of 42 /42
UBND TINH TRA VINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM LIEN S6 XAY D1)NG - TA! CHINH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc S& 3/LSXD-TC Trà Vinh, ngày 15 tháng 3 nárn 2016 CONG BO GiáVt 1iu xay ding và Trang trI ni that trn d!abàn thanh pho Tra Vinh va thi tran trung tam cac huyçn, tinh Trà Vinh thing 3 näm 2016 Can cü Cong van so 251 1/UBND-KTKT ngày 03/9/2008 cüa UBND tinh Trà Vinh ve A vic cong b giá Vt 1iu xây d%rng; Can cu ' Nghj djnh so^ 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cUa ChInh phU ye Quán 1 chi phi clâu tu xây dung; Lien S& Xây dmg - Tài chInh cong bo^ giá Vt 1iu xây dirng và Trang trI nôi that trén dja bàn thành phô Trà Vinh và thj trân trung tam các huyn, tinh Trã Vinh tháng 3 näm 2016, nhu sau: PHAN I: CIA VAT LIEU xAY DçNG & TRANG TRI NQI THAT TREN DIA BAN THANH PHO TRA VINH THANC 3 NAM 2016 Don vi tinh. - Don-y. CTY TNHH XD-TM VAN PHAT Dta chi: S6 130 Bach Ding, P.4, TP.TV, tinh Trà Vinh, Din thoii 0743.853.3 16 TT TEN VAT TU DVT CACH GHI CHU I Ximäng 1 Xi mang trãng Thai Bao 40kg 190.000 2 Xi mäng tràng Hái Phàng Bao 50kg 3 Xi mãng PCB40 Ha Tiên Bao 50kg 90.000 4 Xi mAng PCB30 Ha Tiên Bao 50kg 5 Xi mäng PCB40 Holcim Bao 50kg 90.000 6 Xi mäng PCB40 ThAng Long Bao 50kg 78.000 7 Xi mäng PCB40 Cam Phá Bao 50kg 76.000 II Cát - Dá — St A Cat 1 Cat yang Trung bInh Jm 180.000 2 Cat yang yang nhuyn m3 3 Cat s 1p B Dá. 1 Dá xanh (Biên Hôa) m 3 1 x 2 510.000 1 2 Dá xanh (Biên Hôa) m3 4 x 6 470.000 C S&t 1 Sat Vit Nam Kg 06 10.300 2 Sat Vit Nam Kg 08 10.300 3 Sat VKS VN dài 11,7m Cay 010 63.000 4 St VKS VN dài 11,7m - Cay 012 97.000 1

UBND TINH TRA VINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM … · 2020. 1. 7. · UBND TINH TRA VINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM LIEN S6 XAY D1)NG - TA! CHINH Dc 1p - Tr do - Hnh

 • Upload
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of UBND TINH TRA VINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM … · 2020. 1. 7. · UBND TINH TRA VINH CQNG...

 • UBND TINH TRA VINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM LIEN S6 XAY D1)NG - TA! CHINH Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

  S& 3/LSXD-TC Trà Vinh, ngày 15 tháng 3 nárn 2016

  CONG BO GiáVt 1iu xay ding và Trang trI ni that trn d!abàn

  thanh pho Tra Vinh va thi tran trung tam cac huyçn, tinh Trà Vinh thing 3 näm 2016

  Can cü Cong van so 251 1/UBND-KTKT ngày 03/9/2008 cüa UBND tinh Trà Vinh veA vic cong b giá Vt 1iu xây d%rng;

  Can cu' Nghj djnh so^ 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cUa ChInh phU ye Quán 1 chi phi clâu tu xây dung;

  Lien S& Xây dmg - Tài chInh cong bo^ giá Vt 1iu xây dirng và Trang trI nôi that trén dja bàn thành phô Trà Vinh và thj trân trung tam các huyn, tinh Trã Vinh tháng 3 näm 2016, nhu sau:

  PHAN I: CIA VAT LIEU xAY DçNG & TRANG TRI NQI THAT TREN DIA BAN THANH PHO TRA VINH THANC 3 NAM 2016

  Don vi tinh.- Don-y. CTY TNHH XD-TM VAN PHAT Dta chi: S6 130 Bach Ding, P.4, TP.TV, tinh Trà Vinh, Din thoii 0743.853.3 16

  TT TEN VAT TU DVT CACH GHI CHU

  I Ximäng 1 Xi mang trãng Thai Bao 40kg 190.000 2 Xi mäng tràng Hái Phàng Bao 50kg 3 Xi mãng PCB40 Ha Tiên Bao 50kg 90.000 4 Xi mAng PCB30 Ha Tiên Bao 50kg 5 Xi mäng PCB40 Holcim Bao 50kg 90.000 6 Xi mäng PCB40 ThAng Long Bao 50kg 78.000 7 Xi mäng PCB40 Cam Phá Bao 50kg 76.000 II Cát - Dá — St A Cat 1 Cat yang Trung bInh Jm 180.000 2 Cat yang yang nhuyn m3 3 Cat s 1p B Dá. 1 Dá xanh (Biên Hôa) m 3 1 x 2 510.000 1 2 Dá xanh (Biên Hôa) m3 4 x 6 470.000 C S&t 1 Sat Vit Nam Kg 06 10.300 2 Sat Vit Nam Kg 08 10.300 3 Sat VKS VN dài 11,7m Cay 010 63.000 4 St VKS VN dài 11,7m - Cay 012 97.000

  1

 • 5 Sat VKS VN dài 11,7m Cay 014 130.000 6 S&t VKS VN dâi 11,7m Cay 016 169.000 7 SãttrönVNdài 11,7m Cay 018 214.000 8 Sat trôn VN dâi 11,7m. Cay 020 267.000 9 S&t trôn VKS VN dài 11,7m Cay 022 326.000 10 S&t trôn VKS VN dâi 11 ,7m Cay 025 III Gach - Ngói A Gach 1 Gchthê loai 1 Vién 4x8x18 1.300 2 Gach the loai thung Viên 4x8x1 8 3 Gach 6ng toi 1 Vin 9x9x20 1.300 4 Gach 6 ng loai thithng Viên 9x9x20 5 Gach 6ng Tuynel Viên 8x8x18

  3000 -

  6 Gach tàu Viên 7 Gach GranIt lát nén M2 40x40 8 Gach GranIt tat câu thang Viên 30x60

  9 Gach men Taicera

  - 1OV/thüng/1m2 25x25 100.000 - IOV/thüng/1m2 25x40 105.000

  10 Gach Thach Anh - 1 1V/Thing (màu nhat) 1T12 3000 290.000 - 11V/Thüng(maudm) mi 3000 - 6V/Thüng (màu nhat) M 40x40 95.000 - 6V/Thüng (màu dm) m2 40x40 - 4V/Thüng (màu dm) m2 60x60 235.000 - 4V/Thng (màu dam) In 60x60

  11 Gach Thach Anh bong king

  - 4V/thüng/1,44m2 (màu nhat) m2 60x60 - 4V/thüng/1 ,44m2 (màu dam) m2 60x60 285.000 - 3V/thüngl1 ,92m2 (màu nhat) m2 80x80 - 3V/thüng/1,92m2 (màu dam) m2 80x80 435.000

  B Ngói

  1 Ngói Dong Nai m2 22 vien/m2 18.000

  2 Up nóc Ding Nai Viên

  3

  IV

  To! lcip Fibrô xi máng Tam 0,9x1,52 77.000

  Thit bj vit tu khác

  1 Bt trét tu&ng ICI Kg Ni that

  2 Bt trét tug ICI Kg Ngoai that 340.000 3 Vôi Kg Vit Nam 19.000 4 Dinh (bInh guan) Kg Vit Nam 20.000 5 Kern We Kg Vit Nam 13.000 6 Kern gai Kg 7 Luâi B40 tráng kern Kg Vit Nam 15.000 8 Btmàu Kg I

 • UUA HA1NIJ VLAL) hA! YEN Dja chi: So 67, Din Mn PhU, K2, P.6, TPTV, tinh Trà Vinh, DT: 0743.862.436

  TT FG I

  TEN VAT TU' DVTJcAcH

  GHI CHU QUY IA DA CO ]

  Ximäng I 1 Xi mäng Thai trang Bao [40kg 2 Xi mAng PC40 Holcim Bao j50kg 3 Xi mäng PC40 Can Tha Bao 50kg 78.000 4 Xi màng PC30 Can Tho Bao 50kg 75.000 II Cat- Sat A Cat 1 Cat yang nhuyn 2 Cat yang to 230.000 3 Cat s lap 80.000 B St 1 S&tVitNam Kg 06 10.300 2 SAt Vit Nam Kg 08 10.300 3 SAt VKS VNdàiII,7m Cay 010 64.000 4 Sat VKS VN dài 11,7m Cay 012 97.000 5 Sat VKS VN dài 11,7m Cay 014 132.000 6 SAt VKS VNdài 11,7m Cay 016 170.000 7 SattrànVNdài 11,7m Cay 018 218.000 8 SAt trôn VN dài 11,7m Cay 020 268.000 9 sAt tràn VKS VN dài 11,7m Cay 1022 10 SAt trôn VKS VN dài 11,7m Cay 1025 Ill Gach - Ngói - Giy A Gach 1 Gch the 1oi thithng Viên 4x8x 18 1.100 2 Gach ông loai thtr&ng Vién 8x8x 18 1.100 B Giiy

  Giây nhám to Th Vit Nam 1.000 1 2 Giây nhám min Th Vit Nam 1.000 C Ngói 1 Ngói Do^ ng Nai Viên 1 22 viên/m2 2 Up nóc Dông Nai Viên IV Thiêt bj vt ti.r khác 1 0 Hoa düc san (bInh thrang) Cái 20x20 12.000 2 0 Hoa düc sAn (dng bánh ü) Cái 20x20 12.000 3 San Mykolor Thüng 51 Ni that 1.300.000 4 San Mykolor chng kim Thing 51 Ngo.i That 770.000 tr& len 5 1 Bt trét Mykolor Bao Ni that 40kgfbao 6 BOt trét Mykolor Bao Ngoi that 315.000 7 Vôi c%lc Kg Vit Nam 3.000 8 A dao Kg Vit Nam 9 Dinh (bInh guan) Kg Vit Nam 18.000 10 1 Bt dá Kg

  Kg 2.000

  11 Btmàu 12 Kern buOc Kg Vit Nam 16.000 13 Lix&i B40 tráng kern K& Vit Nam 20.000 14 Gch granit 40x40 M2 40x40 Lit nn

 • 15 -1 Gach granit nham 40x40 1vien 40x40 T Lát c u thang TOL LiNH MU ZACS 9 SONG (TOL UC)

  TT DO DÀY THI TRUONG SO Kg/rn DON GL'JM GHI CHU

  I Xanh ngQc, xanh riêu, do xm 4Dem 3,55- 3,7 92.000 - 2 Xanh ngc, xanh riêu, dO xm 4,5Dem 3,74 -3,95 92.000 3 Xanh ngoc, xanh riêu, dO xm 4,5Dem 4,05-4,25 130.000 4 DO ti.rai, nâu dAt, lông chut 4Dem 3,55-3,7 124.000 5 DO thai, nâu dAt, lông chut 4,5Dem 3,74-3,95

  4,05-4,25 124.000 130.000 6 DO tiroi, nâu dat, lông chut 4,6Dem

  DO tirai, nâu dAt, lông chut 4,9Dem (BHlOnàm)

  4,3-4,4 140.000

  8 Zac mau phong thuy cong nghç GTech 140.000 S6ngvu6ng 150.000 Song ngói

  DOANH NGHIEP NGUYEN TRINH Da chi: Dithng Nguyen Dáng, TP.TV, tinh Trà Vinh, Din thoai: 0743.840.058 So TT TEN VAT TU DVT

  Q11Y CACH

  CIA CO TI{UE

  GHI CHU

  i ONGINOX CAC LOII I Ong Inox phi 19, day (9d) Cay 2,4kg/c 195.000 2 Ong Inox phi 25, day (9d) Cay 3,2kg/c 256.000 3 Ong Inox phi 32, dy (1,0d) Cay 4,7kg/c 320.000 4 Ong Inox phi 42, day (1,2d) Cay 7,4kg/c 552.000 5 Ong Inox phi 50, day (9d) - Cay 6,6kg/c 559.000 6 Ong Inox 12* 12 dAy (1,0d) Cay 2,1kg/c 161.000 7 Ong Inox 16* 16 dAy (1,2d) Cay 3,1kg/c 243.000 8 Ong Inox 20* 20 day (0,9d) Cay 3,4kg/c 272.000 9 Ong Inox 25* 25 dAy (1,0d) Cay 4,5kg/c 356.000 II THEP HINH CAC LOAI 1 Thép tam CT3 0,7 ii Kg lm* 2m 13.700 2 Thép tam CT3 0,8 ii Kg NT 13.500 3 Thép Mm CT3 0,9 ii Kg NT 17.000 4 Thép Mm CT3 1,2 ii Kg NT 12.700 5 Thép Mm CT3 1,5 Ii Kg NT 15.500 6 Thép Mm CT3 2,0 ii Kg NT 10.800 7 Thép tam CT3 3,0 lip Kg 1,5m* 6m 10.000 8 Xà go Thép cha C son tinh din met c 50x lOOx 0,21i 39.000 9 Xà go Thép chO C son tinh din met c 50x 1500,21i 48.000 10 Xà g6 Thép chfr C son tinh din met c 40x 80x 0,151i 26.000 11 Xà goA Thép cha C son tinh din met C 40x 80x 0,21i - 32.000 12 Xà go Thép chü C met C 50x 1000,21i 38.000 13 Xâ go Thép chfr C met c 40x 80x 0,21i 27.000 14 Thép hp L=6m _____ 15 Thép hp L=6m Cay 50 x I 00 2.01i 290.000 HI SON TINH DI$N, SON DAU I MLakern Hang rào,lan can sat M2 2 Ma kern Thép hmnh các Inai M2 60.000 3 San chng ri (màu do) Thiing 23kg/thüng 475.000

 • 4 Scm chng ri (mãu Xám) Thong 23kg/thüng 545.000 5 San dâu (màu xám) Thüng 20kg'thüng 783.000 6 San dâuç màu xanh) Ming 20kg/thüng 862.000 IV CUAKEODAILOAN

  Hp van g6 >7m2 m2 Loai 1 590.000 1 2 1 Hp van go 7m2 m2 Loai 2 560.000 4 Hp yang go, San TD 7m2 m2 Loai 3 530.000 6 Nhia den, Hp son TD

 • 16 Trn nhra cách nhiêt m2 Khô 25 cm 42.000 17 TrAn thach cao TA 1,2mx2,4mx2mt 115.500 Pháp 18 Tam van Okan (VN) Tam 1,2mx2,4mx2mt 315.000 VN 19 Tam van Okan Tarn 1,2mx2,4mx2mät 415.000 Nhp 20 Cira di lá sách m2 440.000 21 Cüas1ásách8x10 B 710.000 22 CCra di lá sách lOx 12 B 900.000 II Bong gió 1 Khung bong cüa so 800x1.000 Khung Sat vuOng ring 65.000 2 Khung bongcraso 1.000x 1.200 Khung Sätvuôngrng 75.000 3 Khungbongcas Khung Stdçp8x10 55.000 4 Khungbông cira so^ Khung SAt dçp 10x12 1 65.000 III Thiêt bi v.t tu khác 24 GO xé nhóm IV (dü muc) m3 DOi trén 3m 12.300.000 25 Go xé nhóm IV (dU mrc) m3 Dài trén 5m 13.850.000

  G 6 chuyên lam cu du&ng m3 3m-6m 27.000.000 26 Vin épcoffa m 5.000.000 27 Ltr6iB40 Kg 18.500 VN 28 Ty 6 ly Cay 2.000 29 Ty4ly cay 1.300 30 Khung U trn thach cao Cay 4m 23.000 31 Khung V trân thach cao Cay 4m 14.000 32 Ty bAt thach cao Cay 6.000 33 Kern gai K 18.500 VN 34 Tole nhira 1y sang Tam 2mx 1.07m 125.000 35 Vin épDlOmm Tam lmx2m 165.000 36 Van ép DlOmm nt 1,2m x 2.4m 225.000 37 Van ép Dl8mm nt im x 2m 265.000 38 Van ép Dl8rnm nt 1,2m x 2.4m 325.000 39 Thép hp ma kern L=6m Cay 30x 60- D1,71i 200.000 40 Thép hp ma kern L=6m nt 30x 60- D21i 230.000 41 Thép hp ma kern L=6m nt 40x 80 - D1,71i 265.000 42 Thép hp ma kern L=6m nt 40x 80- D21i 310.000 43 Thép hp ma kern L=6m nt 50x 100 - 131,71i 330.000 44 1 Thép hp ma kern L=6m nt 50x 100 - D21i 385.000

  Ong kern 042 cay 1 H4 160.000 Ong kern 060 1 cay i H4 220.000 Ong kern 076 cay 1 H4 280.000 Ong kern 090 cay 1 H4 265.000

  CONGTYTNHHXD-KDGOTRITHANH Dia chi: Nguyn Thi Minh Khai, P.7, TP.TV, tinh Trà Vinh - DT:0743.863.735

  S TT TEN VAT TU DVT QUY GIA BA CO 1

  CACH THUE jGHICHU

  I G các 1oi 1 G6 xC nhórn 4 (dci mtrc) m3 17.000.000 2 G dAu ncii xé (dci mrc) m _________ 18.000.000 3 G dAu giông xé (dci mirc) rn3 10.500.000

  thao lao xé (Nmniic) m3 28.000.000

  EHG8

  chuyên lam cu dumg m3 18.000.000

 • 6 G 05 Camxe dU mrc m3 Dài di.râi

  43.000.000 3m Dài trén

  G05 Came dü muc m3 49.000.000 3m

  Cüa—Khuôn bao g các 10i II Cra panô kmnh, ô carô

  m Khuôn

  2.900.000 (4x10)thaolao 5x10

  8 Khung bao go' Thao lao

  m 300.000 (6x 12) Cira panô kInh thu&ng-Thao

  rn2 1.900.000 lao do cánh (4x8)

  10 Khung bao go' Thao lao

  m 250.000 (5x10) CCra patiO Camxe khung bao Khuôn bao

  11 (5x10),dcánh(4x10),c6 m2 5x10 4.100.000

  kinh dày 51y san PU bOng

  12 Cira Thao lao d6 3x8

  m2 700.000 (khong khung bao) Cra Panô Came d6 cánh

  13 (4x10), cO kInh dày 5 1 san rn2 Khuôn bao

  4.900.000 NU bOng 5x20

  14 Tay vin cu thang (Thao

  III 8x20 750.000 lao)

  15 Tay yin cu thang (Thao

  m 5x10 400.000 lao)

  CONG TY TNHH XAY DUNG PHU€5C LQC Dja chi: SO 99, Din Biên Phü, K8, P.6, TP.TV, tinh Trà Vinh - DT: 0743.865,039 S TT

  ETv T N TT DVT QUY CACH

  GIADA CO TRUE

  GHI CHU

  I CcraNhom — Stit 1 Cira sO nhOm kInh (CO khung bâo v) m2 Dài Loan 1.000.000

  730.000

  2 Cüa s6 s&t kInh (Co khung báov) Ca di nhôm kInh (co khung bão v)

  m2 V3000 680.000 3 m2 Dài Loan 1.000.000 4 Cfxa di st kInh (co khung bão v) m ong 3000 700.000 5 Cira di st kInh (cO khung bão v) m2 Fong 30x60 H Khung bOng st 1 1 Khung bôngcü'asat m2 Sat vuOng 350.000 2 Khung bOng cira sat m2 Sätdçp 14 300.000 3 Khung bôngca sAt in2 SAt dep 16 350.000 4 Khung rào sons sat m2 014 550.000 5 Cüa rào song sat m2 014 600.000 6 Khung rào sons sat m2 016 600.000 7 Ca rào song sat m2 016 650.000 8 Khung lirâi B40 m2 Khung V4 350.000 9 Cüa h.r6i 840 m2 Khung V4 400.000 10 Bong gai sat du ttr&ng rào

  (100x150) m 014 100.000

  11 Bong gai sAt dAu tithng rào (100x150) m 016

  150.000

 • 12 Lan can Inox m 042 700.000 13 Cra di nhôm chia ô có khung báo v m 1.200.000 Dài Loan 14 Cra so nhôm M2 H 700 1.200.000 15 Cra di nhôm kInh M2 H 1000 1.500.000 KInh 10 ly 16 Vách nhôm kInh M2 H6 1000 800.000 17 Cra rào hp 3x6 M2 600.000 18 Khungrào hop 3x6 M2 550.000

  DNTN C1J TRAM HA! LIIQM f)a chi: So 92, Là Hot, Khóm 1, P.5, TP.TV, tinh Trâ Vinh - DT 0743.852,741 so TT TEN ViT TV DVT CACH GHI CHIlI

  I - Cr D.kInh ngçn Dgiá/1 cy 1 Cr tram dài 4,5m Cay 5 - 6 phân 54.000 2 Cu tram dài 4,5m Cay 4,5 - 4,9 phân 48.000 3 Cr tram dài 4,5m Cay 4,0 - 4,4 phân 44.000 4 Cfr tram dài 4,5m Cay 15 - 3,9 phân 40.000 5 Cu tram dài 3,8m Cay 4,2-5 phân 40.000 6 Cir tram dài 3,8m Cay 3,8 - 4,1 phân 34.000 7 Cir tram dài 3,8m Cay 3,5 - 3,7 phân 28.000 8 Cu tram dài 2,8m Cay 5 -7 phân 40.000 9 Cfr tram dâi 2,8m Cay 4,5 - 4,9 phân 1 34.000 10 Cir tram dài 2,8m Cay 4 - 4,4 phân 30.000 11 Cir tram dài 2,8m Cay 3,5 - 3,9 ph an 24.000

  CIlA HANG DIN GIA DUNG TAM QUYEN - Dja chi: S6 66B, Din Mn Phü, K2, P.6, TP.TV, tinh Trà Vinh, DT: 0743.500.568 so TT TEN VJT

  TI! DVT CACH CO' GHI CHIlI_I

  1 B6ngdènH.guang1.2m Bong VN 13.000 2 Bong den H.guang trôn (20-75w) Bong VN 6.000 3 Den Hu'nh quang 0,6m, 220V-16W BO VN 80.000 Den LED

  Den HuS'nh quang 1,2m, 220V- 1 8W B 9^ VN 85.000 Siêu mông LED

  Den HuS'nh quang dôi 2x1,2m,220V-36W

  Bô VN 160.000 Siêu mOng

  6 Den Hu'nh quang dôi am trn 2x 1 ,2m,220V-40W máng parabol BO VN 420.000 Elink

  7 B6 Den H.guang tràn áp trân LFJ) B VN 130.000 Elink 8 B6 Den H.guang trôn áp trAn LED BO VN 180.000 Elink 9 Den tit kim din bong chfr U 20w B6. VN 38.000 Robot 10 Bang keo cách din Cái VN

  VN 5.000 Nano

  11 Câu chi 6ng am tuirng Cái 2.000 Nano 12 Hp ni day 150x150 Cái I VN 12.000 Littal 13 Chi cu dao CuOn VN 3.000 14 Cap d6ng bc 1 ltnm2 m CADIVI 16.500 15 Cap dng bQc 14mm2 m CADIVI 22.000 16 Cap dông bQc 22mm2 m CADIVI 34.500 17 Cap dng trn 25mm2 m CADIVI 38.000 18 Cap dng trn 50mm2 rn CADIVI 70.000

 • 19 Day dngb9c dan 12/10 Cun CADIVI 175.000 20 Day dng bQc dcm 16/10 CuOn CADIVI 330.000 21 Day dông bQc dan 20/10 CuQn CADIVI 485.000

  22 Day d6ng bQc PVC dan 1.5 mm2 Cun CADIVI 260.000

  23 Day d6ng bc PVC dan 2.5 mm2 m CADIVI 4.300

  24 Day dng bQc PVC dan 4.0 mm2 m CADIVI 6.300

  9.300 25 Day dng bQc PVC dan 6.0 mm2 m CADIVI

  26 Qut trãn cánh 1,2m Bo 570.000 Thun Phong

  27 Qut dão CAI VN 280.000 dn

  350.000 LIFAN

  28 Qut treo tu1ng Cái VN 200.000 dEn

  270.000 LIFAN

  29 Cçc tiEp dAt 16 x 2,4m Cay VN 85.000

  30 Kep tiEp dja s&t Cái VN 12.000

  An D 31 Kim thu set L=lm Cái Ma dng 145.000

  32 Cap dng dn set 25mm2 m 4.300

  33 Hcp kiEm tra n6i dAt Bo 20.000 Dü bO

  150.000

  34 MCB 20A Cái

  Cái

  Sunmax

  Sunmax

  38.000

  38.000 35 MCB 30A 2P

  36 MCB 50A 2P Cái Sunmax 115.000

  37 MCB IOOA 1P Cái LS 550.000

  38 MCB 3P- 100A CM LS 650.000

  39 MCB 3P- 150A Cal LS 1.250.000

  j Cong tc dan am tu&ng CM SunMax 6.000

  41 Mt na Cong tAc am ttr&ng Cái SunMax 12.000

  42 Cong tc dOi am tx&ng CM SunMax 12.000

  43 Cong t&c diEu khiEn 2 nai am tu&ng Cal SunMax 12.000

  44 Ongnhra din hi016 m 1.200

  45 Ong nhira din hi 021 m 1.400

  46 Ong nh%ra din hi 027 m 2.000

  47 O cAm dôi hal chAu am tu&ng Sunmax

  CM 42.000

  48 Ong nha cüng PVC hiu Sunmax m 016 4.800

  49 Ong nhra cüng PVC Sunmax m 020 6.300

  5 Ong nhra cüng PVC Sunmax m 025 9.500

  51 Ncpnhra m 2phân 3.000

 • 52 Nçp nhra m 2,5phân 4.600 -

  53 Bang din nhira 200000 CM 10.000

  4 Hp nha dan am ttthng (cong tAc) Cái 4.000

  55 1 Hp nhra CB don am tthng Cái 4.000

  CONG TY TNHH xAY DIVING VtN THANH Da chi: Ap Sa Binh, xã Long Dic, TP.TV, tiiih Trà Vinh, DT: 0743.846.0 17

  TEN ViT TU DVT GIADACO

  I GHICHU TT THIJE (VAT)

  A Betôngnha hat trung

  1 Be tong nhira hat trung C20 ham 1trcng nhira Tan 2.500.000 Cung cap n)i ô TP 5.4

  2 Be tong nhra hat trung C20 ham hrçing nhra Tan 2.120.000 Cung cp ni ô TP 5.2 Be tong nhua ht trung C20 ham Iuqng nhra

  TAn 2.050.000 Cung cap ni ô TP 5.0 B Be tong nhi,ra hat mjn

  1 Be tong nhira hat min C15 ham lung nh%ra TAn 2.900.000 Cung cap nOi ô TP 5.8 Be tong nhi,ra hat min C15 ham luqng nhra Tan 2.550.000 2 iF Cung cAp ni 0

  Be tOng nha hat min C15 ham hung nhra TAn 5.2 TP

  2.420.000 Cung cAp ni O

  C Ccc be tong c& thép düc sAn Ccc BTCT(40*40)crn (bao gôm chi phi ép

  m 22.000.000 CQC và vn chuyn)

  2 Cc BTCT(30*30)cm (bao g6m chi phi ép

  m 18.000.000 _____ coc vi van chuyén) D Phi van clzuyê'n ngoài n3i ô TPTV Tdn 6.000

  CONG TY THEP SeAH VIT NAM Djachi: S6 7, Dr&ng 3A, KCN Biên Hàa II, DOng Nai - DT: 06 13.833.733

  GIADA

  TEN hang hóa, djch vi DVT QUY CO GHI CHU CACH THUE

  (VAT) T Ong thép den (IrOn, vuông, hop) do 11.960

  dày 1.0 mmdên 1.5 mm. Di.r&ng kInh kg tirDN lOdênDN 100

  BS 1387; ASTM 2 Ong thép den (IrOn, vuông, hop) do dày I 6 mindên 1.9 mm. Du&ng kinh kg A53 / A500; JIS 11.960 tÜDN lOdênDN 100 G 3444 / 3452/

  3454; JIS C 8305; 3 Ong thép den (TrOn, vuông, hop) d dày 2.0 mm den 5.4 mm. Du&ng kInh kg

  KS D 3507 / 3562; 11.380

  trDN 10 den DN 100 API 5L/5CT; UL6; ANSI C i Ong thép den (óng trOn, vuOng, hop) d

  dày 5.5 mmdên 6.35 mm. Du?.mgkInh kg 80.1;

  11.610 tirDN lOdCnDN 100

  11.610_ i Ong thép den (ng trOn) do dày 6.35 kg

  10

 • mm, Dir&ng kInh tir DN 10 den DN 100 6 Ong thép den di) dày 3.4 mm dn 8.2 BS1387; ASTM

  mm. Dixäng kInh tr DN 125 den DN kg A53 / A500; JIS 12.190 200 G3444/3452/

  3454; JIS C 8305; 7 Ong thép den di) dày trén 8.2 mm. DringkInh trDN 125 den DN 200 kg KS D 3507/3562; 13.360

  API 5L/5CT; 8 Ong thép !n4 km nhUng nóng di) dày BS 1387; ASTM

  1.6 mm den 1.9 mm. Du&ng kInh tir kg A53 / A500; JIS G 21.290 DN1OdênDN 100

  3454; JIS C 8305; 3444/3452/

  9 Ong thép ma km nhüng nóng di) dày 2.0 mm den 5.4 mm. Dung kInh tü kg KS D 3507 / 3562; 20.120 DN 10 den DN 100 API 5L/5CT;

  UL6; ANSI C 10 Ong thép ma km nhüng nóng di) dày trén 5.4 mm. Du&ng kInh tir DN 10 den kg 80.1; 20.350 DN 100

  ii Ong thép ma kern nhüng nóng do dày BS 1387; ASTM 3.4 mm den 8.2 mm. Drng kinh tir kg A53 / A500; JIS G 20.350 DN 125 den DN 200 3444/3452/

  3454; JIS C 8305; 12 Ong thép ma kern nhüng nóng di) dày trén 8.2 mm. Dträng kInh tir DN 125 kg KS D 3507 / 3562; 20.940

  - dénDN200 API 51J5CT; 13 Ong ton kern (lion, vuOng, hi)p) di) dày BS 1387; ASTM

  1.0 mm den 2.3 mm. Di.r&ng kInh tir kg A500; JIS G 3444 12.300 - DN1O den DN200

  Ghi chii: giao hang tai tinh Trà Vinh

  CONG TY CO PHAN XI MANG DINH CAO (TOPCEMENT) Dja chi: Iâu 3, tOa nhã Song Dà, 14B, K' Dông, P9, Q3, TP. HCM, DT: 0946867687

  So TT TEN VT TUf DVT CACH THUt

  CO GHI CHIJ

  Xi rnäng TOPHOME PCB40 bao 50kg 86.000 Ghi chi!: Giao hang tai Trà Vinh Cüa hang VLXD Kim Chi, du&ng 3/2, M Cam A, TT Câu Ngang, huyn Cu Ngang Cty TNHH XD TM Tan Tan Phát, khóm 3, TI Trà Cu, huyn Trà CO

  CONG TY TNHH MTV CAP - THOAT NIJOC T1NH TRA VINH Dia chi: S 512B Din BiCn PhU, Phii&ng 6, TP Trà Vinh, Tinh Ira Vinh - DT: 0743.840.2 15

  GIADA TEN VT TV QUY CACH DVT CO THUE GHI CHU

  TT (VAT) Dng ho

  150mm 22.63 8.000 Hiu Meter 1 Dng h0^ tir (Co cng xung) CM

  200mm 22.522.500 Hiu Bermad 2 1 Dng M YongXi - Trung Quc 15mm Cái 89.000 Trung Quc

  20mm CM 315.000 Giácü 3 DônghôthauUc

  25mm Cái

  525.000 4 Ding h Barindo 15mm 261.000 Giá cu-

  15mm 374.000 5 Ding h0^ Baylan 50mm Cái 3.05 1.700

  80mm 9.075.000

  11

 • 100mm 9.817.500 15.435.000 200mm

  6 Dng h6 ca Turbo Bar hiu WPII Bermad DN100 (Dông ho ca- Cap B)

  D100 Cái 13.860.000 NTP

  Dng h Kent nha Cal) C 15mm

  15mm Cái 502.200 NTP

  8

  D6ng h6 nixóc 1oi ti-Mt s6 khô hiu B-Meter (Italy); Kern chüc nang dcc và gui km

  D150

  Cái

  22.638.000 Due Hung

  hrgng tong ye trung tam D200 24.600.000

  9 Dong ho thau Helix

  100 mm. CM 4.651.500

  Giá CU

  80 mm 4.731.000 50 mm 3.974.000

  40 mm 2.361.500

  10 Dong ho Zenner Coma 80 mm ,.

  Cai 9.702.000

  100mm 11.204.000

  11 Dong ho Thai Aichi

  15 mm.

  Cai

  367.000 UHM (Dong ho: 15mmk6ml duoi; Tu 20 den 50mmk6m2 duôithau)

  20 mm 970.000 25mm 1.686.000 40 mm 3.996.000

  50 mm. 4.909.000

  12 Day xo&n (Dung barn chi d6ng ho)

  Sal 3.300

  13 Chi vien bm d6ng ho Kg 176.000

  14 Duoi thau dong ho 15 mm

  CM 17.000

  20 mm 23 .000

  15 16Kg ,. 727.700 Bermad

  Dong hoaphrc 0-10 kg

  - CM 179.000 M.sdu

  Ong sat va Phi kin

  16 Ong sat trang kern

  21x1,9mm

  Met

  37.300

  Viçt Nam

  199.700

  27x2,3mm 47.900 34x2,3mm 67.800 42x2,3mm 93.200 49x23mm 107.800 60x2,6mrn 127.100 60x4,Omm 232.800 90x2,9mm

  17 Môi nôi mm gang (Dung cho TConguc)

  110mm

  . Do

  1.518.800

  Wase+HDaI

  6.268.200

  120mm 1.634.300 160 mm 2.244.200 176 mm 2.535.200 225 mm 3.061.900 230 nun 3.407.300 235 mm 3.908.500 285 mm

  18 M6i ni mêm gang(Düng cho 90mm BO 1.501.500 Ha Dt

  12

 • các loai 6ng con 1i) 110mm 1.518.800 1.518.800 114mm

  160 mm 2.244.200 168 mm 200 mm

  2.244.200 Ha Dat 3.061.900

  220 mm 3.061.900 250 mm 4.717.000 300 mm 5.985.300 Ha Dt

  19 VOi thau DL 15mm Cái 48.500 Doài Loan 20 VOi Phao TQ 15mm Cái 526.700 Trung Quoc 21 Phao tr dung 27mm Cái 88.000 Doãi Loan

  22 Të sat

  21 mm

  Cái

  10.900 Viet Nam 27 mm 14.500 34 mm 18.200 42mm 26.600 49mm 42.400 60 mm 66.600 90 mm 166.400

  23 Con thau

  27x21mm

  Cam ,.

  18.200 Viet Nam 34x21mm 20.600 34x27mm 21.800 42x27mm 25.400 42x34mm 26.600 49x27mm 38.700 49x34mm 41.100 49x42mm 43.600 60x27mm 50.800 60x49mm 54.500

  24 Co sat

  21 mm

  Cái

  8.000 Viet Nam 27 mm 10.600 34 mm 30.300 Vit Nam 42 mm 42.400 49 mm 54.500 60 mm 72.600 90 mm 127.800

  25 Khâu n6i 3 ming STK 21 mm

  Cái 24.200 Vit Nam

  27 mm 27.500 34 mm 35.200 Viêt Nam

  26 Kieng At lap ong nhanh 90x27mm ,.

  Cai 26.300 Gia cong

  100x27mm 74.300

  27 Kieng thau lap ong nhanh (Uc)

  80x21mm

  Cái

  31.500 GiácU 80x34mm 31.500 114x2lmm 52.500 U

  84.000 150x2lmm 150x27mm 84.000 150x34mm 300x34mm

  84.000 315.000 "

  28 Khâu nôi sat 21 mm

  CM 6.700 Viêt Nam

  127 mm 8.500 134 10.900

  13

 • 42 mm 18.200 49 mm 20.600 60mm 36.300 90 mm 78.700 Viet Nam

  29 Khâu 2 du rang sAt

  21 mm

  ck

  6.700 Vit Nam 27 mm 7.900 34 mm 12.100 Vi6t N.ff1 42 nim

  ___________ 15.700

  60mm 36.300 90 mm 78.700

  30 Khau 2 dau rang thau

  21mm

  ,. Cai

  19.400 Viet Nam 27mm 22.300 34mm 33.000 42mm 50.800 " 49mm 61.700 60mm 83.900

  31 Khâu 2 dâu rang PE 40mm Cái 10.200 50mm Cái 16.500 60mm Cái 21.700

  32

  Bu lông 14 - 60 Inox (304) 14 - 60

  Cái

  29.000 Vit Nam Bulongl4-8O Inox (304) 14-80 33.900 Bu lông 16-60 Inox (304) 16-60 36.300 Bulôngl6-8O Inox (304) 16-80 42.400

  33 Ong PVC

  21 xl.6mm

  Met

  7.500 B Minh +TT 27x1.8mm 34x2.Omm

  10.700 14.900 B Minh + TT

  42x2.lmm 19.800 49x2.4mm 25.900

  37.800 60x2.8mm 90x5.Omm 105.000 110x5.3mm 138.800 DNai+TT 114x7.Omm 188.400 160x4.Omm 156.100 160x7.7mm 290.400 168x4.3mm 164.300 168x9.Omm 342.900 200x9.6mm 450.700 220x10.8mm 533.600 225x10.8mm 566.500 250x11.9mm 693.100 280 x13.4mm 880.800 DNai+TT 300 xl5mm 1.053.800

  34 Keo din 25g

  Tu'i 4.400 Binh Minh

  50 g 7.600 35 BAng keo tan Cun 7.300 Dâi Loan

  36 Mat bIch PVC (Kern joint)

  60mm

  Cái

  108.900 B Minh +TT 168.800

  168 mm 450.400

  14

 • 220 mm (A 932. 200 It

  250 mm 1.197.600 B Minh + TT

  37 Joint Cao Su o^ng

  90 mm

  Cái

  18.800 TT+Dnai 110 mm 24.100 114 mm 24.100 TT+Dnai 160 mm 36.400 168 mm 41.700 200 mm 64.600 220 mm 67.600 225 mm 68.800 250 min 78.100 280 mm 118.600 315 mm 145.000 TT+Dnai

  38 Khâu rang ngoài PVC

  21 mm.

  Cái

  1.900 B Minh +TT 27 mm 2.800 34 mm 4.400 42 mm 5.900 49 mm 8.800 60 mm 12.900 II

  76 mm, 26.600 It

  90 mm 31.200 114 nun 58.600

  39 Khau n6i PVC

  21 mm.

  Cái

  2.300 B Minh +TT 27 mm 3.100 34 mm 4.500 42 mm 6.500 II

  49 mm 10.500 It

  60 mm 16.000 B Minh +TT 90 mm 33.300 114 mm. 63.000 225 mm - 421.600 II

  40 Khau nôi 3 mieng PVC

  27 mm ,.

  Cai

  6.600

  Viçt Nam

  24.200

  42mm 8.800 49 mm 18.700 60 mm

  41 Co rang trong PVC 21 mm

  Cái 2.900 D.H6aA+TT

  27 mm 4.100 34 mm 6.300

  42 Co rang ngoài PVC 21mm

  Cái 4.100 D.HóaA+TT

  27mm 5.300 34mm 9.100

  43 Nut bit PVC

  21 mm

  Cái

  1.500 B.Minh+TT 27 nun 1.800 34 mm. 3.100 42 mm 4.200 49mm 6.400 60mm 11.100 II

  90mm 26.000 114mm 55.500 BMinh+TT 168mm 261.800

  IWI

 • 200mm 448.400

  44

  21 mm

  Cái

  2.700 B Minh+TT 27 mm 4.000

  6.200 34 mm 42 mm 9.300 49 mm 14.400

  Cotrcxn90°PVC

  60 mm 23.100 76 mm 44.500 90 mm 57.500 114 mm 132.500 168 mm 478.400 220 nun 781.700 280 mm 2.830.100

  45 Co tram 450 (Lai) PVC

  21 mm

  Cal

  2.400 B.Minh+TT 27 mm 3.600 34 mm 5.900 42 mm 8.200 49 mm 12.800 60 mm 19.700 76 mm 38.100 90 mm 44.500 114 mm 93.000 168 mm 357.700 220 mm 576.700 B.Minh+TT

  46 T8P'VC

  21 mm

  Cái

  3.500 B.Minh+TT 27 mm 5.800 34mm 9.300 42 mm 12.300 B.Minh+TT 49 mm 18.500 60 mm 31.500 76 mm 59.900 90 mm 79.100 114111111 161.700 168 mm 643.100 220 mm 1,040,400

  47 TIE PVC giâm

  34x21mm

  Cái

  6.300 B Minh -I- TT 90 x60 mm 63.300 114x60mm 106.600 114x90mm 122.800 168 x60 mm 509.000 B Minh +TT 168 xl 14 mm 414.800 220 x90 nim

  - 923.800 220 xl 14 mm 220x168rnm 1.100.600 280x90mm 6.914.900 280 x168 mm 6.374.300 " 280 x220 mm 6.374.300

  48 M6cPVC 21 mm

  Cái 900 Binh Minh

  27 mm 1.100 114mm 3.900 It ______________

  16

 • 49 Con PVC

  27x21mm -

  Cái

  3.000 B Minh +fl 34x21mm 3.400 34x27mm 3.900 42x21mm 5,000 42x27mm 5,100 B Minh +TT 42x34mm 5.800 49x21mm 7.300 49x27mm 7.300 49 x 34 mm 8.000 49x42mm 8.600 60x21mm 10.200 60 x 27 mm 10.800 B Minh + TT 60x34mm 13.100 60 x 42 mm 12.500 60 x 49 mm 12.800 90 x 42 mm 26.700 90x49mm 27.200 90 x 60 mm 27.300 90x76mm 31.900 1I4x60mm 51.100 114x73mm 62.000 1I4x90mm 59.400 150x90mni 306.900 lSOxlOOmrn 211.000 200xlOOmm 541.300 200xl5Omm 541.300 B Minh +TT 280xl14mm 1.841.000

  50 Khau rang trong PVC

  21 mm

  Cái

  2.100 B Minh +TT 27 mm 2.900 34 mm 4.700 42 mm 6.400 49 mm 9.300 60 mm 14.800 76 mm 25.400 90 nun 32.700 114 mm 54.700

  51 Van 2 chiki PVC 27 min

  Cái 19.800

  Dài Loan 71.500

  34 mm 24.200 60 mm

  52 Khâu n6i gang 168 mm Cái 612.200 Waseco 53 Côngang 168x114mm Cái 2.018.900 Waseco

  54 Co gang 45° F'F 114mm Cái 1.670.100 HaDat 168mm Cal 2.177.200 250mm ca 5.460,800

  55 Co gang 900 FF 220mm Cái 3.7 17.900 Ha Dat 250mm Cái 6.726.700

  56 Bu' ManchonBp

  160 mm 1.787.900 HaDat 168 mm 1.917.300 200 nun 2.807.800 ______________ 250 mm 4.147.600

  17

 • 57

  Van xákhi(D15) 21 mm Cái - 450.100 Ha Dat

  1.752.100

  Van xã khI (1320) 27 mm Cái 550.600 Van xá khI (1325) 34 mm Cái 692.100 Van xá khI (1332) Van xá khI (1340)

  40 mm Cái 876.000 50 mm Cái 1.167.700

  Van xá khi (1350) 60 mm Cái 58 Van 1 chiu thau 34 mm Cái 82.500 Dài Loan

  59 Van I chiu gang

  80 mm

  Cái

  2.223.000

  Ha Dat

  8.524.000

  100 mm 2.973.000 150 mm 5.82 1.000 200 mm

  60 Van 2 chiu thau (Van bi 2 chiêu)

  21 mm

  Cal

  79.000 i'-NTP 34 mm - 309,000 42 mm 508.000 60mm 1.032.000 27 mm 94.000 Ha Dat 34 mm 180.300 42 mm 384.800 49 mm 473.100

  735.700 60mm

  61 Van 2chiu gang (Van côngty chIm BB)

  80 mm Cái 2.521.300 KhôiViét 100 mm 2.801.500 150 mm 4.935.900 200 mm 9.189.500 250 mm 14.352.800

  Van 2 chiu D60 BB

  300 mm

  60mm

  20.404.200

  2.0 16.600 Van 2 chi 6u D60 BB - Ha Dat

  Mt bIch PE D60 BU(D63)+Joint

  60mm Cái 640.100

  62 Mt bIch gang D60 BU(D63)+Joint

  60mm Cái 640.100

  Mt bIch PVC D60 (Kèm Joint)

  60mm Cái 108.900

  Bulonglnoxl6x80 - 16x80 BO 42.400

  63 Van 2 chiu gang (Van cng ty chIm BB)

  80mm Cái 2.511.000 Ha Dat 100mm Cái 2.761.600 150mm Cái 4.248.100 200mm Cái 6.803.000 250mm Cái 14.010.200

  64 Van cng ty chIm Malaysia 250mm Cái 73.053.800 NTP - 65 Van gang 2 chiu Han Qu6c 200mm Cái 5.382.300 Waseco

  Van bi khoá ding 15 mm CE 103 .000 Malaysia 66 Khoá van tir 15 mm CE 54.000

  67 Van goc(V.lchiéuBVl5- ENV-MF)

  27mm CE 156.100 KV

  68 Van góc lien hqp có van 1 chi&u - 27mm Cái 154.600 KV

  69 Van góc lien hcip 02 chiu 27 mm Cái 140.100 KV

  18

 • Vangóc lien hccp không van 1 27mm Cái 205.700 ' - NTP

  70 Van óc lien hqp không Co van chieu D15

  27mm CM 134.300 Minh Hôa

  71 1 chiuDN15 Cái 134 300 Ha Dat 72 Van cóc 3/4"- Ha Dat 27mm CM 84.700 UHM Van cóc löi na 3/4" D25

  Van I chiu gang (Van cong 200mni Cái 44.968.100 VUCICO 74

  75 AVK) NA p clwp van gang Dl50 150mm

  CE 520.300 394.000

  HaDt_ Giá Cu

  76 Mat bit +Dai FE 90mm CM Cái 35.000 Gia con

  77 HQp dong ho 90 x 3,0mm M& 1.039.500 Bâo Gia

  7 8 Ong Inox 304 -

  114x 3,0mm 1.155.000 __

  90 mm 4 41.700 âo Gia 79 Mc bich rong IflOX U' ri 14mm ( 578.400

  90 mm L 605.000 BâoGia 80 Mc bIch dc Inox 304 114mm

  al 665.500 I

  D kh&i thiy ai

  cho O^ng FE - Rang trong hoc 81 Dai khâi thUy PE D32 (Dung 27 BO 72.000 KV + UHM

  rang ngoài -4 bulon Inox) Dai khâi thüy PVC hoc PP

  82 D42 (Rang trong hoc rang 27 BO 84.700 KV + UHM ngoài -4 bulon Inox) Dai kh&i thüy PVC hoc PP 27 115.000

  83 D49(Rang trong hoc rang BO 115.000

  KV + UHM34 ngoãi -4 bulon Inox)

  Dai khôi thUy PVC hoc PP 84 D50 (Rang trong hoc rang 27 BO 115.000 KV + UHM

  ngoài - 4 bulon Inox) Dai khâi thüy PVC hoc PP 27 132.500

  85 D60 (Rang trong hoc rang BO 135 000 KV + UHM ngoài -4 bulon Inox)

  Dai khOi thüy PP D63 (Dàng 86 cho ông PE - Rang trong hoc 27 BO 132.500 KV + UHM

  rang ngoài -4 bulon Inox) 87 1 Van khâith1yD16Ox63 - 160x63mni CM 3.856.500 NTP

  Dai khâi thUy PVC hoc PP 27 145.200 - 88 D73 -76 (Rang trong hoc rang 34 - BO 151.300 KV + UHM ____ ngoài -4 bulon Inox) 42 - 157.300 - Dai khâi thüy PVC hoAc PP 27 169.400

  49 193.600

  89 D90(Rang trong hoc rang - B - 18 1.500 KV + UHM ngoai -4 bulon Inox) 181.500

  EDaikh___

  49 181.500 20F 187.600

  00

  üy PVC hoc PP 27 187.600 90 trong hoc rAng B -193.600KV +lon Inox) 42 193.6 M

  60 2 uy PVC hoäc PP 27 B 254.100 KV + UHM

  9

  19

 • 92

  93

  _____

  D140..160..168(Rangtrong 34 hoac rang ngoâi -4 bulon Inox) 42

  254.100

  60 260.200

  Dal khâi thü oacPp y PVC h

  - 260.200

  20 278,300

  27 fl 321.900 D200 -220(RAng tronghoc 42

  321.900 321.900 rAng ngoài - 4 bulon Inox) 49 335.200

  _______________________ 60 Dai khôi thüy PVC hoc pp

  335.200

  34 B D250 -280 (Rang trong hoc 9 810.700 rang ngoãi - 4 bulon Inox)

  ___

  KV+UFjM

  KV + UHM

  Ong HDPE _____________

  94 Ong HDPE D20 2.0 mm P Met 6.800 __________ KV + DNai 2.3 7.700 -11

  95 Ong HDPE D2S 2.0 mm

  Met 11.800 KV+DNai

  2.3 nun 14.100 3.0 mm 16.600

  96 Ong HDPE D32 2.4 mm ____

  Met 19.400 KV + DNai

  3.0 111111 22.700 " 97 Ong HDPE D34 3.8 mm Met 27.300 KV + DNai 98 Ong HDPE D40

  2.4 mm Met

  24.200 KV + DNai 3.7 mm 35.100

  99 Ong HDPE D50 3.0 mm

  Met 37.200 KV+DNai

  3.7 mm 44.700 4,6 mm 54.600

  100 Ong HDPE D63 3.8 mm

  Met 59.400 KV + DNai

  4.7 mm 72.100 5.8 mm 85.900

  101 OngHDPED7S 4,5 'pin Met

  ______

  84.800 KV + DNai

  6 .8mm 122.000 ____________

  102 Ong HDPE D90 5.4 mm Met

  120.300 KV+DNai

  8.2 mm 174.600

  103 Ong HDPE D11O 6.6 mm Met

  182.300 KV + DNai 10mm 263.000

  OngHDPED125 On HDPE D250

  Khâu rang ngoài Mg HDPE (mt S ông PE, mot dM1 rang ngoãi)

  6.0 mm 18.4 mm 20x20

  Met Met

  Cal

  188200 1.036.900

  12.600

  KV DNai KV + DNai KV+UHM -

  104 105

  106

  20x25 12.600 19.400 2520

  19.400 24.400 24.400

  101.000 101.000 101.000 109.400 111.200 712.400

  19.400 "

  KV+UHM

  25x25 25x34 32 x 25 32 x 32 40x25 40x32 40x42 50x50 63x63 90x90

  20

 • 107 Khâu rang trong éng HOPE (mOt dAu 6ng PE, mot dAu rAng trong)

  20x20

  .. Cai

  19.100 KV+UHM 20x25 19.100 25 x 20 22.400 25 x 25 22.400 25 x 32 22.400 32 x 25 34.000 32x32 34.000 KV+UHM 50x50 142.500 63x63 L 199.000 90x90 753.900

  108 Khâu nM Ong HDPE

  20 x 20

  Ca, i

  Cái

  25.300 KV + UHM 25x25 31.600 32 x 32 42.700 40 x 40 138.900 50x50 150.000 KV+UHM 63 x 63 200.700 90x90 25x20 31.600

  874.600 KV+UHM

  109 Khau not giam ong HOPE

  (Con HDPE)

  32x20 47.400 32x25 120.000 40x32 221.200 KV+UHM 50x25 186.500 50 x 32 192.600 0 x 40 243.300

  63 x 32 252.800 63 x 40 263.800 63 x 50 263.800 90x63 1.055.600 KV+UHM

  110 Con rang trong ngoài PE

  49x27mm

  Cái

  8,700 KV+UHM 49 x 34mm 8.700 49 x 42mm 8.700 60 x 34mm 18.400 60x49mm 18.400 KV+UHM

  111 ChctTe&gHDPE

  20 x 20

  CA

  43.900 KV + UHM 25x25 65.900 32x32 73.100 40x40 281.900 50 x 50 298.400 63 x 63 447.800 90x90 1.425.000

  112 ChUTêgiâm&gHDPE

  25 x 20

  Cái

  ________

  47.400 KV + UHM 32x20 63.200 32x25 63.200 40x32 315.900 50x32 315.900 50x40 347.600 63 x 50 347.600

  113 ChU Té rang trong 6ng HOPE (hai dAu ni £g PE, mot du rAng irong)

  20 x 20 CM

  52.000 KV + UHM 20 x 25 65.900 25x20 65.900

  21

 • 25x25 65.900

  32 x 25 72.000 32x32 75.600 40x40 189.100 50x50 261.400 KV+UHM 63x63 381.400 90x90 1.298.300

  114 Chit Té rang ngoâi 06 ng HDPE (hai du n6i 6ng PE, mt dâu rang ngoài)

  20x20

  Cal

  61.100 KV+UHM 20 x 25 72.600 25x20 72.600 25 x 25 72.600 25 x 32 78.700 32 x 25 78.700 32 x 32 84.700 40x40 198.400 50 x 50 278,300 63 x 63 423.500 90x90 1.361.600 KV+UHM

  115 Co90° 'Ong HDPE

  20x20

  Cái

  31.500 KV+UHM 25x25 34,800 32x32 49900 40x40 207.400 50x50 245.800 63 x 63 278.800 90 x 90 1.234.900

  116 Co90orAntrongôngHDPE (mçt dau no' ong PE, mQt dau rang trong)

  20 x 20

  Cai

  24.900 KV + UHM 20x25 24.900 25 x 20 26.500 25 x 25 26.600 KV + UHM 25x32 31.500 32 x 25 31.500 32x32 33,900 40x40 147.000 50x50 165.900 KV+UHM 63x63 248.800 90x90 1.298.300 KV+UHM

  117 Co 900 ran noãi 6ng HDPE (mOt dâu nôi ong PE, mOt ctâu rang ngoãi)

  20 x 20

  CM

  24.900 KV + UHM 20x25 24.900 25x20 26.500 25 x 25 - 26.600 25 x 32 31.500 32 x 25 31.500 32x32 33.900 40x40 147.000 50x50 165.900 63 x 63 248.800 90x90 1.298.300

  118 Nüt bit 6ngHDPE 20

  Cal 14.500 KV + UHM

  25 18.300 32 30.0001

  22

 • 40 I 103 800 50 112.800 63 119.400 90 712.400

  CONG TV CO PHAN CONG NGHIP VINH T11NG Da chi: Tang M, cao ôc IPC, 1489 Nguyn Van Linh, Q7, TP.HÔ Chi Minh DT: (84.8) 377 61 888 —377 63 888

  So TT en hang boa, djch vi DVT QUY CACH GIA DA CO THUlk

  Gill,

  Trn 1101 Vinh Tir&ng (không bao gm nhãn cOng 1 dot) 1 TrAnniWnhTuôngSMARTL1NE, M2 610xl210mm 152.667 tam thch cao trang tri Vinh tuong 2 Tr.n nôi VTnh Tu&ng TOPLINE tam

  trn nhôm SKYMETAL. H kig M2 316.615 Vinh Tithng TOPL1NE và tam trân nhôm Skymetal

  3 Trn ni VTnh Tix&ng TOPLINE, tam thch cao trang trI VTnh Ti.thng (tam thch cao chong am Gyproc M2 61 Ox 1210 mm

  162.428

  9mm phü PVC) 4 IrAn nôi Vinh Tu&ng TOPLINE,

  tarn Duraflex trang tri Vinh Tuäng M2 135.713 (tam Duraflex day 3.5mm in hoa van 610x1210 mm

  noi) 5 TrAn ni Vinh Ttr&ng FineLine, tAm

  thich cao trang trI Vinh Tthng (tam M2 thach cao tieu chuan Gyproc 9mm 61Ox1210 mm 138.214

  phü PVC) TrAn chIm Vinh Ttr&ng (không bao gm nhân Ong lap dt) 1 TrAn chIm Vinh Ti.r&ng OMEGA:

  tam thch cao Gyproc tiêu chuân M2 180.054 12.7 mm

  2 Trân chim phang Vinh Tuxng BASI: 01 tam thch cao Gyproc tiêu chuân M2 151.879 12.7 mm

  3 Trân chIm phang V-inh Ttr&ng BASI: 01 tam thch cao Gyproc tiêu chuân M2 130.792 9mm

  4 TrAn chIm phang Vinh Ttr&ng ALPHA: 01 tam thach cao Gyproc M2 119.664 tiêu chuân 9 mm

  5 TrAn chIm ph&ng Vinh Tuing ALPHA: 01 tam thch cao Gyproc M2 138.711 tiêu chuân 9 mm chong am

  6 TrAn chIm ph.ng Vinh Tu&ng TIPHA: 01 tam thch cao Gyproc M2 112.884 tiêu chuân 9 mm

  Vách nn Vinh Ttr&ng (không bao gm nhan cong lip dt) 1 I Vách ngán Chông Cháy 60 phüt - I M2 I I 3 53.263

  23

 • Vinh Tuäng V-WALL (tam thch cao Gyproc chMg chIy 15.8 mm

  01 lOp) 2 Vách ngàn Vinh Tu&ng V-WALL

  75/76 (txn thach cao Gyproc 12.7 M2 266.708 mm m6in4tOl lOp) 1

  Ghi chü: Ap ding trén dja bin tlnh Trà Vinh

  CN CTY TNHH XDCT HUNG VUtYNG - NHA MAY BE TONG HUNG VIkING Khu IV - Tuyêñ CN c6 Chien - Vinh Long - Tel: 070.2471481 -Fax; 070.3964353 s6 TT

  LOI ONG CONG (DAI TIlT I - 4m)

  DON GIA CONG (d/md) GIA JOINT (dlcái) VIA HE H10-X60 (ci)

  1130-111(80 711._ ____

  1 C6ng lytaniO300 297.600 300.000 314.000 81.100 26.300 2 CMglytâm0400 357.500 366.000 391.100 104.700 35.100 3 Cóng ly thin 0500 466.900 480.100 542.000 124.400 41.200 4 C6ng ly thin 0600 512.600 545.400 614.000 143.400 48.200 5 Cóng ly tam 0700 693.600 748.700 782.700 159.800 64.900 6 C6ng ly tam 0800 810.800 904.800 936.700 175.600 73.300 7 Cng lytám 01000 1.205.200 1.333.500 1.431.300 242.600 90.700 S Cóng ly tam 01200 2.030.200 2.257.600 2.367.500 330.200 108.700 9 Cóng lytfim 01500 2.608.500 3.046.1001 3.299,900 409.800 133.600 10 C6ng lytâm 01800 3.515.500 4.164.800 4.727.600 519.700 154.700 11 C6ng ly tam 02000 4.054.000 4.73 1.100 5.386.300 572.400 166.900 12 C6ng rung op 0300 266.300 269.700 282.700 69.100 22.900 13 Cng rung Op 0400 324.500 335.000 354.400 83.700 30.500 14 C6ng rung Op 0500 422.600 436.200 492.800 101.800 35.800 15 C6ng rung Op 0600 478.600 516.400 568.500 114.000 41.900 16 C6ng rung Op 0700 628.800 697.800 726.900 120.8001 56.400 17 COng rung Op 0800 731.900 828.800 868,600 130.0001 63.700 18 COng rung Op 0900 951.000 1.059.600 1.156.000 160.400 70.700 19 C6ng rung epOl000 1.139.800 1.237.800 1.312.100 191.000 78.900 20 COng rung Op 01200 1.774.200 2.027.000 2.116.700 256.100 94.500 21 COng rung Op 01500 2.362.500 2.744.800 3.004.300 318.000 116.200 22" COngrungOpol800 3.151.600 3.715.100 4.212.000 401.600 134.500 23 6p o2000 3.658.500 4.236.0001 4.831.800 1 446.900 145.100 Ghi chü: + Giá trên chwa bao ;ôm thud V.A. T;

  + Giá Sn da bao gOm chi phi v4n chuyin din chán cong trInh Ithu iqrc TP. TM Vinh ('dwôflg von chuyên thu4n tin vii cho phép xe tái 25 tAn vàq).

  NHVA DU'ONG DONG THUNG SHELL SINGAPORE 60/70 CONG TY TNHH THU'ONG M41-SAN XUAT-DjCH VIJ TIN THJNH Dja ehi: 102H, Nguy&i Xuân Khoât, P.Tân Thânh, Q,Tân Phü, TP.HCM - DT: 0862.678.195 s A

  TEN ViLT TI)' DVT GIA 10% VAT

  GHL CHU TT ng) 01 Nhva thr?m.g thing Shell singapore 60/70 Tan 15.400.000

  Nhya thr&ng xállông ADC0, 60/70 hoc Tin Gj hàn 02 Puma 60/70 tIfl XC t41

  03 Nhü Prong dóng thing Colas R65 (CRS-1) 1 Yarn--, 11.400.000 thành pM

  04 1 NhU Prong dóng thüng Colas SS60 (CSS- 1) TAn 11.700.000 Tr' Vinh

  24

 • CONG TY TNHH MTV Xây dy.ng Thu'ong mi Minh Thành Dja chi: khóm 2, thj trân Can Long, huyn Càng Lona

  TT TEN VT TV tDVT QUY CACH GIA DA cO THUEAT) GHI CHU

  1 Gachbetong xirnang Vién 40x80x180 1.200 Giá ban ti _nmsanxuât 2

  _ Gach b6 t6ng ximäng Vien ]

  _

  _80x80x 180 1.400 Da chi san xuât: Ap Go Tin, xã Nhj Long Phü, huyn Càng Long DT: 0743.567375- 0918023959

  CONG TY TNHH MTV KHOA HQC CONG NGHk BE TONG NHE HIBICO Dja chi: Tang trot, tOa nhà so 12, L Thi.thng Kiit, phi.r&ng 01, Tp.Cao Lânh, Dng Tháp. DT: 0673.851,976; Fax: 0673.874.959 so QUYCACH SAN QUYCACH DON VI FX)NGIA

  GHICHU IT PHAM TINH (VND)

  Gach We bêtOng 80x200x600 mm I bçfl HIDICO- 100x200x600 mm m3 1.600.000

  CLC(s) 150x200x600mm Kholugng

  2 Gach bl6c bêtông 100x200x600 mm 800kt b9t 141DICO- 200x200x600mm m3 1.500.000 CLC(h)

  3 Va Xây HIDICO- 50kgfbao kg 175.000 Xây tung BIN 10:4-5

  kg/m2 Ghi c/ia: Giao hang tai nhà may; Phi Vfl chuyn deAn cong trInh tai trung tam TP. Trà Vinh là 200.000 dOn g/m3.

  CONG TY TNHH THANH GIAO Dja chi: S34-1 Sky Garden Phü M Hixng, phithng Tan Phong, Q.7, TP.HCM Dinthoii:0854.101.791 - Fax: 0854.101.792 SIT TEN VAT flY DVT QUY CACH GIA CHUA THUE

  Carboncor Asphalt Td;- 25kglbao 3.83 0.000 Giá trên dã baogdm chi phi van chuyé'n dn kho cia khách hang trong ni thành TPTV, hang giaotrênxecaa ben bán.Ngoài diadiemtrênmOi KmtInh them 3.000dOng/tán

  CONG TY NS TNHH BLUESCOPE LYSAGHT VIET NAM Dja chi so 95-97-99 VO V.n Tan, P Tan An, Q Ninh Kiu, TP Can Tha Diên thQai: 07103.839.461- Fax: 07103.839.497 so TT TEN VT UY DVT

  Gid dd c6 thue^ Tiêuchun VAT 10% k~ thuAt

  XàgO, thanh giân, vi kèo thép ma hcip kim nhOm kern ci.rOng d cao - BLUESCOPE LYSAGHT

  1 Lysaght Smartruss C4048, dày 0,53mm Zincalume AZ15 0 TCT, (Be dày sau ma 0,53mm) (Bão m 16.055 g/m2; G550 Mpa hành20näm)

  2 Lysaght Smartruss C4060, dày 0,65mm Zincalume AZ150 TCT, (Be dày sau ma 0,65mm) (Báo m 22.754 g/m2; G550 Mpa hành2OnAm) I

  25

 • 3 Lysaght Smartruss C4075, dày 0,75mm Zincalume AZ1 50 TCT, (Be'dày sau ma 0,8mm) (Bâo m 28.067 g/m2; G550 Mpa - hành 20 näm)

  4 Lysaght Smartruss C7560, dày 0,65mm Zincalume AZ15O TCT, (Be^ dày sau ma 0,65mm) (Bâo m 51.975 g/rn2; G550 Mpa - hãnh 20 11am)

  5 Lysaght Smartruss C7575, dày 0,8mm Zincalume AZ150 TC'T', (B dày sau ma 0,8mm) (Bão m 64.218 gIm2; G550 Mpa - hành 20 näm)

  6 Lysaght Smartruss C7510, dày 1,05mm Zincalume AZ150 TCT, (Be^ dày sau ma 1,05mm) (Bão m 74.960 g/m2; 0550 Mpa hành2Onäm)

  7 Lysaght Smartruss C10075, dày 0,8mm Zincalume AZ15O TCT, (Be dày sau ma 0.8mm) (Bâo m 84.662 g/m2; G550 Mpa - hành 20 nám)

  8 Lysaght Smartruss ClOOlO, dày Zincalume AZ 150 1,05mm TCT, (Be dày sau ma 1,05mm) m 98.868 On 0550 Mpa - (Báo hành 20 näm) _______

  Thann rui dat !BLUESCOPEt AGNT 9 Lysaght Smartruss TS4048, dày Zincalume AZ 150

  0,53mm TCT, (Be"dày sau ma 0,53mm) m 38.577 g/m2; G550 Mpa (Bào hành 20 näm)

  10 Lysaght Smartruss TS4060, dày Zincalume AZI5O 0,65mm TCT, (Be dày sau ma 0,65mm) m 49.088 g/m2; 0550 Mpa (Bâo hành 20 näm)

  Ii Lysaght Smartruss TS6 148, dày Zincalume AZ 150 0,53mm TCT, (Be dày sau ma 0,53mm) m 49.896 g/rn2; 0550 Mpa - (Bào hành 20 nãm)

  12 Lysaght Smartruss TS6175, dày 0,8mm Zincalume AZ 150 TCT, (Be dày sau ma 0,8mm) (Báo m 76.577 g/1112; G550 Mpa hành 20 nàm)

  13 Lysaght Smartruss TS61 10, dày Zincalume AZ 150 1.05mm TCT, (Be dày sau ma 1,05mm) m 89.513 g/m2; 0550 Mpa (Bãohành 20 115m)

  Ph Iaiit1t 14 VIt lien kt ITW BTEK 12-14x20 con 1.559 15 Vit lien kt TRUSSTITE ( d6mm) con 4.666 16 Bulon dan M12 và ty rang 8.8-M 12x con 18.341

  150mm, 2 long den, 2 tan. 17 Bulon dan M12 và ty rang 8.8-MI 2x con 23.989

  200mm, 2 long den, 2 tan. 18 Bat lien kt dinh kèo ma nhôm kem, cái 12.128

  day 1.0mm - BM3 19 Bat lien kt kèo và wall plate ma kern, cai 14.553

  day 1.9mm-BM1 20 Thanh valley rafter U40/U6 1, ma nhôm 6m 331.254 - kern, day 0.75mm, Xanh-AZ 150 21 Thanh valley rafter U40/U6 1, ma nhôm 6m 215.523 - kern, da' 0.53mm, Xanh-AZ 150 22 Ming xôi thung lung, Apex, dày 6m 541.926 0.46mmAPT, khô 300mm, màu Sydney

  26

 • - White lioc Phocnic Red 23 Máng xM thung lung, thép Zincalume, 6m 340.263

  khô 300mm 24 Thanh giAng mái khô SOmm,ma nhôm 50m 843.150

  Um, dày 0.75mm, Xanh- AZ15O 1 HE GIAN TI-JEP SMARTRUSS - BLUESCOPE LYSAGHT CHO MAI NGOI 25 - Vt tu h vi kèo thép 2 lap, (Bão hành

  20 näm) chua tInh cong lAp dt m 520.300 Ngói,dan giá tInh trên m2 mái

  26 - Vt tix h vi kèo thép 3 1cp, (Bão hành 20 nAm) chua tInh cOng lAp dt m2 568.700 Ngói,dn giá tInh trên m2 mái

  HGIAN THEP SMARTRUSS - BLUESCOPE LYSAGHT CHO MA! DO BE TONG 27 - Vt tix h vi kèo thép mái be tOng,

  (Bão hãnh 20 nAm) chua tInh cong 1p m2 363.000 dt Ngói, don giá tInh trén m2 mái

  FIMAN TFIEP SMARTRUSS - BLUESCOPE LYSAGHT CHO MA! LOP TON 28

  1 (Bào hành 20 nAm) chua tInh cOng lap

  m2 423.500 1 dt Ton

  Kingth6p,X&g6 thép kh*u4G J.., 40 cao Lysaght ZIüc Hi, Ten 29 C & Z 10012, dày 1,2mm, trQng hrng m 82.352 Zinc Hi Ten - 2,10kg/rn 75g/m2; G450Mpa 30

  IC&ZI0015,dAyl,5mm,trgngltrqng m 97.829

  Zinc Hi Ten 2,58kg/rn __ 275g/M2; 450Mpa

  31 C & Z 10019,dày 1,9mrn,tr9nghrclng m 122.315

  Zinc HiTen - 3,25kg/rn 275g/m2; 450Mpa 32 C & Z 15012, dày 1,2rnm,trçng lircrng

  m 112.959 Zinc Hi Ten

  2,89kg/rn 275g/m2; 450Mpa 33 C & Z 15015, dày 1,5mm, trQng luçing

  m 134.096 Zinc Hi Ten

  - 3,54kg/rn 275g/M2; 450Mpa 34 C & Z 15019, dày 1,9mm, trQng hrqng

  m 167.822 Zinc Hi Ten

  4,46kg/rn 275 M2; 450Mpa 35 C & Z 20015, dày 1,5mm, trçng lucing

  m 170.478 Zinc Hi Ten

  4,44kg/rn 275g/m2; 450Mpa 36 C & Z 20019, dày 1,9mm, trQng hrcmg

  rn 213.213 Zinc Hi Ten

  - 5,68kg/rn 275g/m2; 450Mpa 37 C & Z 20024, dày 2,4mm, tr9ng luçmg

  In 267.036 Zinc Hi Ten

  - 7,15kg/rn 275g/m2; 450Mpa 38 C & Z 25019, dày 1,9mm, trQng hrqng

  m 241.626 Zinc Hi Ten - 6,35kg/rn m

  _ 302.726

  275g/m2; 450Mpa Zinc Hi Ten 39 C & Z 25024, dày 2,4mm, trQng lucmg

  8,0kg/rn 275g1rn2;450Mpa 40 C & Z 30024, dày 2,4mm, trQng Iucing

  m 373.874 Zinc Hi Ten

  9,84kg/rn 275g/m2; 450Mpa 41 C & Z 30030, dày 3.0mm, tr9ng lucing

  rn 460.152 Zinc Hi Ten

  9,84kg/rn 275g/m2; 450Mpa 42 C & Z 40024, dày 2,4mm, trQng ltrqng

  m 462.672 Zinc Hi Ten

  - 9,84kg/m 275g1m2; 45OMpa 43 C & Z 40030, dày 3.0mm, trQng hrcrng

  m 569.451 Zinc Hi Ten

  - 9,84kg/rn 275g/m2; 450Mpa 44 Thanh ging xà g6 51x28x1,5mm (chua 1 m 1 59.136 1 Zinc Hi Ten

  27

 • - tInh bulông) 45 Bulông cho xà g6 M12 - G4.6 bô 3.777 Tam ip Gau Trang 46 Tam lcxp Gâu Trang dày 0.47mm - ma Thép Zincalume

  nhôm kern 150g/m2, Zincalume AZ15O, m 217.487 AZ150; kh khô 1000mm (B ão hành 20 nãm) 1000mm

  47 Tam 1çp Gu TrAng dày 0.44mm - ma Thép Zincalume nhôm kern 150g1m2, Zincalume AZ150, rn2 203.396 AZI50; kh khô 1000mm (Bão hành 20 nãm) 1000mm

  48 Tam lap Gâu Tr&ng dày 0.40mm - ma Thép Zincalumc nhôrn kCm 150g/m2, Zincalume AZ 150, rn2 188.843 AZ150; kh khô 1000mm (Bào hành 20 näm) 1000mm

  Tam lo'p1anh ma. màu 49 Tam Icp lanh ma màu dày 0.43mm - Thép Colorbond,

  (Bão hânh 10 näm) rn2 252.830 AZ 150; khô rng hthi dung 1m

  50 Tam lcip lanh ma màu dày 0.48mm - Thép Colorbond, (Bão hành 10 näm) m2 273.504 AZ 150; khô rông

  ______________ h€ru_dung_Im XàG Gu Trng TS96 51 Xà go Gu Trang TS96 - Zincalume,

  75.422 Thép Zincalume

  dàyo.65mmTCT AZ150; 0550 Mpa 52 Xà g6 Gu Trâng TS96 - Zincalume,

  93 209 Thép Zincalume - dày 0.8OmmTCT 1 AZ 150; 0550 Mpa

  53 Xà g6 Gu Trng TS96 - Zincalume, 108.801

  Thép Zincalume dày 1.05mmTCT m AZ 150; G550Mpa

  Ton LYSAGHT KLIP-LOK 54 Ton Ianh Lysaght Klip-lok 406mm, 3 Thép Zincalume,

  song, chiu cao song 4 1mm, thép m2 264.842 AZ 150; 0550, khO

  Zincalume AZ 150, dày 0.45mm, lien n)ng h&u d%Ing - két bang dai KL65 406mm 55 Ton lanh màu Lysaght Klip-lok 406mm, Thép Clean

  3 song, chiu cao song 41mm, thép COLORBOND Clean ColorbondXRW AZI5O , dày m2 347.771 XRW AZ150; 0.48mm, lien kêt bang dai KL65 0550, khô rng

  h&u diing 406 mm Ton LYSAGHT TRIMDEK OPTIMA - rng 1015mm 56 LYSAGHT TRIMDEK Thép Zincalume,

  0.45mmTCTxlO15mm-Zincalume- 2 m 216.216 AZ150; G550, khô

  G550AZ150 rung hfru dung 1015mm

  57 TRIMDEK 0.43mmAPTx1015mm- Thép Apex, AZ APEX-G550AZ100 2 m 263.571

  100; 0550, khô - rung huu ding 1015mm

  58 LYSAGHT TRIMDEK Thép Clean 0.48mmAPTx 1015mm- COLORBOND COLORBONDXRW-G550AZ150 m2 285.632 XRW AZ150;

  G550, kh rông Mu_ dung _1015min

  ii Icy LYSAGHT MULTICLAD - rng 1110mm (Chi dàng cho vách) 28

 • 59 LYSAGHT MULTICLAD 0.40mm Thép Zincalume, TCTx1 1 10mm-Zincalume-G550AZ150 2 m 179.949

  AZI50; 0550, khô rung hU'u d%ing 1110mm

  60 LYSAGHT MULTICLAD Thép Clean 0.43mmAPTxl 110mm- COLORBOND COLORBONDXRW-G550AZ150 m2 241.280 XRW AZ150;

  G550, khô rng hthld%lnglllOmm

  Phki kiin cüa Ton LYSAGHT KLIP-LOK 61 Dai kV ma kern KL65 Cái 9.471 62 VIt gn dai KLIP-LOK vâo xà thép Cái 832

  No. 10-24x22mm 5mm

  64 VIt gu.n rni ni KLIP-LOK vào xà thép Cái 3.110 No. 12-14x68mm

 • CN CONG TV CP L.Q JOTON TA! CAN THO Dja chi: KV Thnh M9, P.Thuäng Thanh, Qun Cái RAng,Tp.dn Thcx DT: 07103.765.108 - 07103.527.096 - 0939.958.531 Ten san phm Thu chuAn DVT Don Quy cách

  giálkg Son ngoi that San nude ngoi that— JOTON ® TCCSEX17:2014/LQJT Kg 178.241 Thüng AROMA 18L/21,6kg San nude ngoai thAt JOTON ® TCCS7I:2009/LQJT Kg 142.222 Thüng JONY 18L/21,6kg Son nude ngoi St JOTON ® TCCS42:20I3ILQJT Kg 75.812 Thüng ATOM 181123,4kg Son nôi that

  101.646 Thüng San nudc nôi that JOTON 0 TCCSIN 11 :2014/LQJT Kg AROMA 181124,3kg San nude nOi thAt - NEWFA 0 TCCS 46:2013ILQJT Kg 56.872 Thüng

  18L/24,3kg San nude nOi thAt - ACCORD ® TCCS 43:2012ILQJT 39.177 Thüng

  18L/24,3kg Son lot San lot ngoai that —PROS NEW TCCS06:201 1/LQJT Kg 121.624 Thüng

  181123,4kg San lOt nôi thAt —PROSIN NEW TCCS 11:2011/LQJT Kg 73.504 Thüng

  I 81123,4kg Bt JOTON Bôt trét tuà'ng ngoai thAt JOTON ® TCCS 97:2015/LQJT- Kg 9.263 B 40 kg

  TCVN BØt trét W&ng nOi thAt JOTON 0 TCCS 100:2015/ LQJT- Kg 7.050 Bao 40 kg

  TCVN Ohi chit: Giá trén dà bao gm thug GTGT 10% và giao hang ti kim vçrc TM Vinh

  CONG TV TNH}1 THEP HOA PHAT Dja chi: Lô B Dai LO Tháng NhAt, KCN SOng Than 2, P. Di An, TX. Di An, Binh Throng DT: 08.35129896 - Fax; 08,38991730 Logi thép Mac thép Tiêu chun Dtr?rng kInh Don giãfTAn Thép euOn CB240T TCVN 1651-1:2008 06,0 8,0 10 13.200.000

  CB300-V TCVN 1651-2:2008 0 8 13.250.000 Thép thanh van

  CB300-V; CB400-V SD295; SD390 0R40

  TCVN 1651-2:2008 - JIS G3112 - ASTM A615/A615M

  0 10 13.300,000 0 12 den 0 32 13.200.000 0 36 13.500.000 040 13.800.000

  GR60 ASTM A615/A615M 0 10 13.600.000 012 dEn032 13.500.000

  CB500-V GR460;SD490

  TCVN 1651-2:2008 - 35 4449 ;- JIS G31 12

  0 10 13.800.000 0 12 d4n '0 32 13.700.000

  Chi chit: GM trén chua bao g 6 timE GTGT 10% và giao hang tai khu virc tinh Trâ Vinh. Se biét them chi tiêt Kin vul lông lien M PhOng Kinh Doanh CN COng Ty TNHH MTV Thép Hba Phát. DT: 08.35 129896 Fax: 08.38991730

  30

 • CONG TV TNHH CONG NGHIP LAMA VIT NAM Dja chi: Lô 8B, khu cong nghip Daft Cu&, Tan Uyén, Binh Duang. DT: (0650) 3.651.118 -(0650) 3651.119; Fax: (0650)3.651.120

  QU? CA' CtI SAN PHAM QJY CACH DVT DON Glk Gill CHU

  Nhóm m0t màu: LiOl, L102, L103, L104

  420x330 mm, dO phUkhoãngl0 vienlm2, khoi hrcrng 4,1 kglviên

  13,970

  Tiêu Nhóni hai màu: L201, L203, L204 vã Nhóm mâu dc biet L105,L226

  14.300

  2 Ngói née Viên 27.500 chun 3 Ngói na Vién 27.500 cOng bô áp 4 Ngói cu6i na Viên 33.500 dwng 5 Ngói ghép hal Viên 33.500 TCVN 6 Ngoleuóinóc - Vien 35.500 1453:1986 7 1 Ngói cu& mái Vién 35.500 8 Ngói chc 3, ngói chit T Vi 44.500 9 Ngói chc 4 - Vién 44.500 0/ti chü: Giao hang tgi Trà Vinh.

  Nba may: CONG TV TNHH MTV VLXD HOA SEN DC: KCN Phü M, huyn Tan Thânh, BA Rja - Wing Tâu, DI: 064.3923230. Fax: 064.3923237. Website: www.hoasengroup.vn CHI NHANH CONG TV CP Ti?&P DOAN HOA SEN TitI TRA VINH DC: Quc 16 60, khóm 6, phtrbng 8, TP. Trã Vinh, tinh Trà Vinh. DT : 0743.842546. Fax: 074.3842547 STT Duông kinh x chiu D6ng/m SIT Dutng kInh x chi u Sng/m

  dãy(nim) ông HPDE dàv(mm) on a P 16x2 6.710 1 20x1.9 19.030

  2 20x2 8.910 2 20x2.3 23.430 3 20x2.3 10.340 3 20x2.8 26.070 4 200 11.440 4 200.4 28.930 5 25x2 11.220 5 20x4.1 32.010 6 25x2.3 13.200 6 25x2.3 29.700 7 250 16.390 7 25x2.8 41.800 8 32x2 14.960 8 250.5 48.070 9 32x2.4 18.480 9 25x4.2 50.710 10 320 21.560 10 1 25x5.1 53.020 11 320.6 25.300 11 32x2.9 54.120 12 40x2 18.920 12 320.6 56.100 13 40x2.4 22,880 13 32x4.4 65.010 14 400 27.720 14 32x5.4 74.690 15 400.7 33.330 15 32x6.5 82.060 16 40x4.5 39.490 16 1 400.7 72.600 17 50x2 23.430 17 40x4.5 84.700 18 50x2.4 29.370 18 40x5.5 88.000 19 500 35.310 19 40x6.7 115.500 20 500.7 42.460 20 40x8.1 125.400 21 50x4.6 51.480 21 50x4.6 106.370 22 50x5.6 61.160 22 50x5.6 135.300 23 63x2.5 37.180 23 50x6.9 140.030

  31

 • 24 63 ,3 45.870 24 50x8.3 - 179.520 25 630.8 56.320 25 50x10.1 200.090 26 63x4,7 67.650 26 63x5.8 169.070 27 - 63x5,8 81.620 27 630.1 212.300 28 630.1 97.570 28 63x8,6 220.000 29 75x2.9 50.600 29 63x10.5 283.030 30 750.6 65.120 30 63x12.7 315.040 31 75x4.5 78.540 31 75x6.8 235.070 32 75x5.6 95.920 32 75x8.4 313.500 33 75x6.8 113.850 33 75x10.3 300.080 34 75x8.4 137.170 34 75x12.5 392.040 35 90x3.5 73.590 35 75x15.1 445.060 36 90x4.3 91.630 36 -90x8.2 343.090 37 90x5.4 113.080 37 90x10.1 506.000 38 90x6.7 137.170 38 90x12.3 420.090 39 90x8.2 164.890 39 90x15 586.080 40 90X10.1 197.780 40 90X18.1 640.090 41 110x4.2 110.110 41 IlOxlO 549.010 42 110x5.3 137.500 42 110x12.3 748.000 43 110x6.6 168.080 43 110x15.1 640.090 44 110x8.1 203.280 44 110x18,3 825.000 45 llOxlO 244.640 45 110x22.1 950.070 46 110x12.3 295.240 46 125x11.4 680.020 47 125x4.8 - 142.120 47 125x17.1 830.060 48 1250 175.780 48 1 125x20.8 1.110.010 49 1250.4 214.390 49 125x25.1 1.275.010 50 125x9.2 261.910 50 140x12.7 839.080 51 125x11.4 317.240 51 140x19.2 1.010.020 52 125x14 372.020 52 140x23.3 1.410.090 53 140x5.4 179.080 53 140x28.1 1.680.030 54 140x6.7 220.000 54 160x14.6 1.145.100 55 140x8.3 269.170 55 160x21.9 1.400.080 56 140x10,3 328.020 56 160x26.6 1.875.060 57 140x12.7 395.340 57 16002.1 2.176.020 58 140x15.7 479.050 59 160x6.2 235.400 60 1600.7 288.420 61 160x9.5 351.340 62 160x11.8 428.120 63 160x14.6 518.980 64 160x17.9 624.360 65 180x6.9 293.810 66 180x8.6 362.560 67 180x10.7 444.400 68 180x13.3 543.400 69 180x16.4 655.930 70 180x20.1 767.250 71 72

  2000.7 2000.6

  364.100 449.130

  73 200x11.9 - 548.240

  32

 • 74 200x14.7 666.490 75 200x18.2 808.940 76 200x22.4 954.360 77 225x8.6 456.610 78 225x10.8 567.600 79 225x13.4 691.680 80 225x16.6 846.340 81 225x20.5 1.023.880 82 225x25.2 1.180.520 83 250x9.6 577.170 84 250x11.9 694.650 85 250x14.8 852.280 86 250x18.4 1.042.470 87 250x22.7 1.259.280 88 250x27.9 1.458.270 89 280x10.7 707.300 90 280x13.4 876.810 91 280x16.6 1.065.020 92 280x20.6 1.306.360 93 280x25.4 1.578.720 94 280x31.3 1.826.880 95 3150.7 553.080 96 - 315x12.1 898.590 97 315x15 1.101,870 98 315x18.7 1.355.860 99 315x23.2 1.655.610 100 315x28.6 1.998.370 101 31505.2 2.324.080 102 315x8.7 703.670 103 355x13.6 1.138.500 104 355x16.9 1.398.980 105 355x21.1 1.725.460 106 355x26.1 2.098.800 107 35502.2 2.536.710 108 35509.7 2.950.200 109 4000.8 - 891.880 110 400x15.3 1.444.960 111 400x19.1 1.783.870 112 400x23.7 2.180.860 113 400x29.4 2.661.780 114 400x36.3 3.220.690 115 400x44.7 3.753.200 116 450x11 1.124.200 117 450x17.2 1.827.430 118 450x21.5 2.255.880 119 450x26.7 2.763.090 120 45003.1 3.371.720 121 450x40,9 4.078.470 122 450x50.3 4.742.100 123 500x12.3 1.499.740

  33

 • 124 500x19.1 2.331.560 125 500x23.9 2.879.360 126 500x29.7 3.53 1.660 127 50006.8 4.303.860 128 500x45.4 5.205.860 129 500x55.8 5.854.860 130 560x13.7 1.874.620 131 560x21.4 3.097.380 132 560x26.7 3.826.350 133 56003.2 - 4.697.550 134 560x41.2 5.733.310 135 560x50.8 6.924.610 136 630x 15.4 2.366.760 137 630x19.3 2.988.260 138 630x24.1 3.918.750 139 63000 4.833.620 140 63007.4 5.949.790 141 630x46.3 7.246.690 142 630x57.2 8.784.600 Ghichü: - - Bang giá trên da bao gôm thué VAT 10% - Chiêu dài ona nhua 4m hoAc 6m. N2oâi ra con san xut theo dcxii vêu du CONG TY TNIIH SON DURA VItT NAM - NhA phán phi NAM PRONG DC: 276 Kién Thj NhAn, khóm 1, phuàng 7, TP. Trâ Vinh. DT : 0914.898.388 —0906.712.669 Ten sin phAm D phü DVT Dot giá

  LAVENDER n'i

  10-12 rn/lIt

  18L 740.000 5L 230.000

  LAVENDER ngo$ 18L 1.600.000 5L 480.000

  VEGOnOi

  11-12 rn/lit

  18L SL

  1.300.000 390.000

  VEGO ngoai ISL 2.700.000 5L 770.000

  San lot ENRIC da nAng 12-14 mIlit 18L 2.100.000 5L 640.000

  BQt VETORIC ni 1,0-1,2 rn/kg

  40Kg 220.000

  Bçt VETORIC ngoi 40Kg 290.000

  ZURIK nOi that d& lau chüi 12-14 mJIit

  18L 1.950.000 5L 590.000 1L 130.000

  ZURIK ngoi tht béng 12-14 rn/lIt

  18L 3.500.000 5L 1.050.000 1L 235.000

  San ENRIC NANO nOi 12-14 rn/lit

  18L 1.650.000 5L 500.000

  Son ENRIC NANO ngoai 18L 2.500.000 5L 780.000

  34

 • B)t ZURIK chng thm 1,0-1,2 rn/kg 40 Kg 340.000

  ENRIC chng barn bn ni that 12-14 rn/lit 18L 2.960.000 5L 880.000 1L - 190.000

  ENRIC chngbám bn ngoai that 12-14 rnllIt 1.350:000

  ________ 310.000

  Syn lot ENRIC NANO ni

  12- 14 rn/lit

  18L 1.650.000

  Scm lot ENRIC NANO ngoi 5L 500.000 18L 2.500.000 5L 780.000

  BOt ENRIC ch6ng thrn ti tru 1,0-1,2 mlkg 40Kg 390.000 Ghi chü: Giá trén dA bao g6rn thug GTGT 10% vã giao hang ti khu vrc Trà Vinh

  35

 • PHAN 11: GLA VT LI1U xA IA Y DVG & TRANG TRI NQI THAT TREN DIA BÀN THJ TRAN TRUNG TAM CAC HUYN THANG 3 NAM 2016

  Dcm vi tInh. Dông. DOANH NGH1P TI! NHAN QUOC VIET -- Dja chi: TT Câu Quan, huyn Ti Can, tinh Trà Vinh; Din thoai: 0743824203.

  TT TEN VAT TI! DVT

  CACH

  GIACOTHUE GTGT (VAT) (thang 5/2014)

  OHI CHU

  I Xi màng 1 Ximãngtr&ngmai Bao 140kg 180.000 2 Xi mãng PCB40 Ha tiên 1 - kiên luong Bao 50kg 94.000 II Cátdá A Cat ___ _____ I Cat yang Trung blnh m3 230.000 2 Cat yang vaøn nhuyeAn m3 120.000 3 CaütcônsanlAp m3 110.000 B Dá ____

  Dá xanh (Bién 1-16a) m3 1 x 2 500.000 2 Dá xanh (Biên Hóa) m3 4 x 6 480.000 C Sat I Sat Vit Nam Kg 06 16.000 2 SätVitNam Kg 08 16.000 3 SAt VKS VNdài11,7m Cay 010 98.000 4 St VKS VN dài 11,7m Cay 1 012 152.000 5 Sãt VKS, VNdâi 11,7m Cay 1014 208.000 6 sat VKS VN dài 11,7m Cay 016 275.000

  7 SAt tràn VN dài 1 1,7m Cay 018 340.000 8 SAt trôn VN dài 11,7m Cay 020 430.000 9 Sat trón VKS VN dài 11,7m Cy 022 515.000 10 St trôn VKS VN dài 11,7m Cay 025 III Gch, ngói A Gach 1 Gach the loai 1 Viên 4 x 8 x 18 1.100 6 Gach tàu Viên 1 30 x 30 6.000 7 Gach GranIt tat nn M2 40x40 130.000 8 Gach GranIt lit du thang Vién 30x60 9 Gach men Taicera

  - 20V/thüng/m2 (màu nh?t) 20 x 25 100.000 - 20V/thüng/m2 (màu dam) 20 x 25 100.000 - 20V/thüng/1,25m2 25 x 25 100.000 -15V/thüng/1,485m2 25x40 100.000

  10 Gach Thch Anh 11 Gach Thch Anh bong kiêng

  - 4V/thing/ 1 ,44m2 (màu nht) M2 60 x 60 220.000 - 4V/thüng/ 1,44m" (màu dm) M2 60 x 60 100.000

  B Ngói 1 Tol 1çp Fibrô xi mang Tam 0,9 x 1,52 70.000 IV Thiêt bi vat ti.r khác 1 0 hoa dác sAn (bInh thu&ng) Cái 20 x 20 2 0 hoa due san (dang bánh ü) Cái 20 x 20 1 14.000

  36

 • 4 Bt trét tithng ICI Kg oai that 8.000 5 Som nuàc ICI Kg Wt Nam 100.000 6 Vôi cic Kg Vit Nam 4.000 7 Dinh (bmnh guan) Kg Vit Nam 23.000 8 Km buOc Kg Vit Nam 19.000 9 Km gai Kg 19.000 10 Lirôi B40 trang kern Kg Vit Nam 19.000 11 Bt mâu Kg 80.000

  CTY TNHH XD TMDV TAN H1P HUNG Dia chi: Khóm 4, IT. Trà Cu, huyn Trà Cu, tinh Trà Viith, Dien thoi: 0743.676868

  TT TEN VAT TU DVT

  H GTGT(VAT) GHI CHU

  I Cat m3 85.000 2 Cátto m3 200.000 3 Dá1x2TU m3 315.000 4 EM 1x2 BR m3 420.000 5 Ba 4x6 TU m3 300.000 6 Ba 4x6 BH - rn3 400.000 7 Xi mäng sao mai bao PC 40 95.000 8 Xi mäng Nhi San bao PC 40 93.000 9 Xi mang träng bao 160.000 10 St 06 Min Nam Kg 12.000 11 Sat 08 MiénNam Kg 12.000 12 Sat 010 Min Nam cay 75.000 13 St 012 Min Nam cay 115.000 14 S&tO14MinNam cay 158.000 15 Sat 016 Min Nam cay 203.000 16 SAt 018 Mien Nam cay 262.000 17 Dâydo Kg 13.000 18 Gach men 30x60 M2 240.000 19 Gch men 30x45 Thüng 120.000 20 Gach men 40x40 Thüng 95.000 21 Gach men 25x40 m2 90.000 22 Gach men 20x25 m2 80.000 23 Gach men 80x80 m2 300.000 24 Gach men 60x60 m2 200.000 25 Gach men 50x50 m2 100.000 26 Gach ông 8x18 viCn 1.200 27 Gach the 8x18 viên 1.200 28 Cüa8x2O cái 480.000 29 Cüa 7,5x1,9 cai 460.000 30 Son ngoài tr&i (18 lit) thüng 1.900.000 31 San ngoài tr&i (5 lit) thüng 700.000 32 San trong nhà (18 lit) thung - 1.352.000 33 Bt trét Bao 250.000 34 Tol Ba Nang Tam 68.000 35 Bôn Inox Nam Thành 500 lit cái 2.450.000 36 Bôn Inox Toàn M 500 lit jcdi 1 2.550.000

  37

 • 37 Bon Inox Toàn My 1.000 lit cái 3.550.000 38 n nh%ra Nam Thành 500 lit cái 1.250.000 39 Bin câu xôm cái 170.000 40 Bin cuc%1t cái 350.000 41 Bin cu max cái 1.866.000 42 Bôn tam cái 5.600.000 43 Vói sen di 105.000 44 Cu sen cái 200.000 45 Chu rCra thrng cái 650.000 46 Chu nhp cái 1.700.000 47 Vôi chén cái 350.000 48 Vôi v8 sinh cái 160.000 49 Lavabo cái - 570.000 50 C(? ip Cay 3.000 51 Co 3p Cay 4.000 52 Co Sp Cay 6.000 53 Co 6p Cay 7.000 54 Co IT Cay 10.000 55 Nhám T& 800 56 Ty Cay 1.500 57 Dinhdit Bit 13.000 58 Dinh vit Bt 75.000 59 Süi Cay 8.000 60 Dinh 4p, 5p Kg 20.000 61 Tol song tthc M 30.000 62 To1phng M 35.000 63 Tollanh M 101.000 64 Luto lán cay 20.000 65 Lulo nhô cay 15.000 66 Ltrâi c.ra sat cái 8.000 67 May nuâc nóng cái 2.800.000 68 Bin chi nhám cái 20.000 69 Dá tr nhiên M 190.000 70 Silicol chai 60.000 71 Laphongnhra M 9.500

  Tn! TRAN TRUNG TAM HUYN CAU NGANG CIYA HANG VLXD SAX SO D/C: Khórn M Cm A - TT. CAu Ngang, huyn Cu Ngang - DT: 0743.825.296- 0907.253.737

  TEN VAT TIJ DVT CACH T GHI CHU

  AXimäng 1 Xi rnãng Holcim (sao mai) bao 92.000 2 Xi mäng Ha Tiên bao nt 89.000 3 Xi mãng PC40 bao [nt 86.000 B Cat - I Catmito rn 3

  170.000

  2 Cátnhuyen rn 150.000 C Dá 1 Dá 1x2 (Biên Hôa) M3 I I 450.000 I

 • 2 Dá 4x6 (Bién Hôa) m3 380-000

  3 Dá 1x2 (Tan Uyên) m3 380.000

  4 Dá 4x6 (Tan Uyên) rn3 340.000

  D Sat Mien Nam 1 j Sat 014 cay nt 160.000

  2 SAt 012 cay nt 155.000

  3 SAt 010 - cay nt 105.000 4St08 kg 18.000 - 5 SätO6 kg 18.000 E SAt DàNAng 1 Sat 012

  Sat 010 Cay Cay

  110.000 80.000 2

  3 SAtO8 kG 15.000 4 SAtO6 kG - 15.000 1 E Gach 1 Gchông viên 8x8x18 1.100 2 Gach 6ng (Vinh Long) viên nt 1.150 3 Gach ng (Hoang Hrng) vien nt 1.280

  TH! TRAN TRUNG TAM HUYN CHAU THANH CU'A HANG VT LIEU XAY DVNG BiCH TUYET Dja chi: Khórn 2, thj trân Châu Thanh. huyn Châu Thãnh - Then tho?i: 0979.772.772

  TT I TEN VIT TU DVT

  QUY CACH PHUt VAT)

  IA DA CO FGHI CHU I Xi rnäng 1 Ximãng Ha Tiên Vicem Bao 50 kg 90.000 2 Xi mäng Holcim Bao 50 kg _95.000 3 Xi mAng Thang Long Bao 50 kg 85.000 4 Xi mäng trAng unicorn Bao 40 kg 185,000 II Cat, da ADa ___ 1 Dá (xanh) M3 1x2 470.000 2 Dá(xám) M3 1x2 380.000 3 Dá(xanh) - M3 4x6 390.000 4 Dá (xám) M3 4x6 340.000 5 DáO*4(xám) M3 0x4 310.000 B Cat 1 Cat yang hat to (thu&ng) M3 180.000 Loai thtr&ng

  2 Cat yang hat to (Tan M3 Châu)- L2 200.000 Tan Châu

  Cat yang hat to (Tan Châu)- Li M3 230.000

  Tan Châu

  4 Cat Camuchia M3 380.000 CamPuChia C Cátsanlâp I Cat cn M3 100.000 Cat cn

  111 Sat 1 I SAt Min nam Kg 6 14.200 2 SAt Min nam - Kg 8 14.200 3 SAt DãN&ng jKg c6 13.000 4 I SAt Da' Nang - Kg cb8 13.000

  39

 • 5 StVdài 11,7m Cay c1 10 90.000 6 Sät(V)dàill,7m Cay 12 140.000 7 Sat (V) dài 1 1,7m Cay 14 190.000 8 Sat (V) dâi I 1,7m Cay (D 16 245.000 9 Sat (V) dài 1 1,7m Cay 18 320.000 10 Sat (V)dài 11,7m Cay D 20 400.000 11 Day sat xut khãu Kg 18.000 12 SàtMiênnam Kg 16.000 IV Gch, ngói, son A Son Dura ____ I. Son Xcoat Beta (ni that) Lon 18 lit 690.000

  2 - Son Xcoat Alpha (ngoai Lon that) 18 lit 1.840.000 Loai 1 3 Bt trét Nippon (kinh tê) Bao 40 kg 230.000 B Gach, ngói 1 Gach the - Tây ninh Viên 4x8x18 1.050 2 Gach ng - Tây Ninh (loai Viên 8x8x 18 1.050 3 Vôinithc Giô 3,5kg 15.000

  Tole ximang - Ding Nai (Ll) Tam 75.000

  5 TAm Icrp - Ngói s6c nóc TAm 20.000 6 Vôibt Bao 35kg 100.000 7 Bôngcô K 45.000 8 Lam bêtong I Tam 30x60 35.000 9 Li B40 I Kg 21.000

  DOANH NGHIEP TIf NHAN THIYONG MIJ THIEN HU'ONG Djachi: AP Bót bit, xa Lwng Hôa, huyn Châu Thânh - Dinthoai: 0743.897.799 ck so TT TEN VJT TIJ

  DVT QUY CACH 3Ut(VATADACO GHI CHÜ

  I Ximang __ 1 I Xi mang PC40 Thang Long Bao 50 kg 85.000 2 I Xi mäng PC40 Ha Tiên Bao 50 kg 88.000 3 Xi màng PC40 Holcim Bao 50 kg 96.000 II Cát,dá

  Dá 1 Dá (Biên Hôa) M3 1x2 420.000 2 Dá (Binh Drang) M3 - 1x2 320.000 3 Dá (Biên Hôa) ____ 4x6 370.000

  4 Dá (Binh Dtrang) - M3 4x6 290.000 5 Dá dam 0*4 (Binh Dixong) M3 260.000

  ___ _____

  1 Cat yang hat nhuyn M3 ___________ 80.000

  2 Cat yang hat to 150.000

  C Cat san 14p Cat den M3

  50.000 1 III at

  i Kg 6 14.000 - -

  1 it Min Nam _ _St Min Nam

  _ _Kg _ 8

  14.000 2

  40

 • 3 Sat Min Nam dài 11,7m Cay I 10 92.000 4 S&tMiênNamdài 11,7m Cay 12 140.000

  5 S&tMiên Nam dài 11,7m Cay 14 190.000

  6 S&t Min Nam dài 11,7m Cay 16 240.000

  7 SätMinNamdài 11,7m Cay 18 305.000

  IV Gach, tale - ximäng, hrâi B40 1 Gch the Viên 1.200

  2 Gch ông — Vinh Long Viên 8x8x18 1.200

  3 Tole Fibro ximäng - Dông Nai j~~ 1 520 x 920 73.000

  4 Lithi B40, Kh 1 M 2 18.000

  5 Luâi B40, Khô 1M 5 Kg __________ 18.000

  6 LixOi B40, Khô IM 8 Kg

  TH! TRAN TRUNG TAM HIJYN cAu ICE CUA HANG VZAT LIEU XAY DVNG NGUYEN VIET THANH Dia chi: Khom 5, thi tran Câu Ke huyCn Câu Ke, Diên thoah 0743.834.03 1

  S6 TEN VAT fU DVT QUY CACH

  GIA DA CO THUE (VAT)

  Gill CHU

  I Xi mäng Thy Do bao 90.000

  2 Xi mang Ha Tiên bao ___________ _______ 90.000 3 Cátvang m3 _________ 150.000 4 Dá (BiCn HOa) Lm3 1x2 325.000 5 Dá(BiênHôa) [m3 4x6 325.000 - 6 Sat kG 17.000 ____________ 7 G.ch viên 8x8x18 1.200

  TIIJTRANTRUNG TAM HUYN DUYEN HA! CONG TY TNHH MTV UT TAM D/C: Ap Thng NhAt, xã long Toàn, huyn Duyên Hái - DT: 0743.837.343 so

  TEN VT TJ1 DVT GHI CHU THUE(VAT)] T A Ximäng.

  1 Xi mäng trang Thai bao 40kg 160.000 j 2 Xi ming PC40 Holcirn bao 50kg [ 92.000 B Cat I CatcOn sari lap M.3 _ 80.000 2 Cátvàngnhuyn m3 J 100.000 3 Catyangto _ rn3 J _160.000 C Da I Dáxanhlx2 m3 1x2 440.000 BiênHôa 2 Dá xanh 0x4 M.3 0x4 380.000 Biên Hôa 3 Dáxanh m Mi sàng_ - 380.000 I 1 Sat 06Viet Nam kg 2 15.5001 Sat 08ViétN kg 15.500 3 Sat VKS VN 010 Cay 96.000 4 Sat VKS VNOI2 Cay 150.000 Sat VKS VN014 Cay

  I _

  _SE VKS VN 016 Cay fl 200.000 ..oJ .)uJ

  41

 • y XAY'J

  MBOC

  7

  JiWail Aga*

  .1

  V

  7 St VKS VN 018 Cay 340.000 8 St VKS VN 020 Cay 420.000 9 Sat VKS VN 022 Cay 510.000 10 Sat VKS VN 025 Cay D Gach I Gach th6 Ioii thuông Viên 4x8x1 8 1.000 2 Gach ông1oiththng Viên 8x8x18 L 950 1 E Ngoi 1 NgóiDngNai _viên 122 viênim2 {_23 0.000 1 C Thiêt bj vt ti.r khác I GiAy nhám to T& Vit Nam 1.000 2 Gi.y nhám min TO' Vit Nam 1.000 3 O hoa düc s&n (bmnh thu&ng) 4 O hoa dic sn (clçtng báith ü)

  Tat ca dan giá vat 1iu xây dirng nêu trên ducrc tng hcp tr các bang báo giá cCia Doanh nghip, Cong ty trong và ngoài tinh Trâ Vinh cung cap (dan giá nay là giá thành cung cap den chân cong trInh trêri dja bàn thành phô Trâ Vinh và thj trân trung tam các huyn, tinh Trà Vinh). Bang cong bô giávt 1iu xay dung và trang trI nôi that trén dja bàn thành pith Trà Vinh và thj trân trung tarn các huyn, tinh Trà Vinh chi mang tIrth chat tham khâoJ.V/

  Sc TAI CHINH V D1JNG GIAMDOC

  - 'GIAMBOC

  s C5

  4M 'Y)IZ4

  Ncin/in: - UBND tinh No cáo); - S& Tái chmnh; - Lixu: VT, P.HDXD.