Click here to load reader

Bab 9-ting-5 Sejarah SPM

  • View
    4.759

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Bab 9-ting-5 Sejarah SPM

  • 1. BAB 9MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

2. PERANG DUNIA PERTAMA (1914-1918)a)Huraikan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama pada 1914-1918.Nasionalisme- Berlaku disebabkan kemunculan nasionalisme di Eropah.Negara- Negara-negara kecil di Eropah bersatu membentuk sebuah negara bangsa lebih besar.Jajahan- Kuasa-kuasa besar berlumba-lumaba mendapatkan tanah jajahan.Bukti - Nasionalisme yang kuat menyebabkan kuasa besar ini sanggup berperang untukmembuktikan kekuasaan masing-masing.Pakatan - Wujudnya pakatan negara-negara Eropah iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan PakatanBertiga.Ekonomi - Persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi.Ferdinand - Archduke Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-Hungary dan isterinya dibunuholeh pengganas Serbia.Serbia- Austria yang mendapat sokongan Jerman mengisytiharkan perang terhadap Serbia.Perancis - Jerman yang menyerang Perancis melalui negara berkecuali Belgium menimbulkankemarahan Britain.Britain - Britain meminta bantuan Amerika Syarikat menentang Jerman.Amerika- Jerman menyerang kapal dagang Amerika Syarikat menyebabkan Amerika turut terlibatdalam perang itu. 3. b)Apakah kesan-kesan akibat Perang Dunia Pertama?Beraja - Tamatnya pemerintahan beraja di Eropah.Versailles- Termerainya Perjanjian Versailles.Negara - Terbentuknya beberapa buah negara baru di Eropah.Liga - Pembentukan Liga Bangsa.Inflasi - Inflasi dan pengangguran.Hutang - Tanggungan hutang yang banyak akibat perbelanjaan perang .Pasaran - Pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun.Nyawa - Kehilangan nyawa yang banyak. 4. PERANG DUNIA KEDUA (1942-194)a) Kesan-kesan daripada Perang Dunia Pertama (1914-1918) telahmengakibatkan berlakunya Perang Dunia Kedua(1939-1945). Jelaskan. Versailles - Kegagalan Perjanjian Versailles menyelesaikan masalah Perang Dunia Pertama. Kecewa - Pemimpin Jerman kecewa dengan Perjanjian Versailles kerana kehilangan tanah jajahannya,terpaksa membayar pampasan yang tinggi dan diarahkan mengurangkan saiz tenteranya. Ingkar- Adolf Hitler mengingkari Perjanjian Versailles dengan membina angkatan tentera yang besar. Meleset - Kemelesetan ekonomi dunia. Enggan - Amerika enggan menyediakan pinjaman kepada Jerman. Hutang - Jerman tidak mampu membayar hutang peperangan. Tentera - Negara-negara eropah yang mengurangkan peruntukan ketenteraan memberi peluang kepada Jerman mengukuhkan ketenteraan. Alih - Jerman menjalankan perluasan kuasa untuk mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah ekonomi. Politik- Perubahan politik di Eropah dan Asia. Komunis - Pihak komunis berjaya mengalahkan pihak lawan dalam Perang Saudara Rusia. USSR - Lenin mengukuhkan ideologi komunis dengan menubuhkan Kesatuan Republik Sosialis Soviet (USSR). Itali- Itali menjajah Habsyah dan menceroboh Perancis. Jepun - Jepun ingin membebaskan negara di Timur daripada penjajahan Barat dengan menguasai negara-negara itu. 5. b)Sebutkan kesan-kesan langsung akibat Perang Dunia Kedua.Jerman - Negara Jerman terbahagi kepeda Jerman Barat danJerman Timur.Runtuh - Runtuhnya sistem imperialisme Barat.Merdeka Kemerdekaan tanah jajahan daripada kuasa kuasa besarEropah.Ekonomi Negara baru terpaksa menangani masalah akibat warisanekonomi penjajah.PBB - Penubuhan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatumenggantikan Liga Bangsa.Korban - Jumlah korban nyawa yang tinggi.Sedar - Menimbulkan kesedaran tentang pentingnya kedamaian.Blok- kemunculan blok dunia.Dingin - Berlakunya perang dingin. 6. KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN.a) Apakah maksud blok dunia?Merujuk kepada negara-negara yangsehaluan bersatu dan bertindakbersama untuk menjaga kepentinganahli.Blok ini tampil dalam dalam pelbagaibentuk sama ada berdasarkan aspekpolitik, ekonomi dan geografi. 7. b)Nyatakan faktor-faktor yang membawa kepada pembentukan blok dunia.Ideologi dan fahaman politik yang berbeza.Persaingan kuasa antara blok kapitalis dan blok komunis.Kedua-dua blok ingin membuktikan kekuatan masing-masing.Berusaha menyebarkan pengaruh di Eropah dan Asia. 8. c)Mengapakah berlakunya Perang Dingin?Ideologi dan fahaman politik yang berbeza.Persaingan antara blok kapitalis yang di ketuai olehAmerika dengan blok komunis yang di ketuai olehSoviet Union.Mahu membuktikan kekuatan masing-masing tanpakonflik senjata.Berusaha menyebarkan pengaruh masing-masing diEropah dan Asia.Mahu memajukan kepentingan masing-masing diEropah dan Asia. 9. d)Nyatakan kesan-kesan perang dingin terhadap perkembagandunia.Negara-negara Dunia Ketiga menjadi rebutan AmerikaSyarikat dan Soviet Union.Pembentukan blok kapitalis dan blok komnis.Penubuhan pakatan NATO,WARSAW dan SEATO.Berlakunya perlumbaan senjata.Memberi peluang kepada negara baru membina identitisendiri.Memberi peluang kepada negara baru menangani cabaranmelalui hubungan antarabangsa dan serantau. 10. DASAR LUAR MALAYSIA.a) Apakah matlamat yang ingin dicapai oleh Malaysia melalui dasar luarnya? Selamat Menjamin keselamatan rakyat dan negara. Pelihara Memelihara kepentingan nasional. Daulat - Mengekalkan kedaulatan negara. Maju - Menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi. Aman - Mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa. Global - Menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. 11. b)Huraikan faktor-faktor yang menjadi asas penggubalan dasar luar Malaysia.1.Faktor sejarah. Melaka Hubungan perdagangan dengan China,Arab Saudi,Siam dan negeri di Kepulauan Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Rumpun Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu. Komanwel- Menyertai pertubuhan Komanwel untuk meneruskan hubungan diplomatik dengan Britain dan negara-negara Komanwel. komunis Mengamalkan dasar pro-Barat kerana ancaman komunis.2.Faktor ekonomi. Bebas Mengamalkan pasaran bebas. Maju - Menjalin hubungan dengan negara lain untuk memajukan ekonomi. Pengeluar Malaysia negara pengeluar utama bijih timah dan getah. Modal- Mengharap pasarandan modal dari Amerika dan Britain. Pelaburan - Menggalakkan pelaburan dari Jepun dan Korea. Pasaran - Meningakatkan pasaran barangan Malaysia dan mengadakan pelaburan di Negara Membangun dan Negara Islam. 12. 3.Faktor Politik.Demokrasi Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi.Berhak- Berhak menentukan hala tuju masa depannya sendiri.Kedaulatan Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara lain.Palestin- Menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat.Piagam - Berpegang kepada piagam Bangsa-Bangsa Bersatu yang memelihara keamanandunia.Sokong- Menyokong resolusi PBB bagi mengekalkan keamanan dunia.4. Faktor Geografi.Strategik - Kedudukan yang strategik.Sempadan Bersempadan dengan kebanyakkan negara di rantau ini.Laluan- Perairannya menjadi laluan pedagang.Kesan - Keselamatan negara serantau memberi kesan kepada Malaysia. 5. Demografi.Islam Menjalin hubunga diplomatikdengan negara Islam.Israel Tidak mengadakan hubungan dengan israel yang menindas rakyat Palestin.Afrika Tidak mengadakan hubungan dengan Afrika Selatan yang mengamalkan dasarAparthied. 13. DASAR LUAR MALAYSIA /TAHAP PERTAMA.a) Nyatakan faktor-faktor yang menjadi asas dasar luarMalaysia pada tahap pertama.Ancaman komunis di Asia Tenggara dan dalam negara.Keperluan bantuan pertahanan daripada negara-negarakomanwel.Konfrantasi denganIndonesia.Terputusnya hubungan dengan Filipina.Keluarnya Singapura daripada Malaysia.Pergantungan Malaysia kepada Britain dalam ekonomi.Malaysia adalah blok sterling.Mengharapkan permintaan Britain terhadap bijih timah dangetah.Pelabur Britain menguasai ekonomi Malaysia. 14. b)Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh Malaysia kearahmemupuk hubungan luar dengan negara jiran pada tahun 1960-an?Menubuhkan Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASA) bersamaThailand dan Filipina pada tahun 1961.Menubuhkan MAPHILINDO bersama-sama Filipina dan Indonesia.Menubuhkan ASEAN bersama-samaThailand, Indonesia, Filipina danSingapura. 15. c)Nyatakan sebab-sebab Malaysia bergantung kepada Britainpada mula-mula negara mencapai kemerdekaan.Malaysia merupakan anggota blok sterling.Malaysia masih memberi tumpuan kepadabijih timah dan getah.Mengharapkan permintaan bahan mentahdaripada Britain.Pelabur Britain menguasai perladangan danperindustrian di Malaysia. 16. d)Sebutkan usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengurangkanpenggantungan negara kepada Britain.Mengamalkan pasaran bebas.Membina rangkaian perdagangan dengannegara Amerika Syarikat, Jepun, Singapuradan Jerman Barat.Mencari pasaran baru di negara lain. 17. DASAR LUAR MALAYSIA/TAHAP KEDUA.a) Apakah bentuk dasar luar Malaysia pada tahap kedua? Dasar Berkecuali. Berbaik-baik dengan semua negara. 18. b)Berikan sebab-sebab Malaysia mula berubah kepada dasarberkecuali dan berbaik dengan semua negara menjelang tahun1970-an.Kurangnya peranan AMDA (PerjanjianPertahanan Inggeris Tanah Melayu)Kurangnya pengaruh Britain di Timur.Pergolakan yang berlaku di Vietnamyang melibatkan Amerika Syarikatdengan China. 19. c)Nyatakan usaha-usaha yang dijalankan oleh Malaysia dalammencapai matlamat dasar berkecuali.Mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas danBerkecuali bersama-sama dengan anggota ASEAN.Menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara komunis.Menjalin hubungan persahabatan dengan semuanegara.Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam.Mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia. 20. d)Mengapakah penggubalan dasar luar Malaysia pada tahapkedua lebih kepada dasar berkecuali.Berbaik dengan semua negara.AMDA kurang memainkan peranannya.Kurangnya pengaruh Britain di Timur.Pergolakan di Vietnam melibatkan AmerikaSyarikat dan China.Perisytiharan Zon Aman, Bebas dan Berkecuali(ZOPFAN).Menjalin hubungan dengan negara berfahamankomunis.Menjalin hubungan dengan Vietnam untukmengatasi masalah pelarian Vietnam di negara ini. 21. DASAR LUARMALAYSIA /TAHAP KETIGA.a)Apakah bentuk hubungan luar yang dilaksanakan oleh Malaysia padatahap ketiga? Mengekalkan dasar-dasar tahap kedua. Memberi penekanan kepada kepenti