Sejarah bab 4 ting

  • View
    1.539

  • Download
    5

Embed Size (px)

Text of Sejarah bab 4 ting

  • 1. TINGKATAN 1 : BAB 4 INDUKSIPENGASASANOBJEKTIFKESULTANAN PENGUKUHANPEMBELAJARAN MELAYU MELAKA

2. VIDEO BERKAITANASAL-USUL NAMA &PENGASASANKEGEMILANGANMELAKA HARI INI LAIN-LAINMENU 3. CLICK ON SCREENVIDEO BERKAITAN 4. CLICK ON SCREENVIDEO BERKAITAN 5. CLICK ON SCREENVIDEO BERKAITAN 6. CLICK ON SCREENMENU 7. OBJEKTIF -MENERANGKAN PENGASASANKESULTANAN MELAYU MELAKA OLEHPARAMESWARA-MENCERITAKAN ASAL USUL NAMA MELAKA -MENJELASKAN KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKANKESULTANAN MELAYU MELAKAMENU 8. PARAMESWARA MENGASASKAN KESULTANANMELAYU MELAKAPARAMESWARA PUTERA RAJA PALEMBANGBerusaha membebaskan diri daripada Majapahit Diserang oleh Majapahit dan berundur ke TemasikMembunuh Temagi (wakil Siam dan pemerintah Temasik) Berundur ke Muar kerana diancam oleh Siam dan MajapahitBerundur ke Sening Ujong, Bertam dan ke utaraTiba di perkampungan nelayan yang didiamioleh orang Melayu, orang laut, dan orang asli 9. BERHAMPIRAN DENGANBEKALAN AIR BERSIH LAUT YANG MENJADI MUDAH DIPEROLEHLALUAN KAPAL DAGANGPOKOK BAKAU DAN API-APIDIJADIKAN BENTENG PERTAHANAN DAN PELINDUNG SEMULA JADI BENTUK MUKA BUMI YANG BERBUKIT BUKAU MENJADI PETUNJUK PELAYARDAN MEMUDAHKAN URUSANTERLINDUNG MENGAWAL SELAT MELAKADARIPADA TIUPAN ANGIN MONSUN 10. ASAL USUL NAMA MELAKASEJARAH MELAYU ISTILAH ARAB MITOS HINDUPeristiwa pelandukAmalaka bermaksudMulaqah bermaksudMenendang anjingpokok pertama tumbuh pertemuan perburuan di alam semestaMalakat bermaksudDipilih untuk dibinatempat perhimpunankerajaansegala pedagangSempena nama pokoktempat Parameswaraberehat 11. KEGIGIHAN PARAMESWARA MEMBANGUNKANKESULTANAN MELAYU MELAKA SISTEMKEMUDAHANPEMERINTAHANLANGKAH- PELABUHANYANG TERATURLANGKAHLantik pembesarMembaiki kapal,bertanggungjawab terhadap bekalan air bersih,hal ehwal Balairong Serimakanan, dan tenaga, penginapan 40 bentara jalanBiduanda kecil bawa perintah raja alat kebesaran diraja 12. HUBUNGAN DIPLOMATIK MELAKAHUBUNGAN DENGAN SIAMMengelakkanMengiktirafdaripada diserang kedaulatan Melaka 13. HUBUNGAN DIPLOMATIK MELAKALawatan Laksamana Ying Chin (1404)Siam dan Majapahit Lawatan tidak berani Laksamana Cheng Hoancam Melaka(1409) HUBUNGANDENGAN CHINA Jalin hubungan Pohon naungan China dua haladan setuju hantar uti Melaka dianugerahkanalat kebesaran dan diiktiraf oleh China 14. LAKSAMANA CHENG HO 15. BANTUAN ORANG LAUT MENJAGA KESELAMATAN PERAIRAN MELAKA MAHIR SELOK BELOK SELAT MELAKA TAAT SETIA KEPADA SULTAN DAN KERAJAAN IKATAN KONSEP DAULAT HUBUNGAN RAJA DENGAN RAKYAT UMPAMA POKOKDENGAN AKAR. ORANG ASLI BEKALKAN HASIL HUTAN,ORANGMEMBEKALKAN HASIL LAUT DAN MENJAGA KESELAMATANSELAT MELAKA. MANAKALA ORANG MELAYU SEBAGAI PENTADBIR (KETUA-KETUA MASYARAKAT),HULUBALANG DAN BIDUANDA.MENU 16. SOALAN LATIHANJAWAB SEMUA SOALAN. 17. 1 Mengapakah Parameswara berusaha menuntuthak menjadi pemerintah Temasik?AKedudukan Temasik yang strategikBMembebaskan Temasik daripada SiamCTemasik pernah menjadi naungannyaDMembebaskan Temasik daripada Majapahit 18. 2 Mengapakah Melaka sesuai dijadikan sebuahkerajaan?I Berhampiran dengan laut II Banyak bekalan bahan mentahIII Bekalan air bersih mudah diperolehi I Bentuk muka bumi yang berbukit bukauVAI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV 19. 3 Apakah bukti Parameswara seorang pemimpin yangbijak? A Mendapatkan khidmat Orang Laut B Mencontohi pentadbiran kerajaan majapahit C Mewujudkan sistem pemerintahan yang teratur D Menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang gemilang 20. 4. Nama Melaka juga dikatakan berasal daripada perkataan Arab. Maksudnya ialahms 50A pasar raya umumB pemerintah agungC pusat perdaganganD perhimpunan segala dagang 21. SELEPAS TINGGAL DI MUAR, PARAMESWARAMENERUSKAN PERJALANAN KE MELAKA.5. Mengapakah Parameswara meninggalkan Muar?AMuar tidak strategikBMuar berlaku kekacauanCMuar tidak mempunyai pelabuhanDMuar ialah wilayah yang terpencil 22. Rakyat itu umpama akar, raja itu umpama pohonnya, jikalau tiada akar, nescaya pohon tidak akan berdiri.Sejarah Melayu6 Pernyataan tersebut merujuk kepada konsepAtulahBkerahC daulatD derhaka 23. 7.APAKAH KEPENTINGAN BENTUK MUKA BUMI YANG BERBUKITBUKAU DI SEKELILING PERAIRAN SELAT MELAKA KEPADAKERAJAAN KESULTANAN MELAYU MELAKAMS48 I. Petunjuk kepada pelayar II.Kawasan gudang menyimpan baranganperdagangan III. Kawasan penempatan pedagang IV.Kawasan kubu pertahanan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 24. PARAMESWARA TELAH MENYUSUN PENTADBIRANMELAKA DENGAN MELANTIK BIDUANDA KECIL.MS 50 8. Apakah tugas biduanda kecil?A.Memungut cukaiB Membawa alat kebesaran dirajaC Mengawal perairan MelakaD Menjaga keselamatan raja 25. ParameswaraBijakBerpandangan jauh9. Berdasarkan maklumat di atas, bagaimanakah Parameswara mengelakkan ancaman luar?Ms 50I. Membina kubu pertahananII.Menghantar ufti ke SiamIII. Menjalin hubungan dengan ChinaIV.Memperkenalkan undang-undang MelakaAI dan IIBII dan IIICIII dan IVDI dan IV 26. UNTUK MENJAMINKEMAKMURAN,KEAMANANDANKESELAMATAN MELAKA,PARAMESWARATELAHMENDAPATKAN KHIDMAT ORANG LAUT10.Pada pendapat anda mengapakah tindakanParameswara memilih Orang laut sebagaipenjaga keamanan dan keselamatan Melakadikatakan tindakan yang wajar?A Orang Laut mahir dalam pelayaranB Orang Laut merupakan penduduk asal MelakaC Orang Laut bersifat berani dan setiaD Orang Laut tidak mempunyai hubungan dengan Siam