of 57 /57
FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010 F A I L M E J A F A I L M E J A PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM Pembantu Makmal GRED C-17 SMK IBRAHIM SMK IBRAHIM 08000 SUNGAI PETANI KEDAH DARUL AMAN NAMA AGENSI : SMK IBRAHIM ALAMAT : 08000 SUNGAI PETANI,KEDAH NO. TELEFON : 044212633 N0. FAKS : 044227461 NO. I/C : 861104 – 38 – 7348 SEKOLAH MENENGAH IBRAHIM,08000 SUNGAI PETANI KEDAH Page 49

Fail Meja Rabiatul

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Rabiatul

Page 1: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

F A I L M E J AF A I L M E J APUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM

Pembantu Makmal GRED C-17

SMK IBRAHIMSMK IBRAHIM

08000 SUNGAI PETANI

KEDAH DARUL AMAN

NAMA AGENSI : SMK IBRAHIM

ALAMAT : 08000 SUNGAI PETANI,KEDAH

NO. TELEFON : 044212633

N0. FAKS : 044227461

NO. I/C : 861104 – 38 – 7348

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 2: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

MAKLUMAT PEGAWAI

NamaPUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM

Jawatan Hakiki PEMBANTU MAKMAL

Gelaran Jawatan PEMBANTU MAKMAL

Gred Jawatan C-17

Bahagian / Unit Jabatan Sains dan Matematik

Tarikh Memegang Jawatan

06 DISEMBER 2009

Tarikh Penempatan 09 DISEMBER 2009

Sekolah Dahulu SMK. IBRAHIM

08000 SUNGAI PETANI, KEDAH

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 3: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

KANDUNGAN MUKA SURAT

1. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA DAN OBJEKTIF JABATAN 4

2. Objektif Sekolah / Carta Organisasi Sekolah 5-6

3. Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

3.1 Urusan penyediaan bahan, radas dan peralatan untuk keperluan eksperimen bagi tujuan Pengajaran dan Pembelajaran Sains di makmal sains.

3.2 Urusan persediaan dan pembelian radas, bahan dan peralatan yang diperlukan di makmal sains.

3.3 Urusan penerimaan, penyimpanan, pelupusan stok bahan, radas dan peralatan serta mengemaskinikan stok tahunan.

3.4 Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

3.5 Penyeliaan Staf Sokongan sains.

3.6 Membantu guru-guru sains semasa eksperimen, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan.

3.7 Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

7-10

11-14

15-19

20-24

25-28

29-32

33-37

4. Carta Organisasi Sekolah 39

5. Carta Organisasi Sekolah/Kedudukan Makmal 40

6. Senarai, Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai Dengan Pegawai Lain.

7. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal

8. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal

9. Senarai borang-borang yang digunakan

10. Senarai tugas harian

FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 4: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi

individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk menwujudkan insan yang seimbang dan harmoni

dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah

untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan

terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan Negara.

Piagam Pelanggan Jabatan Pelajaran Kedah.

1.1 Memastikan semua kanak-kanak , mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat

belajar.

1.2 Memastikan bekalan guru-guru mencukupi.

1.3 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan negara.

1.4 Melaksanakan konsep “Pendemokrasian Pendidikan “ dengan menyediakan peluang dan

kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan asas.

1.5 Meluaskan dasar “ Pendemokrasian Pendidikan ” sebagai langkah untuk mengimbangi

kesemua aspek pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar.

1.6 Memastikan semua murid memperolehi pendidikan yang berkualiti selaras dengan dasar

pendidikan kebangsaan.

1.7 Memberikan kemudahan infrastruktur yang selesa dan berkualiti bagi tempat kerja,

kediaman dan sekolah.

1.8 Meningkatkan tahap profesionalisme tenaga pendidik dan personel bagi meningkatkan

kecekapan dalam pentadbiran, Pengajaran dan Pembelajaran melalui Teknologi Pendidikan.

1.9 Mewujudkan sistem pengurusan organisasi pendidikan yang berteraskan ICT.

1.10 Meningkatkan Pembangunan Sahsiah Pelajar yang selaras dengan Falsafah Pendidikan

Kebangsaan.

1.11 Meningkatkan lagi kecemerlangan Akademik dan Potensi serta Kualiti Pelajar secara

menyeluruh, seimbang dan bersepadu.

1.12 Mempertingkatkan penyertaan pelajar dalam bidang sains dan teknologi untuk mencapai

matalamat 60 : 40.

1.13 Menguruskan pertukaran dan penempatan guru/ murid mengikut permohonan dan

kekosongan tempat.

1.14 Menjana perkembangan sahsiah murid-murid pendidikan khas.

1.15 Memastikan semua pelajar JPN menguasai asas 3M.

Piagam Pelanggan SMK Ibrahim,Sungai Petani Kedah

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 5: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

o Kami Guru-Guru/Anggota Kumpulan Sokongan SMK. Ibrahim,Sungai Petani,Kedah dengan

penuh tekad dan azam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha

kami :

Meningkatkan Kecemerlangan Akademik pelajar dengan membuat persediaan

secukupnya supaya proses pembelajaran dan pengajaran sentiasa menarik dan

berkesan.

Meningkatkan Kecemerlangan Kokurikulum , dengan menggalakkan semua pelajar

menyertai kegiatan unit beruniform , sukan, permainan, kelab dan persatuan, secara

aktif supaya pelajar-pelajar dapat menggunakan masa lapang mereka dengan

berfaedah.

Melaksanakan pendidikan Komputer dan Internet, sebagai satu usaha tambahan

sekolah untuk membimbing pelajar-pelajar ke arah literasi dalam teknologi

maklumat.

Memastikan ibubapa dan pelawat yang datang ke sekolah diberi layanan mesra dan

semua masalah diselesaikan dengan adil dan saksama.

Meningkatkan kesedaran dikalangan pelajar, akan kepentingan keceriaan dan

kebersihan sekolah dengan mengamalkan konsep Sekolah Ku Rumah Ku.

Menyemaikan rasa hormat menghormati, tolong-menolong dan cinta mencintai di

kalangan warga sekolah untuk mewujudkan sekolah penyayang.

Mengendalikan kemudahan-kemudahan sekolah dengan baik supaya sentiasa dapat

digunakan dengan berkesan.

Mengurangkan kes-kes disiplin di kalangan pelajar, dengan sistem kawalan dan

bimbingan yang berkesan.

Terus memperkembangkan lagi potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu

untuk membina insan yang seimbang dan harmonis.

Sentisa berfikiran terbuka dan bersikap positif serta sanggup menerima pandangan ,

syor, dan teguran yang membina dari mana-mana pihak.

Carta Organisasi Sekolah

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 6: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

- Seperti di Lampiran 1 Carta Organisasi Sekolah (Kedudukan Pembantu Makmal)

- Seperti di Lampiran 2 Senarai Tugas Pembantu Makmal

- Seperti di Lampiran 3

Peraturan-Peraturan Pentadbiran, Proses Kerja, Carta Aliran dan Checklist Tugas Pembantu Makmal

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 7: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

6.1 URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

Aktiviti 6.1.1PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.

1. Borang pesanan persediaan hendaklah dikemukakan tiga (3) hari sebelum tarikh

diperlukan.

2. Keperluan hendaklah disediakan dengan lengkap di dalam keadaan baik, berfungsi

serta selamat digunakan

3. Waktu semasa keperluan perlu dikenalpasti

4. Bilangan peralatan yang telah digunakan perlu dikembalikan dengan bilangan yang

mencukupi.

5. Sebarang kerosakan perlu direkodkan.

6. Sebarang bentuk tambahan barangan standard perlu diisikan dalam borang KEW.PS-6.

Aktiviti 6.1.2PROSES KERJA : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 8: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.

Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk

Sesi Undang-undang

Peraturan

1 Sediakan/Pengisian Borang Pesanan persediaan.

Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Sains

Borang/Buku Permohonan Guru

2 Terima borang pesanan persediaan daripada guru sains.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

3 Semak keperluan berdasarkan stok.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

4 Rujuk kepada Guru Sains sekiranya ada keperluan.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

5 Keperluan disediakan berdasarkan borang pesanan.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

6 Berada dalam makmal sains semasa P & P dijalankan.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

7 Semak semula bilangan peralatan yang telah digunakan/dikembalikan.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

8 Rekodkan kerosakan (sekiranya ada)

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

9 Bersihkan peralatan yang telah digunakan (sekiranya ada)

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

10 Simpan peralatan yang telah digunakan dalam keadan bersih dan teratur

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

11 Rekodkan keperluan stok (sekiranya ada)

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

Nota Minta/KEW.PS-11/ KEW.PS-6

Aktiviti 6.1.3CARTA ALIRAN : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 9: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Sediakan Buku/Borang Persediaan

Tempatkan Buku/Borang Persediaan di setiap Bilik Makmal

Terima pesanan berdasarkan keperluan

Semak keperluan YA/TIDAK

Maklumkan kepada Guru Sains sekiranya kekurangan stok dan sebagainya- LENGKAP

Sediakan keperluan

Tempatkan keperluan di Bilik Makmal Sains yang akan digunakan

Berada di makmal sains semasa P & P dijalankan

Semak bilangan peralatan yang dikembalikan setelah digunakan.

Rekodkan kerosakan (sekiranya ada)

Bersihkan dan simpan keperluan ke tempat simpanan

Aktiviti 6.1.4CHEKCLIST : URUSAN PENYEDIAAN BAHAN, RADAS DAN PERALATAN UNTUK KEPERLUAN EKSPERIMEN BAGI TUJUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DI MAKMAL SAINS

Subaktiviti (a) MEMBANTU GURU-GURU SAINS MENYEDIAKAN EKSPERIMEN DAN DEMONTRASI.

TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

AKHIR

Page 10: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

1. Semak keperluan Bahan/Radas melalui Buku/Borang Pesanan Guru dan penggunaan makmal pada setiap hari.

Pesanan Guru boleh didapati melalui Buku atau Borang di setiap makmal sains.

2. Semak semula bilangan yang telah disediakan mengikut keperluan Pengajaran & Pembelajaran ujikaji secara individu atau kumpulan.

3. Semak semula bilangan yang telah digunakan selepas tamat amali sains.

4. Pastikan peralatan yang telah digunakan akan digunakan kembali atau tidak bersama Guru Sains dan membuat penambahan atau pengurangan (sekiranya ada).

5. Pastikan sebarang kerosakan direkodkan.

6. Pastikan peralatan yang telah digunakan dibersihkan dan di simpan ke tempat simpanan dalam keadaan bersih dan teratur.

7. Rekodkan kemasukan/pengeluaran stok.

Penggunaan Kad KEW.PS-4

Catatan :

Ketika amali dijalankan di makmal sains Pembantu Makmal hendaklah sentiasa berada di makmal

sains ( bilik khas Jab. Sains ) untuk memberi bantuan kepada guru sekiranya diperlukan.

6.2 URUSAN PERSEDIAAN DAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS

Aktiviti 6.2.1PERATURAN PENTADBIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 11: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN

1 Senarai pembelian hendaklah berpandukan kepada stok di akhir tahun

2 Sebut harga perlu diperolehi daripada syarikat pembekal sains sebelum pembelian

dilakukan.

3 Perbincangan dan persetujuan perlu diperolehi dengan Ketua Bidang Sains atau Guru

Kanan Matapelajaran sebelum pembelian dilakukan.

4 Bagi pembelian bahan dan peralatan sains semasa dalam tempoh persekolahan

hendaklah berbincang dengan Ketua Bidang Sains dari segi keperluan dan kuantiti

serta kemampuan kewangan.

5 Memastikan Nota Minta atau KEW.PA-11 dicatatkan sebelum ianya diluluskan oleh

Pentadir Sekolah (Pengetua).

Aktiviti 6.2.2PROSES KERJA : URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS

Subaktiviti

(a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 12: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk

Sesi Undang-undang

Peraturan

1 Senaraikan pembelian berpandukan baki terakhir semasa semakan stok dan senarai tambahan dari guru-guru sains

Ketua Panitia Mata Pelajaran /Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

2 Mengisi borang ‘Nota Minta’ atau KEW.PA-11 untuk diluluskan oleh Pengetua sekolah

Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Pengetua

3 Dapatkan sebutharga dari syarikat pembekal sains untuk dibuat perbandingan harga

Guru Kanan Sains /Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

4 Berbincang mengenai pembelian Bahan/Radas atau peralatan berdasarkan kualiti dan sebutharga yang terendah.

Guru Kanan Sains /Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

5 Mengisi ‘ Borang Pesanan Kerajaan’ (Local Order)

Ketua Pembantu Makmal/TadbirPembantu Makmal/Tadbir

6 Rekodkan BPK ke dalam Buku daftar pembelian

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan – TPA-Bil 5/2007

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan – TPS-Bil 5/2009

Aktiviti 6.2.3 CARTA ALIRAN : URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS

Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN

Membuat Senarai Pembelian dan dapatkan

sebutharga dari pembekal

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

Page 13: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Terima jawapan sebutharga dari pembekal-pembekal sains

Berbincang dengan Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran Sains

Mengisi Borang Nota Minta/KEW.PA-11 beserta dengan anggaran pembelian

Serahkan kepada Pengetua untuk diluluskan

Terima kelulusan pembelian dari Pengetua

Membuat permohonan pembelian kepada Syarikat Pembekal yang terpilih.

Terima pesanan dari pembekal dengan mengesah dan menandatangani dokumen (Invoice/Delivery Order) pembelian-

YA/TIDAK - KEW.PA-1/ PASTIKAN LENGKAP

KEW.PS-1/KEW.PA-2

Mengisi Borang Pesanan Kerajaan

Daftarkan ke dalam rekod seperti kehendak Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan/Pengurusan Stor Kerajaan

Aktiviti 6.2.4 CHEKCLIST : URUSAN PEMBELIAN RADAS, BAHAN DAN PERALATAN SAINS UNTUK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI MAKMAL SAINS

Subaktiviti (a) TATACARA PEMBELIAN PERALATAN

Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Semak senarai pembelian

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

AKHIR

Page 14: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

2. Semak senarai sebutharga dari Syarikat Pembekal

3. Isi Nota Minta/KEW.PA-11(Stor Unit)

4. Semak Nota Minta /KEW.PA-11 yang telah diluluskan oleh Pengetua

5. Pesanan pembelian dari Syarikat Pembekal yang terpilih.

6. Terima pesanan dari Syarikat Pembekal

7. Periksa, kira dan sahkan pesanan Sekiranya terdapat kekurangan. Penggunaan Borang KEW.PA-1/ KEW.PS-1/KEW.PS-2 DIPERLUKAN

8. Rekod Daftar Stok/Inventori/Harta Modal

6.3 URUSAN PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN STOK BAHAN, RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN

Aktiviti 6.3.1PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 15: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Subaktiviti (a)

TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN STOK

BAHAN, RADAS DAN PERALATAN SERTA MENGEMASKINI STOK

TAHUNAN

1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas yang diterima dalam keadaan baik, sempurna,

mencukupi dan mengikut jenama serta spesifikasi yang dikehendaki.

2 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah disimpan dengan baik dan

selamat mengikut cara penyimpanannya.

3 Bahan/Peralatan/radas yang diterima hendaklah direkod seperti di dalam Tatacara

Pengurusan Aset Alih Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun

2007 dan Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan (TPS). Pekeliling Perbendaharaan

Bilangan 5 Tahun 2009

4 Bahan/Peralatan/radas yang pecah/rosak/melepasi tarikh luput hendaklah direkod

bagi tujuan pelupusan.

5 Satu senarai laporan mesti dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri/Kementerian

Pelajaran Malaysia seperti kehendak di dalam Tatacara Pengurusan Aset Alih

Kerajaan (TPA) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 dan Tatacara

Pengurusan Stor Kerajaan (TPS) Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009.

Aktiviti 6.3.2PROSES KERJA : Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan

Subaktiviti (a)TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN BAHAN, PELUPUSAN STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN

Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk

Sesi Undang-undang

Peraturan

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 16: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

1 Terima dokumen dari Syarikat Pembekal Sains.

Guru Sains/ Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

2 Semak dan pastikan kualiti dan jenama yang dipesan mengikut spesifikasi yang dipesan.

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal/ Pengetua

KEW.PA-1KEW.PS-1KEW.PS-2

3 Tandatangan dokumen (Invoice dan Delivery Order), cop dan tarikh

Ketua Bidang Sains /Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

4 Catat dan rekod dalam Stok /Inventori/Harta Modal

Ketua Bidang Sains /Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

KEW.PA-2KEW.PA-3KEW.PS-4

5 Serahkan dokumen pembelian ke pejabat untuk tujuan pembayaran

Ketua Pembantu Makmal Ketua Pembantu TadbirPembantu Makmal/Tadbir

Invoice Syarikat

NOTA MINTAKEW.PS-11

6 Menyimpan Bahan/radas/peralatan mengikut cara penyimpanan

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

7 Merekod penagihan alat/radas ke makmal-makmal (Stor Unit)

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

KEW.PS-3KEW.PS-4

8 Menyemak rekod Alat/rekod yang pecah dan hilang bagi tujuan pelupusan dan hapuskira

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

9 Isi Borang Pelupusan dan Hapuskira

Ketua Pembantu Makmal/ Pembantu Makmal

KEW.PA-16KEW.PA-17KEW.PS-19

10 Serah semua dokumen dan laporan kepada Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran

Ketua Bidang Sains/Guru Kanan Matapelajaran

KEW.PS-20KEW.PS-21KEW.PS-22

Aktiviti 6.3.3CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan

Subaktiviti (a)TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN BAHAN, PELUPUSAN

STOK SERTA MENGEMASKINI STOK TAHUNAN

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

Page 17: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

BUKU DAFTAR INVENTORI BERPUSAT

Terima bahan dari pembekal

Kemukakan semulaKepada Pembekal Tidak memuaskan(KEW.PA-1/KEW.PS-2) Kualiti/Kuantiti/Spesifikasi mengikut

pesanan

Tandatangan Dokumen Penerimaan, Pengesahan (Invoice/Delivery Order)

Catat Rekod di KEW.PA-2, KEW.PA-3,KEW.PS-3, KEW.PS-4,

Serah Invoice ke Pejabat bagi tujuan pembayaran

Simpan alat/radas ke dalam stor

Rekod pengagihan bahan/radas ke makmal-makmal

Semak buku rekod alat/radas yang pecah untu tujuan pelupusan/hapuskiraBuat senarai Pelupusan/Hapuskira

Serah kepada Ketua Bidang Sains

Aktiviti 6.3.3CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan

Subaktiviti (b)ARAH PERGERAKAN CATATAN BAHAN KIMIA DAN ALATAN RADAS DALAM

DAFTAR STOK JABATAN SAINS

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

AKHIR

MULA

Page 18: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Terima dari Pembekal

Rekod dalam KEW.PA-2/ KEW.PA-3/ KEW.PS-3)

Agihkan kepada Stor Unit

Aktiviti 6.3.3CARTA ALIRAN : Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan

Subaktiviti (c) TATACARA PELUPUSAN STOK BAHAN KECIL

Mengenalpasti rekod pecah

Menyedia laporan pelupusan stok bernilai rendah kepada Unit Pengurusan AsetKEW.PS-19/ KEW.PS-21

Disemak oleh Pegawai Pemeriksa dan disahkan oleh Ketua Jabatan

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

DAFTAR STOR UTAMA/PUSAT

DAFTAR STOR UNIT

AGIH KE MAKMAL SAINS DENGAN

MENGGUNAKAN KAD PETAK KEW.PS-4

MENGIKUT LOKASI

REKOD PERALATAN PECAH DAN ROSAK

REKOD PEMINDAHAN DAN PINJAMAN

AKHIR

Page 19: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

TIDAK

LengkapYA

Terima Kelulusan

Ambil tindakan mengikut kelulusan

Aktiviti 6.3.4CHECKLIST : Urusan Penerimaan, Penyimpanan, Pelupusan Stok Bahan, Radas dan Peralatan serta Mengemaskini Stok Tahunan

Subaktiviti (a)TATACARA PENERIMAAN, PENYIMPANAN, PELUPUSAN STOK

BAHAN, RADAS DAN PERALATAN

Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Semak peralatan yang diterima

2. Menandatangani dan mengesah Invoice dan rekod penerimaan

3. Daftar stok peralatan/radas ke dalam Daftar Rekod Stok

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

AKHIR

Page 20: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

4. Stok peralatan/radas di simpan mengikut kesesuaian atau diagihkan kepada stor-stor unit

5. Penyediaan laporan pelupusan dan kerosakan untuk dihantar kepada Unit Pengurusan Aset/Pentadbir

6. Terima syor hasil laporan pelupusan atau kerosakan

7. Kemaskini stok

6.4 MENGURUSKAN ASPEK PENYENGGARAAN FASILITI MAKMAL SAINS DAN

PERALATAN SERTA KECERIAAN MAKMAL.

Aktiviti 6.4.1PERATURAN PENTADBIRAN :

Menguruskan Aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

Subaktiviti (a)TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN

MAKMAL.

1 Pastikan Bahan/Peralatan/radas disusun dalam keadaan baik, bersih, sempurna

dan teratur.

2 Alat Pemadam Api dari jenis yang betul, sempurna, diperiksa dan diperakukan oleh

Jabatan Bomba secara berkala.

3 Sistem gas, elektrik, air dan lain-lain kemudahan asas hendaklah sentiasa berada

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 21: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

dalam keadaan optimum sebelum digunakan.

4 Peralatan dan radas hendaklah dibersihkan sebelum penyimpanan dilakukan.

5 Penyimpanan peralatan, radas dan bahan ke tempat simpanan yang betul.

6 Ruangan Bilik Persediaan Sains hendaklah dibersihkan setelah selesai semua

aktiviti-aktiviti ujikaji dijalankan.

7 Memastikan bilik-bilik makmal dalam keadaan bersih dan sempurna setelah selesai

sesi pembelajaran dijalankan.

8 Aspek keceriaan bilik-bilik makmal dipertingkatkan dari masa ke semasa.

Aktiviti 6.4.2PROSES KERJA :

Menguruskan aspek Penyenggaraan Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

Subaktiviti (a) TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN MAKMAL.

Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk

Sesi Undang-undang

Peraturan

1 Mengenalpasti alat pemadam api di periksa mengikut jadual berkala.

Ketua Pembantu Makmal/

JK Pembangunan / Penyelenggaraan Sekolah-En

Ahmad Akibi bin Abdullah

Melengkapkan Borang Kew.PA 9

2 Membuat pembaikan kecil ke atas peralatan dan radas yang tidak berfungsi atau rosak

3 Membantu dan menyenggara peralatan PPSMI di makmal sains

JK Kerja ICT/ACTL – En Zulhilmi bin Shaharom

4 Membersih segala peralatan dan radas yang telah digunakan.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 22: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

5 Menggantung dan mempamerkan carta-carta yang bersesuaian.

Merujuk kepada Ketua Panitia Mata Pelajaran

berkaitan

6 Memastikan kebersihan di Bilik Persediaan dan Bilik Makmal berada dalam keadaan optima.

Ketua Pembantu Makmal / Guru Kanan Sains / Pen.

Kanan ( Akademik )

Aktiviti 6.4.3CARTA ALIRAN :

Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

Subaktiviti (a)TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN

MAKMAL.

Menjalankan kerja-kerja pengawasan peralatan dan kemudahan asas yang tamat tempoh selenggara.

Membersih peralatan dan radas ke ruang penyimpanan dalam keadaan bersih dan teratur.

Kerosakan Kecil Membaiki kerosakan terhadap fasiliti dan peralatan sains.

Ambil tindakan hasil syor/laporanKerosakan BesarJKR/JPN/PPD

Memasang, mempamer carta/ papan tanda yang bersesuaian.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

AKHIR

Page 23: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Aktiviti 6.4.4CHEKCLIST :

Menguruskan aspek Penyenggaran Fasiliti Makmal Sains dan Peralatan serta keceriaan makmal.

Subaktiviti (a)TATACARA PENGURUSAN PENYENGGARAAN DAN KECERIAAN

MAKMAL.

Tindakan Tanda ( ) Catatan

1. Semak bilangan dan keperluan Alat Pemadam Api dan lain-lain kemudahan

2. Semak peralatan sains dan lain-lain radas dalam keadaan kemas dan teratur

3. Pastikan semua peralatan dan kemudahan asas berfungsi dengan baik

4. Pastikan kerosakan kecil dibaiki

5. Pastikan kerosakan besar dilapor kepada Pegawai atasan

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 24: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

6. Tindakan telah diambil hasil syor atau laporan

7. Pastikan kebersihan dan keceriaan dilaksanakan

6.5 MENYELIA STAF SOKONGAN SAINS

Aktiviti 6.5.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid

Subaktiviti (a)

TATACARA MEMBANTU GURU SAINS, MENGAWAS DAN

MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN

SAINS SEMASA AMALI

1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan

pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan

mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.

3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 2 dan Guru Mata

Pelajaran Biologi Ting. 5. dalam hal-hal perkhidmatan, kemudahan cuti dan lain-

lain peraturan pentadbiran.

4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Membantu merekod sebarang

kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Lain-lain

arahan dari masa ke semasa.

5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang

disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 25: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

persetujuan Guru Mata Pelajaran.

Aktiviti 6.5.2 PROSES KERJA : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid

Subaktiviti (a)

TATACARA MEMBANTU GURU SAINS, MENGAWAS DAN

MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN

SAINS SEMASA AMALI

Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk

Sesi Undang-undang

Peraturan

1 Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

Pengetua/ Guru Kanan Sains /

Ketua Pembantu Makmal

2 Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.

Pengetua/

Guru Kanan sains/

Ketua Pembantu Makmal

3 Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. 5. dalam hal-hal perkhidmatan, kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran.

Ketua Panitia Mata Pelajaran / Guru Mata Pelajaran /Ketua

Pembantu Makmal

4 Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Lain-lain arahan dari masa ke semasa.

Guru Mata Pelajaran / Ketua Pembantu Makmal

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 26: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

5 Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.

Ketua Pembantu Makmal

Aktiviti 6.5.3 CARTA ALIRAN : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid

Subaktiviti (a)

TATACARA MEMBANTU GURU SAINS, MENGAWAS DAN

MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN

SAINS SEMASA AMALI

Memastikan Jadual Waktu Kerja

dipamerkan dengan jelas.

Memastikan Guru / Pelajar berada

dalam kelas mengikut

perancangan

Menentusahkan lokasi dan bidang

P&P makmal-makmal sains / amali

berjalan lancar/ merekod semua

kebarangkalian berlaku kerosakn /

keselamatan.

Cari pengganti (jika perlu)

Bertanggungjawab kepada Guru

Mata Pelajaran Sains Ting.2 dan

Biologi Ting. 5 berkenaan dengan

permohonan cuti.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

Page 27: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Melaksanakan arahan tugas dari

semasa ke semasa.

Aktiviti 6.5.4 CHEKCLIST : Urusan Membantu Guru Sains Dan Pengawasan Murid

Subaktiviti (a)

TATACARA MEMBANTU GURU SAINS, MENGAWAS DAN

MEMBANTU MURID MENDAPATKAN PERALATAN DAN BAHAN

SAINS SEMASA AMALI

Tindakan Tanda ( √ ) Catatan

1. Memastikan jadual waktu ditempatkan di makmal sains mengikut peraturan pentadbiran diluluskan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

2. Memastikan guru dan pelajar berada dalam makmal sains di bawah seliaan mengikut perancangan jadual waktu yang ditetapkan.

3. Bertanggungjawab kepada Guru Mata Pelajaran Sains KBSM Ting. 2 dan Guru Mata Pelajaran Biologi Ting. 5. dalam hal-hal perkhidmatan, kemudahan cuti dan lain-lain peraturan pentadbiran.

4. Mengawasi perjalanan latihan amali berjalan lancar. Membantu merekod sebarang kejadian kerosakan / keselamatan ke dalam Buku Rekod berkaitan. Lain-lain arahan dari masa ke semasa.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

AKHIR

Page 28: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

5. Membantu guru / pelajar ” setting-up” eksperimen mengikut arahan amali / kaedah yang disaran / menukar kaedah jika didapati perlu mengikut keperluan P & P dengan persetujuan Guru Mata Pelajaran.

6.6 MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI DIJALANKAN DI MAKMAL SAINS

Aktiviti 6.6.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan

Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.

Aktiviti 6.6.2 PROSES KERJA : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan

Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI.

Bil Proses Kerja Pegawai yang Meluluskan/Dirujuk

Sesi Undang-undang

Peraturan

1 Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan.

Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal

2

Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.

Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal

3

Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan

Pengetua/Guru Kanan Sains/ Ketua Panitia mata Pelajaran /Ketua Pembantu Makmal

4Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.

Guru Mata Pelajaran ( Sains, Biologi )

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 29: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

5 Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .

Guru Mata Pelajaran ( Sains, Biologi )

6

Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul.

Guru Kanan Sains / Ketua Pembantu Makmal/ Ketua Panitia Mata Pelajaran

7. Senarai Guru Mata pelajaran mengikut agihan Jabatan Sains & Matematik :

1. Pn Nabilah binti Ahmad ( GKS )

2. Pn Salmah binti Mahmud (Biologi)

3. Pn Maimunah binti Nasir (Biologi)

4. Pn.Suzalina binti Sungit (Biologi)

5. Pn.Halimahton binti Baharom ( Fizik)

6. Pn Azila binti Muhammad (Fizik)

7. Pn See Ai King (Fizik)

8. Pn Teoh Gim Suan (Fizik)

9. Pn Masnira binti Md Akhir (Biologi)

10. Pn Norrida binti Hassim (Biologi)

11. Pn Tengku Azariah binti Tengku Nordin ( kimia )

12. Pn Che Ramlah (kimia)

13. Pn Yim Poh Leong (kimia)

14. Pn Tan Bee Tin (kimia)

15. En.Khatirasan (kimia)

16. Pn Che Som binti Abd Hamid (sains)

17. Pn Siti Azura binti Abdul Rahim (sains)

18. Pn Yuslina binti Yaacob (sains)

19. Pn Masnira binti Md Akhir (sains)

20. Pn Norrida binti Hassim (Sains)

21. En.Abdul Halim bin Md Noh (sains)

22. En Ahmad Akibi bin Abdullah (sains)

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 30: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Aktiviti 6.6.3 CARTA ALIRAN : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan

Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI..

.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

AKHIR

Menerima arahan dari guru sains supaya berada di dalam makmal sains semasa kelas amali dijalankan

MULA

Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.

Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan

Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.

Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .

Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul.

Page 31: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Aktiviti 6.6.4CHEKCLIST : Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawal kelas amali harian dan peperiksaan

Subaktiviti (a) TATACARA MEMBANTU GURU-GURU SEMASA UJIKAJI..

Tindakan Tanda ( √ ) Catatan

1. Menerima arahan dari guru matapelajaran / berada di bilik makmal semasa kelas dijalankan

2. Memastikan alatradas mencukupi dan berfungsi dalam keadaan yang baik dan memuaskan.

3. Membantu guru-guru semasa diperlukan untuk memasang alatradas atau semasa pemindahan jika diperlukan

4. Menyediakan keperluan URGENT ( SEGERA ) sepertimana diminta oleh guru ketika sessi amali.

5. Merekodkan sebarang kerosakan radas semasa ujikaji .

6. Memastikan semua alatradas yang digunakan semasa ujikaji dibersihkan semasa dikembalikan dan segera disimpan ke tempat asal. Semua sisa Bahan Kimia / Bilogi dilupuskan mengiktu kaedah yang betul.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 32: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

6.7 MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM MAKMAL SAINS

Aktiviti 6.7.1 PERATURAN PENTADBIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

Subaktiviti (a)TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM

MAKMAL SAINS.

1. Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar

2. Menyediakan Peraturan Makmal Untuk Pelajar dan diserahkan kepada Guru Mata

Pelajaran untuk diedarkan pada pelajar.

3. Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat

servis sekali setahun.

4. Memastikan Gebar Api disediakan di dalam bilik makmal

5.

6.

Mengadakan satu latihan kecemaran kebakaran khas untuk murid-murid dibilik

makmal.

Menyediakan satu plan latihan kebakaran tentang laluan yang patut diikuti , jika

berlaku kecemasan / kebakaran.

7. Memastikan peti pertolongan cemas sentiasa lengkap.

8. Mempamerkan “NOTIS AMARAN MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor dan gas.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 33: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Aktiviti 6.7.2 PROSES KERJA : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

Subaktiviti (a)TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM

MAKMAL SAINS.

Bil Proses Kerja Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Sesi Undang-

Undang /

Pearturan

1. Menyedia dan mengedarkan

Peraturan Makmal kepada AKS-Sains

/ pelajar

Pen. Kanan ( Akademik)

Guru Kanan Sains

2. Menyediakan Peraturan Makmal

Untuk Pelajar dan diserahkan

kepada Guru Mata Pelajaran untuk

diedarkan pada pelajar.

Guru Kanan Sains

3. Memastikan alat pemadam api

berfungsi dengan menghantarkan

kepada pusat servis sekali setahun.

JK Penyelenggaran /

Keselamatan

4. Memastikan Gebar Api disediakan di

dalam bilik makmal

Guru Kanan Sains /

Ketua Pembantu Makmal

5. Mengadakan satu latihan kecemaran

kebakaran khas untuk murid-murid

dibilik makmal.

JK Latihan Kebakaran

Sekolah.

6. Menyediakan satu plan latihan

kebakaran tentang laluan yang

Guru Kanan Sains / Pen.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 34: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

patut diikuti , jika berlaku

kecemasan / kebakaran.

Kanan Hal Ehwal Murid

7. Memastikan peti pertolongan cemas

sentiasa lengkap.

Ketua Pembantu Makmal

8. Mempamerkan “NOTIS AMARAN

MERBAHAYA “ di pintu bilik-bilik stor

dan gas.

Guru Kanan Sains

Aktiviti 6.7.3 CARTA ALIRAN : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 35: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Subaktiviti (a)TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN

DALAM MAKMAL SAINS.

Aktiviti 6.7.4 CHEKCLIST : Mengawasi langkah-langkah keselamatan dalam makmal sains.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

MULA

Memastikan alat pemadam api berfungsi dengan menghantarkan kepada pusat servis sekali setahun.

Memeriksa/Menyemak kelengkapan peralatan kebakaran / Peti Pertolongan Cemas / merekodkan kekurangan ubatan / mendapatkan kelulusan untuk tujuan pembelian

Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar :

1- Peraturan Am Makmal

2- Peraturan Makmal Bagi Pelajar

Memeriksa / Merekodkan peralatan yang tidak berfungsi dengan baik untuk tujuan baik-pulih / penyelenggaraan / pelupusan / hapus-kira / perbekalan baru @ perolehan gentian stok.

Menyedia dan mengedarkan Peraturan Makmal kepada AKS-Sains / pelajar

Melaporkan kepada Guru Kanan Sains / Ketua Panitia / Guru Mata Pelajaran berhubung perkara-perkara yang berkaitan kerosakan yang belum di ambil tindakan.

Mempamerkan tanda-tanda amaran, langkah-langkah keselamatan yang perlu diambil jika berlaku sebarang kecemasan ataupun kebakaran/ kemalangan yang tidak disengajakan.

AKHIR

AKHIR

Page 36: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Subaktiviti (a)TATACARA MENGAWASI LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAM

MAKMAL SAINS.

Tindakan Tanda ( √ ) Catatan

1. Menyedia dan mengedar peraturan am

makmal kepada pelajar.

2. Memeriksa dan Memastikan alat

pemadam api berfungsi dengan baik

3. Menyediakan gebar api di setiap bilik

makmal.

4. Bekerjasama mengadakan satu latihan kebakaran khas untuk murid-murid di bilik makmal.

5. Menyediakan dan mempamerkan satu plan latihan kebakaran menunjukkan peta laluan yang patut diikuti jika berlaku kecemasan / kebakaran.

6. Memeriksa / Menyediakan / Memastikan Peti Pertolongan Cemas sentiasa lengkap.

7. Meletakkan Notis “ AMARAN MERBAHAYA “ di pintu-pintu bilik stor dan bilik gas.

1. Senarai undang-undang dan peraturan yang diperlukan oleh Pembantu Makmal;

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 37: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

2. Panduan Pengurusan Dan Keselamatan Makmal Sains Sekolah, Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian

Pelajaran Malaysia.

3. Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia ; KP(BS)8600/7/A/(81) Tindakan Serta Merta Keselamatan Di

Dalam Makmal Sains yang bertarikh 21 Februari 1980

3.1 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2007 (Pengurusan Aset Alih Kerajaan-TPA)

3.2 Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 5 Tahun 2009 (Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan-TPS)

4. Senarai Jawatankuasa yang dianggotai oleh Pembantu Makmal – Lampiran 4

5. Senarai Borang-borang yang digunakan. – Lampiran 5

6. Senarai tugas harian

7. Norma Kerja Pembantu Makmal

LAMPIRAN 1

CARTA ORGANISASI STAF MAKMAL SAINSSMK IBRAHIM,SUNGAI PETANI KEDAH

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

PENGETUA

Page 38: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

LAMPIRAN 2

SMK IBRAHIM,SUNGAI PETANI KEDAHCARTA ORGANISASI (PENGKHUSUSAN) AKS-SAINS

JABATAN SAINS

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

PENOLONG KANAN 1(PENTADBIRAN)

GURU KANAN SAINS & MATEMATIK

KETUA PANITIA MATA PELAJARAN

KETUA PEMBANTU MAKMAL C22

PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17

PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17

PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17

GURU-GURU MATA PELAJARAN

GURU-GURU MATA PELAJARAN

GURU-GURU MATA PELAJARAN

GURU-GURU MATA PELAJARAN

LAMPIRAN 2

Page 39: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

KETUA PANITIA SAINS

KETUA PEMBANTU MAKMAL C22

LAMPIRAN 3

SENARAI TUGAS PEMBANTU MAKMAL GRED C17PUAN RABIATUL BINTI MOHD HASHIM

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

GURU KANAN SAINS DAN MATEMATIK

PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17

PEMBANTU MAKMAL C17PUAN ASAMI BINTI SALLEH

SAINS T3/4/5

PEMBANTU MAKMAL C17

PEMBANTU MAKMAL C17 PEMBANTU MAKMAL C17

PEMBANTU MAKMAL C17

Page 40: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

Bertanggungjawab kepada Pihak Pentadbir Sekolah, Guru Kanan Sains, Ketua Panitia Sains dan

Guru –guru di dalam melaksana, dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara

berikut:-

1. Bertanggungjawab di Makmal Biologi Tingkatan 5 dan Makmal Sains Tingkatan 2.

2. Bertanggungjawab menyelia Pembantu Makmal dan Pembantu Am Pejabat

(bertugas di makmal sains)

3. Menyediakan peralatan dan radas untuk keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal Biologi

bagi Tingkatan 5, Makmal Sains Tingkatan 2. Semua penyediaan hendaklah mengikut Buku

Pesanan Guru 3 hari (waktu bekerja) sebelum sesuatu ujikaji dijalankan.

4. Mengurus pembelian Bahan/Radas/Peralatan yang diperlukan di makmal sains

(Makmal Am Biologi Ting 5 dan Sains Ting 2.)

5. Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan-bahan, memproses hapus kira dan pelaporan

stok dan mengemaskini stok tahunan.

6. Menyelia kebersihan dan keceriaan makmal.

7. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan.

8. Menyelia dan membimbing Pembantu Am Pejabat Gred N1 @ N4 (Jika ada)

9. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan, mengawasi kelas amali harian dan kelas-

kelas amali peperiksaan SPM dan STPM.

10. Menjalankan tugas-tugas harian dari segi penyediaan radas-radas, alatan dan bahan kimia

untuk aktiviti ujikaji-ujikaji.

11. Menguruskan stok dan inventori makmal sains.

12. Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan berkala Alat Pemadam Api sekolah termasuk

makmal-makmal sains.

13. Menganggotai Jawatankuasa Pengurusan Aset Sekolah. ( urusetia)

14. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

LAMPIRAN 4

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAHSMK. IBRAHIM,JALAN KOLAM AIR,SUNGAI PETANI KEDAH

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 41: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

PENGERUSI : ENCIK RAMLI BIN ABD RAHMAN. BCK

TIMBALAN PENGERUSI 1 : ENCIK ABD HALIM BIN MD NOH (PEN. KANAN PENTDB.)

TIMBALAN PENGERUSI 2 : ENCIK AHMAD AKIBI BIN ABDULLAH (PEN. KANAN HEM)

TIMBALAN PENGERUSI 3 : ENCIK MAD SAAD BIN (PEN. KANAN KO-KU)

SETIAUSAHA : KETUA PEMBANTU MAKMAL (S/U PENYELARAS)

AHLI JAWATANKUASA

1. ENCIK AHMAD YAZI BIN SERAJ - PEG.ASET SEKOLAH

2. KHALIJAH BINTI ISMAIL - PEG.PEMERIKSA (HARTA MODAL)

3. PN MASNIRA BINTI MOHD AKHIR - PEG.PEMERIKSA (HARTA IVENTORI)

4. ENCIK KARTHEGES A/L PONNIAH - PEG.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET)

5. ENCIK MUKRIM BIN BAKAR - PEG.PEMERIKSA (PELUPUSAN ASET)

6. PN HASNAH BINTI SHAFIE - S/U JAWATAN KUASA PENGURUSAN ASET

7. PN NOR HAYATI BINTI ALI - KERANI ASET

LEMBAGA PEMERIKSA

1. PENOLONG KANAN HEM

2. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

3. SEMUA GURU KANAN

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 42: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

BUKU REKOD PERALATAN ROSAK

BIL TARIKH BUTIRAN PERALATAN

KUANTITI BILANGAN

NAMA PELAJAR

T/T PELAJAR

NAMA GURU MATAPELAJARAN

T/ T GURU

CATATAN

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Buat lampiran 5

berasingan

split paper

Page 43: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

BUKU REKOD KESELAMATAN MAKMAL SAINS

BIL TARIKH MASA NAMA PELAJAR JENIS KEMALANGA

N

TINDAKAN/CATATAN

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 44: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

CONTOH Peraturan Makmal Sains yang perlu ditandatangani oleh pelajar – disediakan oleh Pembantu Makmal

PERATURAN MAKMAL SAINS BAGI PELAJAR

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 45: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

1. Kebenaran Guru hendaklah diperolehi sebelum memasuki Makmal Sains dan Bilik Persediaan.

2. Peralatan dan bahan sains dalam makmal sains tidak boleh dibawa keluar tanpa kebenaran guru

sains.

3. Peralatan dan bahan sains hanya boleh digunakan atas arahan guru.

4. Semua peralatan dan bahan sains yang telah digunakan hendaklah dikembalikan ke tempat asal

atau seperti yang diarahkan oleh guru.

5. Semua radas hendaklah dibersihkan sebelum dan selepas digunakan.

6. Kerja amali hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan dan kebenaran guru.

7. Peralatan yang pecah atau rosak perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu

Makmal.

8. Pelajar dikehendaki menjaga kebersihan dan susunan perabot supaya kemas dan teratur.

9. Sebarang kemalangan yan berlaku perlu dilaporkan dengan segera kepada guru dan Pembantu

Makmal.

10. Penunu Bunsen hendaklah dinyalakan hanya dengan pemetik api. Penggunaan kertas,lidi dan

mancis tidak dibenarkan.

11. Sebarang benda yang masih menyala dan berbara tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah.

12. Elakkan membuang sebarang sampah dalam bentuk pepejal ke dalam sinki. Sisa-sisa bahan sains

hendaklah dibuang ke dalam bekas yang berlabel sisa bahan.

13. Hanya buku dan peralatan belajar yang dibenarkan sahaja boleh dibawa masuk ke dalam makmal

sains semasa pengajaran dan pembelajaran sains.

14. Bahan dan alat dalam Kit Peralatan Kecemasan boleh digunakan dengan kebenaran dan pengawasan

guru dan Pembantu Makmal.

15. Pelajar dilarang bermain-main di dalam makmal sains.

PENGGUNAAN BAHAN KIMIA

1. Sila baca pada botol reagen dengan teliti untuk memastikan bahan kimia yang

akan digunakan itu adalah betul.

2. Gunakan Bahan Kimia mengikut keperluan sahaja semasa menjalankan amali

3. Gunakan spatula sahaja untuk mengambil bahan kimia pepejal.

4. Botol yang mengandungi bahan kimia mesti ditutup dengan segera selepas digunakan.

5. Dilarang menghidu dan merasa sebarang bahan kimia kerana bahan kimia

adalah beracun dan mengkakis.

PENGGUNAAN BAHAN BIOLOGI

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 46: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

1. Spesimen biologi jenis bukan perosak yang masih hidup hendaklah

dikembalikan semula ke habitatnya.

2. Spesimen yang sudah dibedah hendaklah dikumpul dan ditanam.

3. Jangan buka piring petri yang mengandungi kultur mikroorganisma.

4. Jika piring petri mengandungi mikro organism retak atau pecah, ianya

hendaklah dilaporkan kepada guru terbabit.

PERINGATAN

PIHAK SEKOLAH TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEJADIAN YANG TIDAK DIINGINI SEKIRANYA PELAJAR ITU TIDAK MEMATUHI PERATURAN YANG TERSEBUT DI ATAS

………………………… ………………………………………..Tandatangan Ketua Bidang Sains Tandatangan Pengetua

PENGAKUAN

“Saya telah membaca dan faham isi kandungan peraturan makmal ini dan mengaku akan mematuhi segala peraturan di dalamnya”

…………………………....... Tandatangan

Nama :……………………….Tarikh :………………........

SENARAI TUGAS HARIAN – ‘CORE BUSSINESS’ PEMBANTU MAKMAL

TARIKH

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 47: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

HARI KUANTITI/MASA/KOS

TUGASAN HARIAN –

1. Menyediakan peralatan /larutan / radas untuk

keperluan bagi menjalankan ujikaji di Makmal

Tingkatan 5 Biologi / Sains KBSM Ting 2

Masa : 3 hari sebelum

Kuantiti : 1 ujikaji –

10 set bagi individu pelajar

2. Menyelenggara dan menyenggara dari segi

peralatan, radas-radas, alatan dan bahan kimia untuk

aktiviti eksperimen (ujikaji).

Masa : 3 hari sebelum

Kuantiti : 1 ujikaji –

10 set bagi individu pelajar

3. Membantu guru-guru sains semasa ujikaji dijalankan,

mengawasi kelas amali harian dan kelas-kelas amali

peperiksaan SPM dan STPM.

Masa : 2 masa (80 min.)

Kuantiti : 2 ujikaji –

7 set bagi individu pelajar

4. Mengurus aspek kebersihan peralatan/radas dan

keceriaan makmal sains.

Masa : 1 jam

Kuantiti : 1 makmal

5. Menguruskan stok dan inventori makmal sains. Masa : 2 jam

Kuantiti : Stok/Aset /Makmal

6. Mengawalselia staf sokongan dibawah seliaan

Ketua Pembantu Makmal.

Kuantiti : 6 orang staf makmal sains

7. Menguruskan penerimaan, penyimpanan bahan-

bahan, memproses hapus kira dan pelaporan stok

dan mengemaskini stok tahunan.

Masa : 1 jam

Kuantiti : Mengikut keperluan semasa

8. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan oleh

Pengetua dari masa ke semasa.

Masa :

Kuantiti : Mengikut Keperluan Semasa.

NORMA KERJA BAGI TUGAS-TUGAS PEMBANTU MAKMAL

BIL JENIS KERJA MASA YANG JUMLAH UNIT

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49

Page 48: Fail Meja Rabiatul

FAIL MEJA PEMBANTU MAKMAL 2010

DIAMBIL YANG BOLEH DIJALANKAN

DALAM SEMINGGU

1. Mengisi borang pesanan ( Nota Minta )

15 min 1 unit

2. Menerima Borang Pesanan / L.O.20 min 1 unit

3. Merekod dan menyimpan stok 45 min 1 unit

4.Mengeluarkan stok / Memeriksa stok 50 min 15 unit

5.Mengawasi dan membantu PAR di dalam bilik persediaan. 450 min 15 unit

6. Mengawasi PAR mengemas bilik makmal

450 min 15 unit

7. Penyemakan stok secara rawak 15 min. 1 unit

8. Memngawasi aspek-aspek keselamatan / keceriaan

15 min 1 unit

9. Latihan / Bimbingan / In;house Training / Kursus Perkembangan Staf

15 min 1 unit

CATATAN:

Masa yang diambil bergantung kepada jumlah makmal di sekolah.

S E K O L A H M E N E N G A H I B R A H I M , 0 8 0 0 0 S U N G A I P E T A N I K E D A H Page 49