Solucionari Llengua Catalana Segon Batxillerat

  • Published on
    08-Nov-2014

  • View
    2.545

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

<p>LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2GUIA DIDCTICA</p> <p>Matria comuna</p> <p>ROSER ARMENGOL, NRIA CRDOVA, ANDREU FREIXES, HELENA HURTADO I GLRIA PAU</p> <p>Telfon datenci al professorat: 902 90 36 46 www.castellnoudigital.com</p> <p>Direcci editorial: Dolors Rius Coordinaci de l'rea: Anna Sadurn</p> <p>Edici: Anna Pauner Correcci lingstica: Laia Fidalgo Disseny de la coberta: BUM, Blasi, Urgell, Morales, S. L. i Maria Partegs Disseny grfic interior: Maria Partegs Maquetaci: Rosaura Almeda Fotografia coberta: Arxiu Hermes</p> <p>Primera edici: juny de 2009 ISBN: 978-84-9804-665-6 Dipsit legal: xxxxxxx Impressi: xxxxxxx Roser Armengol, Nria Crdova, Andreu Freixes, Helena Hurtado i Glria Pau, 2009, pels textos Hermes Editora General, S. A. U. - Castellnou Edicions Castellnou Edicions Pau Claris, 184 08037 Barcelona www.castellnouedicions.com Prohibida la reproducci o la transmissi total o parcial daquest llibre sota cap forma ni per cap mitj, electrnic ni mecnic (fotocpia, enregistrament o qualsevol mena demmagatzematge dinformaci o sistema de reproducci), sense el perms escrit dels titulars del copyright i de leditorial. Les activitats i els exercicis proposats en aquest llibre shan de fer en un full a part o una llibreta. Hermes Editora General, S. A. U. ha fet una selecci acurada de les pgines web, per no es pot fer responsable de cap reclamaci derivada de la visualitzaci o dels continguts de les pgines web que no sn de la seva propietat. Aquest llibre ha estat imprs en paper provinent duna gesti forestal sostenible, i s fruit dun procs productiu eficient i responsable amb el medi ambient. Paper ecolgic i 100% reciclable</p> <p>ndex</p> <p> prOJECTE 1. presentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. PRINCIPIS DIDCTICS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3. ELS MATERIALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10</p> <p> programacions Programaci de matria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Programaci daula n n n n n n n</p> <p>Unitat 1: La comunicaci i el llenguatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Unitat 2: Els mitjans de comunicaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Unitat 3: La premsa als territoris de llengua catalana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Unitat 4: La premsa i la informaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Unitat 5: La premsa: opini i persuasi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Unitat 6: La llengua oral i els mitjans de comunicaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Unitat 7: El llenguatge audiovisual: televisi i noves tecnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50</p> <p>SOLUCIONARIn n n n n n n</p> <p>Unitat 1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Unitat 2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Unitat 3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Unitat 4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Unitat 5: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Unitat 6: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Unitat 7: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130</p> <p>Avaluacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALTRES RECURSOS</p> <p>145</p> <p> L'obrador de la llengua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>3</p> <p>1.PresentaciEl currculum del Batxillerat de la matria de Llengua catalana i literatura estableix una srie de novetats pel que fa a:n n n n</p> <p> laprenentatge de les competncies bsiques la distribuci dels continguts al llarg dels dos cursos el plantejament metodolgic els criteris davaluaci</p> <p>En aquesta guia volem facilitar-te la presentaci daquestes noves aportacions curriculars, aix com el plantejament docent que hem concretat en el llibre de text que has triat per treballar amb els teus alumnes. En aquest segon curs, els continguts del currculum se centren en la dimensi comunicativa i la dimensi plurilinge i intercultural. La dimensi comunicativa planteja els eixos per a ls comunicatiu de la llengua i dels llenguatges amb els recursos necessaris per a la participaci en interaccions i la comprensi i producci de discursos orals, escrits i audiovisuals, la qual cosa ha dafavorir el des envolupament de les capacitats danlisi, sntesi, crtica per a laccs i elaboraci de la informaci que es genera en la nostra societat, cosa que es produeix sobretot en ls dels mitjans de comunicaci de massa i les TIC. Parallelament, sintrodueix tamb la reflexi metalingstica necessria per al control, comprensi i correcci de les produccions. Pel que fa a la dimensi plurilinge i intercultural, es pren com a punt de partena la reflexi metalingstica que afavoreix les transferncies daprenentatges necessries per al desenvolupament de la competncia plurilinge i intercultural. Els continguts se centren en els coneixements, procediments i actituds que cal emprar per afrontar la pluralitat de la nostra societat. Finalment, la dimensi de recerca i tractament de la informaci es pot considerar com una part de la dimensi comunicativa orientada a la iniciaci en el camp de la investigaci, que s un dels objectius centrals dels estudis superiors. Pel que fa a la distribuci dels continguts, hem ordenat les unitats del llibre a partir de tres eixos: llengua i comunicaci; llengua i societat, i estudi de la llengua. Al seu torn, aquests eixos es condensen en set unitats per tal dencaixar-ho en les setanta hores de dotaci horria.n</p> <p> Llengua i comunicaci: situa ls lingstic com a nucli de laprenentatge. En aquesta lnia, hem prioritzat la producci i els comentaris de text de diferents tipologies, tant escrits com orals. Es tracta de posar en prctica tot un seguit destratgies per millorar la producci i lanlisi de textos. Llengua i societat: ressegueix el que ha estat levoluci de la nostra llengua al llarg de la histria i els diferents condicionants sociolingstics que hi han incidit. Estudi de la llengua: repassa tots els aspectes relacionats amb la reflexi gramatical (fontica, morfosintaxi, lxic i semntica).</p> <p>n</p> <p>n</p> <p>6</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>A ms, sinclouen dos eixos ms: la dimensi de recerca i tractament de la informaci i el Posat a prova, que incorpora un seguit dactivitats de sntesi dels diferents aspectes lingstics tractats fins aleshores. Juntament amb el llibre de lalumne, lestudiant disposa dun CD de recursos concebuts per complementar laprenentatge dels continguts treballs: unitats digitals (resums en format PowerPoint), galeria d'imatges i quadres de continguts. Esperem que la guia didctica daquest nou llibre Llengua catalana i literatura 2 et resulti til per a la planificaci i regulaci del treball amb els teus alumnes.</p> <p>Els autors</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>7</p> <p>2. PRINCIPIS DIDCTICSEl plantejament didctic de Llengua catalana i literatura 2 de Batxillerat es basa en un enfocament comunicatiu de la llengua i en laprenentatge de la competncia comunicativa. El desenvolupament daquesta competncia suposa el domini de la llengua, tant oralment com per escrit, en mltiples suports i amb el complement dels llenguatges audiovisuals. La llengua saprn mitjanant el seu s en situacions que incitin a la utilitzaci de recursos variats. Per aix, hem plantejat unitats densenyamentaprenentatge-comunicaci que afavoreixin les interaccions per aprendre, la reflexi sobre lelaboraci dels discursos i el treball collaboratiu per tal de comunicar els coneixements elaborats o assolits. La lectura de textos de tipologia diversa: literaris, periodstics, audiovisuals, etc. ha de permetre establir relacions entre textos, idees, situacions socials i histriques, com a eina per a la construcci de la prpia identitat en integrar-se en la cultura oberta, viva, actual i diversa de la nostra societat. En la selecci acurada dels textos sha mirat de guardar lequilibri entre les obres de reconeguda vlua que facin presents diferents tpics, moviments i gneres literaris i formes textuals diverses lligades als mitjans de comunicaci, que permeten cercar-hi elements i experincies ms properes a lalumnat. A ms, es dna a entendre que les matries lingstiques participen tamb, com la resta de matries daprenentatge, en el comproms de dotar lalumnat de la competncia en la recerca i el tractament de la informaci. Els aspectes propis de lmbit se centren en la recerca i reflexi sobre lentitat de la llengua i els llenguatges, i els mltiples aspectes de la reflexi literria. En conseqncia, sha volgut sistematitzar en la proposta dactivitats, els comentaris de textos i el treball monogrfic de final de cada unitat els procediments segents:n</p> <p> s de les estratgies necessries per prendre la paraula o intervenir en el moment adequat i collaborant perqu la interacci sigui reeixida; i per defensar els punts de vista personals amb precisi i respecte cap a les altres persones. Lectura i treball sistemtic de textos de tipologia diversa, amb interpretaci guiada de les idees complexes i posicionament crtic davant el text literari, els mitjans de comunicaci o altres. Observaci atenta de discursos de tota mena, identificaci del registre lingstic i del gnere o tipologia, si escau, i anlisi pragmtica per a una captaci rigorosa del contingut, a fi dadoptar una posici crtica en la seva interpretaci.</p> <p>n</p> <p>n</p> <p>Per tant, la proposta didctica del llibre dna resposta a lenfocament comunicatiu i vivencial de laprenentatge de la llengua i al desenvolupament de les competncies dins el procs daprenentatge. En aquest sentit, les unitats tenen lestructura segent:n</p> <p>Presentaci dels continguts lingstics des duna ptica comunicativa, la qual cosa suposa treballar sistemticament aspectes diversos de la construcci textual: situaci, propietats, correcci, etc. Lanlisi i lestudi dels processos que intervenen en lelaboraci textual esdevenen, en una segona fase, el suport per a la construcci de textos delaboraci prpia i de tipologia diversa. La perspectiva comunicativa s el punt de partida de la reflexi sociolingstica. Lestudi de la diversitat i de la variaci lingstica sintegra, aix, en la comprensi necessria de la globalitat</p> <p>n</p> <p>8</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>i els processos de comunicaci multilinges. Per la comprensi daquesta realitat dinmica exigeix unes claus dinterpretaci que resulten, en aquest context, indispensables: caracterstiques, contacte lingstic, substituci lingstica, etc.n</p> <p> Mltiples activitats diversificades per a cada tema estudiat al llarg duna unitat. Hem combinat diversos registres davaluaci segons la tipologia dactivitats: Activitats individuals i de lectura silenciosa. Activitats cooperatives. Activitats TIC. Activitats orals.</p> <p>n</p> <p> Lectura i treball sistemtic de textos de tipologia diversa. En cada unitat presentem diversos comentaris de text: Un comentari amb preguntes pautades de reflexi lingstica i de comprensi del text. Un comentari obert sobre aspectes diversos relacionats amb el contingut del text. Un model de prova en qu, a partir del text, es proposen un seguit de qestions lingstiques.</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>9</p> <p>3. ELS MATERIALS 3.1 Llibre de lalumneEls continguts de la matria shan distribut en 7 unitats didctiques. El llibre de lalumne inclou un CD de recursos digitals.</p> <p>ndex de continguts del cd de lalumneQuadres de continguts Unitats digitals Galeria dimatges</p> <p>Podeu trobar ms recursos a www.castellnoudigital.com.</p> <p>3.2 Recursos per al professoratLa guia didctica s un conjunt de materials concebuts per facilitar la planificaci que cada docent fa de la matria. Cont les programacions, les orientacions didctiques, el solucionari, les propostes d'avaluaci i altres recursos.</p> <p>10</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>ProjecteGuia didcticaproJECTE</p> <p>Inclou una presentaci, els principis didctics i els materials.</p> <p>ProgramacionsGuia didcticaPROGRAMACIONS</p> <p>ORIENTACIONS I SOLUCIONARI</p> <p>Guia didctica</p> <p>En la programaci de matria sinclou el currculum oficial. En la programaci daula es despleguen els objectius, continguts, competncies, criteris davaluaci i temporitzaci.</p> <p>SolucionariShi recopilen les solucions de totes les activitats.</p> <p>AVALUACIONS</p> <p>Guia didctica</p> <p>AvaluacionsShi ofereixen orientacions sobre la manera de dur a terme lavaluaci de la matria i avaluacions de cada unitat.</p> <p>ALTRES RECURSOS</p> <p>Guia didctica</p> <p>Altres recursosAquest apartat cont recursos complemen taris per al docent.</p> <p>Programacions de matria i daula</p> <p>Guia didctica Esquemes de les unitats Unitats digitals</p> <p>Llengua catalana i literatura 2 BATXILLERAT</p> <p>11</p> <p>Programaci de matriaCurrculum de la matria de Llengua catalana i literatura segons el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments del Batxillerat. Generalitat de Catalunya</p> <p>mbit de llenges. Llengua catalana i literatura IntroducciEl Batxillerat s la continuaci de lescolaritzaci obligatria i linici estructurat de la formaci cientfica. Per tant, ha de tenir com a finalitat la consolidaci dels aprenentatges bsics que necessita qualsevol ciutad o ciutadana per esdevenir participant crtic en la vida social, i tamb ha de preparar lalumnat per a la recerca i el tractament de la informaci propis de lensenyament superior, tot garantint la necessria coherncia i equilibri de la formaci humanstica. En coherncia amb els currculums de lEducaci Primria i lEducaci Secundria Obligatria, en el Batxillerat tamb cal articular i coordinar els ensenyaments de les diferents llenges que sensenyen al centre. Per aix, lesquema del currculum s el mateix. Molts dels elements estan estretament relacionats i posen de manifest que lobjectiu central de lensenyament-aprenentatge de totes les llenges s el desenvolupament de la competncia plurilinge i intercultural. Per a la consolidaci dels aprenentatges de leducaci obligatria, les matries lingstiques, de llengua i literatura, shan de centrar fortament en els aspec...</p>

Recommended

View more >