Reunió de pares 2n A CEIP Ses Cases Noves

 • View
  38

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Reunió de pares 2n A CEIP Ses Cases Noves

 • ReuniReuni de paresde paresde 2n de 2n

  CEIP SES CASES NOVESCEIP SES CASES NOVES

  CURS 2016CURS 2016--20172017

 • PRESENTACIPRESENTACI DE LDE LEQUIP DOCENTEQUIP DOCENT

  -- TUTORA: TUTORA: rsula Mures .rsula Mures .

  -- CASTELLCASTELL: : LolitaLolita..

  -- MMSICA: Juanmi (Tutor SICA: Juanmi (Tutor 55 B)B)

  -- EF.: Joan EF.: Joan

  -- AnglAngls: Cristina , Auxiliar conversa: s: Cristina , Auxiliar conversa: 4rt, 54rt, 5, 6, 6

  -- ReligiReligi: Antnia: Antnia

  -- Suport: Mateu (AL), Pili (AD), Pere (AD, +Suport: Mateu (AL), Pili (AD), Pere (AD, +11), Paqui.), Paqui.

 • CALENDARI ESCOLARCALENDARI ESCOLAR-- Vacances de Nadal:Vacances de Nadal: del del 2323 de desembre al de desembre al 8 8 de gener, ambdde gener, ambds s

  inclosos. inclosos.

  -- Vacances de Pasqua:Vacances de Pasqua: del del 13 13 al al 2121 ddabril, ambdabril, ambds inclosos. s inclosos.

  -- Dies festius: Dies festius:

  -- -- 1212 ddoctubreoctubre

  -- -- 11 de novembrede novembre

  -- -- 6 i 86 i 8 de desembrede desembre

  -- -- 28 28 de febrer. Festa escolar unificada. de febrer. Festa escolar unificada.

  -- Dies de lliure elecciDies de lliure elecci del centre:del centre:

  -- 31 31 ddoctubre i octubre i 27 27 de febrerde febrer

  -- MarratxMarratx: pendent : pendent

  -- FinalitzaciFinalitzaci de les classes: de les classes: 2222 de juny. de juny.

 • NORMES GENERALS DE LNORMES GENERALS DE LESCOLAESCOLA-- Horari escolar:Horari escolar: 9h9h--14h 14h (servei (servei ddescoletaescoleta matinera, menjador, extraescolars i matinera, menjador, extraescolars i

  autocar). autocar). -- Menjador empresa nova: Menjador empresa nova: CaCann ArabArab (comprar tiquets monitores o (comprar tiquets monitores o

  transfertransferncia bancncia bancria).ria).-- Entrades i sortides per la porta petita. (sense pares).Entrades i sortides per la porta petita. (sense pares).

  -- En cas de recollir el nin una altra persona signar un justificanEn cas de recollir el nin una altra persona signar un justificant.t.-- Tutories pares: dimarts.Tutories pares: dimarts.-- Horari dHorari datenciatenci de lde lequip directiu: (Cita prequip directiu: (Cita prvia)via)

  -- Na Cati i na Rosa: dilluns, dimarts i dimecres de Na Cati i na Rosa: dilluns, dimarts i dimecres de 9h a 10h9h a 10h-- En VEn Vctor: de dilluns a divendresctor: de dilluns a divendres de de 9 a 10h.9 a 10h.

  -- Berenars saludables.Berenars saludables. Dimecres dia de la fruita. Dur carmanyoles i botelles Dimecres dia de la fruita. Dur carmanyoles i botelles ddaigua. aigua. NO DUR PAPER DNO DUR PAPER DALUMINI!!!ALUMINI!!!

  -- Justificar les faltes dJustificar les faltes dassistassistncia i retards. Signar autoritzacincia i retards. Signar autoritzaci de medicaments de medicaments i fotocpia de recepta mi fotocpia de recepta mdica.dica.

  -- Quota de material: Quota de material: 3838. (transfer. (transferncia bancncia bancria o a en Vria o a en Vctor)ctor)-- Assemblea delegats de famAssemblea delegats de famlia (divendres lia (divendres 99 ddoctubre, octubre, 11era reuniera reuni).).-- Festes a nivell de centre amb portes obertes a les famFestes a nivell de centre amb portes obertes a les famlies: Nadal, lies: Nadal,

  Carnestoltes, Dia del Llibre i Fi de curs.Carnestoltes, Dia del Llibre i Fi de curs.

 • NORMES GENERALS DE LNORMES GENERALS DE LESCOLAESCOLA

  -- InformaciInformaci AMIPA: Horari de consulta DILLUNS de AMIPA: Horari de consulta DILLUNS de 9 a 10h9 a 10h. Tenen WhatsApp i . Tenen WhatsApp i

  @mail. Necessiten m@mail. Necessiten ms gent. s gent.

 • HORARI DE 2N HORARI DE 2N

 • ORGANITZACIORGANITZACI DE 2NDE 2N-- CaracterCaracterstiques del stiques del grupgrup--classeclasse-- Pas important de Pas important de 11r a r a 22n.n.-- Canvis:Canvis:

  -- Hem llevat llibres (nomHem llevat llibres (noms mates, angls mates, angls i lectures)s i lectures)-- Material compartit. Material compartit. -- Estoig: tenir cura del seu material. (Revisar a casa). Estoig: tenir cura del seu material. (Revisar a casa).

  -- Agendes: medi de relaciAgendes: medi de relaci amb les famamb les famlies. Revisarlies. Revisar--les.les.-- Carpeta viatgera sempre a la motxilla. Carpeta viatgera sempre a la motxilla. -- Continuam amb el Continuam amb el semsemfor de la conductafor de la conducta..-- Deures: Deures:

  -- Feines sense acabar.Feines sense acabar.-- Lectures de biblioteca i fitxa de lectura.Lectures de biblioteca i fitxa de lectura.-- Feines del projecte.Feines del projecte.

  -- Molta feina en equips.Molta feina en equips.

 • ORGANITZACIORGANITZACI DE 2NDE 2N-- Classe molt nombrosa. Ens han enviat un mestre mClasse molt nombrosa. Ens han enviat un mestre ms de suport, s de suport,

  per encara falta un mestre mper encara falta un mestre ms a ls a lescola. (Equip directiu ha fet escola. (Equip directiu ha fet escrit, AMIPA ha anat a FAPA, ara toca als pares).escrit, AMIPA ha anat a FAPA, ara toca als pares).

  -- ANIVERSARIS: com el curs passat, darrer divendres de cada mes. ANIVERSARIS: com el curs passat, darrer divendres de cada mes.

  -- SORTIDES:SORTIDES:-- 11r TRIMESTRE: sortida al mercat des pont dr TRIMESTRE: sortida al mercat des pont dInca, Embassament de CInca, Embassament de Cber.ber.

  -- 22n TRIMESTRE: Sa Canova (finca mallorquina), Castell de Bellver.n TRIMESTRE: Sa Canova (finca mallorquina), Castell de Bellver.

  -- 33r TRIMESTRE: Biblioteca r TRIMESTRE: Biblioteca PonPontt ddInca.Inca.

  -- Museu Joan MirMuseu Joan Mir (per confirmar)(per confirmar)

  -- Blog. Blog.

  -- Pilotes de tennis. Pilotes de tennis.

 • QUQU APRENDREM?APRENDREM?

  LLENGUA CATALANA (sense llibres)LLENGUA CATALANA (sense llibres)-- Aprofitarem les festes, esdevenimentsAprofitarem les festes, esdeveniments

  -- SESSISESSI XERREM: lXERREM: lexperiexperincia a casa amb la maleta viatgera, la maleta de ncia a casa amb la maleta viatgera, la maleta de receptes i vivreceptes i vivncies del cap de setmana.ncies del cap de setmana.

  -- SESSISESSI ESCRIVIM (ESCRIVIM (2 2 hores, suport Pere) . Cartes hores, suport Pere) . Cartes Amic fantAmic fantsticstic ens farens farinventar diferents textos i millorar la nostra ortografia.inventar diferents textos i millorar la nostra ortografia.

  -- SESSISESSI DIVENDRES: Taller dDIVENDRES: Taller descriptura guiada i espontescriptura guiada i espontnia. Lectura dels llibres nia. Lectura dels llibres ((22n trimestre). n trimestre).

  -- CODIS DE REVISICODIS DE REVISI. .

  -- DICTATDICTAT

  -- MEMORITZACIMEMORITZACI POESIES. POESIES.

  -- MALETES: Maleta viatgera, maleta de les receptes.MALETES: Maleta viatgera, maleta de les receptes.

  -- BIBLIOTECA DBIBLIOTECA DAULA. Molta importAULA. Molta importncia la lectura a casa. Bibliotecaris. ncia la lectura a casa. Bibliotecaris. Carnets amb llibres llegits (diferents nivells). Carnets amb llibres llegits (diferents nivells).

 • QUQU APRENDREM?APRENDREM?

  LLENGUA CASTELLANA (sense llibres)LLENGUA CASTELLANA (sense llibres)-- LA SORPRESA.LA SORPRESA. Cada setmana un nin durCada setmana un nin dur un objecte de casa que els altres un objecte de casa que els altres

  hauran dhauran dendevinar. Desprendevinar. Desprs se fa la descripcis se fa la descripci escrita. (expressiescrita. (expressi oral, oral, expressiexpressi escrita).escrita).

  -- EL EL PRINCIPITOPRINCIPITO.. (comprensi(comprensi oral, expressioral, expressi escrita)escrita)

  - LAS AVENTURAS DEL CAPITN CALZONCILLOS. (Cmic) (comprensi(Cmic) (comprensi lectora, lectora, expressiexpressi escrita). escrita).

 • QUQU APRENDREM?APRENDREM?MATEMMATEMTIQUES (llibre i el seu funcionament)TIQUES (llibre i el seu funcionament)-- NumeraciNumeraci fins al fins al 10001000 U D C (U.M). Seriacions, comparacions, dictats de nombres, U D C (U.M). Seriacions, comparacions, dictats de nombres,

  descomposicions... (descomposicions... (ABNABN: aprenentatge mates basats en n: aprenentatge mates basats en nmeros, amb material per meros, amb material per manipular)manipular)

  -- CClcul mental . lcul mental .

  -- Operacions: sumes de Operacions: sumes de 33 xifres (duent, sense dur), restes (duent i sense dur), xifres (duent, sense dur), restes (duent i sense dur), multiplicacimultiplicaci (fins taula del (fins taula del 55), introducci), introducci al repartiment. al repartiment.

  -- ResoluciResoluci de problemes: enrotllam de vermell les dades, subratllam les prde problemes: enrotllam de vermell les dades, subratllam les preguntes, dibuix eguntes, dibuix del problema, operacidel problema, operaci i resposta. i resposta.

  -- Mesura: temps (dies, mesos, hores (quarts), doblers (cMesura: temps (dies, mesos, hores (quarts), doblers (cntims i ntims i ), longitud (m, cm), ), longitud (m, cm), capacitat i pes. capacitat i pes.

  -- Geometria.Geometria.

  -- EstadEstadstica i probabilitat. stica i probabilitat.

  -- REGLETES, TAULA NUMREGLETES, TAULA NUMRICA, BLOCS UNITATS, DESENES I CENTENES. RICA, BLOCS UNITATS, DESENES I CENTENES.

  -- COM CORREGIM? Parelles, gran grup pissarraCOM CORREGIM? Parelles, gran grup pissarra

 • QUQU APRENDREM?APRENDREM?

  PROJECTES (sense llibres)PROJECTES (sense llibres)

  -- Preguntes, dubtes, inquietuds.... triades pels nins. Preguntes, dubtes, inquietuds.... triades pels nins.

  -- Temes relacionats amb Socials i Naturals, per que tambTemes relacionats amb Socials i Naturals, per que tamb se se treballaran altres mattreballaran altres matries: mates, llengries: mates, llenges, ples, plstica. stica.

  -- 11r PROJECTE: Per qur PROJECTE: Per qu la Lluna no la Lluna no s sempre igual?s sempre igual?

  -- Al