of 155 /155
1.1 Latar Belakang Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan negara. Justeru itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam usaha merealisasikan hasrat tersebut. Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun program dengan lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih berkesan. Bidang tugas dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah merangkumi perkembangan akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan pencegahan dadah serta pembangunan diri murid. Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru kaunseling menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang perkhidmatan mereka. Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru kaunseling bagi memudahkan pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancangkan.

Fail Meja Gk

  • Upload
    msal82

  • View
    1.186

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Gk

Page 1: Fail Meja Gk

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ilmu insan merupakan agenda utama dalam pembangunan negara. Justeru

itu, peranan guru kaunseling menjadi tonggak utama dalam usaha merealisasikan hasrat

tersebut.

Memandangkan kelompok guru kaunseling mendapat kemahiran khusus dalam

membimbing para murid adalah perlu mereka merancang dan menyusun program dengan

lebih teratur dan teliti agar perkhidmatan yang diberikan lebih berkesan. Bidang tugas

dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling adalah merangkumi perkembangan

akademik, kerjaya, psikososial dan kesejahteraan mental, keibubapaan, pendidikan

pencegahan dadah serta pembangunan diri murid.

Fail meja merupakan satu kerangka kerja yang sistematik bagi setiap guru kaunseling

menyusun dan melaksanakan kerja-kerja hariannya dalam bidang perkhidmatan mereka.

Fail meja ini akan menjadi garis panduan kepada guru kaunseling bagi memudahkan

pelaksanaan pelbagai program dan aktiviti yang telah dirancangkan.

Usaha ini adalah untuk meningkatkan mutu profesionalisme, kredibiliti dan akauntabiliti

perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah. Adalah diharapkan fail meja ini akan

dapat memberi panduan dalam membantu menjalankan tugas-tugas seharian sebagai

seorang guru kaunseling.

Page 2: Fail Meja Gk

1.2 Visi dan Misi Kementerian Pelajaran Malaysia

VISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Semua Guru Bimbingan dan Kaunseling Cemerlang, Gemilang dan Terbilang Menjelang 2010

MISI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Membangunkan Sistem Pendidikan Berkualiti Yang Bertaraf Dunia Bagi

Memperkembangkan Potensi Individu Sepenuhnya Dan Memenuhi Aspirasi Negara

Malaysia

1.3 Visi dan Misi Sekolah VISI SEKOLAH

( Disi oleh GKSM )

MISI SEKOLAH( Diisi oleh GKSM )

Page 3: Fail Meja Gk

1.4 Visi dan Misi Unit Bimbingan Dan Kaunseling

VISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.

MISI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yangtinggi dan berakhlak mulia.

Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalam akademik.

Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalanganmurid.

Page 4: Fail Meja Gk

1.5 Falsafah Pendidikan Kebangsaan

”Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu

untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada

Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu

pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi

sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat, negara dan

keluarga ”.

Page 5: Fail Meja Gk

1.6 Piagam Pelanggan Sekolah

( Diisi oleh GKSM )

1.7 Piagam Pelanggan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

1. Menyediakan bilik kaunseling yang kondusif dan teraputik.

2. Menerima klien tanpa syarat dan prejudis.

3. Menjalankan sesi kaunseling dengan penuh etika dan profesionalisme.

4. Berusaha melindungi identiti klien berdasarkan Kod Etika Kerahsiaan tertakluk kepada persetujuan klien.

5. Menjalankan sesi kaunseling dalam tempoh masa 40 hingga 60 minit bagi setiap sesi individu atau kelompok.

6. Menepati temujanji bersama klien dengan memberi khidmat yang sesuai dalam tempoh 48 jam.

7. Memberi keutamaan dengan mengambil tindakan segera bagi klien yang memerlukan kaunseling krisis.

8. Berusaha merujuk klien kepada pihak tertentu dengan persetujuan klien atas dasar limitasi keupayaan Guru Kaunseling.

9. Memberi maklumat yang tepat dan terkini kepada klien dengan penuh jujur, ikhlas dan beretika.

Page 6: Fail Meja Gk

10. Membangunkan potensi individu sebagai model insan yang mampu menyumbang kepada negara.

1.8 Bidang Bimbingan Dan Kaunseling

BIDANG TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

Bagi memastikan bahawa matlamat dan objektif perkhidmatan bimbingan dan kaunseling tercapai, kaedah penyampaian dan perkhidmatan kepada kumpulan sasar adalah amat penting. Keberkesanan perkhidmatan akan dapat mewujudkan pelajar yang seimbang, berjiwa besar dan waja, berwawasan dan berketrampilan. Usaha-usaha untuk membina insan yang terus maju ke arah hidup yang bermakna bagi kesejahteraan diri, masyarakat dan negara perlu dilaksanakan dengan secara seimbang dalam semua bidang seperti berikut:

Bil Bidang Input Kaedah

1. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

1. Akademik Kaunseling IndividuKaunseling KelompokBimbingan IndividuBimbingan KelompokKonsultasi

2. Kerjaya3. Psikososial4. Keluarga5. Peribadi6. Kes Disiplin7. Dadah8. HIV/ AIDS9. Krisis

2. Pengurusan danPentadbiran

1. Maklumat Kerjaya Sistem FailPaparanSebaranBrosur / PampletPosterBukuBuku Skrap Perkongsian

2. Maklumat Pendidikan dan Latihan

3. Maklumat Dadah4. Maklumat HIV/ Aids5. Maklumat Bahaya Rokok

dan Kesihatan6. Rancangan Tahunan7. Kertas Kerja Program8. Buku Rekod Perkhidmatan 9. Borang-borang

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

10. Jadual Waktu Perkhidmatan

Page 7: Fail Meja Gk

11. Maklumat Murid12. Laporan Program13. Keceriaan Bilik Kaunseling14. Papan Kenyataan

Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

15. Laporan dan Rekod Sesi 16. Penilaian Program17. Rekod dan Laporan

Kewangan3. Akademik 1. Pemilihan mata pelajaran

elektifBimbingan KelompokBimbingan IndividuBengkel Seminar Kem/PerkhemahanTayangan VideoPembimbing Rakan Sebaya (PRS)Taklimat Kolokium Tutor SebayaMentor Mentee Lawatan CeramahPameran Bank maklumat manualBank maklumat berkomputer

2. Kemahiran Belajara. Membaca b. Mencatat/ mengambil

notac. Pengurusan masad. Pengurusan dirie. Mendengar f. Mengingat g. Mengulangkaji h. Menjawab soalan

peperiksaani. Menghadapi

peperiksaan3. Mengumpul maklumat

pelajaran atau peluang melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian Tinggi.

4. Kerjaya 1. Inventori Minat Bimbingan KelompokBimbingan IndividuLawatan Ceramah Forum Seminar Tayangan videoPertandingan-pertandingan- Media Maklumat Kerjaya- Buku Skrap Kerjaya- Eksplorasi Alam Kerjaya

- Poster Kerjaya- Sketsa Kerjaya

2. Inventori Personaliti3. Inventori Nilai4. Pemilihan Mata Pelajaran

Elektif5. Pengumpulan Maklumat

Kerjaya6. Pendedahan kerjaya

Peluang latihan kerjaya7. Penyebaran Maklumat

5. Psikososial & Kesejahteraan Mental

1.2.3.

Ujian PersonalitiSenarai semak masalahMerujuk Kad Maklumat Diri (Jika perlu)

Bimbingan Kerjaya merentasi KurikulumBimbingan KelompokBimbingan Individu

Page 8: Fail Meja Gk

Forum Kursus Bengkel/SeminarKem Bina Insan/ Diri Kolokium Lawatan Tayangan videoKaunseling KeluargaPRSLatihan Dalam KumpulanAktiviti Simulasi KumpulanPerkhemahan IbadahCeramah

4. Kemahiran Komunikasi5. Kemahiran Asertif/Tegas

diri6. Penyaringan maklumat7. Pengurusan Tekanan8. Kemahiran Rohani9. Kemahiran Membuat

Keputusan10. Kemahiran Pengawalan

Diri11. Kemahiran Aplikasi12. Kemahiran Sintesis

13. Kemahiran Analisis Kritikal

14. Pengekalan Penghargaan Kendiri/ Self Esteem

15. Perkembangan Keremajaan16. Konsep Kendiri17. Pengendalian Kendiri18. Program Orientasi

6. Keibubapaan 1. Komunikasi Ceramah Seminar Forum Bengkel Perkhemahan keluarga/ Hari KeluargaLawatan ke rumahKhidmat KonsultasiKursus KemahiranKeibubapaan Konferens Buletin KeluargaPameran Bimbingan IndividuBimbingan Kelompok

2. Perkembangan individu3. Isu-isu Kekeluargaan

3.1 Kepimpinan 3.2 Perkembangan remaja

masa kini dan akan datang

3.3 Kerukunan dan kesejahteraan keluarga.

7. Pembangunan Diri

1. Kemahiran Komunikasi Bimbingan IndividuBimbingan KelompokLatihan Dalam KumpulanLawatan ke rumahCeramah BengkelPraktikum PRS

2. Kemahiran Penyelesaian Masalah

3. Kepimpinan 4. Kemahiran Tegas Diri5. Pembimbing Rakan Sebaya

(PRS)6. Kemahiran Sosial7. Kemahiran Memilih

Keutamaan Tugas

Page 9: Fail Meja Gk

8. Pengurusan Diri8. Pendidikan

Pencegahan Dadah / Rokok / Inhalan dan HIV/ AIDS

1. Kemahiran Asertif CeramahSeminar/BengkelPertandingan EseiPertandingan PosterPertandingan PidatoPertandingan BoriaPertandingan NasyidKuiz5 Minit Anti DadahPameranBimbingan IndividuBimbingan Kelompok

2. Kemahiran Sosial3. Perkembangan Seksual4. Sikap Benci kepada dadah5. Kemahiran Menghindar

Jangkitan HIV/ AIDS6. Pendidikan Kekeluargaan

Page 10: Fail Meja Gk

2 .1 Objektif Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

2. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera

3. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara

4. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia

2 .2 Objektif Sekolah

( Diisi oleh Guru Kaunseling Sekolah Menengah )

Page 11: Fail Meja Gk

2 .3 Objektif Unit Bimbingan Dan Kaunseling

2.3.1 Meningkatkan kecemerlangan akademik murid dengan mengadakan:

2.3.1.1 Pemilihan mata pelajaran secara berkesan.2.3.1.2 Kemahiran belajar.

2.3.2 Memberi pendedahan kerjaya kepada murid dengan cara melaksanakan :

2.3.2.1 Mengumpul dan menyebarluaskan maklumat pelajaran dan peluang-peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi awam, swasta dan institusi latihan kemahiran.

2.3.2.2 Ujian psikometrik.

2.3.3 Berusaha mempertingkatkan sahsiah murid melalui:

2.3.3.1 Program psikososial.2.3.3.2 Program kesejahteraan mental.

2.3.4 Meningkatkan kefahaman mengenai keibubapaan dan perkembangan kesejahteraan individu melalui:

2.3.4.1 Konsultasi keibubapaan.2.3.4.2 Kaunseling keluarga.

2.3.5 Mencapai Sekolah Bebas Dadah menggunakan pendekatan pendidikan pencegahan dadah melalui:-

2.3.5.1 Pendekatan Keluarga Cemerlang2.3.5.2 Pembentukan Jati Diri Remaja2.3.5.3 Sekolah Bebas Dadah

2.3.6 Membangunkan daya kepimpinan dan pembangunan diri murid melalui:-

2.3.6.1 Mengenal Diri Dan Potensi Diri2.3.6.2 Kemahiran Kepimpinan2.3.6.3 Kehidupan Bermasyarakat2.3.6.4 Penyelesaian Masalah

Page 12: Fail Meja Gk

3.1 Carta Organisasi Sekolah

CARTA ORGANISASI KEDUDUKAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA /

GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

GURU PENOLONG

KANAN AKADEMIK

GURU PENOLONG

KANANKOKURIKULUM

PENYELIA PETANG

GURU KAUNSELING SEPENUH MASA /

GURU BIMBINGAN SEPENUH MASA

PENGETUA / GURU BESAR

GURU PENOLONG

KANAN HAL EHWAL

MURID

Page 13: Fail Meja Gk

3.2 Carta Organisasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

CARTA ORGANISASI PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELINGSEKOLAH MENENGAH

PENGERUSI

Ketua Bidang Kemanusiaan Ketua Bidang Sains Dan Matematik Ketua Bidang Teknik & Vokasional Ketua Bidang BahasaGuru Pendidikan Islam Ketua Guru DisiplinKetua Guru Asrama (Warden) Guru Penyelaras KokurikulumGuru Penyelaras Ting: 1 Guru Penyelaras Ting: 4Guru Penyelaras Ting: 2 Guru Penyelaras Ting: 5Guru Penyelaras Ting: 3 Guru Penyelaras Ting: 6

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 13

PENGERUSIPengetua

NAIB PENGERUSIGPK Pentadbiran

GPK HEMGPK Kokurikulum

SETIAUSAHAGuru Kaunseling 1

PENOLONG SETIAUSAHAGuru Kaunseling 2

AHLI JAWATANKUASA

Page 14: Fail Meja Gk

4 .1 Senarai Tugas Guru Kaunseling Sepenuh Masa

4.1.1 Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah.

4.1.2 Mengenalpasti keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah melalui kajian keperluan, soal selidik, temubual dan perbincangan dengan murid, guru, pentadbir, kakitangan sekolah, ibu bapa dan bekas murid.

4.1.3 Merancang, mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori murid.

4.1.4 Mengumpul, menyelia, menyebar maklumat bimbingan dan kaunseling kepada semua murid melalui sebarang media yang sesuai.

4.1.5 Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang meransang perkembangan murid secara optimum.

4.1.6 Merancang, melaksana, mengawalselia perkhidmatan bimbingan dan kaunseling individu secara profesional dan beretika.

4.1.7. Merancang, melaksana, mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua murid.

4.1.8 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemberian maklumat sesuai dengan penawaran pakej pensijilan terbuka dan keperluan IPT.

4.1.9 Menjadi ahli jawatakuasa program pencegahan dadah, inhalan, rokok, alkohol dan HIV/AIDS.

4.1.10 Merancang, melaksana, mengawalselia serta menilai program dan aktiviti untuk menyedia dan mendedahkan murid kepada peluang melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara.

4.1.11 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan berhubung bimbingan dan kaunseling, kerjaya dan pendidikan pencegahan dadah.

4.1.12 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa , guru ,kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 14

Page 15: Fail Meja Gk

bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

4.1.13 Membuat penilaian aktiviti modul, model, instrumen dan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling sekolah .

4.1.14 Merancang, menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

4.1.15 Menjadi urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

4.1.16 Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebar kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.

4.1.17 Memberi khidmat kaunseling krisis kepada murid, guru, kakitangan dan ibu bapa yang memerlukannya.

4.1.18 Menjadi personel perhubungan / seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan .

4.1.19 Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah dan PIBG.

4.1.20 Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancangan Sekolah, Disiplin Sekolah dan Jawatankuasa Lembaga / Badan Pengawas.

4.1.21 Menjadi penyelaras dalam program mentor-mentee sekolah.

4.1.22 Menjadi penyelaras dalam program-program perkembangan murid kolokium, motivas, kem jaya diri, kepimpinan dan kursus ketatanegaraan.

4.1.23 Menjadi urusetia kepada program Sekolah Selamat, Dasar Pendidikan Wajib, Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris dan Dasar Bahasa Tambahan dan Jawatankuasa penempatan (Kemasukan ) murid di sekolah.

4.1.24 Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling Jabatan Pendidikan Negeri.

4.1.25 Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 15

Page 16: Fail Meja Gk

4. .2 Senarai Tugas Kuasa & Hubungan Kerja Dengan Pegawai Lain

BAHAGIAN : Perkhidmatan Bimbingan Dan KaunselingJAWATAN : Guru Kaunseling Sepenuh Masa

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA

HUBUNGAN

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAI YANG ADA HUBUNGAN

1. Pengetua

2. GPK Pentadbiran

3. GPK HEM

4. Penyelia Petang

1.0 Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

1.1 Merancang dan melaksanakan sesi kaunseling individu, kaunseling kelompok, bimbingan individu, bimbingan kelompok dan khidmat konsultasi

1. Akta 580

2. Pekeliling Perkhidmatan.

3. Buku Panduan Pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling di sekolah.

1. Mendapat maklumat daripada guru disiplin tentang masalah salahlaku murid.

2. Berhubung dengan semua guru untuk mendapat maklumat murid cemerlang, sederhana dan lemah dalam pelajaran

3. Menerima rujukan daripada guru tentang keperluan kaunseling dan bimbingan untuk murid yang berkenaan.

1. Pengetua

2. GPK Pentadbiran

3. GPK HEM

2.0 Pengurusan dan pentadbiran

2.1 Memastikan bilik kaunseling terurus dan kondusif untuk menjalankann aktiviti bimbingan.

2.2 Mengurus sistem fail, buku rekod/ borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dan rekod sesi kaunseling dengan baik.

2.3 Merancang,

1. Pekeliling-pekeliling perkhidmatan.

2. Buku Panduan

1. Kerjasama erat daripada guru kaunseling, guru SLAD, Guru Kesihatan dan guru yang berkenaan bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran berjalan dengan lancar.

2. Guru Kaunseling menghubungi agensi yang berkaitan bagi mendapatkan maklumat yang relevan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 16

Page 17: Fail Meja Gk

melaksana dan menilai aktiviti tahunan serta menyediakan laporan.

2.4 Menerima, menyusun dan mempamir maklumat pendidiikan kerjaya, pencegahan dadah, HIV, Aids dan rokok.

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

3. Guru Penolong Kanan HEM

4. Guru Kanan Mata Pelajaran

3.0 Akademik Merancang, melaksana dan mengawal selia

3.1 Pemilihan mata pelajaran Elektif

3.2 Kemahiran Belajar Membaca Mencatat Nota Pengurusan

masa Pengurusan Diri Mendengar Mengingat Mengulangkaji Menghadapi

Peperiksaan Menjawab

soalan

* Menilai aktiviti

1. Pekeliling- pekeliling Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

1. Ketua Panitia mengumpul maklumat tentang pencapaian mengikut mata pelajaran.

2. Guru Mata Pelajaran mengenalpasti murid yang berpotensi dan lemah.

3. Setiausaha Peperiksaan dalaman menganalisa pencapaian murid

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan.

2. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

3. Guru Penolong Kanan HEM

4.0 Kerjaya dan Pendidikan Tinggi

4.1 Merancang, melaksana, mengawalselia dan menilai program Bimbingan dan Kaunseling kerjaya.

1. Pekeliling- pekeliling

Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah

1. Guru Penasihat kelab Bimbingan dan Kaunseling / Kerjaya menyebarkan maklumat kerjaya.

2. Guru Penasihat Pembimbing Rakan Sebaya.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 17

Page 18: Fail Meja Gk

4.2 Merancang, menyedia dan mendedahkan peluang melanjutkan pelajaran di IPTA, IPTS, di dalam dan luar negara.

3. Buku Panduan Kerjaya Jilid 1 - 6, Kementerian Pelajaran Malaysia

1. Pengetua mengeluarkan arahan

2. Guru Penolong Kanan HEM

5.0 Psikososial dan Kesejahteraan Mental

5.1 Menyedia, mentadbir dan menginterpretasikan ujian-ujian psikometrik

5.2 Merancang, menyelaras dan melaksana program-program yang melibatkan kemahiran sosial seperti: Komunikasi Asertif Pengurusan

stress Kemahiran

kerohanian Kemahiran

membuat keputusan

Kemahiran aplikasi

Kemahiran sintesis

Kemahiran analisis kritikal

perkembangan remaja

penghargaan kendiri

konsep kendiri pengendalian

kendiri

1. Pekeliling- pekeliling Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanaan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

3. Ujian-ujian psikometri seperti ujian personaliti, ujian minat, dan lain-lain.

1. Jawatankuasa Bimbingan dan kaunseling

membantu melaksanakan program kemahiran sosial, perkembangan diri dan orientasi.

2. Panitia Pendidikan Islam dan Moral

Memberi dan mengembangkan

input dalam program yang dijalankan

3. Badan Kebajikan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 18

Page 19: Fail Meja Gk

5.3 Merancang, menyelaras dan melaksanakan program orientasi murid.

1. Pengetua mengeluarkan arahan

2. YDP PIBG Menyediakan

peruntukan kewangan bagi pembiayaan program

3. Guru Penolong Kanan Pentadbiran

4. Guru Penolong Kanan HEM

6.0 Keibubapaan

6.1Merancang, melaksana, mengawal selia, menilai program dan aktiviti konferens dengan ibu bapa, guru, kakitangan bukan guru, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan murid.

6.2 Merancang, melaksanakan, mengawal selia, menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi, keibubapaan dan khidmat rujukan.

1. Pekeliling-pekeliling Perkhidmatan.

2. Buku Panduan pelaksanakan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

3. Mesyuarat dan surat edaran daripada PIBG.

1. Setiausaha PIBG memaklumkan

kepada ibu bapa yang terlibat.

2. Badan Kebajikan mengenalpasti

masalah/ isu penting murid di sekolah.

3. Guru Mentor menyimpanrekod perkembangan kendiri murid

4. Guru Tingkatan menyimpanrekod perkembangan akademik murid.

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

2. Pegawai Kesihatan Tempatan

3. Guru Penolong Kanan HEM

7.0 Pembangunan Diri

7.1 Mengendalikan sesi kaunseling individu/ kelompok berkaitan kemahiran penyelesaian masalah.

7.2 Mewujudkan, melatih dan menilai pasukan Pembimbing Rakan Sebaya.

7.3 Merancang,

melaksana, mengawal selia dan

1. Buku Panduan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling

2. Modul latihan Pembimbing Rakan Sebaya

3. Pekeliling- pekeliling perkhidmatan

4. Buku Panduan disiplin murid

1. Guru Disiplin menyimpan

rekod-rekod disiplin dan merujuk murid kepada GKSM

2. Guru Tingkatan menyimpan

rekod butiran murid untuk rujukan

3. Guru Penasihat PRS

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 19

Page 20: Fail Meja Gk

menilai program-program kepimpinan murid.

1. Pengetua mengeluarkan surat arahan

2. Pegawai Kesihatan tempatan

3. Guru Penolong Kanan HEM

4. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah JPN

5. Cawangan Pencegahan Dadah dan Narkotik, PDRM

8.0 Pendidikan Pencegahan

8.1 Merancang, melaksana, mengawalselia, menilai program dan aktiviti pencegahan dan pemulihan seperti merokok, dadah inhalan dan HIV/AIDS.

1. Buku Panduan Perkhidmatan Bimbingan & Kaunseling

2. Pekeliling- pekeliling perkhidmatan

3. Buku Panduan disiplin murid

1. Pegawai Pendidikan Pencegahan Dadah, JPN

mengawalselia ’urine test’

menyediakan program khas kepada murid-murid berisiko tinggi

2. Pegawai AADK, PDRM dan Pegawai Kesihatan.

berhubung rapat dengan pihak sekolah (bahagian disiplin)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 20

Page 21: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.1BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.1Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/ Individu Secara Profesional Dan Beretika

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk.

GKSM

2Membuat temujanji dengan klien.

GKSM

3Membuat sesi.

GKSM

4Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang. GKSM

5Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling.

GKSM

6Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua.

GKSM

7Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika diperlukan).

GKSM

8Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu). GKSM

9

Mengemaskinikan laporan bimbingan dan kaunseling Kelompok. GKSM

Sulit

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 21

Page 22: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.1BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.1.Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok/Individu Secara Profesional Dan Beretika

Muka surat ini

1/1

Menerima klien yang datang secara sukarela/dirujuk.

Membuat temujanji dengan klien berkaitan dengan tarikh dan masa untuk sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/individu

Mengadakan sesi bimbingan dan kaunseling kelompok/ individu

Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang

Mencatat butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling

Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada Pengetua untuk perhatian dan ditandatangani

Membuat sesi konsultasi dan rujukan kelompok/individu susulan sekiranya perlu

Mengadakan khidmat konsultasi dan rujukan (jika perlu)

Mengemaskini laporan bimbingan dan kaunseling kelompok/individu

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 22

Tidak lengkap

Page 23: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.1BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.1Memberi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Kelompok / Individu Secara Profesional Dan Beretika

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Menerima klien yang datang secara sukarela/ dirujuk oleh guru.

2Membuat temujanji dengan klien

3Membuat sesi

4Menulis laporan untuk rujukan sesi yang akan datang.

5Mencatatkan butiran ke dalam Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling.

6

Menghantar Buku Rekod Bimbingan dan Kaunseling kepada pengetua untuk perhatian dan ditandatangani.

7

Membuat sesi bimbingan dan kaunseling kelompok susulan (jika perlu.

8Perkhidmatan Konsultasi (jika perlu)

9Mengemaskinikan Laporan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 23

Page 24: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.1BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.2Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Muka surat ini

1 / 1

BIL. PROSES KERJA

PEGAWAI

YANG

MELULUSKAN/

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1.Menerima klien yang dirujuk Pengetua / PKHEM/

Guru Disiplin/ GKSM

2.Membuat analisis keperluan GKSM

3. Membuat temujanjiGKSM

4.Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis.

GKSM

5.Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu)

GKSM

6. Konsultasi (Jika perlu)Pakar Rujuk

7.Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

GKSM

8. Merekod hasil bimbingan dan GKSM Sulit

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 24

Page 25: Fail Meja Gk

kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.1BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.2Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Muka surat ini

1/1

Menerima klien yang dirujuk

Membuat analisa keperluan sesi bimbingan dan kaunseling

Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis bersama klien

Membuat analisa dan tindakan susulan yang perlu hasil daripada sesi bimbingan dan kaunseling krisis yang dijalankan

Konsultasi (jika perlu)

Menetapkan tarikh sesi bimbingan dan kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

Merekod hasil bimbingan/kaunseling krisis dan laporan.

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 25

Page 26: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.1BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.1.2

Memberi Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling Krisis Kepada Murid-Murid Dan Individu Yang Berkaitan Dengan Kes

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1 Menerima klien yang dirujuk

2

Membuat analisis keperluan

3Membuat temujanji

4Menjalankan sesi bimbingan dan kaunseling krisis.

5Membuat analisa dan tindakan susulan (jika perlu)

6 Konsultasi (Jika perlu)

7Menetapkan tarikh sesi bimbingan / kaunseling krisis seterusnya (jika perlu)

8Merekod hasil bimbingan dan kaunseling krisis dengan klien dan laporan difailkan.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 26

Page 27: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.2BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.2.1Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1 / 1

Bil. Proses KerjaPegawai yang

meluluskan/dirujukUndang-undang/

Peraturan

1.Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah.

Guru data

2.Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling GKSM

3.Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GKSMBorang tersedia

dalam UBK

4. Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

GKSMGuru Tingkatan

Senarai Semak Mooney

5.Pengumpulan senarai semak

6. Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

GKSMGuru Tingkatan

7. Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh

GKSMPengetua

8.Perancangan program bimbingan dan kaunseling. GKSM

9.Pendokumentasian GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 27

Page 28: Fail Meja Gk

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2BIDANG PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Sub aktiviti 5.2.1Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 28

Page 29: Fail Meja Gk

Mula

Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah.

Mengiklankan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Penyediaan borang-borang perkhidmatan bimbingan dan kaunseling Edaran senarai semak keperluan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Pengumpulan senarai semak

Analisis keperluan utama perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Perbincangan dengan pentadbir sekolah berdasarkan analisa yang diperoleh

Perancangan program bimbingan dan kaunseling.

Pendokumentasian

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.1Mengenal Pasti Keperluan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 29

Page 30: Fail Meja Gk

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mendapatkan jumlah sebenar murid di sekolah

2Mengiklankan perkhidmatan

bimbingan dan kaunseling

3

Penyediaan borang-borang

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling

4

Edaran senarai semak keperluan

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling

5 Pengumpulan senarai semak

6

Analisis keperluan utama

perkhidmatan bimbingan dan

kaunseling

7

Perbincangan dengan pentadbir

sekolah berdasarkan analisa yang

diperoleh

8Perancangan program bimbingan dan

kaunseling

9 Pendokumentasian

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.2Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 30

Page 31: Fail Meja Gk

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Perbincangan dengan Pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling

Pengetua / PK 1 /PK HEMGKSM

2

Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama

GKSM Takwim Sekolah

3GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan.

GKSM

4

Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu

GKSM

5

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan.

Pengetua

6Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

PengetuaGKSM

8

Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.2

Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 31

Page 32: Fail Meja Gk

Mula

Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling

Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama

GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan.

Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan jika perlu

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan.

Draf akhir Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah

Perlaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.2Merancang, Menyedia Dan Melaksanakan Rancangan Tahunan Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 32

Page 33: Fail Meja Gk

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Perbincangan dengan pentadbir tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling

2

Perbincangan dengan GKSM tentang perancangan dan pelan strategik rancangan tahunan bimbingan dan kaunseling serta pengagihan tugas bersama

3GKSM menjalankan tugas-tugas yang telah diagihkan.

4Perbincangan mengenai draf pertama rancangan tahunan. Pengubahsuaian dilakukan (jika perlu)

5

Rancangan Tahunan yang telah diperbaiki dimajukan kepada Pengetua untuk mendapat kelulusan.

6Draf akhir rancangan tahunan unit bimbingan dan kaunseling sekolah

7

Pelaksanaan program mengikut draf Rancangan Tahunan Unit Bimbingan Dan Kaunseling

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.3

Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 33

Page 34: Fail Meja Gk

Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber.

GKSM

2

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang.

GKSM

3

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

4Membuat penilaian terhadap reachout yang telah disebarkan.

GKSM

5Pengubahsuaian (jika perlu)

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.3 Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 34

Page 35: Fail Meja Gk

Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

Mula

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan Bimbingan dan Kaunseling melalui pelbagai sumber

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan diasingkan mengikut bidang.

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reach out) berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya.

Melakukan pengubahsuaian

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.3 Mengumpul, Menyedia Dan Menyebar Muka 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 35

Page 36: Fail Meja Gk

Maklumat Serta Resos Bimbingan & Kaunseling Dalam Bidang Akademik, Kerjaya, Psikososial & Kesejahteraan Mental, Keibubapaan Dan Kemahiran Mengatasi Masalah Kepada Murid-Murid.

surat ini

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mengenalpasti cara mengumpul maklumat serta resos yang berkaitan dengan bimbingan dan kaunseling melalui pelbagai sumber.

2

Bahan-bahan maklumat yang telah dikumpul disemak, dianalisa, dinilai isi kandungannya dan dikategorikan mengikut bidang.

3

Memilih media yang sesuai dan menyebarkan maklumat (reachout) berdasarkan jenis dan isi kandungannya.

4

Membuat penilaian terhadap reach out yang telah disebarkan daripada klien, kos dan sebagainya.

5Melakukan pengubahsuaian jika perlu.

Proses Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 36

Page 37: Fail Meja Gk

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.4Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1 / 1

BIL. PROSES KERJA

PEGAWAIYANG

MELULUSKAN/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data/maklumat murid.

GKSM/GPK/GPK HEM

2Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

GKSM

3Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Pengetua

4.Menghantar laporan kepada pengetua. Pengetua

Carta Aliran Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 37

Page 38: Fail Meja Gk

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.4

Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data/maklumat murid.

Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

Menghantar laporan kepada pengetua.

Tamat

Senarai SemakFAIL MEJA GURU KAUNSELING / 38

Page 39: Fail Meja Gk

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.4Merancang, Mengawalselia Dan Mengemaskini Rekod Dan Inventori Murid

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data/maklumat murid.

2Mengemaskini data murid mengikut kategori keperluan.

3Mengawalselia dan menyalur data mengikut keperluan sekolah.

4Menghantar laporan kepada pengetua.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 39

Page 40: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.5Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

GKSM

2Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa.

GKSM

3Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat.

GKSM

4 Merangka kertas cadangan program. GKSM

5Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan.

Pengetua

6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa.Pengetua

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

AJK

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 40

Page 41: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.5Jawatankuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

Mula

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa.

Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat

Merangka kertas cadangan program

Perbincangan dengan Pengetua untuk mendapat kelulusan.

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 41

Tidak Lengkap

Page 42: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.5Jawatan Kuasa Menyelaras Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah.

2Membuat penilaian dan analisis jenis-jenis keperluan semasa.

3Mengenalpasti kumpulan sasaran yang terlibat

4Merangka kertas cadangan program

5Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan.

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 42

Page 43: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.6Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan & Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAIYANG

MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa.

GPK HEM

GKSM

2

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan.

GKSM

3Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya.

GKSM

4Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh

GKSM

5

Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun.

GKSM

6

Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual dibawa ke tahun berikutnya.

GKSM

7Mengadakan perbincangan dengan

Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 43

Page 44: Fail Meja Gk

pengetua dan menyerahkan salinan laporan

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.6Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

Mula

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang berjaya dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Program Tahunan

Mengumpul maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan serta kesannya

Meneliti sebab dan halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tidak berjaya dijalankan

Membuat satu laporan menyeluruh berkenaan semua program dan aktiviti yang telah dijalankan

Membuat satu laporan berkaitan dengan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual perancangan untuk dibawa ke tahun berikutnya.

Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan laporan

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 44

Page 45: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.6Pelaporan Tahunan Program Dan Aktiviti Bimbingan Dan Kaunseling Di Sekolah

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mendapatkan maklumat tentang program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan sepanjang tahun semasa

2

Membandingkan program dan aktiviti tahunan yang telah dijalankan dengan perancangan yang telah dibuat berdasarkan Jadual Perancangan Aktiviti Tahunan.

3

Mengumpulkan maklumat dari setiap program dan aktiviti yang telah berjaya dilaksanakan beserta kesannya.

4

Meneliti halangan pelaksanaan program dan aktiviti yang tertangguh seperti yang telah dirancangkan

5

Membuat satu laporan menyeluruh semua program dan aktiviti yang telah dijalankan sepanjang tahun.

6

Memastikan program dan aktiviti yang tidak berjaya dilaksanakan mengikut jadual untuk dibawa ke tahun berikutnya.

7 Mengadakan perbincangan dengan Pengetua dan menyerahkan salinan laporan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 45

Page 46: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.7Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar.

Pengetua

2Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar.

GKSM

3Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun.

4

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi :4.1 Alatan4.2 Perabot4.3 Kemudahan4.4 Bahan Rujukan

5Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS .

GKSM

6Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GKSM

7Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan.

GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 46

Page 47: Fail Meja Gk

8Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.7Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

Mula

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar

Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan Program Kemahiran Belajar

Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan

Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS

Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan

Mengemaskini sistem fail, rekod dan dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 47

Page 48: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.7Mengemaskini Sistem Fail, Rekod Dan Dokumentasi Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Menyemak fail Bimbingan dan Kaunseling, rekod perkhidmatan bimbingan dan kaunseling, individu dan kelompok, pembimbing rakan sebaya (PRS) dan kemahiran belajar.

2Membuat analisa berkaitan keberkesanan dan tahap pelaksanaan program kemahiran belajar

3Menyemak rekod bimbingan dan kaunseling meliputi tempoh satu tahun

4

Menjalankan semakan kemudahan fizikal bilik bimbingan dan kaunseling sebagai Pusat Sumber perkhidmatan merangkumi:4.1 Alatan4.2 Perabot4.3 Kemudahan4.4 Bahan Rujukan

5Meneliti pelaksanaan program dan rekod aktiviti PRS .

6Menilai kualiti dan keberkesanan setiap perkhidmatan bimbingan dan kaunseling

7Membuat rujukan dan perancangan bagi meningkatkan mutu perkhidmatan.

8 Mengemaskini sistem fail, rekod dan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 48

Page 49: Fail Meja Gk

dokumentasi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling.

Proses Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.8Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Menerima surat atau arahan daripada pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas.

Pengetua

2

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan.

Pengetua / GPK1 / GPK HEM

3Menyediakan kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan. Pengetua

5Melaksanakan program yang telah dirancang. GKSM

6Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 49

Page 50: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.8Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka surat ini

1/1

Mula

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM

berkaitan dengan sesuatu tugas yang

berkenaan

Menyediakan kertas cadangan program.

Pembentangan kertas cadangan program bersama pengetua

Melaksanakan program yang telah dirancang

Mendokumentasikan laporan program dan menyerahkan kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 50

Tidak Lengkap

Page 51: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.2 BIDANG PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub aktiviti 5.2.8Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diarahkan Oleh Ketua Jabatan Dari Semasa Ke Semasa

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Menerima surat atau arahan daripada Pengetua/wakilnya mengenai sesuatu tugas.

2

Berbincang dengan pengetua / GPK HEM berkaitan dengan sesuatu tugas yang berkenaan.

3Menyediakan kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan.

5Melaksanakan program yang telah dirancang.

6Mendokumentasikan laporan dan menyerahkan kepada pengetua.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 51

Page 52: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.1Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka surat ini

1 / 2

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN/

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1.

Menerima pakej mata pelajaran Tingkatan enam

- Aliran Sains- Aliran Kemanusiaan

GPK Pentadbiran

2.

Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan mengenal pasti kes-kes rayuan

GPK Pentadbiran Rujuk syarat kemasukan ke Tingkatan 6

3.

Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Lima tahun semasa (sains dan sastera).

GPK Pentadbiran

4. Merangka kertas cadangan program. Tajuk program Masa, Tarikh dan Tempat Sasaran Rasional Objektif

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 52

Page 53: Fail Meja Gk

Tentatif Program Sumber Kewangan AJK Modul Program Penilaian

5.

Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan

Pengetua

6.Mesyuarat jawatankuasa

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru DisiplinGuru Pengawas

7.Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya perlu)

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru DisiplinGuru Pengawas

8.Menjalankan program

Semua AJK

9.Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 53

Page 54: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.1Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka surat ini

1/1

Mula

Terima pakej ke Tingkatan Enam

Mendapat maklumat dan syarat masuk ke tingkatan enam dan mengenal pasti kes-kes rayuan

Kenal pasti sasaran

Merangka kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (sekiranya perlu)

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 54

Tidak lengkap

Page 55: Fail Meja Gk

Program berlangsung

Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.1Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Enam

Muka surat ini

1/1

BIL AKTIVITI TANDAKAN(/) CATATAN

1

2

3

4

5

6

7

8

Menerima pakej mata pelajaran Tingkatan enam

Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Enam kedua-dua jurusan dan mengenal pasti kes-kes rayuan

Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Lima tahun semasa (sains dan sastera).

Merangka kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan

Mesyuarat jawatankuasa

Mesyuarat jawatankuasa (sekiranya perlu)

Menjalankan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 55

Page 56: Fail Meja Gk

9 Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.2Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

Muka surat ini

1 / 1

BILPROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN/DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1.

Menawarkan pakej mata pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah

- Aliran Sains- Aliran Kemanusiaan

GPK Pentadbiran

2.Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Empat kedua-dua jurusan GPK Pentadbiran

3.

Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga tahun semasa selepas PMR.

GPK Pentadbiran

4. Merangka kertas cadangan program.

5.Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan. Pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 56

Page 57: Fail Meja Gk

6.Mesyuarat Jawatankuasa

Guru Kanan Mata Pelajaran

Guru DisiplinGuru Pengawas

7.Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Semua AJK

8. Pelaksanaan program Semua AJK

9.Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.2Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

Muka surat ini

1/1

Mula

Menawarkan pakej mata Pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah

Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga

Menyediakan kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Jawatankuasa

Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Pelaksanaan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 57

Tidak lengkap lengkap

Page 58: Fail Meja Gk

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua.

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.2Program Pemilihan Mata Pelajaran Bagi Tingkatan Empat

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Menawarkan pakej mata pelajaran Tingkatan Empat yang telah disediakan oleh pihak sekolah

2Menerima syarat kemasukan ke Tingkatan Empat kedua-dua jurusan

3 Mengenal pasti kumpulan sasaran di Tingkatan Tiga tahun semasa

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 58

Page 59: Fail Meja Gk

selepas PMR.

4Merangka kertas cadangan program

5Perbincangan dengan pengetua untuk pengesahan dan kelulusan.

6Mesyuarat Jawatankuasa

7Mesyuarat Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

8Pelaksanaan program

9Menyediakan laporan untuk diserahkan kepada pengetua.

Proses Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.3Program Kemahiran Belajar Untuk Murid-Murid

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1.Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik peperiksaan murid

Guru KelasJK Peperiksaan

2.Mengenal pasti kumpulan sasaran

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 59

Page 60: Fail Meja Gk

3.Merangka kertas cadangan program

GKSM

4.

Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan

Pengetua

5.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

7.Program kemahiran belajar berlangsung

Semua AJK

8.Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.3Program Kemahiran Belajar Untuk murid-murid

Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik peperiksaan murid

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Merangka kertas cadangan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 60Tidak

lengkap

Page 61: Fail Meja Gk

Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

Program Kemahiran Belajar berlangsung

Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.3 BIDANG AKADEMIK

Sub aktiviti 5.3.3Program Kemahiran Belajar Untuk Murid-murid

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1.

Mengumpul data dan membuat analisa keputusan akademik peperiksaan murid

2. Mengenal pasti kumpulan sasaran

3.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 61

Lengkap

Page 62: Fail Meja Gk

Merangka kertas cadangan program

4.

Perbincangan dengan pengetua mengenai kertas cadangan program yang telah disediakan

5. Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6.Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Sekiranya perlu)

7.Program Kemahiran Belajar berlangsung

8.Penyediaan laporan dan dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran KerjayaMuka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

GKSM

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

Guru Kanan Bidang

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 62

Page 63: Fail Meja Gk

3 Membuat kertas cadangan program GKSM

4Perbincangan dengan pengetua untuk mendapatkan kelulusan Pengetua

5 Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan

PengetuaGKSM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Pengetua

8Program Pameran Kerjaya berlangsung AJK

9Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran KerjayaMuka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

Mengenal pasti kumpulan sasaran

Menyediakan kertas cadangan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 63

Page 64: Fail Meja Gk

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa kedua (Jika perlu)

Program berlangsung

Penyediaan laporan dan diserahkan kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.1 Program Pameran Kerjaya Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang kerjaya

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran

3 Membuat kertas cadangan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 64

Tidak lengkap

Lengkap

Page 65: Fail Meja Gk

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Jawatankuasa

6Menghubungi agensi-agensi luar yang berkaitan

7Mesyuarat Jawatankuasa kedua(Jika perlu)

8 Program Pameran Kerjaya berlangsung

9Penyediaan laporan untuk diserahkan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat KerjayaMuka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

GKSM

Mengikut carta aliran

perkhidmatan kaunseling

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 65

Page 66: Fail Meja Gk

Menyediakan kertas cadangan program GKSM

5Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan

Pengetua

6 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

8Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung

AJKInventori Minat

Kerjaya

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat KerjayaMuka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid yang terlibat

Penyediaan kertas cadangan program

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 66

Page 67: Fail Meja Gk

Tidaklengkap

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.2 Pelaksanaan Inventori Minat KerjayaMuka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN (/) CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang inventori minat kerjaya

2 Mengenal pasti kumpulan sasaran

3 Menyediakan kertas cadangan program

4 Perbincangan dengan pengetua untuk mendapat kelulusan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 67

Lengkap

Page 68: Fail Meja Gk

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

7Pelaksanaan Program Inventori Minat Kerjaya berlangsung

8Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya GKSM

2Mencari kumpulan sasaran murid

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 68

Page 69: Fail Meja Gk

3 Membuat kertas cadangan program GKSM

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan Pengetua

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Pengetua

6Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya AJK

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung AJK Pelaksana

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang Kerjaya Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 69

Page 70: Fail Meja Gk

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.4 BIDANG KERJAYA

Sub aktiviti 5.4.3 Informasi Bidang-Bidang KerjayaMuka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 70

Tidak lengkapLengkap

Page 71: Fail Meja Gk

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang informasi bidang-bidang kerjaya

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mencari informasi-informasi terkini tentang bidang kerjaya

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Program Informasi Bidang-Bidang Kerjaya berlangsung

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 71

Page 72: Fail Meja Gk

Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1.Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat orientasi murid

GKSM

2.Mengenal pasti kumpulan sasaran

GKSM

3.Membuat kertas cadangan program

GKSM

4.Membuat perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Pengetua

5. Mesyuarat JawatankuasaPengetua

6Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Pengetua

7 Pelaksanaan program orientasiAJK

8Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 72

Page 73: Fail Meja Gk

Sub aktiviti 5.5.1Program Orientasi Murid Muka

surat ini1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program orientasi murid berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 73

Tidak Lengkap Lengkap

Page 74: Fail Meja Gk

MENTAL

Sub aktiviti 5.5.1 Program Orientasi Murid Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN(/)

CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program orientasi

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

8 Program Orientasi Murid berlangsung

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.5

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 74

Page 75: Fail Meja Gk

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMRMuka surat ini

1 / 1

BIL

PROSES KERJA PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

tentang maklumat program selepas PMR

GKSM

2Mengenalpasti kumpulan sasaran

GKSM

3Membuat kertas cadangan program

GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa

Pengetua

6Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

7Pelaksanaan program. AJK

Guru Tingkatan 3

8

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 75

Page 76: Fail Meja Gk

Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMRMuka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid tentang maklumat program selepas PMR

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program selepas PMR berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.5

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 76

Tidak Lengkap Lengkap

Page 77: Fail Meja Gk

BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.2 Program Selepas PMRMuka surat ini

1/1

BILPROSES KERJA TANDAKAN

(/)

CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan murid

tentang maklumat program selepas

PMR

2Mencari kumpulan sasaran murid

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk

kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

7Program selepas PMR berlangsung

8Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

Proses Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 77

Page 78: Fail Meja Gk

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Murid Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

daripada maklumat SSDM

GKSM

Guru SSDM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Edaran borang kebenaran ibu bapa AJK

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

8Pelaksanaan program Kem Bina Diri Murid AJK

Guru Disiplin

9

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

Carta Aliran Kerja

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 78

Page 79: Fail Meja Gk

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid daripada SSDM

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Edaran borang kebenaran ibu bapa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

Program Kem Bina Diri berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 79

Tidak Lengkap Lengkap

Page 80: Fail Meja Gk

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.3 Program Kem Bina Diri Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan murid

tentang maklumat program selepas

PMR

2Mencari kumpulan sasaran murid

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk

kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Edaran borang kebenaran ibu bapa

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

8Program selepas PMR berlangsung

9Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 80

Page 81: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.5 BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

untuk Program Mentor Mentee

GKSM

Guru SSDM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Taklimat kepada Mentor GKSM

7Taklimat kepada Mentee GKSM

8Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

9Penyerahan Mentor kepada Mentee

10 Program Mentor Mentee berlangsung AJK

11Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 81

Page 82: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Sekolah Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Mentor Mentee

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Taklimat kepada Mentor

Taklimat kepada Mentee

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Penyerahan Mentor kepada Mentee

Program Mentor Mentee berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 82

Tidak Lengkap

Page 83: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL & KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.4 Program Mentor-Mentee Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

untuk program Mentor Mentee

2Mencari kumpulan sasaran murid

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk

kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Taklimat kepada Mentor

7Taklimat kepada Mentee

8Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

9Penyerahan Mentor kepada Mentee

10Program Mentor kepada Mentee

berlangsung

11Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 83

Page 84: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan murid

untuk Program Sekolah Selamat

GKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

untuk kelulusan

Pengetua

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat GPK HEM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

8Majlis Pelancaran Sekolah Selamat AJK

9Program Sekolah Selamat berlangsung AJK

10 Penyediaan laporan untuk dihantar kepada GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 84

Page 85: Fail Meja Gk

pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESJAHTERAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat

Mencari kumpulan sasaran murid

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Majlis Pelancaran Sekolah Selamat

Program Sekolah Selamat berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 85

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 86: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.5BIDANG PSIKOSOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MENTAL

Sub aktiviti 5.5.5 Program Sekolah Selamat Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1Mengumpul data dan keperluan murid untuk program Sekolah Selamat

2 Mencari kumpulan sasaran murid

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6 Perbengkelan Polisi Sekolah Selamat

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

8Majlis Pelancaran Program Sekolah Selamat

9 Program Sekolah Selamat berlangsung

10Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 86

Page 87: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran KeibubapaanMuka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk kursus kemahiran keibubapaan

GKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GKSM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Kursus Kemahiran Keibubapaan

berlangsung

AJK

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 87

Page 88: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran KeibubapaanMuka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 88

Tidak Lengkap

Page 89: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran KeibubapaanMuka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURA

N

1Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk kursus kemahiran keibubapaan

GKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan) GKSM

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika perlu)

8Kursus Kemahiran Keibubapaan

berlangsung

AJK

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 89

Page 90: Fail Meja Gk

Lengkap

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.1 Kursus Kemahiran KeibubapaanMuka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Kursus Kemahiran Keibubapaan

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 90

Tidak Lengkap

Page 91: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.1Kursus Kemahiran Keibubapaan Muka

surat ini1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk kursus kemahiran keibubapaan

2 Mencari kumpulan sasaran

3 Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

5 Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Menghubungi agensi luar (Jika berkaitan)

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

9Kursus Kemahiran Keibubapaan berlangsung

10Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 91

Page 92: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.2Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANG MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG/

PERATURAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk Program Permuafakatan Ibu

Bapa /Penjaga

GKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (jika

perlu)

7Program Permuafakatan Ibu Bapa /

Penjaga berlangsung

AJK

8Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 92

Page 93: Fail Meja Gk

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.2Program Permuafakatan Ibu Bapa / Penjaga

Muka surat ini

1/1

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk Program Permuafakatan Ibu Bapa/Penjaga

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Program Permuafakatan Ibu Bapa berlangsung

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 93

Tidak Lengkap

Lengkap

Page 94: Fail Meja Gk

Senarai Semak

Aktiviti 5.6 BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.2 Program Permuafakatan Ibu BapaMuka surat ini

1/1

BILPROSES KERJA TANDAKAN

(/)

CATATAN

1

Mengumpul data dan keperluan ibu

bapa untuk Program Permuafakatan

Ibu Bapa

2Mencari kumpulan sasaran

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua / YDP

untuk kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

7Program Permuafakatan Ibubapa

berlangsung

8Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 94

Page 95: Fail Meja Gk

Proses Kerja

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.3Konferens Bersama Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan Perkembangan Murid

Muka surat ini

1 / 1

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-

UNDANG/

PERATURAN

1Mengumpul data dan keperluan ibu bapa

untuk konferens bersama agensi luar

GKSM

2Mengenal pasti kumpulan sasaran GKSM

3Membuat kertas cadangan program GKSM

4Membuat perbincangan dengan pengetua

dan YDP untuk kelulusan

Pengetua

YDP PIBG

5Mesyuarat Jawatankuasa Pengetua

6Menghubungi agensi luar yang berkaitan

7Mesyuarat Jawatankuasa Kedua (Jika

perlu)

8Konferens bersama agensi luar AJK

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 95

Page 96: Fail Meja Gk

9Penyediaan laporan untuk dihantar kepada

pengetua

GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.3Konferens Dengan Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan Perkembangan Murid

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 96

Page 97: Fail Meja Gk

Mula

Mengumpul data dan keperluan ibu bapa untuk program konferens dengan agensi luar

Mencari kumpulan sasaran

Membuat kertas cadangan program

Perbincangan dengan pengetua / YDP untuk kelulusan

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

Menghubungi agensi luar

Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua (Jika perlu)

Konferens dengan agensi luar

Penyediaan laporan untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.6BIDANG KEIBUBAPAAN

Sub aktiviti 5.6.3Konferens Bersama Agensi Luar Yang Terlibat Dalam Proses Pendidikan Dan Perkembangan Murid

Muka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJA TANDAKAN CATATAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 97

Tidak Lengkap Lengkap

Page 98: Fail Meja Gk

(/)

1

Mengumpul data dan keperluan ibu

bapa untuk konferens bersama agensi

luar

2Mencari kumpulan sasaran

3Membuat kertas cadangan program

4Perbincangan dengan pengetua / YDP

untuk kelulusan

5Mesyuarat Ahli Jawatankuasa

6Berhubung dengan agensi luar

7Mesyuarat Ahli Jawatankuasa Kedua

(Jika perlu)

8Program Permuafakatan Ibu bapa

9Penyediaan laporan untuk dihantar

kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Sub aktiviti 5.7.1Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 98

Page 99: Fail Meja Gk

BIL PROSES KERJA

PEGAWAI YANG

MELULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1.Menyediakan kertas cadangan program

GKSM

2.Mengadakan outreach PRS di sekolah GKSM

3.Perbincangan dengan pengetua

GKSMPengetua

4.Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program

GKSM

5.Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS

GKSM

6.Mesyuarat AJK PRS sekolah GKSM

7.Mengadakan kursus asas PRS GKSM

8.Mengadakan kursus lanjutan PRS GKSM

9.Penganugerahan Pengetua

10.

Tindakan susulan:Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang.

GKSM

11.Menyerahkan laporan kepada pengetua.

GKSM

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.7 BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Sub aktiviti 5.7.1Pelaksanaan Pembimbing Rakan Sebaya

Muka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 99

Page 100: Fail Meja Gk

Mula

Mengadakan outreach PRS di sekolah

Memaklumkan kepada pengetua untuk mendapatkan persetujuan

Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program

Pemilihan peserta dan melantik AJK PRS

Mesyuarat AJK PRS sekolah

Mengadakan kursus asas PRS

Mengadakan kursus lanjutan PRS

Penganugerahan

Penyerahan Laporan

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti5.7

BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.1 Pelaksanaan Pembimbing Rakan SebayaMuka surat ini

1/1

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1. Menyediakan kertas cadangan program penubuhan PRS di sekolah

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 100

Page 101: Fail Meja Gk

2.Menyediakan rancangan tahunan PRS.

3.Mendapatkan persetujuan / pengesahan pengetua

4.Mesyuarat dan menubuhkan jawatankuasa program

5.Pemilihan peserta

6.Melantik AJK PRS

7.Mesyuarat AJK PRS sekolah

8.Mengadakan kursus asas PRS

9.Mengadakan kursus lanjutan PRS

10.Penganugerahan

11.

Tindakan susulan:Penyelarasan dan penyediaan program yang akan datang.

12.Menyerahkan laporan kepada pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.7BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin MuridMuka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 101

Page 102: Fail Meja Gk

BILPROSES KERJA

PEGAWAI YANG

LULUSKAN / DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1.Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

Guru Disiplin /Guru Tingkatan

Warden /GKSM

2. Membuat kertas cadangan Pengetua

3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.

5. Menyediakan alatan keperluan program

6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola

7. Pelaksanaan program. GKSM

8. Penyediaan dan laporan program untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.7BIDANG PEMBANGUNAN DIRI

Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin MuridMuka surat ini

1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 102

Page 103: Fail Meja Gk

Lengkap

Mula

Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

Merangka kertas cadangan

Membuat pengubahsuaian kertas cadangan setelah perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat pembentukan jawatankuasa pertama untuk merancang program yang akan dijalankan

Menyediakan alatan keperluan program

Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola.

Program yang dirancang berjalan mengikut jadual.

Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.7BIDANG PEMBANGUNAN DIRI MURID

Sub aktiviti 5.7.2 Program Disiplin MuridMuka surat ini

1/1

TANDAKAN

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 103

Tidak Lengkap

Page 104: Fail Meja Gk

BIL PROSES KERJA ( / ) CATATAN

1.Mendapatkan data rekod salahlaku murid daripada SSDM

Guru Disiplin /Guru Tingkatan

Warden /GKSM

2. Membuat kertas cadangan Pengetua

3. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

4. Mesyuarat pembentukan jawatankuasa.

5. Menyediakan alatan keperluan program

6. Mesyuarat kedua jawatankuasa pengelola

7. Pelaksanaan program. GKSM

8.Penyediaan dan pelaporan program untuk dihantar kepada pengetua

Pengetua

Proses Kerja

Aktiviti 5.8BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Sub aktiviti 5.8.1Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

Muka surat ini

1 / 1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 104

Page 105: Fail Meja Gk

BILPROSES KERJA

PEGAWAI YANG LULUSKAN /

DIRUJUK

UNDANG-UNDANG /

PERATURAN

1. Membuat kajian keperluan program.Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden /

GBKSM

2. Mengenal pasti kumpulan sasaran.

3. Merangka kertas cadangan program.

4. Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

5. Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua

6.Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Pengetua

7.Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Pengetua

8. Program dijalankan.

9. Mesyuarat post mortem.

10. Menghantar laporan. Pengetua

11.Membuat tindakan susulan (Jika perlu)

Carta Aliran Kerja

Aktiviti 5.8BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 105

Page 106: Fail Meja Gk

Tidak Lengkap Lengkap

Sub aktiviti 5.8.1Program Pendidikan Pencegahan Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS

Muka surat ini

1/1

Mula

Membuat kajian keperluan program.

Mengenal pasti sasaran

Menyediakan kertas cadangan program.

Perbincangan dengan pengetua

Mesyuarat ahli jawatankuasa

Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat.

Program dijalankan

Mesyuarat post mortem

Menyediakan laporan.

Tamat

Senarai Semak

Aktiviti 5.8BIDANG PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH/ INHALAN / ROKOK/ ALKOHOL

Sub aktiviti 5.8.1 Program Pendidikan Pencegahan Muka 1/1

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 106

Page 107: Fail Meja Gk

Dadah / Inhalan / Rokok / Alkohol / HIV / AIDS surat ini

BIL PROSES KERJATANDAKAN

(/)CATATAN

1. Membuat kajian keperluan program.

Guru Displin/Guru Tingkatan/ Waden / GBKSM

2.Mengenal pasti kumpulan sasaran.

3.Merangka kertas cadangan program.

4.Perbincangan dengan pengetua. Pengetua

5.Mesyuarat jawatankuasa pengelola. Pengetua

6.Menghantar surat kepada personalia/ agensi terlibat. Pengetua

7.Mesyuarat penyelarasan jawatankuasa pengelola Pengetua

8.Program dijalankan.

9.Mesyuarat post mortem.

10.Menghantar laporan. Pengetua

11.Membuat tindakan susulan (Jika perlu)

JENIS BORANG / REKOD PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

BIL JENIS BORANG NO. RUJUKAN CATATAN

1 Borang Khidmat Kaunseling Individu BK05

2 Borang Khidmat Kaunseling Kelompok BK06

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 107

Page 108: Fail Meja Gk

BIL JENIS BORANG NO. RUJUKAN CATATAN

3 Borang Temujanji Khidmat Kaunseling BK07

4 Borang Memohon Kebenaran Berjumpa Murid BK08

5 Borang Rujukan Khidmat Kaunseling BK09

6 Borang Rujukan Murid oleh pihak lain BK10

7 Borang Rujukan Murid oleh Guru Kaunseling BK11

8 Rekod Sesi Kaunseling Individu BK12

9 Rekod Sesi Kaunseling Kelompok BK13

10Laporan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling Sekolah Menengah

BK18

11 Borang Perancangan Tahunan BK22

12 Borang Penyata Kewangan BK24

7.0 Peraturan Pentadbiran

7.1 Aktiviti : Proses Penerimaaan dan Pemfailan Sesi Kaunseling Individu / Kelompok.

Peraturan Pentadbiran

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 108

Page 109: Fail Meja Gk

a) Klien atau perujuk menghubungi GKSM untuk membuat temujanji dengan menggunakan borang BK07. Fail klien dibuka dan direkodkan nombor rujukan dan bilangannya. Bagi klien yang terus datang tanpa temujanji, sesi kaunseling boleh dilaksanakan dengan menggunakan borang BK04 sebelum memulakan sesi ( SULIT ).

b). Klien datang sendiri (sukarela ) atau dirujuk oleh Guru Tingkatan / Guru Disiplin / Guru – Guru / Ahli Keluarga / lain-lain perlu mengisi borang BK09 dan BK04.

c) Apabila tiba pada tarikh temujanji, klien dialu-alukan kehadirannya. GKSM dan klien memperkenalkan diri.

d) Pada permulaan sesi, GKSM memberikan borang pernyataan masalah kepada klien untuk diisi mengikut apa yang dirasakan olehnya. Ini bertujuan untuk membantu GKSM memfokus dan mengenalpasti situasi klien.

e) Sesi dijalankan.

f) GKSM akan menentukan keadaan kes bagi penamatan sesi, masa yang bersesuaian, tarikh temujanji yang berikutnya dan lain-lain.

g) Laporan hendaklah disediakan dan diserahkan kepada Pengetua apabila kes-kes rujukan selesai melalui sesi kaunseling.

h) Fail klien disimpan dan sesi ditamatkan.

7.2 Aktiviti: Pengendalian Kem, Kursus, Lawatan, Seminar, Dan Lain-lain Peraturan Pentadbiran

a) Menyedia dan mendapatkan kelulusan daripada Pengetua berkaitan dengan kertas cadangan program.

b) Mendapat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran (Unit Pendafatarn Dan Perhubungan untuk mengutip yuran melebihi RM 1.00).

c) Memohon kebenaran mengadakan lawatan daripada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Kecil/Pejabat Pelajaran Daerah Gabungan/Jabatan Pelajaran Negeri (mengikut negeri masing-masing).

d) Memastikan syarikat pengangkutan yang membawa murid untuk aktiviti luar mengikut peraturan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ).

e) Mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 109

Page 110: Fail Meja Gk

f) Menyediakan garis panduan bagi tujuan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh murid-murid sebelum, semasa dan selepas program.

g) Sekiranya berlakunya kemalangan semasa program dijalankan, guru perlulah mengambil tindakan kecemasan mengikut prosedur Sekolah Selamat.

h) Menyediakan Laporan Program.

7.3 Aktiviti: Pengendalian Ujian Psikometrik

Peraturan Pentadbiran

a) Ujian hendaklah dijalankan oleh Guru Kaunseling yang mahir dengan ujian tersebut.

b) Hasil ujian perlu dianalisa dan diinterpretasikan untuk diperjelaskan kepada klien.

c) Keputusan ujian hendaklah dijelaskan bahawa ia mempunyai limitasi kesahihan.

d) Hasil dapatan boleh digunakan oleh Guru Kaunseling semasa sesi kaunseling dijalankan.

e) Keputusan ujian adalah sulit dan terikat dengan etika kerahsiaan.

8.0 Senarai Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia dan Undang-Undang / Peraturan Untuk Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 110

Page 111: Fail Meja Gk

1. KP : 8613/Jld 3/6.Asrama Sekolah (Selain daripada asrama-asrama sekolah berasrama penuh dan Sekolah Menengah Sains), Bertarikh 2 Oktober 1973.

2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6A/1975.Disiplin, Murid-murid Menghisap Rokok, Bertarikh 5 September 1975.

3. Surat Pekeliling Bil 7/1975 Salahguna Dadah, Garis Panduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar, Bertarikh 19 Ogos 1975.

4. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1978.Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 2 Mei 1978.

5. KP(BS) 8786-51/Jld III/ (34).Laporan Penggal Kes-kes Penyalahgunaan Dadah, Bertarikh 27 Jun 1978.

6. Surat Pekeliling Ikhtisan Bil 1/1983.Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 25 Februari 1983.

7. KP(BS) 8591/Jld II (4).Acara Suaikenal Di Sekolah-sekolah, Bertarikh 17 Mac 1983.

8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1983.Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-murid Yang Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam Peraturan-peraturan Pelajaran, Bertarikh 7 November 1983.

9. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1984.Perhimpunan Sekolah, Bertarikh 14 Jun 1984.

10. Surat Kelulusan Perbendaharaan Bil KK/BP(29.00) 248/14.25 (Jld 2/73).Kelulusan Kadar Penyediaan Bermasak Bagi Peserta-peserta Kursus Dalam Perkhidmatan Yang Menghadiri Kursus Di Dalam Kawasan Ibu Pejabat ( Lingkungan 25 KM).

11. Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 1995.Peraturan Mengenai Kadar-kadar Dan Syarat Bayaran Saguhati Kepada Pensyarah/Penceramah Sambilan.

12. Surat Pekeliling Iktisas Bil.1 / 1995. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.

13. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 9 / 1995. Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6.

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 111

Page 112: Fail Meja Gk

14. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1996. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan dan Kerapian Berpakaian.

15. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 3 / 1996.Panduan Tambahan : Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa di Sekolah Menengah.

16. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 1997.Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok.

17. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 2 / 1999. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah.

18. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 4 / 2002. Pelaksanaan Program Sekolah Selamat.

19. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 5 / 2002.Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan.

20. Surat Pekeliling Iktisas Bil. 14 / 2002. Pelaksanaan Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah 2003.

21. Surat Pekeliling Iktisas Bil 3 / 2003.Ke Arah Membudayakan Nilai Berterima Kasih.

22. Undang-undang Malaysia Akta 611.Akta Kanak-kanak 2001.

23. Undang-undang Malaysia Akta 580.Akta Kaunselor.

24. Hak Asasi Kanak-kanak di Konvensyen Geneva.

SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI DI SEKOLAH(DIISI OLEH GKSM)

Bil Jawatankuasa Jawatan Yang Disandang

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 112

Page 113: Fail Meja Gk

Norma Kerja Bagi Tugas-Tugas Yang Dijalankan

BIL. JENIS TUGAS MASA DIAMBILJUMLAH UNIT

SEMINGGU

1. Sesi Kaunseling Individu40 minit 10

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 113

Page 114: Fail Meja Gk

2.Sesi Kaunseling Kelompok 40 minit 3

3.Pengurusan dan Pentadbiran 30 minit 4

4.Pengajaran Kaunseling 40 minit 4

5.Mesyuarat / Kursus / Bengkel 40 minit 1

6.Penyediaan Kertas Kerja 40 minit 2

7.Pelaksanaan Program 80 minit 1

Jumlah Keseluruhan Masa Diambil

1000 minit

SENARAI TUGAS HARIAN

Nama Guru :

Jawatan:

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 114

Page 115: Fail Meja Gk

Tarikh:

Bil Butir-Butir Tugas Catatan

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 115

Page 116: Fail Meja Gk

FAIL MEJA GURU KAUNSELING / 116