of 5 /5
'l,.""- TRliONG CAO DANG KINH TE- KY THUAT THANH PHO HO CHi MINH nor DONG KIEM TRA TOEIC s6:X44/QD-CDKTKT CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI-'::T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay1~ thang 3 ndm 2017 QUYETDJNH V~ vi~c cong nh~n danh sach d~t yen cAn ky ki~m tra TOEIC Kh6a ngay: 12/03/2017 HQI DONG KIEM TRA TOEIC TRUONG CAO DANG KINH TE - KY THU~ T TP. HO CHi MINH Can cir Quyet dinh 4832/QD - BGDDT ngay 24 thang 10 nam 2014 cua B9 cua B9 Giao D\lC va Dao tao v~ viec d6i ten Truong Cao d~ng Kinh te - Kg thuat Phil Lam thanh Truong Cao d~ng Kinh te - Kg thuat Thanh pho H6 Chi Minh; Can cir Quyet dinh sf>580/QD-PL ngay 16 thang 11 nam 2011 va Quyet dinh s6 317/QD-PL ngay 27 thang 8 nam 2012 v~ viec ban hanh "Quy dinh dao tao bac Cao d~ng kh6a IV va kh6a V h~ chinh quy theo hoc che tin chi" cua Hieu tnrong Truong Cao d~ng Kinh te - Kg thuat Phil Lam; Can cir theo Quyet dinh sf> 104/QD-CDKTKT, ngay 01 thang 3 nam 2017 cua Hieu Truong Truong Cao dang - Kinh te Kg thuat TP. H6 Chi Minh v~ viec thanh l~p H9i d6ng kiem tra TOEIC; Can cir theo to trinh sf>02/TTr-NN ngay 03 thang 01 nam 2014 cua khoa Ngoai Ngir v~ viec cong nhan bang chuyen diem Tieng Anh dfiu ra nrong dirong TOEIC; Xet d~ nghi cua H9i d6ng kiem tra TOEIC, QUYETDJNH: Di~u 1. Cong nhan 67 thi sinh dat yeu cfiu ky kiem tra TOEIC ngay 12 thang 3 narn 2017 (Danh sach dinh kern). Di~u 2. Quyet dinh nay c6 hieu hrc k~ tir ngay ky, C,llCca nhan c6 ten & di~u 1va don vi lien quan c6 trach nhiem thi hanh quyet dinh nay./~- Noi nh{in~ , - Nhu dieu 2 (de thirc hien); - Luu: VT, QLDT. TM.HOIDONG ___ •• ~cH6 T!CH HI~U TRUONG Pham Due Khiem

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI-'::TNAM

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI-'::TNAM

'l,.""- •
TRliONG CAO DANG KINH TE- KY THUAT THANH PHO HO CHi MINH
nor DONG KIEM TRA TOEIC
s6:X44/QD-CDKTKT
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VI-'::T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc
Tp. H6 Chi Minh, ngay1~ thang 3 ndm 2017
QUYETDJNH V~ vi~c cong nh~n danh sach d~t yen cAn ky ki~m tra TOEIC
Kh6a ngay: 12/03/2017
HQI DONG KIEM TRA TOEIC TRUONG CAO DANG KINH TE - KY THU~ T TP. HO CHi MINH Can cir Quyet dinh 4832/QD - BGDDT ngay 24 thang 10 nam 2014 cua B9 cua
B9 Giao D\lC va Dao tao v~ viec d6i ten Truong Cao d~ng Kinh te - Kg thuat Phil Lam thanh Truong Cao d~ng Kinh te - Kg thuat Thanh pho H6 Chi Minh;
Can cir Quyet dinh sf>580/QD-PL ngay 16 thang 11 nam 2011 va Quyet dinh s6 317/QD-PL ngay 27 thang 8 nam 2012 v~ viec ban hanh "Quy dinh dao tao bac Cao d~ng kh6a IV va kh6a V h~ chinh quy theo hoc che tin chi" cua Hieu tnrong Truong Cao d~ng Kinh te - Kg thuat Phil Lam;
Can cir theo Quyet dinh sf> 104/QD-CDKTKT, ngay 01 thang 3 nam 2017 cua Hieu Truong Truong Cao dang - Kinh te Kg thuat TP. H6 Chi Minh v~ viec thanh l~p H9i d6ng kiem tra TOEIC;
Can cir theo to trinh sf>02/TTr-NN ngay 03 thang 01 nam 2014 cua khoa Ngoai Ngir v~ viec cong nhan bang chuyen diem Tieng Anh dfiu ra nrong dirong TOEIC;
Xet d~ nghi cua H9i d6ng kiem tra TOEIC,
QUYETDJNH:
Di~u 1. Cong nhan 67 thi sinh dat yeu cfiu ky kiem tra TOEIC ngay 12 thang 3 narn 2017 (Danh sach dinh kern).
Di~u 2. Quyet dinh nay c6 hieu hrc k~ tir ngay ky, C,llCca nhan c6 ten & di~u 1va don vi lien quan c6 trach nhiem thi hanh quyet dinh nay./~-
Noi nh{in~ , - Nhu dieu 2 (de thirc hien); - Luu: VT, QLDT.
TM.HOIDONG ___•• ~cH6 T!CH
HI~U TRUONG Pham Due Khiem
TRlfONG CAO DANG KINH TE- KY THU~T THANH PHO HO CHi MINH
H(H DONG KIEM TRA TOEIC
CONG HOA xA HOI cnu NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T •••.do - H~.mhphuc
KIEM TRA TIENG ANH TOEIC NGAy KIEM TRA: 12/03/2017
,,
PHONG so CAU DUNG DIEM QUYDOI TONG KET STT MASV HOD~M TEN NGAYSINH NO! SINH LOP
THI ----- DIEM QuANGHE DOC NGHE DOC -- I--- 1-------
1 1230010009 Nguyen Tu§n Anh 25.12.1994 Long An 12CDTHOI B3.2 51 40 255 150 405 BAT --- ------ -------
2 13300=10011 Van Cong Binh Chuang 3l.05.1995 LongAn 13CDDDTOI B3.2 56 30 290 90 380 BAT1----
3 12300LW037 Nguyen Thi H6ng Di~m 13.07.1994 Tay Ninh 12CDKTOI B3.2 64 53 340 230 570 BAT ----
4 12300:~0032 Ly TiSu Bi~n 10.12.1994 TayNinh 12CDCKOI B3.2 51 35 255 120 375 BAT --
5 1330040050 BflO Thi H6ng Bi~p 10.05.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDKTOI B3.2 72 58 390 260 650 BAT 1--- ._----
6 13300:10009 Huynh Phiroc Du 19.12.l995 LongAn 13CDDDTOI B3.2 52 48 260 200 460 BAT 1----- ---- I----
7 13300~'0042 N~uy~n Thi Truc Ha 20.02.1995 LongAn 13CDQTKD02 B3.2 48 54 240 235 475 BAT
8 13300H0023 Tr~n Thi Huyen Han 25.06.1994 Blnh Thu?n 13CDTCNHOI B3.2 58 41 300 160 460 BAT -----
9 1230080048 Pham ThVY Mai Han 24.10.1994 Ti~n Giang 12CDTCNHOI B3.2 66 51 350 220 570 BAT ---
10 1230070135 LeThi Hi~n 02.08.1994 Bak Uk 12CDQTKD03 B3.2 58 33 300 110 410 BATI--- f---
11 1330040023 VG Thi Bich Hi~u 07.04.1994 GiaLai 13CDKTOI B3.2 66 27 350 70 420 BAT 1----
12 1330030008 Tong Ngoc Hi~u 06.08.1995 Kon Turn 13CDDDTOI B3.2 45 38 215 140 355 BAT
13 1330070008 VoMinh Hoang 20.01.1994 Ti~n Giang 13CDQTKDOI B3.2 60 39 315 145 460 BATI--- - 14 1330070056 Nguyen Thi Be H6ng 22.11.1995 Ninh Thu?n 13CDQTKD02 B3.2 47 52 230 225 455 BAT
15 1330030013 Tr~n Thanh Hung 13.01.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDDDTOI B3.2 63 26 330 65 395 BAT f-- \ }.
1/4
PHONG SOCAUDUNG DIEM QUYDOI TONG KET STT MASV HQDtM TEN NGAYSINH N01SINH LO'}> -- DIEM QUATHI NGHE DQC NGHE DQC -- I---
16 1330060007 Nguyen Van Huong 01.05.1995 Narn Dinh 13CDDT-TTOI B3.2 46 60 220 270 490 BAT --- ----
17 1230030013 Nguyen Hoang Hiru 01.05.1994 LongAn 12CDDTOI B3.4 49 33 245 110 355 DAT ---- -
18 1230040010 D6Thi Huyen 20.06.1994 Nam Djnh 12CDKT01 B3.4 69 54 370 235 605 BAT ------- ---- ---
19 1330060005 Le Quang Long 30.09.1993 Binh Phiroc 13CDDT-TT01 B3.4 54 39 275 145 420 BAT ----
20 1330040085 Nguyen Thi Thu Mai 06.07.1994 TayNinh 13CDKT02 B3.4 51 39 255 145 400 BAT -----
21 1130020066 VO Hoang Nam 01.10.1993 LongAn l1CDCK01 B3.4 48 56 240 250 490 BAT - ----- --
22 1330040007 VO Thi Huyen Ngan 10.10.1994 Nghe An 13CDKT01 B3.4 64 51 340 220 560 BAT --
23 1330050016 Phan Tr~n Ngoc 28.11.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDCDTOI B3.4 61 24 320 50 370 BAT --- ----
24 1330080032 Dlnh Thanh PMt 21.12.1995 LongAn 13CDTCNH01 B3.4 66 52 350 225 575 BAT - -_._._-
25 1330020011 Tr~n Dinh PhM 29.11.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDCK01 B3.4 63 21 330 35 365 BAT --
26 1230020022 Ng6 Tftn Phong 08.11.1994 CaMau 12CDCKOI B3.4 59 25 310 60 370 BAT
27 1330040077 Tr~n Nguyen V~n Phuc 12.11.1994 TP. H6 Chi Minh 13CDKT02 B3.4 59 39 310 145 455 BAT ----
28 1230030070 LeMinh Phuc 06.10.1993 Binh Binh 12CDDT02 B3.4 74 38 400 140 540 BAT -----
29 1330010036 Ph an Thanh Phuong 08.08.1995 Dilk Uik 13CDTH01 B3.6 53 31 270 95 365 BAT
30 1330040038 Tr~n Y~n Phuong 13.06.1995 Ti~n Giang 13CDKTOI B3.6 55 45 280 180 460 BAT
31 1230060034 Huynh Le Phuong 28.10.1994 TP. H6 Chi Minh 12CDDT-TTOI B3.6 58 38 300 140 440 BAT
32 1330030004 Dang Minh Quan 01.07.1994 LongAn 13CDDDTOI B3.6 50 37 250 130 380 BAT
33 1330010048 Nguy~n Ngoc Quy 06.06.1995 Quang Ngai 13CDTH02 B3.6 56 58 290 260 550 BAT -- -----
34 1330060013 Nguyen PM Quy 21.01.1992 TP. H6 Chi Minh 13CDDT-TT01 B3.6 45 41 215 160 375 BAT
35 1330080003 T6Nhu Quynh 25.10.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDTCNHOI B3.6 43 59 200 265 465 BA\ ~
-~r: ~
7/),
2/4
PHONG SOCAUDUNG DIEM QUY DOl TONG KET STT MASV HOD.E;M TEN NGAYSINH N01SINH LO]>
DIEM QuATHI NGHE DOC NGHE DOC
36 1330040091 ve Hoang Quynh 14.06.1995 KhanhHoa 13CDKT02 B3.6 57 43 295 170 465 BAT -
37 1330040005 Phach Kim Sa 29.01.1995 Kien Giang 13CDKTOI B3.6 47 64 230 300 530 BAT
38 1330060002 Nguyen Nhan rs: 24.10.1995 TP. He, Chi Minh 13CDDT-TTOI B3.6 51 40 255 150 405 BAT
39 1130020099 Tr~n NgQC Thai 23.09.1989 Tp.H6 Chi Minh l1CLCKOI B3.6 75 57 405 255 660 BAT
40 1230060015 Trinh Hoai Thanh 27.02.1994 TiSn Giang 12CDDT-TTOI B3.6 66 60 350 270 620 BAT
41 1330060006 Nguy~n Thanh 09.07.1995 TP. He, Chi Minh 13CDDT-TTOI B3.6 52 49 260 210 470 BAT
42 1330010017 Tr~ KiSn Thanh 28.09.1994 TP. He, Chi Minh 13CDTHOI B3.6 62 55 325 240 565 BAT
43 1330030012 Huynh B~c Thanh 20.12.1995 TiSn Giang 13CDDDTOI B3.6 56 42 290 165 455 BAT
44 1330070024 Nguyen Thi Thanh Thao 19.05.1995 TP. He, Chi Minh 13CDQTKDOI B3.6 54 36 275 125 400 BAT
45 1230040109 Tr~n Bfch Thao 07.02.1994 TP. He, Chi Minh 12CDKT03 B3.6 47 47 230 195 425 BAT_.
46 1330010016 LeHuy Th~ 07.08.1995 BakLak 13CDTHOI B3.6 59 54 310 235 545 BAT
47 1330040106 Binh Thi Kim Thuy 01.07.1995 Blnh Binh 13CDKT02 B3.6 54 39 275 145 420 BAT
48 1330010060 Nguy~n Thanh Th~o 18.06.1995 TayNinh 13CDTH02 B3.6 50 38 250 140 390 BAT
49 1330040009 Huynh Thi NgQc Thuy 17.06.1995 B6ngThap 13CDKTOI B1.10 63 44 330 175 505 BAT
50 1330080006 Phan Thi Phuong Thuy 06.10.1993 TP. He, Chi Minh 13CDTCNHOI B1.10 54 59 275 265 540 BAT
51 1230070126 B6Thi Thuy .1993 Kien Giang 12CDQTKD03 B1.10 66 38 350 140 490 BAT
52 1330040004 Chau Bich Thuy 12.05.1995 Kien Giang 13CDKTOI B1.10 69 64 370 300 670 BAT
53 1330040099 Bui Thanh ThUy 30.01.1994 TP. He, Chi Minh 13CDKT02 B1.10 55 47 280 195 475 BAT
54 1330040047 Nguyen Thi CAm Tien 12.01.1995 TiSn Giang 13CDKTOI B1.10 54 51 275 220 495 BAT
55 1230060021 Doan Ngoc TiSn 19.08.1992 Bak Lak 12CDDT-TTOI B1.10 55 42 280 165 445 BAT\. \\ \
3/4
*
PHONG SOCAUDUNG DIEM QUY DOl TONG KET STT MASV HQD~M TEN NGAYSINH N01SINH L(lP THI DIEM QuANGHE DQC NGHE DQC
-- 56 1330030010 Truong Vi€t Toan 27.1 Ll995 TayNinh 13CDDDTOI BLlO 46 47 220 195 415 DAT
57 1330020002 Le Thanh Toan 23.0Ll995 D6ng Thap 13CDCKOI BLlO 55 36 280 125 405 D~T
58 1330040084 Nguyen Thi Ngoc Tram 16.05.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDKT02 BLlO 71 46 385 190 575 D~T
59 1330080022 Nguyen Thi Huyen Tran 11.05.1994 LongAn 13CDTCNHOI BLlO 58 49 300 210 510 D~T
60 1230060040 Truong Kim Tean 21.10.1993 TP. H6 Chi Minh 12CDDT-TTOI BLlO 77 52 420 225 645 D~T
61 1330080031 H6ThjMy Trang 12.05.1995 Lam D6ng 13CDTCNHOI BLlO 65 59 345 265 610 D~T
62 1330010034 H6Thi Hi~n Trang 16.08.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDTHOI BLlO 36 50 165 215 380 D~T
63 1330040090 Huynh Thi H6ng Trinh 30.10.1992 TP. H6 Chi Minh 13CDKT02 BLlO 62 49 325 210 535 D~T
64 1230060006 V6 Thj CAm Vien 16.02.1994 Binh Dinh 12CDDT-TTOI BLlO 56 50 290 215 505 D~T
65 1330080020 Bui Hoang Vi~t 25.02.1995 TP. H6 Chi Minh 13CDTCNHOl BLlO 46 48 220 200 420 D~T ",., 66 1230030065 Nguyen Quoc Vi~t 10.1 Ll993 Ninh Thuan 12CDDT02 BLlO 61 51 320 220
...s, 540 D~T
67 1230040106 Nguyen Trung Vinh 14.12.1994 TP. H6 Chi Minh 12CDKT03 BLlO 65 47 345 195 540 BAT ~l?. \ .
TP, He, Chi Minh, n it . Alt .... than ~<~........ nam 2017 ''#
HI~UTRUONG Pham Due Khiem
4/4