Click here to load reader

Revija Pia

 • View
  259

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Pia - tvoja svetovalka v pisarni.

Text of Revija Pia

 • Njune male skrivnosti: Dejan Turk in Irena Zupani Cimerman

  Spogledujeta se e ve kot est letAnketa med strokovnjaki in gospodarstveniki:

  Formalna izobrazba vs. uporabno znanjeFenomen Pinteresta:

  Bi nesebino delili svoje znanje ter izkunje in e nekaj malega zasluili

  vedenja

  SPREMEMBA

  jE cilj

  izoBRAEvAnjA

  tevilka 1 | januar 2013 | Letnik I | ISSN: 2335-2957 | Brezplana revija za naronike portala Pia | www.pia-gv.si

  tvoja svetovalka v pisarni

 • ALI IMA VA VZGOJNO-IZOBRAEVALNI ZAVOD DRUBENO ODGOVORNO VIZIJO?

  S svojo dodatno vrednostjo in konkurenno prednostjo, ki postajata vse bolj pomembna elementa tudi v javnih zavodih,

  se prijavite na razpis

  Strokovna komisija bo nagradila tiste vzgojno-izobraevalne zavode, ki jih odlikujejo izjemna kakovost dela, uinkovitost, odgovoren odnos do zaposlenih, okolja in drube ter usmerjenost v prihodnost.

  Razpis je odprt od 14. januarja do 22. februarja 2013.

  strokovno posvetovanjeposlovnih sekretark in sekretarjev v vzgojno-izobraevalnih zavodih9.

  ZAKAJ SE MORATE UDELEITI STANOVSKEGA STROKOVNEGA POSVETA?

  Zaradi aktualne, uporabne vsebine, na primer: Doloitev letnega dopusta po ZUJF

  Novosti pokojninske zakonodaje in kaj nam ta prinaa v praksi Spremljanje delovne uinkovitosti poslovnega sekretarja v VIZ Moganska telovadba za boljo koncentracijo in organizacijo

  Zaradi tevilnih primerov dobre prakse vaih stanovskih kolegic in kolegov iz drugih VIZ

  Zaradi druenja s pravimi ljudmi in irjenja mree poznanstev

  Qviz 2013

  DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU IN PRIJAVIPlanet GV, d.o.o., elezna cesta 18, 1000 Ljubljana

  Informacije: 01/30 94 444, e-pota: [email protected]: 01/30 94 446, e-pota: [email protected], faks: 01/ 30 94 445

 • e e imate svoje otroke, poznate neverjeten obutek ob rojstvu, ko mali ude ivljenja prvi stisnete k sebi. Utrujeni, malo prestraeni in negotovi, a soasno navdueni.

  In ta obutek prijetnega, ponosnega, ljubeega in skrbnega odnosa ne mine. Ne teje se v dnevih, v tednih, mesecih in letih. Ne uniijo ga neprespane noi, pokakane ritke in smrkavi noski. Ne uniijo ga strgane in umazane hlae, razmetane otroke sobe in veni ne, ne bom. Tudi ko se sooimo z dobo odraanja, samovolje ter venega prehajanja med samovenostjo in srameljivostjo, smo e vedno polni starevskega ponosa.

  Upam, da imate tudi na svojih delovnih mestih monost ustvarjati nove zgodbe o uspehu. etudi majhne, so enako pomembne. Kot stari novih projektov imamo podoben obutek, kot pri rojstvu otroka. Ni pomembno, koliko truda, asa, znanja in energije smo vloili. Ko zgodba zaivi, smo prestraeni, a hkrati ponosni, skrbni in ljubei. Navdueno opazujemo svojo stvaritev, jo dodelujemo, skrbimo zanjo in jo izboljujemo. O njej govorimo, razmiljamo in celo sanjamo.

  Temu bi neverjetni Steve Jobs dodal samo nekaj kratkih stavkov: Dovolite si, da sanjate tudi velike sanje. Ustvarite vizijo za svojo idejo, ki vas bo vsako jutro znova navdihnila. Obogatite jo s pleme nitim namenom, ki bo vaemu ivljenju in delu dalo iri smisel. In zelo verjetno je, da bo navdihnil tudi vae sodelavce.

  On je govoril o svoji viziji razvoja raunalnike tehnologije ki jo je tudi uresniil.Jaz govorim o nai viziji razvoja portala Pia ki jo od januarja ve kot uspeno uresniujemo.

  Kot je zapisala terapevtka Alenka Repanek, je Pia lepa, prijazna in dobro organizirana. Na dan njenega rojstva se je namre zgodila posebna energetska kombinacija, ki zagotavlja pomo drugim skozi kreativnost. Neverjetno, a to je resnina Piina popotnica. In moja popotnica vam

  Petra Ilar

  Velike sanje

  Petra Ilar, urednica spletnegaportala in revije PIA

  5

  www.pia-gv.si

  Januar 2013

  UVODNIK

 • Piin koledar

  Piin pogovor z dr. Danijelo Breko: Ali v turbulentnih razmerah na trgu dela znanje sploh e teje

  Piin pogovor z mag. Majo Zalokar in Ano Peklenik: Kakovostna ola za kakovostno znanje popotnica za uinkovito delo

  Fenomen Pinteresta:Bi nesebino delili svoje znanje ter izkunje in e nekaj malega zasluili

  Anketa med strokovnjaki in gospodarstveniki:Formalna izobrazba vs. uporabno znanje

  Anketa v poslovnih olah:novi programi za spremljanje potreb na trgu dela

  Piin pogovor z Barbaro Pust:arobna paliica, ki bi odpravila teave in priarala pravljico

  Njune male skrivnosti: Dejan Turk in Irena Zupani Cimerman Spogledujeta se e ve kot est let

  Razmiljanje tajnice/poslovne asistentke leta: novoletne zaobljube

  Moja zgodba za 50 evrov: vse tako, kot je prav

  Moja zgodba za 50 evrov:Sestrice

  Piina krianka

  Liin pogovor z dr. Jan Yager:Kako biti dober prijatelj

  Reportaa:Srea down under

  Januar 2013

  08

  10

  16

  24

  30

  32

  06

  08

  10

  12

  14

  16

  18

  20

  22

  24

  26

  29

  30

  32

  6 Januar 2013

  KAZALO

 • NAROILNICA NA PORTAL PIA *Izpolnijo samo pravne osebe.

  IME IN PRIIMEK (obvezno navedite) *DELOVNO MESTO

  *PODJETJE NASLOV

  POTNA TEVILKA KRAJ

  TELEFON FAKS E-POTA

  *MATINA T. PLANIKA *ID-T. PLANIKA ZA DDV *DAVNI ZAVEZANEC DA NE

  Zavezujem se, da bom poravnal/-a letno naronino. Naronina velja za koledarsko leto in se samodejno obnovi do pisnega preklica. Naronik dovoljuje obdelavo in hrambo podatkov iz naroilnice izkljuno za poslovne namene podjetja Planet GV, d. o. o.

  DATUM PODPIS IN *IG

  Izpolnjeno naroilnico nam poljite po faksu 01/30 94 445, e-poti [email protected] ali na naslov Planet GV, elezna cesta 18, 1000 Ljubljana.

  Naronina za pravne osebe ostaja popolnoma enaka torej 6,81 evra + DDV na mesec. Naronina na spletni portal Pia za pravne osebe znaa 8,17 evrov meseno oz. 98,06 evrov na leto. V letno naronino so vkljueni 20-odstotni DDV, 10-odstotni naroniki popust in 4 tevilke Pia revije letno in njihova brezplana dostava. Naronina za pravne osebe se zaraunava enkrat letno oz. drugae po predhodnem dogovoru z naronikom

  Naronina za fizine osebe ostaja popolnoma enaka torej 5,30 evra + DDV na mesec. Naronina na spletni portal Pia za fizine osebe znaa 6,36 evrov meseno oz. 76,32 evrov na leto. V letno naronino so vkljueni 20-odstotni DDV, 30-odstotni naroniki popust za fizine osebe in 4 tevilke Pia revije letno in njihova brezplana dostava. Naronina za fizine osebe so obraunava v dveh obrokih na leto (za prvo polletje in za drugo polletje) oz. po predhodnem dogovoru z naronikom lahko tudi drugae.

  Revija Poslovna asistenca NE odhaja, le njena oblika se je spremenila.

  * Vse, k

  i prejemate revijo Pos

  lovna asistenc

  a, bos

  te pos

  tale naro

  nice

  portala in do ko

  nca janu

  arja prejele geslo za do

  stop

  .

  Do vseh informacij, nasvetov, opomnikov, bogatega arhiva revije in drugih ugodnosti

  pridete z geslom, ki ga dobite z izpolnitvijo naroilnice.

  Naroniki PORTALA PIA tirikrat na

  leto prejemete tudi darilo: brezplano revijo Pia in tevilne druge ugodnosti,

  rezervirane izkljuno za vas!

  Pia ustvarjena za tvoj uspeh. Klikni na www.pia-gv.si.

  Lepo pozdravljeni. Sem Pia, vaa svetovalka v pisarni.

  Najdete me na mojem portalu Pia na www.pia-gv.si.

 • NOVO! UNikatNa iNteraktiVNa delaVNica iNOVatiVNa pisarNa

  Nauimo se bolj uinkovitega, konstruk-tivnega in kreativnega (so)delovanja!

  7. febrUarja 2013 V ljUbljaNi

  pOZOr VseM VZGOjNO- iZObraeValNiM ZaVOdOM!

  Sodelujte v razpisu za priznanje Q-VIZ 2013.

  Pridruite se zavodom in podrunicam, ki se sistematino trudijo izboljati kakovost storitev.

  rOk se iZtee 22. febrUarja 2013.

  tradiciONalNa VsebiNskO bOGata delaVNica pOslOVNa iN OsebNa OdliNOst tajNice

  Pripravite se na strokovno testiranje za izbor tajnice/poslovne asistentke leta ali preizkuene tajnice.

  7. Marca 2013 V ljUbljaNi

  9. strOkOVNO pOsVetOVaNje pOslOVNih sekretark iN sekretarjeV V VZGOjNO-iZObraeValNih ZaVOdih

  Specializirano znanje za odlino vodenje pisarne v VIZ

  14. Marca 2013 V ljUbljaNi

  pOZOr!pridite Na strOkOVNO testiraNje Za iZbOr tajNice/pOslOVNe asisteNtke leta 2013 iN preiZkUeNe tajNice

  Pridruite se klubu vrajih tajnic!

  6. aprila 2013 V ljUbljaNi

  delaVNica sOdelOVaNje Z NadrejeNiM Za VejO UiNkOVitOst

  Moj(a) vodja in jaz sva lahko odlien tandem!

  11. aprila 2013 V ljUbljaNi

  ediNi iN NajVeji 21. kONGres pOslOVNih asisteNtk, sekretark iN tajNic

  Pozitivne spremembe za notranjo rast

  23. iN 24. Maja 2013 V pOrtOrOU

  NOVO! pia-dOiVetje

  Ekskurzija v neznano in nepozaben timbilding

  8. jUNija 2013 Nekje V slOVeNiji

  14MAR

  11APR

  07MAR

  06APR

  08JUN

  22FEB

  23MAJ

  07FEB

  Koledar januarjunij 2013

  8 Januar 2013

  KOLeDAr PIA

 • Rezerviraj

  si prosto

  23. in 24.

  maja,

  ker bo na

  21. kongre

  su tajnic

  v Portoro

  u.

  Prijavi se

  do 31. janu

  arja

  in prihran

  i.

  9

  www.pia-gv.si

  Januar 2013

 • Znanja in izkuenj, ki so imeli doslej velik pomen, marsikdo na trgu dela ne more ve prodati. Ali e koga zanima, da je bil neki 45letnik uspeen delavec v banki, e ne zna drugega, kot obvladovati interne banne projekte? Kakna je realna vrednost znanja in izobraevanja, smo vpraali strokovnjakinjo za izobraevanje odraslih, ki e dobrih dve desetletji spremlja potrebe po novem znanju in raziskuje razmere na podroju formalnega in neformalnega izobraevanja, dr. Danijelo Breko iz podjetja Planet GV.Meni, da je znanje hitro pokvarljivo blago. Povpreno zastari v dveh do petih letih. V nekaterih panogah, recimo informacijskekomunikacijske tehno