of 48 /48
Đề án xây dựng nông thôn mới huyện Nghi Xuân Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU....................................................... 3 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:............................3 II. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN:..................................4 Phần 1...................................................... 5 THỰC TRẠNG NÔNG THÔN HUYỆN NGHI XUÂN........................5 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ DÂN SỐ...............................5 1. Điều kiện tự nhiên:................................ 5 2. Dân số và lao động: ............................... 7 Đánh giá chung:.......................................... 7 II. THỰC TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI.................................7 1. Quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới................................................... 7 2. Hạ tầng kinh tế - xã hội...........................8 3. Thực trạng kinh tế và tổ chức sản xuất.............9 4. Văn hóa, xã hội, môi trường.......................10 5. Hệ thống chính trị................................ 11 III. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ THỰC TRẠNG NÔNG THÔN HIỆN NAY:.......12 Phần thứ 2................................................ 15 QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP..............15 I. QUAN ĐIỂM:................................................. 15 II. MỤC TIÊU:................................................. 15 1. Mục tiêu chung:................................... 15 2. Mục tiêu cụ thể:.................................. 15 III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP.................................16 1. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới..................16 1.1. Mục tiêu:............................................16 1.2. Nội dung:...........................................17 1.3. Giải pháp:...........................................17 1.4. Những vấn đề cần chú ý khi xây dựng Quy hoạch:..............17 1.5. Khái toán vốn đầu tư:.................................. 18 2. Phát triển hạ tầng kinh tế xã hội: ................19 2.1. Mục tiêu:............................................19 3. Phát triển kinh tế, giảm nghèo và an sinh xã hội. .20 4. Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất ................................................ 22 1

De an Nong thon moi huyen Nghi Xuân huyen sua

  • Author
    hoainx

  • View
    623

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of De an Nong thon moi huyen Nghi Xuân huyen sua

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

1

MC LCD KIN HIU QU CA N.......................................................................................31

N Xy dng nng thn mi giai on 2011 2015 giai on 2016 - 2020 huyn Nghi Xun tnh H Tnh. M UI. S CN THIT PHI XY DNG N:

Chng trnh Mc tiu Quc gia xy dng nng thn mi giai on 20112020 l mt ni dung, nhim v quan trng trin khai thc hin Ngh quyt 02 ca Ban Chp hnh ng b tnh kha 15 v xa i gim ngho, gii quyt vic lm v tp trung xy dng nng thn mi; Ngh quyt 08 ca Ban Chp hnh ng b kha 16 v nng nghip, nng dn, nng thn giai on 2009 n 2020. y l ni dung tng hp c tnh ton din bao gm: kinh t, x hi, chnh tr, an ninh

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

2

quc phng, nh hng trc tip n i sng vt cht, tinh thn ca hn 70 % dn s ang sng nng thn v phi trin khai thc hin trong mt thi gian di. Trong nhng nm qua c s quan tm ca cc cp, cc ngnh cng vi s n lc phn u ca ng, Chnh quyn v nhn dn, huyn Nghi Xun t c nhng thnh tu trong pht trin kinh t - vn ha x hi, thu nhp ca ngi dn c ci thin, i sng vt cht v tinh thn khng ngng c nng cao, kt cu h tng kinh t - x hi tng bc c cng c; c cu kinh t v cc hnh thc t chc sn xut chuyn dch theo chiu hng tng t trng cng nghip v dch v, nng thn n nh, an ninh trt t c gi vng. Tuy vy, khu vc nng thn ca huyn cn bc l nhiu hn ch: pht trin thiu quy hoch, kt cu h tng kinh t - x hi cn yu km; chuyn dch c cu kinh t, c cu lao ng v i mi cch thc sn xut nng nghip cn chm, ph bin vn l sn xut nh l, phn tn; nng sut, cht lng, gi tr gia tng nhiu mt hng thp; cng nghip, dch v, ngnh ngh pht trin chm cha thc y mnh m chuyn dch c cu kinh t v c cu lao ng nng thn. Mi trng ngy cng nhim, nng lc thch ng, i ph vi thin tai cn nhiu hn ch; i sng vt cht, tinh thn ca ngi dn nng thn cn thp; t l h ngho cn cao, chnh lch giu ngho gia nng thn v nhng vng th t, th trn, gia cc a phng cn ln; Thc hin Quyt nh s 491/Q-TTg ngy 16/4/2009 ca Th tng Chnh ph ban hnh B tiu ch quc gia v nng thn mi; Quyt nh s 800/Q-TTg ngy 04/6/2010 ca Th tng Chnh ph ph duyt Chng trnh mc tiu quc gia v xy dng nng thn mi giai on 2010-2020 ca Th tng Chnh ph. U ban nhn dn huyn xy dng n xy dng nng thn mi Nghi Xun giai on 2011-2015, giai on 2016-2020..

II. CC CN C XY DNG N:

- Ngh quyt s 26-NQ/TW ngy 05/8/2008 Hi ngh ln th VII Ban Chp hnh Trung ng kho X v nng nghip, nng dn, nng thn; - Ngh quyt s 08-NQ/TU ngy 19/5/2009 ca Ban Chp hnh ng b tnh v nng nghip, nng dn, nng thn; - Chng trnh hnh ng s 852-CTr/TU ngy 10/11/2008 ca Ban Chp hnh ng b tnh v thc hin Ngh quyt s 26-NQ/TW; - Quyt nh s 2165/Q-UBND ngy 16/7/2009 ca U ban nhn dn tnh v trin khai thc hin Ngh quyt 08; - Quyt nh s 491/Q-TTg ngy 16/4/2009 ca Th tng Chnh ph v vic ban hnh B tiu ch quc gia v nng thn mi;

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

3

- Quyt nh s 193/Q-TTg ngy 16/4/2010 ph duyt Chng trnh r sot quy hoch xy dng nng thn mi; - Quyt nh s 1956/Q-TTg ngy 27/11/2009 ca Th tng Chnh ph v vic ph duyt n o to ngh cho lao ng nng thn n nm 2020; - Quyt nh s 22/Q-TTg ngy 05/1/2010 ca Th tng Chnh ph duyt n pht trin vn ho nng thn n nm 2015 nh hng n nm 2020; - Quyt nh s 800/Q-TTg ngy 04/6/2010 ca Th tng Chnh ph v vic ph duyt Chng trnh mc tiu quc gia v xy dng nng thn mi giai on 2010-2020; - Thng t s 54/2009/TT-BNN-PTNT ngy 21/8/2009 ca B Nng nghip v Pht trin nng thn hng dn thc hin b tiu ch quc gia v nng thn mi ban hnh ti Quyt nh 491/Q-TTg; - Cng vn s 4031/VPCP-KTN ngy 14/6/2010 v vic xy dng n xy dng nng thn mi cc tnh. - K hoch s: 314/KH-UBND ngy 29/11/2010 ca UBND tnh H Tnh v vic trin khai chng trinh mc tiu Quc gia xy dng NTM thng 12 v nm 2011 - Cn c tnh hnh chung ca huyn v tnh hnh thc t ca nng thn huyn nh hin nay.

Phn 1 THC TRNG NNG THN HUYN NGHI XUNI. IU KIN T NHIN V DN S.

1. iu kin t nhin: 1.1. V tr a l Huyn Nghi Xun l ca ng pha Bc ca tnh H Tnh, cch th x H Tnh 56km v cch th x Hng Lnh 15km v pha Bc, cch thnh ph Vinh(Ngh An) 7 km v pha Nam, c Quc l 1A i qua vi chiu di khong hn 10km. huyn Nghi Xun c v tr a l nh sau: - Pha Bc gip thnh ph Vinh tnh Ngh An;

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

4

- Pha Nam gip huyn Can Lc v th x Hng Lnh; - Pha ng gip bin ng; - Pha Ty gip huyn Hng Nguyn tnh Ngh An. Ton huyn c 19 n v hnh chnh cp x v hai th trn vi tng din tch t nhin l 22.005,5 ha, chim 3,64% tng din tch t nhin ca tnh Nghi Xun c b bin di 32km, c ng quc l 1A i qua vi chiu di khong hn 10km; ng quc l 8B ni t Vin Chn ti cc tnh Nam Lo, c dng sng Lam chy qua pha Ty Bc huyn vi chiu di 28km. Vi v tr a l nh trn l iu kin rt thun li Nghi Xun pht trin kinh t - x hi, m rng quan h thng thng, giao lu vn ha x hi vi cc vng ln cn c bit l thnh Ph Vinh ca tnh Ngh An. Vai tr ca Nghi Xun i vi tnh H Tnh c v tr quan trng hn vi cc l do sau: Huyn c vai tr quan trng trong vic to ra cc mi lin kt v du lch (nht l du lch sinh thi), dch v v vn ha vi cc huyn khc v a phng ln cn (thnh ph Vinh...); Huyn nghi Xun l ca ng ca thnh ph H Tnh, c ngun kinh t bin phong ph, c cnh quan du lch p v c v tr quan trng v quc phng, an ninh; Huyn c cng c Xun Hi l ni c iu kin thun li cung ng cc dch v cho tu thuyn nh bt hi sn v ni gn nht, ng thi cng l ni thun tin cho vic thu mua hi sn ca ng trng (cung cp lng thc, thc phm, nc ngt, nc , ng li c ...) cng nh cc nhu yu phm khc ti Nghi Xun s lm gim thi gian i li, chi ph xng du m cc tu thuyn phi v nhn ti H Tnh. C th khng nh v tr a l l mt trong nhng li th ni bt ca huyn Nghi Xun, to thun li c nhng ngnh kinh t mnh nh ngnh thy sn, dch v hu cn ngh c v pht trin du lch. y cng l mt trong nhng ni c iu kin thun li hnh thnh mt khu vc ca ng gia hai tnh H Tnh v Ngh An. 1.2. a hnh ghi Xun c a hnh c trng ca tnh H Tnh cng nh khu vc min trung (a hnh nghing t Ty Nam sang ng Bc). V c bn a hnh Nghi Xun c chia thnh ba vng c trng: - Vng 1 : L vng c a hnh bng phng, t ai mu m hn c tp trung cc x Xun Lam, Xun Hng, Xun Hoa, Xun Lin, rt ph hp vi vic pht trin thm canh trng cy lng thc, hoa mu nn c th pht trin cc vng chuyn canh cy lng thc, cy hoa mu, ng thi pht trin n gia sc, gia cm nng cao hiu qu kinh t nng nghip ton huyn. - Vng 2 : Vng ny ch yu l cc ni vi dc ln pha di chn ni thuc mt s x c a hnh trng nh Xun Vin, Xun M vi a hnh c trng ca vng ny c th kt hp pht trin lm nghip trng rng chn gi, chn bo cho khu vc dn c v cc khu vc sn xut. Vng chn ni c nhiu khe rch, mch nc ngm s dng xy h p phc v sn xut nng nghip, tr nc ngt vo cc ao h nui c pha di, y l c s pht trin h thng trang

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

5

tri, gia tri. Nh vy song song vi trng rng, xy p pht trin h thng cnh quan p, pht trin cc trang tri sinh thi s to ra vng du lch sinh thi, ngh dng ngoi (thu ht khch t thnh ph v cc vung ln cn, a dng ha cc sn phm du lich trong h thng tua du lch vn ha ca Nghi Xun) - Vng 3 : y l vng ven bin l iu kin thun li pht trin ngnh nui trng v nh bt thy hi sn ng thi c th khai thc pht trin du lch ngh mt v cc dch v km theo. Tuy nhin vic chuyn i cc cnh ng t trc ti nay trng la kt hp khai thc thy sn truyn thng, cn c s nghin cu v quy hoch hp l chuyn mt phn sang nui thm canh thy sn c hiu qu kinh t cao, phn cn li vn gi canh tc, m bo an sinh x hi bn vng v sinh thi mi trng. 1.3. Thi tit, kh hu. Nghi Xun l mt trong nhng ni c kh hu khc nghit ca vng Duyn Hi min trung. y l vng chu nh hng ca gi phn Ty Nam t nc bn Lo thi sang. V vy, ma h rt nng, nng nhiu v gay gt. Bn cnh , l ni c tn sut bo kh cao, bo km theo ma ln, gi lc gy nh hng rt ln n sn xut v i sng ca nhn dn trong huyn. Vi iu kin kh hu khc nghit nu trn cng vi nhng din bin khi hu tht thng do bin i kh hu gy nn. 1.4. Ti nguyn. Din tch t nhin 22.005,5 ha. Trong t nng nghip 12.839,9 ha, chim 58,3 % bao gm t trng cy hng nm 7.608,1 ha, t nui trng thy sn 563,5 ha, t lm nghip 4.665,4 ha. .............................................................................................................. ....................................................................... Ti nguyn khong sn trn a bn: Hin nay c 14 m khai thc , 5 m khai thc t san lp, tp trung cc x Xun Lam, Xun Hng, Xun Lnh; Xun Vin; C m; Xun Lin v Cng Gin. 01 m st x C m. y l lnh vc gii quyt lao ng, v nng cao thu nhp ng k cho ngi dn. 2. Dn s v lao ng: Ton huyn c 92.607 nhn khu, trong s nhn khu trong tui lao ng 46.355 khu, chim 50%. L ngun nhn lc di do cho pht trin kinh t huyn nh. nh gi chung: Thun li: - v tr a l thun li vi nhiu di tch lch s, du lch bin l tim nng, li th tng hp pht trin kinh t x hi, ku gi cc nh u t, xc tin trin khai cc k hoch pht trin kinh t x hi xy dng huyn ngy cng ln mnh. - Vi 32km ng bin c cng bin Ca Hi l li th pht trin nui trng, nh bt thy hi sn v cc ngnh ch bin thy hi sn lin quan. - L mt huyn c a dng v ngun lc, to ra s phong ph a dng trong hot ng kinh t. Trong vn hi mi, c hi c i mi sn xut theo hng

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

6

va m bo an ninh lng thc, mnh dn chuyn i cc din tch sn xut nng nghip km hiu qu sang cng nghip, pht trin thng mi dch v v cc ngnh ngh khc, theo hng to ra hm lng gi tr hng ha cao, phn u tr thnh khu vc kinh t c thu nhp kh, n nh cho ngi dn. - C ngun lao ng di do, k nng sn xut kh, c trnh tip nhn nhanh cc tin b khoa hc k thut vo sn xut, Kh khn: - Din tch t t nhin c gn 42% l t phi nng nghip v t i ni, a hnh chia ct, t ai km mu m, manh mn nh hng khng nh n sn xut nng nghip. t ai ch yu ph hp vi mt s loi cy trng c gi tr kinh t thp, v vy vic chuyn i cy trng, vt nui theo hng ha gp kh khn. - Thi tit kh hu din bin kh phc tp, thay i tht thng, hng nm phi gnh chu nhiu trn l lt, hn hn v ma bo gy nh hng n nng sut, sn lng nng nghip. Hu ht din tch ch sn xut c mt v trong nm, sn xut cha ng nhiu yu t ri ro. - Thi tit nng m, ma nhiu, nhim mi trng lm pht sinh, pht trin nhiu dch bnh trn cy trng, vt nui, thy hi sn, din bin kh phc tp gy tm l lo lng cho ngi sn xut, nht l trong lnh vc nng nghip. - Tim nng pht trin kinh t ca huyn nh cha c khai thc mt cch c hiu qa, thiu quy hoach, cc chng trnh u t c tnh chin lc cha ng b, cn chp v thiu tnh bn vng..II. THC TRNG KINH T - X HI

1. Quy hoch v thc hin quy hoch xy dng nng thn mi. Quy hoch nng thn thi gian qua cha c ch trng, hu ht cc x ch mi c quy hoch s dng t nhng nin ch n 2010; cc loi quy hoch theo yu cu xy dng nng thn mi nh: quy hoch s dng t v h tng thit yu cho pht trin sn xut nng nghip hng ha, cng nghip, tiu th cng nghip, dch v v quy hoch pht trin h tng kinh t - x hi - mi trng theo chun mi hu ht u cha thc hin. Theo s liu iu tra, n nay Nghi Xun cha c x no thuc khu vc nng thn hon thnh cng tc quy hoch theo tinh thn Quyt nh 800/Q-TTg ca Th tng Chnh ph. X Xun Vin mt trong cc x im ca tnh ang trong giai on trin khai cng tc xy dng quy hoch theo chng trnh x im xy dng nng thn mi tnh, ang hon thin ph duyt. 2. H tng kinh t - x hi 2.1. H thng ng giao thng: Mng li giao thng nng thn nhng nm gn y tuy c pht trin mnh, theo tiu ch nng thn mi n nay cha c x no t tiu ch v giao thng. Ton huyn c tng chiu di ng giao thng nng thn v ng trc chnh ni ng l 1.008 km, t chun 175 km chim 17,4%, cha t chun 833km chim 82,6%, trong : tuyn ng trc x c 129 km c 58 km t

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

7

chun, chim 44,96%; tuyn ng lin thn c 323 km, c 84 km t chun chim 26 %; tuyn ng ng xm c 265 km t chun 19 km chim 7,2%; ng trc chnh ni ng c 291 km, c 14 km t chun, chim 4,8%. 2.2. H thng thy li: Ton huyn c 14 h cha ln, nh tng dung tch 14,7 triu m 3; 5 trm bm hng nm ch ng ti cho trn 40,1% din tch canh tc (ch yu din tch la). Knh mng do x qun l c kin c ha l: 59,2 km trong tng s 230,2 km, chim 25,7 %. So vi tiu ch nng thn mi, hin nay cha c x no t tiu ch thy li. Ngoi ra, huyn cn qun l trn 17,3km bin v 15,9 km sng. Cng trnh thy li h cha nc Xun Hoa, ang c khai thc s dng c hiu qu, ngoi chc nng ti, va khai thc nc sch phc v sinh hot v sn xut, dch v kinh doanh. 2.3 in nng thn: Ton huyn c 315,4 km ng dy h th trong khu vc nng thn t chun 155 km chim 49,1%; Theo khao st cho thy 100% x c in li quc gia; 98,0% h gia nh dng in li quc gia thng xuyn, an ton, c 11,8% x t chun v tiu ch in nng thn. 2.4 Trng hc: n nm hc 2009 - 2010 c 560/725 phng hc c xy dng kin c t chun quc gia chim 77,2%; tng s phng hc cn thiu 69 phng, tng ng 4.608m2 ; din tch sn chi bi tp cn thiu so vi yu cu t chun. C 29/52 trng hc khu vc nng thn t chun quc gia chim 55,8%. T l cc trng t chun quc gia chung ca huyn: trng mm non 42,9%; tiu hc t chun mc 1 l 91,5%, chun mc 2 l 8,3%; THCS t chun chim 25%. Ring khu vc nng thn: trng mm non 35%; tiu hc t chun mc 1 l 85%; THCS l 10%: S lng cc x t chun nng thn mi tiu ch trng hc: c 3/17 x, chim 17,6%. 2.5. C s vt cht vn ha Ton huyn c 07/17 x c hi trng kim nh vn ha din tch bnh qun 2 300m . Nh vn ha thn (hi qun) hin nay c 183 nh, din tch bnh qun 2 200m ; c 98/183 thn c nh vn ha t chun chim 50,8%; 02 thn cha c hi qun chim 1,09%. So vi tiu ch nng thn mi hin nay cha c x t yu cu tiu ch c s vt cht vn ha x. 2.6. Ch nng thn:

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

8

Ton huyn c 18 ch, trong vng nng thn c 16 ch; c 7 ch c xy dng kin c, 02 ch xy dng bn kin c v 7 ch tm. C 13 /17 x c ch, trong cha c x no c ch t chun. 2.7. Bu in: c 17/17 x c im bu chnh vin thng; 85/183 thn c Internet n thn chim t l 46,4%. Theo yu cu ca tiu ch nng thn mi v bu in, hin nay cha c x t chun. 2.8. Nh dn c nng thn Tng nh nng thn c 22.774 nh, trong nh tm 520 nh, chim 2,3%; s nh t tiu chun ca B Xy dng 17.803 nh chim 78,2%, cn li 4.451 nh bn kin c. Kt qu iu tra thng 10/2010, ton huyn c 12/17 x t tiu ch v nh nng thn. 3. Thc trng kinh t v t chc sn xut 3.1. Thu nhp bnh qun u ngi: Nm 2010, thu nhp bnh qun 1ngi/nm chung ton huyn 10,077 triu ng (trong bnh qun chung ca tnh l 11,0 triu ng). S liu iu tra thng 10/2010 v tiu ch thu nhp ton huyn ch c 01 x t tiu ch, chim 5,9%; (x Cng Gin). 3.2. T l h ngho T l h ngho hng nm gim trung bnh t 2-2,5%; t 25,6% nm 2006 gim xung cn 17,18% (theo tiu ch mi) nm 2010. Hin nay ton huyn cha c x no t tiu ch h ngho (t l h ngho theo tiu ch 35%). Kt qu iu tra v tiu ch gio dc ton huyn c 8/17 x t chim 47%. i vi tiu ch gio dc nhn chung cc x u t 2 tiu tiu ch l ph cp gio dc trung hc v t l hc sinh tt nghip trung hc c s tip tc hc (trung hc ph thng, b tc, dy ngh ); t l lao ng c o to c bn cc x u cha t. 4.2. Y t c s Mng li y t c s c u t c bn v c s h tng v trang thit b, ngun nhn lc c quan tm, hin c 17/17 x t chun quc gia v y t chim 100 % (yu cu tiu ch l 100%). C 17/17 trm x x t chun quc gia giai on 1. Ton huyn c 17 bc s cng tc ti trm y t cc x, so vi yu huyn nh t tiu ch tt c cc trm Y t x u c bc s . T l ngi dn tham gia cc hnh thc bo him y t ca ton huyn l 51,9%, ring khu vc nng thn l 49,47% y l mt t l kh co so vi trung bnh chung ton tnh (tnh t 30%). 4.3 V vn ha Nm 2010, ton huyn c 94/183 thn t danh hiu thn vn ha chim 51,3%; c 16.913 h gia nh t danh hiu gia nh vn ha chim 75,10%; c 3.475 h t danh hiu gia nh th thao, chim t l 15,4%. Xt theo tiu ch nng thn mi hin nay ton huyn c 6/17 x t tiu ch vn ha. 4.4. Mi trng nng thn

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

10

T nm 2006-2010 c nhiu chng trinh h tr cho cng tc ci thin nc sch v v sinh mi trng nng thn . Gp phn a t l ngi dn c s dng nc sinh hot hp v sinh tng t 23,37% nm 2005 ln 75,9% nm 2010; t l h gia nh c h x hp v sinh t 18,68% nm 2005 ln 38,85% nm 2010. c 01 hp tc x mi trng. Nhn chung cng vi s pht trin kinh t ca x hi th mi trng nng thn bc l nhiu du hiu ng lo ngi, cc c s sn xut, cc lng ngh nng thn, rc thi t cng ng dn c, v sinh ni cng cng hu nh cha c quan tm ng mc, trong vic x l mi trng cc lng ngh hu nh cha c h thng x l nc thi m bo tiu chun, c bit l cc lng ngh nui trng, ch bin hi sn, chung tri chn nui gia sc, rc thi c y ra ni cng cng cha c ni x l. n nay, ton huyn c 4 HTX mi trng, trong khu vc nng thn c 02 HTX (Xun Lin v Cng Gin), c 03/17 x khu vc nng thn c t thu gom (x Xun Hi, Xun Trng, Xun an), cha c c s sn xut kinh doanh no trn a bn khu vc nng thn t tiu chun v sinh mi trng. Theo s liu thng k, hin nay trn a bn huyn c trn 17 ngha trang trong 05 ngha trang c k hoch s dng t n 2015 nhng cha c quy hoch chi tit cn li cha c quy hoch, b tr ri rc, quy m nh. nh gi v tiu ch mi trng hin nay ton huyn cha c x no t. 5. H thng chnh tr 5.1. H thng t chc chnh tr - H thng chnh tr c s: Ton huyn c 19 t chc c s ng x, phng, th trn; trong c 17 ng b x, 02 ng b th trn; c 315 chi b trc thuc ng b c s. Kt qu phn loi nm 2009 i vi cc ng b c s: trong sch vng mnh chim 94,47%, mt ng b c s khng t chim 5,26%(ng b x Xun Lin); i vi ng vin: t cch hon thnh xut sc nhim v chim 13,25%, t cch hon thnh tt nhim v chim 67,56%, t cch hon thnh nhim v chim 18,85%, vi phm t cch chim 0,34%. - Mt trn t quc v cc on th: Hot ng ca Mt trn T quc v cc on th gp phn tch cc vo vic pht trin kinh t-x hi, gi vng ANCT, xy dng ng v h thng chnh tr ngy cng vng mnh; kt qu hot ng ca Mt trn T quc v cc on th c s c thc hin qua phn loi nm 2009 nh sau: + Mt trn t quc: xut sc chim t l 50,76%, kh 44,65%, trung bnh 4,58%. + on Thanh nin: t chc on vng mnh: 63,16%, kh 31,57%, trung bnh 5,26%. + Hi ph n: xut sc 73,68%, tt 15,78%, kh 10,52%. + Hi nng dn: xut sc 78,95%, kh 21,10%. + Hi cu chin binh: xut sc 63,15%, kh 36,85%.

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

11

+ Lin on lao ng huyn: 100% vng mnh xut sc. V tiu ch h thng t chc chnh tr x hi vng mnh: cc x t t l kh cao 13/17 x t chim 76,47%. - i ng cn b, cng chc x: Ton huyn c 314 cn b, cng chc x, trong c trnh i hc 52 ngi chim 16,56%, cao ng 02 ngi chim 0,63%; trung cp 169 ngi chim 53,82%; s cp 30 ngi chim 9,6%; s cn li cha qua o to 61 ngi chim 19,43%. 5.2. An ninh trt t x hi An ninh chnh tr v trt t an ton x hi nng thn c gi vng, 100% s x vng nng thn u c lc lng dn qun t v v lc lng d b ng vin; tnh trng phm ti v cc t nn x hi c bn c kim ch; phong tro qun chng bo v an ninh T quc ngy cng c nhiu chuyn bin tch cc, gii quyt kp thi cc mu thun ny sinh t c s. hn ch n th khiu ni vt cp. Cng tc thanh tra, hot ng t php khu vc nng thn c quan tm, gii quyt kp thi. Theo s liu iu tra thng 7/2010, c 17/17 x t tiu ch an ninh trt t x hi t t l 100%.III. NH GI TNG QUT V THC TRNG NNG THN HIN NAY:

- Nghi Xun l mt huyn ngho ven bin sn xut nng nghip l ch yu, nng thn cn chm pht trin. - L huyn c tim nng chuyn dch c cu kinh t sang pht trin cng nghip, du lch dch v, song tp trung ch yu khu vc th cn khu vc nng thn pht trin thiu quy hoch v t pht; cng tc qun l nh nc v quy hoch v thc hin theo quy hoch cn nhiu mt hn ch. - Kt cu h tng kinh t - x hi cn lc hu, cha p ng yu cu pht trin cng nghip ho, hin i ho nng nghip - nng thn. Mng li giao thng tuy pht trin rng khp song quy m, cp ng cha t chun; nhiu tuyn ng b xung cp nghim trng, cht lng thp, khng m bo cho i li v lu thng hng ha; giao thng ni ng cha c quan tm hin ch c 4,5% ng trc chnh ni ng t yu cu. H thng thu li cha p ng c yu cu sn xut v dn sinh, nht l trong iu kin hn hn, l lt; t l knh mng c kin c ha mi t 25,9%. Cht lng li in nng thn cha m bo an ton khi vn hnh, nht l trong ma ma bo; cha trm bin p ti mt s khu vc, bn knh cp in cn xa, ng dy h th ko di gy tn tht in nng, gi thnh bn in n h dn s dng cn cao, c bit l t l h dn mua in ti gia cn mc thp. T l cc trng mm non, tiu hc, trung hc c s c phng hc bn kin c cha cao; c bit l h thng trng mm non. Ton huyn cha c x no c nh vn ho v khu th thao x t tiu chun theo quy nh ca B Vn ho - Th Thao - Du lch; Cht lng nh vn ho thn t thp, trang thit b cn ngho nn. Ch yu cc x s dng hi trng kim nh vn ha x,c s vt cht,

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

12

sn bi tp luyn, phng c sch, cc phng chc nng khc cha c, khng p ng yu cu pht trin phong tro vn ha, th thao nng thn. Mng li ch nng thn cn nhiu bt hp l, phn b khng u, cn nhiu ch cc, ch tm, t im bun bn khng ng ni quy nh, thiu h thng phng chng chy n, x l rc, nc thi v kim sot an ton dch bnh. - Sn xut nng nghip quy m manh mn, nh l, lao ng th cng l ch yu v cha qua o to; nng sut, cht lng, hiu qu cha cao, sn xut cha gn vi th trng, kh nng cnh tranh ca nng sn hng ho thp; vic chuyn giao, ng dng cc tin b k thut cn nhiu hn ch. Nhiu tin b k thut mi cho nng sut, hiu qu cao, song vic nhn rng cn chm; thu nhp bnh qun u ngi khu vc nng thn so vi thnh th c khong cch kh xa. - Mc th hng v vn ho, gio dc, dch v y t ca ngi dn nng thn cn thp. Mi trng nhiu ni ngy cng b nhim, Phong tro xy dng lng vn ho, gia nh vn ha, xy dng trng chun, trm y t chun tuy pht ng nhng thiu chiu su. (T l lao ng qua o to khu vc nng thn d kin nm 2010 mi ch t 9,3%, yu cu tiu ch l trn 35%). S cn b y t c trnh i hc ti tuyn x c bn p ng . - i sng vt cht, tinh thn ca ngi dn nng thn vn cn gp nhiu kh khn, t l h ngho cn cao 17,18%; khong cch giu ngho gia thnh th v nng thn v gia cc vng, min ngy mt tng. Hin ti cn trn 50% dn c nng thn cha c bo him y t; h thng bo him sn xut nng nghip cha c hnh thnh. Lao ng nng thn cn thiu vic lm, vn o to ngh kt qu cn hn ch; nhiu gia nh c con em i hc ngh ti cc trng trong v ngoi tnh sau khi tt nghip khng c vic lm ph hp. - H thng chnh tr c s nhiu ni cn yu; cht lng i ng cn b cng chc x cn bt cp. Cn b cp x c trnh chuyn mn nghip v cha cha p ng yu cu pht trin kinh t x hi (trnh i hc, cao ng ch t 17,2%, cha c o to chim 19,4%). Trong nng thn, hot ng ca cc t chc Mt trn, on th chmk c i mi, t l tp hp vo t chc on thanh nin nhiu ni t t l thp di 52%, np sng vn ho mi chm hnh thnh, t nn x hi (tnh trng nghin ma tu, t nn c bc, mi dm...) c chiu hng gia tng, mt s h tc lc hu trong ma chay, ci xin... Bn cnh , cc loi ti phm nh trm cp, c gy thng tch v cc t nn x hi len li vo i sng nhiu vng nng thn lm nh hng n tnh hnh an ninh trt t x hi. * So vi b tiu ch quc gia v nng thn mi ban hnh ti Quyt nh 491/Q-TTg ca Th tng Chnh ph, Nghi Xun vn cn rt nhiu ch tiu cha t yu cu; nhn chung a s cc tiu ch v vn ho; gio dc y t; an ninh chnh tr, h thng t chc chnh tr ca cc x khu vc nng thn t kh cao. Cn li cc tiu ch khc c bit nhm tiu ch h tng (giao thng; thu li, c s vt cht..) v thu nhp, c cu lao ng, h ngho cn mc thp. Trong s 17 x

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

13

vng nng thn, hin nay c 5 x t t 6 - 7 tiu ch, chim 29,4%; 9 x t 4-5 tiu ch chim 53%, s cn li t 2-3 tiu ch. (Tng hp phn thc trng c biu km theo)

.

Phn th 2 QUAN IM, MC TIU, NI DUNG V CC GII PHPI. QUAN IM:

1. Xy dng nng thn mi l h thng cc gii php nhm tp trung cao cho sn xut trn c s quy hoch tng th tng x, nhm pht trin kinh t- x hi mt cch bn vng . Trong ngi dn ng vai tr l ch th v c thc hin trn c s va ci to va xy dng, va k tha nhng gi tr vn ha tt p trong nng thn hin c, va hnh thnh nhng gi tr mi theo hng vn minh, hin i trn c s cc quy hoch, k hoch, quy chun m bo yu cu pht trin lu di v bn vng. Trn c s cc quy hoch c xy dng phi ch trng quy

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

14

hoch vng sn xut, nhm xc nh cho c trong tng giai on th c cu sn xut, ngnh ngh sn xut c b tr hp l gii quyt lao ng v thu nhp cao hn cho ngi dn. 2. Ngun lc xy dng nng thn mi phi c x hi ha, huy ng u t ca cc thnh phn kinh t v ng gp cng sc ca nhn dn, nh nc ch ng vai tr h tr, kch cu trn c s lng ghp cc chng trnh, d n, c b sung d n h tr i vi cc lnh vc cn thit. 3. Xy dng nng thn mi l cuc vn ng x hi su sc v ton din l qu trnh phn u lu di, lin tc theo nh hng ca ng, Nh nc v ca c h thng chnh tr, huy ng ngi dn tch cc tham gia. Thc hin theo phng chm "da vo sc dn lo cuc sng cho dn" pht huy vai tr ch ng ca nhn dn, cng ng dn c, c bit l cng ng thn xm, lng bn; cc hot ng c th ca thn xm, lng bn do chnh ngi dn bn bc, quyt nh. II. MC TIU: 1. Mc tiu chung: Xy dng nng thn mi c kt cu h tng kinh t - x hi tng bc hin i; c cu kinh t v cc hnh thc t chc sn xut hp l, gn nng nghip vi pht trin cng nghip, dch v; gn pht trin nng thn vi th theo quy hoch; x hi nng thn dn ch, n nh, giu bn sc vn ho dn tc; dn tr c nng cao; mi trng sinh thi xanh, sch p; an ninh trt t c gi vng, i sng vt cht v tinh thn ca ngi dn c nng cao. 2. Mc tiu c th: 2.1 Giai on: 2011 n 2015: - Tp trung ch o X Xun Vin n v im hn thnh c bn cc ch tiu v NTM vo nm 2013. - Phn u n 2015 c 03 x l: Cng gin; Xun Hi v x Xun Lnh t chun 19 tiu ch nng thn mi; - n 2015 c 09 x l: Xun Lam; Xun Hng; Xun Thn; Xun M; C m; Xun Giang; Tin in; Xun an; Xun Trng t t 17 tiu ch tr ln. - Cc x cn li 04 x: Xun Hi; Xun Ph; Xun Yn; Xun Lin; 14 tiu ch tr ln. V pht trin kinh t x hi: Hon thnh mt s ch tiu pht trin kinh t, x hi sau: tc tng trng nng nghip t 3,5%/nm; gi tr nng nghip chim 22% tng GDP; t trng chn nui trong nng nghip chim 47%; gi tr sn xut trn n v din tch t 65 triu ng/ha; lao ng nng nghip cn 40% tng lao ng x hi; lao ng nng thn c o to ngh chim 35%; 65% knh mng c cng ha; 70% ng giao thng nng thn t chun; 85% trng hc t chun Quc gia; 80% s x t chun Quc gia v y t; hng nm gim t l h ngho gim 3-3,5%. 2.2 Giai on 2016 - 2020:

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

15

- Trong giai on 2016 n 2020 phn u hon thnh c bn xy dng nng thn mi 13 x cn li, a tng s x t 17/17 x chim t l t 100% s x t chun quc gia v 19 tiu ch nng thn mi v hon thnh mt s ch tiu pht trin kinh t, x hi: tc tng trng nng, lm, thu sn t 3,5-4%/nm, c cu gi tr nng nghip trong GDP cn di 12%, t trng gi tr chn nui chim trn 50%; gi tr trn n v din tch canh tc trn 80 triu ng/nm; m bo vng chc an ninh lng thc. Pht trin nng nghip kt hp vi pht trin cng nghip, dch v v ngnh ngh nng thn, nng cao thu nhp ca dn c nng thn cao gp 3,5 ln so vi hin nay, lao ng nng nghip cn 30% tng s lao ng x hi, t l lao ng nng thn c o to ngh t 70%, gim t l h ngho mi nm 3 -3,5%. Kin c ho 100% knh mng thu li; t l ng giao thng nng thn t chun 80%. Cp in sinh hot m bo cho 100% dn c v cc c s cng nghip, dch v; 100% s x c tr s c xy dng cao tng din tch lm vic cho c h thng chnh tr; 100% trng hc t chun quc gia, s x c bc s t 100%; 90% s x c trung tm vn ho th thao t chun, 100% s x c im bu in vn ho v c nh vn ho t tiu chun ngnh, m bo c bn iu kin hc tp, kham cha bnh, sinh hot vn ho, th dc th thao hu ht cc vng nng thn. III. NI DUNG V CC GII PHP 1. Quy hoch xy dng nng thn mi. 1.1. Mc tiu: Nm 2011 phi tin hnh lp n v quy hoch xy dng nng thn mi trn 17/17 x. - Qu 1 nm 2011 hon thnh n v quy hoch xy dng nng thn mi cho 01 x Xun Vin (x im); - Qu 2: Hon thnh xong n v QH-NTM ca 05 x: Cng gin; Xun hi; Xun lnh; Xun Giang; Xun M. - Qu 3+4: Phi hon thnh 11 x cng li: Tin in; Xun Hi; Xun Ph; Xun an; Xun Trng; Xun Yn; Xun Thnh; Xun Lin; Xun Lam; Xun Hng; C m. 1.2. Ni dung: Quy hoch s dng t v h tng thit yu cho pht trin sn xut nng nghip hng ha, cng nghip, tiu th cng nghip v dch v; Quy hoch pht trin h tng kinh t - x hi - mi trng, pht trin cc khu dn c mi v chnh trang cc khu dn c hin c trn a bn x. 1.3. Gii php: - Huyn ch ng mi n v t vn l Vin Quy hoch KS - TKXD th v Nng thn H Tnh lp quy hoch NTM cho 17 x trn a bn ton huyn. Trn c s cng mu v nhim v quy hoch, UBND huyn ch o phng Kinh t v h tng thng nht vi n v t vn UBND x c vn bn trnh UBND huyn ph duyt (x l ch u t). Nhm y nhanh cc th tc ban u.

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

16

- UBND huyn giao cho phng Kinh t v h tng ch tr phi hp vi phng NN&PTNT xy dng quy trnh, cc bc t huyn n c s v vic thc hin quy hoch nng thn mi (quy trnh c tho lun dn ch n tn cc x) - UBND x (ch u t ca QH -XDNTM) phi hon ton ch ng thc hin cc bc thuc quy trnh c tho lun dn ch v ban hnh. Phi tp trung ton b nhn lc, thng qua rng ri nhn dn ng gp kin vo bn quy hoch, phi ch quy hoch vng sn xut gn vi iu kin t nhin, kinh t x hi ca a phng v cc vng ln cn, xu hng pht trin chung huyn. - Thnh vin Ban ch o XD-NTM ca huyn c phn cng tng a bn phi chu trch nhim v tin v cht lng quy hoch. Phng Nng nghip v Pht trin nng thn c quan thng trc BCD , chu trch nhim tng hp bo co BC v tin v cht lng QH-NNM ca cc x cho Ban ch o huyn. Phng kinh t v h tng trn c s cc quy nh ca B, S Xy dng v cc vn bn c lin quan v quy hoch XD - NTM tin hnh vic thm nh v hng dn cc a phng vic ph duyt cng nhim v v ph duyt quy hoch theo ng quy nh hin hnh. - cc x c quy hoch gn c vi tng th pht trin ca ton huyn trn cc lnh vc giao thng; thy li; trng hc; y t. UBND huyn quyt nh nhng quy hoch nh hng, t chc mng li b tr hp l cc mng li h tng, c th: Nm 2011 huyn phi xy dng quy hoch giao thng ton huyn; mng li trng hc; mng li y t c s; nh hng v thy li; cp nc; thot nc. - Trn c s quy hoch tng th kinh t x hi ca huyn; nh hng r nt v pht trin kinh t trn a bn cc x xy dng quy hoch pht trin kinh t ca mnh ph hp vi tng th kinh t ca huyn. 1.4. Nhng vn cn ch khi xy dng Quy hoch: Yu cu cc a phng i cng vi quy hoch phi xy dng n nng thn mi v n pht trin sn xut v nng cao thu nhp cho ngi nng dn nng thn v n v quy hoch l hai vn lin quan mt thit vi nhau. Xy dng n nhm khi qut mc tiu tiu ch cn t c, quy hoch ch l th hin mc tiu, nh hng pht trin ca mt phn n trn bn v. Qu trnh xy dng quy hoch cn ch mt s ni dung nh sau: Vic quy hoch nng thn mi phi inh hng theo cc li th vng c iu kin t nhin, kinh t - x hi, hng pht trin cc ngnh ngh chung nh sau: - Vng 1 : Vng sn xut Nng nghip m ch yu l trng la nc gn vi pht trin trang tri; du lch sinh thi; dch v bao gm cc x ven chn ni Hng Lnh c nn t tht nng, ch ng c ngun nc ti nh: Xun Lam, Xun Hng, Xun Vin, Xun Lnh, Xun M, Xun Hoa, Xun Lin. - Vng 2 : Vng gia bao gm cc x: Xun Giang; Tin in; Xun Yn; Xun Thnh; Xun Hi; ch trng vic that nc chng ng, chuyn i cy

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

17

trng, cy cng nghip nh lc, khoai v cc cy trng khc. cn m bo h thng h tng thit yu quan trong nh h thng giao thng m bo tnh lin kt gia cc vng, v theo hng th ho (kt hp vi th trn Nghi Xun) xy dng vng trung tm hnh chnh ca huyn kt hp thng mi - dch v v du lch. Xem xt gn du lch bin ca 2 x Xun yn -Xun thnh vi cc Khu di tch vn ha nh Nguyn Du -Nguyn Cng Tr. - Vng 3: Vng pht trin nui trng v nh bt thu sn. bao gm cc x: Xun Hi, Xun Ph, Xun an; Xun Trng; Xun Hi. - Gn quy hoch vng sn xut ca a phng mnh vi vng sn xut lin quan cc x xung quanh mnh, nht l sn xut nng nghip. Tnh lin h vng trong pht trin c ngha quan trng. - Ch trng quy hoch vng sn xut ca a phng mnh, trn c s nm chc nhng tim nng, li th ca a phng. y l vn ct li ca ca quy hoch xy dng NTM, nu khng xc nh c c cu nn sn xut, th mnh ca tng ngnh sn xut, trn c s m chuyn dch lao ng, tng nng sut lao ng trong nng nghip sau khi quy hoch th quy hoch cha t, v ci gc ca vn l sn xut phi pht trin. - Cn quy hoch cc vng t c li th b tr t , t sn xut kinh doanh u gi quyn s dng t to ngun vn xy dng c s h tng phc v XD - NTM. 1.5. Khi ton vn u t: Nhim v quy hoch NTM theo cc quy nh v xy dng quy hoch, tm tnh mi x 200 triu ng. Ton huyn cn 17 x200 triu ng/x = 3,4 t ng. Ch u t ca QH- NTM: L UBND cc x Ngun quy hoch ngn sch Tnh v huyn s h tr 100% trong nm 2011. 2. Pht trin h tng kinh t x hi: ng giao thng nng thn; Thy li; trng hc; C s vt cht vn ha, in nng thn, ch nng thn, bu in, nh nng thn (nhm tiu ch h tng) 2.1. Mc tiu: Giai on: 2011 n 2015: Tp trung u t h tng cho pht trin sn xut nh: Ci to ng rung; h thng thy li; h thng h tng cho cc vng chuyn canh cc loi cy trng; vng chn nui tp trung; vng nui trng thy sn v cc khu tiu th cng nghip tp trung. Hon thin h thng h tng kinh t cho 03 x t tiu cc tiu ch (nhm tiu ch h tng (Xun Vin; Xun Hi; Cng Gin; Xun Lnh) Giai on: 2016 -2020: c thm 13 x a tng s x t 17/17 x . 2.2. Ni dung: Nng cp v xy dng mi cng trnh h tng m bo chun tiu ch nng thn mi theo tng thi k ca cc a phng. 2.3. Gii php:

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

18

- Phng Kinh t v H tng ch tr phi hp vi cc phng chc nng, tin hnh hng dn cc a phng xy dng k hoch v cc ni dung iu tra kho st, nh gi ng thc trng v kt cu h tng hin c v xy dng k hoch c th, thng nht phn k thc hin xy mi v nng cp cc cng trnh. u tin cc cng trnh thit yu; trn quan im u tin nng cp cc cng trnh hin c, hn ch lm mi, c bit cho cc cng trnh phc v sn xut, phc i sng nhn dn, s dng ngn sch mt cch c hin qu, tit kim nht, huy ng ti a n lc ca nhn dn xy dng kt cu h tng). Vic u t nng cp, xy dng mi nhm h tng phi tun th quy hoch c ph duyt. - ch ng trin khai nng cp v xy dng mi cc cng trnh h tng ng tin , m bo cht lng v trn c s tit kim: T chc thi cng: i vi cc cng trnh nh l nh (ng lin thn, ng xm, ng ni ng) cc a phng ch ng huy ng sc dn ng gp ngy cng. Vic u t nng cp, xy mi cc cng trnh phi c thng qua nhn nhn, v cc t chc on th m bo nguyn tc dn bn, dn lm, dn kim tra v dn c hng th. Vic xy dng nh ca dn, cn huy ng ni lc ca nhn dn v lng ghp cc chng trnh, chnh sch v nh ca nh nc. Cc on th tham gia gip cho cc h kh khn v gia nh chnh sch. Thit k mt s mu nh, xy dng m hnh nhn dn tham quan, hc tp, lm theo, m bo tiu ch nh nng thn. T chc huy ng cc ngun lc u t cho vic xy dng h tng theo nguyn tc cc cng trnh thit yu nh trc giao thng lin x, h thng knh chnh thu li; h thng in; Bu in vn ho x, trng trung hc c s nh nc u t 100%; cng trnh khc trn tng bc u t xy dng trn c s huy ng cc ngun lc x hi; ng gp ca nhn dn, nh nc ch ng vai tr trung tm khu ni v h tr. 2.4. Khi ton vn u t: Tng vn: 1.551 t trong : (chi tit ph lc s 4) *Giai on 2011-2015: 1.214,2 t bao gm: - Xy dng h thng giao thng: 637 t - Thu li: 148,4 t - in: 160 t. - Trng hc: 26,7 t - C s vt cht vn ho: 59,8 t. - Ch nng thn: 21,5 t. - Bu in: 23 t - Nh : 137,8 t

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

19

*Giai on 2016-2020: 337 t bao gm: - Xy dng h thng giao thng: 273 t - Thu li: 64 t 3. Pht trin kinh t, gim ngho v an sinh x hi (nhm tiu ch pht trin kinh t): 3.1. Mc tiu: - Giai on 2011 - 2015 hon thnh tiu ch pht trin kinh t 04 x Xun Vin (hon thnh 2013); Xun Hi; Xun Lnh, Cng Gin v duy tr nng cao thu nhp ca x Cng Gin ( t). Cc x cn li phn u n nm 2015 nng cao tiu ch thu nhp bnh qun ln 40-45 triu ng/ngi (chun NTM gp 1,4 ln bnh qun thu nhp ton tnh); c cu lao ng nng nghip chim t l 45% (chun NTM 35%), t l h ngho xung mc 12 % (Chun NTM 5%) v n nm 2020 phn u c 17/17 s x t nhm tiu ch pht trin kinh t x hi tng ng t l 100% (c ph lc km theo). 3.2. Ni dung: Thc hin chuyn dch c cu kinh t; nng cao t trng Cng nghp; thng mi dch v, pht trin sn xut nng nghip theo hng sn xut hng ho c hiu qu kinh t cao c th: - Nng nghip: Thc hin chuyn dch c cu kinh t, c cu sn xut nng nghip theo hng sn xut hng ho. - Cng nghip, tiu th cng nghip: Khuyn khch, thu ht u t ca cc cc doanh nghip vo a bn, u tin cc doanh nghip c s dng lao ng ln, du nhp v hnh thnh cc cm lng ngh. - Thng mi dch v v du lch: y mnh v pht trin thng mi v dch v, khai thc hiu qu tim nng v du lch bin, du lch ngh dng sinh thi v du lch vn ho tm linh. 3.3.. Gii php: - Nng nghip: Tng cng cng tc ch o chuyn i t nng nghip ln 2, quy hoch cc vng sn xut chuyn canh tp trung trn c lnh vc trng trt, chn nui, thu sn, a c gii ho vo sn xut nng nghip, nng cao hiu qu cng tc khuyn nng; y nhanh thc hin p dng tin b khoa hc vo sn xut vi mc tiu nng cao hiu qu trn n v din tch, to ra nhiu sn phm hng ho c gi tr kinh t cao, m bo pht trin nn nng nghip hiu qu bn vng. cng c v xy dng h p; h thng knh mng thu li, xy dng v nhn rng cc m hnh t hiu qu kinh t cao. - Cng nghip, tiu th cng nghip: Tham mu cho UBND tnh; cc ban ngnh lin quan xy dng c ch nhm y nhanh hon thin h tng khu cng nghip gia lch nhm thu ht cc doanh nghip u t. Xy dng c ch thu ht u t ca huyn i vi cc doanh nghip u t sn xut trn a bn nhm h tr v khuyn khch pht trin. Khuyn khch v c cho ch h tr cc t chc c nhn

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

20

du nhp cc ngnh ngh mi hnh thnh cc lng ngh, cm lng ngh, quy hoch vng tiu th cng nghip ca cc a phng . - Thng mi - dch v: Khuyn khch cc doanh nghip, t chc, c nhn pht trin cc ngnh ngh thng mi dch v, gn thng mi dch v vi du lch, cng nghip, tiu th cng nghip. - Du lch: Quy hoch h tng, gn kt mng li du lch ca huyn bao gm, Du lch bin - Du lch sinh thi ngh dng - Du lch vn ho tm linh trn a bn. Xy dng chin lc thu ht v pht trin cc thnh phn kinh t u t pht trin h tng du lch bin h thng nh hnh khch sn cao cp, du lch sinh thi, khi phc v pht trin vn ho tm linh nh khi khi phc n huyn, quy hoch tn to cc nh cha miu mo nh n Ch Ci; Cha Thanh Lng ...vi mc tiu to ra cc sn phm du lch trn gi thu ht khch lu li trn a bn huyn trong thi gian di hn. - Xy dng ngun nhn lc lao ng: Thu ht doanh nghip xy dng trung tm o to ngh ti trn a bn huyn. Xy dng c ch khuyn khch, h tr o to ngh cho lao ng nng thn nhm xy dng ngun lc lao ng c tay ngh cao theo hai hng o to lao ng ti ch hnh thnh lng ngh v sn xut nng nghip hng ho. phc v cho pht trin cng nghip, xut khu lao ng. 3.4. Khi ton vn u t: Tng vn: 271,8 t trong : (chi tit ph lc s 4) *Giai on 2011-2015: 135,9 t bao gm: - Chuyn dch c cu kinh t: 81,4 t - Gim ngho an sinh x hi: 54,5 t *Giai on 2016-2020: 108,7 t bao gm: - Chuyn dch c cu kinh t: 65,1 t - Gim ngho an sinh x hi: 43,6 t *Giai on 2021-2025: 27,2 t bao gm: - Chuyn dch c cu kinh t: 16,3 t - Gim ngho an sinh x hi: 10,9 t 4. i mi v pht trin cc hnh thc t chc sn xut c hiu qu nng thn. 4.1. Mc tiu: n nm 2015 sp xp v hon thin cc hnh thc t chc sn xut cc x theo hng hot ng c hiu qu, ng vai tr l t chc m nhim chc nng khu ni gia ngi nng dn (n v sn xut) v th trng tiu th sn phm nhm nng cao hiu qu trong sn xut. 4.2. Ni dung: Khuyn khch hnh thnh v sp xp li cc loi hnh kinh t: kinh t HTX, trang tri, gia tri, kinh t h, pht trin doanh nghip va v nh nng thn: 4.3. Gii php: - Xy dng c ch khuyn khch, h tr nng cao hot ng ca cc hnh thc t chc kinh t trn a bn huyn c th:

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

21

+ H tr li sut tn dng vn v phng thc t chc hot ng cho cc HTX hin c nng co hiu qu hot ng. u t thnh lp mi cc HTX p ng nhu cu pht trin kinh t x hi ca tng a phng. + Xy dng v thc thi cc chnh sch, gii php h tr nng cao hiu qu kinh t trang tri, gia tri (chnh sch cho th t, khuyn khch tch t rung t hinh thnh cc trang tri, gia tri v cc khu chn nui tp trung tch khi khu dn c. h tr c s h tng, phng chng dch bnh, o to, xc tin thng mi). 4.4. Khi ton vn u t: Tng vn: 32 t trong : (chi tit ph lc s 4) *Giai on 2011-2015: 19,2 t *Giai on 2016-2020: 12,8 t 5. Vn ho x hi v mi trng 5.1, Gio dc v o to: 5.1.1. Mc tiu: n nm 2013 ph cp gio dc ph thng Trung hc t chun cho 17/17 x, t l hc sinh tt nghip trung hc c s c tip tc vo hc THPT, b tc, hc ngh t trn 95%. n nm 2015 nng cao t l lao ng qua o to ln 25 - 30%. Giai on 2016 - 2020: a t l lao ng qua o to cc x t t 30 - 35%. 5.1.2. Ni dung: Duy tr v nng cao kt qu ph cp gio dc THCS v hon thnh ph cp gio dc THPT, nng cao t l lao ng qua o to cc lnh vc kinh t x hi. 5.1.3. Gii php: - Nng cao cht lng cc c s gio dc v o to trn a bn huyn, khuyn khch cc n v t chc u t vo lnh vc gio dc o to, y mnh phong tro x hi ho gio dc v o to. - a dng ho cc loi hnh o to ngh nh o to ngh tp trung; o to ngh ti a phng, ti h gia nh thng qua cc trung tm gio dc cng ng x, to iu kin thun li cho mi ngi dn c tham gia hc tp. - Xy dng chnh sch h tr o to ngh cho ngi trong tui lao ng t 18 - 25 khu vc nng thn. 5.2. Pht trin y t chm sc sc khe c dn nng thn 5.2.1. Mc tiu: Phn u n nm 2015, 100% s x t tiu ch, c th: Cng c nng cp 17 trm x t chun duy tr nng cao mc chun trm y t giai on II cho 04 x im; t l ngi dn nng thn tham gia cc hnh thc bo him y t t trn 40%. 5.2.2. Ni dung: - Duy tr v nng cao mc t chun ca 17 trm x y t c s; u t hon thnh t chun giai on II cho cc trm x x im xy dng nng thn mi; vn ng ngi dn nng thn tham gia cc hnh thc bo him y t t trn 40% 5.2.3. Gii php:

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

22

- u t xy dng c s h tng v trang thit b y t cho cc tram x im xy dng nng thn mi m bo t chun giai on II vo nm 2013. - Nng cp c s vt cht v cht lng khm cha bnh cho cc trm x ca cc x cn li, thc hin tt cc ni dung theo quy nh ca B Y t v xy dng trm x x t 10 chun v y t. - Thc hin chng trnh tng cng cc bc s v tuyn c s phc v cho vic khm cha bnh cho khu vc nng thn c tt hn. - Tng cng cng tc gio dc truyn thng v sinh c k hoch, nng cao cht lng dch v k hoch ho gia nh; n lc thc hin mc tiu mi cp v chng ch c 1-2 con, gp phn nng cao cht lng dn s nng thn. - Nng cao cht lng dch v bo him y t v tng cng cng tc truyn thng gip ngi dn hiu v t gic tham gia cc hnh thc bo him y t (ngoi cc i tng c nh nc tr cp v bo him y t). - Tng cng cng tc kim tra v sinh an ton thc phm trn a bn ton huyn, c bit quan tm cc nh hng v c s ch bin thc phm. 5.3. Xy dng i sng vn ha, thng tin truyn thng nng thn 5.3.1. Mc tiu: n nm 2015 c 90% s x t tiu ch v vn ho. phn u n nm 2020 c 100% s x t. 5.3.2. Ni dung: Xy dng i sng vn ho vng nng thn huyn nh phong ph lnh mnh trn c s gi gn v pht huy truyn thng tt p v hnh thnh np sng v minh nng thn. 5.3.3. Gii php: . - Khuyn khch lng x xy dng cc quy c (hng c) lng, thc hin np sng vn minh; y li cc h tc v t nn x hi nh. + Lnh mnh ho vic ci, vic tang, chng m tn, d oan, gi gn v sinh cng cng, bo v mi trng, thc hin quy ch dn ch c s. Khuyn khch hc tp vn ln lm ch cuc sng, sng nhn i m bc nhau, gip nhau gim ngho, vn ln lm giu. Xy dng hnh mu ngi nng dn vn minh bit sn xut kinh doanh gii, sng c vn ho, tch cc gip cng ng. - Bo v v tn to cc di tch lch s, vn ho; duy tr cc l hi truyn thng c sc; Su tm, pht hin, bo tn v pht huy cc gi tr vn ho vt th v phi vt th ca dn tc trn a bn. - T chc thc hin tt cuc vn ng ca U ban trung ng Mt trn t quc Vit Nam v xy dng i sng vn ho khu dn c. - o to ngun nhn lc (cn b) phc v cho pht trin vn ho - th thao trn a bn x. 5.4. Nc sch v v sinh mi trng nng thn 5.4.1. Mc tiu: m bo nc sinh hot sch v hp v sinh cho dn c, trng hc, trm y t, cng s v cc khu dch v cng cng; thc hin cc yu cu

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

23

v bo v v ci thin mi trng sinh thi. Mc tiu c th phn u n nm 2015 c 100% s x t tiu ch. 5.4.2. Ni dung: Xy dng mi trng nng thn xanh sch p, dn c vng nng thn c nc sch hp v sinh mi trng s dng trong sinh hot. 5.4.3. Gii php: - u t xy dng cc cng trnh trong im p ng nhu cu nc cho ngi dn khu vc nng thn. - R sot, hon thin cc chnh sch thc y cc thnh phn kinh t u t vo pht trin nc sch nng thn v khuyn khch ngi dn s dng nc sch. - u t xy dng, ci to nng cp h thng tiu thot nc trong thn, xm. - Xy dng T hp tc, Hp tc x v sinh mi trng x l rc thi cc a phng. - Xy dng cc im thu gom, x l rc thi cc cm lin x m bo v sinh mi trng. - H tr xy dng nh tiu hp v sinh cho cc h dn c, nh tr, mu gio, trng hc, trm y t, tr s x v cc c s cng cng khc trn cc a bn. - Chnh trang, ci to xy dng ngha trang theo quy hoch. - Gim thiu nhim mi trng cc lng ngh (c bit l cc lng ngh ch bin thc phm). - Tn to, bo v cc ao, h sinh thi trong khu dn c, pht trin cy xanh cc cng trnh cng cng. - Tng cng cng tc thng tin - gio dc - truyn thng thay i hnh vi v sinh ca ngi dn nng thn. - Xy dng c ch chnh sch h tr ca nh nc thc y cc h nng thn hon thin cc cng trnh v sinh gia nh v chung tri chn nui hp v sinh; Xy dng y nh v sinh cho cc a im cng cng thuc x ph hp vi c th tng vng. 5.5 Khi ton vn u t: Tng vn: 132,2 t trong : (chi tit ph lc s 4) *Giai on 2011-2015: 130,2 t bao gm: - Gio dc o to: 3 t - Y t: 13,9 t - Xy dng i sng vn ho: 2,8 t. - Mi trng : 110,4 t *Giai on 2016-2020: 2 t bao gm: - Gio dc o to: 2 t 6. Gi vng an ninh trt t x hi nng thn 6.1. Mc tiu: Hin nay c bn trn a bn Nghi Xun cc x u t yu cu tiu ch an ninh trt t x hi phn u n nm 2020 duy tr n nh 100% s x t tiu ch.

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

24

6.2. Ni dung: m bo an ninh trt t nng thn nhn dn n nh sn xut, c i sng vn ho tinh thn lnh mnh. 6.3. Gii php: - Xy dng ni quy, quy c lng xm v trt t, an ninh; phng chng cc t nn x hi v cc h tc lc hu. - Xy dng quy ch, trch nhim cho tng cp u ng, chnh quyn, on th thc hin tt vic tip dn; gii quyt n th khiu ni, t co v cc mu thun trong ni b nhn dn ngay t c s, khng n th khiu ni vt cp. - Nng cao cht lng lc lng an ninh x, thn, xm mnh v c quy ch phi hp cht ch trn p kp thi ti phm, pht hin v gii quyt nhanh cc mu thun trong ni b nhn dn. 6.4. Khi ton vn H tr cng tc xy dng ni quy, quy c lng xm v trt t, an ninh; o to nng cao cht lng lc lng an ninh x, thn, xm; mi x 50 triu ng 17, tng vn h tr l 0,85 t ng 7. Nng cao cht lng t chc ng, chnh quyn, on th chnh tr x hi trn a bn x. 7.1. Mc tiu: t yu cu tiu ch h thng t chc chnh tr x hi vng mnh trong B tiu ch quc gia nng thn mi. Hin nay c 13/17 x t tiu ch, mc tiu n nm 2015 c 100% s x t. 7.2. Ni dung: Xy dng cng c nng cao cht lng t chc ng, chnh quyn, on th chnh tr - x hi tt c cc x thc s trong sch vng mnh, cht lng hot ng h thng chnh tr c s ngy cng hiu qu m ng nhu cu ca thi k CNH - HH nng thn. 7.3. Gii php: - Kho st, phn loi cn b x theo chun do B Ni v quy nh xy dng k hoch, thay th, o to t chun. ng thi xy dng k hoch bi dng kin thc cn thit cho i ng cn b gip vic cp thn, x. - Xy dng ni dung o to, bi dng kin thc cho cn b x ph hp vi yu cu xy dng nng thn mi thi k CNH - HH. - Xy dng chnh sch khuyn khch cn b tr o to chun v cng tc cc x vng kh khn nhanh chng chun ho i ng cn b cc vng ny. - R sot, b sung chc nng, nhim v cc t chc ng, chnh quyn, on th ph hp vi yu cu xy dng nng thn mi thi k CNH - HH. ng thi, phn cng nhim v c th cho tng t chc trong vic thc hin Chng trnh xy dng nng thn mi x. - B sung xy dng quy ch hot ng ca cc t chc, quy ch nh gi kt qu thc hin nhim v gn lin vi ch khen thng, k lut tng trch nhim ca tng c nhn v t chc.

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

25

- Tip tc trin khai c hiu qu cuc vn ng hc tp v lm theo tm gng o c H Ch Minh su rng, quan tm pht trin ng vin c s, cng c xy dng lc lng trung i nng ct ch ng x l khi c tinh hung xy ra ngay t c s. 7.4. Khi ton kinh ph: Tng kinh ph giai on 2011-2015: 3,6 t ng * Giai on 2011-2013: 1,9 t ng - o to, bi dng i ng cn b cp x cho 4 x cha t chun 4 x x 0,15 t ng = 0,6 t ng - Bi dng i ng cn b x duy tr t chun cho 13 x cn li 13 x x 0,1 t ng = 1,3 t ng * Giai on 2014-2015: 1,7 t ng - Bi dng i ng cn b x duy tr t chun cho 17 x 17 x x 0,1 t ng = 1,7 t ng IV. VN V NGUN VN 1. Tng vn: 1.994,8 t ng: (trung bnh 117,34 t ng/x), trong : - Vn thc hin quy hoch 3,4 t ng; - Vn xy dng h tng kinh t - x hi: 1.551 t ng - Vn pht trin kinh t, cc hnh thc t chc sn xut: 303,8 t ng - Vn pht trin vn ha - x hi - mi trng: 132,2 t ng - Vn xy dng h thng chnh tr: 4,45 t ng 2. C cu ngun vn: Vn ngn sch Trung ng v a phng bao gm (H tr trc tip t chng trnh xy dng nng thn mi; cc chng trnh MTQG v d n h tr c mc tiu): 838 t ng, chim 41,8% - Huy ng ng gp ca nhn dn: 465,5 t ng, chim 23,3 % - Vn khc: 696,3 t ng, chim 34,9 %

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

26

Phn 3T CHC THC HIN: I. T TNG CH O TRONG T CHC THC HIN:

1. Huy ng sc mnh ca c h thng chnh tr v ton ng, ton dn vo cng cuc xy dng nng thn mi. Cng cuc xy dng nng thn mi mt cuc vn ng to ln, cn phi huy ng c h thng chnh tr tham gia. Mt trn t quc v cc on th chnh tr cn c Chng trnh mc tiu quc gia xy dng nng thn mi, la chn nhng ni dung ph hp, xy dng chng trnh hnh ng hng vo vn ng qun chng cp c s tin tng, phn khi, on kt t xy dng cuc sng vn minh khu dn c phi hp vi: t ci to nh , vn tc, v sinh nng thn tch cc tham gia ng gp cng sc, vt cht vo xy dng cng trnh cng cng. Ti mi c s x: - Ban Chp hnh ng b x phi ng vai tr lnh o trong xy dng nng thn mi ti mi a phng. + La chn cn b v nhng ngi ct cn, c kin thc v trch nhim cao, c nhit tnh, uy tn v gii thiu qun chng ng thun c vo Ban Qun l xy dng nng thn mi thn, x. + Ch o Ban Qun l xy dng nng thn mi ca x xy dng n xy dng nng thn mi giai on 2011 - 2020 ph hp, thit thc v c tnh kh thi cho ni dung xy dng nng thn mi ca x. + ng u phi da vo chc nng, nhim v v kh nng cn b ca tng on th: Ch o, phn giao nhim v c th cho mi on th nh: MTTQ ph trch hot ng xy dng np sng vn ho khu dn c; Hi Nng dn ch tr cuc vn ng ci to ao, vn, chuyn i c cu cy trng, vt nui, p dng khoa hc k thut, tr gip php l cho ngi nng dn ng thi tin hnh cuc vn ng xy dng ngi nng dn vn ho, ngi nng dn kh gi ; Hi ph n ch tr ni dung chng h tc v t nn x hi; on Thanh nin Cng sn H Ch Minh ch tr ni dung v sinh mi trng nng thn, t chc hc ngh nng cao kin thc cho thanh nin, ngi dn trong x; Hi Cu chin binh ch tr ni dung vn ng ng gp xy dng c s h tng v gim st cuc vn ng v nng cao cht lng dn ch trong vic la chn, quyt nh cc ni dung xy dng nng thn mi lng, x. - Ban Qun l xy dng nng thn mi: + T chc xy dng n pht trin nng thn mi da trn yu cu ca B tiu ch quc gia nng thn mi, c ch chnh sch h tr ca nh nc v quy chun, tiu chun ca cc B, Ngnh hng dn v n xy dng nng thn mi ca tnh. Xy dng 1 n chung (k hoch) pht trin nng thn mi, trong

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

27

c cc d n c th v pht trin c s h tng, pht trin kinh t, vn ho, x hi, mi trng + Xy dng k hoch bi dng i ng cn b c kin thc t chc ngi dn thc hin cc d n + Phi t chc ph bin rng ri mc ch, ngha v ch trng xy dng nng thn mi ca ng ngi dn hiu trc khi trin khai; cn ly kin rng ri trong nhn dn (hi ngh i biu cc thn, HND x) ng gp vo n, cc d n v c bit vo vic la chn c nhng vic lm trc ( ph hp vi chnh sch h tr v kh nng huy ng ni lc, trnh chy theo thnh tch dn n huy ng qu mc s ng gp v nh hng n cht lng cng trnh). + Xy dng l trnh thc hin hng nm v xc nh cc tiu ch lm trc, tiu ch lm sau. 2. Pht ng phong tro Xy dng nng thn mi - T chc cc hot ng tuyn truyn su rng v ch trng xy dng nng thn mi, cc chnh sch h tr ca ng v Nh nc ngi dn hiu, t gic tham gia chng trnh. - T chc thng tin thng xuyn trn cc phng tin thng tin i chng v cc m hnh tt, cc in hnh tin tin kp thi ng vin v khuyn khch vic hc tp cc m hnh, in hnh ny. - Tng cng cng tc tuyn truyn rng ri tranh th s h tr ca cc ngun lc t cc t chc trong v ngoi nc cho s nghip xy dng nng thn mi. - Pht ng phong tro thi ua xy dng nng thn mi trong ton tnh. Cc a phng thng xuyn theo di, s kt, tng kt, pht hin cc m hnh lm tt, cch lm mi c hiu qu, thnh tch ph bin, nhn ra din rng. Khen thng kp thi cc a phng, t chc, c nhn c nhiu thnh tch; ph phn cc a phng thc hin km hiu qu; u tranh kin quyt vi mi biu hin tham nhng, lng ph. 3. Huy ng cc ngun lc thc hin chng trnh 3.1. D kin huy ng cc ngun vn: (1). Vn ngn sch v c ngun gc t ngn sch: - Vn h tr t ngn sch nh nc cp trn ( bao gm vn h tr trc tip t chng trnh xy dng nng thn mi; cc Chng trnh MTQG; cc d n hin c; vn ODA, tri phiu chnh ph; ngun ngn sch tnh; ngn sch huyn, ngn sch x). (2) Vn tn dng cho ngi dn, doanh nghip vay vi mc ch s dng vo sn xut, gii quyt cc nhu cu v ci to nh ca, sa sang khun vin ni , nh nc c th h tr li sut thc y ngi dn vay s dng cho cc mc ch ny. (3). u t ca cc doanh nghip thuc mi thnh phn kinh t:

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

28

- Pht trin sn xut, kinh doanh trn a bn. - Doanh nghip ti tr cho cng ng dn c khi xy dng c s h tng cng cng. (4). ng gp ca ngi dn trong cng ng (cng sc, vt liu, tin) ch yu cho nhu cu xy dng c s h tng cng cng. (5). Cc ngun h tr khc: t cc t chc, c nhn khc. 3.2. C ch h tr t ngun Ngn sch - Quy nh loi cng trnh, d n do ngn sch nh nc u t 100% gm: kinh ph quy hoch nng thn mi, ng giao thng trc x, tr s x, trm y t x, trng hc cc cp trn a bn x, h thng cp nc sch tp trung, nh vn ho x, kinh ph o to cn b (thn, x, HTX, ch trang tri); Cc cng trnh c thit k theo chun v cc nh mc ca cc b, ngnh quy nh. - Quy nh loi cng trnh, d n nh nc ch h tr mt phn kinh ph gm: ng giao thng trong thn, xm; h thng in; h thng thot nc chung khu dn c; khu x l rc thi; ch; sn vn ng x; khu th thao cc thn; nh vn ho thn; 3 cng trnh v sinh thit yu (ging nc sch, h x, nh tm); kin c ho knh mng cp 2, cp 3 do x qun l; cc d n khuyn nng; d n "mi lng 1 sn phm". Vic thit k v lp d ton phi theo chun nng thn mi v nh mc chi tiu theo quy nh. Mc h tr ca nh nc cho cc hng mc c phn theo cc vng c th v mc h tr ti a c th nh sau: cc x c bit kh khn ti 90%; x cc x cn li khng qu 70%. 3.3. C ch phn b vn: - Vn ngn sch nh nc bao gm ngn sch Trung ng v ngn sch a phng. i vi cc cng trnh, d n c ngn sch nh nc h tr, ngn sch trung ng h tr trc tip i vi cc ni dung u t 100% kinh ph v h tr mt phn cc x c bit kh khn. Cn li do ngn sch a phng m nhim. - Hng nm cn c vo chnh sch h tr v k hoch pht trin nng thn mi ca tnh (c c quan iu phi Trung ng chp thun), Vn phng iu phi Chng trnh NTM ca tnh (S Nng nghip v Pht trin nng thn) ch tr cng cc S: K hoch v u t, Ti chnh, v cc s, ngnh c lin quan khc cn c vo k hoch xy dng nng thn mi ca cc x (theo d n c UBND huyn ph duyt), trnh UBND tnh ghi vn trc tip cho BQL chng trnh cp x. - BQL Chng trnh cp x lp ti khon ring cho vic xy dng nng thn mi tip nhn vn h tr t ngn sch nh nc v cc ngun khc phc v vic thc hin cc ni dung v xy dng nng thn mi. - Hng nm Ban Qun l d n x phi xy dng k hoch trin khai gn vi k hoch vn. Kt qu thc hin nm trc s l cn c ph duyt k hoch vn nm sau. Nhng x thc hin gii ngn tt nm trc s c u tin u t hn

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

29

vo nm sau. Vn u t ch h tr cho cc x ng k xy dng nng thn mi v c n xy dng nng thn mi c ph duyt.II. BAN CH O V TRCH NHIM CC PHNG BAN

1. Thnh lp Ban ch o xy dng nng thn mi: 1.1 i vi cp huyn: - Thnh lp BC thc hin Chng trnh MTQG nng thn mi do ng ch Ch tch UBND huyn lm trng ban, ng ch Ph Ch tch UBND lm Ph Ban thng trc, 01 Ph Ban l ng ch trng phng Nng nghip v Pht trin nng thn, cc thnh vin Ban Ch o l trng cc phng, th trng cc Ban, ngnh lin quan, cc on th chnh tr - x hi. - Thnh lp thng trc BC: Thng trc BC Chng trnh MTQG nng thn mi t ti phng Nng nghip v Pht trin nng thn, gip Ban Ch o tnh thc hin Chng trnh. Chnh Vn phng l trng phng Nng nghip v Pht trin nng thn, Ph Vn phng l y vin Th k Thng trc Ban Ch o) v mt s thnh vin (phng Nng nghip v Pht trin nng thn quyt nh). 1.2.i vi cp x: - Thnh lp Ban Qun l xy dng nng thn mi do Ch tch UBND x lm trng Ban, Ph Ch tch UBND x lm ph trng ban, thnh vin l mt s i din c quan chuyn mn v i din mt s ban, ngnh, on th chnh tr x. - Ban Qun l xy dng nng thn mi xc nh k hoch trin khai xy dng nng thn mi bng cch t chc hp dn, bn bc dn ch tho lun, nhm la chn nhng ni dung, xc nh kh nng ng gp ca ngi dn v cng ng thc hin k hoch kt hp vi s h tr ca Trung ng, tnh, huyn, x. - T chc tuyn truyn ni dung v ch tiu cn t c v vn ng s tham gia ca x hi, c bit l ca ngi dn xy dng nng thn. - Tip nhn v s dng hiu qu vn h tr ca Trung ng, tnh, huyn x v cc t chc trong v ngoi nc xy dng nng thn. 2. Phn cng trch nhim cho cc phng, ban, ngnh: - Giao phng Nng nghip v Pht trin nng thn (c quan thng trc BC) trn c s chc nng nhim v ca cc phng ban cp huyn tham mu cho UBND huyn ra quyt nh giao trch nhim v vic hng dn, ch o UBND cc x hon thnh cc tiu ch nng thn mi. - Cc phng ban ngnh trn c s n ca UBND huyn xy dng n, k hoch chuyn ngnh c th thc hin cc mc tiu theo chc nng qun l nh nc v cc linh vc trnh Ban ch o huyn ph duyt v chu trch nhim hng dn thc hin cc ni dung theo yu cu ca B tiu ch quc gia v nng thn mi ng thi n c, kim tra, ch o thc hin c s. Phng Nng nghip v Pht trin nng thn l c quan thng trc iu phi ca Ban Ch o thc hin Chng trnh mc tiu quc gia xy dng nng

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

30

thn mi huyn c nhim v gip Ban Ch o thc hin n. Ch tr, phi hp vi cc phng, ngnh lin quan xy dng k hoch 5 nm v hng nm v mc tiu, nhim v, gii php, ngun vn thc hin n. Tham mu BC huyn n c kim tra, gim st vic thc hin n ca cc phng, ban, ngnh v cc a phng tng hp bo co Ban ch o huyn. - Phng Ti chnh - K hoch: Ch tr phi hp vi Vn phng iu phi Chng trnh phng Nng nghip v PTNT v cc phng lin quan tham mu, trnh UBND huyn b tr ngun kinh ph hng nm, lng ghp cc ngun vn t cc Chng trnh MTQG; theo di ch o huy ng v lng ghp cc ngun vn thc hin n nng thn mi cp x. b tr ngun vn cho chng trnh, thc hin chc nng qun l v ti chnh, hng dn c s cp pht, s dng v thanh quyt ton ngun vn theo quy nh. U ban mt trn, cc on th trong h thng chnh tr, cc c quan thng tin i chng c k hoch trin khai thc tuyn truyn trong ton ng, ton dn v ton ton x hi huy ng sc mnh ca c h thng chnh tr thc hin n c hiu qu. 3. Trch nhim BC cc cp huyn, x: 3.1. Cp huyn: - Ban Ch o xy dng nng thn mi cp huyn xy dng n nng thn mi ca huyn v thm nh . Ch o, hng dn v t chc thm nh, ph duyt n, k hoch chuyn ngnh ca cc phng ban, n xy dng nng thn mi cp x v quy hoch xy dng nng thn mi cp x theo cc ni dung quy hoch ti Quyt nh 800/Q-TTg. - Xy dng k hoch kim tra thc hin k hoch ca cc phng ban ngnh, cc x. cn i ngun ngn sch ca a phng, b tr lng ghp cc chng trnh, d n ang trin khai trn a bn h tr cc x xy dng nng thn mi, u tin x im ca huyn. - Pht ng phong tro thi ua xy dng nng thn mi trong ton huyn; thng xuyn theo di, s kt, tng kt pht hin nhng m hnh lm tt, cch lm mi c hiu qu cao t chc hc tp nhn ra din rng; thc hin ch bo co hng qu, 6 thng, 1 nm v Ban Ch o xy dng nng thn mi tnh cc kt qu t c v nhng kh khn, vng mc trong qu trnh trin khai. 3.2. Cp x: - Ban Qun l x c trch nhim t chc tuyn truyn su rng trong nhn dn v ch trng, chnh sch ca ng, nh nc v xy dng nng thn mi, ng thun tham gia v gim st thc hin. - T chc xy dng n nng thn mi cp x, cc k hoch v d n, bo co u t c s tham gia ca cng ng - T chc pht ng phong tro ton dn xy dng nng thn mi trong thn

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

31

- Ban Qun l trc tip tip nhn v s dng hiu qu vn h tr ca Trung ng, tnh, huyn, x v cc t chc trong v ngoi nc xy dng nng thn. 3.3. Cp thn: Mi thn, bn thnh lp mt Ban pht trin lm nng ct trong qu trnh thc hin ni dung xy dng nng thn mi trn a bn. 4. T chc theo di, kim tra, gim st, nh gi tnh hnh thc hin chng trnh. - Ban ch o cc cp thc hin ch bo co nh k 6 thng, 1 nm v nh gi hng nm v tnh hnh thc hin chng trnh. - Ban ch o tnh xy dng k hoch kim tra gim st vic thc hin tin , mc tiu ca Chng trnh v cc n ca Chng trnh. - Thc hin gim st t c s ca cng ng; mi x lp t gim st nhn dn gim st thc hin k hoch xy dng nng thn mi cp x. - Thc hin s gim st ca HND cc cp i vi chng trnh nh k vo nm 2015, 2020. 5. Cng tc khen thng, k lut: Cui nm t chc kim tra nh gi kt qu thc hin cng tc xy dng nng thn mi, cc n v, t chc v c nhn c nhiu thnh tch trong vic t chc lnh o, ch o thc hin tt hon thnh tt cng tc xy dng nng thn mi, em li hiu qu cao th c khen thng theo quy nh ca Hi ng thi ua khen thng. n v, t chc, c nhn no khng thc hin hoc thc hin khng tt cng tc xy dng nng thn mi, ty vo mc xem xt nh gi xp loi thi ua khen thng hng nm. D KIN HIU QU CA N 1. V x hi: To bc t ph trong xy dng nng thn mi pht trin theo quy hoch; c kt cu h tng hin i; mi trng sch p, nh dn c khang trang, iu kin sng ca ngi dn c ci thin, nng cao kin thc v nng lc cho i ng cn b c s v ngi dn h m ng c vai tr l ch th xy dng NTM lu di. 2. V kinh t: Kinh t nng thn pht trin theo hng sn xut hng ho, cc hnh thc t chc sn xut hiu qu; tng thu nhp cho ngi dn v nng cao sc cnh tranh ca nng sn trn th trng. 3. V vn ho: Xy dng li sng vn ho lnh mnh trong nng thn; dn ch c pht trin cao hn; thun phong, m tc c bo tn v pht huy; ngi dn c nim tin vo tng lai, nhit tnh cch mng s tng ln v l ngun lc m bo s pht trin bn vng ca t nc. ***

n xy dng nng thn mi huyn Nghi Xun

Trang

32

Xy dng nng thn mi l ch trng ln ca ng v Chnh ph v c k tip thc hin qua nhiu th h. n xy dng nng thn mi ln ny nhm to ra bc chuyn bin mnh m trong vic ci to, xy dng nng thn theo cc tiu ch mi hng n hin i, vn minh, p ng yu cu CNH-HH v pht trin bn vng. y l nhim v to ln v rt kh khn, i hi phi c s n lc to ln v c ngun lc u t thch ng; s tham gia tch cc ca c h thng chnh tr, ca nhn dn, c bit phi to ra c phong tro pht huy s tham gia tch cc ca cc cng ng dn c nng thn v cc tng lp nhn dn, m bo cho s thnh cng ca n. BAN CH O XY DNG NTM HUYN