of 15 /15
L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long, ngàyA) tháng 9 nám 2019 BAO CÁO Kt qua hot dng cüa Thiro'ng trirc, các Ban HDND, T 1i biu, di biêu HBND huyn, cp xã và các to'n v lien quan 9 tháng du nãm và nhim vii 3 tháng cui nám 2019 Thirc hin Lutt chüc ChInh quyn dja phuong và K hoach cong tác näm 2019 cüa Hi dong nhân dan huyn Minh Long. Thuà'ng trirc HDND huyn báo cáo tInh hInh hoat dng cUa ThuOng trtrc, các Ban HDND, To di biêu và dti biêu HDND huyn, cap xã và các dan vj lien quan 9 tháng dâu näm và djnh hix&ng mt so nhim vi i i tr9ng tam 3 tháng cuôi näm 2019 nhix sau: A. Kt qua hoit dng trong 9 tháng du nàm 2019: I. Tlnh hInh hoit dng cüa Thirô'ng trrc, các Ban HBND huyn, T1 diii bieu va dii. bieu HBND huyçn: 1. Hoit dng cüa Thu*ng trirc và các Ban HOND huyn: 1.1. T chfrc phiên h9p, cuc h9p, kr h9p: Thiiông triic HDND huyn dä duy trI các cuc hp giao ban tun, phiên h9p trirc báo tháng và phiên hçp trirc báo 6 tháng dâu näm. Các Ban HDND huyn dã to chüc h9p trirc báo hang qu dê dánh giá kêt qua thirc hin nhim vi trong qu và triên khai thim vi dã dé ra. Thuing tWc HDND huyn dã t chüc k' h9p: HDND huyn cuôi näm 2018, tai k' hop HDND huyn dä thão lun và thông qua 12 nghj quyêt 1; 02 kS' h9p bat thu&ng, tai các k5' hQp HDND huyn dã thão lu.n và thông qua 09 nghj quyêt 2; K' h9p lan thi 11 (thtthng l giia näm 2019), ti k h9p, HDND huyn thông qua 06 Nghj quyêt 3 - D chun bj cho các kS' hp HDND huyn, Thithng trirc HDND huyn dä phôi hcip vOi UBND huyn, U' ban m.t tr.n TQVN huyn và các ca quan 'V nhim vi pht trin kinh t - x hi nm 2019; K hoach d&u tu pháttrin näm 2019; Dr toán thu, chi ngân sách dja phuong näm 2019; xác nhQn kêt qua lay phiéu tin nhim dôi vâi ngirili gi chc vi do HDND bAu; K hoch to chilc k' h9p thuimg l näm 2019 và mt so nghj quyêt khác. 2 ye danh mic các d an dr kiên chun bj dâu ftr näm 2019 d thirc hin dâu tu nàm 2020 Chwng trmnh Miic ti8u quôc gia xây di,mg nông thôn mài; ye danh m%ic và ké hoch duy tu bão dixong nguôn kinh phi sv nghip Chuang trInh Ml1c tiêu quôc gia giãm ngheo bn vng näm 2019; v diêu chinh b sung kê hoach vOn dâu tu cong näm 2019; ye thông qua Dê an thành 1p Thj tran Minh Long và mQt nghj quyêt khác,vê diêu chinh quy hoach sir dpng dat den näm 2020. Nghj quy& v nhim vu phàt trin kinh té - x h,i 6 tháng cu6i näm 2019; danh mic các dir an d kin chun bj Mu tu näm 2019 M thirc hin näm 2020 trên dja bàn huyn Minh Long; phé duyt quy& toãn thu, chi ngân sách nàm 2018; thông qua Do an Quy hoch xây drng vüng huyn Minh Long, tinh Quãng Ngài; bô sung ké hoch Mu tu cong trung hn giai doan 2016-2020, nguôn ngãn sách huyn; Chuong trinh giam sat näm 2020.

L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU...

Page 1: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

L

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc

S& /f /BC - HDND Minh Long, ngàyA) tháng 9 nám 2019

BAO CÁO Kt qua hot dng cüa Thiro'ng trirc, các Ban HDND, T 1i biu,

di biêu HBND huyn, cp xã và các to'n v lien quan 9 tháng du nãm và nhim vii 3 tháng cui nám 2019

Thirc hin Lutt chüc ChInh quyn dja phuong và K hoach cong tác näm 2019 cüa Hi dong nhân dan huyn Minh Long. Thuà'ng trirc HDND huyn báo cáo tInh hInh hoat dng cUa ThuOng trtrc, các Ban HDND, To di biêu và dti biêu HDND huyn, cap xã và các dan vj lien quan 9 tháng dâu näm và djnh hix&ng mt so nhim viii tr9ng tam 3 tháng cuôi näm 2019 nhix sau:

A. Kt qua hoit dng trong 9 tháng du nàm 2019:

I. Tlnh hInh hoit dng cüa Thirô'ng trrc, các Ban HBND huyn, T1 diii bieu va dii. bieu HBND huyçn:

1. Hoit dng cüa Thu*ng trirc và các Ban HOND huyn: 1.1. T chfrc phiên h9p, cuc h9p, kr h9p: Thiiông triic HDND huyn dä duy trI các cuc hp giao ban tun, phiên

h9p trirc báo tháng và phiên hçp trirc báo 6 tháng dâu näm. Các Ban HDND huyn dã to chüc h9p trirc báo hang qu dê dánh giá kêt qua thirc hin nhim vi trong qu và triên khai thim vi dã dé ra.

Thuing tWc HDND huyn dã t chüc k' h9p: HDND huyn cuôi näm 2018, tai k' hop HDND huyn dä thão lun và thông qua 12 nghj quyêt1; 02 kS' h9p bat thu&ng, tai các k5' hQp HDND huyn dã thão lu.n và thông qua 09 nghj quyêt2; K' h9p lan thi 11 (thtthng l giia näm 2019), ti k h9p, HDND huyn thông qua 06 Nghj quyêt3

- D chun bj cho các kS' hp HDND huyn, Thithng trirc HDND huyn dä phôi hcip vOi UBND huyn, U' ban m.t tr.n TQVN huyn và các ca quan

'V nhim vi pht trin kinh t - x hi nm 2019; K hoach d&u tu pháttrin näm 2019; Dr toán thu, chi ngân sách dja phuong näm 2019; xác nhQn kêt qua lay phiéu tin nhim dôi vâi ngirili gi chc vi do HDND bAu; K hoch to chilc k' h9p thuimg l näm 2019 và mt so nghj quyêt khác. 2 ye danh mic các d an dr kiên chun bj dâu ftr näm 2019 d thirc hin dâu tu nàm 2020 Chwng trmnh Miic ti8u quôc gia xây di,mg nông thôn mài; ye danh m%ic và ké hoch duy tu bão dixong nguôn kinh phi sv nghip Chuang trInh Ml1c tiêu quôc gia giãm ngheo bn vng näm 2019; v diêu chinh b sung kê hoach vOn dâu tu cong näm 2019; ye thông qua Dê an thành 1p Thj tran Minh Long và mQt nghj quyêt khác,vê diêu chinh quy hoach sir dpng dat den näm 2020.

Nghj quy& v nhim vu phàt trin kinh té - x h,i 6 tháng cu6i näm 2019; danh mic các dir an d kin chun bj Mu tu näm 2019 M thirc hin näm 2020 trên dja bàn huyn Minh Long; phé duyt quy& toãn thu, chi ngân sách nàm 2018; thông qua Do an Quy hoch xây drng vüng huyn Minh Long, tinh Quãng Ngài; bô sung ké hoch Mu tu cong trung hn giai doan 2016-2020, nguôn ngãn sách huyn; Chuong trinh giam sat näm 2020.

Page 2: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

lien quan t chüc h9p lien tjch nhm thng nht ni dung, chucmg trInh, th?,i gian to chüc kSr hçp. Thu&ng trirc HDND huyn phân Cong các Ban HDND huyn thâm tra các van ban cüa UBND huyn trInh ki hçp dam báo thii gian và diing trInh tir quy djnh. Thông qua hott dng thâm tra các Ban HDND huyn có nhiêu kiên quan trçng có tInh phân bin, kiên nghj nhftng van dê can bô sung, phân tIch lam rô them dê k' hçp xem xét; gop phân không nhô trong vic quyêt djnh và ban hành Nghj quyêt cüa HDND huyn.

1.2. Ban hành van ban chi dio, diu hành hoit dng cüa HOND huyn: Trong 9 tháng, Thix&ng trirc và các Ban HDND huyn dä ban hành 155 van ban, cu the: 34 cong van, 11 quyêt djnh, 8 kê hooch, 51 báo cáo, 20 thông báo, 16 t?i trInh, 15 nghj quyêt.

1.3. Hoit dng giám sat: Giám sat thtrrng xuyên: Thuông trrc, các Ban HDND huyn luôn

phát huy vai trô giám sat trirc tiêp thông qua các k5' hop HDND huyn; các cuc hop, hi nghj cUa UBND huyn và các ban ngành cüng cap khi duqc miii. Dông th?yi chi dto Thithng trtrc HDND cac xã phôi hcip vâi U ban rnt trn TTQVN xä giám sat vic cap không thu tiên rnt so mt hang thiêt yéu, cap go và qua cho h nghèo, dông bào dan tc thiêu so nhân dip Tét Nguyen dan K Hçñ, 2019.

Giám sat chuyên d: Thirc hin Nghj quyt v chuong trInh giám sat näm 2019, trong 9 tháng dâu näm Thung trrc và các Ban HDND huyn cia to chüc thc hin 7 cuc giám sat, ciii the: Thuing triic HDND huyn giám sat 02 cuc, Ban KT-XH giám sat 03 cuc; Ban Pháp chê giám sat 02 cuc (01 cuç5c gç5p 03 ni dung) d.t 90% nghj quyêt d ra (Clii tiêt có phy lyc kern theo).

Nh,m t?o diu kin d các cp Uy dáng, chInh quyn ci sâ tp trung lãnh do, chi dao xay dimg các nOi dung van kin Di hi Dâng các cap nhim kSr 2020 - 2025 và hoàn thành chumg trInh giám sat, Thuing trrc HDND huyn cia thông nhât cho chü triing drng 01 cuc giám sat qu IV näm 2019 ye "Giárn sat vic thrc hin giái quyêt các chê dç3 chInh sách dôi vó'i ngu'ài có cong tren dja bàn huyn và UBND các xâ nàrn 2018" cüa Ban Kinh tê- Xã hi HDND huyn.

1.4. Hot dng tip xuic cir tn:

Thung trirc HDND huyn chU tn, ph6i hqp vOi UBND, Ban Thu&ng trrc US' ban mt trn TQ\TN huyn, TO dai biêu HDND tinh iirng ci~ trên dja bàn huyn to chirc 01 dqt tiêp xüc cir tn cho dai biêu HDND các cap truâc k5' hop HDND giüa nam 2019. Thñ gian tiêp xUc cir tn cho di biêu HDND các cap ti'1 ngày 03 - 14/5/2019, ti 23 diem thôn, khu dan cu trên toàn huyn; vâi sii tham dir day dü cüa di bieu HDND tinh, huyn, xã; so luqng bà,con cü tn den dir dOng dü. T,i buOi tiêp xiic cir tn UBND huyn cia báo cáo kêt qua giái quyêt nhüng S' kiên, kiên nghj cUa cir tn truâc k5i hp HDND huyn cuOi näm 2018. Sau khi két thic dqt tiêp xi'ic ci'r tn (14/5/2019) Thu?mg trrc HDND huyn phi hcip vói Ban Thu&ng tnrc US' ban m.t trn TQVN huyn, To tru&ng tO dai biêu HDND tinh, huyn vâ Thi.thng trrc HDND 5 xâ tO chüc

2

Page 3: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

cuc hçp d tng hçip 12 kin, kin nghj gui HDND tinh, Ban thumg trrc U ban mt trn TQVN tinh và 11 kiên, kiên nghj cüa cü tn gui UBNID huyn và xã dê xem xét, trá ku theo quy djnh.

Thuông trrc HDND huyn clang tniên khai vic to churc tip xüc cir tn truâc kS' hcp thu?mg ki cuoi näm 2019 cho d.i biêu HDND the cap tr ngày 01 - 15/10/2019.

1.5. Hot dng tip cong dan, giãi quyt don thir khiu ni, t cáo:

Thu&ng trirc HDND huyn duy trI thirc hin tip cong dan djnh k' theo quy djnh. Trong 9 tháng dâu näm, tiép 01 cOng dan den dê trInh bay tam tu, nguyen v9ng và tiêp nhn 01 don cüa bà Dinh Thj Näm, thuô'ng trü ti thôn Ca Xen, xã Long MOn. Thung trirc cia chuyên don den UBND huyn dê trã Ru cho cong dan, den nay bà Dinh Thj Nàm cia xin n1t 1ti don.

Thông qua các cuc h9p tnirc báo tháng, qu Thuông tr%rc luOn don dc UBND huyn, các dja phucung, don vj lien quan tp trung giãi quyêt don thu khiêu n,i, tO cáo cüa cong dan thuc thâm quyên dung thui gian quy djnh, không dê kéo dài, khiêu kin vuçut cap.

1.6. Hoit dng phi hçrp gifra Thu*ng trirc, các Ban HOND huyn vói UBND huyn gifra các kr h9p:

Thumg tiVc HDND huyn luOn duy trI ph& hcp thu&ng xuyên vOi UBNI) huyn trong vic tiêp nhn và giái quyêt các don thu khiêu nai cUa cong dan; giãi quyêt các kiên nghj sau giám sat cüa Thu&ng trirc và các Ban HDND huyn; Tham gia vâi UBND huyn trong vic kiêm tra, khão sat các cOng trInh dir an chuân bj dâu tu näm 2019, thirc hin dâu tu näm 2020 truóc khi trInh ra k' hQp HDND huyn.

Phi hçup chit chë vói Ban Thithng tnic U ban Mt tr.n TQ\TN huyn, các Ban, dti biêu HDND huyn trong vic tOng hçip xác djnh ni dung kiên nghj cUa ci:r tn gui cho ban Mt trn và Thuông trrc HDND tinh xem xét. Dê xuât ni dung giám sat cüa Hi dông nhân huyn näm 2020 trInh ra tai kS hçp HDND huyn giüa näm 2019.

Thu&ng trrc Hi dng nhân dan huyn da lam vic vOi UBND huyn v mt so ni dung chuân bj cho 2 hçp bat thuing và k5' h9p gitta nàm 2019.

2. Hot dng cüa T di biu và diii biu HOND huyn: a. Hot dng cüa To diii biu HOND huyn:

Các T trithng th di biu HDND huyn luOn gitt môi lien h cOng tác vOi Thung trirc, các Ban HDND huyn và xã; to chüc hçp TO dUng thai gian quy djnh; quán trit các thành vien trong tO tham gia tiep xUc cu tn day dU; phan cong thành viên trong to có trách nhim trao dOi, thông tin vâi cu tn ye phát triên kinh tê - xa hi, an ninh quOc phông trên dja bàn huyn và tInh hInh ho.t dng cUa Thuôrng tnirc HDND huyn trong 4 tháng dâu nàm 2019. Báo cáo vi ctt tn ye kêt qua giãi quyêt các kiên nghj cUa cü tn trong näm 2018; tiep thu và trã kui kién, kien nghj cüa cu tn. PhOi hqp vâi Thu&ng tr1rc

3

Page 4: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

HDND 5 xà xây drng báo cáo tng hqp kin, kin nghj cüa cü tn phán ánh viM ci quan chüc nàng.

T tru&ng t di biu tham gia d.y dü các phiên h9p tWc báo tháng, qu, 6 tháng do Thithng tnirc HDND huyn to chüc; cüng Doàn cong tác JTIDND huyn lam vic viM Thu&ng trirc HDND xã; tham gia day dü các cuc giám sat cüa Thtring trirc và các Ban HDND huyn khi duçc m?yi. Hixng üng cuc vn dng hpc tp và lam theo tu tuing, tam ginmg dao düc, phong each Ho ChI Minh, các To dti biêu HDND xà Thanh An và Long Mai dóng gop qu5', tO chüc thäm hôi và tang qua cho 12 dôi tuqng có hoàn cánh dac bit khó khän và h9c sinh nghèo vuçlt khó, môi xuât qua trj giá 500.000 dOng4.

b. Di biu HOND huyn: Mi dai biu luOn phát buy vai trô, chüc näng, thim vi cüa nguen dti biêu HDND, lang nghe kiên cüa cir tn. Qua dçit tiêp xüc Cu tn viM Nhan dan truâc k' hçp gia näm 2019 và qua theo dôi hott dng cüa Di biêu HDND tti k3t hçp HDND huyn cho thây di biêu HDND huyn tIch circ tham gia day dü các buôi tiêp xüc cü tn tai ncli 1rng Cu; nghiêm tue ghi nhn và trà Ri c1L the nhirng kiên nghj cüa cü tn, duçic c1r tn thOa man và dOng tInh. Tham dir day dü 3 k' h9p trong 9 tháng dâu 11am 2019, tham gia phát biêu tháo lun, quyêt djnh các van dé quan trçng cüa dja phucmg, cüng viM dcin vi thrc hin tot thim vil chuyên mon duçic giao.

3. Hot dng khác:

T chüc thäm hOi, tang qua cho can b nguyen là lAth dao HOi dông nhân dan huyn qua các thii k' và lAnh dao chU chôt cüa huyn dA nghi hun dang sinh song trên dja bàn huyn. Cüng viM Thu?mg tWc Huyn Uy, UBND, UBMTTQVN huyn den thäm, tang qua và chüc têt gia dInh ngu?i có công, ngithi có uytIn tiêu biêu, các dông chi nguyen là länh dao huyn qua các th?ji k5' và mt so don vi thrc hin thim v11 trong Têt trên dja bàn huyn nhân dip Têt Nguyen Dan K' Hçi.

Thuing tnrc và các Ban HDND huyn luOn giü môi quan h phôi hçp viM Thung trrc, các Ban HDND tinh trong hoat dng giám sat, khão sat trên dja bàn huyn. (Ii dao các Ban HDNID huyn, Thuông trrc HDND 5 xA tO chüc hotdng di1ng vai trô, chüc näng, nhim viii, quyên han dugc quy djnh tai Lut To chüc chInh quyên dja phuang.

Lam vic vâi Thu&ng trrc, các Ban HDND cUa 5/5 xA dat 100% k hoach dê ra. Thông qua các buôi lam vic Thu?mg trirc HDND huyn cüng da chi ra mt sO nguyen nhân, han ché giñp các xa tháo g khó khän trong hoat dng nhäm thirc hin tot vai trO, chuc näng cüa HDND và hoàn thành các thim vi näm 2019.

T chüc thành cOng chuyn giao luu, h9c ttp kinh nghim cho dai biu HDND huyn trong näm 2019 tai huyn Nam Giang, tinh QuAng Nam.

T dgi biéu HDND huyn tcii x5 Thanh An 3.000.000 ddng, Td dqi bilu HDND huyn tgi xd Long Mai 3.000.000 dông.

4

Page 5: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

Phi hçip vói Chi be) HDND trin khai quán trit d.y dU cho can be), clang viên trong dcrn vi các chU tnrmg nghj quyêt cüa Dàng, chInh pháp 1ut cüa Nhà rnthc theo sir chi do cUa cap trên và cüng cap; tto diêu kin cho can be), clang viên trong &in vi, chi be) tham d1r he)i nghj h9c tp chuyên dê tu tu&ng, dto dirc, phong cách Ho ChI Mirth; chU de)ng xây drng kê hoch thc hin cña don vj và huàng dan tfrng cá nhân clang k)2 cam kêt, tu duong, rèn 1uyn, phân dâu và hãnh de)ng lam theo tu tir&ng, phong each Ho CM Minh gän v1i các quy djnh cUa Dãng; thirc hin nghiém vic dánh giá, rà soát quy hoch de)i ngü can be) cüa &in vi, näm 2019.

Ph& hqp vói Chi be) HDND huyn ttng 3 xut qua, trj giá 500.000dIxut cho 3 em hçc sinh ngheo hiêu hQc, nhân dip khai giãng näm bce mâi.

II. Kt qua hot de)ng cüa Thtrô'ng tr1rc, các Ban IIDND và di biu HDND các xã:

1. Hot de)ng cüa Thtrrng triyc và các Ban HDND các xã:

1.1. T chfrc k3r h9p, phiên hop, cuc h9p thu*ng ks':

Thtr&ng trirc HDND các xa dã t chüc k' hp thu 7 HDND cp xâ cu& nàm 2018. Ti k' h9p Thung trçrc HDND các xä dä ban hành 04 Nghj quyêt5 và me)t sO Nghj quyêt khác. Thung trixc HDND 4 xä (Long Hip, Thanh An, Long Mai, Long Son) tO chuc kS' hçp HDND bat thung, dê thông qua Nghj quyêt vic sap xêp, sap nhp, hen toàn thôn trên dja bàn xã theo nghj quyêt cüa HDND tinh (Nghj quyêt so 06/NQ- HDND ngày 10 tháng 4 nám 2019) và quyêt djnh cUa UBND tinh (Quyet djnh so 271/QD - UBND ngày 19 tháng4 nàm 2019). Dông thai, don doe UBND xã gui tài lieu kip thai cho dai biêu HDND dê nghiên ci'ru truóc các k' hop.

To chirctrirc báo tháng, qu vâi các Ban HDND và các ngành lien quan dê dánh giá kêt qua boat de)ng trong tháng, qu' và dê ra nhim v1i tháng, qu' din.

Các Ban HDND xä chü de)ng nghiên ciru tài lieu và th chirc thm tra báo cáo, t trInh, dir thào nghj quyêt cüa UBND xã trInh k hçp dung quy djnh.

2.2. Hoit dng giám sat:

Giám sat thir?rng xuyên: Thung trirc HDND các xâ dã phi hqp vói U' ban Mt trn TQVN xã giám sat vic cap không thu tien các rnt hang thiêt yêu cho ngi.ri dOng bào dan te)c thiêu so, cap gao và cap qua têt cho cac dôi tuqng trên dja bàn xâ nhân djp Tt Nguyen clan K Hgi 2019. Qua giám sat các chInh sách ho trq duçic dam bào kip thai, dung dOi tuqng, khOng có trung hqp khiêu nai. Thirc hin giám sat tai các cue)c hçp cüa UBND các xã, tti thOn, khu dan cu khi duçic m1i tham du.

Giám sat chuyên d: Thut'mg trtrc, các ban HDND các xa thrc hin 20 ne)i dung giám sat. Trong do, Long Hip 06 ne)i dung, Long Mai 03 ne)i dung,

v phát trin kinh t - xà hOi, an ninh qu6c phàng näm 2019; Nghj quyt v dir toãn thu, chi ngân sách dja phuong nm 2019; Nghj quyêt ye K hoach t6 chirc k h9p thu&ng 1 nm 2019; Nghj quyêt xác nhn kêt qua lay phiCu tin nhim di vai ngthi gitt chüc vu do HDND bãu.

5

Page 6: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

Long Son 04 ni dung, Thanh An 04 ni dung, Long Mon 03 ni dung (chi tiêt có phy lye kern theo). NhIn chung, hoat dng giám sat chuyên dê cüa Thu?mg trixc vâ các Ban HDND xã dam bão ye mt thU tic, ni dung theo Lut djnh.

2.3. Hoit dng tip cong dan, giãi quyt don thu khiu ni, t cáo:

Thizmg trçc HDND xã Long Mon tip nhn 1 don cUa bà Dinh Thj Näm, thu&ng trU ti thôn Ca Xen, xã Long Mon và dâ chuyên don cUa bà Dinh Thj Näm cho UBND xä dê giâi quyêt, den nay dä giâi quyêt xong.

Thung tWc HDND các xã khac không có cong dan dn tip cong dan và cUng không tiêp nhn don this khiêu nai to cáo gUi den HDND xà.

2.4. Hot dng tip xüc cfr tn:

Thithng trirc HDND và U ban Mt trn TQVN các xà phi hçp t chUc tOt dct tiêp xUc cU tn trrnc kS' hop HDND các cap (Tü ngày 03- 14/5/2019) ti nhà van hóa xâ, thôn. T 1 cU tn tham gia hi nghj dong dU, dt 85%. Tai cac buOi tiêp xUc cU tn có nhieu ni dung kiên nghj, dê xuât cUa cU tn có tam ành hithng chung den diii song sinh hott cUa ngrnYi dan trong xà và hâu hêt các kiên, kiên nghj cUa cU tn dã duqc di din chInh quyên dja phucmg và di biêu HDND 3 cap trà Ru và tiêp thu, ghi nhn.

Sau dqt tip xUc cU tn kt thUc, Thu&ng trirc HDND các xã dã ph& hcup cUng vi UBND, U ban Mt trn TQVN xà thào 1u.n, thông nhât các ni dung ma cU tn quan tam, tong hcup nhftng kiên ng theo tUng cap và báo cáo Thuô'ng tr1rc Hi dOng nhân dan, Ur ban Mitt trgtn TQ\TN huyn dUng thai gian quy djnh.

2. Hoit dng cüa dii biu HOND các xã: NhIn chung, dai biu HDND xä dã phát huy vai trO, chirc näng, nhim vii cUa nguM di biêu HDND, tham gia day dU các buOi tiêp xUc cU tn truâc k' hp gitta näm; phàn ánh và tham mi.ru kjp th&i cho Thuông trçrc HDND xä ye nhftng kiên nghj cUa cU tn thông qua các cuc hçp thOn, khu dan cu, các cuc hop cUa M.t trn và các Hi doàn the,... gop phân vao vic giài quyêt kjp thai các van dê xày ra ti dja phuong.

3. Các hot dng khác:

CUng vâi cp Uy, chInh quyn dja phuong & xà dn thäm hOi, chUc t& các gia dInh chInh sách, can b xã dã nghi huu dang sinh sOng trén dja bàn xã nhân djp têt Nguyen dan 2019;

ChU dng xây dmg và trin khai thirc hin k hoach cong tác nAm 2019 cUa Thu&ng tnrc yà các Ban HDND xä; thirc hin tot vic thông tin báo cáo vâi Thu&ng triic HDND huyn và Dâng Uy xã; tham gia cUng doàn cong tác cUa Thu&ng trrc HDND huyn lam vic vOi Thu&ng trirc HDND 5 xã ye tic hin các hoat dng, yai tnô, chUc näng, thim yij cUa Hi dông nhân dan. Rieng Thu&ng trrc HDND xã Long Hip, Thanh An dã tnich ngân sách cUa don vj to chUc thäm và chUc têt các dOng chI nguyen là ChU tjch HDND x qua các th&i krnhan djp têt nguyen dan K Hçui (Xâ Long Hip 02 xuát, Thanh An 01 xuát, mói suât trj giá 300. 000d).

III. Kt qua cOng tác cüa các don vl lien quan: 6

Page 7: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

1.Tôa an nhân dan huyn: Di vi cong tác xét th, giái quyt các loai an: Thi,j l là 36 vi, vic; dã giài quyêt xong 28 vi, vic, con 08 vi dang giái quyêt. TS' l giái quyêt dat 77,7%. Ciii the:

An hInh sir: Thi l 02 vi/03 bj cáo. Xét xir xong 01 vi/02 bj cáo; cOn 01 vigol bj cáo dang giâi quyêt.

An dan sir: Thi l 06 vii; dã giài quyt xong 04 vi (ra quyé't djnh cong nhçn sr thOa thun cña các du'ong sr 01 vy, dInh chi 02 vy, xét xi 01 vy,); cOn 02 v11 dang giãi quyêt.

An hon nhân gia dInh: Thii l 26 vi (mói). Dã giài quyt xong 22 vi (ra quyêt dinh cong nhn thuan tInh ly hOn 16 vy, dInh chi 06 vy), cOn lai 04 vi dang giãi quyêt.

An kinh doanh thurng miii: Thii l 02 v11; dà giài quyt xong 01 vii, cOn 01 vti dang giài quyêt.

Cong tác Thi hành an hInh sir: Ra 01 Quyt djnh thi hành an pht câi tto không giam giü/01 ngithi bj kêt an. Ra 01 quyêt djnh üy thác thi hành an hInh sr /01 ngu?ñ bj kêt an; dat 100%.

Tip cong dan: Tip 19 hxqt cong dan dn lien h vic khâi kin theo to t11ng. Không có cOng dan den khiêu nai, to cáo.

Thit 1 do'n: Thi,i l 41 dcn; Giài quyt xong 34 dn (du'a vào thy l3 an 34 don; duvng sy rzt 5 don,), cOn 02 &m dang giái quyêt.

2. Chi cite Thi hành an dan sir huyn: Tng s l trong 9 tháng dâu näm là 45 vic/1.630.733.000d (ci chuyén sang 18 vic/1.370.689.000d, thy l3 mói 27 vic/260. 043. 000d,). Trong do, so có diêu kin thi hành 38 vicI592.034.000d; so chua có diêu kiin thi hành 07 vic/1.038.699.0O0d. Tong sO vic thi hành xong hoàn toàn 27 vic/303.597.000d. So vic chuyên k' sau 18 vic/ 1.327.136.000d. Thirc hin các nhim vii khác tai dcin vi và tham gia các hoat dng theo sir chi dao cüa ngành và dja phuang.

3. Vin Kim sat nhân dan huyn: - Cong tác thrc hành quyn cong t và kim sat giài quy& th giác, tin báo

ye ti pham và hen nghj khi to: Tong thçi l' 04 tin báo ye ti phgm (giái quyêt khO'i tO 02 vy/03 bj can, hin cOn 02 tin báo,). Kiêm sat trrc tiêp tai ci quan cãnh sat diêu tra Cong An huyn ye tiêp nhn, giãi quyêt to giác, tin báo.

- Cong tác thirc hành quyn cong th, kim sat vic khii t& diu tra và truy to an hInh s: Tong thii l 02 vil02 bj can ye ti vi pham quy djnh ye tham gia giao thông disng b, quy djnh tai Khoàn 2 Diêu 260 Bô lutt hInh sir (dd giái quyét xong).

- Cong tác thixc hành quyn cong t và kim sat xét xü v,i an hInh sr :Tông th l: 02 vçi/ 02 bj can. Dã giái quyêt: 01 vii/02 bj cáo ye ti Trm cap tài san theo quy djnh tai khoàn 1 Diêu 173 BLHS. TOa an dã xét xr xong, &m vi dã lay vi an lam phiên tOa rut kinh nghim. Hin cOn: 01 viii! 01 bj can (Mâi), ye ti Vi pham quy djnh ye tham gia giao thông dung b, theo quy djnh tai khoãn 2, Dieu 260 Bô lust hInh sr.

7

Page 8: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

- Cong tác kim sat thi hành an hInh sçr: Tng th 1 02 bi an, dã thi hành 02 bj an, dat t i 100%. Kiêm sat tric tiép 01 lan tai UBND xã Long Hip và dã ban hành kêt 1un.

- Cong tác kim sat thi hành an dan s1r: Qua cong tác kim sat vic thii l, giái quyêt cüa Chi citc THADS huyn, chua phát hin có vi phm.

- Cong tác kirn sat vic giâi quyt vi, vic dan sir, hon nhân và gia dInh: Qua cong tác kiêm sat vic thii 1, giãi quyêt cüa TAND huyn, chua phát hin có vi pham.

4. Doàn Hi thâm nhn dn huyn: Thumg xuyên giü m& lien h cong tác vâi HDND huyn, US' ban Mt trn TQVN huyn và Tàa an nhân dan huyn; tham gia tp huân Hi thâm than dan (dçrt 1) do TAND tinh Quâng Ngài to chüc. Tham gia xét xü, giái quyêt 02 vii, vic, trong do xét xr an hInh sir 01 vil02 bj cáo và dan sir 01 vii; tai phiên tôa, Hi thâm nhân dan dã the hin tinh than trách thim cüa ngi.thi dai din cho Nhân dan tham gia xét xir dñng quy djnh.

III. Dánh giá chung: 1. VhJ'udim: a) Ctp huyn: Trong 9 tháng du näm 2019, Thithng trrc, các Ban

HDND, ,Tô dai biêu và dai biêu HDND huyn dã to cht'rc thrc hin tot chuang trmnh, kê hoach cong tác cüa HDND huyn. To chüc thành cOng 03 k5' hpp HDND huyn. Hoat dng to chüc k5' h9p luôn dOi mâi, nâng cao chat luqng; các Ban HDND huyn chü dng, thâm tra mt each khách quan, trách thim va kjp th?yi cung cap các thông tin, tài lieu cho dai biêu HDND huyn. Hoat dng giám sat co nhiêu dôi mói, thiêt thiic, có tr9ng tam, báo cáo két qua giám sat dä dánh giá khách quan nh&ng kêt qua dat duçic, hn chê, nguyen nhân và nêu rô trách thim cüa trng cap, tmg ngành dê UBND huyn chi dao, tháo gä khó khàn và có giâi pháp khàc phiic. Cong tác tiêp xñc ci tn, tiêp cong dan, giãi quyêt &m thu, khiêu nai, tO cáo duçic thrc hin dñng quy djnh cüa pháp lut. COng tác phôi hçip giüa Mt trn, UBND, HDND CO 5t nhjp nhàng dông bt.

Cac T dai biu HDND huyn cia c ban thrc hin dy dü thim vi1 dã duçic phâncông. Hoat dng cüa dai biêu HDND ye c bàn dã di vào nê nêp, mOi dai biêu luôn nêu cao tith than trách thim xác djnh duçc vai trO, chüc näng, quyén han cüa ngithi dai biêu HDND.

b) Cp xã: ThuO'ng tiVc HDND các xã dã t chiic thrc hin t& chixang trInh, k hoach cong tác d ra. To chIrc thành cong hai k5r hçp lan thu 8, 9 HDND xä. Triên khai thixc hin chrnmg trInh giám sat näm 2019 dam bâo dung kê hoach. To chüc tot các diem tiêp xñc tn tai các thOn, khu dan cu.

c) Các ngành: TOa an nhân dan, Chi ciic Thi hành an Dan sir, Vin kiém sat và Doàn Hi thâm nhan dan huyn, cia hoàn thành tot vai trO, chuc nàng trong thim vi chuyén mon và cong tác thii iS', xét x1r và thi hành an.

2. Hn ch: Ben canh nhüng kt qua dat duge vn cOn nhüng han ché thu sau:

8

Page 9: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

a) Cp huyn: Vic duy trI t chüc sinh hott t cüa mt s T dai biu HDND huyn chua thu&ng xuyên; Hoat dng chat van cUa dai biêu HDNID tai các kS' hQp tuy có thirc hin nhung chua nhiêu; có mt so dai biêu HDND huynchua that sir manh dan tham gia 'kiên, thào 1un tai k' h9p Va mt so It dai biêu HDND huyn chtra tham dr day dü các buôi tiêp xüc ci tn tai noi thig cü.

Dôi lüc dôi nci thành viêntrong doàn giám sat cüa Thuông trc, các Ban HDND huyn chua bô trI, sap xêp th?yi gian hqp 1 dê tham dr day dñ các cuc giám sat theo kê hoach dé ra. Cong tác phôi hqp chuân bj k' hçp cüa mt so ca quan lien quan nhât là trong xây drng ti trInh, báo cáo, dir thào nghj quyêt gui Thrning tn1c, các Ban HDND huyn có mt so ni dung chua dam bào ye mitt thai gian.

b) Cp xã: Hoat dng giám sat cüa Thuing trirc, các Ban HDND các xã thc hin con chm và hiu qua chua cao, mt so xã trong nàm 2019 chi giám sat 04 cuc, con It. Cong tác phôi hp chuân bj kS' h9p cUa UBND các xã trong xay dirng t?i trInh, báo cao, dir thào nghj quyêt gâi Thu&ng trirc, các Ban HDNDxã có mt so ni dung chua darn bão ye mt thyi gian, so lieu thay dôi nhiêu lan gay khó khän cho côngtác thâm tra cüa các Ban. Vic thâm tra các báo cáo, t trInh, dê an, nghj quyêt cüa UBND xä trInh HDND tai các k' hçp cOn nhieu hing tüng; mt so It dai biêu HDND xã chua tham dr day dü các buOi tiêp xüc cu tn, It tham gia thâo lun, chat van tai các kS' h9p HDND xã.

B. Nhim vti tr9ng tam 3 tháng dui nàm 2019: I. Thiro'ng trrc, các Ban, t dii biu va di biu HOND huyn: 1. Duy trI t chirc trrc báo tun, tháng và tng kt näm 2019 gifta

Thiing tr1rc, các Ban IHDND, to dai biêu HDND huyn, Thumg trrc HDND 5 xã và mt so ban ngành lien quan.

2. Thrc hin t& ch d báo cáo vâi HDND tinh, ThuOng trirc Huyn üy ye hot dng cüa Thu&ng trrc và các Ban HDND huyn. Thamdir day dU các cuc h9p do Huyn üy, UBND huyn, các ban ngành, doàn the to chuc.

3. Thirc hin tip cong dan djnh kS', don dc các dan vj chüc nàng kjp thii giãi quyêt dan thu khieu nai, to cáo cUa cong dan dung quy djnh.

4. Hoàn thành Nghj quyt s 3 8/NQ-FIDND ngày 19/7/2018 cUa HDND huyn Minh Long ye Chuang trInh giám sat nam 2019.

5. Các Ban HDND huyn cüng vói Thu&ng trrc HDND huyn chun bj các ni dung cho k' hçp HDND huyn cuôi nàm 2019; tO chüc thâm tra các báo cáo, ti trInh, di,r thâo nghj quyet cüa UBND huyn trInh tai k5r hçp.

6. Phi hp yâi UBND, Ui ban Mt trn TQVN huyn và các ngành lien quan xây dirng ké hoch, ljch, tO chuc tiêp xuc cü tn; tài 1iu phiic v tiêp xuc cu tn cüa dai biêu HDND các cap; tong hgp ' kiên, hen nghj cUa cu tni phàn ành kp thai vói ca quan chuc nàng; chuân bj ni dung, chuang tnInh k hçp IHDND huyn cuOi närn 2019.

9

Page 10: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

7. Di biu HDND huyn tham gia d.y dü cuc tip xitc ci tn trithc kS' h9p HDND cuôi näm 2019, tü ngày 01 — 15/10/2019. Theo döi, giám sat vic trâ 1ii va giãi quyêt kiên nghj cüa Cu tn, kiên chat van cüa dai biêu, kiên ngh sau giám sat a các dja phuang, don vj.

8. Các t di biu HDND huyn sinh hoat t qu IV theo quy dlnh. Tham d day dü các cuc hp cüa FUND huyn. Tong hqp tInh hInh và phãn ânh kjp thai nhttng van dê birc xüc trong Nhân dan, nhng van dê lien quan den boat dng cüa to vâi Thu?mg trirc HDND huyn dê kjp thôi kiên nghj vâi cap có thâm quyên xem xét, giái quyêt.

9. Xây dimg báo cáo kim dim tp th, cá nhân d tin hành dánh giá xêp loai can b, dãng viên näm 2019 tai don vj theo quy djnh.

II. Thirông trirc, các Ban HOND và dii biu HOND các xã:

1. T chüc Hi nghj trrc báo tháng, qu vai Thuang trrc, các Ban HDND, UBND xä, UBMTTQVN xã.

2. Thrc hin cOng tác giám sat d hoàn thành Nghj quyt chuong trInh giám sat näm 2019 cüa HDND xã dà dê.

3. Chun bj ni dung ph1ic viii các k' hçp cüa HDND xã cu& näm 2019 và chi dao các Ban HDND thuc hiên nhiêm vu thâm tra các báo cáo, t trInh, d tháo nghj quyêt cUa UBND xã trInh k' hp HDND xä theo quy djnh.

4. Don dc UBND xã, các ban ngành cüa xã báo cáo khc phitc nhU'ng kiên nghj cüa doàn giám sat Thuang trrc, các Ban HDND xã trong 6 tháng dan näm 2019.

5. Tham gia tip cOng dan djnh kr theo quy djnh; kip thai tham mlxu cho cap üy chi dao, phôi hqp vâi chInh quyên cüng cap giãi quyêt don thu khiêu nai, to cáo cüa cOng dan không dê khiêu nai vuçit cap.

6. Chi dto các Ban, dai biu HDND xâ theo dOi, giám sat vic tnã lai và giài quyêt kiên nghj cUa cu tn, kiên chat van cüa dai biêu; vic to chüc thirc hin các ngh quyêt cüa HDND xã näm 2019; phát buy vai tnO trách nhim cüa nguai dai biêu HDND trên các lTnh virc ducic phân Cong.

7. Phi hçip th chuc cho Dai biu HDND các cp tip xüc cü tni trithc k hçp HDND cuOi näm 2019, ti'r ngày 01 — 15/10/2019

8. Xây dirng báo cáo kim dim tp th, cá nhân d tin hành dánh giá xep loai can b, dãng viên nàm 2019 tai don vj theo quy djnh.

III. Các don vj Tôa an nhân dan, Chi ctic Thi hành an Dan siy, Vin kim sat và Doàn Hi thm Tôa an nhân dan huyn:

1. Thirc hin k hoach chung cüa ngành gn vâi vic trin khai thirc hin Co hiu qua nghj quyêt J-IDND huyn dê hoàn thành các nhim vv dê ra trong näm 2019.

2. Xây drng báo cáo cong tác nàm 2019 phvc v11 cho kr hQp HDND huyn cuOi näm 2019.

10

Page 11: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

TM. THIJ'€NG TRU'C HOND KT.CHU TICH

CHU TECH .

Nguyn Anh Tun

Trên day là báo cáo tInh hInh hot dng cüa This?ing trirc, các Ban HDND, to di biêu, dai biêu HDND huyên, xã và các ngành lien quan trong 9 tháng dâu näm và mOt so nhim v1i trng tam trong 3 tháng cuôi nAm 2019.!.

Ntli nhân:

- Thiràrng trirc HDND tinh; - Thumg trrc Huyn Uy; - Thuing tr?c HDND huyn; - UBND huyn; - Các Ban HDND huyn; - UBMTTQVN huyn; - VKSND, TAND, CCTHIADS huyn; - Doàn hi thm ND huyn; - DB HDND huyn; - TT FIDND 5 xã; - VPUB: C-PVP, CVTH; -LtruVT.

11

Page 12: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

PHU LUC 01 Hoit dng giám sat cua,-11Ijzu.

*trong4 c

(Ban hanh kern theo Bçu s s .co p. cla Hôi diTfn•d.;

STT Don vi Ghi chü

Thung trirc HDND huyn

Giám sat tti phônN&PT huyn, Trung tam Djch vi nông nghip huyn "vi vic thtc hin tái ccr cu nganh nông nghip gn vái Chwcrng trinh myc tiêu quc gia xây dng Nong thôn mái, các mô hInh khuyén nông trên dja bàn huyn, giai doan 2016-2019" và th chrc khão sat thirc t môt s mô hInh khuyn nông trên dja bàn huyn.

Dà thuc hin xong

Giám sat vic th%rc hin cong tác câi cách hành chInh tai UBND cac xa giai don 2016 dn tháng 7/2019

Ngày 2 6-2 7/9/2019 tkn hành giám sat trttc tip tai UBND xä Long Mai, Long Hip và Thanh An

2 Ban KT-XH HDND huyn

Giám sat tti phông VHTT huyn v "Di an phát trin du ljch huycn Minh Long giai dogn 2017 - 2020 và d(nh hwáng dEn näm 2025 ".

Dd thwc hin xong

Giám sat ti Trung tm Djch vi nông nghip huyn "viçc thyc hiçn các mô hInh khuyên nông trên dja bàn huycn, giai dogn 2016-2019" và th chrc khão sat thc tê mt s mô hInh khuyn nông trên dja bàn huyn.

Dã thwc hin xong

Giám sat tti phông NN&PTNT huyn "cong tác quán lj, dâu tit s'ra chüa các cOng trInh nit&c sinh hoqt trên dja bàn huyn, gia doan 2016-2018"

- Ngày 17-18/9/201 kháo sat thrc tê tgi các cong

trInh nwác sgch cüa 5 xã; - Ngày 20/9/2019 giám sat

tgi dan vi

3 Ban Pháp ch HDND huyn

Giám sat trirc tip ti UBND xã Long San vã kháo sat UBND các xä Long Hip, Long Môn, Thanh An, Long Mai thông qua báo cáo ci:ia cac xä v các ni dung: "Viçc xáy d-ng, th,rc hiçn quy chE lam vic cüa UBND xã nhiêm 19) 2016-2021; Giám sat tlnh hInh thc hiçn cOng tác ching thyc, dàng 19) và quàn l ho tjch tqi UBND các xã näm 2018-2019, Giám sat vic triEn khai và t chic thwc hien LuOt tiEp cOng dOn và giái quyEt don tint khiê'u nçzi tO cáo tgi UBND các xã nOm 2018-2019 ".

Dä thwc hien xong

Giám sat cong tác báo dam tái hOa nhp cong dng di vâi ngui chtp hành xong an pht tU, giai doan 2016-2019 tai UBND xã Long Mon vã Long Mai.

Dang tang hQp báo cáo ket quO giOm sat

các Ban HOND huyn am 2019

C-HDND ngày ASJ /9/2019 Minh Long)

12

Page 13: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

PHU LUC 2 Hot dng giám sat cüj.fruông trirc, các Ban HOND xã trong 9 du nám (Ban hanh kern theo B,ac/BC-HDND ngay thang 9 näm 2019 cua

H5tog nhwIa,i huyên Minh Long) .' .'

Stt Z4I

Don vi .. tt.

Ni dung Ghi chu

01 HDNDxa LongHip

HDND xa giam sat ye Da thc hl?n xong

, jj1hô trq di dan thirc hin djnh

cadjh cu cho dông bào dan tc thiêu so

Thiiông trirc HDND xà giám sat vic thirc hin cap phát cay, con giông cho các h dan ti'r nguôn h trçr phát trin san xuât thuc chrnmg trInh 30a trên dia bàn xã trong näm 2017-2018 trên :

dia ban xa Long Hiep.

Dâ thy'c hin xong

Ban Pháp chê xà giám sat két qua thc hin Lut nghia vii quân sr và ché d chInh sách hu phucmg quân di trên dia bàn xà nàm 2017-2018.

Dâ ban hành kê hogch, dê cwong

giárn sat

Ban Kinh t - xä hi xã giám sat v cong tác thi.rc hiên chInh sách bào trq xä hi näm2016-2017

Dd thy'c hin xong

Ban Kinh t - xà hi xã giám sat vic triên khai thic hin Quyêt djnh 167 ye chInh sách ho trçl h nghèo ye nba a trên dia bàn xã näm 2016 - 2017.

Dä ban hành kl hogch, dê crong

giárn sat

02 HDNDxä Thanh An

Thu&ng trrc HDND xã Giám sat thic hiên k hoach s 1 6-KHIDU cUa Dàng Uy xà Thanh An ye thc hin chuo'ng trInh hành dng so 1 1-CTr/HU ngày 29/9/2016 và Nghj quyêt so 02: NQ/TU ngày 01/07/016 cUa Tinh üy ye dâu tu phát triên kêt câu ha tang, nhât là ha tang giao thông, ha tang do thj trên dia bàn xã Thanh An

Dä thirc hin xong

Thithng trirc HDND xä giám sat v trã Ri kiên, kiên nghj cüa ci tn näm 2018 va tai k' hçp thir 9 (gita näm 2019)

Dang tzên hành giám sat

Ban Kinh t - xä hi xà giárn sat vic trng cay sao den nhân dip têt Nguyen dan Mu Tuât näm 2018 tai các thôn trên dja bàn xä.

Dà thrc hin xon

13

Page 14: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

\2

xà giám sat vic thrc d1Oe mt cira, mt cüa lien

tiJ3ND xà (tü ngày 'I2O19).

a

Dâ thirc hin xong

03 HDND xã Long San

c HDND xä giám sat v tIth hInh tao hon và hon than cn huyt thông.

Dã giám sat xong

Thixng trrc HDND xã Giám sat Ye Xây drng dithng nông thôn và Nhà van hóa tai thôn Go Tranh do UBND xä Long San lam chU dâu tu.

Dâ giám sat xong

Ban Pháp Ch xà giám sat cong tác to chüc và thirc hin Lut nghTa vii quân sir tti Ban chi huy quân si xa, giai doan 2017-2018

Dâ giám sat xong

Ban Pháp Ch xâ giám sat vic thirc hin quy ch phi hqp giüa Ban cong an và Quan .

Dan xay drng quyetdnh, ke

hoch va de cuang

Ban Kinh t - xâ hi xã giám sat v cong tác cap cay con giông theo chixcmg trInh 30a näm 2018.

Dâ giám sat xong

Ban Kinh t - xä hôi xà giám sat v cong tác xét bào trç xä hôi nàm 2018

Dan xâr drn quyet diih, ke

hoach và dê ctrang

04 HDND Xã Long Mon

Thu&ng trirc Hi dng nhân dan xà giám sat ye giám sat tuyên duOng Suôi Ca Eo di tp doàn 13 thi cong nàm 2018.

gwm sat xong

Ban Pháp ch xà viêc t chirc và hoat dng cUa Truàng thôn trên dia bàn a näm 20 17-2018.

Dang thirc hin trien khai giam sa

Ban kinh t - xâ hi xä giám sat ra soát h nghêo trên dja ban xà näm 2017- 2018.

giám sat xon,

05 HDND Xà Long Mai

ThuOng trirc HDND giám sat ye cong tác thu, chi dr toán ngân sách xa giai don 2016-2017

Dã giám sat xon

14

Page 15: L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM · L HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM HUYN MINH LONG Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc S& /f /BC - HDND Minh Long,

p- jl v .4I4,\

r1DND giam sat ket qua thu cong trInh "Du?mg giao

on Ong E — tinh 1 628.

Ban Pháp ch HDND giám sat ye vic

thuc hiên "D an t an ninh nhân dan" trên dja bàn xã. Ban Pháp chê HDND giám sat cong tác däng k, quàn 1 h tjch và cong tác cOng chüng, chüng thirc ti UBND xâ (giai doan 2017-2018). Ban Kinh tê - xâ hi giám sat ye kêt qua thu tu nâng cap, süa chCra cOng trInh "Nuóc sinh hoit tp trung thôn Mai Lành Trung và thôn Mai Lãnh Ht";

Dang tiên hành giám sat

Dd giám sat xong

Dang xây drng quyêt djnh, kê

hotch và dê culng giám sat

Dii giám sat xong

15