BMSPM2014 KERTAS 1.docx

  • View
    21

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of BMSPM2014 KERTAS 1.docx

SEMINAR BAHASA MELAYUKERTAS 1SPM 2014

SAZALI BIN IBRAHIMPPeennoolloonngg KKaannaann PPeennttaaddbbiirraannSSMMKK LLaalloohh,, KKuuaallaa KKrraaii,, KKeellaannttaann

Blog: http://cikgusazali.blogspot.com

1OBJEKTIF UJIAN

ATTITUDE (AKUR ARAHAN)PATUHI BILANGAN PERKATAAN DANJAWAB SEMUA SOALAN

KNOWLEDGE(JAWAPAN TEPAT DAN LENGKAP)JANGAN TULIS DALAM BENTUK POINTSETIAP JAWAPAN LENGKAP DENGAN SUBJEK DAN PREDIKAT

SKILLS(TEKNIK MENJAWAB)KARANGAN DIPERIKSASECARA IMPRESSIONKarangan A Karangan B

Masa : 45 minit Perkataan : 200 250 pp Halaman : 2 muka surat Perenggan : 5 (1 + 3 + 1)Pendahuluan

3 isi

Kesimpulan

Markah : 30 markah

Masa : 90 minit

Perkataan : Lebih 350 pp (+500pp) Halaman : 4 muka suratPerenggan : 7 (1 + 5 + 1) Pendahuluan5 isi (80 100)

4 isi (66 79)

3 isi (51 65)

Kesimpulan

Markah : 100 markah3Bahagian A Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan(30 markah)

KRITERIA PENSKOH.AN

PERINGKAT MARKAI-J" KRITERIA

Cen1erlang

Kepujian

26 - 30 (28 - 30) (26 - 27)

.

20 - 25

~3qS~r)~ Karangan menepatii Ien"ta ba h an ran.gsangan.

.. Bahasa gr-arriatis dari segi kata dan ayat. Penggunaan tanda baca b e ru l dan te p at. Ej aan rn errgik ut S istem EjaanRurni Bahan.!. Penggunaan k.osa kata ]1.1a5 dan tepat_

Wacananya lengkap. Unsur bahasa yang digunakan bervariasi _dan rn e n g g u n a k.an ungkapan yang menarik_

..Idea relevan cl e ri g a ri t e rn a bahan ra ng s a n g a n dan dihuraikan denganjela.s dan n"latallg_

-t-t..9QSQnco .Karan g an menepati ~ bahan r-ang sarrg an.

(23 - 25) (20 - 22)

~'Idea relevan dcngan t e rn a bahan r a n g s a n g an dan dihuraikan denga.n jelas_

p e ri b a h a sa , p a n t u n ; cogan kala, .irasa m e n a r ik , pelikan--

u c ap a n ; k a t a=ka t a h i k rna r , p eri k a n h a d i s , m a ks u d ay a rAI-Ouran dan lain-lain.KARANGAN MENEPATI TUGASANBAHAN RANGSANGAN

tentang langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak. (SPM JUN 2014)

tentang langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya. (SPM JUN 2013)

tentang kepentingan memelihara dan memulihara bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. (SPM JUN 2013)

tentang faedah-faedah menggunakan perpustakaan (SPM JUN 2012)tentang aktiviti-aktiviti yang sesuai diadakan di sekolah bersempena dengan sambutan HariKebangsaan negara kita. (SPM JUN2012)

tentang kepentingan pengangkutan awam di negara kita (SPM JUN 2011)tentang faedah-faedah belajar secara berkumpulan. (SPM NOV 2011)

tentang punca-punca pencemaran udara (SPM JUN 2010)tentang cara-cara menjalani kehidupan yang sihat. (SPM NOV 2010)

tentang sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan untuk membantu mangsa banjir(SPM JUN 2009)tentang faedah-faedah yang diperoleh apabila kita menyertai badan beruniform. (SPM NOV 2009)

tentang punca-punca pencemaran sungai. (SPM NOV 2008)WACANANYA LENGKAP

Kohesi

Kesepaduan antara satu perenggan dengan perenggan yang lain

Koheren

Kesepaduan antara ayat dengan ayatyang lain dalam sesebuah perenggan

CONTOHIDEA RELEVAN DENGAN TEMABAHAN RANGSANGAN

Semua ayat topik, huraian, sokongan dan penegasan MESTILAH relevan dengan tema soalan

1. Pastikan pendahuluan LEBIH PENDEKdaripada mana-mana perenggan isi.2. Pastikan perenggan isi SEIMBANG dari segibaris.3. Setiap perenggan isi SEBOLEH-BOLEHNYAmengandungi 70 80 patah perkataan.70 x 3 isi = 210 patah perkataan80 x 3 isi = 240 patah perkataan

ANALISIS SOALAN

* TugasanSelepas perkataan tentang sehingga ayatitu berakhir.

tentang kepentingan memelihara dan memuliharabangunan bersejarah di negara kita.

Kata Kunci TemaKepentingan Bangunan bersejarah

tentang langkah-langkah menjaga keselamatan kanak-kanak.

(SPM JUN 2014)

tentang langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya.

(SPM JUN 2013)

tentang kepentingan memelihara dan memulihara bangunan-bangunan bersejarah di negara kita. (SPM JUN 2013)

SIMBIOSIS TUGASAN, KATA KUNCI,TEMA

tentang faedah-faedah menggunakan perpustakaan

(SPM JUN 2012)

tentang aktiviti-aktiviti yang sesuai diadakan di sekolah bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan negara kita. (SPM JUN2012)

tentang kepentingan pengangkutan awam di negara kita

(SPM JUN 2011)

tentang faedah-faedah belajar secara berkumpulan. (SPM NOV 2011)

tentang punca-punca pencemaran udara (SPM JUN 2010)

tentang cara-cara menjalani kehidupan yang sihat. (SPM NOV 2010)

tentang sumbangan-sumbangan yang dapat diberikan untuk membantumangsa banjir

(SPM JUN 2009)

SIMBIOSIS TUGASAN, KATA KUNCI,TEMA

tentang faedah-faedah yang diperoleh apabila kita menyertai badan beruniform. (SPM NOV 2009)

[30 nU7rkah](Nfasa dlcae/al1gkall 4S .IninU]

SentiasaberadadalamMempelajariilmu dlrlpertahanankumpulan

l..ihal gun'tbar dt bawah dengcI.I7I "'lili.F7L1raiko.17 pendapal one/a r c n r a n g langkah-langkah kanak-kannk. PanJangnya hl/raion h ~ndclklah nntnrn perkntaan.

menjaga keselamatnn200 hlnggn 250 patah

Langkah-Iangkah Menjaga Keselamat:an Kanak-kanak

Mengavvasi anak-anak dl tempat awam

SULIT 2 1103/1

Bahagian A

[.Masa dicadangkan 45 minit]

Gambar di baovah rrierzurtfu Iclca r: sebahagian daripada langkah rnenf ag a keselamatan di jalan raya ..l-Iuraikan pendapat anda ten tang langkah-Iangkah menjaga keselamatan di. jalan raya. Panjangnya h u ra i a rz hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Langkah-Iangkah Menjaga Keselarnat:an di .lalan Raya

\ -

Pematuhan undang-undang jalan rayaPenyelenggaraankenderaanPenguatkuasaanundang-undang

PENDAHULUANTEMA : Keselamatan di jalan rayaTUGASAN : Langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya

Keselamatan di jalan raya merupakan antara isu yang seringdiwara-warakan dalam media cetak dan media elektronik di negara kitaakhir-akhir ini. (Ayat 1 : TEMA)

Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah komited untuk mendepaniisu ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. (Ayat 2 : Sokong Tema )

Persoalannya, apakah langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya? (Ayat 3: Tugasan)

Keselamatan di jalan raya merupakan antara isu yang sering diwara-warakan dalam media cetak dan media elektronik di negara kita akhir-akhir ini. Sehubungan dengan itu, semua pihak mestilah komited untuk mendepani isu ini kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Persoalannya, apakah langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan raya?

42 pp

GGAPO? AYAT TOPIK (PENGETAHUAN)

BAKPO?AYAT HURAIAN

(KEFAHAMAN)

KAEDAHMENGEMBANGKAN ISI MENGIKUT MATRIKSARAS PEMIKIRAN

LAGUMANA?AYAT CONTOH (ANALISIS + APLIKASI)

YO LO KE NI?AYAT PENEGAS(PENILAIAN)

15Membina Ayat Topik danAyat Huraian

(a) Sila baca petikan di bawah dan teliti ayat dalam perenggan.

Ayat Irur-atan i~l,ah ., memperinc,ikaii 'aiy ,me ng awal isi at au dinyatak~n.

Ayat conteh ., membuktikansebelumnya.

(b) Bina satu perenggan isi yang mengandungi ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat penyimpul berdasarkan tajuk "Strategi untuk Meningkatkan Sektor Pelancongan di Negara Kita".

ISI PERTAMA

TUGASAN : langkah-langkah menjaga keselamatan di jalan rayaTEMA : Keselamatan di jalan rayaISI : pematuhan undang-undang jalan raya

Pada pendapat saya, antara langkahnya ialah pematuhan undang-undang jalan raya. (Ayat Topik) - PENGETAHUAN

Hal ini dikatakan demikian kerana para pengguna yang sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya dapat mengurangkan kadar kemalangan yang berpunca daripada kecuaian mereka. (Ayat Huraian) - KEFAHAMAN

Di samping itu, pematuhan undang-undang jalan raya ini juga dapatmemastikan tahap keselamatan jalan raya di negara kita lebih terjamin. (AS) - KFH

Sebagai contoh, para pengguna jalan raya mestilah sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa demi memastikan perjalanan mereka lebih selamat. (Ayat Tafsiran Bahan) - ANALISIS

Mereka juga mestilah sentiasa memakai tali keledar, tidak memotongdi garisan berkembar, tidak melanggar lampu isyarat dan sebagainya. - APLIKASI

Berdasarkan hujah yang dinyatakan, sudah terang lagi bersuluh bahawa pematuhan undang-undang jalan raya merupakan langkah menjaga keselamatan di jalan raya. - PENILAIAN

PERENGGAN LENGKAP

Pada pendapat saya, antara langkahnya adalah dengan mematuhi undang-undang jalan raya. Hal ini dikatakan demikian kerana para pengguna yang sentias