UD3 FORMULACIÓ I NOMENCLATURA (Compostos ternaris)

Embed Size (px)

Text of UD3 FORMULACIÓ I NOMENCLATURA (Compostos ternaris)

 • FORMULACI I FORMULACI I NOMENCLATURANOMENCLATURA

  Apunts IIApunts IICompostos ternarisCompostos ternaris

 • 3. COMPOSTOS TERNARIS3. COMPOSTOS TERNARISCompostos formats per la combinaci d'toms de tres elements diferents:

 • 3.1 HIDRXIDS3.1 HIDRXIDSSn compostos inics formats per un cati metllic i lani hidroxil OH-.

  Els toms d'O i H en el grup (OH-) sn inseparables quan actuen com hidrxid i el seu comportament s totalment similar a com ho podria fer un element com el F, Cl o algun de les mateixes caracterstiques.

  Formulaci:

  Posarem el smbol del metall sempre a l'esquerra i el grup (OH-) a la dreta.

  La frmula general dels hidrxids s del tipus M(OH)m, sent el nombre

  d'anions hidroxil (amb crrega -1) igual que el nombre d'oxidaci del cati metllic (+m) , perqu la suma total de les crregues sigui zero.

  Exemples: Ca(OH)2, NaOH, Fe(OH)3, Mn(OH)4

 • 3.1 HIDRXIDS3.1 HIDRXIDS

  Nomenclatura:

  Llegim de dreta a esquerra la frmula.

  Es comena nomenant el grup OH- HIDRXID seguit de la preposici "DE" i desprs el nom del METALL, amb el nombre doxidaci del metall en xifres romanes si en t ms dun.

  Exemples:Li OH hidrxid de litiAl(OH)3 hidrxid dalumini

  Fe(OH)3 hidrxid de ferro (III)

  Hg(OH)2 hidrxid de mercuri (II)

 • Els oxocids sn cids formats per tres elements diferents:

  - Hidrogen, que actua amb el seu nombre d'oxidaci +1

  - Oxigen, que sempre actua amb nombre d'oxidaci -2

  - i un no-metall que actuar amb un estat d'oxidaci positiu. (Tamb pot ser un metall de transici amb un nombre d'oxidaci elevat, com Cr+6, Mn+6 o Mn+7)

  3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

  A l'hora de formular posarem el no-metall entre l'hidrogen i l'oxigen: .

  Hidrogen + element + Oxigen : HnXOm

  La nomenclatura tradicional s la ms utilitzada en els cids habituals i la IUPAC l'accepta com vlida. s aconsellable que te'ls aprenguis.

  H2SO4 cid sulfric

 • Formulaci

  En la frmula el no-metall se situa sempre entre l'oxigen (situat a la seva dreta) i l'hidrogen (a la seva esquerra): HnXOm . Cadascun un amb un subndex de manera que la suma dels estats d'oxidaci dels toms de la frmula sigui 0.

  3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

  Es formulen a partir del cati H+ i l'ani politomic d'un no-metall amb oxigen.

  H+ + SO42-

 • Formulaci

  - LH actua sempre amb nombre doxidaci +1

  - LO actua sempre amb nombre doxidaci -2

  - El subndex de lO s el necessari perqu la crrega negativa dels O superi el nombre doxidaci (positiu) de lelement

  - Sigualen les crregues per tal que quedi neutre (sumi 0) amb H

  Exemple : oxocid amb nitrogen N i nombre doxidaci +5 H N OPer superar aquest +5 es necessiten 3 O [3(-2) = - 6] H NO3Sobra una de negativa -6 +5 = -1

  Per tal que la suma total sigui zero cal una crrega positiva ms: la que aporta un H+1 i queda HNO3

  3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

 • Nomenclatura

  S'utilitza la nomenclatura tradicional. Per indicar amb quin nombre doxidaci actua lelement X, (HnXOm) sutilitzen prefixos i sufixos:

  3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

  Els oxocids s'anomenen aix:

 • 3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

  Quan es parteix de l'ani poliatmic, el nom de l'ani tamb serveix per anomenar l'oxocid que se'n deriva:

  - IC se substitueix per -AT (ICAT/ATIC)

  - S per -IT (OSIT/ITS).

  Exemple: ani carbonat CO3 2- cid carbnic H2CO

 • Determinar el nom d'un cid a partir de la frmula:

  Cal conixer amb quina valncia actua el no-metall i recordar que la suma dels nombres d'oxidaci de tots els toms ha de ser igual a zero.

  Exemple: HBrO3 ...quin nom t?

  Per conixer amb quina valncia actua el no-metall (x) es planteja la segent equaci:

  1(+1) + 1x + 3 (-2) = 0

  1 + x - 6 = 0 x = 5 Les valncies del Br sn (+1, +3, +5 i +7) En ser la tercera valncia s'utilitza el sufix -ic : brom+ic

  Resposta: cid brmic

  3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

 • Determinar la frmula d'un cid a partir del nom:

  a) A partir dels prefixos i els sufixos de l'cid (hipo-s, -s, -ic, per-ic) es pot deduir el nom de l'oxoani. Si recordem la frmula de l'oxoani corresponent es pot trobar la frmula de l'cid.

  Exemple: cid sulfric Oxocid Oxoani : ani sulfat = SO42- H2SO4

  b) Una altra manera: s'ha de trobar el nombre d'oxidaci del no-metall i afegir els subndexs perqu la suma de crregues sigui zero.

  Exemple: cid sulfricEl sufix -ic indica que dels nombres d'oxidaci del S (+2,+4,+6) s el ms gran . El S t nombre d'oxidaci = +6.

  Per superar aquest +6 es necessiten 4 O-2 4(-2) = -8 HSO4 Sobren dues de negatives -8 + 6 = -2 que seran neutralitzades per dos d'hidrogen 2 H+1 2(+1) = +2 H2SO4

  3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

 • 3.2.3.2. OXOCIDSOXOCIDS

  Llistat dels oxoanions i oxocids ms comunsLlistat dels oxoanions i oxocids ms comuns

 • Sn compostos inics entre un ani poliatmic i un cati dun metall Sn compostos inics entre un ani poliatmic i un cati dun metall (o el cati amoni), de manera que els seus noms es formen a partir (o el cati amoni), de manera que els seus noms es formen a partir del nom de l'ani i del metall. del nom de l'ani i del metall.

  Es poden considerar derivades dels oxocids, per substituci dels Es poden considerar derivades dels oxocids, per substituci dels toms d'hidrogen per un metall amb un nombre d'oxidaci toms d'hidrogen per un metall amb un nombre d'oxidaci equivalent.

  3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  del H2SO4 : (SO4)-2 substituci dels H+ per Fe2+ s'obt la sal FeSO4

  del HNO3 : NO3- substituci dels H+ per Ca2+ s'obt la sal Ca (NO3)2

  del H2SO4: (SO4)-2 substituci dels H+ per Na+ s'obt la sal Na2SO4

 • 3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  EXEMPLES D'OXOSALS

  - Cu2SO3 Sulfit de Coure (I):

  prov de l'cid sulfurs H2SO3, de substituir 2 H+ per dos Cu+

  - CuSO3 Sulfit de coure (II):

  prov de l'cid sulfurs H2SO3, de substituir 2 H+ per un coure Cu2+

  - Cu2SO4 Sulfat de coure (I):

  prov de l'cid sulfric H2SO4, de substituir 2 H+ per dos Cu+

  - CuSO4 Sulfat de coure (II):

  prov de l'cid sulfric H2SO4, de substituir 2 H+ per un Cu2+

  - NaClO Hipoclorit de sodi Na+ ClO- prov de l'cid hipoclors HClO, de substituir l' H+ per un Na+

 • Formulaci:Formulaci:

  S'escriu en primer lloc el smbol del metall i a continuaci la frmula S'escriu en primer lloc el smbol del metall i a continuaci la frmula de l'ani; a continuaci s'intercanvien les valncies com subndexs de de l'ani; a continuaci s'intercanvien les valncies com subndexs de manera que la molcula quedi elctricament neutra.manera que la molcula quedi elctricament neutra.

  3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  Exemple:

  cati Ca2+ i ani CO32- sal: CaCO3

 • Formulaci:Formulaci:

  3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  Cati Ani FRMULA

  Ca+2 BrO3- Ca(BrO3)2

  Na+ ClO- NaClO

  Al+3 SO4-2 Al2(SO4)3

  Mg+2 PO4-3 Mg3(PO4)2

  Fe+3 NO3- Fe(NO3)3

 • Nomenclatura:Nomenclatura:

  Utilitzarem la nomenclatura tradicional (acceptada per la IUPAC, per Utilitzarem la nomenclatura tradicional (acceptada per la IUPAC, per no recomanada).no recomanada). Sanomenen: Sanomenen:

  3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  Per deduir el nom tradicional duna oxosal cal tenir en compte de quin Per deduir el nom tradicional duna oxosal cal tenir en compte de quin oxocid prov.oxocid prov.

  Na2SO4 sulfat de sodi

  CaCO3 carbonat de calci

  Pb(SO4)2 sulfat de plom (IV)

  Cu(ClO)2 hipoclorit de coure (II)

 • 3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  cid ntric: Ani nitrat: Nitrat d'or (I) HNO3 NO3- AuNO3

  cid nitrs: Ani nitrit: Nitrit de sodi HNO2 NO2

  - NaNO2

  cid hipoclors: Ani hipoclorit: Hipoclorit de potassi HClO ClO - KClO

  Per deduir el nom tradicional duna oxosal cal tenir en compte de quin Per deduir el nom tradicional duna oxosal cal tenir en compte de quin oxocid prov.oxocid prov.

 • 3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  s molt recomanable recordar la frmula i el nom tradicional dels principals oxoanions. Daquesta manera es poden deduir les frmules i noms dels corresponents oxocids i oxosals.

 • 3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  Determinar el nom d'una sal a partir de la frmulaDeterminar el nom d'una sal a partir de la frmula

  a) Dissociem la sal en els seus ions. A partir de la crrega del cati (i positiu) dedum la crrega d'ani (i negatiu) i si coneixem el seu nom ja podem determinar el nom de la sal.

  Exemple: Na2SO4

  Na+ + SO42- (SO42- = i sulfat) sulfat de sodi

  b) Si no recordem el nom de l'ani hem de deduir el nombre d'oxidaci de l'tom central (sabent que l'oxigen t un nmero d'oxidaci -2). Recordant els nmeros d'oxidaci amb els que actuen els elements principals cal assignar els prefixos i els sufixos corresponents.

  Exemple: Na2SO4SO42- S+6 i O-2 El S t 3 nombres d'oxidaci +2, +4 +6.

  En ser la tercera valncia se li assigna el sufix -at = sulfat

 • 3.3. 3.3. OXOSALSOXOSALS

  Determinar la frmulaDeterminar la frmula d'una sal a partir del nom d'una sal a partir del nom

  Hem d'identificar el cati i el seu nom d'oxidaci.

  Hem d'identificar l'ani i formular-lo. A partir del nom de l'oxoani es pot conixer la frmula. En cas contrari caldr trobar la frmula determinant amb quin nom d'oxidaci actua el no-metall.

  Quan es coneix la crrega de l'oxoani escrivim la frmula de la sal posant els subndexs de manera que el compost sigui elctri