Click here to load reader

Metodologija razvojne psihologije

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Metodologija razvojne psihologije

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  1/24

  Metodologija razvojne

  psihologije

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  2/24

  Nauni metod

  Nain na koji se u nauci dolazi donaunih saznanja

  Naune metode u psihologiji:

  Za prikupljanje podataka

  Za organizovanje istraivanja

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  3/24

  Naini prikupljanja

  podatakaTest

  Upitnik

  Intervju

  Posmatranje

  kale procene!liniki metod

  ociometrijski test

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  4/24

  Naini organizovanja

  istraivanjaPredmet istraivanja veza NV i

  ZV

  Nain istraivanja - nacrt

  Osnovni nacrti istraivanja upsihologiji

  eksperimentalno istraivanje

  neeksperimentalno ili korelacionoistraivanje

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  5/24

  Mac!innon"#e$is et al%&'(()

  *a li postoji povezanost izme+u agresivnogpona,anja deaka pred,kolskog uzrasta inekoliko promenjivih porodinih -aktora&

  kao ,to je .roj negativnih iskustava/napu,tanje ku0e od strane jednog odroditelja ili razvod1

  r 2 %)3 izme+u .roja negativnih iskustava u

  ivotu koje su deaci naveli i .roja tua kojesu izazvali sa svojim vr,njacima

  Zakljuak4

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  6/24

  #egerstee& 5nderson i cha6er& '((7

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  7/24

  '% *a li novoro+ene .e.eda prepoznaju

  svoja lica pri pore+enju sa licima drugih.e.a48% *a li razlikuju socijalne stimuluse " to

  jest& lica .e.a " od nesocijalnog stimulusa&lica lutke4

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  8/24

  Petomesenim .e.ama prikazani su /.ez zvuka1video snimci njihovih lica& lica njihovog vr,njaka ilutka sa nejasnim crtama lica% Za.eleeno je

  koliko vremena su .e.e provele gledaju0i iosmehuju0i se& kao i vokalizuju0i na svaki odstimulusa%

  U tom eksperimentu& nezavisna varija.la je .io

  onaj tip stimulusa koji je predstavljen na snimku&a zavisne varija.le su .ile tri vrste pona,anjanovoro+enadi: gledanje& osmehivanje ivokalizacija%

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  9/24

  9hitehurst et al%& '(()Tri okruenja kako su razliite vrste italakog iskustvapovezane sa jezikim ve,tinama%

  Tokom ,est nedelja& svakog dana period od deset minuta:/'1 itanje u ,koli& gde vaspita ita deci knjigu i nakontoga im postavlja razna pitanja o prii i podstiediskusije; /81 kom.inovano itanje u ,koli i kod ku0e iroditelji; /

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  10/24

  >rejzer i >rederik Morison/'((7%1

  uli su za osnovnu ,kolu koja jeproduila ,kolsku godinu sa '73 na

  8'3 dana i ispitali uticaj na uinakdece u matematici& itanju& op,tojkulturi i poznavanju voka.ulara%

  otkrili da su deca koja provodedodatno vreme u ,koli pokazala ve0inapredak& pose.no u matematici%

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  11/24

  peci?na metodologija

  razvojne psihologijeProizilazi iz predmeta razvojne

  psihologije

  Osnovna nezavisna varijabla urazvojnoj psihologiji

  P ! " #$%&ako se moe varirati $'

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  12/24

  Nacrti razvojnih

  istraivanja#ongitudinalni i trans-erzalni nacrtistraivanja

  #ongitudinalno istraivanje realanrazvojni tok

  Trans-erzalno istraivanje

  normativni razvoj; vremenskaekonominost

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  13/24

  Pro.lemi vezani za nacrte#ongitudinalno istraivanje:

  ista pojava na razliitim uzrastima

  osipanje uzorkakumulativno delovanje instrumenata

  vremenska neekonominost

  Trans-erzalno istraivanje:

  generacijske razlike

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  14/24

  Termanova studija (1877-1956) '@87genija& studija je zapoeta jo, '(8' i traje idanas& svi IA izme+u '

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  15/24

  BBBCilj istraivanja prikazanog ovim radom je .io dautvrdi postoje li znaajne razlike u kvalitetu i

  sta.ilnosti .ranog odnosa izme+u grupa ena kojese nalaze u razliitim -azama .raka& i& ukolikopostoje& kakve su strukture tih razlika u odnosu na.rana razdo.lja%

  Utvr+eno je da se grupe ena koje pripadajurazliitim .ranim razdo.ljima me+uso.noznaajno razlikuju& i to tako da ene u svakojnarednoj .ranoj -azi percipiraju svoj .rani odnosmanje kvalitetnim& a istovremeno sta.ilnijim%

  Dezultati ovog istraivanja govore da kvalitet& ipose.no zadovoljstvo .rakom& konstantno opadakako se prelazi iz jednog .ranog razdo.lja u drugo&

  od poetka do kraja .ranog kontinuuma%

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  16/24

  Prikazivanje rezultatarazvojnih istraivanja

  !rive razvoja

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  17/24

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  18/24

  Inteligencija i starenje

  Dezultati istraivanja:Inteligencija opada sa starenjem

  Inteligencija raste sa starenjem

  Inteligencija se ne menja sa starenjem

  !atelova teorija:>luidna inteligencija

  !ristalizovana inteligencija

  *va -aktora razvoja:Nasle+e& povrede ""F Guidna inteligencija

  Uenje& kultura ""F kristalizovana inteligencija

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  19/24

  Zadaci kojima se ispituje Guidna

  inteligencija:Hrupisanje slova& klasi?kovanje o.lika&analogija rei& pam0enje asocijacija/opaanje odnosa i uoavanje onoga ,to je

  zajedniko culture -ree1Zadaci kojima se ispitujekristalizovan inteligencija:

  Denik& sim.oliko rezonovanje&aritmetiko rezonovanje& Guentnost ideja/culture .iased1

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  20/24

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  21/24

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  22/24

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  23/24

 • 7/21/2019 Metodologija razvojne psihologije

  24/24

Search related