Note Sejarah Ting 1

 • View
  283

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Note Sejarah Ting 1

 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  1/43

  BAB 1 SEJARAH DAN KITA

  1.1 Pengertian Sejarah

  Istilah Arab

  Syajaratun yang beerti pokok atau pohon dan merujuk kepada salasilah, riwayat,keturunan, dan asal-usul.

  Ibn Khaldun "Sejarah membiarakan tentang masyarakat manusia, peradaban manusia, tentang

  perubahan yang berlaku pada si!at-si!at masyarakat itu."

  erodotus

  "Peneritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya."

  #uhd. $uso! Ibrahim

  "Sejarah merupakan atatan ataupun rekod mengenai sesuatu peristiwa yang berlakupada suatu masa yang lalu."

  1.% &iri-iri Sejarah1. 'akta yang tepat dan benar

  'akta sejarah merujuk kepada peristiwa, tempat, tokoh, dan tarikh yang dapat

  dibuktikan kebenarannya.

  'akta sejarah tidak boleh ditokok tambah dan direka. 'akta sejarah hendaklah dipertanggungjawabkan dari segi sumber dan kesahihannya.

  %. Penting dan bermakna

  Sesuatu peristiwa yang dianggap bermakna, penting, dan memberi kesan kepada diri,

  keluarga, masyarakat, dan negara.

  &ontohnya, tarikh kelahiran dan tarikh mula bersekolah.

  (. Sebab dan akibat

  #engetahui sebab dan akibat sesuatu peristiwa seperti apa, siapa, bila, di mana,

  mengapa, dan bagaimana.

  #enimbulkan perasaan ingin tahu mengapa dan bagaimana sesuatu peristiwa itu

  berlaku dan kesannya untuk dijadikan panduan dalam kehidupan.

  1.( Sumber Sejarah1. Sumber pertama atau sumber primer

  )ahan dalam bentuk kertas, !osil, arti!ak, dan keteranganlisan.

  Ia belum diolah, dietak, bersi!at asli, dan belum dita!sir.

  &ontohnya, !ail rasmi jabatan, batu bersurat, diari, surat peribadi, dan manuskrip yang

  belum dietak.%. Sumber kedua atau sumber sekunder

  )ahan yang telah dikaji, diolah, dan dietak untuk disebarkan kepada umum.

  )ahan tersebut ditulis oleh pengkaji sejarah atau sejarawan.

  &ontohnya, majalah, jurnal, ensiklopedia, dan surat khabar.

  1.* Kaedah Pengkajian Sejarah1. Kaedah lisan

  #endapatkan maklumat sejarah dengan ara temu bual seseorang tokoh. #aklumat

  disampaikan melalui uapan, peneritaan, pengisahan, dan perbualan.

  +erdapat unsur tokok tambah seperti mitos, legenda, dan dongeng.

  Sumber sejarah yang didapati daripada teleisyen, internet, akera padat, dan radio

  dikenali sebagai kaedah pandang dengar.

  %. Kaedah bertulis

  #endapat maklumat daripada sumber yang ditulis, dilakar, atau dipahat pada dinding

  gua, batu, kulit kayu, logam, gading, daun kayu, dan kertas.

  http://lisan.la/http://lisan.la/http://lisan.la/
 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  2/43

  (. Kaedah arkeologi

  #endapatkan maklumat dengan ara membuat kajian sainti!ik daripada bahan tinggalan

  sejarah melalui proses ari gali.

  Kajian sainti!ik seperti pentarikhan radiokarbon dapat mengesahkan ketepatan usia

  bahan tinggalan sejarah seperti !osil, binaan daripada batu, peralatan daripada logam,tembikar, dan kulit siput.

  1. Penta!siran Sejarah

  +a!siran sejarah-

  - #enjadikan sesuatu peristiwa itu mempunyai makna.- Sejarawan perlu membuat penyelidikan untuk mendapatkan ta!siran yang betul dan

  tepat.- )erlaku perbe/aan ta!siran sejarah disebabkan sejarawan kekurangan !akta dan

  maklumat serta tidak memahami budaya setempat.- &ontohnya, sejarawan )arat menganggap tokoh yang menentang penjajah sebagai

  pemberontak tetapi sejarawan tempatan menyi!atkan mereka sebagai pejuang tanahair.

  1.0 Kepentingan Sejarah1. +ujuan mempelajari sejarah

  a #emperoleh banyak pengetahuan.b #elahirkan jati diri dan membentukkeperibadian bangsa. #enghargai jasa dan usaha pemimpin negara.d )erhati-hati supaya kesilapan lalu tidak lagi berulang.

  %. 'aedah mempelajari sejaraha #emberi iktibar dan pengajaran.b #enjadi perangsang untuk menapai kemajuan. #engulangi keagungan /aman lampau.d #emupuk semangat patriotisme atau menintai tanah air.

 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  3/43

  BAB 2 : ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

  % Pembahagian 2aman Prasejarah dunia

  2aman Paleolitik ,

  2aman #esolitik, 2aman 3eolitik,

  dan 2aman 4ogam.

  5+empoh masa bagi setiap /aman tersebut tidak lama antara satu tempat dengan satu tempatyang lain. +empoh masa ini bergantung pada tahap kemajuan di sesuatu tempat.

  6i #alaysia. 2aman Prasejarah dibahagikan kepada tiga iaitu

  2aman Paleolitik,

  2aman 3eolitik,

  2aman 4ogam.

  5Penyelidikan terdahulu mendapati selepas 2aman Paleolitik, wujud 2aman #esolitik yangyang beririkan alat batu oabinh yang terdapat di 7ietnam.

  Penyelidikan terkini oleh Pusat Arkeologi #alaysia, 8niersiti Sains #alaysia mendapati#alaysia tidak mengalami 2aman #esolitik.

  Keadaan ini disebabkan oleh alat batu seperti alat batu oabinh telah wujud di )ukit

  9awa, 4enggong, Perak, kira-kira %:: ::: hingga (:: ::: tahun dahulu iaitu pada awal2aman Paleolitik.

  %.1 2A#A3 PA4;

 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  4/43

  &iri-&iri 2aman 3eolitik

  &iri-&iri Penempatan - ?ujud sistem bermasyarakat seperti mempunyai ketuadan membuat pembahagian kerja.

  - +inggal di gua dan berhampiran sungai.

  Kegiatan 6an

  Peralatan

  - #enipta peralatan tembikar seperti bekas air, periuk, dan

  belanga.- )eruuk tanam.- #enangkap ikan dan menternak binatang.- )erburu dan memungut hasil hutan.- )erdagang seara tukar barang.- #enggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit

  kayu.- #enipta barang-barang kemas seperti kalung anting-anting,

  dan gelang.

  Keperayaan - Animisme.

  4okasi 6i . #alaysia - =ua &ha, Kelantan- )ukit +engkorak, Sabah.

  %.( 2A#A3 4

 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  5/43

  =angsa,

  )esi yang kemudiannya telah menjadi asas perkembangan teknologi masyarakat

  selepasnya.

  &iri-iri yang perlu diteladani daripada masyarkat prasejarah agar menjadi warganegara yanggigih dan berdikari

  Kegigihan,

  Semangat berusaha,

  6aya kreatiiti

  #aklumat tambahan.

  oabinh adalah salah satu nama tempat di 7ietnam. 6i sini ditemui alat-alat dan

  perkakas-perkakas yang telah digunakan oleh manusia 2aman #esolitik.

  Animisme ialah keperayaan setiap benda seperti batu dan pokok mempunyai semangat

  5jiwa dan roh orang mati.

  6alam upaara perkuburan masyarakat 2aman Paleolitik, mayat dikebumikan dengan

  barang-barang seperti makanan dan alat-alat batu.

  Penemuan alat batu 2aman Paleolitik di Kota +ampan pada tahun [email protected]> membuktikan

  #alaysia sebagai negara terawal melalui 2aman Prasejarah 6unia.

  #anusia Perak B rangka manusia 2aman Paleolitik yang ditemui di =ua =unung Cuntuh

  pada tahun [email protected]@:.

  )ukit +engkorak, Sabah B tapak manusia 2aman 3eolitik di #alaysia.

 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  6/43

  BAB 3 :KERAJAAN AWAL DI ASIA TENGGARA

  Kerajaan awal di Asia +enggara boleh dibahagikan kepada dua bentuk iaitu

  kerajaan agraria

  kerajaan maritim.

  &ontoh kerajaan agraria ialah kerajaan Angkor dan kerajaan 'unan. #anakala

  ontoh kerajaan maritim ialah kerajaan &hampa, kerajaan &hih +u, kerajaan Sriijaya, kerajaanKedah +ua, dan kerajaan #ajapahit.

  Kerajaan Agraria

  menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan pertanian

  Kerajaan ini terletak di kawasan tanah subur, di lembangan sungai, dan di kawasan

  pedalaman. #asyarakat agraria menjalankan kegiatan berburu, mengutip hasil hutan, dan

  menangkap ikan.

  mereka menjalankan kegiatan pertanian dan menternak binatang.

  asil utama kegiatan pertanian ialah ubi taro, padi huma, dan padi sawah.

  #asyarakat agraria membina empangan dan saliran untuk menjalankan kegiatan

  pertanian dan menternak binatang.

  Pemerintah kerajaan agraria memainkan peranan penting dalam membina empangan

  dan terusan serta bertanggungjawab menguruskannya.

  Kegigihan masyarakat agraria akhirnya berjaya membentuk kerajaan yang masyhur.

  Kerajaan Angkor

  6iasaskan pada abad ketujuh #asihi.

  Pusat kerajaan terletak di kawasan hilir Sungai #ekong.

  Kawasanpertanian utamanya di sekitar tasik +onle Sap.

  #embina barat untuk kemudahan sistem pertaniannya.

  Sistem pemerintahan tertumpu kepada raja yang mempunyai kuasa mutlak dan dianggap

  sebagai 6earaja.

  Caja dibantu oleh kerabatnya untuk menjalankan tugas pentadbiran

  #enapai /aman kegemilangan semasa pemerintahan Suiyaarman II.

  #enerima agama indu-)uddha sebagai agama utama.

  Angkor ?at merupakan bukti kewujudan kerajaan indu-)uddha

  Kerajaan 'unan

  6iasaskan pada abad pertama #asihi.

  #erupakan kerajaan terawal di Asia +enggara Pusat kerajaan terletak di 7yadhapura.

  ;mpangan, saliran, dan takungan air dibina untuk mengairi kawasan pertanian terutamasawah padi. )ekalan air diperoleh daripada Sungai #ekong dan kawasan perisiranpantai.

  Caja pertamanya ialah Kaundinya yang menggunakan gelaran Kurung )nam.

  'an Shih-man merupakan seorang jeneral yang agung

  Pelabuhan utamanya

 • 7/23/2019 Note Sejarah Ting 1

  7/43

  bermaksud raja-raja gunung. Istilah bnam bererti gunung. =unung yang dimaksudkan ialahgunung sui yang menjadi simbol kuasa raja.

  )aray ialah sebuah kolam air besar. yang dibina untukD menampung (: juta meter padu air. Airdari kolam ini - disalirkan ke 1%.1 juta ekar sawah . Pembinaan baray membolehkan kerajaan

  Angkor memperoleh hasil pertanian yang banyak.

  Kerjasama antara pemerintah dengan rakyat dalam mengembangkan bidang pertanian sertakemahiran pembinaan empangan dan saliran telah berjaya memajukan kedua-dua buah kerajaan