of 6 /6
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM THANH PHO HO CHi MINH DQcl~p - Tl}'do - H~nh phtic S6:..9~OOIUBND- VX Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay S.t thang 8 ndm 2021 V€ viec di€u chinh, b6 sung mot s6 nQidung tang cuong kiem scat cac nh6m d6i nrong duoc phep luu thong trong thoi gian thirc hien gian each xii hoi Kinh giri: - Thu tnrong cac Sa, ban, nganh; - Chu tich Dy ban nhan dan thanh phc Thu Dire va cac quan, huyen; - Cac doanh nghiep nha nuoc thuoc Thanh pho. Nham tang cuong si€t chat han mra hrong hru thong tren duong trong thai gian thirc hien gian each xa hoi toan Thanh ph6 thea Chi thi s6 16/CT-TTg va thuc hien Cong van s6 2789IBCD- VX ngay 20 thang 8 nam 2021 cua Ban chi dao phong, chong dich COVID-19 Thanh pho, Dy ban nhan dan Thanh pho da ban hanh Cong van s6 2796/UBND- VX ngay 21 thang 8 nam 2021 v€ vice tang cuong kiem scat cac nh6m d6i tuQ1lgduQ'cphep luu thong trong thai gian th\IC hi~n gian cach xa hQi. De dam bao vi~c trien khai th\Ic hi~n phu hQ'Pvai chi d~o cua Thu tuang Chinh phu va dam bao tinh kha thi trong di€u ki~n th\Ic t€; Dy ban nhan dan Thanh ph6 chi d~o nhu sau: 1. Yeu cfru Thu truang cac Sa, ban, nganh, Chu tich Dy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc va cac qu~n, huy~n, cac doanh nghi~p nha nuac thuQC Thanh ph6 khAn truang trien khai th\IC hi~n cac nQi dung t~i Cong van s6 2796/UBND- VX ngay 21 thang 8 nam 2021 cua Dy ban nhan dan Thanh ph6, dam bao thai gian qui dinh. 2. Di€u chinh, b6 sung mQt s6 nQi dung chi ti€t t~i Ph\l l\lc s6 1 t~i C6ng van s6 2796/UBND- VX ngay 21 thang 8 nam 2021 cua Dy ban nhan dan Thanh ph6 (chi ti€t dinh kern).!. N(fi nh~n: - Nhu tren; - TM tu6ng Chinh pM; - Ban Chi d~o Qu5c gia v~ } phOng, ch5ng dich COVID-19; (ad baa cao) - Bo C6ng an; - Van phOng Trung uang D':mg; - Van phOng Chinh pM; - Uy ban TW MTTQVN; - Thuang tllJC Thanh uy; - Thucmg tllJC HDND TP; - TTUB: CT, cac PCT; - Van phOng Thanh uy; - Trung Him Bao chi; - VPUB: CVP, cac PCVP; - PhOng VX, TH; - LUll: VT, (VX-VN)

BANNHANDAN CQNG HOA xA HQI CHUNGHiA VI:E:TNAM …

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of BANNHANDAN CQNG HOA xA HQI CHUNGHiA VI:E:TNAM …

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM THANH PHO HO CHi MINH DQcl~p - Tl}'do - H~nh phtic
S6:..9~OOIUBND- VX Thanh ph6 H6 Chi Minh, ngay S.t thang 8 ndm 2021
V€ viec di€u chinh, b6 sung mot s6 nQi dung tang cuong kiem scat cac
nh6m d6i nrong duoc phep luu thong trong thoi gian thirc hien gian each xii hoi
Kinh giri: - Thu tnrong cac Sa, ban, nganh; - Chu tich Dy ban nhan dan thanh phc Thu Dire va cac quan, huyen;
- Cac doanh nghiep nha nuoc thuoc Thanh pho.
Nham tang cuong si€t chat han mra hrong hru thong tren duong trong thai gian thirc hien gian each xa hoi toan Thanh ph6 thea Chi thi s6 16/CT-TTg va thuc hien Cong van s6 2789IBCD- VX ngay 20 thang 8 nam 2021 cua Ban chi dao phong, chong dich COVID-19 Thanh pho, Dy ban nhan dan Thanh pho da ban hanh Cong van s6 2796/UBND- VX ngay 21 thang 8 nam 2021 v€ vice tang cuong kiem scat cac nh6m d6i tuQ1lgduQ'c phep luu thong trong thai gian th\IC hi~n gian cach xa hQi. De dam bao vi~c trien khai th\Ic hi~n phu hQ'Pvai chi d~o cua Thu tuang Chinh phu va dam bao tinh kha thi trong di€u ki~n th\Ic t€; Dy ban nhan dan Thanh ph6 chi d~o nhu sau:
1. Yeu cfru Thu truang cac Sa, ban, nganh, Chu tich Dy ban nhan dan thanh ph6 Thu Duc va cac qu~n, huy~n, cac doanh nghi~p nha nuac thuQC Thanh ph6 khAn truang trien khai th\IC hi~n cac nQi dung t~i Cong van s6 2796/UBND- VX ngay 21 thang 8 nam 2021 cua Dy ban nhan dan Thanh ph6, dam bao thai gian qui dinh.
2. Di€u chinh, b6 sung mQt s6 nQi dung chi ti€t t~i Ph\l l\lc s6 1 t~i C6ng van s6 2796/UBND- VX ngay 21 thang 8 nam 2021 cua Dy ban nhan dan Thanh ph6 (chi ti€t dinh kern).!.
N(fi nh~n: - Nhu tren; - TM tu6ng Chinh pM; - Ban Chi d~o Qu5c gia v~ } phOng, ch5ng dich COVID-19; (ad baa cao)
- Bo C6ng an; - Van phOng Trung uang D':mg; - Van phOng Chinh pM; - Uy ban TW MTTQVN; - Thuang tllJC Thanh uy; - Thucmg tllJC HDND TP; - TTUB: CT, cac PCT; - Van phOng Thanh uy; - Trung Him Bao chi; - VPUB: CVP, cac PCVP; - PhOng VX, TH; - LUll: VT, (VX-VN)
1
PHT) LT)C 1 VE PHAN CONG cAp, QUAN LY DI~N DOl TUQNG DUQC LUU THONG TREN DUONG
(Kern thea C6ng van s62796/uBND- JIX ngay 21 thdng 8 ndm 2021 cua Uy ban nhdn dan Thanhpho)
Mii s8 dan Ghi clni vi dip D8i tuong cftp Gifty phep Dan vi chii tr~ quan ly, cftp Dan vi ph8i hQ'p (th~c hi?n tic 00giif 00 ngay
(In chim hru thong gHiy 23/8/2021 din 00giif 00 ngay tren phi~u) 06/9/2021)
lA Can bQ, cong clnrc vien clnrc, Thii trufrng cac S6', Ban, - D6i voi gifry di dtrong do Uy ban ngiroi lao dong thuoc cac co Nganh, TBng Cong ty true nhan dan quan, huyen, thanh pho quan Dang, Chinh quyen, Doan thuQc Thanh ph8, Co' Thu Dire cap: co hieu lire ap dung th~, MTTQ. quan quan ly Nha mnrc tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi
thuQc Trung uong dong Minh. tren dia ban Thanh ph8. - D6i voi gifry di duong do Dy ban Uy ban nhan dan quan, nhan dan phuong, xa, thi trfrn cfrp co huy~n, thanh ph8 Thii hieu hrc lien phuOng, xii, thi trfrn
Duc; phuimg/xa/thi trftn trong nQi bQ qu~n, huy~n, thanh ph6 Thli Duc.
IB Nguai lam vi~c t~i cac lInh VlJC - Ngan hang Nha nuac chi Cac ngan hang, Cong thi~t y~u v~ tai chinh: ngan nhanh Thanh ph6 ty chUng khoan. hang, chung khoan. - Dy ban chUng khoan
Thanh ph6. 2A Ngum lao dQng t~i cae dan vi S6' Giao thong vin tai Doanh nghi~p, dan vi
thuQc nganh giao thong v~n tai Sl,I nghi~p. tren dia ban Thanh ph6.
2B Nguai lao dQng thuQc cac dan Cang V\l Hang khong vi ho~t dQng t~i Cang Hang mi~n Nam khong qu6c t~ Tan San Nhfrt
2C Nguai lao dQng thuQc cac dan .TBng Cong ty Tan Cang vi ho~t dQng t~i Cang Tan Cang Sai Gon Cat Lai
2
3A Nhan vien giao hang cua h~ H~ thong phan phoi, Hoat dong trong dia ban 01 quan- thong phan phoi. S6' Cong Thuong huyen, thai gian tir 06 gio dSn 18 gio.
3C Nhan vien phuc vu cua h~ thong Doanh nghiep t6 chirc Khong gioi han pham vi va thai gian phan phoi, nhan vien dien luc thirc hien thea quy hoat d9ng.
dinh 3D Nhan vien lam viec lien quan Doanh nghiep Thai gian nr 6 gio den 18 gia. S6
xuat nhap kh~u hang h6a IUQ1lgva pham vi hoat dong giao Sa Cong Th,-!ang quyet dinh nmg tnrong hop cu the
4A Ngiroi lao dong tai cac dan vi Doanh nghiep, dan vi thuoc nganh xay dung tren dia SlJnghiep. ban Thanh ph6 (cap thoat mroc, cong vien, cay xanh, ha tfmg ky S6' Xay dung thuat. .. )
4B Cac cong ty bao tri, sua chua, Doanh nghiep irng ciru h~ thong ha tang trang thiet bi cua cac ca quan, toa nha, chung cu ..
5 Nhan vien y tS va IlJc lUQ1lgh6 S6' Y t~ UBND qu~n, huy~n, trQ'y tS tham gia ch6ng dich Tho tnrO'ng dic CO' s6' y t~ thanh ph6 Thli Duc b~nh COVID-19 (khong kh6ng dtrQ'c thimh l~p theo qui va Ban giam d6c cac chS s61uQ1lg); nguai cung ung dinh phap lu~t dan vi y tS... thu6c, v~t tu y tS, bao tri trang thiSt bi y tS t(;licac ca sa y ts
7A Nhan vien lam nhi~m V\l h6 trQ' hO(;ltd9ng ngo(;ligiao.
7B Nhan vien cac ca quan HinhSlJ, S6' Ngo~i VI} Cong an C6 thai gian C\l the va dS xu~t C\l th~ ngo(;ligiao di thi hanh nhi~m V\l Thanh phB d9t xu~t..
It:r ~,,~J\~~\;'\
3
8A Lire hrong h6 tro, ciru tro (bep Doanh nghiep, ca an, ill thien, hrc hrong thien Dy ban M~t tr~n T~ QuBc nhan ph6i hop, nguyen ..) thuoc diSu phoi Dy Vi~t Nam Thanh phB ban M~t tran T6 quoc Vi~t Nam Thanh pho, cac doan th€ va cac t6 clnrc chinh tri xa hoi
8B Lire luong h6 tro, ciru tro thuoc Thanh Doan Thanh phB Thanh Doan HB Chi Minh
8C Lire luong h6 tro, ciru tro thuoc HQi Lien hi~p Ph1}nft HQi Lien hiep Phu nu Thanh Thanh phB ph6
9A Lire hrong cung irng dich vu vi~n thong, hrc hrong bao chi, ha t~ng cong nghe thong tin S6' Thong tin va Truyen
9B Lire hrong cung irng dich vu thong buu chinh nha mroc.
10 Dich vu cong chirng. S6' Ttl phap
11 Nhan vien v~ sinh moi tnrong S6' Tai Nguyen va Moi Cong ty v~ sinh moi cua cac dan vi trvc thuQc Thanh trtlOng truOng do thi ph6,ho<;ltdQngtangl~
12 - Cac cong ty cung d.p dich Vl,l UBND qu~n, huy~n, Doanh nghi~p, ca D6i v6i gi~y di dUOng do Dy ban bao v~. Thanh phB Th1i Duc nhan c6lien quan. nhan dan qu~n, huy~n, thanh ph6 - Nhan vien khach S<;ln,nha nghi Thu Duc c~p: c6 hi~u Ivc ap dl,lng
4
UBND c~p xa
tren dia ban Thanh ph6 H6 Chi Minh.
C~p Clm, kham chua b~nh dinh ky, nguai dan vS que thea KS hO<;lch
13
phuc vu each ly y tS va lire hrong phong chong dich do Cap huyen, c~p xa trung dung, - Nhan vien giao hang cua dan vi cung irng luang thuc, thuc pham, su~t an, trang thiSt bi, v~t nr y tS phong dich. - Nhan vien cac nganh phuc vu san xuat, cira hang xang dftu, gas. - Nhan vien cac co sa san xu~t thirc pham (nhu banh mi, tau hii, bun, hu tiSu ... ), cac co sa cung irng suat an cong nghiep. - L\Ic hrong cung img dich vu cong ich; xay dung, bao tri cong trinh, trang thiSt bi. - L\Ic luong h6 tro, ciru tro phong, chong dich COVID-19 (bao gom tieu thuong cho truyen thong h6 tro cung irng hang hoa), - Cac luc hrong khac cua nganh YtS. Nguai dan di tiem ngua vic xin Covid-19. T6 Covid-19 cQng d6ng.
Kh6ng dp gi~y.
Cac lire hrong thu gom rae dan lap,
14B Nguoi di cho thay UB M~t tran t6 quoc hoac UBND c~p xa.