Click here to load reader

Kabanata 22

  • View
    11.708

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jovii ? =))))

Text of Kabanata 22

  • 1. Ipinalabas ang Les Cloches de Corneville na pinamunuan ni Mr.Jouy. May mga sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon sa palabas. Napansin ni Camaroncocido ang mga kilos at pagdating ng mgataong naghuhudyatan sa dilim na noon lamang niya nakita saMaynila. Dooy narinig niya ang kanilang bulungan na may sariling utosang Kapitan Heneral.

2. Ben-Zayb Don Custodio Macaraig Donya Victorina Sandoval Kapitan Heneral Isagani Serpolette/Lily Pecson Gertrude Juanito Pelaez Germaine Tadeo Gaspard Paulita Gomez Grenicheux Padre Irene Pepay 3. Tabing - Kurtina Butaka - Upuang may patungan ng braso; pang-ibabang mga hanay ngupuan sa teatro o tanghalan. Cancan - A rollicking French dance. Ayuntamiento - Pamahalaang lungsod. Entrada General - Teatro. 4. Palko - Upuan sa dakong itaas ng likuran ng tetro. Masigabo - Mainit na pagtanggap o palakpakan. Pinagkuskos - Pinagkiskis. Servantes - Servants o tagapaglingkod. Dometiques - Domestic o pantahanan. 5. Ang teatro ay masiglang-masigla at punong-puno ng mga tao.Halos iilan na lamang ang mga bakanteng upuan. Ikawalot kalahati ang takdang pagsisimula ng palabas. Hindimakapagsimula sapagkat hinihintay ang Kapitan Heneral. Ang mga artilyerong maiingay ay tinawag ni Ben-Zayb na kaagawni Marte. 6. Sinasabing ang Kapitan Heneral daw ay manonood ng palabas namaaaring bunga ng dalawang dahilan: Ito ay hinahamon ngsimbahan, at ito ay may pagnanasa lamang na makita angpalabas. Ang lugar na tinatawag na palko na may pulang kurtina ayuupuan ng Kapitan Heneral. Umupo sa butaka at ayaw tumindig ang isang ginoo. Si DonPrimitivo ang may-ari ng upuan kinauupuan nito. 7. Tinawag ni Don Primitivo ang tagapaghatid sa upuan nang makitaniya na ayaw tumindig nito. Ang pagmamatigas ni Don Primitivoay nagdulot ng kaguluhan at kasiyahan sa mga taong naiinip. Habang nagaganap ito ay biglang tumugtog ang marcharealsapagkat dumating na ang Kapitan Heneral. Nasa loob din ng dulaan si Pepay at katapat ng mga estudyanteang kinauupuang palko nito. 8. Si Pepay ay kinuntsaba ng mga estudyante at siyang gagamitinkay Don Custodio upang palambutin ang puso nito. Si Pepay,noong hapong iyoy sumulat sa kagalang-galang na tagapayo atnaghihintay ng kasagutan. Naroroon din si Don Manuel, na panay ang pasaring kay DonCustodio dahil ang huli ay kalaban ng una sa Ayuntamiento. Si Macaraig ay makahulugang tumitingin kay Pepay, parang ibigipahiwatig na mayroon siyang sasabihin. 9. Si Sandoval naman ay kararating lamang sa kanilang upuan buhatsa ibang palko ay sumasang-ayon na ang tagumpay ay makakamitnila. Si Pecson na naniniwalang walang mahihita sa kanilang nilakad,nang mga sandaling yaon ay nakalimot sa kaniyang paniniwaladahil sa nakikitang si Pepay ay nakangiti pang nagpapakita ngisang sulat. Si Isagani ay pangiti-ngiti lamang at malamig ang pagtanggap samga pagbati sapagkat nakita niya kani-kanina si Paulita nakasama ni Juanito Pelaez at Donya Victorina. 10. Napukaw lamang sa sarili si Isagani dahil sa malakas napalakpakan sapagkat magsisimula na ang palabas. Makikita rito ang ilan sa mga artista sa palabas gaya ni Gertrude,na isang napakagandang babae na makahulugang sumusulyap saKapitan Heneral. Naririto rin si Serpolette, isang kaiga-igayang babae na taglay angmatapang nanghahamon na anyo. 11. Ilan pa sa mga kasama nila ay sina Germaine, Grenicheux, atGaspard. Si Padre Irene na lubhang maibigin sa musika at marunongmagsalita ng Pranses ay pinaparoon ni Padre Salvi, wariy pulissimbahan. Itinakbo ni Serpollete si Padre Irene. Ang masayang si Lily/Serpollete ay tuwang-tuwa na matagpuansa Maynila ang isa niyang matandang kaibigan na nagpagunita sakanya ng mga coulisses sa teatro ng Grand Opera. 12. Si Padre Irene sa pagkakatong itoy tumupad sa kanyangdalawang tungkulin, ang tungkuling pangkaibigan at tungkulinbilang tagasuri ng palabas. Sa palabas ay kakikitaan ng kahalayan at pagnanais sakababaihan ang mga kalalakihang tulad nina Don Custodio,Tadeo, Macaraig at Pecson ngunit sila ay nalungkot sapagkathindi itinanghal ang hinihintay nilang cancan. Nagkunwaring marunong ng Pranses si Sandoval at nagingtagasalin ng kanyang mga kaibigan. 13. Sa kabanatang ito, nagsimula ang pagkakagusto ni DonyaVictorina kay Juanito sapagkat ito raw ay lalaking-lalaki atmaginoo. Si Ben-Zayb ay manunuligsa ng El Grito de la Integridad at angkanyang anyong mapagwalang bahala ay nagbibigay sa kanya ngkatangiang sa mata ng mga kasiyahan sa pinapanood ngunitupang masabing mabuting manunuligsa ay walang mabutingparaan kundi pintasan ang lahat.Walang boses kahit iyang si Sarpollete, at si Germaine ay hindi kaakit-akitkumilos, hindi iyan musika, arte o anumang bagay.- Ben-Zayb 14. Si Donya Victorina na hangang-hanga kay Juanito ay naisip nakung sakaling mamatay ang asawang si Don Tiburcio ay pakakasalsi Paulita kay Juanito. Napawi ang ang kasiyahan ng babaeng (nag-akalang siya anghuling dumating ) ng makita ang isang palkong walang tao. Angpalkong iyon ay kay Simoun. Dumating si Macaraig na malungkot at mapait ang ngiti. Dala niMacaraig ang isang liham na agad namang ibinigay kay Sandoval.Binasa ito ni Sandoval. Ikinalulungkot ng mga estudyante angpasya ukol sa balak nilang paaralan. 15. 1. Bakit hindi nasiyahan si Sandoval sa palabas? Sapagkat hindi siya nakakaunawa ng Pranses. 16. 2. Bakit masaya si Pepay gayong hindi naman pala maganda angkanyang balita para kina Makaraig ? Hindi niya nasakyan ang ibig sabihin ng pasiya ni Don Custodio napagsang-ayon sa paaralan kayat ikatutuwa nina Makaraig. 17. 3. Bakit ikinalulungkot ng mga estudyante ang pasya ukol sa balaknilang paaralan? Ang paaralan ay ipaiilalim sa mga Dominikano sa Unibersidad ngSto. Tomas samantala ang lahat ng gugol ay sa mga estudyante.Samakatuwid, wala ring pag-iiba sa pagtuturo sa unibersidad sailalim ng mga Dominikano. Bakit magbubukas pa ng paaralan angkabataan? 18. 4. Bakit naantala ang pagsisimula ng palabas ? Sapagkat hinintay ang pagdating ng Kapitan Heneral. 19. 5. Ang tinawag na tisiko ng isang manonood ay si ? Si Juanito Pelaez.