Sejarah Kertas 2 Ting 4

  • View
    244

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Sejarah Kertas 2 Ting 4

SEJARAH B KERTAS 2 TING 4 AR 2

BAHAGIAN A. JAWAB SEMUA SOALAN

Soalan 1 :

Pencapaian Mesir Purba memang terserlah dalam pembinaan tetapi yang lebih utama lagi ialah kemajuan pendidikan.

(a) Nyatakan DUA bidang ilmu yang diajar kepada rakyat Mesir Purba. (2 markah)

i...............................................................................................................

ii.............................................................................................................. b)Mengapakah pendidikan di Mesir bermula sejak zaman kanak-kanak lagi? [2 markah] i...............................................................................................................

ii..............................................................................................................c)Mengapakah perlunya sistem pendidikan di Malaysia diberikan perhatian? [2markah].....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

d) Berikan dua cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara Malaysia. [2 markah].....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

e) Sebagai warganegara yang patriotik, apakah peranan anda sebagai pelajar untuk mengangkat martabat sistem pendidikan di Malaysia agar unggul di mata dunia?(2 markah).....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

2. Jadual berikut menunjukkan tokoh yang terlibat dalam perluasan kuasa negara dalam peningkatan manusia.

TamadunNama Tokoh Perluasan Kuasa

YunaniAlexander the Great

Rom X

ChinaShih Huang Ti

IndiaY

(a) Namakan tokoh perluasan kuasa berikut: [ 2 markah ]

i. X -......................................................................................................

ii. Y - .....................................................................................................

(b) Apakah kesan perluasan kuasa Yunani? [ 1 markah ]

.......................................................................................................................................

(c) Bagaimanakah perluasan kuasa tamadun India dilaksanakan? [ 2 markah ]

i....................................................................................................................................... ii...................................................................................................................................... (d) Apakah tindakan Shih Huang Ti untuk menyatukan seluruh China? [ 2 markah]

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

e)Mengapakah tindakan perluasan kuasa tidak dibenarkan pada masa kini? [3markah )

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Nabi Muhammad SAW mempunyai budi pekerti yang mulia dan seorang pemimpin yang berkaliber.

(a) Nyatakan dua sifat terpuji yang dimiliki oleh nabi Muhammad SAW.(2 markah)

i.

ii. (b) Mengapakah Nabi Muhammad SAW digelar al-Amin? (1 markah)

.. (c) Nyatakan dua pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum dilantik menjadi Rasulullah? (2 markah)

..

.. (d) Merujuk keperibadian mulia Nabi Muhammad SAW,bagaimana cara mengamalkan sifat terpuji dalam kehidupan seharian anda. (2 markah)

(e) Pada pendapat anda,apakah sifat kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang perlu dicontohi oleh pemimpin lain? (3 markah)

. ..................................................................................................................................... 4.Jadual berikut berkaitan dengan Perjanjian Aqabah.

Tahun621 M.622 M.

PeristiwaPerjanjian Aqabah PertamaPerjanjian Aqabah Kedua

a) Namakan dua suku kaum Arab Madinah yang terlibat dalam perjanjian tersebut. (2 markah)

i ..

ii)

b) Mengapakah suasana di Madinah kurang aman sebelum Perjanjian Aqabah (1 markah)

c) Senaraikan persetujuan yang dicapai melalui Perjanjian Aqabah Pertama. (3 markah)

...

d) Nyatakan tiga perkara yang terkandung dalam perjanjian Aqabah Kedua. (3 markah)

...

e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan Perjanjian Aqabah Kedua ?

(1 markah)

..

..

BAHAGIAN B

JAWAB 3 SOALAN SAHAJA

Soalan 5:

Hubungan tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia serta tamadun Mesir Purba telah membolehkan kedua-dua pihak memperoleh manfaatnya sama ada dalam bentuk pertukaran teknologi atau seumpamanya. (m/s : 27)

(a) Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan kemajuan yang telah dicapai oleh mana-mana tamadun tersebut yang berkaitan aspek penciptaan sains dan teknologi. [8 markah]

(b) (i) Mengapakah perlunya masyarakat Malaysia mempertingkatkan pengetahuan sains dan teknologi? [4 markah]

(ii) Apakah persediaan anda dalam menguasai biudang sains dan teknologi? [4 markah]

(b) Berdasarkan pemerhatian anda, mampukah negara kita mencapai Wawasan 2020 pada tahun 2020 seperti yang dihasratkan oleh pemimpin kita dahulu? Berikan alasan anda. [4 markah]

6. (a) Apakah sumbangan sains dan teknologi yang dicapai oleh tamadun India?( 4 markah) (b) Nyatakan sumbangan tamadun China dalam bidang sains dan teknologi.(6 markah) c (i) Pada pandangan anda, apakah kelebihan yang akan diperolehi oleh sesebuah negara yang telah berjaya memajukan negaranya dalam bidang sains dan teknologi.(6 markah) (ii) Sebagai seorang pelajar, apakah langkah-langkah yang perlu anda ambil untuk memajukan diri anda selaras dengan perkembangan dunia dalam bidang sains dan teknologi pada masa kini?(4 markah)

7. Pendidikan membantu manusia meningkatkan tahap intelek yang seterusnya membawa kepada peningkatan dalam bidang-bidang lain.

(a) Senaraikan ciri- ciri sistem pendidikan di India. (4 markah)

(b) Apakah keistimewaan sistem pendidikan di China?(6 markah)

(c) (i) Pada pandangan anda, mengapakah sistem pendidikan di negara kita bermatlamat melahirkan masyarakat yang seimbang daripada jasmani, emosi,rohani dan intelek? (6 markah)

(ii) Sebagai seorang pelajar bagaimanakah anda menghargai sistem pendidikan yang anda belajar sekarang? (4 markah)

8 a) Nyatakan hasil kegiatan ekonomi masyarakat Agraria. (4 markah)b) Terangkan faktor perkembangan kerajaan A