of 2 /2
tknOlOjI dy mhwn kdm kYimst dy nzrIey sy 19-vI sdI sy Awj q~k rswiexk ivigAwnkW AOr ienjnIArW AOr ielYktrOinks ny hmwrw sNcwr swrI duniAW ky swQ bnw dIXw hY[ hmwryy jIvn kw qrIkw by h~d bdl gXw hY, gwao sy Sihr my, kuJ logo sy ividAw Awm logo ilXy, KyqI bwVI sy rIsrc q~k[ hr eyk ilXy ividAw, nvy qrIky AOr swmwn kwrn smwijk qbdIlIAw Aw geI[ AnykW rswiexk Kojo kwrn sNcwr dy swDn ijs sy igAwn iek~Tw, swiBAw AOr bwNtw jwqw hY[ ientrnYt kw mul ibn qwr sNcwr AOr Pwbr Awpitks sy huXw[ islIkon rswiex AOr vDIAw pOlImr ky swQ Awj ky kmpUtr mweIkroprosYsr Xog hueyy[ iPlmy, tI vI AOr qsvIry sBI rswiex kwrn Xwdy sBwl kr r~Kqy hY[ rswiexk Kojo kwrn irSqydwr eyk dUsry ky swQ dunIAw ky hr kony sy smprk r~K skqy hY] 11. 1. sNcwr my qr~kI tYlIPon bn ky ibn qwr sNcwr PYks tknOlOjI Poto kwpI lyzr AOr Pwbr AOpitks[ 11. 2. kmpUtr tknOlOjI kmpUtr kw bnnw sYmI`knfktr tknOlOjI islIkon icp AOr ientYgryitf srkt . dUrdrSn tknOlOjI igAwn sBwl ky r~Knw sNcwr sYtylweIt 11. 3. idl prcwvy lIey iPlmW tI vI qsvIry KYcnw 11.4. ielYktrOinks kw igAwn jnqw ilXy ielYktOins vDIAw snQYitk mwl trWizstrz 11. sNcwr-swDn

tknOlOjI dy mhwn kdm kYimst dy nzrIey sy

 • Author
  tayte

 • View
  33

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

11. sNcwr-swDn. tknOlOjI dy mhwn kdm kYimst dy nzrIey sy. 19-vI sdI sy Awj q~k rswiexk ivigAwnkW AOr ienjnIArW AOr ielYktrOinks ny hmwrw sNcwr swrI duniAW ky swQ bnw dIXw hY[ - PowerPoint PPT Presentation

Text of tknOlOjI dy mhwn kdm kYimst dy nzrIey sy

 • tknOlOjI dy mhwn kdm kYimst dy nzrIey sy19-vI sdI sy Awj q~k rswiexk ivigAwnkW AOr ienjnIArW AOr ielYktrOinks ny hmwrw sNcwr swrI duniAW ky swQ bnw dIXw hY[

  hmwryy jIvn kw qrIkw by h~d bdl gXw hY, gwao sy Sihr my, kuJ logo sy ividAw Awm logo ilXy, KyqI bwVI sy rIsrc q~k[ hr eyk ilXy ividAw, nvy qrIky AOr swmwn kwrn smwijk qbdIlIAw Aw geI[ AnykW rswiexk Kojo kwrn sNcwr dy swDn ijs sy igAwn iek~Tw, swiBAw AOr bwNtw jwqw hY[ ientrnYt kw mul ibn qwr sNcwr AOr Pwbr Awpitks sy huXw[ islIkon rswiex AOr vDIAw pOlImr ky swQ Awj ky kmpUtr mweIkroprosYsr Xog hueyy[ iPlmy, tI vI AOr qsvIry sBI rswiex kwrn Xwdy sBwl kr r~Kqy hY[ rswiexk Kojo kwrn irSqydwr eyk dUsry ky swQ dunIAw ky hr kony sy smprk r~K skqy hY]11. 1. sNcwr my qr~kI tYlIPon bn ky ibn qwr sNcwr PYks tknOlOjI Poto kwpI lyzr AOr Pwbr AOpitks[ 11. 2. kmpUtr tknOlOjI kmpUtr kw bnnw sYmI`knfktr tknOlOjI islIkon icp AOr ientYgryitf srkt . dUrdrSn tknOlOjI igAwn sBwl ky r~Knw sNcwr sYtylweIt

  11. 3. idl prcwvy lIey iPlmW tI vI qsvIry KYcnw 11.4. ielYktrOinks kw igAwn jnqw ilXy ielYktOins vDIAw snQYitk mwl trWizstrz11. sNcwr-swDn

 • 11. KbrW AOr sNcwrey grwhm bYljYz isNgr pihlI shI bolnI iPlmPwlo tI PwrnsvrQ kYQof ry taUb swQ eInIAkpihlw trWizstr pihlw ientYgryitf srkt islIkon ic~ptYlstwrkofk ienstYmYitkientYl 4004 4-bit prosYsr iCkwgo my PweIbr Awpitks lw rhy hYSurU sy Awj qk

  1876 my AlYgzYfr grwhm bYl ny pihlI Pon kwl kI[1926 my vwrnr BrwvW ny pihlI shI bolqI iPlm bnweI[1926 my Atlwitk smudr pwr Awps my bwq kI[1927 my kYQof ry sy Pwlo tI PwrnsvrQ ny tI vI sNcwr idKlwieAw[1946 my pihlw ifzItl kmpUtr bnw, ijs my hNgrI ky jnmy jwhn vOn inXumn ny Bwg lIAw]1947 my bYl tYlIPon k: ny trNizstr bnwXw[1955 my rynlf jwhnsn ny pihlI ifsk frweIv bnweI[1958 my tYkss ienstrUmYts dy jYk iklbI ny ientYgryitf srkt bnwXw[1961 my pihlw islIkon icp bnw[1961 my tYlstwr pihlw sNcwr sYtylweIt cVw[1961 my kofk k: ny qsvIr idKwny vwlw kYmrw bnwXw[1971 my ientYl k: ny 4-ibt 4004 mweIkroprosYsr bnwXw[1977 pihlI PweIbr Awpitks sNcwr lIXy iCkwgo my tYst kI geI[1983 my ibn qwr sNcwr sYl Pon bny[1984 my sI fI rwm AOry ifsk plyAr bnyy[