of 202 /202
FAIL MEJA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID MOHAMMAD B SAID GPKHEM SMKTI 16/4/2011 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH 730000 TAMPIN NEGERI SEMBILAN http://myhemsmti.blogspot.com Page 2 HEM SMK Taman Indah 2012

Fail meja-hem-

  • Upload
    syaaban

  • View
    40.434

  • Download
    28

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Fail meja-hem-

FAIL MEJAPENGURUSAN HAL EHWAL MURID

MOHAMMAD B SAIDGPKHEM SMKTI

16/4/2011

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN INDAH730000 TAMPIN

NEGERI SEMBILAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 2 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 2: Fail meja-hem-

1.0PENGURUSAN

DISIPLIN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 3 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 3: Fail meja-hem-

1.1 PENGURUSAN DISIPLIN PELAJAR1.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI

DENGAN PEGAWAI LAIN.

1.1.1.1 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN (AM)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

PPD Mendapatkan laporandisiplin daripada sekolah-sekolah

Merujuk kepada semuaperaturan danpekeliling serta edaranBuku PanduanPengurusan Disiplinyang dikeluarkan olehKementerian PelajaranMalaysia.

JPNS

Pengetua Menghantar laporan kePPD.

Mengambil tindakandisiplin termasukgantung dan buangsekolah

Merujuk kepada BukuPanduan PengurusanDisiplin SekolahPek. Ikhtisas Bil.

3/1971Pek. Ikhtisas Bil.

1/72, Bil 9/75,Peraturan Am

Sekolah,1951Ordinan Pelajaran,

1957, Peraturan-peraturan Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959.

Pek. Ikhtisas Bil.8/1983Pek. Ikhtisas Bil.8/1983

PPD

Merancang programdisiplin

Memastikanpengurusan disiplinberjalan baik

Menghantar laporankepada Guru Besar

sama seperti di atas PengetuaPPD

Guru Disiplin Menjalankan programpeningkatan.

Mengambil tindakandisiplin

Membuat laporan

Merujuk BukuPeraturan DisiplinSekolah

Pengetua

http://myhemsmti.blogspot.com Page 4 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 4: Fail meja-hem-

1.1.1.2 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN (KES BERAT)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis TugasPegawaiPelajaranDaerah

1.Menerima laporan2.Membuat lawatan/

tinjauan ke sekolah.3.Mengesahkan dan

memanjangkan kepadapihak tertentu

4.Menyediakan laporan keJPNS

5.Memastikan sekolahmemiliki dan merujukdokumen-dokumenberkaitan disiplin.

Merujuk kepada semuaperaturan-peraturan danpekeliling-pekelilingserta edaran BukuPanduan PengurusanDisiplin yangdikeluarkan olehKementerian PelajaranMalaysia.

Jabatan PelajaranNegeri.

Pengetua 1.Mempengerusikanmesyuarat lembagadisiplin

2.Menimbang kewajaranhukuman

3.Menandatangani suratmenjatuhkan hukuman

4.Maklumkan kepada ibu-bapa/pelajar bagi-melaksanakan hukuman-menimbang kes rayuan-memanggil mesyuaratkhas kes rayuan.

Merujuk kepada BukuPanduan PengurusanDisiplin Sekolah1. Pek. Ikhtisas Bil.

3/19712. Pek. Ikhtisas Bil.

1/72, Bil 9/75,3. Peraturan Am

Sekolah,19514. Ordinan Pelajaran,

1957, Peraturan-peraturan Pelajaran(Disiplin Sekolah)1959.

5. Pek. Ikhtisas Bil.1983

6. Pek. Ikhtisas Bil.8/1983

Pejabat PelajaranDaerah

Guru Disiplin 1.Mengumpulkan dokumenyang berkaitan dengan kes2.Memanggil mesyuaratlembaga disiplin3.Mencatat minit mesyuarat4.Melaksanakan sistemrekod5.Menghubungi ibu bapa/penjaga pelajar atas arahanPengetua6.Membantu GPK HEMmenyediakan laporan.

Merujuk Buku PeraturanDisiplin Sekolah Pengetua

http://myhemsmti.blogspot.com Page 5 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 5: Fail meja-hem-

1.1.1.3 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN(KES DISIPLIN SEDERHANA)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Pengetua 1. Terima laporan kes.2. Sahkan laporan kes.3. Jatuhkan hukuman.4. Tanda tangan surat

laporan kepada ibu bapaatau pejaga.

Pek. Iktisas Bil 2/ 1975

Pek Iktisas Bil 2/1976

Setiausaha disiplinLembaga disiplinGuru BimbinganMentorGuru KelasWaden.

Setiausaha 1. Terima laporan untukdifailkan

2. Rekodkan kes

Lembaga disiplin

GuruBimbingan Jalankan sesi kaunseling

Mentor Beri nasihat kepadaMentee

Waden Awasi disiplin pelajarGuru Kelas Pantau kemajuan pelajar

1.1.1.4 SENARAI TUGAS PENGURUSAN DISIPLIN (KES RINGAN)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Pen.PPD(Sektor Peng.Kemanusiaan)

PenyeliaKanan HEM(PPD)

Pengetua

Disiplin – Kes Ringan Pek. Iktisas Bil 2/1975

Pek. Iktisas Bil 2/1976

Peraturan Am Sekolah1951.

S/U DisiplinLembaga DisiplinGuru BimbinganMentorGuru KelasWarden

http://myhemsmti.blogspot.com Page 6 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 6: Fail meja-hem-

1.1.1.5 SENARAI TUGAS PENGURUSAN PENGAWAS

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Pengetua Menyenaraikan danmengemukakan calonpengawas yang telahdipilih kepada GPK HEM

Guru BimbinganGuru DisiplinSemua Guru

Pengetua Menguruskan majlispelantikan pengawassekolah.

Semua Guru

Pengetua Mengadakan kursuskepimpinan dan kesedaranuntuk pengawas

Surat PekelilingIkhtisas Bil.7/1986Langkah-langkahKeberkesanan DisiplinSekolah

Guru BimbinganGuru Disiplin

Pengetua Menyediakan danmenerangkan bidang tugasdan jadual tugas pengawas

Guru PengawasGuru Disiplin

1.Guru Disiplin2.Semua Guru

Membimbing danmembantu pengawasdalam menguatkuasakanperaturan sekolah

Semua gurupengawassemua guruguru bertugas harian

Pengetua Menyediakan sijilpenghargaan kepadapengawas

Guru Pengawas

1.Guru Dsiplin2.Semua Guru

Membantu pihak sekolahmemastikan hubunganantara guru dan pelajar danpihak sekolah sentiasaterjalin dengan erat ,harmoni dan mesra.

Semua gurupengawas, Semuaguru

1. Pengetua2.Semua Guru

Menjadi penghubungantara pelajar dan pihakpentadbir dan guru dalammenyelesaikan masalah.

Semua gurupengawasSemua guruGuru bertugas harian

1. Pengetua2. Semua Guru

Membantu pihak sekolahmemastikan peraturan danundang-undang sekolahberjalan dengan baik,lancar dan sempurna.

Semua gurupengawasSemua guruGuru bertugas harian

Pengetua Menjadi penggerak utamaaktiviti rasmi sekolahseperti Hari AnugerahCemerlang, Jamuan AkhirTahun , Sambutan HariGuru , Perayaan-perayaandan lain-lain.

Guru penasihat yangberkaitan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 7 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 7: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

1. Pengetua2. Guru

Disiplin3. Guru

Pengawas

Mengadakan mesyuaratAgung , mesyuarat bulanandan mesyuarat khas (jikaperlu)

Guru Pengawas

1 . Pengetua2. Guru

Disiplin3. Guru

Pengawas

Bertindak sebagaiPengerusi Majlis Penasihatdan Kebajikan Pengawas

1.1.1.6 SENARAI TUGAS LAPORAN SSDM & e-disiplin

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Penolong PPDHEM

Kumpul dan satukanmaklumat

a. Akta Pendidikanb. Surat Pekeliling

Iktisas

Guru Bimbingankumpulkan data danmasukkan dalamdisket.Guru Bimbinganhantar ikut tarikhyang telahditetapkan.

Pengetua Semak data dan pastikandata tepat dan benar.

Akta PendidikanSurat Pekeliling Iktisas

Semua gurumerujukkan kesdisiplin kepada gurudisiplin.Guru disiplin ambiltindakan danmerekod.

Guru Bimbinganmemberibimbingan dankaunseling kepadamurid yangdirujukkan.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 8 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 8: Fail meja-hem-

1.1.1.7 SENARAI TUGAS LAPORAN MEDIA/POLIS

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Unit HEM JPN Majukan laporan yangditerima kepada KPM

a. Akta Pendidikanb. Surat Pekeliling

Iktisas

PPD (HEM)Pengetua GuruBimbingan

PPD (HEM) Bantu pihak sekolahmenjalankan siasatan.

a. Akta Pendidikanb. Surat Pekeliling

Iktisas

PengetuaGuru BimbinganGuru DisiplinGuru yangterlibat

Pengetua a. Buat siasatanUntuk memastikanKesahihan kes

b. Bat laporansiasatan danmenghantarnya.

a. Akta Pendidikanc. Surat Pekeliling

Iktisas

Guru BimbinganGuru DisiplinGuru Yang terlibatIbu bapa yangterlibat

1.1.1.8 SENARAI TUGAS PROGRAM SALAH LAKU SIFAR

TugasPegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PegawaiPelajaranDaerah

a) Membuat pemantauanke sekolah.

b) M enerima laporandaripada pihak sekolah.

c) Membuat pemantauanke sekolah.

d) Menyediakan laporanke Jabatan PendidikanNegeri.

e) Memastikan sekolahmemiliki dan merujukdokumen – dokumenberkaitan Salah LakuSifar Khasnya dandisiplin amnya.

Rujuk kepada semuaperaturan – peraturandan perkeliling –perkeliling serta edaranbuku panduanpengurusan disiplinKementerian PelajaranMalaysia.

Pengarah PelajaranNegeri

http://myhemsmti.blogspot.com Page 9 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 9: Fail meja-hem-

TugasPegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua a) Menubuhkanjawatankuasaprogram kearah Salah LakuSifar.

b) Memberidorongankepada guru –guru AhliJawatankuasa.

c) Sentiasaperihatin danpeka terhadappenubuhanyang berlaku.

d) Meneliti semualaporan disiplin.

e) Mengambiltindakanbersesuaian.

f) Menerimamaklum balasprogramdijalankan.

Merujuk kepada bukupanduan pengurusandisiplin sekolah.- Pek. Ikhtisas Bil.3/1971, Bil. 1/72, Bil.9/75-Ordinan pelajaran1997, peraturan –peraturan pelajaran(disiplin sekolah) 1999.-Pek. Ikhtisas Bil.8/1983

Pegawai PelajaranDaerah, PejabatPelajaran Daerah.

a) Menyemak rekoddisiplin.

b) Memanggil danmenasihati pelajar yangmempunyai kes salahlaku.

c) Mengenal pasti pelajarberisiko.

d) Mengingatkan pelajartentang peraturansekolah secaraberterusan.

e) Membantu guru – gurumelaksanakan prosedur.

f) Mengatasi punca –punca berlaku masalahdisiplin

g) Mengadakan pertemuandengan pemimpin –pemimpin pelajarsecara berterusan.

Buku Peraturan –peraturan dan tatatertibsekolah. Panduantatacara disiplinsekolah untuk GuruBesar dan Guru 1988,KPM, KL.

Pengetua

http://myhemsmti.blogspot.com Page 10 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 10: Fail meja-hem-

TugasPegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

h) Menyelia pelaksaanprogram.

i) Menyelia keberkesanankumpulan sasaranselepas program.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 11 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 11: Fail meja-hem-

1.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Disiplin (Ringan, Sederhana, Berat)

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

(a) The School (General) Regulation 1951

(b) The School (Societies) Regulation 1956

(c) The School (Tours) Regulation 19059

(d) Ordinan Pelajaran 1957, Peraturan-Peraturan Pelajaran (Disiplin Sekolah) 1959.

(e) Surat Pekeliling ‘Profesional’ Kementerian Pelajaran Bil. 6/1968 dan 8/1968.

(f) Surat Pekeliling Ikhtisas 1968 – 2005.

(g) Buku Panduan Tatacara Disiplin Sekolah Untuk Guru Besar dan Guru

1.3 PROSES KERJA1.3.1 PROSES KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (AM)

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Perancangan Program DisiplinMurid Tahun 2005 [ PenggubalanKertas Kerja/Cadangan]

Penubuhan Jawatankuasa ProgramDisiplin Tahun 2005

Memilih para peserta berdasarkanbuku rekod disiplin [ pelajar yangbermasalah]

Mengadakan Mesyuarat AhliJawatankuasa Program

Memanggil dan memberi taklimatkepada Ahli Jawatankuasa dan parapeserta

Menghubungi penceramah yangdipilih dan jabatan-jabatan awamyang berkaitan

Pegawai PelajaranDaerah

Pengetua

Pek. Iktisas Bil 9/1975

Pek. Iktisas Bil 4/1976

Per. Iktisas Bil 9/1975Peraturan Am Sekolah1951

http://myhemsmti.blogspot.com Page 12 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 12: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

7.

8.

Membuat permohonan daripadaPengetua dan Pegawai PelajaranDaerah untuk melaksanakanprogram

Melengkapkan senarai semak

1.3.2 PROSES KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (KES BERAT)

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1

2

3

4

5

6

Menerima laporan kes BeratMencatat butiran kes :

nama pelajar terlibat tarikh dan masa jenis salah laku saksi bahan bukti

Menjalankan siasatanSesi perjumpaan/menemuduga pelajar erlibat.Sesi soal siasat saksi.Pengecaman bahan buktiMengenal pasti punca.Menentukan kesahihanMenerima pengakuan pelajar

Maklum kes kepada Pengetua.3.1 Lisan3.2 Bertulis – borang aduan

Menentukan kategori kesalahan4.1 Kes dalaman4.2 Kes polis4.3 Kes Jabatan Kebajikan

Menghubungi ibu bapa/penjagaMemastikan ibu bapa/ penjagahadir ke sekolahMenerima keterangan ibu bapa

Membuat keputusan

Pengetua Pek. Iktisas Bil 2/1975

Pek. Iktisas Bil 2/1976

Peraturan Am Sekolah1951

http://myhemsmti.blogspot.com Page 13 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 13: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

7

8

9

6.1 Menentukan jenis hukuman6.2 Menjatuhkan hukuman6.2 Mempertimbangkan rayuan

Merekod7.1 Mengisi borang kesalahan

disiplin pelajar7.2 Mengeluarkan surat amaran

kepada ibu bapa /penjaga7.3 Mengeluarkan sijil berhenti

sekolah

Menyediakan laporan8.1 Laporan lengkap.8.2 Menyedia surat laporan

kepada :(mengiklut keperluan kes)i) ibubapa / penjaga.ii) PIBGiii) PPDiv) JPNv) Unit Disiplin KPMvi) Pengetuavii) Polisviii) Jabatan Kebajikan

Masyarakat

Menyerah kes pelajar berkenaankepada Guru Bimbingan sekolah

9.1. Memastikan klien menjalaniproses kaunseling.

9.2. Maklumbalas daripadaGuru Bimbingan (jika perlu)

1.3.4 PROSES KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (KES SEDERHANA)

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima laporan Guru Besar2 Sahkan laporan kes3 Jatuhkan hukuman4 Tanda tangan surat laporan kepada

ibu bapa atau pejaga

http://myhemsmti.blogspot.com Page 14 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 14: Fail meja-hem-

JAWATAN : GPK HEM

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima laporan Pengetua2 Jalankan siasatan3 Beri laporan kepada Guru Besar4 Sediakan surat laporan kepada ibu

bapa/ penjaga

JAWATAN : SETIAUSAHA DISIPLIN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima laporan Pengetua2 Rekodkan kes

JAWATAN: GURU BIMBINGAN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Jalankan sesi kaunseing Pengetua2 Membuat laporan PK HEM

JAWATAN : GURU KELAS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Pantau pelajar Pengetua2 Membuat laporan PK HEM

http://myhemsmti.blogspot.com Page 15 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 15: Fail meja-hem-

1.3.5 PROSES KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (KES RINGAN)

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Menerima laporan kes ringanMencatat butiran kes :o nama pelajar terlibato tarikh dan masao jenis salah lakuo saksio bahan bukti

PengetuaGuru-guruGuru KelasGuru Disiplin

Pek. Iktisas Bil 2/1975

Pek. Iktisas Bil 2/1976

Peraturan Am Sekolah1951

2 Menentukan kekerapan kes:o Rujukan kepada catatan

kesalahan lalu daripada rekodsalahlaku pelajar.

o Mengenalpasti kekerapano Menentukan aras keseriusan

salahlaku.

Guru DisiplinGuru Pengawas

Pek. Iktisas Bil 2/1975

Pek. Iktisas Bil 2/1976

Peraturan Am Sekolah1951

3 Menjalankan siasatan:o Sesi perjumpaan/

menemuduga pelajar terlibat.o Sesi perjumpaan dengan

saksi.o Pengecaman bahan buktio Mengenalpasti punca.o Menentukan kesahihano Menerima pengakuan pelajar

Guru DisiplinGuru Pengawas

Guru Bimbingan

Pek. Iktisas Bil 2/1975

Pek. Iktisas Bil 2/1976

Peraturan Am Sekolah1951

4 Laporan kepada Pengetua.o Laporan lengkap.o Mencadangkan jenis hukuman

PengetuaPek. Iktisas Bil 2/1975Pek. Iktisas Bil 2/1976Peraturan Am Sekolah1951

5 Menyediakan surat laporan kepadaibubapa / penjaga.o Menyediakan surat

pemberitahuan yang standardo Melengkapkan maklumato Memastikan surat diposkan ke

alamat yang betul

Ibubapa/Penjaga

Guru Bimbingan

Penolong PegawaiTadbir

Pek. Iktisas Bil 2/1975Pek. Iktisas Bil 2/1976Peraturan Am Sekolah1951

6 Merekodkan kes.o Menyerahkan salinan laporan

salahlaku pelajar dan laporankepada ibubapa untuk difailkanoleh s/usaha.

Pek. Iktisas Bil 2/1975Pek. Iktisas Bil 2/1976Peraturan Am Sekolah1951

http://myhemsmti.blogspot.com Page 16 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 16: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

Menyerah pelajar berkenaankepada Guru Bimbingan ( jika perlu).o Memastikan klien menjalani

proses kaunseling.o Maklumbalas dari Guru

Bimbingan (jika perlu)

Guru Bimbingan

Guru Kelas

Pek. Iktisas Bil 2/1975Pek. Iktisas Bil 2/1976Peraturan Am Sekolah1951

1.3.6 PENGURUSAN PEMILIHAN PENGAWAS

1.3.6.1 PROSES KERJA MEMILIH CALON PENGAWAS SEKOLAH

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Edarkan surat dan borangpencalonan pengawas baru kepadaguru

Pengetua

2. Kumpul semua borang pencalonandaripada guru

3. Sedia dan hantar surat panggilanmesyuarat kepada ahli panelLembaga Pengawas Sekolah untukpilih calon pengawas baru.

4. Adakan mesyuarat panel bagi pilihcalon pengawas baru.

5. Jalankan proses temuduga calonpengawas baru

6. Sedia dan hantar senarai calonpengawas baru kepada Pengetua danGPK HEM untuk kelulusan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 17 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 17: Fail meja-hem-

1.3.6.2 PROSES KERJA MENGURUSKAN MAJLIS PERASMIANPELANTIKAN PENGAWAS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Mengedarkan surat mesyuaratkepada ahli panel LembagaPengawas

Pengetua

2. Menetapkan tarikh dan tempatbagi majlis perlantikan.

3. Pembahagian tugas kepadasemua Guru Pengawas

4. Memaklumkan kepadaGuru Besar untuk kelulusan

5. Menguruskan sijil perlantikan6. Latihan dan raptai majlis7. Mengelolakan majlis sebenar8. Menulis laporan dan dokumentasi

1.3.6.3 PROSES KERJA MENERANGKAN BIDANG DAN JADUALTUGAS PENGAWAS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Perbincangan bersama guruPenasihat Pengawas Dan Disiplinberkenaan bidang tugas pengawas

Pengetua

2. Tetapkan tarikh perjumpaanpengawas yang pertama

3. Beri penerangan tentang peraturansekolah, bidang tugas dantanggungjawab pengawas.

4. Sedia senarai semak tugas

5.3.6.4 PROSES KERJA MEMBANTU TUGAS PENGAWAS DALAMMENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Pemantauan oleh Guru BertugasMingguan, Guru Pengawas DanGuru Disiplin ke atas pengawas.

Pengetua

2. Dapatkan maklumbalas daripadasemua guru dan pelajar.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 18 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 18: Fail meja-hem-

3. Adakan mesyuarat perjumpaanpengawas- teguran dan nasihatpenambahbaikan tugas pengawas

4. Pantau buku laporan tugaspengawas.

1.3.6.5 PROSES KERJA MENGADAKAN KURSUS KEPIMPINANPENGAWAS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Edarkan surat mesyuarat kepada ahlipanel Lembaga Pengawas.

Pengetua

2. Bincang dan rancang kursusberkaitan dengan kecemerlangankepimpinan pengawas.

3. Sediakan kertas kerja kursus.4. Bentangkan kertas kerja dan agihkan

tugas ahli jawatankuasa kursus.5. Mesyuarat Jawatankuasa kerja

kursus.6. Laksanakan program.7. Laporan, penilaian dan

mendokumentasikan program.

1.3.6.6 PROSES KERJA MENYEDIAKAN LAPORAN TAHUNANPENGAWAS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Edarkan surat mesyuarat kepada ahlipanel Lembaga Pengawas

Pengetua

2. Dapatkan maklumat perjalananaktiviti sepanjang tahun

3. Cadang aktiviti penambahbaikanbagi tahun seterusnya

4. Hantar laporan pada tarikh yangditetapkan.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 19 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 19: Fail meja-hem-

1.3.6.7 PROSES KERJA MENYEDIAKAN DAN MEMBERI SIJILPENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Dapatkan maklumat pengawas yangakan berpindah atau menamatkanpersekolahan.

Pengetua

2. Taipkan sijil penghargaan pengawas3. Dapatkan tandatangan Pengetua4. Uruskan penyampaian sijil

penghargaan kepada pengawas.

1.3.7 PROSES KERJA LAPORAN SSDM

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Guru disiplin merekod salahlakumurid.

Semua Guru

2. Guru Bimbingan mengumpul datadaripada fail disiplin.

Guru Disiplin

3. Guru Bimbingan memasukkan datake dalam disket.

Pengetua

4. Guru Bimbingan menghantar data kePPD (HEM) minggu pertama padabulan Mei, September dan Disember

PPD (HEM)

1.3.8 PROSES KERJA LAPORAN MEDIA/POLIS

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Mengadakan sesi soal-siasat denganmurid dan guru yang terlibat.

Pengetua

2. Mendapatkan laporan daripadapihak polis (jika ada)

Pengetua

3. Pihak sekolah menjalankanhukuman/denda jika perlu.

Pengetua

4. Maklumkan kepada ibu bapa. Pengetua5. Laporan sisatan kepada JPNS, PPD. Pengetua

http://myhemsmti.blogspot.com Page 20 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 20: Fail meja-hem-

1.3.9 PROSES KERJA PROGRAM KE ARAH SALAH LAKU SIFAR

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Menubuhkan AJK Program olehGPK(HEM)

Pengetua Peraturan Am Sekolah1951

2 Mesyuarat AJK DenganPembentangan Polisi - PolisiDitetapkan Dalam Program Ke ArahSalah Laku Sifar.

Buku Peraturan DanTatatertib Sekolah.

3 Agihan Tugas Mengikut Polisi -Polisi Yang Ditetapkan

4 Membuat Perdokumentasian Polisi -Polisi dijalankan.

5 Mesyuarat AJK - AJK bagimengetahui Polisi - Polisidijalankan.

6 Melancarkan program diperhimpunan dan memaklumkankepada semua pelajar dan guru.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 21 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 21: Fail meja-hem-

1.4 CARTA ALIRAN KERJA

1.4.1 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (AM)

Menghantar surat permohonan/surat kebenarankepada pihak yang berkenaan

Menghantar surat jemputan penceramah dan fasilitator

Mula

Mengenalpasti pemasalahan dan kumpulan sasaran

Merancang dan menyediakan kertas kerja projek

Penyediaan keperluan dan peralatan projek/program

Kes ditutup

BuatPembetulankertas kerja

Bincang dan dapatkan kelulusan daripada GuruBesar

Penilaian Program

Mengemas tempat program

Melaksanakan program

YaTidak

http://myhemsmti.blogspot.com Page 22 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 22: Fail meja-hem-

1.4.2 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (KES BERAT)

Siasatan

Merekod aduan kes

Buat keputusan

Mula

Menerima aduan kes

Polis/JKM

Maklum kepada Guru Besar & ibu bapaDisabitkan

Tindakan / Hukuman

Kes tutup

Rayuan

Gantung untukSiasatan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 23 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 23: Fail meja-hem-

1.4.3 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN DISIPLIN (KES SEDERHANA)

Mula

Terima laporan

Jalankan siasatan

Sediakan laporansiasatan

Timbangkan kes

Terimanasihat

Terima hukuman dandirekodkan

Rekod/fail

Tamat

Tidak

Ya

Pertuduhan dan bela diri

http://myhemsmti.blogspot.com Page 24 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 24: Fail meja-hem-

1.4.5 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN DISIPLIN(KES RINGAN)

Mula

Menerima Laporan

Menjalankan siasatan

Sediakan laporan kes

Pertimbangan kes

Menerima Nasihat

Rekod/Failkan

Tamat

TidakYa

http://myhemsmti.blogspot.com Page 25 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 25: Fail meja-hem-

1.4.6 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN PENGAWAS

1.4.6.1 CARTA ALIRAN KERJA MEMILIH CALON PENGAWASSEKOLAH

Mula

Edar surat dan borang pencalonanpengawas baru kepada semua guru

Kumpul semua borang pencalonandaripada semua guru

Sedia dan hantar surat panggilanmesyuarat kepada ahli panel LembagaPengawas Sekolah bagi memilih calonpengawas baru.

Adakan mesyuarat panel bagi memilihcalon pengawas baru.

Jalankan proses temuduga calonpengawas baru

Sedia dan hantar senarai calon pengawasbaru kepada Guru Besar dan GPK HEMuntuk kelulusan

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 26 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 26: Fail meja-hem-

1.4.6.2 CARTA ALIRAN KERJAMENGURUSKAN MAJLIS PELANTIKANPENGAWAS

Mula

Edarkan surat mesyuarat kepada ahli panelLembaga PengawasTetapkan tarikh dan tempat bagi majlispelantikan.

Bahagi tugas kepada semua guru PengawasMaklum kepada Guru Besar untukkelulusan

Urus sijil pelantikan

Latihan dan raptai majlis

Kelolakan majlis sebenar

Tulis laporan dan dokumentasi

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 27 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 27: Fail meja-hem-

1.4.6.3 CARTA ALIRAN KERJA MENERANGKAN BIDANG TUGASDAN JADUAL TUGAS PENGAWAS

Mula

Perbincangan bersama guru PenasihatPengawas Dan Disiplin berkenaan bidangtugas pengawas

Menetapkan tarikh perjumpaan pengawasyang pertama

Memberi penerangan tentang peraturansekolah, bidang tugas dan tanggungjawabpengawas.

Menyediakan senarai semak tugas

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 28 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 28: Fail meja-hem-

1.4.6.4 CARTA ALIRAN KERJA MEMBANTU TUGAS PENGAWASDALAM MENGUATKUASAKAN PERATURAN SEKOLAH

Mula

Pemantauan oleh Guru BertugasMingguan , Guru Pengawas Dan Disiplinke atas pengawas.

Mendapatkan maklumbalas daripadasemua guru dan pelajar.

Mengadakan mesyuarat perjumpaanpengawas- peneguran dan nasihat penambahbaikantugas pengawas

Memantau buku laporan tugas pengawas.

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 29 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 29: Fail meja-hem-

1.4.6.5 CARTA ALIRAN KERJA MENGADAKAN KURSUSKEPIMPINAN PENGAWAS

Mula

Mengedarkan surat mesyuarat kepada ahlipanel Lembaga Pengawas

Membincang dan merancang kursus-kursus yang berkaitan dengankecemerlangan kepimpinan pengawas.

Menyediakan kertas kerja kursus

Membentangkan kertas kerja danpengagihan tugas ahli jawatankuasakursus

Mesyuarat Jawatankuasa kerja kursus

Melaksanakan program

Laporan, penilaian danmendokumentasikan program

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 30 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 30: Fail meja-hem-

1.4.6.6 CARTA ALIRAN KERJA MENYEDIAKAN LAPORANTAHUNAN PENGAWAS

Mula

Edar surat mesyuarat kepada ahli panelLembaga Pengawas

Dapatkan maklumat perjalanan aktivitiyang dijalankan sepanjang tahun

Cadang aktiviti penambahbaikan bagitahun seterusnya

Hantar laporan pada tarikh yangditetapkan.

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 31 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 31: Fail meja-hem-

1.4.6.7 CARTA ALIRAN KERJA MENYEDIAKAN DAN MEMBERI SIJILPENGHARGAAN KEPADA PENGAWAS

Mula

Dapatkan maklumat pengawas yangberpindah atau akan menamatkanpersekolahan.

Taip sijil penghargaan pengawas

Dapatkan tandatangan Guru Besar

Uruskan penyampaian sijil penghargaankepada pengawas.

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 32 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 32: Fail meja-hem-

1.4.7 CARTA ALIRAN KERJA LAPORAN SSDM

Memasukkan Maklumatdalam Komputer

Menyemak Maklumat

Mula

Disket dihantar ke PPD

Tidaklengkap

Lengkap

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 33 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 33: Fail meja-hem-

1.4.8 CARTA ALIRAN KERJA LAPORAN MEDIA/POLIS

Tamat

Terima Aduan / dirujukSiasatan

PertuduhanBela Diri

Buat Keputusan

Tindakan Hukuman

Rekod / Lampiran

Kaunseling

Tiada

Kes tutup

Ya

Ada kes

Kes yang melibatkan polis / TV / akhbar

http://myhemsmti.blogspot.com Page 34 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 34: Fail meja-hem-

1.4.9 CARTA ALIRAN KERJA PROGRAM SALAH LAKU SIFAR

Menerima laporan

Mengingatkan pelajarmematuhi peraturan

GPK HEM, Guru Disiplin, GuruBimbingan Pegawas mengawasitingkahlaku dan sahsiah pelajar

Menyemak rekod disiplin,mengenalpasti danmengatasi punca masalah

Menyelia dan perihatin tingkahlakupelajar serta sensitif mengenaiperkembangan semasa

Perubahan sikapberlaku

Bermasalah

Pemulihan

Tidakbermasalah

Mula

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 35 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 35: Fail meja-hem-

1.5 PENGURUSAN DISIPLIN

1.5.1 SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN (AM)

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Mengenal pasti peserta/ pelajarbermasalah

2. Merujuk data-data fail disiplin

3. Merancang dan menyediakan kertaskerja projek

4. Mesyuarat Jawatankuasa Program

5. Memberi Taklimat Kepada Peserta

6. Menyediakan / Menjalankan UrusanSurat- Menyurat

7. Menyediakan Keperluan Program

8. Pelaksanaan Program

9. Penilaian Program

http://myhemsmti.blogspot.com Page 36 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 36: Fail meja-hem-

1.5.2 SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN (KES BERAT)

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Menerima laporan kes Berat danmencatat butiran kes, nama pelajarterlibat, tarikh, masa, jenis salahlaku, saksi dan bukti

2. Menjalankan siasatanSesi perjumpaan/temudugapelajar terlibat.Sesi soal siasat saksi.Pengecaman bahan buktiMengenal pasti punca.Menentukan kesahihanMenerima pengakuan pelajar

3. Maklum kes kepada Pengetua.Lisan & Bertulis – borang aduan

4. Menentukan kategori kesalahanKes dalamanKes polisKes Jabatan Kebajikan

5. Menghubungi ibu bapa/penjagaMemastikan ibu bapa/ penjagahadir ke sekolah

6. Membuat keputusanMenentukan jenis hukumanMenjatuhkan hukumanMempertimbangkan rayuan

7. Mengisi borang kesalahan disiplinpelajar.

8. Mengeluarkan surat amaran kepadaibu bapa /penjaga

9. Keluarkan sijil berhenti sekolah

10. Menyediakan laporan10.1 Laporan lengkap.10.2 Menyediakan surat laporan

kepada ibubapa / penjaga,PIBG, PPD, JPN, Pengetua,Polis, Jabatan KebajikanMasyarakat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 37 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 37: Fail meja-hem-

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

11. Serah kes pelajar kepada GuruBimbingan

12. Memastikan klien menjalani proseskaunseling.

1.5.3 SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN (KES SEDERHANA)

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Terima laporan

2. Jalankan siasatan

3. Sediakan laporan

4. Timbangkan kes

5. Terima hukuman

6. Terima nasihat

7. Failkan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 38 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 38: Fail meja-hem-

1.5.4 SENARAI SEMAK PENGURUSAN DISIPLIN (KES RINGAN)

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Terima laporan salah laku

2. Kenalpasti salah laku pelajar

3. Buat siasatan

4. Menyediakan laporan

5. Membuat pertimbangan

6. Menghantar surat laporan

7. Laporan difailkan /direkodkan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 39 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 39: Fail meja-hem-

1.5.5 SENARAI SEMAK PENGURUSAN PENGAWAS

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Edarkan surat dan borangpencalonan pengawas barukepada guru

2. Kumpul semua borangpencalonan daripada guru

3. Sedia dan hantar surat panggilanmesyuarat kepada ahli panelLembaga Pengawas Sekolahuntuk pilih calon

4. Adakan mesyuarat panel bagipilih calon pengawas baru.

5. Jalankan proses temuduga calonpengawas baru

6. Hantar senarai calon kepadaGuru Besar dan GPK HEMuntuk kelulusan

7. Mengedarkan surat mesyuaratkepada ahli panel LembagaPengawas

8. Menetapkan tarikh dan tempatbagi majlis perlantikan.

9. Pembahagian tugas kepadasemua Guru Pengawas

10. Memaklumkan kepada GuruBesar untuk kelulusan

11. Menguruskan sijil perlantikan

12. Latihan dan raptai majlis

13. Mengelolakan majlis sebenar

14.Menulis laporan dandokumentasi

http://myhemsmti.blogspot.com Page 40 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 40: Fail meja-hem-

1.5.6 SENARAI SEMAK LAPORAN SSDM

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Mengumpul data daripadafail disiplin

2. Memasukkan data dalamdisket

3. Menghantar data ke PPD(HEM)

1.5.7 SENARAI SEMAK LAPORAN MEDIA/POLIS

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Mengadakan sesi soal siasat

2. Mendapatkan laporan Polis

3. Menjalankan hukuman/denda jika perlu

4. Maklumkan kepada ibubapa

5. Menghantar laporan siasatankepada JPN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 41 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 41: Fail meja-hem-

1.5.8 SENARAI SEMAK SALAH LAKU SIFAR

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Program Ke Arah SalahLaku Sifar

- Tatacara pelajar- Tatacara Guru- Tatacara Ibu Bapa

2. Sistem Pemantauan Disiplin- Pemeriksaan mengejut- Buku Kawalan PergerakanPelajar

- Tindakan Susulan

3. Rekod Salah Laku termasukSSDM

4. Kelab Pencegah Jenayah- Peti cadangan pelajar

5. Pegawai Perhubungan- Buku lawatan polis

6. Penglibatan Agensi Lain(Briged Komuniti)

7. Peraturan – peraturanSekolah

8. Buku – buku Panduan danPekeliling IkhtisasDisiplin

http://myhemsmti.blogspot.com Page 42 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 42: Fail meja-hem-

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

9. Kajian keperluan sekolaholeh Guru Kaunseling

- data pelajar berisiko

- data personaliti pelajar

- data sesi kaunseling

10. Surat penurunan kuasamerotan

11. Kesesuaian polisi – polisiyang lain telah dibina dalamkonteks sekolah:

- Kempen salah laku sifar“JOM BERDISIPLIN”

- 5 minit peraturansekolah

- Peti aduan displin

- Akujanji hardcore.

- Kempen Tak NakMerokok dan Perangi

-Dadah Habis –habisan.

- Kad Pas Keluar Kelas.

- Program Mentor –Menti.

- Pemeriksaan mengejutdan berkala.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 43 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 43: Fail meja-hem-

1.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/19712. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/72, Bil 9/75,3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/6 8 – Pembuangan Murid Dpd Sekolah

Kerana Kelakuan Curang4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 –Penyalahgunaan Inhalan5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1979 – Laporan Murid-murid Dlm

Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang Memerlukan Pertolongan6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 16/1998- Menangani Kegiatan Ganster Di

Sekolah7. Surat Pekeliling Ikhtisas 18/1998 – Penggunaan Budi Bicara Ketika

Mengambil Tindakan8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 – Keselamatan Diri Pelajar Di

Sekolah9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/198310. Surat Pek. Ikhtisas Bil 6/1995 –Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah11. Garis Panduan Berhubung Dengan Tindakan Disiplin Di Sekolah12. Peraturan Am Sekolah,195113. Ordinan Pelajaran, 1957, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin

Sekolah) 1959.14. Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah Tahun 1994

1.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan 1

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan Koko Kurikulum5. SETIAUSAHA:6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 44 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 44: Fail meja-hem-

1.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Pemberitahuan Ketidakhadiran Ke Sekolah : Amaran Pertama2. Pemberitahuan Ketidakhadiran Ke Sekolah : Amaran Kedua

3. Pemberitahuan Ketidakhadiran Ke Sekolah : Amaran Terakhir

4. Pemberitahuan Buang Sekolah.Pemberitahuan Kes Salahlaku Pelajar :Amaran Pertama

5. Pemberitahuan Kes Salahlaku Pelajar : Amaran Kedua

6. Pemberitahuan Tindakan Disiplin ( Amaran Terakhir ) Bagi TujuanPenggantungan Persekolahan.

7. Masalah Salahlaku Pelajar: Tindakan Penggantungan Sementara.

8. Tindakan Gantung Sekolah

http://myhemsmti.blogspot.com Page 45 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 45: Fail meja-hem-

1.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 46 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 46: Fail meja-hem-

1.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 47 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 47: Fail meja-hem-

2.0

PENGURUSANSPBT

http://myhemsmti.blogspot.com Page 48 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 48: Fail meja-hem-

2.1 PENGURUSAN SPBT

2.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI LAIN (PENGURUSAN SPBT )

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pen. PPD HEM

Penyelia KananHEM PPD

Pengetua

1. Menyelaraspengeluaran,pengambilanpengagihan dan hapuskira buku teks.

2. Mengurus kutipan datamengawal buku stok danbilik buku SPBT

3. Menyediakan anggranbelanjawan bagipengurusan SkimPinjaman Buku Teks

Pek.Ikt 2 /2003

Pek.Ikt 4/2001

Pek.Ikt 11/2001

Pek.Ikt 1 /2000

Pek.Ikt 4/1999

Pek.Ikt 12/ 1999

Pek. Ikt 7/1998

http://myhemsmti.blogspot.com Page 49 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 49: Fail meja-hem-

2.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

(a) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1998 : Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku

Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan

(b) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1999 : Pindaan Syarat Kelayakan Meminjam Buku

Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Kementerian Pendidikan

(c) Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) –

oleh Sektor SPBT.

(d) Buku Panduan am – Taklimat Pengisisn Keperluan Buku Teks SPBT (BTBT190

dan BTBT170) - oleh Sektor Pengurusan SPBT

2.3 PROSES KERJA PENGURUSAN SPBT

Bil Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan/DirujukSeksi Undang-

Undang/Peraturan1. Meneliti dan melaksanakan semua

arahan yang berkaitan dengan SPBTPengetuaGPK

Pek .Iktisas 2/2003Pek.Iktisas 4/2001Pek.Iktisas 4/1999

2. Merancang Pengurusan SPBTDisekolah dengan bantuan guruSPBT.

3. Menyediakan dan menyimpanmaklumat SPBT.

4. Menyediakan dan mematuhi takwimSPBT

5 Pastikan pemprosesan kelayakanmurid yang dilantik danpemprosesan tersebut mestilahmengikut prosedur yang ditetapkan

Pek.Iktisas 4/2001dibaca bersamaPek.Iktisas 4 /1999

6. Menjadikan AJK SPBT sekolahAJK kelayakan murid dan AJKlembaga pemeriksa pelupusan .

7. Pastikan buku teks digunakan secaraoptimum dalam pengajaran danpembelajaran

8. Hadir taklimat /kursus berkaitandengan pelaksanaan dan pengurusanSPBT sekolah

http://myhemsmti.blogspot.com Page 50 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 50: Fail meja-hem-

Bil Proses KerjaPegawai Yang

Meluluskan/DirujukSeksi Undang-

Undang/Peraturan9. Pastikan semua maklumat yang

dikemukan kepaa BBT /JPNJ /PPDadalah tepat dan benar

10. Terima bekalan buku teks daripadapenerbit atau pengedar danmenandatangi Sap /Invois atau notaserahan saperti yang diarah olehPengetua.

11. Pastikan buku teks SPBT dicap,direkod dalam buku stok dandisimpan dengan baik

12. Pastikan buku stok SPBT dikemas-kinikan dari semasa ke semasa

13. Bantu memudahkan murid yangtidak mendapat pinjaman buku teksdi sekolah membeli buku teksdipasaran terbuka.

14. Laporkan kepadaPPD/PPB/JPN/BBT tentangkelebihan /kekurangan buku teks disekolah dari semasa ke semasa

15. Pastikan semua murid yang layakmendapat pinjaman dan menerimabuku teks pada minggu pertamapersekolahan.

16. Jalankan pemeriksaan fizikal keatas buku teks SPBT dari semasa kesemasa.

17. Awasi keselamatan buku teks samaada di tangan murid atau di dalambilik operasi SPBT sekolah.

18. Bekerjasama dengan JPNPPB/PPD/JAIN dalam pelaksanaandan pengurusan SPBT di sekolah.

19. Bekerjasama denganJPNJ/PPB/PPD/JAIN dalampelaksanaan dan pengurusan SPBT .

20. Laporkan kepada Pengetua sebarangmasalah yang berkaitan denganSPBT di sekolah.

21. Buat tindakan susulan terhadapteguran atau laporan berhubungdengan pelaksanaan dan pengurusanSPBT

22. Pastikan pelupusan buku teks dibuatdari masa kesemasa.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 51 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 51: Fail meja-hem-

2.4 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN SPBT

Mesyuarat Jawatankuasa SPBT

Agihan borang pemohonan SPBTTingkatan 1 /tingkatan 4

Kumpulkan Borang Pemohonan

Pertimbangankelayakan/rayuan

Agihan buku

Terima buku baru

Tamat

Simpan dibilik SPBTdengan selamat

Kemaskini stok

BaikpulihHapuskira Baik

Rosak

Rayuan

Mula

Layak

TidakLayak

Mendaftar bilangan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 52 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 52: Fail meja-hem-

2.5 SENARAI SEMAK PENGURUSAN SKIM PINJAMAN BUKUTEKS

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Mesyuarat AJK SPBT

2. Pengagihan buku tahun semasa

3. Pengagihan borang SPBT 1(pelajar Tahun 1 dan 4 )

4. Mengumpulkan borang SPBT

5. Memproses kelayakan pelajaruntuk tahun berikutnya

6. Mengemakini stok

7. Membuat pesanan baru untukbuku tahun berikutnya padaPPB/PPD /JPN/JAIN

8. Menerima bekalan buku teksuntuk tahun berikutnya

9. Mengumpul semula buku teksSPBT daripada murid pada akhirtahun tesebut

10. Menutup Stok SPBT

http://myhemsmti.blogspot.com Page 53 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 53: Fail meja-hem-

2.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1998 : Pindaan Syarat KelayakanMeminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)Kementerian Pendidikan

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1999 : Pindaan Syarat KelayakanMeminjam Buku Teks Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)Kementerian Pendidikan

3. Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Skim Pinjaman BukuTeks (SPBT) – oleh Sektor SPBT.

4. Buku Panduan Am – Taklimat Pengisisn Keperluan Buku Teks SPBT(BTBT190 dan BTBT170) - oleh Sektor Pengurusan SPBT

5. SPBT 1999 Borang Kelayakan Murid SPBT 1(Pin. 4/98)

6. Pelupuasan Buku Teks SPBT (Ruj. 1/JP/395/SP(2) bertarikh 16 Sept.1994)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 54 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 54: Fail meja-hem-

2.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan Kokurikulum

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 55 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 55: Fail meja-hem-

2.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Skim Pinjaman Buku Teks – BTBT1902. Skim Pinjaman Buku Teks – BTBT1703. Skim Pinjaman Buku Teks – BTBTR460 / BTBTB 4604. Skim Pinjaman Buku Teks – Borang Rekod Pinjaman Buku Teks

(SPBT G – Pin. 3/99)5. Borang Penentuan Kelayakan Murid Skim Pinjaman Buku Teks

(SPBT I – Pin. 11/03)

6. Borang Maklumat Buku Teks Lebihan dan Kurangan Bagi Negeri Johor– BTLK 1

7. Borng Pengakuan Pendapatan Bagi Ibu Bapa Yang Tiada Penyata Gaji(BPP – 1)

8. Sistem Perkomputeran Pengurusan SPBT (SISTEK) – BorangPendaftaran Pelajar.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 56 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 56: Fail meja-hem-

2.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 57 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 57: Fail meja-hem-

2.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 58 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 58: Fail meja-hem-

3.0PENGURUSAN

KANTIN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 59 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 59: Fail meja-hem-

3.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAILAIN (PENGURUSAN KANTIN)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua Bertanggugjawab untukmemastikan;

Kantin sentiasa selamat,bersih dan ceria

Semua kemudahan dikantin sentiasa bersih,selamat dan berfungsi

Peraturan-peraturan yangdisediakan dipatuhi

Setiap kes yang disyakikeracunan makanandilaporkan segera kepadapihak-pihak berwajibmengikut peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

Kandungan bukuPanduan PengurusanKantin Sekolah dipatuhi

Pengusaha kantinseboleh-bolehnyamenyediakan makananbermasak di kantin.

Pengusaha kantinmengambilkirakepentingan agamapelanggan apabilamenyedia sertamenyimpan makanandan minuman

Pengusaha kantinmenyedia serta menjualmakanan dan minumanyang halal

Pengusaha kantin tidakmemelihara haiwan ataumembiarkan berkeliarandi kawasan kantinsekolah

1. Surat PekelilingIkhtisas Bil. 6/1976Panduan UntukMenjaga KesihatanMurid danKebersihan diKantin Sekolah

2. Surat PekelilingIkhtisas Bil.1/1981

Jualan Makanandan Minuman diKantin-kantinSekolah UntukMurid-muridBerbilang Agama

3. Surat PekelilingIkhtisas Bil 2/1983Kantin Sekolah

4. Surat PekelilingIkhtisas Bil 6/1998

Menjaga KesihatanPelajar Di Sekolah

5. Surat SiaranKementerianPendidikan MalaysiaRuj:KP10102/14/012(55)Penurunan KuasaMenandatanganiKontrak KerajaanDan PerlantikanJawatankuasa SebutHarga.

Penyelia PetangGuru KantinWakil guruWakil Pelajar

(Pengawas)Pengusaha

Kantin

http://myhemsmti.blogspot.com Page 60 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 60: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengusaha kantinmenjual makananmakanan mengikutkontrak

Pengusaha kantinmempunyai lesenperniagaan yang sah

Penyelia PetangGuru Kantin

Membantu Pengetuadalam usaha menyeliakantin danbertanggungkjawabuntuk memastikan;

Kebersihan, kemudahan,alat kelengkapan dankawasan persekitarankantin

Kebersihan, mutu,khasiat, dan keselamatanmakanan yang dijual

Harga berdasarkanperjanjian

Keselamatan di kantinsekolah

Kesopanan, kebersihandan kesihatan pengendalimakanan

Menyediakan laporanharian kantin

Pelajar sentiasa bersopansantun dan mengamalkanpekerti yang baik semasaberada di kantin

Makanan dan minumanyang dijual mencukupi

Kantin dikendalikandengan cekap danefisyen

1. Surat PekelilingIkhtisas Bil. 6/1976 Panduan Untuk

MenjagaKesihatanMurid danKebersihan diKantin Sekolah

2. Surat PekelilingIkhtisas Bil.1/1981

Jualan Makanandan Minuman diKantin-kantinSekolah UntukMurid-muridBerbilang Agama

3. Surat PekelilingIkhtisas Bil 2/1983Kantin Sekolah

4. Surat PekelilingIkhtisas Bil 6/1998

Menjaga KesihatanPelajar Di Sekolah

Penyelia PetangGuru KantinWakil guruWakil Pelajar

(Pengawas)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 61 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 61: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PengusahaKantin

Bertanggungjawab untukmemastikan ;Lesen Perniagaan yang

sah diperolehi dari PihakBerwajib

Kontrak dengan pihaksekolah dipatuhi

Amalan kebersihan dankeselamatan di kantinsentiasa dititik beratkan

Akta Makanan 1983 danPeraturan-peraturanMakanan 1985 danperaturan lainpengurusan kantinsekolah yang berkuat-kuasa dipatuhi.

Makanan yang dijualsentiasa bersih, bermutu,berkhasiat dan selamat

Pengendali makanantelah menjalanipemeriksaan kesihatan,menghadiri kursuspengendalian makanandan dalam keadaan sihat

Pengendali makananmengamalkan tabiatyang sihat semasabertugas

Pengendali makananberpakaian bersih, sopandan lengkap semasabertugas

Bangunan kantin,kemudahan lain dankawasan persekitaransentiasa dalam keadaanbersih, ceria dan selamat

Pengendali makanansentiasa berbudi bahasasemasa melayanipelanggan

1. Surat PekelilingIkhtisas Bil. 6/1976 Panduan Untuk

MenjagaKesihatanMurid danKebersihan diKantin Sekolah

2. Surat PekelilingIkhtisas Bil.1/1981

Jualan Makanandan Minuman diKantin-kantinSekolah UntukMurid-muridBerbilang Agama

3. Surat PekelilingIkhtisas Bil 2/1983Kantin Sekolah

4. Surat PekelilingIkhtisas Bil 6/1998

Menjaga KesihatanPelajar Di Sekolah

PengendaliMakanan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 62 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 62: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Makanan bermasakdisediakan di kantinsekolah

Kantin tidak dijadikansebagai tempat kediaman

Tidak memeliharahaiwan atau berkeliarandi kawasan kantin

Kantin dikendalikandengan cekap danefisyen

Kepentingan agamapelangan diambilkirasemasa membuatpersediaan danmenyimpan makanandan minuman

Menjual hanya makanandan minuman yang halal

Pengendali makanantelah diakui sihat olehPegawai Perubatan

Pengendali makananmenjaga kebersihan diridan mengelakkanamalan-amalan yangboleh menyebabkanpencemaran terhadapmakan dan minuman

Memastikan pengendalimenjual makanan yangbersih, bemutu,berkhasiat dan selamat

Semua pengendalimakanan telah diberipelalian Tifoid dan sihatsemasa mengendaloikanmakanan

Pengendali makanantelah menghadiri KursusPengendalian Makanan

Segala panduan danperaturan seperti yang

http://myhemsmti.blogspot.com Page 63 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 63: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

terkandung dalam BukuPanduan PengurusanKantin Sekolah dipatuhi

Makanan dan minumandari luar sekiranya perluhendaklah bersih,bermutu, berkhasiat danselamat untukdimakan.Maklumatmengenai pembekal dariluar hendaklahdimaklumkan kepadajawatankuasa kantinsekolah

http://myhemsmti.blogspot.com Page 64 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 64: Fail meja-hem-

3.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Kantin Sekolah

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang

terkandung dalam:

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976

Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981

Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-muridBerbilang Agama

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983

Kantin Sekolah

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998

Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

5. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55):

Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kerajaan Dan Perlantikan

Jawatankuasa Sebut Harga.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 65 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 65: Fail meja-hem-

3.3 PROSES KERJA PENGURUSAN KANTIN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Menetapkan program dan sasaran(misi, visi, dan objektif ) yang ingindicapai.

Pengetua Surat Pekeliling IkhtisasNo. 4/1981: 16 September1981. Kebersihan diSekolah-sekolah.

Surat Pekeliling IkhtisasBil. 4/1989: 28 Disember1989. KebersihanSekolah.

2 Membentuk jawatankuasa khas Pengetua Surat Pekeliling IkhtisasBil.2/1989: 7 Jun 1989.Rancangan KesihatanSekolah.

3 Jawatankuasa khas bermesyuaratdan melantik jawatankuasa kerjauntuk3.1 pengurusan fail.3.2 minit mesyuarat3.3 membentuk pelan tindakan

strategik.3.4 menyediakan dokumentasi

sokongan3.5 mengadakan permuafakatan

dengan PIBG, PBT dan agensilain seperti pejabat kesihatan.

Pengetua danPenyelarasKesihatan/Kebersihan

Surat Pekeliling IkhtisasBil. 6/1997: 9 Julai 1997.Amalan Kebersihan DiSekolah.

4 Melaksanakan program4.1 menentukan program dapat

dilaksanakan.4.2 keperluan dapat disediakan.

Penyelaras Garis Panduan AmalanKebersihan Sekolah,1997. KPM.

5 Kerja-kerja pembersihan dilakukanikut jadual ditetapkan

Program BersepaduSekolah Sihat, 1997.KPM.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 66 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 66: Fail meja-hem-

3.4 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN TAWARAN TENDERKANTIN SEKOLAH.

MULA

Mengadakan Mesyuarat J/Kuasa KantinSekolah . (Pengetua & AJK)

Membuat siaran tawaran sebut hargakantin. (Pengetua – Kerani)

Menyedia / Mengagihkan borang tawaransebut harga.( Pengetua -Kerani)

Mengumpul borang permohonan /tawaran tender kantin.

Menghantar borang permohonan /tawaran tender kantin ke PPD(penyimpanan)

Mesyuarat J/Kuasa sebut harga.

Penender yang berjaya dimaklumkan

Memanggil penender yang berjaya danmenandatangani surat perjanjian.

Kantin mula beroperasi

Bersambung

Ya

Tidak

Hantar surat &pemulangan wangpertaruhan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 67 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 67: Fail meja-hem-

Sambungan

J/Kuasa Kantin membantu / membimbingPengusaha Kantin

Pemantauan berjadualPrestasi baik

Pengusaha kantin terus beroperasi

Permohonan menyambung kontrak

Mesyuarat J/Kuasa sebut harga /menyambung kontrak ( Wakil JPN/PPD,Pengetua,GPK/PGB).

Tawaran menyambung kontrak kepadapengusaha kantin & buat perjanjian

Pengusaha kantin terus beroperasi

TAMAT

Nasihat/ suratteguran

Tidak

Ya

Tidak

Ya Buka TawaranTender semulaUlang proses

http://myhemsmti.blogspot.com Page 68 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 68: Fail meja-hem-

3.5 SENARAI SEMAK PENGURUSAN KANTIN SEKOLAH

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Menyediakan dan menghantarsurat panggilan mesyuaratJ/Kuasa Kantin Sekolah.

2. Mengadakan mesyuarat J/KuasaKantin Sekolah .

3. Mengeluarkan borang tawarantender kantin.

4. Mengumpul borang permohonan/ tawaran tender kantin.

5. Menghantar borang permohonan/ tawaran tender kantin ke PPD.

6. Pemilihan / penentuan pemenangtender.

7. Memaklumkan keputusanpermohonan tawaran tenderkantin kepada penender yangberjaya / tidak berjaya.

8. Memanggil penender yangberjaya dan menandatanganisurat perjanjian.

9. Pulang Wang Deposit Penenderyang tidak berjaya.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 69 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 69: Fail meja-hem-

3.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1976 : Panduan Untuk MenjagaKesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin Sekolah

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1981: Jualan Makanan dan Minuman diKantin-kantin Sekolah Untuk Murid-murid Berbilang Agam.

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1983: Kantin Sekolah4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998: Menjaga Kesihatan Pelajar Di

Sekolah5. Panduan Untuk Menjaga Kesihatan Murid dan Kebersihan di Kantin

Sekolah6. Jualan Makanan dan Minuman di Kantin-kantin Sekolah Untuk Murid-

Murid Berbilang Agama7. Menjaga Kesihatan Pelajar Di SekolahSurat Siaran Kementerian

Pendidikan Malaysia Ruj: KP10102/14/012(55)8. Penurunan Kuasa Menandatangani Kontrak Kerajaan Dan Perlantikan

Jawatankuasa Sebut Harga.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 70 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 70: Fail meja-hem-

3.3 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan HEM

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan KOKURIKULUM

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 71 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 71: Fail meja-hem-

3.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Tawaran Sebut Harga Untuk Kantin Sekolah

2. Sebut Harga / Tender Untuk Bekalan Barang-Barang Perkhidmatan

3. Borang Permohonan Menyertai Sebut Harga Kantin Sekolah

4. Borang Butiran Pemohon

5. Borang Daftar Pengendalian Makanan

6. Borang Senarai Semak Untuk Memantau Penyediaan Makanan Sihat

7. Pemeriksaan Kebersihan Kantin Sekolah (PKS1)

8. Pemeriksaan Keadaan Kemudahan Kantin Sekolah (PKS2)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 72 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 72: Fail meja-hem-

3.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 73 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 73: Fail meja-hem-

3.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 74 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 74: Fail meja-hem-

4.0PENGURUSANBIMBINGAN

&KAUNSELING

http://myhemsmti.blogspot.com Page 75 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 75: Fail meja-hem-

4.1 PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

4.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI LAIN

4.1.1.1 MERANCANG DAN MENYELARAS PELAKSANAAN PROGRAMBIMBINGAN DAN KAUNSELING BERSAMA-SAMA DENGANGURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING:

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua 1. Merancang aktiviti-aktiviti Bimbingan danKaunseling bersama-sama dengan GuruBimbingan danKaunseling berpandukanBuku PanduanPelaksanaanPerkhidmatanBimbingan danKaunseling

2. Memastikan rancangantahunan Bimbingan danKaunseling dibuat olehPengetua

Buku PanduanPelaksanaanPerkhidmatanBimbingan danKaunseling

Arahan Pengetua

Guru PenolongKanan, Penyelia

Petang, GuruKanan Mata

pelajaran, GuruBimbingan dan

Kaunseling

Pengetua 3. Rancangan tahunanPerkhidmatanBimbingan danKaunseling disahkan

4. Memantau pelaksanaanProgram sepanjangtahun

5. Menilai laporanprogram atau aktivitiyang disediakan olehguru bimbingan dankaunseling

Buku PanduanPelaksanaanPerkhidmatanBimbingan danKaunseling

Arahan Pengetua

Guru PenolongKanan, PenyeliaPetang, GuruKanan Matapelajaran, GuruBimbingan danKaunseling

http://myhemsmti.blogspot.com Page 76 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 76: Fail meja-hem-

4.1.1.2 MENYELARAS DAN MENYEDIAKAN REKOD BIMBINGANDAN KAUNSELING PELAJAR SERTA LAPORAN YANGDIPERLUKAN:

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua 1. Memeriksa RekodBimbingan danKaunseling Pelajar

2. Meneliti Laporan yangdisediakan oleh gurubimbingan dankaunseling

3. Memberi pandangandan teguran jika perlu

Guru PenolongKanan, PenyeliaPetang, GuruKanan Matapelajaran, GuruBimbingan danKaunseling

http://myhemsmti.blogspot.com Page 77 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 77: Fail meja-hem-

4.1.1.3 MENGADAKAN KURSUS MOTIVASI DAN KEMAHIRANBELAJAR

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua GuruPenolongKanan

1. Berbincang dalamMesyuarat PengurusanSekolah tentang kertaskerja

2. Merancang kursusbersama-sama denganGuru Bimbingan danKaunseling

3. Pelakasanaan Kursus

4. Memantau pelaksanaankursus

5. Menilai dan membuatlaporan

Guru PenolongKanan, PenyeliaPetang, Guru KananMata pelajaran,Guru Bimbingan danKaunseling

http://myhemsmti.blogspot.com Page 78 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 78: Fail meja-hem-

4.1.1.4 MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAM ORIENTASIBAGI PELAJAR-PELAJAR BARU

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua GuruPenolongKanan

1. MesyuaratJawatankuasaPengurusan Sekolahmenetapkan butiranProgram Orientasiarahan PejabatPelajaran Daerah

2. Merancang ProgramOrientasi bersama-sama GuruBimbingnan danKaunseling

3. Pelaksanaan programorientasi

4. Memantau pelaksanaanprogram orientasi

5. Menilai pelaksanaanprogram orientasi

6. Menyediakan laporan

GPK (HEM) . MempengerusikanmesyuaratJawatankuasa pertama

. Memilih mantee

. Memilih mentor

. Menghubungi keluargaMentee sekiranya manteeMasih membangkitkanMasalah

GuruBimbingan

. Memerhati pelajar-pelajar-kenalpasti masalah

. Mencadangkan program

. Membentang kertas kerjatentang program

Guru Kelas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 79 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 79: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

. Memilih mentor danmentee. Merangka aktiviti dancara perlaksanaan program. Melaksanakan program. Membuat penilaian danlaporan tentang program

http://myhemsmti.blogspot.com Page 80 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 80: Fail meja-hem-

4.1.1.5 PROGRAM MENTOR-MENTEE

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Pengetua Meluluskanperlaksanaan

program Meluluskan senarai ahli jawatankuasa serta

semua mentor yang terlibat

dalam program Memantau Menerima laporan

GPK (HEM) Mempengerusikanmesyuarat

jawatankuasa pertama Memilih mantee Memilih mentor Menghubungi keluarga mentee sekiranya

mantee masih membangkitkan masalah

GuruBimbingan

Memerhati pelajar-pelajar

kenalpasti masalah Mencadangkan

program Membentang kertas

kerja tentang program Memilih mentor dan

mentee Merangka aktiviti dan

cara perlaksanaan program Melaksanakan program Membuat penilaian dan laporan tentang

program

Guru Kelas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 81 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 81: Fail meja-hem-

4.1.1.6 PROGRAM PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Pengetua Memberi KhidmatSokongan dalamperkhidmatanbimbingan dankaunseling

1. Etika Kerahsiaan

2. Tidak menyelesaikanmasalah hanyamembimbing pelajar.

1. Guru2. Fasilitator3. Guru bimbingan

dan kaunseling

Pengetua MembantuPerkhidmatanBimbingan danKaunseling dalammenyediakan satusaluran bagi pelajarberkongsikebimbingan danmencurahkanperasaan yang tidakdapat dikongsikandengan orangdewasa.

1. Etika Kerahsiaan

2. Tidak menyelesaikanmasalah.Hanyamembimbing pelajar

1. Gurubimbingan dankaunseling

Pengetua PRSbertanggungjawabmembina perlakuanyang lebih diterimamelalui contohteladan danperkembangan .(perhubunganterbuka)

Guru bimbingan dankaunseling/ Fasilitator

http://myhemsmti.blogspot.com Page 82 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 82: Fail meja-hem-

4.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Uunit Bimbingan dan Kaunseling

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

(a) Surat Pekeliling Ikhtisas 1968 – 2005.

(b) Buku Panduan Perlaksanaan dan Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) – oleh

Sektor SPBT.

(c) Buku Panduan am – Taklimat Pengisisn Keperluan Buku Teks SPBT (BTBT190 dan

BTBT170) - oleh Sektor Pengurusan SPBT.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 83 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 83: Fail meja-hem-

4.3 PROSES KERJA

4.3.1 PROSES KERJA MERANCANG DAN MENYELARASPELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DANKAUNSELING

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Tentukan tarikh, tempat danagenda mesyuarat

PengetuaBuku PanduanPelaksanaanPerkhidmatan Bimbinandan Kaunseling.

2 Panggil mesyuarat. Pengetua

3Rujuk Buku Panduan PelaksanaanPerkhidmatan Bimbingan DanKaunseling.

Guru-guruBimbingan &Kaunseling

4 Bahagi tugas dan tentukan tarikhpelaksanaan aktiviti.

Guru-guruBimbingan &Kaunseling

5 Sediakan rancangan tahunan –tindakan guru bimbingan dankaunseling

Guru-guruBimbingan &Kaunseling.

6 Adakan mesyuarat kedua untuk buatsemakan dan penilaian.

Guru-guruBimbingan &Kaunseling.

7 Buat keputusan dan pilihan. Guru-guruBimbingan &Kaunseling

8 Laksanakan program.

9 Pantau pelaksanaan program.

10 Laporkan

11 Failkan laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 84 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 84: Fail meja-hem-

4.3.2 PROSES KERJA MENYELARAS DAN MENYEDIAKAN REKODBIMBINGAN DAN KAUNSELING

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Jumpa guru-guru Bimbingan &Kaunseling.

Guru B&K Arahan Jabatan PelajaranNegeri.Arahan Pejabat PelajaranDaerah.Arahan Pengetua

2 Dapatkan rekod-rekod daripada gurubimbingan dan kaunseling.

3 Periksa dan semak laporan.4 Buat keputusan sama ada

memuaskan atau tidak. Jika tidakmemuaskan, bincang semula danulangi proses kedua dan ketiga.

5 Jika keputusan memuaskan,laporkan.

6 Failkan laporan.

4.3.3 PROSES KERJA MENGADAKAN KURSUS MOTIVASI DANKEMAHIRAN BELAJAR

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Adakan mesyuarat JawatankuasaPengurusan Sekolah

Pengetua /GPK Minit mesyuarat J/KPengurusan Sekolah.Arahan Jabatan.Arahan PPD.

2 Cadangkan aktiviti. Pengetua /GPK/ GPK3 Rancang kursus yang sesuai

bersama-sama dengan guru-gurubimbingan dan kaunsling.

GPKGuru-guruBimbingankaunseling.

4 Tetapkan tarikh, masa dan tempat. Guru-guru B & K5 Kenalpasti penceramah/fasilitator Guru-guru B & K6 Sediakan tempat, bahan edaran dan

keperluan lain.Guru-guru B & K

7 Laksanakan program. Guru-guru B & K8 Failkan laporan. GPK (HEM)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 85 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 85: Fail meja-hem-

4.3.4 PROSES KERJA MERANCANG DAN MELAKSANAKANPROGRAM ORIENTASI BAGI PELAJAR-PELAJAR BARU.

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Adakan mesyuarat jawatankuasapengurusan sekolah.

Pengetua /GPK/GPK (HEM)/

Penyelia Petang

Arahan Jabatan PelajaranNegeri

Arahan Pejabat Pelajarandaerah

Minit mesyuaratjawatankuasa

2 Cadangkan aktiviti ProgramOrientasi.

Pengetua /GPK/GPK (HEM)/

Penyelia Petang3 Rancang jadual program bersama-

sama dengan guru bimbingan dankaunseling.

GPK (HEM) &Guru-guru B & K

4 Laksanakan program. Guru-guru B & K5 Pantau perjalanan program. GPK (HEM)6 Laporkan. Guru-guru B & K7 Failkan laporan. GPK (HEM)

4.3.5 PROSES KERJA PROGRAM MENTO MENTEE

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Kenalpasti pemasalahan Pengetua2 Bentuk & Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua3 Kenalpasti sasaran Guru Disiplin, Guru

Kelas4 Rangka Program Guru-guru yang

terpilih untukmenjalankanprogram

5 Pilih Sumber Tenaga GPK6 Rancang Strategi Pelaksanaan Mentor-mentor

Program7 Pantau Guru Besar, GPK,

Guru-guru KetuaPanitia, GuruDisiplin

8 Nilai dan Lapor

http://myhemsmti.blogspot.com Page 86 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 86: Fail meja-hem-

4.3.6 PROSES KERJA PROGRAM PEMBIMBING RAKAN SEBAYA

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 GPK HEM dan Unit Bimbingandan Kaunseling mengadakanperbincangan

Guru Besar

2 Tubuh AJK kerja PRS

3 Rancang program sertamengagih tugas PRS

4 Melaksanakan tugas PRSberdasarkan program yangdirancang di bilik kaunseling

5 Penilaian dan laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 87 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 87: Fail meja-hem-

4.3.7 PROSES KERJA BAGI MEMBANTU PERKHIDMATANBIMBINGAN DAN KAUNSELING DALAM MENYEDIAKANSATU SALURAN BAGI PELAJAR BERKONGSI KEBIMBINGANDAN MENCURAHKAN PERASAAN YANG TIDAKDIKONGSIKAN DENGAN ORANG DEWASA.

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Perbincangan GPK HEM dan guruB&K tentang sesi bersama PRS

Pengetua

2Membentuk AJK kerja PRSperingkat Unit Bimbingan DanKaunseling

3Membuat jadual pertemuan denganPRS

4Membahagi peserta kepadakumpulan kecil 3- 4 orang

5PRS mendengar dan membinaperhubungan mesra denganperkongsian maklumat diri yangsesuai dan menyimpan maklumatdiri kawan yang sulit

6. Penilaian dan laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 88 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 88: Fail meja-hem-

4.4. CARTA ALIRAN KERJA

4.4.1 CARTA ALIRAN KERJA MERANCANG DAN MENYELARASPELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Mula

Menentukan tarikh, tempat dan agendaMesyuarat

Memanggil mesyuarat

Merujuk Buku Panduan PelaksanaanPerkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Pembahagian tugas dan menentukan tarikhpelaksanaan aktiviti.

Tindakan guru bimbangan dan kaunseling menyediakanrancangan tahunan.

Mesyuarat kedua – semakkan dan penilaian.

Keputusan dan pilihan

Pelaksanaan Program

Memantau pelaksanaan program

Laporan

Failkan laporan

Tamat

Ya

Tidak

http://myhemsmti.blogspot.com Page 89 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 89: Fail meja-hem-

4.4.2 CARTA ALIRAN KERJA MENYELARAS DAN MENYEDIAKANREKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING PELAJAR

Bincang

Mula

Adakan pertemuan dengan guru Bimbingandan Kaunseling.

Dapatkan rekod-rekod daripada gurubimbingan dan kaunseling

Periksa dan semak laporan

Memuaskan?

Laporkan

Failkan laporan

Tamat

YaTidak

http://myhemsmti.blogspot.com Page 90 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 90: Fail meja-hem-

4.4.3 CARTA ALIRAN KERJA MENGADAKAN KURSUS MOTIVASIDAN KEMAHIRAN BELAJAR

Mula

Adakan mesyuarat jawatankuasapengurusan sekolah.

Cadangkan aktiviti.

Rancang kursus yang sesuaibersama-sama dengan guru bimbingan dankaunseling.

Tetapkan tarikh, masa dan tempat.

Kenalpasti penceramah/fasilitator(dalam/luar).

Sediakan tempat, bahan edaran dankeperluan lain.

Laksanakan.

Pantau.

Laporkan.

Failkan laporan.

Tamat.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 91 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 91: Fail meja-hem-

4.4.4 CARTA ALIRAN KERJA MERANCANG DAN MELAKSANAKANPROGRAM ORIENTASI BAGI PELAJAR-PELAJAR BARU

Mula

Adakan mesyuarat jawatankuasapengurusan sekolah.

Cadangkan aktiviti program orientasi

Rancang jadual program bersama-samadengan guru bimbingan dan kaunseling.

Laksanakan

Pantau

Laporkan

Failkan laporan

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 92 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 92: Fail meja-hem-

4.4.5 CARTA ALIRAN KERJA PROGRAM MENTOR-MENTEE

Kenalpasti permasalahan

Bentuk & Mesyuarat Jawatankuasa

Kenalpasti sasaran

Rangka program

Sumber Tenaga

Strategi pelaksanaan

Pantau

Nilai

Tamat

Mula

http://myhemsmti.blogspot.com Page 93 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 93: Fail meja-hem-

4.4.6 CARTA ALIRAN KERJA MEMBERIKAN KHIDMATSOKONGAN DALAM PERKHIDMATAN BIMBINGAN DANKAUNSELING

Tidak selesai

Mula

GPK HEM dan guru bimbingankaunseling berbincang

Tubuh Ajk kerja PRS

Rancang program agih tugasPRS

Laksana tugas PRS ikut programyang dirancang .

Pelaksanaan PRS/GPK HEM danguru bimbingan dan kaunseling

Keputusan / pilihan

Selesai

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 94 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 94: Fail meja-hem-

4.4.7 CARTA ALIRAN MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGANDAN KAUNSELING DALAM MENYEDIAKAN SATU SALURANBAGI PELAJAR BERKONGSI KEBIMBINGAN DANMENCURAHKAN PERASAAN YANG TIDAK DIKONGSIKANDENGAN ORANG DEWASA

TidakSelesai

Mula

Perbincangan GPK HEM /GuruBDK, sesi bersama PRS

Bentuk AJK Kerja PRS

Buat Jadual PertemuanPRS

Membahagi peserta kepada kumpulan3-4 orang

GPK HEM /Guru BDK mendenarmaklumat /menyimpan maklumat

Keputusan / pilihan

Selesai

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 95 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 95: Fail meja-hem-

4.5 SENARAI SEMAK

4.5.1 SENARAI SEMAK MERANCANG DAN MENYELARASPELAKSANAAN PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Merancang aktiviti Bimbingan danKaunseling bersama-sama denganguru Bimbingan dan Kaunseling

2. Menyemak rancangan Bimbingan danKaunseling yang dibuat oleh GuruBimbingan Dan Kaunseling

3. Guru Besar mengesahkan rancanganBimbingan dan Kaunseling

4. Memantau pelaksanaan ProgramBimbingan dan Kaunseling

5. Menilai laporan Program atau Aktivitiyang disediakan oleh GuruBimbingan dan Kaunseling

6. Menfail laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 96 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 96: Fail meja-hem-

4.5.2 SENARAI SEMAK MENYELARAS DAN MENYEDIAKANREKOD BIMBINGAN DAN KAUNSELING PELAJAR SERTAMENYEDIAKAN LAPORAN

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Memeriksa Rekod Bimbingan danKaunseling Pelajar

2. Meneliti Laporan yang disediakanoleh Guru Bimbingan danKaunseling

3. Memberi teguran dan pandangan

4. Memfail laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 97 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 97: Fail meja-hem-

4.5.3 SENARAI SEMAK MENGADAKAN KURSUS MOTIVASI DANKEMAHIRAN BELAJAR

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Mesyuarat Pengurusan Sekolahmembincangkan kursus-kursusyang hendak dijalankan

2. Merancang kursus-kursus yanghendak dijalankan bersama-samadengan Guru Bimbingan danKaunseling

3. Pelaksanaan Kursus

4. Memantau pelaksanaan kursus

5. Menilai laporan Program atauAktiviti yang disediakan oleh GuruBimbingan dan Kaunseling

6. Memfailkan Laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 98 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 98: Fail meja-hem-

4.5.4 SENARAI SEMAK MERANCANG DAN MELAKSANAKAN PROGRAMORENTASI PELAJAR BARU

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1 Mesyuarat Pengurusan Sekolahmembincangkan kursus-kursus yanghendak dijalankan

2. Merancang kursus-kursus yanghendak dijalankan bersama-samadengan Guru Bimbingan danKaunseling

3. Pelaksanaan Kursus

4. Memantau pelaksanaan kursus

5. Menilai laporan Program atau ktivitiyang disediakan oleh GuruBimbingan dan Kaunseling

6. Memfailkan Laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 99 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 99: Fail meja-hem-

4.5.5 SENARAI SEMAK PROGRAM MENTO MENTEE

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Kenalpasti masalah

2. Bentuk Jawatankuasa

3. Rangka Program

4. Tentu Tarikh Perlaksanaan

5. Tentuk Sasaran

6. Pilih Sumber Tenaga- Mentor

7. Rancang Strategi Perlaksanaan

8. Pantau

9. Nilai dan Lapor

http://myhemsmti.blogspot.com Page 100 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 100: Fail meja-hem-

4.5.6 SENARAI SEMAK. MEMBANTU PERKHIDMATAN BIMBINGAN &KAUNSELING DALAM MENYEDIAKAN SATU SALURAN BAGIPELAJAR BERKONGSI KEBIMBINGAN DAN MENCURAHKANPERASAAN YANG TIDAK DIKONGSIKAN DENGAN ORANGDEWASA.

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Perbincangan HEM dan GuruB&K.

2. Membuat jadual pertemuan

3. Membahagi peserta kepadaKumpulan kecil 3-4 orang

4. Mendengar/berkongsimaklumat

5. Keputusan / pilihan

6. Penilaian / Laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 101 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 101: Fail meja-hem-

4.5.7 SENARAI SEMAK MEMBERI KHIDMAT SOKONGAN DALAMPERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING.

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Perbincangan HEM dan GuruB&K

2. Penubuhan AJK Kerja PRS

3. Merancang Program SertaMengagih Tugas PRS

4. Melaksana Tugas PRSMengikut Program YangDirancang

5. Pelaksanaan PRS/GPK HEM /Guru B&K

6. Penilaian Dan Laporan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 102 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 102: Fail meja-hem-

4.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/6 8 – Pembuangan Murid DaripadaSekolah Kerana Kelakuan Curang

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 –Penyalahgunaan Inhalan3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1979 – Laporan Murid-murid Dalam

Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang MemerlukanPertolongan

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 16/1998- Menangani Kegiatan Ganster DiSekolah

5. Surat Pekeliling Ikhtisas 18/1998 – Penggunaan Budi Bicara KetikaMengambil Tindakan

6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 – Keselamatan Diri Pelajar DiSekolah

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/19838. Surat Pek. Ikhtisas Bil 6/1995 –Menangani Masalah Ponteng Di

Sekolah9. Garis Panduan Berhubung Dengan Tindakan Disiplin Di Sekolah10. Peraturan Am Sekolah,195111. Ordinan Pelajaran, 1957, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin

Sekolah) 1959.12. Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah Tahun 1994

4.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan Kokurikulum

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Bimbingan danKaunseling

6.AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Bimbingan dan

Kaunseling

http://myhemsmti.blogspot.com Page 103 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 103: Fail meja-hem-

4.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Borang Temujanji Sesi Kaunseling

2. Borang Paanggilan Sesi Kaunseling

3. Borang Rujukan Pelajar

4. Borang Rekod Sesi Kaunseling Individu/Kelompok

http://myhemsmti.blogspot.com Page 104 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 104: Fail meja-hem-

4.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 105 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 105: Fail meja-hem-

4.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 106 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 106: Fail meja-hem-

5.0PENGURUSAN

KESELAMATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 107 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 107: Fail meja-hem-

5.1 POLISI KESELAMATAN PELAJAR PERGI DAN BALIK SEKOLAH

5.1.1 SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI LAIN (URUSAN KESELAMATANPELAJAR PERGI/BALIK SEKOLAH)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa YangDiberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

PPDMengeluarkanarahan ataumaklumandaripada PPD/JPN / KPM

PengetuaMemberi arahandari masa kesemasa berkaitandengan urusankeselamatanpelajar

1. Menjadi naib pengerusiJK KeselamatanSekolah.

2. Merancang langkah-langkah KeselamatanPelajar/polisi.

3. Memaklumkan kepadapelajar tentang polisikeselamatan pelajarpergi dan balik sekolah.

4. Memaklumkan kepadapenjaga pelajar tentangpolisi keselamatanpelajar pergi dan baliksekolah melalui edaranbrosur dan mesyuaratPIBG

5. Memantau pelaksanaanpolisi

6. Mendapatkan laporandaripada Guru Disiplindan Guru Bertugas darimasa ke semasa.

7. Membuat laporan jikadiperlukan

8. Menyimpan semualaporan dan rekod.

GPK KokurikulumPastikan KelabPencegahan Jenayahditubuhkan

Guru DisiplinPastikan pelajar tidakmelanggar peraturan.Buat laporan apabilaperlu

Guru BertugasPantau perjalanan balikpelajar .Buat laporanharian/mingguBantu pelajarkemalangan

Guru KelasSentiasa ingatkanpelajar tentangpentingnya menjagakeselamatan diri.

Pembantu TadbirDapatkan borangtuntutan takaful.Bantu membuattuntutan takaful jikapenjaga membuattuntutan.

PARSediakan borang-borang yang diperlukan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 108 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 108: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa YangDiberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang Ada HubunganSerta Jenis Tugas

PRAPastikan kawasanlaluan bersih daripadasemak samun.

PengawalKeselamatanKawal lalu lintassewaktu pelajar pergidan balik sekolah.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 109 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 109: Fail meja-hem-

5.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Keselamatan Pelajar

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

(a) Surat Pekeliling Ikhtisas 1968 – 2005.

(b) Konsep dan Manual Sekolah Selamat – Panduan Pelaksanaan Menjadikan Sekolah,

Komuniti dan Keluar Selamat untuk Kanak-Kanak.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 110 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 110: Fail meja-hem-

5.3 PROSES KERJA

5.3.1 POLISI KESELAMATAN PELAJAR PERGI DAN BALIKSEKOLAH

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Pastikan Jawatankuasa KeselamatanSekolah ditubuhkan

Rancangkan langkah-langkahkeselamatan pelajar

Pastikan Buku Panduan SekolahSelamat dan Polisi Keselamatanpelajar disediakan

Pastikan Polisi Keselamatan pelajardimaklumkan kepada pelajarsemasa perhimpunan mingguan

Maklumkan kepada penjaga tentangpolisi keselamatan pelajar melaluimesyuarat JK PIBG atau edaranbrosur

Dapatkan kerjasama dari pihak polis/ ibubapa / pengawal keselamatanuntuk membuat rondaan

Pastikan laluan dan jalan yangdigunakan seharian murid-muridterbuka dan selamat

Pastikan ada tempat berkumpulpelajar yang selamat dan terkawal

Pastikan poster atau polisikeselamatan pelajar dipamerkan

Sediakan tatacara yang jelasmengenai cara membuat pelaporantentang insiden

Dapatkan laporan daripada GuruDisiplin / Guru Bertugas

Ambil tindakan yang sesuai

Pengetua

PK HEM

Guru Bimbingan

PK HEMGuru DisiplinGuru Bertugas

Guru Kelas

PengawalKeselamatan

PRA

Kelab PencegahanJenayah

Guru DisiplinGuru Bertugas

SPI Bil. 8/1999SPI Bil. 8/1988

http://myhemsmti.blogspot.com Page 111 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 111: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

13.berdasarkan laporan yang diterima

Failkan semua laporan dan tindakanyang diambil

http://myhemsmti.blogspot.com Page 112 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 112: Fail meja-hem-

5.4 CARTA ALIRAN KERJA POLISI KESELAMATAN PELAJARPERGI DAN BALIK SEKOLAH

Pastikan laluan harian pelajar terbuka dan selamat

Mula

JK Keselamatan ditubuhkan

Rancang langkah-langkah keselamatan pelajar

Pastikan Buku Panduan Sekolah Selamat danpolisi keselamatan pelajar disediakan

Pastikan pelajar dan ibu bapa dimaklumkan tentangpolisi keselamatan pelajar

Dapatkan kerjasama polis/ibubapa/pengawal keselamatan

Pastikan ada tempat pelajar berkumpul terkawal dan selamat

Pastikan poster / polisi keselamatan dipamerkan di tempat berkumpul/berteduh sebagai langkah keselamatan pelajar

Sediakan tatacara melapor insiden

Dapatkan laporan daripada Guru Disiplin/Bertugas

Ambil tindakan yang sesuai

Failkan semua laporan dan tindakan yang diambil

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 113 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 113: Fail meja-hem-

5.5 SENARAI SEMAK POLISI KESELAMATAN PELAJAR PERGIDAN BALIK SEKOLAH

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. JK Keselamatan Sekolahditubuhkan

2. JK mengadakan mesyuarat

3. Buku Panduan Sekolah Selamatdan Brosur Polisi disediakan

4. Maklumkan kepada pelajar tentangpolisi

5. Edarkan brosur kepada penjagamelalui pelajar

6. Dapatkan kerjasama polis /ibubapa / Pengawal Keselamatanuntuk buat rondaan

7. Laluan harian pelajar terbuka danselamat - laluan dibersihkandaripada semak samun

8. Tempat berkumpul pelajarterkawal dan selamat

9. Tatacara membuat laporan insidendisediakan

10. Dapatkan laporan daripada gurudisiplin /Guru bertugas

11. Tindakan diambil ke atas laporan

12. Semua laporan dan rekod difailkan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 114 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 114: Fail meja-hem-

5.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 – Keselamatan Diri Pelajar DiSekolah

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/6 8 – Pembuangan Murid DaripadaSekolah Kerana Kelakuan Curang

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988 –Penyalahgunaan Inhalan4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1979 – Laporan Murid-murid Dalam

Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang MemerlukanPertolongan

5. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 16/1998- Menangani Kegiatan Ganster DiSekolah

6. Surat Pekeliling Ikhtisas 18/1998 – Penggunaan Budi Bicara KetikaMengambil Tindakan

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/19838. Surat Pek. Ikhtisas Bil 6/1995 –Menangani Masalah Ponteng Di

Sekolah9. Garis Panduan Berhubung Dengan Tindakan Disiplin Di Sekolah10. Peraturan Am Sekolah,195111. Ordinan Pelajaran, 1957, Peraturan-peraturan Pelajaran (Disiplin

Sekolah) 1959.12. Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng di Sekolah Tahun 1994

5.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan KOKURIKULUM

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 115 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 115: Fail meja-hem-

5.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Borang Maklumat Kemalangan

2. Borang Akuan Tanggungan

3. Borang Mengenal Pasti Gangguan Seksual

4. Borang Aduan Gangguan Emosi dan Rohani

5. Borang Aduan Perselisihan Kaum

6. Borang Soal-Selidik Tentang Keharmonian dan Intergriti Kaum

7. Borang Aduan kes Membuli (Pelacoaan)

8. Borang Aduan Kes Peras Ugut

9. Borang Aduan Kes Sumbang Mahram

http://myhemsmti.blogspot.com Page 116 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 116: Fail meja-hem-

5.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

aDlam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 117 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 117: Fail meja-hem-

5.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 118 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 118: Fail meja-hem-

6.0PENGURUSANKESIHATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 119 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 119: Fail meja-hem-

6.1 PENGURUSAN KESIHATAN

6.1.1 SENARAI TUGASAN, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI LAIN

6.1.1.1 RAWATAN PERGIGIAN

JAWATAN : PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID ( HEM )

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PPD Mengarah / mengeluarsurat siaran rawatanpergigian dijalankan disekolah

Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 : RancanganKesihatan Sekolah

Pengetua

PengarahKesihatan

Mengarah pegawaiperubatan ke sekolahmenjalankan rawatanpergigian

Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 : RancanganKesihatan Sekolah

Doktor, Pegawaikesihatan, jururawat,pemandu perubatan

Pengetua Mengarah guru kesihatanmembuat persiapan untukrawatan pergigian disekolah

Peraturan sekolah Guru kesihatan,Guru Kelas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 120 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 120: Fail meja-hem-

6.1.1.2 PROGRAM ANTI AEDES/DENGGI

JAWATAN : PENOLONG KANANHAL EHWAL MURID ( HEM )

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PPD Mengarah / mengeluarsurat siaran tentangpenjagaan kebersihan dikawasan sekolah

Pekeliling Ikhtisas Bil.14/1989 : KebersihanSekolah

Pengetua

Pengetua Mengarah guru kesihatanmembuat persiapan untukmenghapuskan tempatpembiakan nyamuk

Peraturan sekolah Guru kesihatan,Guru bertugas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 121 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 121: Fail meja-hem-

6.1.1.3 MENGURUS PELAJAR SAKIT DI SEKOLAH

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PPD Mengarah / mengeluarsurat siaran rawatan pelajarsakit di sekolah

Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 : Penyakit-Penyakit DemamKepialu, Taun,Penyakit Kuning danKeracunan Makanan

Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 : RancanganKesihatan Sekolah

Pengetua

PengarahKesihatan

Mengarah pegawaiperubatan menjalankanpemeriksaan kesihatan keatas pelajar

Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1989 : RancanganKesihatan Sekolah

Doktor,Pegawai kesihatan

Pengetua Mengarah guru kesihatanmenghantar pelajar kehospital

Peraturan sekolah Guru kesihatan,Guru Bertugas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 122 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 122: Fail meja-hem-

6.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Kesihatan

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

a. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/98 – Menjaga Kesihatan Pelajar Di Sekolah

b. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/89 – Rancangan Kesihatan Sekolah

c. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1988 – Penyelenggaraan dan Keceriaan Maktab

Perguruan/Politeknik/Sekolah

d. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1989 – Kebersihan Sekolah

e. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1988 – Penyekit-Penyakit Demam Kepialu (Tifoid),

Taun (Korela), Penyakit Kuning (Hepatitis A) dan Keracunan Makanan

f. Panduan Melaksanakan program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS)

g. Program Bersepadu Sekolah Sihat – kementerian Kesihatan Malaysia &

Kementerian Pendidikan Malaysia

http://myhemsmti.blogspot.com Page 123 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 123: Fail meja-hem-

6.3 PROSES KERJA

6.3.1 PROSES KERJA RAWATAN PERGIGIAN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Menerima makluman daripadajabatan Kesihatan (BahagianPergigian) untuk membuat rawatanpergigian ke atas pelajar di sekolah

Mesyuarat penubuhan AJK kesihatansekolah

Mengemaskini rekod pergigianpelajar. Kumpul / susun mengikutTahun

Menyediakan, mengemas,menceriakan bilik rawatan

Membuat jadual rawatan pergigian

Memaklumkan kepada pelajar , masarawatan dijalankan

Memberikan rawatan pergigian

Memberikan rawatan lanjutankepada pelajar yang mempunyaimasalah pergigian

Pengetua

HEM

AJK Kesihatan

AJK Kesihatan

HEM

Guru Kelas

Pegawai pergigianbertugas

Pegawai pergigianbertugas

Pekeliling Ikhtisas Bil .2/1989 : RancanganKesihatan Sekolah

Peraturan sekolah

Peraturan Hospital

http://myhemsmti.blogspot.com Page 124 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 124: Fail meja-hem-

6.3.2 PROSES KERJA PROGRAM ANTI AEDES/DENGGI

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Menerima makluman daripadaJabatan kesihatan untuk membuatpemeriksaan kawasan/ bekas-bekasyang boleh menjadi tempatpembiakan jentik-jentik

Mesyuarat penubuhan AJKKesihatan / Anti Aedes

Menyediakan borang pemantauanAnti Aedes

Menbuat pemeriksaan kawasantempat pembiakan jentik-jentik olehguru bertugas

Merekod hasil siasatan /pemeriksaan

Menghantar laporan Anti Aedes kePPD

Mengambil tindakan susulan jikaterdapat tempat pembiakan jentik-jentik

Pengetua

HEM

AJK Kesihatan

Guru bertugas

HEM

HEM

AJK Kesihatan

Pekeliling Ikhtisas Bil .14/1989 : KebersihanSekolah

Peraturan sekolah

http://myhemsmti.blogspot.com Page 125 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 125: Fail meja-hem-

6.3.3 PROSES KERJA MENGURUS PELAJAR SAKIT DI SEKOLAH

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Menerima aduan kesihatan daripelajar

Memastikan keadaan kesihatanpelajar sama ada kes berat atauringan

Menyediakan dan mengeluarkansurat kebenaran menerima rawatandi hospital

Menghantar pelajar untukmenerima rawatan di hospital

Pemeriksaan perubatan danmengeluar surat akuanpemeriksaan

Memastikan pelajarberehat/memakan ubat di bilikrawatan sekolah

Guru bertugasmingguan

Guru bertugasmingguan

Pengetua

Guru bertugasmingguan

Doktor

Guru Kelas

Pekeliling Ikhtisas Bil.5/1989 : Penyakit-penyakit Demam Kepialu,Taun, Penyakit kuningdan Keracunan Makanan

Pekeliling Ikhtisas Bil .2/1989 : RancanganKesihatan Sekolah

Peraturan sekolah

Peraturanhospital

http://myhemsmti.blogspot.com Page 126 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 126: Fail meja-hem-

6.4 CARTA ALIRAN KERJA

6.4.1 CARTA ALAIRAN KERJA RAWATAN PERGIGIAN

Mula

Mendapat makluman daripada PPD /pejabat kesihatan tentang rawatanpergigian.

Mesyuarat penubuhan AJK Kesihatan

Mengemaskini rekod pergigianpelajar

Menyediakan bilik rawatan pergigian

Membuat jadual rawatan pergigianpelajar

Memaklumkan kepada pelajar.

Pemeriksaan / rawatan pergigian

Rawatan susulan / jika mempunyaimasalah pergigian

Tamat

Perlu rawatan

Sihat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 127 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 127: Fail meja-hem-

6.4.2 CARTA ALAIRAN KERJA PROGRAM ANTI AEDES/DENGGI

Mula

Menerima makluman JabatanKesihatan kempen Anti Aedes

Penubuhan AJK Kesihatan

Penyediaan borang pemantauan

Membuat pemeriksaan jentik-jentik

Mengambil tindakan susulan

Tamat

Ada

Tiada

http://myhemsmti.blogspot.com Page 128 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 128: Fail meja-hem-

6.4.3 CARTA ALAIRAN KERJA PELAJAR SAKIT DI SEKOLAH

Mula

Mendapat pengaduan sakit.

Memastikan keadaan / jenis sakit.

Jika kes berat ke hospital / kes ringanberehat di bilik rawatan.

Mengeluarkan surat rawatan di hospital

Menghantar pelajar untuk ke hospital

Surat akuan doktor selepas rawatan

Makan ubat

Berehat di bilik rawatan sekolah

Tamat

Berat

Ringan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 129 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 129: Fail meja-hem-

6.5 SENARAI SEMAK

10.5.1 SENARAI SEMAK RAWATAN PERGIGIAN

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Makluman daripada PPD / PejabatKesihatan

2. Penubuhan AJK Kesihatan

3. Penyediaan rekod pergigian pelajar

4. Penyediaan bilik pemeriksaan /rawatan

5. Membuat jadual pemeriksaan

6. Maklumkan kepada pelajar, masapemeriksaan.

7. Pemeriksaan pergigian

8. Rawatan lanjutan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 130 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 130: Fail meja-hem-

6.5.2 SENARAI SEMAK PROGRAM ANTI AEDES/DENGGI

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Makluman daripada PejabatKesihatan adanya kempen Anti Aedes

2. Penubuhan AJK Kesihatan

3. Penyediaan borang pemantauan

4. Pemeriksaan kawasan oleh gurubertugas

5. Merekod hasil pemeriksaan

6. Menghantar laporan ke PPD

7. Mengambil tindakan susulan tempatpembiakan jentik-jentik

http://myhemsmti.blogspot.com Page 131 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 131: Fail meja-hem-

6.5.3 SENARAI SEMAK MENGURUS PELAJAR SAKIT DI SEKOLAH

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Menerima aduan pelajar sakit.

2. Memastikan keadaan kesihatan/ jenis sakit.

3. Mengeluarkan surat kebenaranmenerima rawatan.

4. Menerima surat akuanpenerimaan pemeriksaandoktor.

5. Memaklumkan kepada ibu bapapelajar.

6. Jika pelajar memerlukan rehathendaklah menghantar ke bilikrawatan.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 132 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 132: Fail meja-hem-

6.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

a. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/98 – Menjaga Kesihatan Pelajar Di

Sekolah

b. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/89 – Rancangan Kesihatan Sekolah

c. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 15/1988 – Penyelenggaraan dan Keceriaan

Maktab Perguruan/Politeknik/Sekolah

d. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 14/1989 – Kebersihan Sekolah

e. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1988 – Penyekit-Penyakit Demam

Kepialu (Tifoid), Taun (Korela), Penyakit Kuning (Hepatitis A) dan

Keracunan Makanan

f. Panduan Melaksanakan program Bersepadu Sekolah Sihat (PBSS)

g. Program Bersepadu Sekolah Sihat – kementerian Kesihatan Malaysia &

Kementerian Pendidikan Malaysia

6.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan Kokurikulum

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 133 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 133: Fail meja-hem-

6.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Borng Maklum Balas Program Bersepadu Sekolah Sihat Peringkat

Sekolah (PBSS 1)

2. Borang Penilaian Untuk Anugerah PBSS (PBSS 4)

3. Borang Persetujuan Perkhidmatan Kesihatan Sekolah Untuk Murid-

Murid Sekolah

4. Pendaftaran, Kenyataan Permulaan dan Akhir Rawatan Pergigian

Incremental Murid Sekolah Rendah/Menengah (PG 307 – Pin. 2/92)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 134 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 134: Fail meja-hem-

6.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 135 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 135: Fail meja-hem-

6.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 136 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 136: Fail meja-hem-

7.0PENGURUSAN

BIASISWA

http://myhemsmti.blogspot.com Page 137 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 137: Fail meja-hem-

7.1 PENGURUSAN BIASISWA

7.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAIDENGAN PEGAWAI LAIN DI PERINGKAT SEKOLAH

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PengarahPendidikanNegeri :

PengerusiJawatankuasaBiasiswa DiPeringkatJabatanPendidikanNegeri.

Meneliti pekelilingdaripada KPM, JPN danpihak penaja untukmemastikan syarat dipatuhi

Meneliti pekellilingKPM, JPN dan pihakpenaja

Pembantu Tadbir:

Mengedarkan surat-surat pekeliling,borang permohonanserta syarat-syaratkepada PK HEM /Guru Biasiswasekolah.

Ketua SektorPengurusanPembangunanKemanusiaaan/Ketua UnitHEM :

Menyimpan rekodpemegang biasiswamengikut jenis dan Tahun

Menyimpan rekodpemegang biasiswa

http://myhemsmti.blogspot.com Page 138 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 138: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

sebelum akhir bulanSeptember tahun semasa.

Mewujudkan borangkawalan pengeluaran danpenggunaan wang biasiswa

Mewujudkan borangkawalan pengeluarandan penggunaan wangbiasiswa

Memastikan semua bukuakaun pemegang biasiswadisimpan di pejabatsekolah.

Memastikan semuadokumen disimpan denganselamat.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 139 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 139: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Mengesahkansemua dokumenyang berkaitan

Mengedarkan borangbiasiswa kepada pelajarTahun 1, 4 dan 6 mengikutmasa tawaran

Mengedarkan borangbiasiswa kepadapelajar

Pembantu AmRendah:

Mencetak borangpermohonan

Menyemak permohonanbiasiswa, menentukantarikh penghantaran,penilaian dan perakuan.

Menyemakpermohonan biasiswa,menentukan tarikhpenghantaran,penilaian danperakuan.

Memastikan bantuanbiasiswa dibankkan dandiagihkan dengan segera.

Pembantu Tadbir:Menyediakansenarai nama, salinke disket, transmittelreport dan cek untukdihantar ke BankSimpanan Nasional

Menyemak daftarpemegang biasiswamengikut Tahun setiapsemester.

Menyemak daftarpemegang biasiswa

Menyemak prestasipemegang biasiswa danmenghantar laporankepada GPK HEM

Menyemak prestasipemegang biasiswadan menghantarlaporan kepada GPKHEM

Memberitahu ibubapa /penjaga pelajar yangmendapat biasiswa.Menghantar surat amarankepada ibu bapa / penjagabagi pemegang biasiswayang prestasinya merosot.

Menghantar suratamaran kepada ibubapa / penjaga

Menentukan pemegangbiasiswa mempunyaiakaun simpanan GIRO /Tanpa Kad di BSN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 140 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 140: Fail meja-hem-

7.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Biasiswa

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

(a) Asas pembahagian Markah Untuk Pemilihan Calon Bagi Penghadiahan Biasiswa Kecil

Persekutuan (BKP)

(b) Asas pembahagian Markah Untuk Pemilihan Calon Bagi Penghadiahan Biasiswa Kelas

Persediaan Universiti (BKPU)

(c) Panduan memproses permohonan BKP dan BKPU bagi kes-kes tertanggung di semua

Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah

Teknik/Vokasional dan Sekolah Menengah Pendidikan Kahas di bawah kelolaan

Kementerian Pendidikan Malaysia.

(d) Panduan pengemaskinian rekod pemegang BKP dan BKPU bagi kes-kes tertanggung

di semua Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah

Menengah Teknik/Vokasional dan Sekolah Menengah Pendidikan Kahas di bawah

kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.

(e) Panduan pengurusan bayaran BKP dan BKPU bagi kes-kes tertanggung di semua

Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Menengah

Teknik/Vokasional dan Sekolah Menengah Pendidikan Kahas di bawah kelolaan

Kementerian Pendidikan Malaysia.

(f) Arahan Perbendaharaan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 141 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 141: Fail meja-hem-

7.3 PROSES KERJA

7.3.1 PEMILIHAN CALON PENERIMA BIASISWA

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima pekeliling Biasiswa dariJabatan Pelajaran.

PK HEM Pekeliling JPN

2 Ikuti taklimat JPN dan terima borangOMR

PK HEM / GuruBiasiswa

3 Perbanyakkan Borang Biasiswa Guru Biasiswa / PAR4 Taklimat kepada Guru Kelas Guru Biasiswa5 Kenalpasti pelajar yang layak Guru Kelas,

Penyelaras Tahun,Guru Bimbingan,Guru Biasiswa

6 Edar Borang Permohonan kepadapelajar yang layak

PK HEM, GuruKelas, PenyelarasTahun, GuruBimbingan GuruBiasiswa

Mengikut kriteria yangditetapkan oleh KPM

7 Kutip Borang Permohonan Guru Biasiswa, GuruKelas

8 Semak Borang Permohonan Guru Biasiswa, GuruKelas

9 Proses Borang Permohonan –Permarkahan

Guru Biasiswa, GuruKelas

10 Mengadakan Mesyuarat Pemilihan AJK Biasiswa11 Mengisi Borang OMR BB-01 dan

Lampiran AGuru Biasiswa, GuruKelas

12 Pengesahan Borang PermohonanBiasiswa, Borang Omr BB-01 danLampiran A

Guru Besar, PKHEM,Guru Biasiswa

13 Hantar Borang PermohonanBiasiswa, Lampiran A dan BorangOMR BB-01 ke JPN mengikutsusunan kategori / aliran

PK HEMGuru Biasiswa

http://myhemsmti.blogspot.com Page 142 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 142: Fail meja-hem-

7.3.2 TERIMA TAWARAN BIASISWA

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima senarai calon berjaya dariJPN

PK HEM

2 Semak semula senarai penerimaberjaya

Guru Biasiswa

3 Taklimat kepada penerima biasiswadan arahkan pelajar membuka akaunGIRO BSN

PK HEMGuru Biasiswa

MOU KementerianPendidikan dengan BSN

4 Edar surat tawaran biasiswa danborang akuan terima (Lampiran Ldan M)

Guru Biasiswa

5 Mengumpul kembali borang akuanterima bersama salinan fotostat bukuakaun GIRO pelajar.

Guru Biasiswa

6 Buku akaun GIRO Bank SimpananNasional pelajar diserahkan kepadasekolah.

Guru Biasiswa

7 Hantar salinan fotostat buku akaunGIRO pelajar bersama senaraipelajar yang menerima biasiswa keJPN.

Guru Biasiswa/PAR

http://myhemsmti.blogspot.com Page 143 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 143: Fail meja-hem-

7.3.3 TARIK BALIK BIASISWA KERANA PELANGGARAN DISIPLIN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima laporan bertulis daripadaJawatankuasa Disiplin

2 Jalankan siasatan Guru Biasiswa3 Mesyuarat Jawatankuasa Biasiswa J/K Biasiswa4 Sediakan laporan salahlaku dan

Lampiran K (surat tarik balikbiasiswa) untuk kelulusan JPN

Guru BesarGuru Biasiswa

5 Hantar laporan salahlaku danLampiran K(surat tarik balikbiasiswa)ke JPN

PAR

6 Terima surat kelulusan tarik balikbiasiswa

7 Maklumkan kepada pelajar/warispenarikan balik biasiswa secarabertulis

Guru Biasiswa

8 Maklumkan kepada Guru Kelas Guru Biasiswa9 Kemaskini senarai penerima

biasiswaGuru Biasiswa

http://myhemsmti.blogspot.com Page 144 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 144: Fail meja-hem-

7.3.4 PELAJAR PEMEGANG BISISWA BERTUKAR SEKOLAH

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima makluman daripada GuruKelas

Guru Biasiswa

2 Isi borang KW2/79B- 5 salinan jika antara negeri- 3 salinan dalam negeri

Guru BiasiswaPembantu Tadbir

3 Hantar KW2/79B KE JPN asal danJPN baru pelajar bertukar dan 2salinan ke sekolah baru 1 salinan failsekolah asal

Guru Biasiswa

4 Buku Akaun GIRO diserahkankepada pelajar yang berpindah

Guru Biasiswa

5 Menandatangani borang akuanmenerima buku akaun GIRO

Guru BiasiswaPelajar

6 Kemaskini rekod penerima biasiswapada akhir tahun

Guru Biasiswa

http://myhemsmti.blogspot.com Page 145 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 145: Fail meja-hem-

7.3.5 PENERIMAAN PEMEGANG BIASISWA BERTUKAR DARISEKOLAH LAIN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima borang KW 2/79B darisekolah asal pelajar

Guru Biasiswa

2 Dapatkan buku akaun GIROdaripada pelajar baru. Jika tiadaminta pelajar buka akaun denganBSN

Guru Biasiswa

3 Maklumkan kepada Guru Kelas Guru Biasiswa4 Kemaskini senarai pemegang

biasiswaGuru Biasiswa

5 Maklumkan ke JPN pelajar bertukarmasuk pada akhir tahun

Guru Biasiswa

11.3.6 PEMILIHAN BIASISWA APABILA BERLAKU PERTINDANANTAWARAN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Semak senarai pemegang biasiswa Guru Biasiswa2 Senaraikan pelajar yang menerima

lebih daripada satu tawaran biasiswaGuru Biasiswa

3 Maklumkan secara bertulis kepadapelajar dan minta buat pilihan

PK HEM/Guru Biasiswa

4 Dapatkan jawapan pemilihan yangdibuat oleh pelajar

Guru Biasiswa

5 Maklumkan ke JPN PK HEM6 Maklumkan kepada Guru Kelas Guru Biasiswa

http://myhemsmti.blogspot.com Page 146 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 146: Fail meja-hem-

7.3.7 RAYUAN PERMOHONAN BIASISWA

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1 Terima surat rayuan permohonanbiasiswa daripada pelajar / waris

2 Buat siasatan dan sediakan laporanuntuk Pengerusi J/K Biasiswa

Guru Biasiswa

3 Panjangkan surat rayuan ke JPNdengan disertakan surat sokongandari J/K Biasiswa

Guru Besar

http://myhemsmti.blogspot.com Page 147 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 147: Fail meja-hem-

7.4 CARTA ALIRAN KERJA7.4.1 CARTA ALIRAN KERJA PROSES PEMILIHAN CALON

Terima pekeliling Biasiswa dari Jabatan Pendidikan

Tamat

Ikuti taklimat JPN dan terima borang OMR

Perbanyakkan Borang Biasiswa

Taklimat kepada Guru Kelas

Kenalpasti pelajar yang layak

Edar Borang Permohonan kepada pelajaryang layak

Hantar Borang Permohonan Biasiswa untukpertimbangan pihak penaja

Pengesahan Borang Permohonan Biasiswa,Borang OMR BB-01 dan Lampiran A

Mula

Kumpul Borang Permohonan daripada pelajar

Maklumkan kepada pelajar yang berjayaBuka Akaun Bank

http://myhemsmti.blogspot.com Page 148 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 148: Fail meja-hem-

7.5 SENARAI SEMAK PEMILIHAN CALON PENERIMA BIASISWA

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Terima pekeliling Biasiswa dariJabatan Pelajaran.

2. Ikuti taklimat JPN dan terimaborang OMR

3. Perbanyakkan Borang Biasiswa

4. Taklimat kepada Guru Kelas

5. Kenalpasti pelajar yang layak

6. Edar Borang Permohonankepada pelajar yang layak

7. Kutip Borang Permohonan

8. Semak Borang Permohonan

9. Proses Borang Permohonan –Permarkahan

10. Mengadakan MesyuaratPemilihan

11. Mengisi Borang OMR BB-01dan Lampiran A

12. Pengesahan BorangPermohonan Biasiswa, BorangOmr BB-01 dan Lampiran A

13. Hantar Borang PermohonanBiasiswa, Lampiran A danBorang OMR BB-01 ke JPNmengikut susunan kategori /aliran

http://myhemsmti.blogspot.com Page 149 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 149: Fail meja-hem-

7.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

(a) Arahan Perbendaharaan

(b) Asas pembahagian Markah Untuk Pemilihan Calon Bagi Penghadiahan

Biasiswa Kelas Persediaan Universiti (BKPU)

(c) Panduan memproses permohonan BKP dan BKPU bagi kes-kes

tertanggung di semua Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama

Penuh, Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dan Sekolah Menengah

Pendidikan Kahas di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.

(d) Panduan pengemaskinian rekod pemegang BKP dan BKPU bagi kes-kes

tertanggung di semua Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama

Penuh, Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dan Sekolah Menengah

Pendidikan Kahas di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.

(e) Panduan pengurusan bayaran BKP dan BKPU bagi kes-kes tertanggung di

semua Sekolah Menengah Harian Biasa, Sekolah Berasrama Penuh,

Sekolah Menengah Teknik/Vokasional dan Sekolah Menengah Pendidikan

Khas di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia.

(f) Asas pembahagian Markah Untuk Pemilihan Calon Bagi Penghadiahan

Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 150 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 150: Fail meja-hem-

7.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan Kokurikulum

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 151 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 151: Fail meja-hem-

7.8 SENARAI BORANG

Nama Borang Yang Digunakan

1. Biasiswa Kecil Persekutuan (II & III) / Biasiswa Kelas Persediaan

Universiti (II & III) – Lampiran VII

2. Senarai Permohonan Biasiswa (BKP/BKPU) – Lampiran A

3. Permohonan Untuk Mengeluarkan Wang Biasiswa – Lampiran B1

4. Surat Amaran Pertama/Kedua/Terakhir – Lampiran J

5. Menarik Kembali Penganugerahan Biasiswa Dan Menawarkan Kepada

Pelajar Lain – Lampiran K

6. Surat Persetujuan Menerima / Menolak Tawaran – Lampiran L

7. Surat Tawaran – Lampiran M

8. Borang Pertukaran Pelajar Yang Menerima Biasiswa (Bagi Pemegang

BKP II / BKP II / BKPU II / BKPU III yang bertukar keluar Negeri . )

– Borang KW. 2/79B

9. Permohonan Biasiswa Kecil Persekutuan / Biasiswa Kelas Persediaan

Universiti – (Borang OMR) – BB01

http://myhemsmti.blogspot.com Page 152 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 152: Fail meja-hem-

7.9 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 153 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 153: Fail meja-hem-

7.10 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 154 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 154: Fail meja-hem-

8.0

PENGURUSANRIMUP

http://myhemsmti.blogspot.com Page 155 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 155: Fail meja-hem-

8.1 RIMUP

8.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA, DAN HUBUNGAN DENGANPEGAWAI LAIN

8.1.1.1 PENGURUSAN RIMUP(AM)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

KPM

JPN

PPD

Pengetua(PK/PS)

Pemantauan danlaporan

Pemantauan danlaporan ke BahagianSekolah KPM

Pemantauan danlaporan ke JPN

1. PerancanganRIMUP

2. Menentukanprogram RIMUPdijalankan

3. Gurubertanggungjawabmelaksanakan tugasdengan berkesan

4. Menghubungi pihaktertentu untukmembantu pelajar

1. Panduantatacara RIMUPsekolah untukGuruBesar/gurubesar dan guru

2. Pek.Ikt 10/2005

http://myhemsmti.blogspot.com Page 156 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 156: Fail meja-hem-

8.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : RIMUP

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yang terkandung

dalam:

(a) Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.10/2005

(b) Buku Panduan Pelaksanaan dan Pengurusan RIMUP

(c) Modul Aktiviti RIMUP(Khidmat Masyarakat)

(d) Modul Aktiviti RIMUP(Meningkatkan Patriotisme)

(e) Modul Aktiviti RIMUP(Kokurikulum)

(f) Modul Aktiviti RIMUP(Kesukanan dan Permainan)

(g) Modul Aktiviti RIMUP(Kecemerlangan Akademik)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 157 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 157: Fail meja-hem-

8.3 PROSES KERJA

8.3.1 PROSES KERJA PENGURUSAN RIMUP

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1. Meneliti dan melaksanakan semuaarahan yang berkaitan denganRIMUP

PengetuaGPK HEM

Pek .Iktisas 10/2005

2. Penubuhan Jawatankuasa PK/PS PengetuaGPK HEM

Pek. Ikhtisas 10/2005

3. Merancang pengurusan RIMUP disekolah

PengetuaGPK HEM

4. Merancang pengurusan RIMUP diperingkat kelompok

Guru Bimbingan

5 Mesyuarat kelompok Guru Bimbingan6. Melaksanakan program RIMUP7. Menghantar laporan kepada PPD Guru Bimbingan8. Penilaian kelompok dan sekolah Jawatankuasa Penilai

http://myhemsmti.blogspot.com Page 158 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 158: Fail meja-hem-

8.4 CARTA ALIRAN KERJA

8.4.1 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN RIMUP

Mula

Penubuhan Jawatankuasa PS

Perancangan Program PS

Penubuhan Jawatankuasa PK

Mesyuarat JK PK

Merancang Program PK

Pelaksanaan Program (2 kali setahun)

Penyediaan Laporan

Penilaian PK/PS

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 159 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 159: Fail meja-hem-

18.4 SENARAI SEMAK PROGRAM RIMUP

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. JK RIMUP PK/PS ditubuhkan

2. JK mengadakan mesyuarat

3. Merancang program PK

4. Menyebarkan maklumatprogram kepada sekolah

5. Melaksanakan program

6. Pemantauan program

7. Membuat laporan

8. Menghantar laporan kepadaPPD

9. Penilaian PK/PS

10. Laporan didokumentasikan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 160 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 160: Fail meja-hem-

8.5 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 10/2005

8.6 SENARAI JAWATANKUASA

8.6.1 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI(PS)

BIL JAWATANKUASA PS

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan Kokurikulum

5. NAIB PENGERUSI 3: Penyelia Petang

6. SETIAUSAHA: Guru Bimbingan

7JAWATANKUASA: a. Ketua Bidang

b. Penyelaras Disiplinc. Penyelaras Pengawas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 161 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 161: Fail meja-hem-

8.6.2 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI(PK)

BIL JAWATANKUASA PK

1. PENGERUSI: Pengetua 1

2. TIMBALAN PENGERUSI: Pengetua 2

3. NAIB PENGERUSI 1: Pengerusi 3

4. SETIAUSAHA 1: Guru Bimbingan 1

5. SETIAUSAHA 2: Guru Bimbingan 2

6. SETIAUSAHA 3 Guru Bimbingan 3

7. JAWATANKUASA: a. Ketua Bidangb. Penyelaras Disiplinc. Penyelaras Pengawas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 162 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 162: Fail meja-hem-

8.7 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 163 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 163: Fail meja-hem-

8.8 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 164 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 164: Fail meja-hem-

9.0

PENGURUSANHAL EHWAL

MURID

http://myhemsmti.blogspot.com Page 165 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 165: Fail meja-hem-

9.1 JADUAL KEDATANGAN MURID

9.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGANPEGAWAI LAIN

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PengetuaGPK 1

Bertanggungjawab bagi:1. Mendaftarkan

kemasukan pelajarpada sesi awal tahunpersekolahan.

2. Mendaftarkankemasukan pelajarbaru sepanjang sesipersekolahan.

3. Mengambl butir-butirdiri pelajar dan ibubapa atau penjaga.

4. Melantik penyelarasTahun bagi setiapTahun.

5. Melantik Guru Kelassetiap kelas.

6. Menyediakan bukujadual kedatanganmurid (JKM).

7. Menyediakan tempatatau rak penyimpananyang sesuai danselamat.

8. Mengeluarkan surat-surat amaranketidakhadiran,tindakan bagi buangsekolah dan suratbuang sekolah kepadapelajar ponteng.

1. SPI Bil 9/19752. SPI Bil 7/19863. SPI Bil. 8/19884. SPI Bil 18/19985. SPI Bil. 8/19996. KP(BS)8591/Jld.V

III(57)

o PenyeliaPetang

o PenyelarasTahun

o Guru Kelaso Kerani

http://myhemsmti.blogspot.com Page 166 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 166: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

GPK HEMPenyelia Petang

Bertanggungjawab bagi:1. Mengedarkan buku

jadual kedatanganmurid kepada GuruKelas.

2. Memberi taklimattatacara pengisianbuku jadualkedatangan murid.

3. Memeberi taklimattentang prosedurtindakan pelajar tidakhadir, ponteng dan

pemberian surat-surat amaran.

4. Menyediakan pelbagaiborang bagi semakanbuku jadualkedatangan murid.

5. Menyemak jadualkehadiran secaraharian, bulanan danpenggal.

6. Mengumpul semuamaklumat kehadiranuntuk membuatstatistik kehadiran.

7. Tindakan susulankepada Guru Kelas(peringatan danteguran)

8. Menyerah maklumatkepada pihak yangberkenaan (Pengetua,PPD dan JPN)

9. Memastikankeselamatan bukujadual kedatanganmurid.

1. SPI Bil 9/19752. SPI Bil 7/19863. SPI Bil. 8/19884. SPI Bil 18/19985. SPI Bil. 8/19996. KP(BS)8591/Jld.V

III(57)

o Pengetuao GPK 1o Penyelaras

Tahuno KeraniMengedarkanbuku jadualkedatangan muridMenaip suratamaran

http://myhemsmti.blogspot.com Page 167 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 167: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Guru Kelas /PenyelarasTingkatan

Bertanggungjawab bagi:1. Melengkapkan dan

mengemaskini semuabutiran dan maklumatpelajar ke dalam bukujadual kedatanganmurid.

2. Menyemak catatanringkasan yuran,nombor resit yuran,penerima biasiswa danlain-lain.

3. Mengisi kedatanganpada waktu pertamasetiap haripersekolahan.

4. Menyerahkan bukuJKM ke pejabatselewat-lewatnya padawaktu kedua.

5. Menutup buku JKMpada setiap hujungbulan dengan mengisimaklumat-maklumatlain yang berkenaan.

6. Melengkapkan ruangAnalisa Kedatangan dibahagian belakangbuku JKM danmenandatanganinya.

7. Memindahkan senarainama murid pada akhirbulan ke bulan yangseterusnya.

8. Memastikankeselamatan bukuJKM.

1. SPI Bil 9/19752. SPI Bil 7/19863. SPI Bil. 8/19884. SPI Bil 18/19985. SPI Bil. 8/19996. KP(BS)8591/Jld.

VIII(57)

1. Pengetua /GPK 1

2. GPK HEM3. Penyelia

Petang

http://myhemsmti.blogspot.com Page 168 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 168: Fail meja-hem-

9.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Jadual Kedatangan Murid

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yangterkandung dalam:

1. Surat –Surat Pekeliling Ikhtisas.

2. KP(BS)8591/Jld.VIII(57)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 169 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 169: Fail meja-hem-

9.3 PROSES KERJA

9.3.1 PENGURUSAN BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID (JKM)BAGI BULAN JANUARI

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

Menerima senarai nama murid dariGuru Besar/Penolong Kanan bagisesebuah kelas

Menyiapkan senarai kedatangansementara seperti JKD sebenar.Senarai nama mengikut abjad,(susunan murid lelaki didahulukandiikuti murid perempuan)mengandungi:

o Nama murido jantinao Bilangan Sekolaho Tarikh Masuko Bangsao Agamao Nombor Kad Pengenalano Tarikh lahiro Nombor Surat Beranako Umur pada 1 Jan. tahun

berkenaano Nama ibu bapa/penjagao pertalian murid dengan ibu

bapa/penjagao Alamat ibu bapa/penjagao No. telefon ibu bapa/penjagao Pekerjaan ibu bapa/penjaga

Mendapatkan Nombor BilanganSekolah daripada buku DaftarKemasukan Sekolah bagi muridTingkatan1 dan Jadual KedatanganMurid tahun sebelumnya bagi muridTingkatan2 – 5.

Membuat semakan nama muridsupaya sama ejaan dalam KadPengenalan bagi memastikansusunan abjad yang betul.

Pegawai PelajaranDaerah

Penolong PegawaiPelajaran Daerah HalEhwal Murid

Penyelia HEM PPD

Guru Besar

7. SPI Bil 9/19758. SPI Bil 7/19869. SPI Bil. 8/198810.SPI Bil 18/199811.SPI Bil. 8/199912.KP(BS)8591/Jld.VII

I(57)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 170 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 170: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

5.

6.

7.

8.

Semak semua butiran bagi tiadaberlaku kesilapan.

Menyalin senarai nama danmaklumat diri pelajar ke dalam JKMsebenarnya.

Menandakan kedatangan harian.

Memenuhkan senarai namamengikut abjad dalam ruangRingkasan Yuran-yuran danmendapatkan nombor resit yurandaripada Kerani Kewangan dipejabat.

9.3.2 PENGURUSAN BUKU KEDATANGAN MURID (JKM) BAGIBULAN FEBRUARI HINGGA DISEMBER

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

Pada akhir bulan, pastikan semuaruang diisi, dijumlahkan dandipindahkan ke bulan hadapan.

Memastikan nama muriddipindahkan pada akhir bulansebelumnya.

Sekiranya ada murid yang barumasuk, atur semula senarai namamengikut abjad, (susunan muridlelaki didahulukan, diikuti muridpermpuan).

Buku JKD diambil daripada pejabatpada setiap pagi pada waktupertama.

Guru Kelas menandakan kedatangandengan menanda:o / untuk murid yang hadiro O untuk murid yang tidak

Pegawai PelajaranDaerah

Penolong PegawaiPelajaran Daerah HalEhwal Murid

Penyelia HEM PPD

Pengetua

SPI Bil 9/1975SPI Bil 7/1986SPI Bil. 8/1988SPI Bil 18/1998SPI Bil. 8/1999KP(BS)8591/Jld.VIII(57)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 171 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 171: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

6.

7.

8.

hadiro L untuk murid yang lewato P untuk murid yang ponteng

Jumlahkan kedatangan harian:o jumlah murid yang tidak hadiro jumlah murid yang hadiro jumlah murid sepatutnya

dalam kelas

Menyerahkan buku JKM ke pejabatpada waktu kedua.Pada akhir bulan:o jumlahkan murid tidak hadir

dalam bulan berkenaano jumlahkan murid tidak hadir

sehingga bulan berkenaano jumlahkan bilangan hari murid

hadir sehingga bulan berkenaano jumlahkan bilangan hari

sepatutnya hadir dalam bulanberkenaan

o jumlahkan bilangan harisepatutnya hadir sehingga akhirbulan berkenaan

o menulis jumlah kedatangansebenar nya dalam ruangRingkasan

o menulis jumlah kedatangansepatutnya dalam ruangRingkasan

o menulis peratus kedatangano menulis hitung panjang

kedatangano menulis bilangan murid yang

masuko menulis bilangan murid yang

keluaro menulis bilangan murid pada

akhir bulano menulis hitung panjang ramai

murido tandatangan Guru Kelas

Dalam ruang Analisa kedatangan:o lengkapkan ruang bangsa

mengikut jantina dan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 172 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 172: Fail meja-hem-

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

9.

10.

11.

12.

menjumlahkannyao tandatangan ruang berkenaan

Dalam ruang ringkasan Yuran,dapatkan nombor resit bayarandaripada pejabat dan catatkannyaselari dengan murid berkenaan

Selepas mengemaskini maklumat diatas:o salin nama murid dalam bulan

berikutnyao menulis bilangan hari belajar

dalam dalam ruang ‘Banyakhari belajar dalam bulanlepas’

o menulis jumlah hari tidakhadir dalam ruang ‘JumlahBilangan Tidak Hadir’

Sebelum menyerahkan Buku JadualKedatangan Murid ke pejabat,pastikan:o semua butiran dalam bulan

Januari hingga Disember telahdilengkapkan

o semua nombor resit yuran danpembayaran lengkapkemaskini

o semua ruang dalam AnalisaKedatangan Setahun lengkapdan ditandatangani

Menyerahkan buku JKD ke pejabatpada Hari Akhir Persekolahan.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 173 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 173: Fail meja-hem-

9.4 CARTA ALIRAN KERJA9

9.4.1 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN JADUAL KEDATANGANMURID BAGI BULAN JANUARI

MULA

Terima senarai nama murid dari GuruBesar / Penolong Kanan

Dapatkan borang biodata muridSusun mengikut abjad dan beri bilangan

Bagi Ting. 2, 3 dan 5 buat senarainama ikut abjadDapatkan senarai nama dari JKMtahun sebelumnya

Sediakan JKM sementara lengkapmaklumat seperti JKM sebenarSalin semua maklumat ikut abjadKira umur pada 1 JanuariTulis Bilangan Sekolah

Semak ejaan, umur, alamat terkini ibu bapadan lain-lain butir supaya betul

Buat pembetulan

Bagi Ting. 2, 3 dan 5, pindahkansemua butiran ke dalam JKMsebenarTuliskan nama murid bagi bulanJanuari

Menanda kedatangan bagi bulan Januari

SAMBUNG

Pernah direkodkan

Betul

Perlu Pembetulan

Rekod belumwujud

http://myhemsmti.blogspot.com Page 174 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 174: Fail meja-hem-

SAMBUNG

Pada akhir Januari, buat penjumlahan padaruang berkenaan dan tandatangan

Semak jumlah murid pada akhir Januari

Jika ada tambahan / kurangan, susun semulasenarai nama mengikut abjad

Bagi Ting. 2, 3 dan 5 tulis nama bagi bulanFebuari dan jumlah hari belajar bulanJanuari dan ketidakhadiran murid.

Bagi Ting. 1 dan 4, pindahkan semua butirdalam JKM sementara ke JKM sebenarTulis nama murid bagi bulan Febuari danbilangan hari belajar.

Dapatkan nombor-nombor resit yurandaripada pejabat dan catat dalam JKMLengkapkan ruang analisa di bahagianbelakang JKM

Simpan Buku JKM di pejabat

TAMAT

Tambah/kurangmurid

Tiada

http://myhemsmti.blogspot.com Page 175 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 175: Fail meja-hem-

9.4.2 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN JADUALKEDATANGAN MURID BAGI BULAN FEBRUARI HINGGADISEMBER

MULA

Pastikan nama murid bagi bulan Februari –November telah ditulis pada akhir bulansebelumnyaPastikan analisa dan butiran bulansebelumnya telah lengkap

Bagi Ting. 1 dan 4 (Februari) semak semuabutiran dalam JKM sementaraBuat pindaan susunan nama jika ada muridbaru masuk atau keluar

Kemaskini

Mengambil JKM setiap pagi waktu pertamaMembuat penandaan kedatangan murid:

Tanda / murid hadir Tanda O murid tidak hadir Tanda L murid lewat Tanda P murid ponteng

Jumlahkan kedatangan harianSerah JKM pada waktu ke-2 setiap hariPada akhir bulan :

Jumlahkan hari hadir dan tidak hadir Jumlahkan kehadiran sepatutnya

dalam bulan berkenaan Tulis peratus kedatangan, Bil murid

masuk/keluar dan hitung panjang Tandatangan Dapatkan no.resit yuran dari kerani Tulis analisis bangsa, jumlah dan

tandatangan dalam ruangan AnalisisKedatangan setahun

Tulis nama murid dalam ruang bulanberikutnya

SAMBUNG

Pertukaranmasuk/keluar

Tiada

http://myhemsmti.blogspot.com Page 176 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 176: Fail meja-hem-

SAMBUNG

Pada bulan November: Lengkapkan, jumlahkan dan analisakan

kehadiran dan peratus kedatangan Menanadatangani ruang berkenaan

Menulis nama murid dalam bulan Disember danlengkapkan ruang kehadiranTandatangan

Pada hari akhir persekolahan semak biodata muriddan ibubapa, analisa dan tandatangan

o Kemaskini

o Rujuk ke pejabat

Serahkan ke pejabat untuk semakan Pegawai Kerani

Lengkap?o Kemaskini

Simpan di pejabat

TAMAT

LengkapTidakLengkap

http://myhemsmti.blogspot.com Page 177 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 177: Fail meja-hem-

9.5 SENARAI SEMAK

9.5.1 SENARAI SEMAK PENGURUSAN JADUAL KEDATANGANMURID (JKM)

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Mendaftarkan kemasukanpelajar pada sesi awal tahunpersekolahan.

2. Mendaftarkan kemasukanpelajar baru sepanjang sesipersekolahan.

3. Mengambl butir-butir diripelajar dan ibu bapa ataupenjaga.

4. Melantik penyelaras Tahunbagi setiap Tahun.

5. Melantik Guru Kelas bagisetiap kelas.

6. Menyediakan buku jadualkedatangan murid (JKM).

7. Menyediakan tempat atau rakpenyimpanan yang sesuai danselamat.

8. Mengeluarkan surat-suratamaran ketidakhadiran,tindakan bagi buang sekolahdan surat buang sekolahkepada pelajar ponteng.

9. Mengedarkan buku jadualkedatangan murid kepadaGuru Kelas.

10. Memberi taklimat tatacarapengisian buku jadualkedatangan murid.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 178 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 178: Fail meja-hem-

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

11. Memberi taklimat tentangprosedur tindakan pelajartidak hadir, ponteng danpemberian surat-suratamaran.

12. Menyediakan pelbagaiborang bagi semakan bukujadual kedatangan murid.

13. Menyemak jadual kehadiransecara harian, bulanan danpenggal.

14. Mengumpul semua maklumatkehadiran untuk membuatstatistik kehadiran.

15. Tindakan susulan kepadaGuru Kelas (peringatan danteguran)

16. Menyerah maklumat kepadapihak yang berkenaan (GuruBesar , PPD dan JPN)

17. Memastikan keselamatanbuku jadual kedatanganmurid.

18. Melengkapkan danmengemaskini semua butirandan maklumat pelajar kedalam buku jadualkedatangan murid.

19. Menyemak catatan ringkasanyuran, nombor resit yuran,penerima biasiswa dan lain-lain.

20. Mengisi kedatangan padawaktu pertama setiap haripersekolahan.

21. Menyerahkan buku JKM kepejabat selewat-lewatnya

http://myhemsmti.blogspot.com Page 179 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 179: Fail meja-hem-

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

22. Menutup buku JKM padasetiap hujung bulan denganmengisi maklumat-maklumatlain yang berkenaan.

23. Melengkapkan ruang AnalisaKedatangan di bahagianbelakang buku JKM danmenandatanganinya.

24. Memindahkan senarai namamurid pada akhir bulan kebulan yang seterusnya.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 180 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 180: Fail meja-hem-

9.6 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yangterkandung dalam:

3. Surat –Surat Pekeliling Ikhtisas.

4. KP(BS)8591/Jld.VIII(57)

http://myhemsmti.blogspot.com Page 181 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 181: Fail meja-hem-

9.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan KOKURIKULUM

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Guru Penyelaras Bagi Tugas Berkaitan

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras/Guru-guruPenolong

http://myhemsmti.blogspot.com Page 182 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 182: Fail meja-hem-

9.8 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 183 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 183: Fail meja-hem-

9.9 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 184 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 184: Fail meja-hem-

10.0

PENGURUSANKEBAJIKAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 185 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 185: Fail meja-hem-

10.1 KEBAJIKAN PELAJAR

10.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA, DAN HUBUNGAN DENGANPEGAWAI LAIN

10.1.1.1 PENGURUSAN KEBAJIKAN (AM)

Tugas PegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas DanTanggungjawab

Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

Pengetua 1. Menentukan kebajikanpelajar dikawal

2. Guru bertanggungjawabmelaksanakan tugasdengan berkesan

3. Menghubungi pihaktertentu untukmembantu pelajar

- Panduan tatacaradisiplin sekolahuntuk Pengetuadan guru

Guru kelas

GPK HEM 1. Memastikan setiappelajar mendapatbantuan kebajikan

2. Membantu Pengetuamenyelesaikanpermasalahan pelajar

3. Membantu gurukebajikan pelajarmendapatkan kebajikanpelajar

- S.P.I Bil. 5/1979- KP(BS)8591/Jld.

II/52.

GuruKebajikanPelajar

GuruKebajikan

1. Menyenaraikan pelajaryang memerlukan bantuankebajikan2. Memberikan senaraikepada GPK HEM

- Menguatkuasakanperaturan yangditetapkan.

Guru kelas

Guru kelas 1. Mendapatkan pelajaryang memerlukan bantuan.

- SPI Bil 5/1979

http://myhemsmti.blogspot.com Page 186 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 186: Fail meja-hem-

10.1.1.2 PENGURUSAN INSURAN PELAJAR

TugasPegawaiAtasan

Yang AdaHubungan

Tugas Dan Tanggungjawab Kuasa Yang DiberiTugas Pegawai-Pegawai Lain

Yang AdaHubungan

Serta Jenis Tugas

PPD Mendapatkan senarai pelajar-pelajar yang mencarum dalamSkim Insuran daripadasekolah-sekolah

Merujuk kepada semuaperaturan-peraturan danpekeliling-pekelilingserta edaran BukuPanduan PengurusanInsuran yangdikeluarkan olehKementerian PelajaranMalaysia dan syarikatInsuran.

JPNS

Menghantar senarai namapelajar yang mencarumdalam Skim Insuran kePPD.

Merujuk pekeliling PPD

GPK HEM Memastikan semua pelajaryang ingin mencarummembuat bayaran bersamayuran sekolah

Mendapatkan bantuandaripada PIBG bagimembantu pelajar yanggagal membayar sehinggaakhir Februari.

Menyerahkan bayaran keJPNJ selewat-lewatnyaakhir Februari

Menerangkankan kepadapelajar tentangkepentingan Skim Insuran.

Memaklumkan kepadapelajar sebarang maklumatdari semasa ke semasa.

Berhubung terus denganpihak syarikat Insuran jikaterdapat pertanyaan dankemusykilan.

sama seperti di atas PengetuaPPD

http://myhemsmti.blogspot.com Page 187 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 187: Fail meja-hem-

10.2 PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN

Aktiviti : Pengurusan Kebajikan Pelajar

Peraturan-Peraturan pentadbiran adalah merujuk kepada perkara-perkara yangterkandung dalam:

(h) Surat Pekeliling Ikhtisas 1968 – 2005.

http://myhemsmti.blogspot.com Page 188 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 188: Fail meja-hem-

10.3 PROSES KERJA

10.3.1 BANTUAN KEMISKINAN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Dapatkan senarai pelajar yangmemerlukan bantuan

Pastikan pelajar yang benar-benarlayak mendapat bantuan

Merancang program untukmendapatkan dana

Mengadakan daftar sumbangan dandaftar penerima yang disahkan olehGuru Besar

Menubuhkan tabung kebajikanpelajar

Pengagihan bantuan mengikut kadarkeperluan pelajar

Guru kelas

Guru Kebajikan

GPK HEMGuru Kebajikan

PengetuaGPK HEM

PengetuaGPK HEM

Guru KebajikanGuru KelasAgensi kebajikan

10.3.2 BANTUAN KEMALANGAN

Bil Proses Kerja Pegawai YangMeluluskan/Dirujuk

Seksi Undang-Undang/Peraturan

1.

2.

3.

4.

5.

Menerima makluman kemalangan

Memaklumkan kepada GPK HEM

Merekod maklumat kemalangan

Menilai tahap kemalangan danmenetapkan bentuk bantuan

Mengagihkan bantuan kepadapelajar

Guru bertugasGuru Kebajikan

GPK HEM

Guru KebajikanGPK HEM

PengetuaGPK HEM

Guru KebajikanGuru KelasAgensi kebajikan

http://myhemsmti.blogspot.com Page 189 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 189: Fail meja-hem-

10.4 CARTA ALIRAN KERJA

10.4.1 CARTA ALIRAN KERJA BANTUAN KEMISKINAN

Mula

Menyenaraikan Nama Pelajar

Menemuduga Pelajar

Memastikan Tahap Kemiskinan

Menyediakan Rekod

Merancang Program Mendapatkan Dana

Menyediakan Daftar Sumbangan & Daftar Penerima

Menubuhkan Tabung Kebajikan

Mengagih Bantuan

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 190 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 190: Fail meja-hem-

10.4.2 CARTA ALIRAN KERJA BANTUAN KEMALANGAN

Mula

Pelajar terlibat

Lapor kepada guru bertugas/guru kebajikan

Rekod masa dan bentuk/tahapkemalangan

Mentafsir/menilai tahap kemalangan

Rawatan pakar

Tamat

Tidak serius

Rawatan GuruBertugas/ Hospital Serius

http://myhemsmti.blogspot.com Page 191 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 191: Fail meja-hem-

10.4.3 CARTA ALIRAN KERJA PENGURUSAN INSURAN PELAJAR

Mula

Pendaftaran Pelajar. Jumlah keseluruhan pelajar.Bayarandimasukan dalam jumlah yuran tahunan sekolah.

Taklimat.Meminta Pelajar membayar polisiRM1.50/setahun.

Membuat kutipan melalui guru kelas. Semua pembayaranperlu jelas sebelum akhir Januari./secepat mungkin.Dibantuoleh Kerani Kewangan .

Kumpulkan semua pembayaran. Bayar kepada SyarikatTakaful Malaysia yang berhampiran. Menggunakan cek .Ditandatangani oleh Guru Besar.Perlu selesai sebelum akhirFebruari

Simpan semua dokumen pembayaran sebagai bukti bahawasemua pelajar telah menjelaskan bayaran dan pihak sekolahtelah membayar semua bayaran. Salinan kepada Ketua Unitkokurikulum JPNJ dan Penyelia Kokurikulum PPD

Dapatkan sijil Takaful sebagai bukti penyertaan sekolah

Proses tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 192 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 192: Fail meja-hem-

10.5 SENARAI SEMAK

10.5.1 BANTUAN KEMISKINAN

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Menerima senarai pelajar miskin

2. Memastikan kelayakan pelajar

3. Merancang program mengumpuldana

4. Daftar sumbangan danpengesahan Guru Besar

5. Menubuh Tabung Kebajikan

6. Mengagih bantuan kebajikankepada pelajar

http://myhemsmti.blogspot.com Page 193 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 193: Fail meja-hem-

10.5.2 BANTUAN KEMALANGAN

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Menerima makluman kemalangan

2. Memaklum kepada gurubertugas/guru kebajikan/ibubapa

3. Merekod masa dan tahapkemalangan

4. Menentukan bentuk rawatan danbantuan

5. Melaporkan kepada Pengetua

http://myhemsmti.blogspot.com Page 194 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 194: Fail meja-hem-

10.5.3 SENARAI SEMAK PENGURUSAN INSURAN PELAJAR

10.6 SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 5/1979Kementerian Pendidikan (Bahagian Sekolah) 8591/Jld.II/52.

Tindakan Tandakan ( √) Catatan

1. Pengemaskinian Jumlah Pelajar.Untuk urusan bayaran polisiinsuran

2. Taklimat.dan Pembayaran

3. Kutipan dilaksanakan sebelumakhir Januari

4. Menghantar jumlah bayarankepada Syarikat Takaful

5. Simpan semua dokumenpembayaran dan yang berkaitan

6. Dapatkan Sijil Takaful bagi buktipengesahan dari syarikat Takaful

http://myhemsmti.blogspot.com Page 195 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 195: Fail meja-hem-

10.7 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan Kurikulum

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru-guru Penyelaras

http://myhemsmti.blogspot.com Page 196 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 196: Fail meja-hem-

11.0PENGURUSAN

SMM

http://myhemsmti.blogspot.com Page 197 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 197: Fail meja-hem-

11.1 PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT MURID (SMM) VERSI 3.03

11.1.1 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAILAIN

Tugas PegawaiAtasan YangAda Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa YangDiberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang

Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Pengetua Memastikan semua urusanyang berkaitan dengan urusanSMM dilaksanakansepenuhnya sebagaimana yangditetapkan

Panduan tatacaraPengurusan SMM

Guru Kelas

Pen. KananHEM

1. Menyerahkan sesalinandisket kepada Guru Kelas

2. Menetapkan tarikh serahandata SSM

3. Menyerahkan data SMMkepada pihak yangberkenaan

Merujuk kepadasurat-surat siaranyang dikeluarkanoleh KPM

Penyelaras SMM

PenyelarasSMM

1. Menyampaikan taklimatSMM kepada Guru Kelas

2. Menyediakan borang yangberkaitan untuk prosesmemasukkan data SMM

3. Membantu untuk‘menginstall’ programSMM ke dalam komputer

4. Menyerahkan salinan disketkepada Guru Kelas

5. Menerima disket maklumatmurid yang telahdilengkapkan daripadapenyelaras-penyelarasTahun

6. Menerima borang SMMyang telah dilengkapkandaripada Guru Kelas

Menguatkuasaperaturan yangditetapkan

Penyelaras TingkatanGuru Kelas

PenyelarasTingkatan

1. Mengumpul semua disketSMM yang telahdilengkapkan oleh GuruKelas dan menyerahkannyakepada penyelaras SMM

2. Membantu mengumpul danmemasukkan data ke dalamSMM bagi Guru Kelas yangberkenaan

Guru Kelas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 198 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 198: Fail meja-hem-

Tugas PegawaiAtasan YangAda Hubungan

Tugas dan Tanggungjawab Kuasa YangDiberi

Tugas Pegawai-Pegawai Lain Yang

Ada HubunganSerta Jenis Tugas

Guru Kelas 1. Mendapatkan disket SMMdaripada penyelaras SMM

2. Mengagihkan borang SMMuntuk dilengkapkan olehpelajar

3. Memasukkan semua data kedalam SMM

4. Menyerahkan borang SMMyang telah dilengkapkankepada Penyelaras SMMapabila selesai memasukkandata

5. Menyerahkan disket SMMyang telah dimasukkan datakepada penyelaras Tahunapabila selesai memasukkandata

11.2 PROSES KERJA PENGURUSAN SMMBil Proses Kerja Pegawai yang

Meluluskan/DirujukSeksi Undang-

Undang/Peraturan1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Mengagihkan borang SMM kepadapelajar Tahun masing-masing

Mengumpul borang SMM yangtelah dilengkap mengikut tarikhyang telah ditetapkan

Memasukkan data pelajar ke dalamkomputer

Mengumpulkan semua disket SMMyang dilengkapkan oleh Guru Kelasuntuk diserahkan kepada penyelarasSMM

Menyemak data yang telahdimasukkan oleh Guru Kelas

Menyimpan disket-disket di tempatyang ditetapkan

Merekod dan menghantar disketSMM kepada PPD

Mengesahkan data SMM

Guru Kelas

Guru Kelas

Guru Kelas

Penyelaras Tingkatan

Penyelaras SMM

Penyelaras SMM

PK HEM/ PenyelarasSMM

Pengetua

http://myhemsmti.blogspot.com Page 199 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 199: Fail meja-hem-

1.3 CARTA ALIR PENGURUSAN SMM

Mula

Menyampaikan taklimat

Mengagihkan dokumen-borangdan disket

Memasukkan data

Menyemak data

Mengesahkan data

Merekodkan data

Menghantar data ke PPD

Tamat

http://myhemsmti.blogspot.com Page 200 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 200: Fail meja-hem-

11.4 NORMA KERJA

Bil. Jenis Kerja Masa yangDiambil

Jumlah UnitYang BolehDijalankan

Dalam Seminggu

http://myhemsmti.blogspot.com Page 201 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 201: Fail meja-hem-

11.5 SENARAI TUGAS HARIAN

NAMA :

JAWATAN :

TARIKH :

BIL. TUGAS SAYA HARI INI CATATAN

http://myhemsmti.blogspot.com Page 202 HEM SMK Taman Indah 2012

Page 202: Fail meja-hem-

11.6 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

BIL JAWATANKUASA

1. PENGERUSI: Pengetua

2. TIMBALAN PENGERUSI: Penolong Kanan HEM

3. NAIB PENGERUSI 1: Penolong Kanan Kurikulum

4. NAIB PENGERUSI 2: Penolong Kanan

5. SETIAUSAHA: Ketua Guru Penyelaras/Guru Data

6. AHLI JAWATANKUASA: Guru Kelas

http://myhemsmti.blogspot.com Page 203 HEM SMK Taman Indah 2012