of 23 /23
TM. UY BAN,NHAN DAN J(T. CHU TICH CHU TICH THUCiNG T UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM D§c - Tv do - Hanh phfic So: 13/2019/QD-UBND Nam Dinh, ngay 06 thong 5 nom 2019 QUYET DINH Ban hanh Quy dinh dun gia boi thtring, hO try thiet hai ve nha, cong trinh fa); dung khic On lien vol dAt khi Nha nvoc thu hoi dat tren dia ban tinh Nam Dinh UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH Can ca. Luat T6 chtiv chinh quy'n clia phirang ngay 19/6/2015; Can cti Lu at D& dai ngay 29/11/2013; Ludt Xay dung ngay 18/6/2014; car/ ca. Nghi clinh so 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 qzia Chinh phzi quy dinh ve boi thuOng, hO tro; tai dinh cu khi Nha war thu hoi dat; Can per Nghi clinh so 14/2014/1yD-CP ngay 26/02/2014 clic' Chinh phzi quy clinh chi tiet thi hanh Luat Dien luc ye an town clien; Can ca. Nghi clinh so 32/2015/ND-CP ngay 25/3/2015 ciza Chinh phi ve Quan 1), chi phi ciciu to xcly dung; Can qti• Nghi clinh so 46/2015/ND-0 3 ngay 12/5/2015 czia Chinh phi ve Quan ly chat lurzg va boo tri cling trinh xcly clung; Can ca. Th6ng tit so 06/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 aza B6 Xciy dung &fang don xcic dinh viz * qucin ly chi phi clau to xay dung; Theo cM nghi tai Ta trinh se! , 24/SXD-QLXD ngay 25/3/2019 clia SO Xciy dung, Bao coo therm clinh so 44/BC-STP ngay 22/3/2019 czia Sa Tu phap, QUYET DINH: Dieu 1. Ban hanh kern theo Quye't dinh nay Quy dinh don,gia b6i thu6ng, ho trq thi,et hai ye nha, ding trinh xay dung khac gan lien voi dat khi Nha nu&c thu hoi dat tren dia ban tinh Nam Dinh. Dieu 2. Quyit dinh nay c6 hi'eu luc ke tir ngay 20/5/2019 va thay the Quyk dinh so 01/2018/QD-UBND ngay 15/01/2018 cua UBND tinh Nam Dinh. Dieu 3. Chinh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac Sa: Xay dung, Tai chinh, Tai nguyen va MOi truing; Chu tich UBND cac huyen, thanh pho Nam Dinh; cac to chirc, , ca nhan va Thu tnr6ng cac don vi c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. Noi nh:dn: - Van phong Chinh phii; - BC) Xay dirng; - BO Tu 010; - Thu&ng true HDND tinh; - Lanh dao UBND tinh; - Doan dai bleu Quiic hpi tinh; - Website tinh, cong bac) tinh; - Nhu Dieu 3; - Luu: Vpl, Vp5.

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM TiNH …

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

TM. UY BAN,NHAN DAN J(T. CHU TICH

CHU TICH THUCiNG T

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM D§c - Tv do - Hanh phfic

So: 13/2019/QD-UBND Nam Dinh, ngay 06 thong 5 nom 2019

QUYET DINH Ban hanh Quy dinh dun gia boi thtring, hO try thiet hai ve nha,

cong trinh fa); dung khic On lien vol dAt khi Nha nvoc thu hoi dat tren dia ban tinh Nam Dinh

UY BAN NHAN DAN TiNH NAM DINH Can ca. Luat T6 chtiv chinh quy'n clia phirang ngay 19/6/2015; Can cti Lu at D& dai ngay 29/11/2013; Ludt Xay dung ngay 18/6/2014; car/ ca. Nghi clinh so 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 qzia Chinh phzi quy

dinh ve boi thuOng, hO tro; tai dinh cu khi Nha war thu hoi dat; Can per Nghi clinh so 14/2014/1yD-CP ngay 26/02/2014 clic' Chinh phzi quy

clinh chi tiet thi hanh Luat Dien luc ye an town clien; Can ca. Nghi clinh so 32/2015/ND-CP ngay 25/3/2015 ciza Chinh phi ve

Quan 1), chi phi ciciu to xcly dung; Can qti• Nghi clinh so 46/2015/ND-03 ngay 12/5/2015 czia Chinh phi ve

Quan ly chat lurzg va boo tri cling trinh xcly clung; Can ca. Th6ng tit so 06/2016/TT-BXD ngay 10/3/2016 aza B6 Xciy dung

&fang don xcic dinh viz* qucin ly chi phi clau to xay dung; Theo cM nghi tai Ta trinh se!, 24/SXD-QLXD ngay 25/3/2019 clia SO Xciy

dung, Bao coo therm clinh so 44/BC-STP ngay 22/3/2019 czia Sa Tu phap,

QUYET DINH:

Dieu 1. Ban hanh kern theo Quye't dinh nay Quy dinh don,gia b6i thu6ng, ho trq thi,et hai ye nha, ding trinh xay dung khac gan lien voi dat khi Nha nu&c thu hoi dat tren dia ban tinh Nam Dinh.

Dieu 2. Quyit dinh nay c6 hi'eu luc ke tir ngay 20/5/2019 va thay the Quyk dinh so 01/2018/QD-UBND ngay 15/01/2018 cua UBND tinh Nam Dinh.

Dieu 3. Chinh Van phong UBND tinh, Giam d6c cac Sa: Xay dung, Tai chinh, Tai nguyen va MOi truing; Chu tich UBND cac huyen, thanh pho Nam Dinh; cac to chirc,, ca nhan va Thu tnr6ng cac don vi c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./.

Noi nh:dn: - Van phong Chinh phii; - BC) Xay dirng; - BO Tu 010; - Thu&ng true HDND tinh; - Lanh dao UBND tinh; - Doan dai bleu Quiic hpi tinh; - Website tinh, cong bac) tinh; - Nhu Dieu 3; - Luu: Vpl, Vp5.

UY BAN NHAN DAN ONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIVI' NAM TiNH NAM DINH Di)c 14p - Tiy do - Hanh phtic

QUY DINH Dan gia bei thtrimg, ho trcr thi?t hai ve nha, cong trinh xay citing

khac gin lien NIA dat khi Nha ntrik thu dei dat teen dia ban tinh Nam Dinh (Ban hanh kern theo Quye't dinh so 13/2019/QD-UBND ngay 06/5/2019 caa

Uy ban nhan dcin tinh Nam Dinh)

Chtrcrng I QUY DINH CHUNG

Dieu 1. Pharr vi ap dung

1. Bgi thuang, ht) trq thiet hai ve nha, cong trinh xay Ong khac khi Nha ntrac thu hoi dat de sir dung vac myc dich quirk phong, an ninh, phat trien kinh t - xa hoi vi lai ich quoc gia, lai ich cong cong, quy dinh tai Ludt Dat dai 'tam 2013, ap dung tren dia ban tinh Nam Dinh. Boi thugng, ho trg doi vii nha cong trinh trong hanh lang bao ve an toan duang day dan dien tren kh6ng theo quy dinh tai Dieu 18, Nghi dinh 14/2014/ND-CP ngay 26/02/2014 cga Chinh phi.

2. Tai san gan lien vai dAt cua cac doanh nghiep, to chirc, ca quan nha nuot, neu khong c6 ngugn gOc tir von ngan sach nha nuac thi dugc bei thuang theo gia tri con lai dux to cga cong trinh do.

Hitt' 2. DOi tuvng ap dung

1. Ca quan thgc hien chic nang quan ly nha ntroc ve dAt dai; to chirc lam nhiem vu boi thuang, giai ph6ng mat bang tren dia ban tinh Nam Dinh.

2. Nguai sir Ong ,dAt theo quy dinh tai Dieu 5 dm Luat Dat dai nam 2013 khi Nha ntrac thu hoi dat gen dia ban tinh Nam Dinh.

3. Chit' sa him nha ty, cong trinh trong hanh lang bao ve an toan duang day dan dien tren khong.

4. Tg chirc, ca nhan khac c6 lien quan den viec bgi thuang, ho trg, tai dinh cu khi nha ntrac thu hai dat tren dia ban tinh Nam Dinh.

Dieu 3. Quy dinh chung

1. DOI voi nha a, cong trinh phyc vu sinh hoat gan lien voi dAt cua h0 gia dinh, ca nhim, ngtrai Viet Nam dinh cua mac ngoai khi Nha nu& thu hgi dit phdi thdo der toan be hoac met phAn ma phAn con lai Ichgng bdo dam tieu chuAn ky, thuat theo quy dinh cga phap luat thi chi sa him nha a, cong trinh do dugc bgi thuang bang gia tri xay dung mai cua nha a, cong trinh có tieu chuan ky thudt Mang duang trong bang don gia quy dinh tai Bieu so 01 (kern theo quy dinh nay).

1

2. Viec b6i thuang,d6i nha, ding trinh xay dung khac gan 1i6n dat khi Nha mac thu hoi dat khong thu8c quy dinh tai Khoan 1 Dieu nay thi dugc boi that ng nha, cong trinh bang tong gia ft-1 hien c6 cua nha, cong trinh bi thiet hai va khoan tien tinh bang tS7 le phan tram theo gia tri hien c6 cua nha, cOng trinh do.

Gia tri hien CO cua nha, cong trinh bi thiet hai dirge xac dinh bang (=) tS7 le phan tram chat luting cOn lai aim nha, cong trinh dO nhan (x) vai gia tri xay dung mai cua nha, cong trinh co tieu chuan 1c5, thuat tuang throng cua nha, cong trinh truac khi 131 pha da, nhung mire NM thirang khOng qua 100% gia tri xay dung mai cua nha, cong trinh co tieu chuan k"y thuat tuong dirong vai nha, cong trinh bi thiet hai.

Gia tri hien co dm nha, cong trinh 131 thiet hai dirge xac dinh theo cong thirc sau:

Tgt = G1 - -G1 x T1

Trong do:

Tgt: Gia tri hien c6 cua nha, cong trinh bi thiet hai;

GI: Gia tri xay mai nha, ding trinh bi thiet hai c6 tieu chuan ky thuat tuang duang;

T: Thai gian Ichau hao ap thing d6i vai nha, cong trinh bi thiet hai;

T1: Thai gian ma nha, cong trinh 131 thiet hai da qua sir thing.

3. DOi vai nha, cong trinh xay thrng khac 1)1 pha do mot phan ma phan cOn lai khong con sir thing dugc thi boi thirong cho toan,bO nha, cong trinh; truang hop nha, ding trinh xay dung khac bi pha de( mot phan, phan con lai van ton tai va sir thing dugc thi bOi thuong phan gia tri cOng trinh 131 pha da va chi phi de sira chira, hoan thien phan con lai theo tieu chuan ky thuat Wong throng ctia nha, cong trinh truck khi bi pha der.

4. D6i vai nha, cong trinh bi pha deo, mot phan, ma phan con !al khOng sir thing dugc do dien tich con lai < 15m2, hoac chieu sau < 3m, hoac do khong phu hop vai thirrc to sir thing thi dirge boi thuang cho toan b8 nha, ding trinh.

5. B6i thuang nha, cong trinh d6i vai ngtrai dang sir thing nha a thuec sa huu Nha nuac.

, a. Ngired dang sir dung nha thuOc so. Nha nuac (nha thue hoac nha do to chirc to quan) nam trong pham vi thu h8i dat phai pha ca, thi nguai dang thue nha khong dugc boi thirang doi vai dien tich nha a thuOc sa huu Nha nuac va dien tich cai nai trai phep, nhung dirge boi thuang,chi phi to cai tao, sira chira, nang cap; truang hop to cai tap, sira nang cap dugc coi la hop phap khi &pc ca quan ra quyet dinh phan nha hoac co quan quail ly nha dat thuOc sa huu Nha nuac tai dia phirang cho phep, dugc boi thuang 100% chi phi cai tar), sira chira, nang cap theo quy dinh.

2

b. Nguai dang sir dyng nha 6 thuac so him Nha nuac bi phi da dugc thue nha a tai nai tai dinh cu; gia thue nha la gii thue nha 0 thuac sa him nha mrac; nha thue tai nai tai dinh cu dugc Nhi mac ban cho nguai dang thue theo quy dinh Chinh phi" ve bin nha a thuOc so. him nha nuac cho nguai dang thue; truang hop dac bit khong c6 nha tai dinh cu de bo tri thi dugc ha to bang tin de to lo cho a mai; mire ho tro bang 60% gia tri dat va 60% gia tri nha dang thue.

6. Boi thuang va di chuyen mo ma

D6i vai viac di chuy6n ma ma khong thuac twang hop quy dinh tai Khoan 1 Dieu 8 Nghi dinh so 47/2014/ND-CP ngay 15/5/2014 dm Chinh thi nguai co ma ma,phai di chuyen dugc ba tri dat va duce boi thuang chi phi xien tham do, dao, bac, di chuyen, xay dkmg lai (neu co) va chi phi hucmg hoa theo tic le c6 lien quan true tiep.

7. D6i vai cong trinh ha tang ky thu4t, ha tang xi' hai gan lien vai dat dang sir ding khong thuac tnremg hop quy dinh tai khoan 1 va khoan 2 Dieu 89 Luat Dat dai nam 2013 thi mirc bai thuang tinh bang gii tri xay dung mai cua cong trinh c6 tieu chuan ky thuat tuong &mg theo quy dinh cua phip luat chuyen nganh.

8. Nha, ding trinh khac xay dcmg ten dat ma dat do khong du diau kin &roc bai thuang theo quy dinh till Dieu 75 Luat Dat dai nam 2013, nhung tai thai diem xay ch,mg chua co quy hoach, ke hoach sir ding dat dugc cap c6 tham quyan cong ba hoac xay dung phi' hop vai quy hoach, ke hoach sir ding dat, khong vi pham hanh Lang bao va cong trinh da cam mac thi dugc ha tro tai da bang 80% mirc bai thuang quy dinh.

9. Nha, cong trinh xay dung gin li6n yen dat khong dugc bai thuang trong cac trtr6rig hop sau:

a. Tai san gan lien vai dat thuac mat trong cac twang hop thu hai dat quy dinh tai cac diem a, b, d, d, e, i khoan 1 Dieu 64 va diem b, d khoan 1 Dieu 65 Luat Dat dai nam 2013.

b. Tai san gan lien vai dat dugc tao lap trai quy dinh cua phip luat hoac tao lap tir sau khi c6 thong bao thu hal dat cua ca quan nha nu6c c6 tham quyen.

Chuang II QUY DINH CU THE

Dieu 4. Cfich xac dinh dq cao, dien tich xay dung, dien tich sin

1. Dan gii trong bang tinh da bao gam town bc) mire chi phi binh quan de hoan thin 1m2 xay dung (XD), 1m2 san vai nha mai bing be tong cot thep tir 1 tang trey len); dA bao gam: mong, it nhat la 4 birc Wang xay 220 va cac birc Wang ngAn (neu co), mat 16p cira (g8 hoac sat), o yang cira, tuemg de mai xay 220 cao 60cm (neu cao han thi tinh them theo khOi lacing vat kien true), lan can sat hoac ting sir, con On xi mang... Doi vai nha dr 2 tang trey len da bao gam hinh

3

chieu bang dm 6 eau thang teen dien tich san timg tang va mong có xir 1)", dong c9c tre. Doi \TIM nha có eong trinh php khep kin da bao gom be phot ngam (chua có be mac tren mai).

2. Cach xac dinh do cao va dien tich:

a) DO cao cua nha doge tinh nhu sau:

- Doi voi nhA mai dac: Chieu cao cua nhA dugc tinh tix mat nen den phan bat &au thu hoi dm mai.

- Wei vai nhA mai bang: DO cao dugc tinh cho moi tang la do cao tir mat nen hoac san den mai.

b) Dien tich xay dung (DTXD) quy dinh cho nha mai dee lgp la, bai, ra, lgp ngoi, lgp ton, va nha mai bang 1, tang duet tinh nhu sau: Toan b0 dien tich ma ding trinh chiem ten dat (het ca mai hien). Gi6i han chieu reng nho ra cua mai tru6c, mai sau so v&i mep ngoai tuong mong cot hien va mong twang hau toi da IA 0,3m.

c) Dien tich san (DTS) dm 1 tang: LA dien tich mat bang xay dung cila tang do, gam ca tuong bao (hoac phan twang chung thuec ve cong trinh) va dien tich mat bang dm logia, ban cong.

Dien tich san cua met ngoi nha IA tong dien tich san cua cac tang trong nha

* Quy dinh each do m2 san:

Tang 1: Do tir mep ngoai tuong ca mong, truck den mep ngoii twang co mong sau va mep ngoai Wong co mong ben den mep ngoai tu6ng co mong doi dien.

Tang 2 tr6 len: Do tir mep ngoai Wong tnr6c den mep ngoai twang sau, tir mep ngoai Wong ben den mep ngoai tuong doi dien va cong them dien tich ban cong, logia (neu co).

d) Vat kien true (VKT) bao gam: Be chfra mr6c, gieng khoan, gieng dao, san, tan, gac xep, tuong rao, chOi can thang, di chuyen ma ma...

Dieu 5. Bei thirirng, hi) try thi4 hai ve nha, cong trinh xay dung khac khi Nha nur&c thu hoi dAt

I. Doi vai nha 0, cong trinh xay dung phuc vu sinh hoat cua he gia dinh, ca nhan, ngu6i Viet Nam dinh cua mr6c ngoai gan lien v&i dat quy dinh tai Dieu 89 Luat Dat dai nam 2013 dugc boi thuong bang gia tri xay mai cua nha, ding trinh có tieu chuan ky thuat tuong &long trong bang don gia (chuong III).

Mdc bai thu&rig nha, cong trinh xay dung

Gia tri xay m6i cua + Met khoan tien bang tS7 le % nhA va ding trinh teen gia tri xay moi cUa nha va xay dung (-) cong trinh xay dt.mg (neu co)

do.

4

2. Doi vai nha, cong trinh xay dung khac vai quy dinh tai khoan 1 Dieu nay duqc boi thuong theo mirc sau:

Mire boi thusmg Gia tri hien c6 cua + khoan den bang tS', % nha, cong trinh = nha va cong trinh teen gia tri hien c6 cua nha va xay dtmg xay dung (-) • • cong trinh xay dung (neu ca)

- Gia tri xay mai dm nha va cong trinh xay dung = DTXD hoac (DTS) x (nhan) don gia xay dkmg mai tuong U. /1g (ap dung cho khoan 1 Dieu nay)

- Gia tri hien co dia nha va cong trinh xay dung = DTXD hoac (DTS) x (nhan) don gia xay dung mai tuong (mg x (nhan) tS, le % gia tri can lai cua nha, cong trinh xay dung (ap dung cho Khoan 2 Dieu nay), tS, le chat lucmg con lai cua nha, cong trinh theo quy dinh cua phap luat hien hanh.

- Khoan cong, trir tS, le % ten gia tri xay mai hoac gia tri hien co dm nha, vat lcien trite la khoan tang, giam khi ap dung bang gia nha va cling trinh xay dung co 1 se diem khac so yen bang gia ap dung. Dan gia c6 the -tang holac giam tir 5% den 10% so vai mirc gia quy dinh co cong tieu chuan ky thuat tuang duang.

- TS/ le gia tri con lai cua nha, cong trinh xay dung va khoin tin cong them (neu co) ducfc tinh t6i da khong lan hcm 100% gia tri xay mai cua nha, cong trinh xay dung c6 tieu chufin ky thuat, tuang throng vai nha, ding trinh xay dung bi thiet hai (ap dung cho khoan 2 Dieu nay).

3. Using trinh co dien va nuac trong nha phai di chuyen toan b6 thi dugc cong them 6% gia tri cong trinh. Neu chi c6 dien thi duce cong them 3% gia tri cong trinh.

4. Nha mai bang gac panel thi don gia b6i th&mg duoc nhan he se = 1,1 tuong Ung vai ket cau nha tai muc (B) trong bieu s6 01.

5. Doi vai nha ma hieu A8, A9 trong bang don gia c6 hien mai bang be tong cot thep thi don gia boi thuZing duoc than he so 1,05 ten toan bo dien tich boi thuong.

6. Doi vai nha 1 tang mai bang be tong cot thep ma c6 cau thang co dinh bang ket cau be tong cot thep a trong nha thi don gia boi thuong &roc than he s8 bang 1,1. Neu cau than& ngoai nha bang be tong cot thep co tay vin hoan chinh thi tinh rieng dien tich cau thang va don gia tinh bang 20% don gia nha (tinh dien tich theo do dOc cua eau thang). Neu la nha khung be tong cot thep thi than he s6 = 1,1.

7. Doi vai nha, ma hieu A8, A9 trong bang don Oa hoac nha mai bang c6 chieu cao mot tang hoac tong tang nhe han hoAc bang 2,5m thi don gia nhan he se 0,8 tuang ung vai cac tieu chi dm cong trinh trong bang don gia.

8. Nha, cong trinh thao da mot phan do anh huemg thao der &roc tinh boi thuOng, ho to chi ?hi sera chila hoan thien lai nha, cong trinh do. Chi Fhi nay duqc tinh bang chieu sau 2m lien ke sau chi giai GPMB nhan vai chieu rung cong trinh.

5

9. Nhang nha, ding trinh khi chi gioi GPMB chi vao phan hien (ho4c sanh) cua nha (phan mai dua), cong trinh thi khOng ducic ap dung don gia theo m2 xay dung hoac m2 san ma phai tinh chi tiet tlrng ba phan cong trinh phai thao

10. D6i yeti nha, ding trinh bi pha da mat phan:

, a) Truang hgp pha do' mat phan,(d9c nha hoac ngang nha) phan con lai van ton tai va sir dung dugc thi chi tinh boi thuang phan gia tri nha, cong trinh bi pha da. Dien tich cong trinh pha da dugc tinh nhu sau:

+ Doi vai nha mai ngoi, fibroximang: Neu vao 1 phL gian thi tinh het ca gian nha.

+ Doi vai nha mai bang be tong cat thep:

- Neu chi giai GPMB cat cheo het chieu ngang cua nha thi dugc tinh den dam hoac tuaing chiu ltrc gar' nhat.

- Neu chi giai GPMB cat cheo khong het chieu ngang cua nha thi tuy tong truong hap xem xet cu the.

b) Truang h9p pha da d9c nha vao toan ba kat cau chiu l‘rc chinh cua nha, cong trinh (cong trinh khong con kha nang chiu hyc) thi dugc boi thuang 100% dien tich nha, cong trinh bi pha d6.

Doi vai nha, cong trinh mai dac, kat cau vi keo the!), pha do d9c nha: Tuy tirng tithing hop cu the ma xem xet ho trg tir 60% den 100% gia tri phan dien tich con lai cho phu hap vai kat cau cua cong trinh.

c) Twang h9p droi vai nha, cong trinh sau khi pha da ma cong trinh phu, can thang, gac xep (ding nam trong ngoi nha do) a ngay sau chi giai GPMB, nam phia truac cong trinh bat, buac phai quy hoach lai, thi tuY tong truang hap cu the có the ho trg tir 60% den 100% gia tri xay mai ca tieu chuan ky thuat tuong duang yeti cac cong trinh do de sap xep lai mat bang ding trinh cho phu hop.

Trueng hop cac deg trinh phu trg nam ngoai lien ke vai ding trinh chinh bi pha da nhu: be ntrac, bep, nha tam, gieng khoi... khong the sir dung dugc theo thiet ke, quy hoach xay dung ban dau, bat buac phai quy hoach lai thi dugc ,xem xet h8 trg 100% gia tri cac ding trinh do. Dien tich dugc xem xet ho thi da khong vugt qua dien tich cua cong trinh chinh bi pha da.

Nhang quy dinh neu tai diem b, c cua khoan nay chi dugc thanh toan neu cac ha gia dinh cam kat pha da theo phuong an va flan do GPMB dugc duyet.

11., Doi nha, cong trinh có kat va d'ac diem nhu muc B1 den muc B4 tai Bieu so 01 nhung c6 cong trinh phu khep kin lien ket cau mai va op lat gach men thuang thi don gia,c6'ng them 330.000d/m2 san; Tit nine B5 den muc B10 ap dung doi nha cac tang den CO cong trinh phu, neu tang khong có cong trinh phu trong nha thi don gia trir di 330;000d/m2 san. Don gia nha chua tinh khuon cira, neu có khuon cira thi do thvc,te, neu nha có 2 lap cira thi tinh them 1 lop, nha ca mai doc lgp ngoi, 19p ton, tran g6, thach cao, tran nhga hoac tran bang vat lieu kHz dugc tinh them, don gia dugc tinh theo Cong b6 gia thang ciia So. Xay dung - So. Tai chinh tai thai diem boi thuang.

6

12. D6i vai nha ce•ng trinh ca ket cAu va dac diem nhu,moc to B1 den B10 tai bieu so 01 nhung Wong xay 110mm thi don gia nhan he; so = 0,9.

13. Dung tich be &roc tinh la m3 chira ntrac oda be (kich thuoc trong long be)

14. Neu chieu cao nha khac vai quy dinh trong bang gia thi co the cong holac trir 27.000d/m2 san hoac m2 xay dung tucmg Ung vai dO cao 10cm.

, 15. D6i vai tnrong hop trong khu8n vien dAt co nhieu 100 cong trinh c6 ket cau hoac chieu cao lchic nhau, khi tinh dien tich phai tach rieng tong nha va khi do có nhimg nha se khong du 4 biro Wang (nha no doa Wang vao nha lcia) thi don gia nha co 2+3 biro tueng phai giam dr 25+15% don gia nha có tieu chuan ky thuAt tuong duong.

16. D6i vai kh6i luting dao, dap ba kenh, mucmg, ao, dam: Tinh theo thuc te, chieu cao dao, dap tinh tir cot to nhien (cot den) va co xac nhan cua chinh quyen dia phuong. Khi thoc hien boi thtayng phai xac dinh 1'6 ngu8n goc hinh thanh de chi tra theo dung quy dinh.

17. D6i vai di chuyen m6 ma:

a) MO' co chit: Chi phi bao g6m: Xien tham do, dao, b6c /*a, mua tieu sanh, di chuyen den noi mai, chon cat hoan chinh, huong hoa theo toc le; ducyc tinh le phi dAt (neu co).

b) D6i vai m0 da xay: Phai tinh day du cac chi phi xay dung lai ngoi m0 do theo quy each tuang ducmg.

c) MO vo chit: Tix 10 ngoi tr .& len phai 14p du toan chi tiet cho cong viec xien tham do, dao, boo rua, di chuyen, chon cat, cu ly di chuyen to noi cu den noi mai, chi phi giai phong mat bang (neu co),...trinh duyet theo quy dinh.

d) D6i vai m0 hung tang:

- Neu du thai gian cai tang theo tic le thi dtroc tinh theo don gia quy dinh.

- Neu chua du thai gian cai, tang thi HOi diing b6i thuong giai ph6ng mat bang 14 phuong an co the trinh cap co tham quyen phe duyet.

18. D6i vai nha 0, ,cong trinh xay dung khac, gin vai dAt du dieu kien b6i thuang, ho tro ve dAt theo phap 1u0t dAt dai nam trong hanh lang bao ve an toan duong day clan dien tren khong thuOc cac do an lued dien den 220 KV quy dinh tai dieu 13 Nghi dinh so 14/2014/ND-CP ngay 26/02/2014 tren dia ban tinh Nam Dinh.

Mire 11.8 tro do han the kha nang sir dung doi vai nha o, cong trinh xay dung khac la 70% dm quy dinh nay.

19. Doi vai nha, cong trinh xay ding, di chuyen m6 ma ma khOng co trong don gigi ho4c dan gia khong phi hop vai quy m8 cua cong trinh can pha der thi HOi ding bOi thtrong giai phi:mg mat bang can dr vao don gia cac hang moc

7

throng throng va didu kin cu thd a van dung don gia cho phu hop. Truiyng hop dac thir rieng khong the van dung dugc thi tien hanh khao sat, xac dinh Ichoi luting thvc td lam co so lap du toan,theo quy dinh hidn hanh de xac dinh gia tri boi thireng, bao cao cap c6 tham quyen xem xet, quy'et dinh.

Chuang III BANG DON GIA TINH BOI THIYONG NHA,

CONG TRINH XAY DUNG

Dieu 6. Dun gia boi thtrtrng nha, cong trinh xay dung

1. Bang gia b6i thu&ng nha, ding trinh xay dung tai tinh Nam Dinh dugc quy dinh cu the nhu sau: (Co bang don gia kern theo tai Bieu so 01)

2. Don gia nay da bao g6m thud gia tri gia tang de lam co xac dinh gia tri boi thuong, ho tro cho 116 gia dinh, ca. nhan. Doi voi cac , chirc, doanh nghidp thi can cir tren co sa WO so xac nhan cna co quan thud:

+ Trueng hgp tai san da ke khai khdu trir thud gia tri gia tang dau vao: Ap dung don gia chua bao gom thud gia tri gia tang.

+ Trueng hop tai san khong ke khai khdu trir thud gia tri gia tang dau vao: Ap dung don gia da bao gom thud gia tri gia tang.

Trong qua trinh to chirc lap phuong an b6i thuong, ho trg giai phong mat bang, UBND,cac huydn, thanh pho Nam Dinh girl van ban de nghi co quan thud quan 13% cac to chirc, doanh nghidp va ho kinh doanh phoi hop cung cap thong tin ve viec ke khai khdu trir thud gia tri gia tang dm tai san hoc hang h6a, dich vu mua vao phvc vu vidc hinh thanh tai san cua cac doi throng nay de ap dung don gia lam co so xac dinh gia tri boi thuong, ho trg dung quy dinh.

3. Quy dinh ap dung don gia:

Bang don gia nay ap dung cho cac huydn Vv Ban, 'Y Yen, Nam True, True Ninh, NgIlia Hung, Hai Hau, Xuan Truang, Giao Thus'. Rieng thanh ph6 Nam Dinh va huyen MS", L6c dugc nhan voi he so 1,02

Chuang IV TO CIItrC THUC HIEN

Dieu 7. Quy dinh chuyen tiep.

1. D6i voi du an, hang mvc du an da dirge co quan c6 tham quyan phe duydt phuong an boi thuarng, ho trg, tai dinh cu truck ngay Quyet dinh c6 hidu lkre thi hanh thi thvc hien theo phuong an da dugc phe duydt, khong ap dung ho4c dieu chinh theo quy dinh nay.

2. D6i vai cac du an dang lap phuong an, chin doge co quan c6 tham quydn phe duydt phuong an boi thuerng, fro trg thidt hai ve nha, cong trinh xay dung khac sau ngay Quyet dinh c6 hidu lkrc thi thuc hidn hoc dieu chinh theo quy dinh nay.

8

Dieu 8. Trfich nhi§m ciia cac cap, cac nganh.

1. Cac SO, nganh, UBND cac huyen, thanh ph6 Nam Dinh va cac don vi có lien quan co trach nhiem to chirc thvc hien nghiem tiic quy dinh nay.

2. Trong qua trinh thvc hien ne'u có van de gi vuOng mac, phat sinh cac So, nganh, UBND cac huyen, thanh pho Nam Dinh, cac to chirc, ca than có lien phan anh kip then yeti UBND tinh Nam Dinh (qua SO Xay dkmg) de xem xet quyet dinh.I

TM. UY BAN.,NHAN DAN , JCT. CHU TicH

PHO CHU TjCH THITONG • TIC

9

Bieu so 01 BANG DON GIA TINH 1361 THVONG

CONG TRiNH XAY DUNG, VKT uYe't clinh so 13/2019/QD-UBND ngay 06/5/2019 cita

OY ban nhan dan tinh Nam Dinh)

s6 TT

Lo#i cong trinh, d4c diem xi), diyng Dun vi

tinh Dun gia

2019

A- Nha o' dun gian, nha tam va cac cong trinh do, c la:p khic:

A 1 Nha cot go, vi keo, don tay tre, vach tooc xi, mai lop la

• gal hoac ram ra cao <----3m d/m2 XD 448,000

A2 Nha cot keo go, don tay tre, twang xay gach chi, mai la g6i hoac ram ra cao <=3m d/m2 XD 696,000

A3 a) Lan kh6ng co W g,ong bao che, cot be tong, Fibroximan cao >2,5m, nen voi xi d/m2 XD 444,000

b) Lan c6 2 ben tirang xay lang bang gach chi, mot mat dp lido nha chinh lop ngoi, cao > 2,5m, nen voi xi d/m2 XD 589,000

A4 Lan khong tirerng, cot keo luting, mai Fibroximang, cao > 2m, nen voi xi hoac lat gach chi do d/m2 XD 267,000

A5 Lan kh6ng tirerng, cot keo Wong, mai ng6i, cao > 2m, nen voi xi hoac lat gach chi do d/m2 XD 332,000

A6 Nha xay tong gach bi (gach voi xi) chieu cao nha <3m, dra go van ghep d/m2 XD

a) Mai ngOi, keo g6, xa g6 tre long, nen voi xi nt 1,346,000

- nt , nen lang vita xi mang nt 1,378,000

- nt , nen lat gach XM hoa hoac BT nt 1,472,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400) 1,522,000 nt

b) Mai ng6i; keo tre luong, xa go tre long; nen voi xi nt 1,317,000

- nt , nen lang vita xi mang nt 1,348,000

- nt , nen lat gach XM hoa hoac BT nt 1,443,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400) 1,492,000

nt

c) Mai ngOi; keo sat, xa g6 tre long; nen voi xi nt 1,377,000

- nt , nen lang vita xi mang nt 1,409,000

- nt , nen lat gach XM hoa hoac BT nt 1,503,000

- nt , nen !at gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400)

nt 1,553,000

1

TT Lo#i cong

sto Dan trinh, d4c diem xay dung

vi tinh

Dan gia 2019

d) Mai Fibroximang, keo, xa g6 gii, nen lang vita XM nt 1,395,000

- Mai Fibroximang, XM

keo, xa go tre Wong, nen lang vita nt 1,285,000

A7 Nha xay Wong 110, gach chi cao <3m, dm g8 nh6m 5 d/m2 XD

a) Mai ng6i, keo, xa g6 tre 1u6ng, nen voi xi nt 1,534,000

- nt , nen lang vita XM nt 1,557,000

- nt , nen lat gach chi nt 1,607,000

- nt , nen lat gach XM hoa hosOc BT nt 1,644,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400)

nt 1,694,000

b) Mai voi xi, keo, xa go trelu6ng, nen voi xi nt 1,421,000

- nt , nen tang vita XM nt 1,445,000

- nt , nen lat gach chi nt 1,496,000

- nt , nen lat gach XM hoa ho4c BT nt 1,533,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400) 1,583,000

nt

c) Mai Firoximang, keo, xa 0 tre lutmg, nen voi xi nt 1,447,000

- nt , nen tang vita XM nt 1,481,000

- nt , nen lat gach chi nt 1,529,000

- nt , nen lat gach XM hoa hos4c BT nt 1,573,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400)

nt 1,623,000

d) Mai Firoximang, keo, xa go gii, nen voi xi nt 1,588,000

- nt , nen lang vita XM nt 1,622,000

- nt , nen tat gach chi nt 1,676,000

- nt , nen lat gach XM hoa hoac BT nt 1,714,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400)

nt 1,763,000

e) Mai ram ra, la g6i, phan nira, nen voi xi nt 1,545,000

- nt , nen tang vita XM nt 1,573,000

- nt , nen lat gach chi nt 1,643,000

f) Mai ngoi, keo gii, xa g6 tre lutmg, nen voi xi nt 1,576,000

2

So TT

Loai cong trinh, dac diem xay citrng Don vi

tinh Dan gia

2019 - nt ,nen tang vita XM nt 1,602,000

- nt , nen lat gach chi nt 1,658,000

- nt , nen tat gach XM hoa hoac BT nt 1,696,000 - nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400) nt 1,746,000

A8 Nha xay ttrerng 220 gach chi, chieu cao <= 3m, tuerng quet vol ye. d/m2 XD

a) Mai ngOi, keo 0, xa 0 tre lu'Ong, ctia 0 nhOm 5, nen yoi xi nt 1,858,000

- nt , nen tang vita XM nt 1,888,000

- nt , nen tat gach XM hoa hoac BT nt 1,971,000

- nt , nen tat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400) nt 2,017,000

b) Mai ngoi, keo 0, xa g6 0, cira 0 nhom 4, nen yoi xi nt 2,640,000

- nt , nen lang vita XM nt 2,671,000

- nt , nen tat gach XM hoa hoac BT nt 2,758,000

- nt , nen tat gach Ceramic hoac gach de) (300x300, 400x400) 2,803,000 nt

A9 Nha xay ttrerng 220 gach chi, chieu cao > 3,3m tra len, ttrerng quet yoi ye d/m2 XD

a) Mai ngoi, keo 0, xa 0 tre luiing, et:1.a 0 nhom 5, nen yosi xi nt 1,940,000

- nt , nen tang vita XM nt 1,978,000

- nt , nen tat gach chi nt 2,028,000

- nt , nen lat gach XM hoa hoac BT nt 2,063,000

- nt , nen tat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400) 2,086,000

nt

b) Mai ngoi, keo 0, xa g6 0, dm 0 nhom 4, nen voi xi nt 2,723,000

- nt , nen tang vita XM nt 2,755,000

- nt , nen lat gach chi nt 2,805,000

- nt , nen lat gach XM hoa hoac BT nt 2,841,000

- nt , nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400)

nt 2,887,000

3

TT Loai ding

sti Dan trinh, d4c diem xay dung

vi tinh

Dan gia 2019

c) Mai ngoi, keo thep, xa go 0, dra go nhom 4, nen voi xi nt 2,795,000

- nt , nen tang vira XM nt 2,826,000

- nt , nen lat Bach chi nt 2,877,000

- nt , nen lat och XM hoa ho4c BT nt 2,912,000

- nt , nen tat g4ch Ceramic hoc Bach do (300x300, 400x400)

nt 2,936,000

A 1 0 a) Nha mai Fibroximang , tuong 220 cao > 3,3m; vi keo,

• - xa g6 go, dra g8 nhom 5; nen lang vita xi mang

d/m2 XD 2,073,000

b) Nha mai Fibroximang , twang 220 cao > 3,3m; vi keo, xa 0 g'6, dm go nhom 5; nen lat pch Ceramic hoc och do (300x300, 400x400)

nt 2,158,000

All Nha ban mai lqp Fibroximang, Wong 220 cao <= 3m, vi keo, xa g6 tre luiing, dm g6' nhom 5, nen lang vita xi mang.

d/m2 XD 1,714,000

Al2 Nha maisang pch, Wong 220 cao < 3,3m, cfra g8 nhom 5, nen lang vita xi mang

d/m2 XD 1,866,000

A13 Nha xay tu6ng 220 cao > 3,3m, mai ng6i, keo, xa g'6 cau phong, lyto g6,16t ngOi man, dm g8 lim, nen lat pch Ceramic hoc pch do (300x300, 400x400)

d/m2 XD 3,682,000

A14 Nha xay tu6ng 110 cao <= 3m. Vi keo, xa g'6 the') hop, mai lqp ton. Cita Om nhOm 4. N6'n lat pch Ceramic hoc gach do (300x300, 400x400)

d/m2 XD 1,960,000

Al5 Nha xay twang 220 cao <= 3m. Vi keo, xa go thep hop, mai lqp ton. Um. Om nhom 4. N'en lat pch Ceramic hoc gach do (300x300, 400x400)

d/m2 XD 2,433,000

Al6 d/m2 Chuong chan nuoi gia suic, gia cam xay tu6ng 110, gach chi, cao > 2,0m

XD

a) Mai ngoi, xa go tre bong, nen lang viia xi mang nt 973,000

- nt ,nen tat gach chi nt 980,000

b) Mai bang sang gach nen tang vita xi mang nt 999,000

c) Mai bang BTCT n& tang xi mang nt 1,248,000

Al7 Chuong chan nu6i gia site, gia cam xay Wong 220, gach chi, cao > 2m d/m2 XD

a) Mai ngoi, xa go tre luOng, nen lang vita xi mang nt 1,146,000

- nt tnen tat gach chi nt 1,122,000

b) Mai bang sang gach nen lang vita xi mang nt 1,244,000

4

So TT Loqi cong trinh, qc diem xay cityng

Dan vi tinh

Dan gia 2019

c) Mai bang BTCT nen lang vita xi mang nt 1,396,000

Al8 a) Bep xay Wang 220, gach chi, mai ng6i cao > 2m, nen lang vita xi mang, cira g8 nhom 5 d/m2 XD 1,616,000

b) Bep xay wan 110 gach chi, mai ngoi cao > 2m, nen lang vita xi mang, dm g8 nh6m 5 nt 1,347,000

c) Bep xay Wang 220 gach chi, mai bang BTCT cao > 2,5m, nen lang vita xi mang, cita g'6 nh6m 4 nt 2,181,000

d) Bep xay Wang 220 gach chi, mai bang BTCT cao > 2,5m, nen tat gach hoa xi mang, ceramic c6 ban bep, dm go nhOm 4

nt 2,438,000

A19 Nha xi tieu thtrang xay 220, gach chi, mai ngoi d/m2 XD 1,453,000

A20 Nha xi to hoai xay Wang 220 gach chi, mai ngOi d/m2 XD 2,410,000

A21 Nha xi tkr hoai xay Wang 220, gach chi, mai bang BTCT, co op tat, cao < 2,5m, cita g8 nhom 4 d/m2 XD 3,481,000

A22 Nha xi ttr hoai xay Wang 110, gach chi, mai bang BTCT, • co op tat, cao < 2,5m, oh g8 nhOm 5 d/m2 XD 3,133,000

A23 Nha tam xay bran 110 gach chi, mai bang BTCT, nen tang vita xi mang, cira go nh6m 5 d/m2 XD 2,008,000

A24 Nha tam xay Wang 220 gach chi, mai bang BTCT, nen tang vita xi mang, cira g6 nh6m 4, nen tat gach hoa xi mang

d/m2 XD 2,356,000

B- Nha cap I, cap H, cap III va cac loqi nha thong citing khac:

B1 Nha a 1 tang, xay Wang 220 gach tuynel, mai BTCT, Wang qua voi, Khong co: Khung BTCT, khu phu, caw thang, hoac thang tam len mai

a Chieu cao < 3,3m. d/m2 san

- Nen Lang vita xi mang, cira Pano g'6 nhom 4 nt 3,208,000

- Nen tat gach chi, cira Pano go nh6m 4 nt 3,262,000

- Nen tat gach hoa XM, dm Pano g8 nhOm 4 nt 3,289,000

- Nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400), cira Pano g8 nhOm 4

nt 3,346,000

- Nen lang vita xi mang, dm. Pano g8 Lim nt 3,392,000

- Nen tat gach chi, cira Pano g8 Lim nt 3,444,000

- Nen tat gach hoa XM, cira Pano g8 Lim nt 3,470,000

5

So Loai ding

.. .x . trinh, (lac diem xay dungTT

Dan vi tinh

Don gia 2019

- Nen lat gach Ceramic hoc gach do (300x300, 400x400), cira Pano g6 Lim

nt 3,528,000

b Chieu cao 3,3m den 3,6m. d/m2 san

- Nen lang vita xi mang, cira Pano dO nhom 4 nt 3,322,000

- Nen lat gach chi, cira Pano go nh6m 4 nt 3,376,000

- Nen lat gach hoa XM, cira Pano dO nhom 4 nt 3,403,000

- Nen lat gach Ceramic hoc gach do (300x300, 400x400), cira Pano do nh6m 4

nt 3,460,000

- Nen lang vita xi mang, cira Pano d6 Lim nt 3,504,000

- Nen lat gach chi, cira Pano d6 Lim nt 3,558,000

- Nen lat gach hoa XM, cira Pano dO Lim nt 3,584,000

- Nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400), cira Pano dO Lim

nt 3,642,000

c Chieu cao nha tit 3,7m den 4,5m. d/m2 san

- Nen tang Oa xi mang, dm Pano g.6 nh6m 4 nt 3,579,000

- Nen lat gach chi, dm Pano go nh6m 4 nt 3,633,000

- Nen lat gach hoa XM, dm Pano go nh6m 4 nt 3,659,000

- Nen lat gach Ceramic hoc gach do (300x300, 400x400), cira Pano de; nh6m 4

nt 3,717,000

- Nen lang vita xi mang, cira Pano do Lim nt 3,760,000

- Nen lat gach chi, dm Pano dO Lim nt 3,814,000

- Nen lat gach hoa XM, dm Pano go Lim nt 3,841,000

- Nen lat gach Ceramic hoc gach do (300x300, 400x400), cira Pano go Lim

nt 3,898,000

d Chieu cao nha tir 4,5m tro• nen. d/m2 san

- Nen lang vita xi mang, dm Pano do nhom 4 nt 3,607,000

- Nen lat gach chi, dm Pano go nhom 4 nt 3,661,000

- Nen lat gach hoa XM, cira Pano d8 nh6m 4 nt 3,688,000

- Nen lat gach Ceramic 400x400), dm Pano

hoc gach do (300x300, do nh6m 4

nt 3,746,000

- Nen tang vita xi mang, dm Pano g8 Lim nt 3,789,000

- Nen lat gach chi, dm Pano go Lim nt 3,843,000

6

s6 TT Loai cong trinh, d'Oc diem xay dtrng Dan vi

tinh Dan gia

2019 - Nen lat gach hoa XM, dm Pano g8 Lim nt 3,869,000 - Nen tat gach Ceramic hoac gach dO (300x300, 400x400), cfra Pano do Lim nt 3,928,000

B2 Nha 6 2 tang xay twang 220, gach Tuynel, khong c6 khung BTCT, chieu cao 1 tang tir 3,3m den 3,6m. TuOng pet yoi.

d/m2 san

- Nen lang vita xi mang, dm Pano g8 nhom 4 nt 3,857,000

- Nen lat gach hoa XM, cfra Pano go nh6m 4 nt 3,936,000 - Nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400), dm Pano g8 nhOm 4 nt 3,994,000

- Nen lang vita xi mang, cira Pano go Lim nt 4,108,000

- Nen lat gach hoa XM, dm Pano g8 Lim nt 4,187,000 - Nen lat gach Ceramic hoac gpch do (300x300, 400x400), dm Pano go Lim nt 4,245,000

B3 d/m2 Nha 6(2 tang xay Wong 220, gach Tuynel, khong co khung BTCT, chieu cao 1 tang 3,6m. Tuong quet voi ye san

- Nen lang vita xi mang, dm Pano go nh6m 4 nt 4,083,000

- Nen lat gach hoa XM, cfra Pano d6 nhom 4 nt 4,149,000

- Nen lat gach Ceramic hoac gach do (300x300, 400x400), cfra Pano g6 nhOm 4 nt 4,207,000

- Nen lang yila xi mang, cfra Pano g6' Lim nt 4,322,000

- Nen lat gach hoa XM, dm Pano g6' Lim nt 4,401,000

- Nen lat gach Ceramic hoac gpch (300x300, 400x400), cfra Pano g3 Lim nt 4,458,000

B4

Nha mai bang 2 tang twang 220 gach tuynel, ket cau khung BTCT, cong trinh phi lien ket cL yOi khung nha, bep, xi, tam deu 6p gach men xir lien doanh, nen lat gpch lien doanh, tuOng pet yoi, cfra g8 lim (Tang 1 cao 3,9m. Tang 2 cao 3,7m)

d/m2 san 4,869,000

B5 C6ng trinh nhu (mpc B4) nhung Wang son d/m2 san 4,932,000

B6 Cong trinh nhu (muc B5), nen lat gach Granite d/m2 san 5,009,000

B7

Nha mai bang BTCT tir 3 tang c6 ket cL khung BTCT chiu Luc, xay tuOng 220, Wang son, op, lat gach Ceramic chat luong cao, cira pang g8 lim. Cong trinh phi lien ket cL yoi khung nha, 61:. - lat gach Ceramic chit luong cao.

d/m2 san 5,241,000

7

St.) „ Loai cong

, „, x „ truth, dcdiemm xay dung

TT Dan vi

tinh Dan gia

2019

B8

Nha mai bang 4 tang trer len ket cau khung BTCT chiu luc, xay Wang 220, tran, twang san, nen lat gach granite, dm pane g8 lim. Cong trinh Ow lien ket cau vai khung d nha, op - lat gach Ceramic chat luting cao.

d/m2 san 5,275,000

C- Vat kit!' true

C 1 Be nuacd/m3

dung tich a) Be chira nuac xay

dung tich > 20m3.

gach Wang 220 co nap, day BTCT, nt 2,163,000

b) Be nhu tren dung tich dr 10 + 20m3 nt 2,107,000

c) Be chira nuac dung tich den 10m3 xay gach Mang 110 c6 nap va day be tong cot thep

nt 1,641,000

d) Be chda nuac dung tich den 10m3 xay gach twang 110 khong co nap be tong cot thep

nt 1,383,000

e) Be nuac dung tich < 10m3 xay 220 kh6ng nap nt 1,629,000

f) Be nuac dung tich < 10m3 xay 220 co nap va day be tong cot the!)

nt 1,864,000

g) Be chiira nuac dung tich den 10m3 xay gach Wang 110 c6 nap, xay gach bac lot luong

nt 1,432,000

C2 San, liSi di d/m2

- San lat gach nt 121,000

- San be tong gach va day 10 cm, tang xi mang day 3cm nt 165,000

- San voi xi day 10cm nt 88,000

- San be tong 6. 1x2 mac 200#, day 10cm nt 188,000

C3 Cong, twang rao d/m2

- Twang rao xay gach tuynel 110 cao < 2m, tat Wang vita XM 50# (chua tinh fru va ceng sat)

nt 734,000

- Cong try gach, Wang rao xay gach xi voi vita XM 50# cao < 2m (khong trat)

nt 565,000

- Cong tru gach, canh go, Wang rao xay gach tuynel 110, khong trat cao < 2m

nt 631,000

C4 Gieng nuac d/m sau

- Gieng nix& co duang kinh < 2m nt 1,076,000

- Gieng nuac co duang kinh > 2m nt 1,851,000

C5 - Cac vat kin true khde tinh binh quan chung cho 1m3 xay gach do vita xi mang mac 50#

d/m3 1,700,000

8

s6 TT Lo0 Coring trinh, (lac di&n xay thing Dun vi

tinh Don gia

2019 - Xay da h6c vita XM75# d/m3 1,188,000

C6 d/m3 Be tong cot the') Chung mac 200 do tai cho tinh binh quan cho cdc Loai ket cAu khdc 3,362,000

C7 Be tong khong c6 cot thep d/m3 1,530,000

C8 Gieng Unisef bao g6m ca can bum hoac may burn sau < 30m cdi 2,752,000

Cir sau them 1m thi dugc Ong d/m 55,000

C9 C6ng thodt nuoc d/m

a) C6ng thodt nuac r6ng 0,3 sau 0,3 c6 nap nt 663,000

b) ang thodt nix& KT 0,3 x 0,3 khOng nap nt 505,000

c) C6ng thodt ntrac Ong 0,4 sau 0,4 c6 nap nt 789,000

d) C6ng thodt nu& ft:Mg 0,5 sau 0,5 c6 nap nt 929,000

e) Cimg thodt nu& bang 6ng be tong (D30-D40) nt 906,000

f) ang thodt ntrac bang 6ng be tong (> D40-D50) nt 1,312,000

g) ang xay gach chi may, ddy BTCT

- C6ng khong nap r6ng 0,5m cao 1,5m nt 1,708,000

- C6ng khong nap reing 0,8m cao 1,5m nt 1,971,000

- C6ng khong nap r(ing 1m cao 1,5m nt 2,109,000

- C6ng khong nap rOng 1,2m cao 1,5m nt 2,218,000

- ang c6 nap rOng 0,5m cao 1,5m nt 1,809,000

- C6ng co nap rOng 0,8m cao 1,5m nt 2,133,000

- C6ng co nap r6ng lm cao 1,5m nt 2,316,000

- C6ng c6 nap r6ng 1,2m cao 1,5m nt 2,474,000

CIO Op mat tien bang gach Ceramic d/m2 291,000

C11 Op mat tien bang da the nt 622,000

C12 Op mat tien gach Granite nt 354,000

C13 Lam trAn cot ep nt 212,000

C14 Lam tran nhtra nt 238,000

C15 L6t cot ep nt 32,000

C16 Gdc xep g8 nhOm 4 (ke Ca dam va Ian can) nt 713,000

C17 Gdc xdp BTCT Idt gach Ceramic (Ice Ca lan can) nt 1,155,000

9

s6 TT

Lou4 cong trinh, dOc diem xi), dtyng Dan vi

tinh Dun gia

2019

C18 Lot ngoi man nt 83,000

C19 Cac VKT xay gach xi d/m3 766,000

C20 San Wang trong nha d/m2 48,000

C21 San Wang ngoai nha nt 66,000

C22 Trat twang VXM mac 50 nt 73,000

C23 ChOi eau thang xay tuemg 220, mai BTCT > 2,5m nt 2,433,000

C24 Ch6i cau thang xay tu6mg 220, mai ng6i > 2m nt 1,984,000

C25 Gian leo BTCT d/m2 1,261,000

C26 Mai ton lien doanh chong ming, cot the') Ong 076 khong xay Wong, cao tren 3m

- 02 mai d/m2 572,000

- 01 mai nt 408,000

C27 - Lan ban mai, lap ton lien doanh, cot the') Ong (1)76 khong xay Wong, nen lang xi mang

d/m2 422,000

- Lan ban mai, lap fibro xi mang, cot tre hieing, khong xay Wong, nen lang xi mang

nt 248,000

C28 Lat gach cheing nong mai nt 181,000

C29 Hang rao sat yang dac 12x12 nt 341,000

C30 Hang rao ltrai B41 khung sat goc 40x40x4 nt 199,000

C31 Huang giao thong (nen cap ph6i da dam day 25cm, mat lang nhua 3 lap day 4,5cm, nhua 5kg/m2)

nt 322,000

C32 Dtrang giao th8ng (n& cap ph6i da dam day 15cm, cap ph6i da dam lap duai day 25cm, mat tham be tong nhua hat trung day 6cm)

nt 528,000

C33 1\46 Ma

MO cat tang : + Co chi' dim() 4,953,000

+ Vo chi' nt 3,302,000

MO hung tang: + Co chi' nt 6,604,000

+ Vo chil nt 6,604,000

C34 Dao, dap be, ao tai chei d/m3 54,000

C35 Dan dat ao va van chuyen xa <= 300m nt 61,000

C36 Dao dat ao \fa van chuyen xa > 300m nt 74,000

C37 Gia c6 2 ben ba ao bang cpc tre, phen nira d/m2 119,000

ll- Cong trinh phtic vu Oa° cittc, cong cong:

10

So TT Loai ding trinh, dlac diem xay diyng Don vi

tinh Don gia

2019 DI Nha tre, mau gido

a) Nha mai ngOi Wong xay gach 220 cao > 3m d/m2 XD 2,086,000 b) Nha mai bang BTCT 1 tang, tu6ng chit' luc, phAn hoan thien dun gian khong Op lat nt 3,957,000

c) Nha mai bang BTCT Ur 2 tang trer len, khung cot chit' luc phan hoan thien va ve sinh khep kin cc!, 610 lat

nt 4,932,000

D2 Twang hoc

a) Nha mai ngoi xay gach 1 tang d/m2 XD 2,086,000

b) Nha mai bang BTCT xay gach 1 fang nt 3,957,000 c) Nha mai bang BTCT 2 tang co khung BTCT, ve sinh chung co op lat nt 4,337,000

d) Nha mai bang BTCT tix 3 tang tr6 len, phAn hoan thien lid ve sinh chung co op lat nt 4,464,000

D3 Tram y to

a) Nha 2 tang Wang gach chiu Luc, mai bang BTCT d/m2 san 4,292,000

b) Nha 2 tang khung cot, mai bang BTCT, twang xay gach 220, hoan thien trong nha c6 Op lat nt 5,004,000

E- Nha khung ket eau the')

1 Nha khung: COt vi keo va xa go the') hinh khau (10 <= 9m mai lop ton, twang xay gach, nen dO be tong, cao < 6m

d/m2 XD 3,027,000

2 Nha khung: COt vi keo va xa O. the') hinh khAu dO <= 12m mai lop ton, Wang xay gach, nen do be tong, cao > 6m

nt 3,188,000

3 Nha khung: COt vi keo va xa g6 the') hinh khau dO <= 18m mai lop ton, twang xay gach, nen do be tong, cao > 6m

nt 3,570,000

F- Ho try chi phi san lap bang cat den d/m3 117,000

11

A Pi • \ /7̀Zs‘?/„__,- -•:,"%; \C;; / • *zr • \

Jv VONG THEO CHAT LONG CONG TRiNH XAY DUNG

eo Quyt clinh so 13/2019/QD-UBND ngay 06/5/2019 eiia

Cly ban nhcin dan Inh Nam Dinh)

Bleu so 02

So TT Chat prang con 1#i ciia cong trinh bOi thirirng

Mtic giam chi phi bOi thlarng

H? so tinh Luii thuirng

1 Tir dtroi 60% 40 0.60

2 Tir 61-70% 30 0.70

3 Tir 71-80% 20 0.80

4

5

Tir 81-90% 10 0.90

> 90% \fa cong trinh mai XD 1.00

Bieu so 03 BLEU XAC DINH TI' LE CHAT LUVNG CONG TRINH

KHI THIXC HIVN BOI THLAING GIAI PHONG MAT BANG (Kern theo Quyk dinh so 13/2019/QD-UBND ngay 06/5/2019 cita

(13; ban nhcin dein tinh Nam Dinh)

STT Ket cau TS71'' chit luvng con lq.i

> 90% 81 - 90% 71 - 80% 61 - 70% < 60%

1

Ket can bang cat BTCT (khung, cot,

• dam, san, mai, tam

dan)

Mai xay dung, be tong chua c6 hien

tugng nut

Lop trat bao ve 1)1 bong ch6c it, be

tong bat dau 1)1 not

• Be tong nat, cot thep bat dau ri

Be tong c6 nhieu • • vet not, cot thep c6 ch8b1 cong venh .

Be tong bi 'la dan, ;, z ,: , nhieu cho cot thep 131 cong venh

2 Ket cau gach da.

(mong tuang)

Mai xay dung chua c6 hien tugng

nirt

Lop trat bao vebi •

bong choc, c6 xuat hien vet nut nho

• Vet nut rang, sau

va tai gach cid

Lap trat bong ch6c nhieu, co nhieu cho vet nut fOng

Gach bat dau mix, cac vet nat thong

su8t be mat

3 Ket cau bang go hoac sat (ket cau

do mai)

Mai xay dung chua mai mot va ri

Bat clan mai mot va ri

Bi m6i mot va ri nhieu cite)

Bi muc hoac ri an ," ), ' , •

sau, nhieu cho bat daubi cong venh

Ket caubicong • -

venh nhieu cho, c6 — •

66 bat daubi dirt hoac clot rai

4 Mai bang ng6i, ton Mai xay dung Nho hurl 20% dien tich mai bi hu hong

20 - 30% dien tich mai bi hu hong

30 - 40% dien tich mai bi hu hang

> 40% dien tich mai 1)1 hu h6ng