of 133 /133
1 FAIL MEJA GBKSM 2012 KANDUNGAN 1.0 PENGENALAN 3 1.1 Latar Belakang 3 1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 4 1.3 Visi dan Misi Sekolah 4 1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling 5 1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6 1.6 Piagam Pelanggan Sekolah 6 1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 6 1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling 7 2.0 OBJEKTIF 10 2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 10 2 .2 Objektif Sekolah 10 2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling 11 3.0 CARTA ORGANISASI 12 3.1 Carta Organisasi Sekolah 12 3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling 13 4.0 SENARAI TUGAS 14 4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa 14 4.2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain 16 5.0 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 21 6.0 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 27 PROSES KERJA 39 7.0 BIDANG KERJAYA 51

Fail Meja Gbksm

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Gbksm

Page 1: Fail Meja Gbksm

1FAIL MEJA GBKSM 2012

KANDUNGAN

1.0 PENGENALAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia 4

1.3 Visi dan Misi Sekolah 4

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling 5

1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan 6

1.6 Piagam Pelanggan Sekolah 6

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling 6

1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling 7

2.0 OBJEKTIF 10

2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia 10

2 .2 Objektif Sekolah 10

2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling 11

3.0 CARTA ORGANISASI 12

3.1 Carta Organisasi Sekolah 12

3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling 13

4.0 SENARAI TUGAS 14

4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa 14

4.2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain 16

5.0 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING 21

6.0 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 27

PROSES KERJA 39

7.0 BIDANG KERJAYA 51

8.0 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL 60

9.0 BIDANG KEIBUBAPAAN 75

10.0 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MUEID 86

11.0 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN/ ROKOK/ 92

ALKOHOL 92

Page 2: Fail Meja Gbksm

2FAIL MEJA GBKSM 2012

12.0 JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN 95

KAUNSELING 95

13.0 Peraturan Pentadbiran 96

14.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan 98

Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 98

15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH 100

16.0 Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan 101

17.0 SENARAI TUGAS HARIAN 102

1.0 PENGENALAN

Page 3: Fail Meja Gbksm

3FAIL MEJA GBKSM 2012

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan negara.

Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam usaha

merealisasikan hasrat tersebut.

Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam

membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun program

dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih berkesan. Bidang

tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah merangkumi

perkembangan akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan,

pendidikan pencegahan dadah serta pembangunan diri murid.

Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru kaunseling

menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang perkhidmatan

mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru kaunseling bagi

memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancangkan.

Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan akauntabiliti

perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah diharapkan fail meja ini

akan dapat memberi panduan dalam membantu menjalankan tugas-tugas seharian

sebagai seorang guru kaunseling.

1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 4: Fail Meja Gbksm

4FAIL MEJA GBKSM 2012

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Perkhidmatan Bimbingan dan kaunseling peneraju suasana teraputik dan kondusif di sekolah

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangun modal insan murid melalui pendekatan insaniah

1.3 Visi dan Misi Sekolah VISI SEKOLAH

( Disi oleh GBKSM )

MISI SEKOLAH( Diisi oleh GBKSM )

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Page 5: Fail Meja Gbksm

5FAIL MEJA GBKSM 2012

VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

MEWUJUDKAN IKLIM PENDIDIKAN YANG KONDUSIF, TERAPUTIK DAN EFEKTIF DARI ASPEK FIZIKAL PERHUBUNGAN DAN PENGURUSAN BERTERASKAN KONSEP PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING BERKUALITI SECARA MENYELURUH DAN BERKESAN DEMI KECEMERLANGAN MURID DAN SEKOLAH.

MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yangtinggi dan berakhlak mulia.

Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.

Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalanganmurid.

Page 6: Fail Meja Gbksm

6FAIL MEJA GBKSM 2012

1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan keluarga ”.

1.6 Piagam Pelanggan Sekolah ( Diisi oleh GBKSM )

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.

2. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

3. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme.

4. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan

tertakluk kepada persetujuan klien.

5. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi

setiap sesi individu atau kelompok.

6. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai

dalam tempoh 48 jam.

7. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang

memerlukan kaunseling krisis.

8. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien

atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling.

9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh

jujur, ikhlas dan beretika.

10. Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu

menyumbang kepada negara.

Page 7: Fail Meja Gbksm

7FAIL MEJA GBKSM 2012

1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil Bidang Input Kaedah

1.Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

1. Akademik Kaunseling IndividuKaunseling KelompokBimbingan IndividuBimbingan KelompokKonsultasi

2. Kerjaya3. Psikososial4. Keluarga5. Peribadi6. Kes Disiplin7. Dadah8. HIV/ AIDS9. Krisis

2. Pengurusan danPentadbiran

1. Maklumat Kerjaya Sistem FailPaparanSebaranBrosur / PampletPosterBukuBuku Skrap Perkongsian

2. Maklumat Pendidikan dan Latihan3. Maklumat Dadah4. Maklumat HIV/ Aids5. Maklumat Bahaya Rokok dan

Kesihatan6. Rancangan Tahunan7. Kertas Kerja Program8. Buku Rekod Perkhidmatan 9. Borang-borang Perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling10. Jadual Waktu Perkhidmatan11. Maklumat Murid12. Laporan Program13. Keceriaan Bilik Kaunseling14. Papan Kenyataan Perkhidmatan

Bimbingan dan Kaunseling15. Laporan dan Rekod Sesi 16. Penilaian Program17. Rekod dan Laporan Kewangan

Page 8: Fail Meja Gbksm

8FAIL MEJA GBKSM 2012

Bil Bidang Input Kaedah

3. Akademik

1. Pemilihan mata pelajaran elektif Bimbingan KelompokBimbingan IndividuBengkel Seminar Kem/PerkhemahanTayangan VideoPembimbing Rakan Sebaya (PRS)Taklimat Kolokium Tutor SebayaMentor Mentee Lawatan CeramahPameran Bank maklumat manualBank maklumat berkomputer

2.

Kemahiran Belajar

a. Membaca

b. Mencatat/ mengambil nota

c. Pengurusan masa

d. Pengurusan diri

e. Mendengar

f. Mengingat

i. Menghadapi peperiksaan

3.

Mengumpul maklumat pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.

4. Kerjaya

1. Inventori Minat Bimbingan KelompokBimbingan IndividuLawatan Ceramah Forum Seminar Tayangan videoPertandingan-pertandingan- Media Maklumat Kerjaya- Buku Skrap Kerjaya- Eksplorasi Alam Kerjaya

- Poster Kerjaya- Sketsa Kerjaya

2. Inventori Personaliti

3. Inventori Nilai

4. Pemilihan Mata Pelajaran Elektif

5. Pengumpulan Maklumat Kerjaya

6.Pendedahan kerjaya Peluang latihan kerjaya

7. Penyebaran Maklumat

5.

Psikososial & Kesejahteraan Mental

1.2.3.

Ujian PersonalitiSenarai semak masalahMerujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu)

Bimbingan Kerjaya merentasi KurikulumBimbingan KelompokBimbingan IndividuForum Kursus Bengkel/SeminarKem Bina Insan/ Diri Kolokium Lawatan

4. Kemahiran Komunikasi5. Kemahiran Asertif/Tegas diri6. Penyaringan maklumat7. Pengurusan Tekanan8. Kemahiran Rohani9. Kemahiran Membuat Keputusan

Page 9: Fail Meja Gbksm

9FAIL MEJA GBKSM 2012

Tayangan videoKaunseling KeluargaPRSLatihan Dalam KumpulanAktiviti Simulasi KumpulanPerkhemahan IbadahCeramah

10. Kemahiran Pengawalan Diri11. Kemahiran Aplikasi12. Kemahiran Sintesis

13. Kemahiran Analisis Kritikal14. Pengekalan Penghargaan Kendiri/

Self Esteem15. Perkembangan Keremajaan16. Konsep Kendiri17. Pengendalian Kendiri18. Program Orientasi

6. Keibubapaan

1. Komunikasi Ceramah Seminar Forum Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari KeluargaLawatan ke rumahKhidmat KonsultasiKursus KemahiranKeibubapaan Konferens Buletin KeluargaPameran Bimbingan IndividuBimbingan Kelompok

2. Perkembangan individu3. Isu-isu Kekeluargaan

3.1 Kepimpinan

3.2Perkembangan remaja masa kini dan akan datang

3.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.

7. Pembangunan Diri

1. Kemahiran Komunikasi Bimbingan IndividuBimbingan KelompokLatihan Dalam KumpulanLawatan ke rumahCeramah BengkelPraktikum PRS

2. Kemahiran Penyelesaian Masalah3. Kepimpinan 4. Kemahiran Tegas Diri5. Pembimbing Rakan Sebaya

(PRS)6. Kemahiran Sosial

7. Kemahiran Memilih Keutamaan Tugas

8. Pengurusan Diri

8.

Pendidikan Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS

1. Kemahiran Asertif CeramahSeminar/BengkelSebaran maklumatBimbingan IndividuBimbingan Kelompok

2. Kemahiran Sosial3. Perkembangan Seksual4. Sikap Benci kepada dadah5. Kemahiran Menghindar

Jangkitan HIV/ AIDS6. Pendidikan Kekeluargaan

Page 10: Fail Meja Gbksm

10FAIL MEJA GBKSM 2012

2.0 OBJEKTIF

2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan

sejahtera3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

2 .2 Objektif Sekolah

( Diisi oleh Guru Kaunseling Sekolah Menengah )

Page 11: Fail Meja Gbksm

11FAIL MEJA GBKSM 2012

2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling

2.3.1 Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:

2.3.1.1 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.2.3.1.2 Kemahiran belajar.

2.3.2 Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :

2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.

2.3.2.2 Ujian psikometrik.

2.3.3 Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:

2.3.3.1 Program psikososial.2.3.3.2 Program kesejahteraan mental.

2.3.4 Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui:

2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan.2.3.4.2 Kaunseling keluarga.

2.3.5 Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:-

2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah

2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:-

2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat2.3.6.4 Penyelesaian Masalah

Page 12: Fail Meja Gbksm

12FAIL MEJA GBKSM 2012

3.0 CARTA ORGANISASI

3.1 Carta Organisasi Sekolah

CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA

PENOLONG KANAN

PENTADBIRAN

PENOLONG

KANANKOKURIKULUM

PENOLONG KANAN PETANG

GURU KAUNSELING SEPENUH MASA /

GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

PENGETUA / GURU BESAR

PENOLONG KANAN

HAL EHWAL MURID

Page 13: Fail Meja Gbksm

13FAIL MEJA GBKSM 2012

3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

CARTA ORGANISASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSEKOLAH MENENGAH

PENGERUSI

Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains Dan Matematik Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Bidang BahasaGuru Pendidikan Islam Ketua Guru DisiplinKetua Guru Asrama (Warden) Guru Penyelaras KokurikulumGuru Penyelaras Ting: 1 Guru Penyelaras Ting: 4Guru Penyelaras Ting: 2 Guru Penyelaras Ting: 5Guru Penyelaras Ting: 3 Guru Penyelaras Ting: 6

PENGERUSIPengetua

NAIB PENGERUSIGPK Pentadbiran

GPK HEMGPK Kokurikulum

SETIAUSAHAGuru Kaunseling SM 1

PENOLONG SETIAUSAHAGuru Kaunseling SM 2

AHLI JAWATANKUASA

Page 14: Fail Meja Gbksm

14FAIL MEJA GBKSM 2012

4.0 SENARAI TUGAS

4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa

4.1.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

4.1.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.

4.1.3 Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

4.1.4 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.

4.1.5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara optimum.

4.1.6 Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara profesional dan beretika.

4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid.

4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

4.1.9 Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS.

4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.

4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.

Page 15: Fail Meja Gbksm

15FAIL MEJA GBKSM 2012

4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .

4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.

4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan .

4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG.

4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.

4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium, motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.

4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.

4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.

4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa.

Page 16: Fail Meja Gbksm

16FAIL MEJA GBKSM 2012

4.2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain

BAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan KaunselingJAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA

HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAI YANG ADA

HUBUNGAN

1. Pengetua

2. GPK Pentadbiran

3. GPK HEM

4. Penyelia Petang

1.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

1.1 Merancang dan melaksanakan sesi kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok dan khidmat konsultasi

1. Akta 580

2. Pekeliling Perkhidmatan.

3. Buku Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah.

1. Mendapat maklumat daripada guru disiplin tentang masalah salahlaku murid.

2. Berhubung dengan semua guru untuk mendapat maklumat murid cemerlang, sederhana dan lemah dalam pelajaran

3. Menerima rujukan daripada guru tentang keperluan kaunseling dan bimbingan untuk murid yang berkenaan.

1. Pengetua

2. GPK Pentadbiran

3. GPK HEM

2.0 Pengurusan dan pentadbiran

2.1 Memastikan bilik kaunseling terurus dan kondusif untuk menjalankann aktiviti bimbingan.

2.2 Mengurus sistem fail, buku rekod/ borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan rekod sesi kaunseling

1. Pekeliling-pekeliling perkhidmatan.

2. Buku Panduan

1. Kerjasama erat daripada guru kaunseling, guru SLAD, Guru Kesihatan dan guru yang berkenaan bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran berjalan dengan lancar.

2. Guru Kaunseling menghubungi agensi yang berkaitan bagi mendapatkan

Page 17: Fail Meja Gbksm

17FAIL MEJA GBKSM 2012

dengan baik.2.3 Merancang,

melaksana dan menilai aktiviti tahunan serta menyediakan laporan.

2.4 Menerima, menyusun dan mempamir maklumat pendidiikan kerjaya, pencegahan dadah, HIV, Aids dan rokok.

maklumat yang relevan

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

3. Guru Penolong Kanan HEM

4. Guru Kanan Mata Pelajaran

3.0 Akademik Merancang, melaksana dan mengawal selia

3.1 Pemilihan mata pelajaran Elektif

3.2 Kemahiran Belajar Membaca Mencatat Nota Pengurusan

masa Pengurusan Diri Mendengar Mengingat Mengulangkaji Menghadapi

Peperiksaan Menjawab

soalan

* Menilai aktiviti

1. Pekeliling- pekeliling Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

1. Ketua Panitia mengumpul maklumat tentang pencapaian mengikut mata pelajaran.

2. Guru Mata Pelajaran mengenalpasti murid yang berpotensi dan lemah.

3. Setiausaha Peperiksaan dalaman menganalisa pencapaian murid

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan.

2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

4.0 Kerjaya dan Pendidikan Tinggi

4.1 Merancang, melaksana,

1. Pekeliling- pekeliling

Perkhidmatan.

2. Buku Panduan

1. Guru Penasihat kelab Bimbingan dan Kaunseling / Kerjaya menyebarkan maklumat kerjaya.

Page 18: Fail Meja Gbksm

18FAIL MEJA GBKSM 2012

3. Guru Penolong Kanan HEM

mengawalselia dan menilai program Bimbingan dan Kaunseling kerjaya.

4.2 Merancang, menyedia dan mendedahkan peluang melanjutkan pelajaran di IPTA, IPTS, di dalam dan luar negara.

pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

3. Buku Panduan Kerjaya Jilid 1 - 6, Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Guru Penasihat Pembimbing Rakan Sebaya.

1. Pengetua mengeluarkan arahan

2. Guru Penolong Kanan HEM

5.0 Psikososial dan Kesejahteraan Mental

5.1 Menyedia, mentadbir dan menginterpretasikan ujian-ujian psikometrik

5.2 Merancang, menyelaras dan melaksana program-program yang melibatkan kemahiran sosial seperti: Komunikasi Asertif Pengurusan

stress Kemahiran

kerohanian Kemahiran

membuat keputusan

Kemahiran aplikasi

Kemahiran sintesis

Kemahiran analisis kritikal

1. Pekeliling- pekeliling Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

3. Ujian-ujian psikometri seperti ujian personaliti, ujian minat, dan lain-lain.

1. Jawatankuasa Bimbingan dan kaunseling

membantu melaksanakan program kemahiran sosial, perkembangan diri dan orientasi.

2. Panitia Pendidikan Islam dan Moral

Memberi dan mengembangkan

input dalam program yang dijalankan

3. Badan Kebajikan

Page 19: Fail Meja Gbksm

19FAIL MEJA GBKSM 2012

perkembangan remaja

penghargaan kendiri

konsep kendiri pengendalian

kendiri

5.3 Merancang, menyelaras dan melaksanakan program orientasi murid.

1. Pengetua mengeluarkan arahan

2. YDP PIBG Menyediakan

peruntukan kewangan bagi pembiayaan program

3. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

4. Guru Penolong Kanan HEM

6.0 Keibubapaan

6.1Merancang, melaksana, mengawal selia, menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

6.2 Merancang, melaksanakan, mengawal selia, menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi, keibubapaan dan khidmat rujukan.

1. Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

3. Mesyuarat dan surat edaran daripada PIBG.

1. Setiausaha PIBG memaklumkan

kepada ibu bapa yang terlibat.

2. Badan Kebajikan mengenalpasti

masalah/ isu penting murid di sekolah.

3. Guru Mentor menyimpanrekod perkembangan kendiri murid

4. Guru Tingkatan menyimpanrekod perkembangan akademik murid.

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

2. Pegawai Kesihatan

7.0 Pembangunan Diri

7.1 Mengendalikan sesi kaunseling individu/ kelompok berkaitan

1. Buku Panduan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling

1. Guru Disiplin menyimpan

rekod-rekod disiplin dan merujuk murid

Page 20: Fail Meja Gbksm

20FAIL MEJA GBKSM 2012

Tempatan

3. Guru Penolong Kanan HEM

kemahiran penyelesaian masalah.

7.2 Mewujudkan, melatih dan menilai pasukan Pembimbing Rakan Sebaya.

7.3 Merancang,

melaksana, mengawal selia dan menilai program-program kepimpinan murid.

2. Modul latihan Pembimbing Rakan Sebaya

3. Pekeliling- pekeliling perkhidmatan

4. Buku Panduan disiplin murid

kepada GBKSM

2. Guru Tingkatan menyimpan

rekod butiran murid untuk rujukan

3. Guru Penasihat PRS

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

2. Pegawai Kesihatan tempatan

3. Guru Penolong Kanan HEM

4. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah JPN

5. Cawangan Pencegahan Dadah dan Narkotik, PDRM

8.0 Pendidikan Pencegahan

8.1 Merancang, melaksana, mengawalselia, menilai program dan aktiviti pencegahan dan pemulihan seperti merokok, dadah inhalan dan HIV/AIDS.

1. Buku Panduan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling

2. Pekeliling- pekeliling perkhidmatan

3. Buku Panduan disiplin murid

1. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah, JPN

mengawalselia ’urine test’

menyediakan program khas kepada murid-murid berisiko tinggi

2. Pegawai AADK, PDRM dan Pegawai Kesihatan.

berhubung rapat dengan pihak sekolah (bahagian disiplin)

Page 21: Fail Meja Gbksm

21FAIL MEJA GBKSM 2012

5.0 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.1Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Kelompok/ Individu Secara Profesional Dan Beretika

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1 Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk.

GBKSM

2 Membuat temujanji dengan klien. GBKSM

3 Membuat sesi. GBKSM

4 Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang.

GBKSM

5 Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling. GBKSM

6 Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua. GBKSM

7 Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika diperlukan). GBKSM

8 Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). GBKSM

9 Mengemaskinikan laporan bimbingan dan kaunseling Kelompok.

GBKSM Sulit

Page 22: Fail Meja Gbksm

Lengkap

22FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.1.Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/Individu Secara Profesional Dan Beretika

Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk.

Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/individu

Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/ individu

Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang

Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling

Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani

Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu susulan sekiranya perlu

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu)

Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling kelompok/individu

Tamat

Tidak lengkap

Page 23: Fail Meja Gbksm

23FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.1Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok /

Individu Secara Profesional Dan Beretika

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN

1 Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk oleh guru.

2 Membuat temujanji dengan klien

3 Membuat sesi

4 Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang.

5 Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling.

6Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua untuk perhatian dan ditandatangani.

7Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika perlu.

8 Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu)

9 Mengemaskinikan Laporan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok.

Page 24: Fail Meja Gbksm

24FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.2Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada

Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

BIL. PROSES KERJA

PEGAWAIYANG

MELULUSKAN/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1. Menerima klien yang dirujukPengetua / PKHEM/

Guru Disiplin/ GBKSM

2. Membuat analisis keperluan GBKSM

3. Membuat temujanji GBKSM

4. Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis.

GBKSM

5. Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu)

GBKSM

6. Konsultasi (Jika perlu) Pakar Rujuk

7. Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

GBKSM

8.Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

GBKSM Sulit

Page 25: Fail Meja Gbksm

25FAIL MEJA GBKSM 2012

Page 26: Fail Meja Gbksm

26FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.2Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada

Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Menerima klien yang dirujuk

Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama klien

Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang dijalankan

Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan.

Tamat

Page 27: Fail Meja Gbksm

27FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.1 BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.2Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada

Murid-Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN

1 Menerima klien yang dirujuk

2 Membuat analisis keperluan

3 Membuat temujanji

4 Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis.

5 Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu)

6 Konsultasi (Jika perlu)

7 Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

8Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

Page 28: Fail Meja Gbksm

28FAIL MEJA GBKSM 2012

6.0 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.1Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan

Kaunseling Di Sekolah

Bil. Proses Kerja Pegawai yang meluluskan/dirujuk

Undang-undang/Peraturan

1. Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah.

Guru data

2. Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GBKSM

3.Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GBKSMBorang tersedia

dalam UBK

4.Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GBKSMGuru Tingkatan

Senarai Semak Mooney

5. Pengumpulan senarai semak

6.Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

GBKSMGuru Tingkatan

7.Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh

GBKSMPengetua

8. Perancangan program bimbingan dan kaunseling.

GBKSM

9. Pendokumentasian GBKSM

Page 29: Fail Meja Gbksm

29FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PWNGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.1Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Mula

Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah.

Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Pengumpulan senarai semak

Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh

Perancangan program bimbingan dan kaunseling.

Pendokumentasian

Tamat

Page 30: Fail Meja Gbksm

30FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.1Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan

Kaunseling Di Sekolah

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1 Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah

2 Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

3Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

4Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

5 Pengumpulan senarai semak

6Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

7Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh

8 Perancangan program bimbingan dan kaunseling

9 Pendokumentasian

Page 31: Fail Meja Gbksm

31FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.2Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan

Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN

/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Perbincangan dengan Pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling

Pengetua / PK 1 /PK HEMGBKSM

2

Perbincangan dengan GBKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama

GBKSM Takwim Sekolah

3GBKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan. GBKSM

4Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu

GBKSM

5Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan.

Pengetua

6 Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

PengetuaGBKSM

8Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

GBKSM

Page 32: Fail Meja Gbksm

32FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.2Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan

Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Mula

Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling

Perbincangan dengan GBKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama

GBKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan.

Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan.

Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Tamat

Page 33: Fail Meja Gbksm

33FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.2Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan

Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN

1

Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling

2

Perbincangan dengan GBKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama

3 GBKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan.

4Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan (jika perlu)

5Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan.

6 Draf akhir rancangan tahunan unit bimbingan dan kaunseling sekolah

7Pelaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Page 34: Fail Meja Gbksm

34FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.3

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber.

GBKSM

2

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang

GBKSM

3Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

4Membuat penilaian terhadap reachout yang telah disebarkan. GBKSM

5Pengubahsuaian (jika perlu)

Page 35: Fail Meja Gbksm

35FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.3

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik,

Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

Mula

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling melalui pelbagai sumber

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan diasingkan mengikut bidang.

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya.

Melakukan pengubahsuaian

Tamat

Page 36: Fail Meja Gbksm

36FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.3

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya,

Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber.

2

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang.

3

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

4Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya.

5 Melakukan pengubahsuaian jika perlu

Page 37: Fail Meja Gbksm

37FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.4Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1 / 1

BIL. PROSES KERJA

PEGAWAIYANG

MELULUSKAN/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1 Mengumpul data/maklumat murid. GBKSM /GPK/GPK

HEM

2 Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

GBKSM

3 Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Pengetua

4. Menghantar laporan kepada pengetua. Pengetua

Page 38: Fail Meja Gbksm

38FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.4Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan

Inventori Murid

Mula

Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Tamat

Page 39: Fail Meja Gbksm

39FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.4Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan

Inventori Murid

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1 Mengumpul data/maklumat murid.

2 Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

3 Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

4 Menghantar laporan kepada pengetua.

Page 40: Fail Meja Gbksm

40FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.5Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan

Kaunseling

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN

/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

GBKSM

2Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa. GBKSM

3 Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat.

GBKSM

4 Merangka kertas cadangan program. GBKSM

5 Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan.

Pengetua

6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa. Pengetua

7 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8 Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

AJK

9 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

GBKSM

Page 41: Fail Meja Gbksm

Lengkap

41FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.5Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan

Kaunseling

Mula

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa.

Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat

Merangka kertas cadangan program

Perbincangan dengan Pengetua untuk mendapat kelulusan.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

Tamat

Tidak Lengkap

Page 42: Fail Meja Gbksm

42FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.5 Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

2Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa.

3Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat

4Merangka kertas cadangan program

5Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan.

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

Page 43: Fail Meja Gbksm

43FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.6Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan &

Kaunseling Di Sekolah

BIL PROSES KERJA

PEGAWAIYANG

MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa.

GPK HEM

GBKSM

2

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan.

GBKSM

3Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya.

GBKSM

4 Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh

GBKSM

5

Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun.

GBKSM

6

Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual dibawa ke tahun berikutnya.

GBKSM

Page 44: Fail Meja Gbksm

44FAIL MEJA GBKSM 2012

7 Mengadakan perbincangan dengan pengetua dan menyerahkan salinan laporan

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.6Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan

Kaunseling

Mula

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Program Tahunan

Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya

Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tidak berjaya dijalankan

Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan aktiviti yang telah dijalankan

Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk dibawa ke tahun berikutnya.

Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan laporan

Tamat

Page 45: Fail Meja Gbksm

45FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.6Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan

Kaunseling Di Sekolah

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa

2

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan.

3

Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan beserta kesannya.

4

Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh seperti yang telah dirancangkan

5

Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun.

6

Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya.

7 Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan

Page 46: Fail Meja Gbksm

46FAIL MEJA GBKSM 2012

laporan

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.7Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN

/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar.

Pengetua

2Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar.

GBKSM

3Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun.

4

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi :4.1 Alatan4.2 Perabot4.3 Kemudahan4.4 Bahan Rujukan

5Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS .

GBKSM

6Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GBKSM

7Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan.

GBKSM

Page 47: Fail Meja Gbksm

47FAIL MEJA GBKSM 2012

8Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.7Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Mula

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar

Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan Program Kemahiran Belajar

Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan

Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS

Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan

Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Tamat

Page 48: Fail Meja Gbksm

48FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.7Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi

Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar.

2Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar

3Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun

4

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi:4.1 Alatan4.2 Perabot4.3 Kemudahan4.4 Bahan Rujukan

5Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS .

6Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

7Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan.

8 Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan

Page 49: Fail Meja Gbksm

49FAIL MEJA GBKSM 2012

dan kaunseling.

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.8Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua

Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN

/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Menerima surat atau arahan daripada pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas.

Pengetua

2

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan.

Pengetua / GPK1 / GPK HEM

3 Menyediakan kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan. Pengetua

5Melaksanakan program yang telah dirancang. GBKSM

6Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua.

Page 50: Fail Meja Gbksm

Lengkap

50FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.8Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua

Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Mula

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM

berkaitan dengan sesuatu tugas yang

berkenaan

Menyediakan kertas cadangan program.

Pembentangan kertas cadangan program bersama pengetua

Melaksanakan program yang telah dirancang

Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua

Tamat

Tidak Lengkap

Page 51: Fail Meja Gbksm

51FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.8Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua

Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/)

CATATAN

1

Menerima surat atau arahan daripada Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas.

2

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan.

3Menyediakan kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan.

5Melaksanakan program yang telah dirancang.

6Mendokumentasikan laporan dan menyerahkan kepada pengetua.

Page 52: Fail Meja Gbksm

52FAIL MEJA GBKSM 2012

7.0 BIDANG KERJAYA

Proses Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.3.1 Program Pameran Kerjaya

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

GBKSM

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

Guru Kanan Bidang

3 Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan Pengetua

5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan

PengetuaGBKSM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Pengetua

8Program Pameran Kerjaya berlangsung AJK

9 Penyediaan laporan untuk diserahkan GBKSM

Page 53: Fail Meja Gbksm

53FAIL MEJA GBKSM 2012

kepada pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.3.1 Program Pameran Kerjaya Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Menyediakan kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu)

Program berlangsung

Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua

Tidak lengkap

Lengkap

Page 54: Fail Meja Gbksm

54FAIL MEJA GBKSM 2012

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.3 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.3.1 Program Pameran Kerjaya

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/)

CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Jawatankuasa

6Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan

7Mesyuarat Jawatankuasa kedua(Jika perlu)

8 Program Pameran Kerjaya berlangsung

9Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

Page 55: Fail Meja Gbksm

55FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1 Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

GBKSM

Mengikut carta aliran

perkhidmatan kaunseling

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3 Menyediakan kertas cadangan program GBKSM

5Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan Pengetua

6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

7 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

8Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung AJK

Inventori Minat Kerjaya

9 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

Page 56: Fail Meja Gbksm

56FAIL MEJA GBKSM 2012

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat

Penyediaan kertas cadangan program

Tidaklengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Lengkap

Page 57: Fail Meja Gbksm

57FAIL MEJA GBKSM 2012

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat Kerjaya

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran

3 Menyediakan kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

7Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung

8 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Page 58: Fail Meja Gbksm

58FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1

Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya

GBKSM

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Pengetua

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengetua

6Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya AJK

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Page 59: Fail Meja Gbksm

59FAIL MEJA GBKSM 2012

8Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung AJK Pelaksana

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

Page 60: Fail Meja Gbksm

60FAIL MEJA GBKSM 2012

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya

Tidak lengkap Lengkap

Page 61: Fail Meja Gbksm

61FAIL MEJA GBKSM 2012

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/)

CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

8.0 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Page 62: Fail Meja Gbksm

62FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1.Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat orientasi murid

GBKSM

2.Mengenal pasti kumpulan sasaran

GBKSM

3.Membuat kertas cadangan program

GBKSM

4.Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Pengetua

5. Mesyuarat JawatankuasaPengetua

6Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Pengetua

7 Pelaksanaan program orientasiAJK

8Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.1

Page 63: Fail Meja Gbksm

63FAIL MEJA GBKSM 2012

Program Orientasi Murid

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program orientasi murid berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.1

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 64: Fail Meja Gbksm

64FAIL MEJA GBKSM 2012

Program Orientasi Murid

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

8 Program Orientasi Murid berlangsung

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Page 65: Fail Meja Gbksm

65FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

tentang maklumat program selepas PMR

GBKSM

2Mengenalpasti kumpulan sasaran

GBKSM

3Membuat kertas cadangan program

GBKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa

Pengetua

6Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

7Pelaksanaan program. AJK

Guru Tingkatan 3

8

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTALSub aktiviti 5.5.2

Page 66: Fail Meja Gbksm

66FAIL MEJA GBKSM 2012

Program Selepas PMR

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program selepas PMR berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 67: Fail Meja Gbksm

67FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMR

BILPROSES KERJA TANDAKAN

(/)

CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan

murid tentang maklumat program

selepas PMR

2Mencari kumpulan sasaran murid

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk

kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

7Program selepas PMR berlangsung

8Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Page 68: Fail Meja Gbksm

68FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Murid

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

daripada maklumat SSDM

GBKSM

Guru SSDM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Edaran borang kebenaran ibu bapa AJK

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

8Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid AJK

Guru Disiplin

9

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri

Page 69: Fail Meja Gbksm

69FAIL MEJA GBKSM 2012

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid daripada SSDM

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Edaran borang kebenaran ibu bapa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program Kem Bina Diri berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 70: Fail Meja Gbksm

70FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan

murid tentang maklumat program

selepas PMR

2Mencari kumpulan sasaran murid

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk

kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Edaran borang kebenaran ibu bapa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

8Program selepas PMR berlangsung

9Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Page 71: Fail Meja Gbksm

71FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

untuk Program Mentor Mentee

GBKSM

Guru SSDM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Taklimat kepada Mentor GBKSM

7Taklimat kepada Mentee GBKSM

8Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

9Penyerahan Mentor kepada Mentee

10Program Mentor Mentee berlangsung AJK

11Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Page 72: Fail Meja Gbksm

Lengkap

72FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Sekolah

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Mentor Mentee

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Taklimat kepada Mentor

Taklimat kepada Mentee

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Penyerahan Mentor kepada Mentee

Program Mentor Mentee berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Tidak Lengkap

Page 73: Fail Meja Gbksm

73FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan

murid untuk program Mentor Mentee

2Mencari kumpulan sasaran murid

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk

kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Taklimat kepada Mentor

7Taklimat kepada Mentee

8Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

9Penyerahan Mentor kepada Mentee

10Program Mentor kepada Mentee

berlangsung

11Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Page 74: Fail Meja Gbksm

74FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

untuk Program Sekolah Selamat

GBKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat GPK HEM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

8Majlis Pelancaran Sekolah Selamat AJK

9Program Sekolah Selamat berlangsung AJK

10Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN MENTAL

Page 75: Fail Meja Gbksm

75FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Majlis Pelancaran Sekolah Selamat

Program Sekolah Selamat berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 76: Fail Meja Gbksm

76FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6 Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

8Majlis Pelancaran Program Sekolah Selamat

9 Program Sekolah Selamat berlangsung

10Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

9.0 BIDANG KEIBUBAPAAN

Proses Kerja

Page 77: Fail Meja Gbksm

77FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk kursus kemahiran keibubapaan

GBKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GBKSM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Kursus Kemahiran Keibubapaan

berlangsung

AJK

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Page 78: Fail Meja Gbksm

Lengkap

78FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Tidak Lengkap

Page 79: Fail Meja Gbksm

79FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk kursus kemahiran keibubapaan

GBKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GBKSM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Kursus Kemahiran Keibubapaan

berlangsung

AJK

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Page 80: Fail Meja Gbksm

Lengkap

80FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Tidak Lengkap

Page 81: Fail Meja Gbksm

81FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.6.1Kursus Kemahiran Keibubapaan

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan

2 Mencari kumpulan sasaran

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

9Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

10 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Page 82: Fail Meja Gbksm

82FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk Program Permuafakatan Ibu

Bapa /Penjaga

GBKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan

pengetua dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika

perlu)

7Program Permuafakatan Ibu Bapa /

Penjaga berlangsung

AJK

8Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Page 83: Fail Meja Gbksm

83FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa/Penjaga

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program Permuafakatan Ibu Bapa berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 84: Fail Meja Gbksm

84FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu Bapa

BILPROSES KERJA TANDAKAN

(/)

CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu

bapa untuk Program Permuafakatan

Ibu Bapa

2Mencari kumpulan sasaran

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua / YDP

untuk kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

7Program Permuafakatan Ibubapa

berlangsung

8Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.6

Page 85: Fail Meja Gbksm

85FAIL MEJA GBKSM 2012

BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.3Konferens Bersama Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses

Pendidikan Dan Perkembangan Murid

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk konferens bersama agensi luar

GBKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GBKSM

3Membuat kertas cadangan program GBKSM

4Membuat perbincangan dengan

pengetua dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi luar yang berkaitan

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

8Konferens bersama agensi luar AJK

9Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6

Page 86: Fail Meja Gbksm

86FAIL MEJA GBKSM 2012

BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.3Konferens Dengan Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses

Pendidikan Dan Perkembangan Murid

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk program konferens dengan agensi luar

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Konferens dengan agensi luar

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 87: Fail Meja Gbksm

87FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.3Konferens Bersama Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses

Pendidikan Dan Perkembangan Murid

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu

bapa untuk konferens bersama agensi

luar

2Mencari kumpulan sasaran

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua / YDP

untuk kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Berhubung dengan agensi luar

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

8Program Permuafakatan Ibu bapa

9Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

10.0 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MUEID

Page 88: Fail Meja Gbksm

88FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.1 Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1. Menyediakan kertas cadangan program

GBKSM

2. Mengadakan outreach PRS di sekolah GBKSM

3. Perbincangan dengan pengetuaGBKSM

Pengetua

4. Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program

GBKSM

5. Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS

GBKSM

6. Mesyuarat AJK PRS sekolah GBKSM

7.Mengadakan kursus bagi PRS Bongsu, Muda dan Sulong

GBKSM

8. Mengadakan kursus PRS Bestari GBKSM

9. Penganugerahan Pengetua

10.

Tindakan susulan:Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang.

GBKSM

11. Menyerahkan laporan kepada pengetua.

GBKSM

Carta Aliran Kerja

Page 89: Fail Meja Gbksm

89FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.1 Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

Mula

Mengadakan outreach PRS di sekolah

Memaklumkan kepada pengetua untuk mendapatkan persetujuan

Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program

Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS

Mesyuarat AJK PRS sekolah

Mengadakan kursus PRS Bongsu, Muda dan Sulong

Mengadakan kursus PRS Bestari

Penganugerahan

Penyerahan Laporan

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Page 90: Fail Meja Gbksm

90FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.7.1 Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1.Menyediakan kertas cadangan program penubuhan PRS di sekolah

2. Menyediakan rancangan tahunan PRS.

3.Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua

4.Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program

5. Pemilihan peserta

6. Melantik AJK PRS

7. Mesyuarat AJK PRS sekolah

8.Mengadakan kursus PRS Bongsu,Muda dan Sulong

9. Mengadakan kursus PRS Bestari

10. Pentauhliahan

11.

Tindakan susulan:Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang.

12. Menyerahkan laporan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.7BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Page 91: Fail Meja Gbksm

91FAIL MEJA GBKSM 2012

Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin Murid

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG

LULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1. Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

Guru Disiplin /Guru Tingkatan

Warden /GBKSM

2. Membuat kertas cadangan Pengetua

3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.

5. Menyediakan alatan keperluan program

6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola

7. Pelaksanaan program. GBKSM

8. Penyediaan dan laporan program untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.7

Page 92: Fail Meja Gbksm

Lengkap

92FAIL MEJA GBKSM 2012

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin Murid

Mula

Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

Merangka kertas cadangan

Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama untuk merancang program yang akan dijalankan

Menyediakan alatan keperluan program

Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola.

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.7

Tidak Lengkap

Page 93: Fail Meja Gbksm

93FAIL MEJA GBKSM 2012

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin Murid

BIL PROSES KERJATANDAKAN

( / ) CATATAN

1.Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

Guru Disiplin /Guru Tingkatan

Warden /GBKSM

2. Membuat kertas cadangan Pengetua

3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.

5. Menyediakan alatan keperluan program

6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola

7. Pelaksanaan program. GBKSM

8. Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

11.0 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN/ ROKOK/ ALKOHOL

Page 94: Fail Meja Gbksm

94FAIL MEJA GBKSM 2012

Proses Kerja

Aktiviti 5.8 BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Sub aktiviti 5.8.1Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG

LULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1. Membuat kajian keperluan program.Guru Displin/Guru

Tingkatan/ Waden / GBKSM

2. Mengenal pasti kumpulan sasaran.

3. Merangka kertas cadangan program.

4. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

5. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua

6.Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Pengetua

7.Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Pengetua

8. Program dijalankan.

9. Mesyuarat post mortem.

10. Menghantar laporan. Pengetua

11.Membuat tindakan susulan (Jika perlu)

Carta Aliran Kerja

Page 95: Fail Meja Gbksm

Tidak Lengkap

Lengkap

95FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.8BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Sub aktiviti 5.8.1Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok /

Alkohol / HIV / AIDS

Mula

Membuat kajian keperluan program.

Mengenal pasti sasaran

Menyediakan kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat ahli jawatankuasa

Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat.

Program dijalankan

Mesyuarat post mortem

Menyediakan laporan.

Tamat

Senarai Semak

Page 96: Fail Meja Gbksm

96FAIL MEJA GBKSM 2012

Aktiviti 5.8BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Sub aktiviti 5.8.1Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1. Membuat kajian keperluan program.

Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden / GBKSM

2. Mengenal pasti kumpulan sasaran.

3. Merangka kertas cadangan program.

4. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

5. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua

6.Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Pengetua

7.Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Pengetua

8. Program dijalankan.

9. Mesyuarat post mortem.

10. Menghantar laporan. Pengetua

11. Membuat tindakan susulan (Jika perlu)

Page 97: Fail Meja Gbksm

97FAIL MEJA GBKSM 2012

12.0 JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIL JENIS BORANG NO. RUJUKAN CATATAN

1 Borang Khidmat Kaunseling Individu BK05

2 Borang Khidmat Kaunseling Kelompok BK06

3 Borang Temujanji Khidmat Kaunseling BK07

4 Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid BK08

5 Borang Rujukan Khidmat Kaunseling BK09

6 Borang Rujukan Murid oleh pihak lain BK10

7 Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling BK11

8 Rekod Sesi Kaunseling Individu BK12

9 Rekod Sesi Kaunseling Kelompok BK13

10Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah BK18

11 Borang Perancangan Tahunan BK22

12 Borang Penyata Kewangan BK24

Page 98: Fail Meja Gbksm

98FAIL MEJA GBKSM 2012

13.0 Peraturan Pentadbiran

7.1 Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling Individu / Kelompok.

Peraturan Pentadbiran

a) Klien atau perujuk menghubungi GBKSM untuk membuat temujanji

dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ).

b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan / Guru Disiplin / Guru – Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu mengisi borang BK09 dan BK04.

c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan kehadirannya. GBKSM dan klien memperkenalkan diri.

d) Pada permulaan sesi, GBKSM memberikan borang pernyataan masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GBKSM memfokus dan mengenalpasti situasi klien.

e) Sesi dijalankan.

f) GBKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain.

g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling.

h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.

7.2 Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lain-lain Peraturan Pentadbiran

a) Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua berkaitan dengan kertas cadangan program.

Page 99: Fail Meja Gbksm

99FAIL MEJA GBKSM 2012

b) Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi RM 1.00).

c) Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri masing-masing).

d) Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

e) Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga.

f) Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum, semasa dan selepas program.

g) Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan, guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut prosedur Sekolah Selamat.

h) Menyediakan Laporan Program.

7.3 Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik

Peraturan Pentadbiran

a) Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir dengan ujian tersebut.

b) Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk diperjelaskan kepada klien.

c) Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai limitasi kesahihan.

d) Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa sesi kaunseling dijalankan.

e) Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika kerahsiaan.

Page 100: Fail Meja Gbksm

100FAIL MEJA GBKSM 2012

14.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

1. KP : 8613/Jld 3/6.Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973.

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975.Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September 1975.

3. Surat Pekeliling Bil 7/1975 Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar, Bertarikh 19 Ogos 1975.

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978.Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978.

5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34).Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27 Jun 1978.

6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983.Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25 Februari 1983.

7. KP(BS) 8591/Jld II (4).Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983.

8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983.Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983.

9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984.Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984.

10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73).Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta Kursus Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat ( Lingkungan 25 KM).

11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995.Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah Sambilan.

Page 101: Fail Meja Gbksm

101FAIL MEJA GBKSM 2012

12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995. Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6.

14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.

15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996.Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di Sekolah Menengah.

16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997.Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.

17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002. Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.

19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002.Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.

20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002. Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003.

21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003.Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih.

22. Undang-undang Malaysia Akta 611.Akta Kanak-kanak 2001.

23. Undang-undang Malaysia Akta 580.Akta Kaunselor.

24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.

Page 102: Fail Meja Gbksm

102FAIL MEJA GBKSM 2012

15.0 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH(DIISI OLEH GBKSM )

Bil Jawatankuasa Jawatan Yang Disandang

Page 103: Fail Meja Gbksm

103FAIL MEJA GBKSM 2012

16.0 Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan

BIL. JENIS TUGAS MASA DIAMBIL JUMLAH UNIT SEMINGGU

1. Sesi Kaunseling Individu 40 minit 10

2. Sesi Kaunseling Kelompok 40 minit 3

3. Pengurusan dan Pentadbiran 30 minit 4

4. Pengajaran Kaunseling 40 minit 4

5. Mesyuarat / Kursus / Bengkel 40 minit 1

6. Penyediaan Kertas Kerja 40 minit 2

7. Pelaksanaan Program 80 minit 1

Jumlah Keseluruhan Masa Diambil 1000 minit

Page 104: Fail Meja Gbksm

104FAIL MEJA GBKSM 2012

17.0 SENARAI TUGAS HARIAN

Nama Guru :

Jawatan:

Tarikh:

Bil Butir-Butir Tugas Catatan

Page 105: Fail Meja Gbksm

105FAIL MEJA GBKSM 2012