Click here to load reader

Kabanata 26 40

  • View
    2.234

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of Kabanata 26 40

  • 1.

2. TauhanTanong Pangyay ari 3. Mga mamamayan ng San Diegool JuanIbarraPadre DamasoPilosopo Tasyo 4. Nobyembre 10 - Bisperas ng Pista ng San Diego Abalang-abala ang buong bayan sa mgapaghahanda. Arkong kawayan, komedya, 5 banda ngmusiko, 3 orkestra, kuwitis Mga batikang tahur Kapitan Tiyago, Kapitan Joaquin, Carlos Padre Damaso - nahirang na magbigay ngsermon Pilosopo Tasyo - Lalong pakaingat sa kaaway nalihim. 5. Kung ang isalubong sa iyong pagdating aymasayang mukhat pakitang giliw, lalongpakaingat kaaway na lihim siyang isaisipna kakabakahin.-Pilosopo TasyoNaranasan mo na ba ito? 6. TauhanTanong Pangyay ari 7. Kapitan TiyagoIbarraMaria ClaraKetonginSisa 8. Labis din ang paghahanda sa bahay nina KapitanTiyago. Paaralan ni San Francisco-mungkahing pangalan niKapitan Tiyago sa paaralan ni Ibarra Pagsapit ng takipsilim, sinamahang mamasyal niIbarra sina Maria Clara, Victoria at Iday Inihulog ni Maria Clara ang kanyang relikaryo sabakol ng ketongin. Dumating si Sisa, niyakap ang ketongin at umalis.Siya ay hinuli ng mga sibil dahil daw sa panggugulo. Wala pa ring nagagawa si Ibarra upang tulungan siSisa at ang kanyang pamilya. 9. Napakahalaga ngrelikaryong inilimos niMaria Clara sa ketongin ,ibibigay mo rin ba anggayong napakahalagangbagay? Bakit? 10. TauhanTanong Pangyay ari 11. IbarraMaria Clara 12. Unang sulat Nagbabalita at naglalarawan ng makulay na selebrasyonpara sa pista ng San Diego Maraming tao ang dumalo. Nagkaroon ng palabas at dulaan sa liwasan. Naghandog ang Hermano Mayor ng isang masagananghapunan. Hindi dumalo si Ibarra sa mga pagtitipon. Nagdaos ng prusisyon at misa cantada. Naganap ang sayawan kina Kapitan Tiyago. Inilagay ang unang bato sa paaralang ipinatatayo niIbarra. Ikalawang sulat Isinulat ni Maria Clara para kay Ibarra Puno ito ng pag-aalala at pagtatampo. 13. Marami tayong tradisyongsinusunod tuwing sasapit angkapistahan.Dapat bang ipagpatuloyang ilang tradisyon kungito ay nagpapakita ng dimagandang gawi natingmga Pilipino? 14. TauhanTanong Pangyay ari 15. Pilosopo TasyoPadre DamasoPadre SalviDon Filipo LinoHermana Mayor 16. Naririnig na ang musiko at mga paputok. Magara ang kasuotan ng mga mamamayan. Di pa rin tumitigil si Pilosopo Tasyo sa pagpuna samarangyang selebrasyon. Nagsermon pa rin si Padre Damaso kahit masama angpakiramdam. Abalang-abala ang Hermana Mayor sa pagtanggap ngpanauhin upang ipakitang karapat-dapat siya satitulong ito. Maayos na naidinaos ang prusisyon. 17. Kabaliwan at paglulustay ang inyong ginagawa taun-taon. Higit na marami ang maralitangnangangailangan ng salapi at tulong. Ang inaasalninyo ay isang baliw na karangyaan at pagtatakiplamang upang mapigil ang paghihinagpis.Ang taoy maaari namang magsaya nang hindi naniya kailangan pang gumawa ng mga kabaliwan. -Pilosopo TasyoIpaliwanag. 18. TauhanTanong Pangyay ari 19. Pilosopo TasyoPadre DamasoPadre SalviMga mamamayanAlkalde 20. Punung-puno ang simbahan dahil naroon ang ibatibang uri ng tao saSan Diego. Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiyago, Alkalde ilansa mga panauhing dumalo ng misa Padre Salvi, Padre Damaso at Padre Martin tatlong paring mangunguna sa misa Kinindatan ni Padre Damaso si Ibarra bago angmisa. 21. Bilang isang alagad ng Diyos,ano ang dapat makita sa mgapari? 22. TauhanTanong Pangyay ari 23. Pilosopo TasyoPadre DamasoPadre SalviMga mamamayanAlkalde 24. Maganda ang panimula ng sermon ni PadreDamaso ngunit hindi nawala ang panlalait niya samga Pilipino. Panlalait ni Padre Damaso pamilya ni Ibarra, angpagtungo niya sa Europa, at ang pagkamatay ngkanyang ama Nagsimula ng isang gulo ang isang lalakingnakatulog habang ang pariy nagsesermon. Dumating si Elias at pinag-iingat si Ibarra sapaglalagay ng unang bato sa kanyang paaralan. 25. Matiyaga mo bang pinakikinggan ang sermon sa simbahan? Ano angkahalagahan ng bahaging itong misa? 26. TauhanTanong Pangyay ari 27. Pilosopo TasyoIbarraEliasLalaking MadilawAlkalde 28. Nauwi sa paghuhugos ng panulukang bato para sapaaralan ang atensyon ng lahat. Matapos makapaglagay ng semento (palitada) ngmga panauhin, Si Ibarra naman ang bumaba. Biglang nagkagulo dahil bumagsak nang wala sapanahon ang isang malaking batong bahagi ngkalo. Natagpuang patay ang lalaking madilaw na siyangdapat magpakawala ng bato. 29. Kung ikaw si Ibarra, bababaka rin ba sa hukay sa kabilang tagubilin ni Elias? Bakit obakit hindi? 30. TauhanTanong Pangyay ari 31. IbarraElias 32. Dumalaw sa tahanan ni Ibarra si Elias. Muling pinaalalahanan ni Elias si Ibarra ukol samga lihim na kaaway nito. Pinagtakhan ni Ibarra ang matatayog na kaisipan niElias. Nais ni Elias na maligtas sa kapahamakan si Ibarrapara sa kapakanan ng bayan. 33. Kung ikaw si Elias,pagmamalasakitan mo rinkaya si Ibarra? 34. TauhanTanong Pangyay ari 35. IbarraEliasMga Panauhin 36. Isang pananghalian ang nakatakdang pagsaluhanng mga dumalo sa paghuhugos. Muli na namang nilapastangan ni Padre Damasoang ama ni Ibarra. Hindi na nakapagtimpi pa si Ibarra kaya kumuhasiya ng kutsilyo at tinangka niyang saksakin siPadre Damaso. Napigilan ni Maria Clara si Ibarra. Umalis nalamang siya at naiwan sa gitna ng kahihiyan siPadre Damaso. 37. Kung ikaw ang nasakatayuan ni Ibarra,makapagtimpi ka kaya samga panlilibak at pang- aalipusta ni PadreDamaso? 38. TauhanTanong Pangyay ari 39. IbarraEliasMga Panauhin 40. Agad kumalat ang balita tungkol sa nangyari sapananghalian. May mga lumibak kay Crisostomo at may mganagsabi namang tama lamang ang kanyang ginawa. Ibarra nag-ugaling matanda Padre Damaso nag-ugaling bata Walang magagawa ang bayan sapagkat ang mgaprayle naman ang namamahala sa bayan. 41. Bakit di dapat gamitan ng dahas ang mgapangyayari tulad ngnaganap kina Padre Damaso at Ibarra? 42. TauhanTanong Pangyay ari 43. IbarraMaria ClaraKapitan TiyagoPadre Damaso 44. Pinasira ni Padre Damaso ang kasunduan ng pag-iisang dibdib nina Ibarra at Maria Clara. Alfonso Linares Kastilang magiging bagongkatipan daw ni Maria Clara Dumating ang Kapitan Heneral upang makaharapsi Maria Clara. Nagdahilan siyang maysakit ngunit wala rin siyangnagawa dahil nakapangako ang kanyang ama. 45. Ang mga magulang, lalo nanoong unang panahon, ay tahasang nakikialam sapagpili ng pakakasalan ngkanilang anak. Nangyayari paba ito sa ngayon? 46. TauhanTanong Pangyay ari 47. IbarraMaria ClaraKapitan HeneralPadre Damaso 48. Ipinatawag ng Kapitan Heneral si Ibarra upangkausapin siya tungkol sa kanyang kaso. Labis na humanga ang Kapitan Heneral sakatalinuhang taglay ni Ibarra. Ibinilin ng Kapitan Heneral sa Alkalde napangalagaan si Ibarra. Tumuloy si Ibarra kina Maria Clara ngunit walangsumasagot. 49. Kung marunong magparusaang katarungan ay marunongdin namang magbigay nggantimpala at di palagingbulag.-Kapitan Heneral Naniniwala ka ba rito? 50. TauhanTanong Pangyay ari 51. IbarraMaria ClaraKapitan HeneralKapitan Tiyago 52. Naanyayahang manood ng prusisyon ang KapitanHeneral kasama ni Kapitan Tiyago at Ibarra. Ang prusisyon ay binubuo ng maraming santo atsanta at ito ay humihinto sa kubol upang bigkasinang papuri o loa. Nang matapat ang prusisyon sa bahay nina KapitanTiyago, umawit na isang malungkot na Ave Maria siMaria Clara. Naramdaman ni Ibarra ang kalungkutan at hinaingsa tinig ni Maria Clara ngunit hindi niya matukoyang dahilan nito. 53. Ano ang ipinahihiwatig ngnapakalungkot na tinig niMaria Clara? 54. TauhanTanong Pangyay ari 55. Donya ConsolacionAlperesSisa 56. Hindi pinayagang lumabas ng alperes si DonyaConsolacion. Para kay Donya Consolacion, siya ay kaakit-akit atmaganda pa kay Maria Clara. Pinakanta at pinasayaw ng donya si Sisa upang siyaay maaliw ngunit nang di na siya maunawaan ngbaliw, pinagpapalo na niya ito. Dinatnan ng alperes ang ganitong sitwasyon atinutusan ang katulong na bihisan at pakainin siSisa dahil dadalhin na siya kay Ibarra kinabuksan. 57. May mga Donya Consolacion pa ba kayong nalalaman sakasalukuyang panahon? Sinu-sino sila? 58. TauhanTanong Pangyay ari 59. IbarraMaria ClaraKapitan HeneralKapitan Tiyago 60. Nanggugulo si Don Filipo sa pagpapalabas ng dula. Matatapos na ang dulaan ng dumating si Ibarra.Tinutulan ni Don Filipo ang hiling ni Padre Salvi napaalisin ang binata kaya ang kura na lamang angumalis. Nagkaroon ng kaguluhan kayat humingi ng tulongsi Ibarra kay Elias upang sawatain ito. Nagtungo si Padre Salvi kina Maria Clara upangtingnan ang lagay ng dalaga. 61. Naranasan mo na bang mabalewala ang iyongkarapatan? Paano mo ito ipinaglaban? 62. TauhanTanong Pangyay ari 63. IbarraEliasMaria ClaraLucas 64. Dumalaw si Elias kay Ibarra upang ipaalam sabinata na maysakit si Maria Clara. Dahil sa labis na pag-aalala, nagbihis si Ibarraupang dalawin si Maria Clara. Sa daan, tinanong ni Lucas si Ibarra tungkol sahalagang ibabayad niya sa kanilang pamilya sapagkamatay ng taong madilaw. Sinabi ni Ibarra na di nito dapat ubusin angpasensya ng binata at sa halip ay bumalik nalamang siya sa ibang araw. 65. Naranasan mo na banghumarap sa mga tao sa kabilang mga suliraning gumugulosa iyong isipan? Paano mo ito hinarap? 66. TauhanTanong Pangyay ari 67. Maria ClaraDonya VictorinaDon TiburcioAlfonso Linares 68. Donya Victorina de Espadaa 45 taon na ngunit ayon sa kanyay 32 lamang. Noong bata siya, siyay marilag at labis angpaghanga niya sa sarili. Dahil sa pagiging mapili, nilipasan siya ngpnahon kaya pinatos na lamang niya si DonTiburcio. Don Tiburcio 35 taong lamang ngunit matanda pa ang itsuraniya kaysa kanyang asawa. Isa siyang maralitang taga-Extremadura. Naging pilantod at bungal siya. Sa tulong ng asawa, siya ay naging isang huwad 69. Gugustuhin mo bangmakapag-asawa nang di mo naman masyadong gusto ohahayaan mo na lang naikaw ay tumandang dalaga obinata? 70. TauhanTanong Pangyay ari 71. Maria ClaraPadre DamasoPadre SalviAlfonso Linares 72. Umiiyak na nilapitan ni Padre Damaso si MariaClara. Ipinakilala ni Donya Victorina si Linares kay PadreDamaso. Nais ng sumulat ng liham na dala ni Linares naihanap siya ni Padre Damaso ng trabaho rito at