam da i ova mrnja ililjubavpremanjemumorada imanansijskumotivacijuzato. Poinjem da traim takve. Mrze ga Zilkievci, mrze ga Ugljaninov-ci...DaligamrzeRasimovci ne znam, jer njegovi glasai su bili Muftijevci. Razmiljam i zapisu-jem. Ondakreemdabrojimonekoji gavole,papoinjemodnjegove biograjeinjegovihdjelakojeje ostavljaozasobom.Pieubiogra-ji da je prvo napravio jak Meihat iobdanitazapredkolskudjecu, gdje su ta djeica odlazila i gdje su od malih nogu uena vjeri i mora-lu. Znai, to su njegovi potencijalni ljudi.Pabrojimkogajesaasopi-somGlasislama,kojijepokre-nuo,svedobionasvojojstrani.I tujepokupiomnogoonihkojiga vole. O kome god se dobro pisalo, to su sada njegovi. Na red sada, po njegovoj biograji, dolazi Izdava-kakuaEl-Kelimeh,kojajena milione knjiga odtampala i koje su ule u nae domove i unijele makar malokulture.Paondadolazina redInternacionalniuniverzitet,na kojem su diplome dobile na hiljade studenata.Izatihstudenatastoje njihove porodice i roaci. I to ogro-mnabrojka.Idemdaljeiraunam koliko je samo sirotinje na njegovoj strani na koje on nije zaboravio. Te narodnekuhinjesuzaistaveliko djelo. ovjek koji ima danas u izo-biljudajede,naravnodanemoe da shvati koja je radost onoga koji poslijegladidobijemakarjednom dnevnotopliobrok.Itakorau-namdajemnogoonihkojibibili pogoeni onim to se tom jo mla-domovjekuspremalo.Zamislite, uzetiivotovjekukojijesvojom vizijom,ipak,poovojmojojrau-nici, preporodio taj na vjekovima, iprirodnimiljudskimnepogoda-ma, i vlau, ubijani kraj?Ko bi to mogao biti za to spreman? Neto razmiljam koliko samo lju-disrpskevjeroispovijestiradei kolujusekodnjega?Mnogo. Itajovjek,iakokritikujevlastu Beogradu,ipaknemrzitajsrpski narod. Ne. U to sam ubijeena. Ra-deinekolikogodinanaInterna-cionalnomuniverzitetuuNovom Pazaru znam koliko samo profeso-ra iz cijele Srbije i Crne Gore tu radi initijedantajprofesorilistudent tu nije bio degradiran jer je Srbin ili jer nije musliman. Takavjesluajisanjegovimte-levizijama. I na kraju te katastrofe, koju zami-ljam,kadabisedesilototose spremalo,vidimnahiljadeljudi koji bi bili spremni poginuti za tog ovjekakojijenekavrstazvijez-deSandaka.Vidimondaonog gena u Sandakliji koji ne zaborav-ljaikodkogajeeljazaosvetom, za neto to mu je silom uzeto, ne-zamjenjivaiprepadnemsetesli-ke.Boe,kobibiotajdatosmije uraditi.Zamislitejo,uzetiivot mladomocusedmoredjece?Ori-ginaluSandaka,kojiimatoliko dobrihstrana.Imaon,kaoisvaki iviovjektoima,imahana.No, tenjegovemahanesu,svedoksu maliskandaliizsvijetasvjetskih zvijezda, podnoljive. Uostalom, to jehrananarodukojivolidapria, koji ih ili odobrava ili ne odobrava. Te njegove mahane narod i zabav-lja. I ti bijeli dipovi koji su postali dio njega i taj luksuz kojeg on voli neto su to je ak simpatino. Uo-stalom,gdjestevidjelisvjetsku zvijezdudanasbezluksuza?Aon jeste svjetska zvijezda, ali ona koja iviujednojprovinciji,itonarod voli.Na kraju razmiljam, da nije njega naroduNovomPazarubiumro oddosade.Onjesadatazvijezda Sandaka i olienje Sandaklije i sa tim - da se desilo to sto se spremalo nedostajaobiionomkoganije volio.KAD BI SE DESILO TO TO SE SPREMALO17revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netU lmu U zemlji krvi i meda, kojeg je reirala AngelinaDoli,temajesilovanjeBonjakinje od strane srpskog vojnika. Silovanje se desilo u vrijeme agresije Srbije na BiH. Do sada je snimljeno nekoliko ratnih lmova koji treti-rajuovuproblematikuukojimaglavnajunakinjanosi bonjakomuslimanskoime.NemanjaKusturicajesni-miolmivotjeudoukojemjejunakinjaSabaha. Jasmila bani je snimila lm Grbavica u kojem je ju-nakinjaEsma.PaiulmuSnijegAideBegijunaki-nja je Alma. Najvaljeno je i snimanje lma sa naslovom Halima. Ali, nijedan od spomenutih lmova nije tako podijelio srpsku i bonjaku, pa i svjetsku publiku, kao lm Aneline Doli.U poetku, kada se saznalo za scenarij lma, ideju An-eline Doli mnogi Bonjaci su doekali na no. Aneli-na im je poruila: Ne osuujte me prije nego pogledate lm!Sigurno ima mnogo Bonjaka kojima se radnja lma U zemlji krvi i meda nije i nee svidjeti. Ali, nain na koji je Anelina stala uz Bosnu i bonjake rtve i sa koliko emocija govori o zlu koje se desilo u agresiji na BiH, a da jojjelmsamopovodzatakveistupe,uiniojujeno-vombosanskomkraljicom!DokjeboravilauSarajevu zbog promocije svoga lma, Bonjaci su u njoj vidjeli sa-mog meleka oaravajue ljepote! Odavno neko nije tako prilegaosrcuBonjacimakaoAnelina,ijeimesena bosanskom jeziku izgovara kao Meleka!N. L.Preuzeto iz Svebonjakog nacionalnog mjesenika PANBONJAKKOGA VOLI, A KOGA BOLI ANELINA DOLI TRGOKEMOt r a d e t r a n s p o r t a n d m o r eK u a z a V a u K u uwww.trgokemo.comDubrovaka bbphone/fax: + 381 20.360.181email: [email protected] Isa-bega IshakoviaNovi Pazar020/337-870HRONIKA18revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netDevetnaestgodinaposli-je,27.02.2012.godine uPrijepoljujeodrana Komemorativnaakade-mijatrpcibezmeza-ra za 19 graana Sandaka (18 Bo-njakaijedanHrvat)otetihustanici trpci 1993.Akademijisuprisustvovalivrhovni vjerskipoglavarBonjakareisu-l-ulemadr.Mustafa-ef.Ceri,glavni muftija Muamer-ef. Zukorli te broj-nedelegacijeIslamskezajednice, Narodnog vijea Sandaka, Bonja-kognacionalnogvijea,Bonjake demokratskezajednice,Bonjake kulturnezajednice,Bonjakenaci-onalnefondacije,Internacionalnog univerzitetauNovomPazaru,Lige za Sandak i dr.Neposredno prije poetka Akademi-je,delegacijuizBiHnaelusaRe-isu-l-ulemom u prostorijama BNV-a uPrijepoljuprimiojepredsjednik SamirTandirudrutvuglavnog muftijeMuamer-ef.Zukorlia,dr. MevludaDudia,Read-ef.Plojovi-a,Hajra-ef.Tutia,Seadaairoia i dr. Admira Muratovia.Na poetku Akademije u ime doma-inaobratiosepredsjednikSamir Tandir. Potom su se prisutnoj rodbi-ni i prijateljima stradalih u trpcima teostalimgostimaobratiliglavni muftija Muamer-ef. Zukorli i reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Ceri.Nakon akademije uslijedilo je tradi-cionalni mimohod utnje do spome-nika stradalim u trpcima u aram-povu.Kolonuodviehiljadaljudi predvodiojeReisu-l-ulema,kojije ispredspomenikaprouiodovuza ehide trbaca.Kolonasezaustavljaladvaputa: ispredzgradeSudaizgradeOpi-neuPrijepoljuuznakprotestato dravniorganiRepublikeSrbijeni dan-danas nisu nita poduzeli da se poinitelji ovog genocida adekvatno kazne.PredsjednikBNV-agospodinSamir Tandirjeuduhudobrogdomaina poselamioprisutnelanoveporodi-caijisunajmilijiotetinaeljezni-kojstanicitrpci,Reisu-l-ulemu, Glavnog muftiju i sve ostale prisut-ne goste koji su za ovu priliku doli iz svih sandakih gradova, BiH i di-jaspore. On je u ime BNV-a poruio porodicamastradalihdanisusame HRONIKAIMAMO ODA PRIAMO DJ19revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.neti da nedune i nevine putnike voza Loven671nismozaboravili.On jetakoernaglasiovanosttoKo-memorativnojakademijiprisustvu-ju i pripadnici srpskog, crnogorskog i romskog naroda. Tandirjetakoernaglasiodajeod otmice u trpcima prolo 19 godina, adajouvijeknisuotkriveniinspi-ratoriovogstranogzloina,nitisu porodicedobileinajmanjurepa-raciju,aknimezarje.Meutim, onotonaroitonasBonjake,alii sveljude,trebaposebnodazabrine injenicadalaboratorijazlakojaje proizvela Slobodana Miloevia, Ra-dovanaKaradia,RatkaMladia, Milana i Sredoja Lukia ne samo da nijeunitenanitidemontirana,ve naalost ona jo uvijek radi, samo je metod rada malo drugaiji, sostici-raniji, ako taj izraz moe da stoji uz laboratorijuzlarekaojeTandiri dodaodajezatonajboljidokazda aktuelnavladaRS-ahakimoptu-enicimazanajteezloineplaa najskuplje advokate, a njihovim po-rodicamakupujeautomobileista-nove, dok za porodice iji su lanovi oteti u trpcima nema nita. Tandir je takoer poruio da Bonja-cinikadneeodustatiodzahtjeva daseispitapunaodgovornostsa-danjegpolitikog,dravnog,voj-nog i policijskog vrha zbog uea u otmici,saposebnimosvrtomnata-danjeg predsjednika SR Jugoslavije Dobricu osia, navodei da je to ra-zlogpokretanjapeticijedaseplato ispredprijepoljskogDomakulture nazove Trg otetih u trpcima.MUFTIJA ZUKORLI: POSLIJE SJEVERINA I TRBACA NIKO NAM NEMA PRAVO DRATI MORALNE LEKCIJENakonTandira,skupuseobratio glavnimuftijaMuamer-ef.Zukorli kojijenasamompoetkunaglasio da je povod skupa emocija: Emocijajejednaodnajznaajnijih dimenzija ovjeka. Neto to ga ini razliitimoddrugihivihbia,ne-to to mu daje mogunost da bude plemenit.Ali,emocijaimaidrugu, tamnu stranu i ako se otme kontroli, ona postaje i prerasta u ono to je su-protnostplemenitosti.MiBonjaci cijelo jedno stoljee smo u iskuenju kako da odgovorimo na sve ono to namsedeava-tolikonasilja,ne-pravdeistradanja.Vjerujemdane postojinarodnasvijetukojijepre-HRONIKAOBAVEZUJECI O TRPCIMA20revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netivio neto slino, ovoliko ili moda manje, a da nije otiao u drugu kraj-nost, a da nije ili nestao ili se defor-mirao u mrnju ili elju za osvetom. Mnogo puta sam se pitao kako su to Bonjaci uspjeli da ostanu plemeniti i humani, uprkos tolikom stradanju. Naaosamodgovoruislamuina-ojbonjakojtradiciji.Izato,brao isestre,imamopravobitiponosni makarsjeanjemnartveotmiceu trpcima.Okolnostiukojimaseto desilo,odnosdraveidravnihor-gana i najodgovornijih u dravi pre-ma tome tada, pa sve do sada, upr-kos svemu tome, mi imamo pravo i razlogabitiponosninasebe,svoju vjeru,svojunacijuisvojutradiciju. Teko je pripadati narodu koji je sve to preivio i proivio, ali vjerujte, jo teejepripadatizajednici,grupiili narodu koji su izrodili zloince. Bo-ljejebitidiortvenegodiozloina nabilokojinain.Zatosapunim pravom, odvanou i ponosom di-emo glas protiv ove nehumane ut-nje dravnog sistema vlasti do najvi-eg vrha. Tada su utjeli predsjednik SRJ Dobrica osi, predsjednik Srbi-jeSlobodanMiloevi,utjeliitako omoguilizloincimadaovenevi-neljudeotmuiubiju.utjelidoki zvanino ta drava nije bila u ratu i nije, navodno, imala nikakve veze sa tim ratom. Danas, nakon 19 godina, i ova vlast sa svojim predsjednikom uti.Odnosdravepremaotmiciu trpcimapredstavljanajjasnijuilu-stracijuodnosapremaBonjacima kao narodu. Desilo se, pa ta!? Oteti ljudiusredbijeladana,dravljani dravekoja,navodno,nijeuratui taseposlijetogadesilo?Nitase nijedesilo!Idan-danasistotako. Naalost, takav je odnos drave pre-ma nama. Sve ovo to nam pripada kaoljudima,kaograanima,kao naciji,kaozajednici,akionoto namjeovakvimUstavomzagaran-tirano sve to je normalno za druge narode i zajednice. Za nas: ako podi-gnete glas da traite to pravo, onda vasnazivajuradikalnimiopasnim, onda vi destabilizirate prostor, onda vi iznosite govor mrnje, onda ste vi problem, vi ste opasnost! MLADE GENERACIJE ULIJEVAJU OPTIMIZAM I IZRASTAJU NA SLOBODIOsvruisenajouvijekneposti-gnutisudskiepilogzaotmicuu trpcima,muftijaZukorlijegovo-rioonesposobnostipred-stavnikavlastiidraveSrbijeda shvatedavlastimasmislasamo ukolikopredstavljaservisgraani-makojisujebirali.Uprotivnom, vrenje vlasti se pretvara u sramotu koje e se stidjeti svi oni koji vre tu vlastnaglasiojeMuftijaidodao daipakimaprostorazaoptimizam jerivimouvremenuodrastanja mladihBonjakaiBonjakinja,gra-anaigraankiovogprostorakoji e biti drugaiji od ranijih generacija kojima su totalitarne ideologije uni-tileosjeajzaslobodu,slobodarski poriv i uspjeli ih deformirati. Ja sam ponosan na mlade narataje kojivienepripadajutomesvijetu, kojislobodunedajunizata,koji elebudunostgraditisvojomru-kom i koji nee pristajati da se odri-uvjeredabisauvaliglavunara-menima,kaotojedosadadrana lekcija. To je na put, taj put je sve iz-vjesniji, on je sve svjetliji i ja se zbog togaponosimizatopodvlaimda Bonjaciimajupravonaoptimizam iimajupravonasopstvenubudu-nost. Sa ovim historijskim resursom mira,pacizma,opredijeljenostika slobodi i miru to Bonjaci vie ni-HRONIKARADIKALNI SMO ZA ONE KOJI NAM RADE O GLAVIPrije neki dan jedan me novinar upitao: Da li je tano da ste Vi radikalni? Radikal je opasan ovjek. Rekao sam: Da, ja sam radikalan i opasan. Za koga? Za sve one koji rade o glavi mome narodu. Jesam, i ponavljam to, i takav u biti, jer samo tako izreen glas se pomalo uje. Prevodit e ga ko kako eli. Neka ga prevede svako na svoj jezik i neka ga razumije ko kako hoe. Zaista, poslije Srebrenice, poslije Sjeverina, poslije otmice u trpcima niko nema pravo nama drati moralnu lekciju!21revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netkadanemorajudokazivati, jersugadokazalimnogo puta-miemo,zapravo, bitibogatstvoidraveSr-bijeicijelogaBalkana,jer nosimo u sebi toliko huma-nosti,ljubavipremasvemu to je pozitivno i svu gori-nutragedijepretvoritemo u svijetlu budunost nas, ali ionihkojiivesanamaili porednas.Ali,istotakosa istomodlunouiistom snagomneemodozvoliti onimaokonas,apogotovu onima koji ine vlast na bilo kome nivou, da krune nau slobodu,danamotimaju sloboduidanassmatraju manje vrijednima. To je vri-jeme iza nas i ubrzo e se to, ako Bog da, pokazati! REISUL-ULEMA JE NA NACIONALNI RODITELJ Muftijasenakrajuposeb-nozahvalioReisu-l-ulemi tojeuprkosobavezama prihvatiodabudesaporo-dicamaotetihiztrbacai BonjacimaSandakaovog danauPrijepolju:Reisu-l-ulemasvakakojestepo-glavarIslamskezajednice, alismoimaliiranijereisu-l-ulema.Tapozicijajestevana,ali vjerujte, od pozicija su vaniji ljudi. Ahmedija jeste vana, ali glava pod ahmedijomjejovanija.Onoto meneinijakoponosnimjesteto miuReisu-l-ulemiimamovrhov-nogvjerskogpoglavara,alimiisto tako imamo svog nacionalnog pred-vodnika, svog nacionalnog roditelja. Moram kazati da sam to i lino osje-tioutrenucimakadamijenajtee bilouovojtekojborbinaBojem putuinaputuostvarivanjaslobo-deipravazaBonjake,aposebno ovdjeuSandaku.Uvijekjebiotu damidapodrkuiovjekjekojije jakoranoshvatiodanemarazlike izmeuBonjakauBiHiBonjaka u Sandaku i da se ne smije dozvo-litiDrini,uprkosnjenojkrvavojhi-storiji,uprkosnjenojvalovitosti,da budenepremostiva.Zahvaljujui njemu,miBonjaciimamonacio-nalnu budunost u zajednitvu i oni koji ga slijede u iroj civilizacijskoj i nacionalnojporuci.Imamopriliku daizrastemoupravinarodkojie osjeatiiizgraivativezeizmeu Sarajeva i Novoga Pazara i Prijepolja iBonjakanaKosovuiMakedoniji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji i ci-jelojdijaspori.Imamoovjekakoji zna da pristanak na atomizaciju, na cijepanje,nausitnjavanjejestepo-sljednjafazaupripremizanako-nani nestanak. On je podigao glas i razvio bajrak. Svakako da mu je lak-e bilo da se, kao mnogi drugi na vi-sokim pozicijama, uuti, da prihvati kompromis,daodustaneodonoga to nam pripada kao narodu i u vjeri iunaciji.Njemubilinoinjegovoj porodicibilomnogolake,alilake je obino jeftinije, a ono tee je sku-plje i vrjednije. Zato, budite ponosni nasvogReisu-l-ulemu,nasvogpo-glavaraizajednosanjim,akoBog da,nastavimoputuimplementaciji nae vjere i ostvarenju line i nacio-nalne slobode.ZBOG IZNIMNE VANOSTI GOVOR REISU-L-ULEME DR. CERIA PRENOSIMO U CIJELOSTIIMAMO OBAVEZU DA PRIAMO DJECI O TRPCIMADoaosamuPrijepoljedapodije-limsaVamajedantuanosjeajda inakondevetnaestgodinanezna-mogdjesukostinaebrae.Teko je kada ne moete ne samo za ivota biti u miru, ve i kada odete sa ovoga svijeta ne moete biti mirni zato to ne znate na koji nain su pogubljeni, na koji nain su oteti i ne znate gdje imsekostinalaze.Moetezamisli-tikakoseosjeajulanoviporodice kad moraju to sve trpjeti, i zato smo miovdjedolidasanjimapodijeli-mo tu bol.Mogu Vam oduzeti i kuu i zemlju, evomoguVamoduzetiinajmili-je,moguVasprotjerati,moguVam oduzetionotostecijelogivota zaradili, kao to se to nama dogaa, ali jednu stvar ne mogu Vam nikad oduzeti,atojevjerausrcukoju nosite.Nadrugojstrani,svieVas ostaviti,iroditelji,kadatrebadase raunpolaepredBogom,idjeca, ikomijeiprijatelji,aliimaJedan Kojinasnikadneostavljaiuvijek ekadaMusevratimo.TojeGos-podar,AllahUzvieni,kojiekada sevratimoukriloNjegovemilosti i rahata. Zbog toga se kae u jednoj izreci koju mi itamo kao hadis, koja je prisutna gotovo u svim religijama itradicijama,anekikaudavodi porijekloodKonfuija,uvenogki-neskog lozofa: Bit e pravi vjernik, bit e pravi ovjek kada bude elio dru-gomeonotosamsebieli.Drugim rijeima,unegativnomsmislu,kad nebudeiniodrugomeonotone bi elio da tebi drugi uini. To je ta-HRONIKA22revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netkozvano zlatno pravilo ili golden rul, kako kau, na kome se zasniva ideja o suosjeanju ili ideja o tome da di-jeli i dobro i zlo sa ljudima, komi-jama sa kojima ivi. Mi smo danas doliupravoiztepotrebeimoti-vacijedapodijelimotugu,alostsa porodicama devetnaestero nae bra-e kojima se ne zna trag i ne zna se kako su otili sa ovoga svijeta.KOLIKO VRIJEDI LJUDSKI IVOTKako se kae u Kuranu, jedan ljud-ski ivot vrijedi kao cijelo ovjean-stvo.Onajkoubijejednogovjeka, istokaodajeubiocijeloovjean-stvo. Onaj ko spasi jednoga ovjeka, isto kao da je spasio cijelo ovjean-stvo. Ovdje nije u pitanju broj, nego odnospremaovjekukaotakvom. Zbogtogaosjeampotrebudapo-novo naglasim: MI SMO U OVOJ GENERACIJIKAO NA SUDNJEM DANUDragabraoisestre,mogunamili mogu Vam uzeti sve, kao to se do-gaalozaovihzadnjihstogodina, dasmomijedininarodnaBalkanu koji stalno mora poinjati ispoetka. Rijetkesuporodicekojesunasli-jedileodsvogadjeda,ocaimetaki kontinuirano imaju stabilnost svoga doma. Mi smo narod koji se ve ne-koliko puta u zadnjih sto godina ge-neracijski morao seliti,odnosno na-putati svoj imetak, dom, kuu, onu koju mu je gradio otac, i poinjati is-poetka. Tako nam se dogodilo i de-vedesetih godina: Oni koji su napra-vilikue,imalisvojdom,sanjalio budunostisvojedjece,odjedanput su morali sve to napustiti i otii neg-dje daleko, poeti opet ispoetka, ali neznajunionisadakolikoeopet morati uloiti truda, osigurati ili sa-kupiti sredstava za ivot i hoe li to bititrajnevrijednostidadaju,uru-esvojojdjecidaihnaslijede,hoe liponovoinjihovadjecamoratida se sele i poinju ispoetka? I tako mi ivimo u jednom ciklusu ve deceni-jama,vieodjednogastoljea.Gdje je tome kraj, kad e tome doi kraj i kad emo mi na ovome Balkanu, kao Bonjaci,konanomoiodahnutii kazati svojoj djeci: Vi ste sada osigu-rani, niko Vas nee goniti iz Vae kue.Draga brao i sestre, kao to ree Ali-ja Isakovi, mi smo u ovoj generaciji kao na Sudnjem danu - svi moramo pojedinano i kolektivno polagati is-pit pred Bogom za sebe, svoju djecu isvojubudunost.Mismogenera-cijakojanesmijeostavljatidugove djeci i unucima. I zato je jako vano dasespoznaistinaotrpcima,alii o svakoj rtvi i o svakom nedunom inevinomBonjakukojijeizgubio ivot. Moramo ga traiti od sada do Sudnjegdana,dokganenaemo. To je naa obaveza. Kaotosudruginarodishvatilida moraju imati pravilo, to mora za nas vaiti: svaki Bonjak mora biti odgo-voran za drugog Bonjaka. Hoemo litoprimijenitiuivotu-ostajeda se vidi, ali to je ideal kojem teimo. SVE SMO SVJESNIJI SVOJE NACIJEPotosenalazimouPrijepolju,po-tosmopovjerimuslimaniipo nacionalnomodreenjuBonjaci, postajemosveviesvjesnitogsvog nacionalnogprava,itozahvalju-juiupravoonimakojibieljelida tozaboravimo,jeruvijektrebamo daimamonaumudasesvenacije nisudeniraleizsamesebe,nego uodnosunaonekojisuihnegira-li. Tako i mi Bonjaci, uz sve ovo to namseini,trebamonekadakazati hvala onima koji nas prisiljavaju da ponemo razmiljati o samima sebi, svojim nacionalnim pravima i nacio-nalnoj svijesti, o naem zajednitvu i o tome da moramo voditi brigu jed-ni o drugima. ELE NAS UBIJEDITI DA SMO BEZVRIJEDNIelimdaovdjepodijelimnetosa Vama.Nasmuslimanegotovou itavomsvijetukrozvrloperdno smiljenupropagandustalnostav-ljajuukontekstnasilnika,tavie terorista.Jedinosegovoriotome dapostojeislamskiteroristi.Jeste liulidajeikadikorekaoatribut bilokojedrugereligijeuzimenicu terorista?Nijeosimmuslimana. Postojijednopravilodanisusvi muslimaniteroristi,alisviterori-stisumuslimani.Podeniciji,to setakogovori.Viditetogapara-doksa!Voliobihdaovozapamtite zbogsebe,nezbognjih,jernjima nikadaneemomoitoobjasniti, oniznajudagovorela,alinjima jejakovanodamuslimaneubi-jede,daponuvjerovatiosebida su bezvrijedni i da kao takvi o sebi ponurazmiljatiusvojojduida suzapravonasilnici,tedaivesa tomkrivnjom.Alividite,islamje vjera nastala iz korijena rijei selam toznaimir.Amusliman,prema tojdeniciji,taznaimusliman? Miroljubivovjek,dragovoljnomi-roljubivovjek.Rijeiman/vjera nastala je iz korijena emn. ta znai na arapskom emn? Sigurnost. A ta znai mumin? Mumin znai siguran i pouzdan ovjek. U ta? U Boga, u sebe i u druge. I imamo ihsan. Oda-kle je nastala rije ihsan? Od korije-na hasen. ta znai hasen? Lijepo. A ta znai ihsan? Ljepota tvoga lica i djela.Ataznaimuhsin?Muhsin znailijepovjekkojiti,kadaga sretnenauliciikadgodsanjim razgovara,rijejuidjelomini dobroinstvodaseosjealijepo.HRONIKA23revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netDEFINICIJA ISLAMA, IMANA I IHSANAOvosutrikategorijeilipojmakoji inenauvjeru.Svalozojanae vjere je u ove tri rijei. Kako to zna-mo? Tako to je Muhammed a.s. sje-dio sa svojim ashabima, poput nae-ga sastanka kojeg mi imamo u svoje vrijeme, i odjedanput mu je doao je-dan ovjek u bijelim haljinama, sjeo uznjegaipitaoga:BojiPoslanie, objasni mi ta je islam? Muhammed a.s. kae: Upitani manje zna. Odno-sno, onaj koji pita bolje zna od onog kojeg pita. Muhammed a.s. je shva-tiodajetonekavrstapedagokog uenjaikrozpitanjaiodgovoreje trebalouitionekojisutubilipri-sutni.Alejhiselamkae:Islamjeda ehade donese, namaz klanja, pa post, pa zekat, pa had... Onda ga pita: ta je iman? Iman je da oituje da je Bog Jedan,davjerujeumeleke,uKitabe, uposlanike,uSudnjidanidasveto sezbivaidogaabivaBojimodree-njem. To su islamski i imanski ar-ti.Ondagapita:Atajetoihsan? Alejhisselam kae: Ihsan je da vjeru-jeuAllahad..iakoGanevidi,jer ako ti Njega ne vidi, On tebe vidi. A ta to u prenesenom miljenju znai? Muhsin,dobroiniteljjeonajovjek kojiinidobrodrugimaikojiini dobro openito, ne oekujui da mu bilo ko kae hvala za to. Zato za ono to mi radimo i ono to svako od nas radi, nemojte oekivati da vam neko od ljudi kae hvala. Radi to zato to to vidi Allah d.., jer ako ti Njega ne vidi, On tebe vidi ta radi.PRIMJER POSLANIKA JUSUFA Eviditesada,kakojemoglodase dogodi da vjera, tradicija koja u ko-rijenu ima poruku mira, sigurnosti i ljepotepretvoriseutodasenata-kav nain doivljava kao monstrum i opasnost za cijelo ovjeanstvo. Ko jezatoodgovoran?Odnosnokako sedogodilodajeJusufa.s.morao otiiuzatvor,damuje,kakoon kae: Boe, drai mi je zatvor nego da pristanem na ono na ta me ona zove! Jusuf a.s., kojeg su braa bacila u bu-nar, pa ga onda pronali oni putnici, paseposlijetoga,zbognjegovelje-pote, faraonova ena zaljubila u nje-ga do te mjere da ga je pokuala silo-vati, te mu poderala koulju sa lea i onda, zbog pakosti i oholosti, ena koja je htjela da ga siluje optuuje ga za zloin zbog kog Jusuf a.s. odlazi u zatvor. Kad tamo dolaze pred sudiju ta kae Jusuf a.s? Najbolji dokaz ko je ovdje kriv: pogledajte sa koje strane je koulja poderana, da li sprijeda ili stra-ga? Naravno, Jusuf a.s. je ostao se-dam godina u zatvoru, sve dok nije trebalofaraonudaseobjasnionaj uvenisanosedamdebelihimra-vih krava. Onome to je bio u zatvo-ru,kadajeizlazio,Jusufa.s.kae: Spomenimetamo,Bogati,kodovog kadbude!Ovajzaboravio,alikad jefaraonpitao:Komiznaobjasniti ovaj san, onda se ovaj sjetio: Znam ja, ima Jusuf. Onda su Jusufa izveli iz zatvora i on objasni faraonu: Bit e sedam gladnih godina za sedam onih debelihgodina,odnosnouspjenihgo-dina,rodnih.Zaovihsedamuspjenih, odnosno rodnih godina, ostavi u hambar itadatimoebitizasljedeihsedam godina,kaddougladnegodine.To znaimoraostavitirezervu.Faraon je bio zadovoljan time.SMETA IM MUSLIMANSKA MIRNOABraodraga,zatoseodnosetako prema muslimanima i islamu? Zato su se tako odnosili prema Jusufu a.s? Njima smeta ta ljepota, njima smeta ta muslimansaka mirnoa, oni to ne mogu da to podnesu.IMAMO OBAVEZU DA PRIAMO DJECI O TRPCIMAIviditekakosedogaanamakao naroduistokaotosedogaalo Jusufua.s.Stalnonasoptuujuza neto.Kadapokaemodanamje koulja s lea poderana, a ne sprije-da,nijenitajdokazdovoljan,nego ponovo nau neku drugu optubu i tako u beskraj. Tako su nai djedovi imaliitakomisadaimamo.Naa-lost, nai djedovi nisu mogli da nam sveprieispriaju,alizatoimamo obavezu i pravo da ispriamo naoj djeci o trpcima, Srebrenici i svemu to nam se dogaalo da se njima ne bidogodilo.Ovojeprilika,saovo-gamjestauPrijepolju,sadubokim osjeanjemodgovornostiisuosjea-njemsaporodicamakojimasunaj-milijiodvedeninikrivi,niduni.I nisu oni jedini! Ali, dok god budemo putalijednogapojednogidozvo-ljavalidanasodvodeidaviemo: Nije jo do mene dolo, kada doe dotebeondaesepitati:Imali nekosadadamipomogneidame odbrani!? Ne smijemo ekati da nas sve odvedu, pa kada nas odvedu da pitamo gdje su oni da mi pomognu. Kako zna sauvati svoje pravo, mo-ra uvati pravo svoga brata. Jedino tako moemo opstati! TRAIMO ISTINUOvojeprilikadasapozicijeodgo-vornostikojuimampredBogom, svojimnarodomipovijeumog naradapoaljemporukumira,se-lama,ihsanaihasenakojuminu-dimonaimkomijama,posebno srpskom narodu, kojem elim da se osvijestiishvatidasenemoebe-skrajno ponaati kao da se nita nije dogodilo, da nas ne mogu beskrajno laima utjeravati u ono to ne moe-mo prihvatiti, jer moemo prihvatiti djelimino, ali ne moemo prihvatiti neistinuinikadaneemoprihvatiti neistinu koju naa dua ne moe pri-hvatiti!Mihoemoistinu,hoemo da ujemo istinu, hoemo priznanje zaistinuihoemodaznajudanas dobro uju! KADA JE KABIL UBIO HABILAKadajeKabilubioHabila?Kadaje Habilgovoriosvomebratu:Zato meubijaizpakostiiljubomorekada tinisamnitauinio?IkadaKabil nijemogaoshvatitikadamujere-kao brat: Ako me ubije ti e ponijeti mojegrijehesasvojimgrijesima,jau biti u boljoj poziciji nego to e biti ti. AliKabiljebioslijep,nijebiogluh, iubiojesvogabrata,aondanakon izvjesnogvremenavidiocrnogga-vrana kako hoe da iskopa kabur za njegovog brata i onda je Kabil shva-tioirekaosebi:Kolikosamjazao,i koliko sam glup, i koliko nemam suosje-anjapremadrugomovjeku!Nijane shvaam,makartrebampokopatisvoga brata! I Kabil je pokopao svoga bra-ta.tatoznai?Imamoikuransku ibiblijskuporuku,gdjesekaeda HRONIKANI NAA OMLADINA NE SMIJE ZABORAVITI TRPCESandaka omladina imala je prilikuorganiziranoprisu-stvovatiobiljeavanjugodi-njice zloina u trpcima.UorganizacijiOmladine BKZ-a50omladinacaizNo-vogPazara,TutinaiRoaja otputovalo je za Prijepolje na komemoraciju zloina u trp-cima,kojojjeprisustvovaoi reisu-l-ulemadr.Mustafaef. Ceri. Omladinci su, zajedno sa gra-anima Prijepolja, prisustvo-valikomemorativnojakade-miji,azatimiuestvovaliu tradicionalnommimohodu utnjedospomenikastrada-lim u trpcima u arampovu.24revija SANDAK | 10. mart 2012. | br. 162 | SandzakPRESS.netovjek moe napraviti grijeh, da nije savren,dasmosvigrjeni,aliima neto gore od samog zloina: NEGI-RANJE ZLOINA. Negiranje geno-cida nas najvie boli pored rana koje nosimo, pored zloina koji je uinjen premanamasamozatotosmo ovakve vjere i nacije i samo zato to imamopotrebuzaslobodomkaoi svi drugi. Nas jako boli to se eli sa-kriti istina i to se negira naa patnja. Stoga,genocidjenegiratigenocid, zloinjenegiratizloin.Ovaporu-ka Kurana i Starog i Novog Zavjeta jeonotonasuzadnjevrijemekao vjernike u odnosu na druge vjernike kojibitrebaliitatiStariiNoviZa-vjetkaotomiitamoKuranito tiljudinisuspremnidaprihvatei priznajusvojgrijehkaotojeKabil priznao nakon zloina u odnosu nad svog brata Habila. Brejvik je ubio 77 ljudi u Oslu na onom ostrvu inspiri-ranzloincimakojisupremanama zloin uradili, ta je njegov, odnosno problemzanas,toBrejviksmatra da je to to je uinio plemenito djelo itosadaimaonihkojisesprema-judauOslu,uNorvekojnaprave pozorinikomadukomeongovori osvomezloinu.Kakvajerazlika izmeu Brejvika koji ne shvaa svoj grijeh i insistira da je to njegovo ple-menito djelo ubiti 77 mladia i onih kojinegirajuzloinuSrebrenicii zloin u trpcima? Nema razlike iz-meunjih.Zatopozivamoonekoji znaju i da mi znamo da oni znaju da izau i olakaju i sebi i njima kao to je Kabil olakao sebi kada je vidio da je crni gavran pametniji od njega, da makar treba ukopati svoga brata.SVETA DUNOST SVAKOG BONJAKAMismobraapoAdemuiHavi. Ljudskirodjedninomoeopstati naZemljiakoimamomeusobno saosjeanje i jedni drugima pruimo ruku mira i pomirenja. Svjestan sam takaem,igdjetokaem,ipred kojim ljudima govorim i naravno da ne mogu da razumijem da ovi nita nisu razumjeli ni od slovenake po-ruke,niodalbanskeporuke,niod crnogorskeporuke,niodhrvatske poruke,niodmakedonskeporuke da se pravo i elja za slobodom jed-noga naroda ne moe unititi. Nama je ao to Beograd ne moe da shva-tiinijenitanauioizporukakoje jedobioodalbanskog,hrvatskog, slovenakog,makedonskognaroda injihovogpravadabuduslobodni imorajusanamaBonjacimapro-ikrozistoiskustvoipotroitiisto vrijeme da bi na kraju shvatili da je nae pravo za slobodu na Balkanu i naepravodaivimoumiruibez straha. To je odluilo gdje e, ta e, to je sveta dunost svakog Bonjaka ma gdje bio. ao nam je to Beograd jouvijeknemoedashvatidaje prolovrijemeSejdaBajramovia, dajeprolovrijemeizdajeuBo-njaka i da izdaja nije vrlina mudrog ivjetinasnalaljivog.Samojou Bonjakasetraidasekae,kada izda,dajetovrlinamudrog.Gle-daj kako je mudar! Kada izda, da je tovjetinasnalaljivog.Ama,kako snalaljiv-prodaoastislobodu svoganarodazamalisitnipoloaj iprivilegijekojejenavikaodaui-vi na raun istine, pravde i slobode svoganaroda?Tiizdajnicimoraju biti prepoznati. Niko vie nema pra-vodaprodajeast,sloboduiugled bonjakog naroda. SLUAJ HUSEIN-KAPETANA GRADAEVIAKaoilustracijutoga,elimdaVam skrenempanjunaetiritakvaslu-ajaunaojpovijesti.Kosesjea uvenog,slavnogZmajaodBosne Husein-kapetanaGradaeviakoji 1830-ihgodinabioveosvojioau-tonomnostidentitetaBonjakaive uspio da napravi autonomnu drav-nost BiH. Ali, kada je to zavrio, ta mu se dogodilo? Pozvali su ga u Be, i to onako da ga poaste, a onda Be izvritrgovinusaIstanbulomiHu-sein, rahmetli, napravi veliku greku iodeuIstanbul.Naravno,izIsta-nbula se nije vratio. Umjesto njega je doaodrugiBonjak,slab,nesposo-ban, podmitljiv i potkupljiv i tako se zaustavio proces autonomnosti Bo-njaka i BiH. MUFTIJA DABI JE PROTJERAN JER JE BIO USPJEANDrugiprimjer.Slavni,uvenimuf-tija mostarski Dabi. Kada se borio saAustro-Ugarskomzaautonomiju Islamskezajednice,posebnoumea-rifu,uvakufu,tadajeustalosvei kukaimotikaAustro-Ugarske.Me-utim,onjemisliodaosvojiauto-nomiju,alizatotojebiouspjean, protjeran je u Istanbul i 1918. godine umro u Istanbulu, nije u svojoj zem-lji. DEMAL BIJEDI JE RTVOVANI jedan vrlo nama blizak primjer. o-vjek,kojijebiouspjeankaodrav-nik,kaopremijerbivezajednike drave, na uveni i poznati Demal HRONIKANE PRIHVATAM NI RIJE RTVOVATIOvih dana me je jedan od novinara upitao: Jesi li spreman da rtvuje muftiju Muamera Zukorlia zato to Srbija trai? Poto je novinar iz na-eg naroda i shvatio sam da neto razumije, rekao sam: Ja ne prihva-tamtvojepitanje!Neprihvatamnirijertvovati,alirazumijemzatome takopita.Znatezato?ZatotojeuBonjakaveposta