Bab 1-ting-4 Sejarah spm

  • View
    6.760

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Bab 1-ting-4 Sejarah spm

  • 1. BAB 1 KEMUNCULANTAMADUN AWAL MANUSIA

2. TAMADUNDaripada bahasa arab iaitu daripadaperkataan mudun dan madainBerasal daripada perkataan madanaMempunyai dua maksud iaitu tinggi budibahasa dan pembukaan bandarDalam bahasa inggeris tamadun bermaksudcivilization 3. Berasal daripada bahasa greek iaitucivitas yang bermaksud bandarTamadun boleh diertikan sebagaiperadaban 4. CIRI-CIRI TAMADUN AWAL MANUSIAWujudnya petempatan kekalKehidupan berorganisasiMempunyai sistem pemerintahanWujud pengkhususan pekerjaanMemiliki agama dan kepercayaanmempunyai bahasa dan sistem tulisan 5. KESAN-KESANPENGKHUSUSAN PEKERJAAN TERHADAP KEMAJUANMASYARAKAT TAMADUN AWAL Membawa kepada kestabilan politik Peningkatan ekonomi Penghasilan barangan melalui pengkhu-susan Mewujudkan sistem barter 6. CIRI-CIRI KEPERCAYAANANIMISME MASYARAKATTAMADUN ISLAM Alam sekitar mempunyai semangat Semangat harus dihormati demi menjagakeamanan dan keharmonian alamsekeliling dikuasai oleh kuasa ghaib 7. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BERORGANISASIMASYARAKAT TAMADUN AWALKeluarga Pada peringkat awal organisasi masya- rakat wujud pada tahap sistem keluargaKompleks - Pertambahan penduduk dan kepelbagai- an ekonomi membawa kepada proses pembahagian masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis 8. Atas Lapisan paling atas ialah golongan bang- sawanBangsawan Golongan bangsawan menerajuipemerintahan.Raja Pemerintahan diketua oleh raja.Kedua Lapisan kedua ialah golongan pembe-sar. 9. Pembesar Golongan pembesar terdiri daripada golongan agama,ketua keluarga/ke- tua kelompak kumpulan pentadbir, ilmuan dan kumpulan yang mem- punyai kepakaran dalam kesenian.Ketiga Lapisan ketiga ialah rakyat biasa.Rakyat Rakyat terdiri daripada petani dan pe- dagangHamba Lapisan keempat ialah hamba 10. PETEMPATAN KEKAL DAPAT MEWUJUDKAN CORAK HIDUPYANG LEBIH SISTEMATIK PADA ZAMAN TAMADUN AWAL MANUSIAPertanian petempatan kekal melahirkan kema-juan dalam bidang pertanian.Lebihan Inovasi pertanian meningkatkan penge-luaran yang membawa kepada lebihanmakanan. 11. Penduduk Lebihan makanan dapat me- nampung pertambahan pen- duduk.Organisasi Peningkatan penduduk mem- bawa kepada kehidupan ber- organisasi.Stabil Kehidupan berorganisasi memas- tikan kestabilan dan kemakmuran. 12. Sosial Lahirnya sistem sosial masyarakat bersusun lapis.Pemerintahan Petempatan kekal mewujud-kan sistem.Undang-undang Sistem pemerintahan membawa kelahiran sis-tem perundangan. 13. Pengkhususan Peningkatan pengeluaran men- yebabkan pengkhususan pe- kerjaan.Perdagangan Pengkhususan pekerjaan mewu-judkan aktiviti perdaganganKepercayaan Petempatan kekal melahirkan ke-percayaan animisme dan agama.Tulisan Mewujudkan sistem tulisan. 14. CIRI-CIRI SESEBUAH NEGARA KOTA DI MESOPOTAMIATerbahagikepada pusat kota,tembok kota ,luarkota dan pelabuhanDalam kota ada istana,rumah kediaman, rumahibadat,kedai dan pasarTerdapat jalan yang lurusTembok kota mempunyai kubu pertahanan danpintu gerbangTerdapat sungaiTerdapat kawasan tanah pamah 15. STRUKTUR ORGANISASISOSIAL YANG WUJUD DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA Terbahagi kepada golongan pemerinta- han dan golongan rakyat Golongan pemerintahan terdiri daripada raja,ketua pendeta,ketua tentera dan golongan bangsawan Golongan rakyat terbahagi kepada rak- yat bebas dan hamba Rakyat bebas terdiri daripada petani,arti-san dan pedagang Hamba terdiri daripada tawanan perang 16. KEDUDUKAN RAJA DALAM SISTEM TEOKRASI DIMESOPOTAMIARaja sebagai ketua pentadbirBerkuasa dalam soal tanah,cukai serta hasilpertaniandan perniagaan.Raja dianggap tuhan atau wakil tuhanSebagai ketua tenteraSebagai ketua agamaMenentukan pentadbiran zigguratBerkuasa melantik ahli keluarga diraja meme-gang jawatan di ziggurat 17. KEPENTINGAN KOD-KODUNDANG-UNDAN HAMMURABI KEPADA PERADABAN MESOPOTAMIA?Menjadi dasar perundangan dalam tamadunmesopotamiaMengelakkan wujudnya permasalahan di kalan-gan masyarakatDapat mewujudkan perpaduanMengukuhkan sistem organisasi dalam kehidu-pan masyarakatMembantu peradaban Mesopotamia bertahanlama 18. CIRI-CIRI KOD UNDANG- UNDANG HAMMURABIHak Berteraskan hak rakyat terhadap keadilanSetimpal Hukuman setimpal dengan kesalahanBerbeza Hukuman berbeza mengikut susun la- pis masyarakatPeraturan Mengandungi 282 peraturan / un-dang-undangPahat Dipahat pada tembok dan tiang besarDasar Dijadikan dasar perundangan Mesopo-tamia 19. SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA TERHADAP PERADABAN MANUSIASEJARATUndang-undang Melahirkan Kod Undang-UndangHammurabiPendidikan Mewujudkan sisitem pendidikanTulisan Penciptaan tulisan untuk merekod urusanpentadbir 20. Perniagaan Pelopor urusan perniagan bersertakanresit,nota dan surat kreditKesusasteraan Melahirkan tradisi kesusasteraanGilgamesh Menghasilkan epik GilgameshAstronomi Menguasai ilmu astronomi,matematikJalan Menggunakan jalan lautKatalog Ubat-ubatan dikatalogkan/cara mengubatipenyakit dan penggunaan ubat-ubatandicatat 21. Roda Mencita rodaKereta kuda Menghasilkan kereta kuda untuktujuan peperangan dan pengang-tanKincir Menciptakan kincir air untuk kegunaan pertanianLayar Penciptaan kapal layar 22. Batu-bata Memperkenalkan cara mem-buat batu-bata daripada tanahliatArca Mencipta acra dan tiang batuEmpayar Merintis pembentukan empa-yar 23. TAMADUN MESIR PURBADIANGGAP ANUGERAHDARIPADA SUNGAI NIL?Tamadun Mesir lahir di lembah iniLimpahan air sungai Nil menukar bentuk bumimenjadi suburLanar yang dibawa membentuk delta yangsuburDelta ssesuai untuk pertanianDelta ssesuai untuk petempatan kekal 24. FUNGSI BANDAR DALAMTAMADUN MESIR PIRBA Tempat kediaman firaun Pusat pemerintahan dan pantadbiran Pelabuhan Pusat keagamaan Pusat tumpuan penduduk 25. KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBARajaBerkuasa mutlakDianggap suciMenjadi raja secara warisanDianggap jelmaan tuhan HorusDigelar Raja matahari 26. Dipercayai anak Tuhan Matahari (Amon-Re) Ketua pendeta Pemilik tanah Ketua hakim Ketua pahlawan 27. PERANAN FIRAUN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DANAGAMA Menjadi raja berkuasa mutlak Ketua pendeta Pemilik tanah Ketua hakim Ketua pahlawan 28. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKONOMIMESIR PURBA BERKEMBANG?Pengkhususan pekerjaanPembuatan barangan tembikar dan peralatanEksport tekstil dan kertasKegiatan perlombongan emas di NubiaSistem pengangkutan air yang cekap/sungai Nilyang lebar dan dalam 29. KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBARaja yang berkuasa mutlakDianggap suciMenjadi raja secara warisanDianggap jelmaan Tuhan HorusDigelar Raja Matahari/anak Tuhan Matahari (Amon-re)Ketua pendetaPemilik tanahKetua hakimKetua pahlawan 30. SISTEM PENDIDIKAN YANGDIAMALKAN DALAM TAMADUNMESIR PURBAPendidikan dikhususkan kepada anakgolongan atasKanak-kanak diberi pendidikan sejak kecilPendidikan diletakkan di bawah pentadbirankerajaanPendidikan dijalankan oleh rumah ibadatPendidikan bertujuan untuk melahirkanpengawai tertatihIlmu yang diajar ialah geometrik,matematikdan sains 31. KESAN-KESAN PENGUSAANMSYARAKAT MESIR PURBADALAM BIDANG MATEMATIK DAN ASTRONOMI ?Dapat mengawal banjir sungai NilMencipta sistem pengairanMenukar kawasan padang pasir menjadikawasan pertanianMemperkenalkan kalendar 365 hariberdasarkan 12 bulan setahun 32. CIRI-CIRI BANDAR MAHENJO-DARO DAN HARAPPA SEBAGAI BANDAR TERANCANG YANG TERAWAL DI DUNIABahagian terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian keduaUtama bahagian utama ialah pusat pentadbiranPentadbiran Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbiran,tempat mandi awan dan tempat menyim- pan hasil pertanian 33. Kedua bahagian kedua menempatkan kawasan perumahanTembok bandar dikeliling oleh tembokBlok Bandar disusun berdasarkan blok segi empatJalan Setiap blok dipisahkan oleh rangkainjalan raya yang lurus dan bersambungSungai Bandar dihubungkan dengan sungai 34. MASYARAKAT INDUSBERUPAYA MEMBINA BANDARYANG TERANCANGPakar Memiliki kepakaran dari segi atur danpengisian bandarFaham Pemahaman tentang ilmu geometri ke-senian dan matematikMaju Kemajuan dalam ilmu geometri dan pem- binaan 35. Tembung Pertembungan tamadun ini dengan ta-madun Mesopotamia dan TamadunMesir PurbaTukar Pertukaran teknologi dengan tamadun lainMutu Peningkatan mutu bahan binaanBata Penghasilan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggiSesuai Penyesuaian pengaruh luar dengan kea- daan tempatan 36. KEISTIMEWAAN BANDARANYANG SEBAGAI SEBUAHNEGARA KOTA DALAMTAMADUN HWANG HOTerletak di kawasan tanah pamahTerdapat istana,kuil dan pusat pentadbiranDiidami oleh raja,golongan pembesar dan go-longan agamaDilengkapi tembokDikeliling oleh perkampungan petani 37. AMALAN SISTEMPEMERINTAHAN BERAJA PADA ZAMAN PEMERINTAHANDINASTI DALAM TAMADUNHWANG HOBerbentuk pemerintahan berajaPengganti raja dilantikdaripada saudara lelakiyang lebih muda atau anak lelaki rajaRaja mempunyai kewibawaan politik,ekonomidan agamaRaja berkuasa secara langsung di kawasanpusat pentadbiran 38. Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhanPentadbiran raja dibantu oleh bangsawan danpengawai kerajaanGolongan bangsawan mentadbir wilayahGolongan bangsawan mewujudkan sistempentadbirannya sendiri 39. CARA YANG DIGUNAKAN OLEH RAJA- RAJA DINASTI CHOU UNTUKMEMASTIKAN PEMBESAR TEMPATAN MEMBERIKAN TAAT SETIA KEPADABAGINDA ?Ikrar setia kepada pemerintahan ChouMemberikan hadiah kepada pembesarPembesar diminta melindungi rajaPembesar memberikan bantuan tantera padamasa perangPembesar diberi hak sebagai ketua agamauntuk menjalankan upacara pengorbanan 40. AGAMA DAN KEPERCAYAANYANG TERDAPAT DALAMMASYARAKAT TAMADUN HWANG HOMandat Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhanAnimisme Menganut kepercayaan anismismePoliteisme dan polisteismeRoh mengamalkan pemujaan roh nenekmoyang 41. Tuhan menyembah tuhan syurga (shang-ti) dantuhan bumi (tu)Sungai melakukan penyembahan terhadap sungai,bukit dan gunungUpacara upacara penyembahan melibatkanpermainan muzik,tarian dan upacara korban 42. Bomoh upacara penyembahan diketuai oleh golongan