of 18 /18
HQ! BONG NHAN DAN THIXA PHITOC LONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Tij do - Hanh phiic Phuac Long, ngay JiH thongjt^nam 2020 NGHIQUYET Thong qua Ke hoach Xay dung truang hoc dat Kiem dinh A A A " chat luong giao due va Chuan quoc gia, huong toi xay dung truung hoc thong minh, giai doan 2020 - 2025So: 5^ /NQ-HDND HOI DONG NHAN DAN THI XA PHlTOC LONG KHOA HI, KY HOP THir Ml/Ol BON Can cu Ludt to chuc chink quyen dia phuong ngdy 19/6/2015; Can cu Ludt sua doi, bo sung mot so dieu cua Ludt To chuc Chink phu vd Ludt to chuc chink quyen dia phuong ngdy 22/11/2019; Can cu Ludt gido due ngdy 14/6/2019; Can cu Dieu le Truong mdm non van ban hop nhdt so 04/VBHN-BGDDT ngdy 24/12/2015 cua Bo Gido due vd Ddo tqo; Dieu le truong Tieu hoc, Trung hoc co so; Can cu Thong tit so 17, 18, 19/2018/TT-BGDDT ngdy 22/8/2018 cua Bo Truong Bo Gido due vd Ddo tqo ve viec ban hdnh quy- dinh ve kiem dinh chat luqng gido due vd cong nhdn dat chuan quoc gia doi voi truong Tieu hoc, trung hoc co so, mdm non; Can cu Thong tu so 32/2018/TT-BGDDT ngdy 26/12/2018 cua Bo Gido due vd Ddo tqo ban hdnh chuong trinh gido due pho thong; Can cu Thong tu so 13/2020/TT - BGDDT ngdy 26/5/2020 cua Bo Gido due vd Ddo tqo ve quy dinh tieu chuan co so vdt chat ede truong Mdm non, Tieu hoc, Trung hoc co so, Trung hoc pho thong co nhieu cap hoc; Can cu Thong tu 14/2020/TT - BGDDT ngdy 26/5/2020 cua B6 Gido due vd Ddo tqo quy dinh ve phdng hoc bo mon cua co so gido due pho thong; Can cu Nghi quyet so 18/2020/NQ HDND ngdy 27/10/2020 cua Hoi dong nhdn dan tinh Binh Phuoc ve xdy dung he thong truong hoc thong minh tren dia ban tinh Binh Phuoc giai doqn 2021 -2025; Can cu Nghi quyet so 01-NQ/DH ngdy 12/6/202.0 Dai hoi Dai biiu Dang bo thi xd Ian thu XU, nhiem ky 2020-2025; Chuong trinh hdnh dong so 02- CT/TU ngdy 22/7/2020 cua Thi uy Phuoc Long ve thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang bo thi xd, Idn thu XII (nhiem ky 2020-2025); Xet To trinh so 162/TTr-UBND ngdy 08/12/2020 cua UBND thi xd ve de nghi thong qua Ke hoach xdy dung truong hoc dat kiem dinh chat luqng gido due vd chuan quoc gia, huong toi xdy dung truong hoc thong minh giai doqn 2020 - 2025,>; Bdo cdo thdm tra so 37/BC-HDND-KTXH ngdy 18/12/2020 cua

HQ! BONG NHAN DAN

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of HQ! BONG NHAN DAN

NQ - 57.pdfHQ! BONG NHAN DAN THIXA PHITOC LONG
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Poc lap - Tij do - Hanh phiic
Phuac Long, ngay JiH thong jt^nam 2020
NGHIQUYET Thong qua Ke hoach “Xay dung truang hoc dat Kiem dinh
A A A "chat luo’ng giao due va Chuan quoc gia, huong toi xay dung truung hoc thong minh, giai doan 2020 - 2025”
So: 5^ /NQ-HDND
HOI DONG NHAN DAN THI XA PHlTOC LONG KHOA HI, KY HOP THir Ml/Ol BON
Can cu Ludt to chuc chink quyen dia phuong ngdy 19/6/2015; Can cu Ludt sua doi, bo sung mot so dieu cua Ludt To chuc Chink phu vd
Ludt to chuc chink quyen dia phuong ngdy 22/11/2019; Can cu Ludt gido due ngdy 14/6/2019; Can cu Dieu le Truong mdm non van ban hop nhdt so 04/VBHN-BGDDT
ngdy 24/12/2015 cua Bo Gido due vd Ddo tqo; Dieu le truong Tieu hoc, Trung hoc co so;
Can cu Thong tit so 17, 18, 19/2018/TT-BGDDT ngdy 22/8/2018 cua Bo Truong Bo Gido due vd Ddo tqo ve viec ban hdnh quy- dinh ve kiem dinh chat luqng gido due vd cong nhdn dat chuan quoc gia doi voi truong Tieu hoc, trung hoc co so, mdm non;
Can cu Thong tu so 32/2018/TT-BGDDT ngdy 26/12/2018 cua Bo Gido due vd Ddo tqo ban hdnh chuong trinh gido due pho thong;
Can cu Thong tu so 13/2020/TT - BGDDT ngdy 26/5/2020 cua Bo Gido due vd Ddo tqo ve quy dinh tieu chuan co so vdt chat ede truong Mdm non, Tieu hoc, Trung hoc co so, Trung hoc pho thong co nhieu cap hoc;
Can cu Thong tu 14/2020/TT - BGDDT ngdy 26/5/2020 cua B6 Gido due vd Ddo tqo quy dinh ve phdng hoc bo mon cua co so gido due pho thong;
Can cu Nghi quyet so 18/2020/NQ — HDND ngdy 27/10/2020 cua Hoi dong nhdn dan tinh Binh Phuoc ve xdy dung he thong truong hoc thong minh tren dia ban tinh Binh Phuoc giai doqn 2021 -2025;
Can cu Nghi quyet so 01-NQ/DH ngdy 12/6/202.0 Dai hoi Dai biiu Dang bo thi xd Ian thu XU, nhiem ky 2020-2025; Chuong trinh hdnh dong so 02- CT/TU ngdy 22/7/2020 cua Thi uy Phuoc Long ve thuc hien Nghi quyet Dai hoi Dang bo thi xd, Idn thu XII (nhiem ky 2020-2025);
Xet To trinh so 162/TTr-UBND ngdy 08/12/2020 cua UBND thi xd ve de nghi thong qua Ke hoach xdy dung truong hoc dat kiem dinh chat luqng gido due vd chuan quoc gia, huong toi xdy dung truong hoc thong minh giai doqn 2020 - 2025,>; Bdo cdo thdm tra so 37/BC-HDND-KTXH ngdy 18/12/2020 cua
Ban Kinh te - xa hoi Hoi dong nhdn dan thi xd vd y kien thdo ludn cua dai bieu Hoi dong nhdn dan tai ky hop. ' .
QUYET NGffl:
Dieu 1. Thong qua Ke hoach “Xay dung truong hoc dat kiem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia; huong toi xay dung truong hoc thong minh
giai doan 2020 - 2025” (co Ke hoach kem theo). Dieu 2. Giao Uy ban nhan dan thi xa to chuc trien khai thuc hien; Giao
Thuong true Hoi dong nhan dan, 02 Ban Hoi dong nhan dan, cac To dai bieu va
cac vi dai bieu Hoi dong nhan dan thi xa giam sat viec thuc. hien. Nghi quyet nay da dugc Hoi dong nhan dan thi xa khoa III, ky hop thu
muai bon thong qua ngay 23 thing 12 nam 2020 va co hieu luc ke tu ngay thong
qua./.
TICH,2No’i nhan: -.TT.HDND, UBKD tinh; -BB HDND tirih (T6 s6 3); - TTTU, HDND, UBND, UBMTTQVN XX; - DB.HDND, TV.UBND TX; - 02 Ban HDND thi xa; -Cac CQ, BN, BT thi xa; - HDND, UBND xa, phuotig; - LBVP, CVVP; - Liru: VT. Le Thanh Soft
i
uybannhandAn THIXA PHITOC LONG
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Doc lap - Ty do - Haafa pbuc
S6: /KH-UBND Phuac Long, ngay 0 % thdng ^jidm 2020
KTTHOACH ^---------------------- Xay dyng triroTig hoc dat Kiem dinh chat lirong giao due va Chuan
quoc gia, hirdug toi xay dyng trircmg hoc thong minh giai doan 2020-2025
Can ca Thong tu s6 17, 18, 19/2018/TT-BGDDT ngay 22/8/2018 cua B6 Tmemg Bp Giao due va Dao tao ve viec ban hanh quy dinh ve Idem dinh chit lixpng giao due va cong nhan dat chuan quoc gia doi vdd tnrdng lieu hoc, trung hoc ca so, mam non;
Can cii Thong tu s6 32/2018/TT-BGDDT ngay 26/12/2018 ciia Bo Giao due va Dao tao ban hanh chirong trinh giao due pho thong;
Can pir Thong tu s6 13/2020/TT - BGDDT ngay 26/5/2020 cua Bp Giao due va Dao tao ve quy dinh tieu chuan co so vat chat cac tmdng Mam non, Tiiu hoc, Trung hoc ca sa, Trung hoc pho thong co nhieu cap hoc;
Can cu Thong tu 14/2020/TT - BGDDT ngay 26/5/2020 cua Bp Giao due va Dao tao quy dinh ve phong hoc bp mon cua ca sa giao due pho thong;
Can cu Nghi quyet so 18/2020/NQ - HDM> ngay 27/10/2020 cua Hoi d6ng nhan dan tinh Binh Phuac ve xay dung he thong trudng hoc thong minh tren dia ban tinh Binh Phuac giai doan 2021 -2025;
Can cu Nghi quyet so 01-NQ/BH ngay 12/6/2020 Dai hpi Dai bieu Dang bp thi xa lan thu XII, nhiem ky 2020-2025;
Can cu Chuang trinh hanh dong so 02-Ctr/TU ngay 22/7/2020 cua Thi uy Phuac Long v/v thuc hien Nghi quyet Dai hpi Dang bp thi xa lan thu XII, nhiem Icy 2020-2025;
UBND thi xa xay dung ke hoach xay dung trudng hoc dat Kiem dinh chat lupng giao due va Chuan quoc gia, hudng tdi xay dung trudng hoc thong minh giai doan 2020 - 2025, cu the nhu sau:
A. THITC TRANG• •
I. Danh gia ebung
1. Uu diem - Cong tac xay dung tnrdng hoc dat chuan Quoc gia luon nhan dupe sir quan
tarn cua cac cap uy dang, chinh quyen dia phuong. r p \
- Ca sd vat chat trudng, lop, trang thiet bi day hoc dupe quan tain dau tu theo hudng chuan boa. Mang ludi trudng, lap cac cap hoc dupe cung co, phat trien ve quy mo va dupe bo tri tuang doi hap li, tao dieu kien thuan Ipi cho viec huy dong hoc sirth den trudng.
2 •
- Dpi ngu giao vien cac cap hoc dat chuan voi ti le cao; Ti le giao vien tren chuan, giao vien day gioi cac cap hoc ngay cang tang; chat lirong va hieu qua giao due a cac cap hoc on dinh, dupe cung co va phat trien.
- Cong tac xa hoi hoa giao due ngay cang dupe chu trpngj tang cuong va thuc hien dam bao theo quy dinh. Cac ngkih, doan the, nhan dan ngay cang quan tam ho trp, dong gop cho cong tac giao due. - --Hien-tai-thi"xa"c6-30 tniongdipc ftrong do: 02 tmang THPT trirc thupc so
GD&DT huong dan chuyen mon va dau tu co sd vat chat; 01 Tning tam GDNN -r GDTX do Sd GD&DT phu trach chuyen mon; 05 trudng THCS, 10 tnrang tieu hoc, 8 tnrang mam non do UBND thi xa quan ly va dau tu co sd vat chat; 04 trudng mam non tu thuc). Tu mot huyen co dien tich rpng da so nhan dan la ngudi dan'mpi mien to -quoc ve tap trung sinh song, tu khi thkih lap thi xa, Thi uy - UBND quan tam chi dao dau tu xay dung co sd vat chat va chuan hoa nang cao trinh dp cua giao vien cac cap, vdi tinh than \ora xay dung vira phat trien.
- Cong tac kiem dinh chat lupng giao due va xay dung trudng chuan quoc gia luon dupe cac cap lanh dao quan tam, dau tu xay dung vi vay da dat dupe mot so ket qua nhat dinh, den nay tren dia ban thi xa dat 9/30 trudng chuan quoc gia (02 trudng THPT, 02 trudng mam non, 04 trudng tieu hoc; 01 trudng THCS). Tuy nhien, khi kiem tra cong nhan lai theo Thong tu so 17, 18, 19/2018/TT- BGDDT ngay 22/8/2018 cua Bp Truong Bp Giao due va Dao tao ve viec ban hanh quy dinli ve kiem dinh chat lupng giao due va cong nhan dat chuan quoc gia doi vdi trudng Tieu hoc, THCS, mam non, mot so trudng can dau tu them ve co so vat chat va dpi ngu de dam bao cac dieu kien quy dinh cua cac thong tu neu tren (Trudng MN Son Ca thieu Hieu pho; Trudng tieu hoc Tran Hung Dao, tieu
’ hoc Le Hong Phong, THCS Nguyen Van Troi thieu cac phdng hoc, phong chuc Mb' ' *
nang Va cac phdng ho trp hoc tap; co sd vat chat trudng tieu hoc Phuac Tin A; bien che lap a trudng TH Chu Van An). Vi vay, UBND thi xa tiep tuc diu tu de kiem dinh chat lupng giao due, cong nhan lai va cong nhan men truemg chuan
t r y * r •
quoc gia, dam bao chi tieu Nghi quyet HDND thi xa da de ra (den cuoi nmem ky thi xa dat 70% trudng chuan quoc gia).
2. Han che / y ‘ *
- Mot so trudng co dien tich mat bang, san bai chua dam bao tieu chuan, f
thieu cac phdng chuc nang. • ^ »
- Dpi ngu can bp quan li, giao vien va nhan vien cho den thdi diem hien tai r * • «
mot so trudng chua dupe dao tao dat chuan theo tieu chi mod (giao vien Idn tuoi khong con du thdi gian dao tao
/ - Mot so don vi trudng hoc chi chu trpng cong tac day va hoc, chua chu trpng
den viec xay dung cho cac tieu chi trudng dat kiem dinh chat lupng va chuan quoc* » gia, chua nghien cuu sau, chua tim hieu kl cac tieu chi trong timg tieu chuan nen con lung rung trong viec tham mini, de xuat thuc hien.
* - Cong tac chi dao, kiem tra, giam sat cua nganh chuc nang chua kip thdi;
)•
\ r r
- Bau tu ca sa vat chat chira chu trong cac tieu chi con thieu so vai quy dinh cua truong chuan quoc gia. Mot so hang muc da dugc dau tu, tuy nhien chua dat
'i \ N 4
chuan hoac dau tu quy mo nho le nen khong dap ung dugc yeu cau so voi quy dinh.
i •>
- Viec bo nhiem can bo quan ly, tuyen dung giao vien con gap kho khan (vi thuc hien tinh gian bien che-theo quy dinh).
- Bo tieu chi dinh gia idem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia mdi ban hanh thiig 8/2018 de ra cac yeu cau ve tieu chuan thuc hien cao horn va mdi mot chi bao dinh gii can phai dat.
- Thiet bi day hoc, do dung, do choi phuc vu cho giang day b mot so truong da cu, hu hong va khong phu hop voi mot so noi dung.
3. Nguyen nhan ban che, kho khan Trong thbi gian qua, mac du cic truong da co ke hoach ra soat, dinh gia phan
dau hoan thien cac tieu chuan cua truong chuan. Tuy nhien, do anh hubng nguyen nhan khich quan va chu quan nen cic truong thuoc chu ky dinh gia lai chua dugc cong nhan lai.
3.1. Nguyen nhan khach quan - Nguon von tii ngan sach nha nuoc hang nam co han, vi vay viec dau tu co
so vat chat cho giio due trong nhiem ky qua chua dip ung yeu cau. Viec buy dong su dong gop cua nhan dan va cac lire lugng xa hoi khac vao viec tang cuong co so vat chat nha truong chua manh, chua dip ung nhu cau co so vat chat, trang thiet bi cua truong dat kiem dinh chat luong giio due va dat chuan quoc gia.
\ ^ f r f
- Xac dinh nhu cau ve co so vat chat, trang thiet bi chua mang tinh chien luoc.
- Thong tu ban hanh bo tieu chuan moi, dong thoi vvra danh gia truong hoc dat Kiem dinh chat luong giio due va chuan Quoc gia tir thing 8/2018 (gom 5 tieu chuan), muc dinh gia va yeu cau cao hon so voi bo tieu chi dinh gii trade day.
t ' i s *>
- Quy dat d mot so truong con hep, chua dam bao yeu cau truong dat chuan nhu hien nay. Sau khi da dau tu phong kien co thi viec mo rong dien tich dat cua cic truong con gap kho khan nhu truong tieu hoc Son Giang, tieu hoc Long Giang, THCS Phirdc Binh, tieu hoc Phan Boi Chau.
3.2. Nguyen nhan chu quan - Cac truong chua bim sit ke hoach xay dung truong chuan theo 16 trinh cho
nen cac chi bio cua timg tieu- chi chua dat theo quy dinh. - Co de nghi phan bo kinh phi de tu sua co so vat chat, bo sung dpi ngu can
bo quan ly, giio vien, tuy nhien cac truong chua bim vao chi tieu xay dung kiem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia nen chua dap ung kip thoi, den thoi
*> 0+ r
diem danh gii van chua hoan thanh hang muc dan den chua dat cac chi bao danh gii theo quy dinh.
r •>
- Trong qui trinh tap huan dinh gia voi bo tieu chi moi, Hoi dong tu dinh gii o cac truong con lung tung, chua xac dinh dugc each thuc to chuc, xac dinh
ngi ham, diem yeu, diem manh va phuong phap tu danh gia kiem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia truong hoc.
* * - Cong tac chi dao, kiem tra ciia Ban chi dao xay dung tiuong chuan thi xa
chua sat sao din den thdi diem danh gia khong dat cac tieu chi theo timg muc dp. + ! * f * *
Chua to chuc so ket, tong ket cong tac xay dimg trudng dat chuan quoc gia. / s
- Su phoi hop giua cac phong ban; cac xa, phudng; truong hoc doi voi cong tac xay dimg trudng chuan chua that sau sat.
II. Ket qua dat chuan d cac bac hoc: Bat chuan quoc gia duy tri den nam 2020 Ea 09/23 truong hoc thude
UBND thi xa dau tur, cu the: Bac Mam non: 02/12 trudng; Bac Tieu hoc: 5/10 trudng; Bac Trung hoc co
sd 02/5 trudng. Nam 2020, loan thi xa co 02 trudng da hoan thien hd so de nghi kiem tra
cong nhan dat Chuan quoc gia va kiem dinh chat luong giao due do la: Trudng Mau giao Phudc Tin va trudng Mau giao Son Giang; trudng mam non Son Ca da dupe cong nhan d nhiem ky trude, UBND thi xa tiep tuc dau tu co sd vat chat de kiem tra cong nhan chuan quoc gia va kiem dinh chat luong theo quy dinh Thong tu 19/2018/TT-BGDBT cua Bp GD&BT; co 2/10 trudng Jieu hoc dupe duy tri cong nhan chuan Quoc gia (TH Tran Hung Dao; TH Le Hong Phong).
B. KE HOACH THU'C KEEN TRU'ONG BAT KDEM BINH CHAT JLtTQNG GIAO DUG VA CHUAN QUOC GIA; HlTONG TOT XAY
DljNG TRU'ONG HOC THONG M3NH GIAIBOAN 2020-2025
I. Muc tieu 1. Muc tieu chung - Xay dung trudng hoc dat kilm dinh chat luong va chuan quoc gia, hirdng
tdi xay dung trudng hoc thong minh d cac cap hoc tren dia ban thi xa nham nang f # ^
cao chat luong giao due toan dien, hieu qua dao tao cao va vung chac, gop phan hoan thanh muc tieu phat then giao due va dao tao giai doan 2020 -2025 cua thi
/ - Duy tri, giu vung va phat huy ket qua da dat dupe sau khi cong nhan.
* r r \
- To chuc cac lop tap huan va nang cao chat luong cho thanh vien hoi dong tu danh gia cua cac trudng, thanh lap to tu van ve cong tac chuan quoc gia va kiem dinh chat luong tren dia ban thi xa.
2. Muc tieu cu the t t , t *
- Tiep tuc xay dung co sd vat chat trudng, lop theo hudng kien co hoa, chuan hoa, hien dai hoa. Tang cudng quan ly va su dung tot trudng, lop, trang thiet bi, tai san trudng hoc; thuc hien tot cong tac duy tu dinh ky. Xay dung trudng xanh, sach, dep, an toan.
- Dam bao bo tri du can bp quan ly, giao vien cho trudng mam non, giao vien day cac mon hpc cho eac trudng tieu hoc, trung hoc co sd; tiep tuc day nghe • pbo thong dat 100% d cac trudng trung hpc co sd; tich cue dua di dao tao, boi
xa.
5'
duong giao vien dat trinh dp tren chuan; nang cao ti le giao vien day gioi cac cdp hoc.
* * i •»
- Tiep tuc thirc hien viec doi mdi chircmg trinh, sach giao khoa, doi moi phirong phap day hoc nham nang cao chat luong giao due; giam ty le hoc sinh luu ban, bo hoc; nang cao hieu qua dao tao cac cap hoc.
r * r
- Tiep tuc dau tu trang thiet bi day hoc, phong chuc nang cho cac truong trong ke hoach truong dat chuan quoc gia nhu phong thiet bi, thi nghiem - thuc hanh Ly, H6a, Sinh, phong vi tinh, cac phong chuc nang khac theo chuan quy dinh cua truong dat chuan quoc gia.
r ^
- Dam bao bp may cac truong boat dong tot va hieu qua theo dung Bieu le truong hoc theo tung cap hoc va theo Luat giao due nam 2019.
- Dam bao dpi ngu can bp quan ly va giao vien du ve so lupng va chat lupng theo dung cac quy dinh ban hanh.
- Tiep tuc khao sat, bo tri kinh phi xay dung tnibng, lop theo hudng tiep can voi cac lieu chi truong hoc thong minh.
• * t \ N
- Tiep tuc bo sung trang thiet bi, do dimg day hoc, do choi dam bao theo dung quy dinh co doi mdi theo hudng hien dai.
- Dam bao thuc hien Chuomg trinh giao due theo Quyet dinh so 16/2006/QB- BGDDT va Chuong trinh giao due pho thong 2018 theo Thong tu 32/2018/TT- BGDDT cua Bp GD&BT vdi yeu cau chat lupng giao due toan dien ngay cang nang cao va tung bude tiep can vdi cong nghe thong tin hien dai.
- Bam bao viec xay dung va duy tri truong chuan theo hudng lau dai va nhan \ f
dupe su dong thuan cua cac cap, cac nganh va toan xa hpi. 3. Chi tieu den 2025 3.1. Xay dung trirdng dat kiem dinh chat lupng va chuan quoc gia
r f f •> r t
Phan dau den nam 2025 toan thi xa dat 19/30 truong chuan quoc gia va kiem dinh chat lupng giao due.
3.2. Truong hoc thong minh f f
Xay dung 03 truong hoc thong minh (kinh phi cua tinh theo Nghi quyet so 18/2020/NQ - HBND ngay 27/10/2020 cua Hpi dong nhan dan tinh Binh Phudc).
11. Lp trinh thuc hien
Du kien dat chuan den 2025dat nhiemDon viXT
2020 2021 2022 2023 2024 2025 KBCL triro’c
CQG C MDITH Tran Hung Bao 2016 T5 KBCB2]
TH Le H6ng Phong2 2015 CQG CMB1 KDCD215 MN Son Ca CQG CMB13 2016 T5 KDCD2 THCS Thac Mo CQG CMB12015 T5 KBCB24 THCS Nguyln Van Troi 2009 CQG CMB15 T5 KBCD2 TH Phiroc Tin A CQG CMB16 2014 T5 KBCD2
6 *
CQG CME>1 K£)CD27 TH Chu Van An 2016 T7 CQG CMD1 KBCD28 TH ThicMa 2016 T7 CQG CMD1 KDCD29 THCS Phudc Tin T5 CQG CMD1 KBCD2MG Son Giang T710 CQG CMD1 K3DCD2MG Phir6c Tin T711 CQG CMD1 KDCD2MG Sao Mai T512 CQG C MD1 KDCB2T5. MN Thac Mo13
MG HoaH6ng(TT) CQG CME>] KBCB2T514 CQG CMB1 KBCB2T5MG Phodc Binh15 CQG CMB1 KBCB2T5TH Long Giang16 CQG C MB l KBCB2T5TH Truong VTnh Ky17 CQG CMB1 K.BCB2T5THCS Long Phuoc18 CQG CMB1 KDCB2T5THCS Phuoc Binh19
19 Tong c$ng 4 238 4 7 trirottg
* Cdc trirang da dat chudn quoc gia trong do; 9/23 trucmg MN, TH, THCS
cong lap do UBND thi xa qudn ly adu tie. m. NHU CAU THEO 5 TTEU CHUAn
- Tien chuaia 1: To chuc va quan ly nha tnrong - Tieiii chman 2: Can bo quan ly, giao vien, nhan vien va hoc sinh
^ ft
- Tieu chuan 3: Co sa vat chat va thiet bi day hoc - Tien chuan 4: Quan he giua gia dinh, nha tnrang va xa hoi - Tien chuan 5: Boat dong giao due va ket qua giao due
t \ * *
Bank gid chung: Tat ca cac tnrang deu dam bao tieu chuan 1, tieu chuan 4 va tieu chuan 5.
Boi v&i tieu chuan 2: Mot so tnrang con thieu CBQL, giao vien can bo sung vao cac nam de dat chuan quoc gia va kiem dinh chat luong giao due cu the:
Bo sung giao vien
** Bo sung CBQL
Ghi chitTen trucmgStt
MN Son Ca Nam hoc 2021-2022.21 THCS Thac Mo Nam hoc 2021-20222 1 THCS Nguyen Van Troi Nam hoc 2021-20223 5 THCS Phuoc Tin Nto hoc 2021-20224 ' 3
Nam hoc 2021-2022TH Tran Hung Bao 1 pho hieu trucmg
5
6 TH Long Giang Nam hoc 2021-20221 pho hieu tnrang
THCS Long Phuoc Nam hoc 2022-20237 . 15 Nam hoc 2023-20249 MN Thac Mo 2
9 TH Truong Vuih Ky Nam hoc 2023-2024
Nam hoc 2024-202510 THCS Phirac Birih 2
A A ** f fDoi voi tieu chuan 3: Co so vat chat va thiet bi day hoc cac phong chuc nang, phong hieu bp {Chi tiet dinh kem Phu luc l).
t f \
Boi voi trang thiet bi, do dung day hoc cua bac tieu hoc va bac trung hoc co so can cu vao dieu kien cu the hang nam, cac don vi xay dung kinh phi de nghi UBND thi xas phong Tai chxnh - ke hoach bo sung nguon kinh phi de cac tmong time hien.
IV. Giai phap thyc hien Tren co so 16 trinh thuc hien, can cu vao muc tieu, chi tieu, tien dp xay dung
trubng hoc dat kiem dinh chat lupng va chuan quoc gia den nam 2025, can tap trung vao cac giai phap day manh viec xay dung hoan thien theo cac chuan quy dinh doi voi truong dat chuan quoc gia a cac cap hoc. Cu the:
1. Can cu vao bp tieu chuan danh gia truong dat kiem dinh chat lupng giao due ya chuan quoc gia tir do xac dinh muc tieu chien luoc giai doan 2021-2025;
> i
song song voi viec thuc hien chuong trinh mam non, chuong trinh pho thong 2018 theo Thong tir 32/2018/TT-BGDBT cua Bp GD&DT phai dam bao cung cap du trang thiet bi, do dung day hoc, do choi theo hudng hien dai hoa.... tiep can truong hoc thong minh. Khao sat, ra soat cac truong co dieu kien tiep can voi cac chuan quy dmh, uu tien cac truong dupe quy hoach on dinh lau dai, xay dung kien co va du chuan ve dien tich mat bang.
/ r r *
2. Khao sat, ra soat tat ca cac trubng dam bao dat co so vat chat toi thieu dam bao day - hoc 6 cac cap theo hudng kien co hoa. Uu tien dau tu cho cac truong trong 16 trinh xay dung dat cac tieu chuan kiem dinh chat lupng giao due va chuan quoc gia. Cac hang muc cong trinh dam bao quy hoach tong the cua nha truong, Ichong dau tu nho, le.
r •>
3. Tang cuong nang cao chat lupng dpi ngu. Thuc hien tuyen dung giao vien* trinh dp dao tao theo quy dinh chuan cua luat giao due nam 2019; ra soat can bp
* ^ f r
quan ly, giao vien, nhan vien chua dat chuan de co hudng giai quyet. Kien quyet cham dut hop dong vdi cac giao vien khong dat chuan nghe nghiep, vi pham ky luat,...
4. Tap trung dau tu hoan chinh dieu kien co so vat chat va thiet bi day - hoc, phong chuc nang cho cac truong cd trong danh muc xay dung trubng chuan quoc gia tlieo Ip trinh.
- Ban tu xay dung va trang bi them cac phong chuc nang thupc chuong trinh t r v * >
kien co hoa trubng, lop hoc con thieu de dat chuan quy dinh. - Thuc hien tot cong tac quan ly, su dung co so vat chat, trang thiet bi day
hoc, to chuc tot, kip thoi bao quan, sua chua, duy tu, quan ly tot dat dai truong hoc dam bao cd day du thu tuc phap ly quyen su dung dat, xay dung moi trubng xanh, sach, dep trong truong hoc.
• •
- Sap xep, quy hoach, dao tao, boi duang dpi ngu Hieu truang, Pho hieu tmdng dat chuan ve chuyen mon, nghiep vu quan ly va trinh dp ly luan chfnh tri. Chu trpng viec ren luyen. giu gin va nang cao pham chat dao due trong doi ngu can bp quan ly, giao vien, nhan vien nha tmong.
- Bo tri du giao vien cac bp mon, nang chuan dao tao, nang cao ty le len lap
va hoc sinh gioi trong toan thi xa. 6. Tang cuong cung co bp may to chuc trong nha tnrong theo Bieu le tmong
hoc; bao dam hieu luc. hieu qua quan ly, giu gin ne nep, ky cuong trong cac boat dong quan ly, giao due cua nha tmong.
- Xay dung quy che boat dong, quy che chi tieu npi bp, thuc hien tot quy che
dan chu co so. - Be cao vai tro, trach nhiem cua hieu tnrong trong thuc hien cai each hanh
chinh, quan ly viec thuc hien nhiem vu cua nha tmong, phat huy quyen tu chu
trong quan ly tai chinh. - Coi trpng viec xay dung to chuc Bang, doan the trong nha tnrong that sir
vung manh. Xay dung va thuc hien quy che phoi hop trong he thong chinh tri cua
nha tmong. 7. Buy tri va nang cao chat lupng giao due cua nha tmong. - Buy tri tot sT so, khac phuc tinh trang hoc sinh bo hoc. - Cung co va duy tri thanh qua pho cap giao due mam non 5 tuoi, pho cap
giao due tieu hoc muc dp 3, pho cap giao due trung hoc co so muc dp 3. f \ * *
- Tliuc hien tot tinh than doi moi chuong trinh, sach giao khoa, cai tien phiro-ng phap day hoc theo huong phat huy tinh rich cue, chu dong sang tao cua hoc sinh; su dung triet de va co hieu qua do diing day hoc hien co; tu lam do dung day hoc; ung dung cong nghe thong tin trong quan iy va day hoc.
- Chu trpng cong tac boi duong hoc sinh gioi va phu dao hoc sinh yeu kem, giu vung va nang cao ti le tot nghiep trung hoc co so tren 95%; keo giam ti le hoc sinh hru ban.
> ^ * * - Tranh thu nguon dau tu tir cac chuong trinh du an de bo sung, co so vat*
chat, to chuc day hoc 2 buoi/ngay, an tma cho cho hoc sinh; nang ty le truong lop dupe day 2 buoi/ngay, hoc tin hoc, ngoai ngu nham dam bao cac tieu chi ve huy dong, chat lupng va hieu qua dao tao hoc sinh tieu hoc.
8. Thuc hien tot cong tac thi dua khen thudng trong nha tmong va trong nganh de khuyen khfch, dong vien tinh than cho can bp, giao vien, nhan vien va hoc sinh.
9. Bay manh xa hoi hoa giao due, phat huy vai tro cua Hoi dong giao due, phoi hop cua cac nganh, cac cap, cac lire lupng doan the, xa hpi trong viec huy
f r » t t
dong hoc sinh den tmong, duy tri si so, xay dung, bo sung co so vat chat tmong hoc va giao due hoc sinh, xay dung moi truong giao due lanh manh; xay dung nha tmong that sir tro thanh trung tam van hoa cua dia phuong. ‘
\ \ t t
10. Tranh thu nguon dau tu cua cac cap quan ly trong chuong trinh kien co hoa tmong lop, dau tu trang thiet hi day hoc; van dong cac nguon lire khac de bo
sung them cae phong chuc nang; nang cap, sua chua, hoan thien co sa vat chat di dat chuan quy dinh.
V. Kinh phi thyc hien Kinh phi tu nguon ngan sach theo phan cap va kinh phi tir nguon xa hoi boa
va cac nguon tai trq hop phap khac VI. Phan cong nhiem vu 1. Phong Giao dye va Dao tao
/ / - Thuc hien tot chuc nang quan ly nha nuac, bao dam dung tien do cua cac
ke hoach ve phat then mang ludi trudng lop; dau tu co sb vat chat; dao tao, boi duong can bq, giao vien; pho cap giao due; chi dao cac boat dong chuyen mon;... lam ca so hoan thanh chi tieu xay dung trudng dat chuan quoc gia. Phoi hop vdi cac nganh lien quan tham miru cho Uy ban nhan dan thi xa chi dao cac xa, phudng
f t \ * f
giai quyet nhung vudng mac va dau tu co trqng diem cho cac trudng hoc phan r t r \ r
dau dat. chuan quoc gia theo 16 trinh de ra. •tnt t r
- To chuc trien khai ke hoach xay dung trudng hoc dat Kiem dinh chat luong giao due, chuan quoc gia, huong tdi xay dung trudng hoc thong minh trong loan
mi r f *
nganh. Huong dan, kiem tra, don doc cac trudng xay dung ke hoach kiem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia b don vi.
I * t \
- Thudng xu)^en to chuc kiem tra; so ket, tong ket theo dinh ky (hang nam irr •>
va 5 nam) de danh gia tien do thuc hien ke hoach danh gia ngoai va dat chuan / t *
quoc gia, tren co sb do tham muu cho Uy ban nhan dan thi xa tiep tuc chi dao thuc hien.
2. Phong Tai chink - Ke hoach - Can cu Nghi quyet so 17/NQ-HBND ngay 28/7/2020 cua HBND thi xa
thong qua danh muc dau tu cong trung han, giai doan 2021-2025 tham muu can doi nguon kinh phi de dam bao thuc hien. Tham muu UBND thi xa phan bo kip thoi nguon von dau tu ngan sach de qua trinh xay dung trudng chuan quoc gia dat duqc ke hoach da de ra
- Hang nam, phoi hop vdi phong GD&BT ra scat uu tien bo tri kinh phi dau tu doi vdi cac trudng trong 16 trinh thuc hien chuan quoc gia va kiem dinh chat luong giao due cung nhu chuong trinh giao due pho thong nam 2018.
3. Phong Noi vu - Lao dong TB&XH Ph6i hop vdi Phong GD&DT tham miru cho UBND thi xa trong viec dieu
dong, bo nhiem va tuyen mbi can bo quan ly, giao vien, nhan vien dam bao du toi thieu Chuan quoc gia ve dpi ngu theo tieu chi quy dinh cua B6 Giao due va Dao
tao. 4. Phong Quan ly Do thi - Tham dinh cac dir an thupc llnh vuc giao due va dao tao dam bao toi thieu
cac quy dinh ve xay dung Chuan quoc gia va kiem dinh chat luong ve co sb vat chat va dien tich dat.
^ f
- Tap trung uu tien cho cac trudng nam trong 16 trinh xay dung ke hoach xay dung trudng hoc dat kiem dinh chat luong giao due, chuan quoc gia.
10-
5. Phong Tai nguyen-Mdi trirong Phoi hop voi phong GD&BT, UBND cac xa, phuong tham miru UBND thi
xa co ke hoach cho cac truong chua du dien tich xay dimg tmong dat kiem dinh / 'it
chat luong giao due, chuan quoc gia. 6. Phong Van hoa va Thong tin Phoi hop vdi phong Giao due va Bao tao5 UBND cac xa> phudng tang cuong
cong tac tuyen truyen va xay dung cac chuyen muc tuyen truyen nang cao nhan thuc cua cong dong ve muc dich, y nghia, ket qua cong tac xay dung tnrdng hoc dat KDCLGD va chuan quoc gia, tao sir quan tam, dong thuan ung hp rpng rai cua xa hoi doi vdi phat then giao due va dao tao.
7. Ban Quan ly du* an f>au t«r xay dung i rt t t
Qua trinh then khai, thiet ke co so, thiet ke ky thuat cac trudng hoc phai darn bao day du, dung quy dinh cua Bp Giao due va Dao tao va tieu chuan xay dimg Viet Nam, nhat la thiet ke cac phong chuc hang, phong bp mon, dien tich cac phong hoc.
8. f>e nghi Uy ban MTTQ Viet Nam thj xa va cac hoi doan the Phoi hop vdi nganh giao due trong viec huy dong hoc sinh ra lop, chong bo
hoc, luu ban va day manh xa hoi hoa giao due trong cong tac xay dimg trudng dat i » it
kiem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia. 9. Uy ban nhan dan cac xa, phirong - Tham miru vdi Dang uy chi dao cac hoi doan the ho tro cac tnrdng hoc
trong viec day manh xa hoi hda giao due ve viec xay dung tnrdng dat chuan quoc gia.
- Xay dung va to chuc thuc hien ke hoach 5 nam ve phat then mang ludi tnrdng, lop, dam bao phu hop vdi ke hoach phat trien kinh te - xa hoi cua dia phuong.
- Xay dung ke hoach va to chuc thuc hien cd hieu qua muc tieu xay dung trudng hoc dat KDCLGD va chuan quoc gia phu hop vdi dac diem, tinh hinh cua dia phuong. Doi vdi 2 xa gan vdi chi tieu xay dung nong thon mdi nang cao.
- Bao cao Dang uy va trinh HBND cung cap cd chu truong, nghi quyet ve cac ngudn thu, xa hoi hoa cua cac tnrdng hoc tren dia ban dung quy dinh.
- Chu tri, phoi hop phong GD&DT, Ban giam hieu cac trudng hoc van dong kinh phi mua the BHYT cho hoc sinh cd hoan canh khd khan tren dia ban don vi quan ly.
10. Cac trudng hoc t t t t
- Xay dung ke hoach chien luge, ke hoach trung han va chi tiet tung nam cua nha tnrdng ye xay dung trudng hoc dat kiem dinh chat luong giao due va chuan quoc gia.
- Can cu vao ke hoach.cua UBND thi xa xay dung ke hoach chi tiet va tien dp thuc hien. Chu y cac giai phap de thuc hien hieu qua cac tieu chuan thupc trach nhiem quan ly cua nha trudng.
- Thudng xuyen cap nhat va luu tru ho so minh chung va tit ca cac dieu kien
II
r i r \ -k
khac lien quan den cong tic kiem dinh chat lirong tnrdng hoc. Hang nam to chuc tu dinh gia va de nghi dinh gii ngoai theo 16 trinh cua ke hoach de ra.
VII. Che do thong tin, bao cio - Bio cio quy tmoc ngay 20 cua thing cuoi quy. - Bao cio 6 thing tnrac ngay 25/6. - Bao cio nam truac ngay 25/12. 1. Yen can cac ca quan, don vi, UBND cac xa, phuong, cic tmong hoc can
cu vao chuc nang nhiem vu dugc giao dinh ky quy, 6 thing, nam va khi co yeu cau, bio cio tinh hinh va ket qua trien khai thuc hien ve UBND thi xa (thong qua phong GD&BT).
2. Giao phong GD&DT kiem tra, don doc cac don vi trien khai thuc hien; thanh lap to kiem tra, tu van ve Kiem dinh chat luqng va Chuan quoc gia d4 hudmg dan, kiem tra cac don vi trong 16 trinh. Dinh ky tong hop bao cio k£t qua vh, UBND thi xa.
Tren day la Ke hoach xdy dtrng tricdng hoc dat kiem dinh chat hcortg giao due va chuan quoc giaf kir&ng t&i xdy dipig trud'ng hoc thong mink giai doan 2020-2025. Yeu cdu ede dotn vi trien khai thirc hien. Qua trinh thirc hien neu co kho khan vie&ng mac kip thin bao cdo ve UBND thi xd (thong qua phong GD&BT) de tong hop bao cdo UBND thixd chi dm kip thMJ.
. UY BAN MHAN DAN ^.... KT.CHU TICH., Noi nhan: - So- GD&BT" -TT Thi uy, HDNDthi xa; -CT, PCT. UBND thi xa; - Ban Tuyen giao Thi uy; - UBMTTQ VN thj xa; - Cac CQ, BN, BT; - UBND cac phircmg, xa; - Cac tmemg hoc tren dia ban tx; - LBVP, CVVP; - Lira VT^
TM.
o f s- i-s .§ p of
so ri Q.z s-aCO a. B. £2 Oo
«c ° s ODniio c oo
KC S c -ot 1 2P^o--o ®„i#i£
- -g. = S ^ Q ° — o —
f I f S t Si
o. M ^ §.
2 -S
a ©
•S ^- J — ^ M)
5 -2T3 13 S J= i^i ’o «3 oo
5 c •«§ 9 H
^ *« ^ ?is ! 9tl
% § -S 1 -§ s M M) c M W -O •© ^ •§ Q ^ i B J= “V fi. D. .‘ CL
f i if S -I ^ . -g 9 S S
fit tfB r- .. ^ -<4J
A © © ©S © © o ©a © © ©<<« © © © ©-S "O
J ^‘ = jc et *' D£ C
r- 's© ©\ ID © t''#% <© V©»T; Tp'ce> ©KO '^0^ Cj
<• 95 4o b £
*5 M 3.5 = <« ^ r<«
O
o § ^ S « i -© ’o £ >> a g.t f^g,^ = 'S & ? ,« •© © 2 ^ a — -
© © © © © © ©<N © © © © © © ©IT; © © r--- £ w s
»o #% © fS
Z HZ "Q 23 an< s SO
PS B ._ ©H <© > £H '£ aH Ou <©•3 W5**s ©
5 © I © •« * a. S- w s
©a n H* $2 Ci ®5
asr*j'53 * <g.9o cs K ©
— an MO B =• o. © -o x; £; 3 © c« ♦-
op abH as
© « '*o ac a, 2 -o t^'
•e is
U 05 ttPs? fpj
“ azv'0 ac J « £ s 2 *a © «b •= w c£Pm o
K o Z * MM
03a.««. a Q- u
^ 60 IS) r^r-~ rrB o
•© ©a.a. m© ao co© s w ro Q3-o » m
© © *ts-
O ?<oo <p oZ © Ua h-OC a £ HOm co i yH&s 00P c3 ys o cy S3u 'C3> o'<C >-D © ©y ffig gH H d.2 ac©JS -a <y oo f<w U ^ p .5
©:coZ COcuCO COu H p DmCJ u<p o oSC SC SC sc sc scH S H ZH H H H C D£ S,5 a <«* ^ <o © Z w g
o© o o rH tH rH 04 04 OJ Of 04 O! OJ OJ Ol OJ © o o o © o o o O O
0404 04 OJ O! OJ OlOl OJ Ol
h
V
o -s >
s s ItM ? C C
l-ltIJil s
^ -5 g5 c II
• ‘3 o £ «u M,D. x|t
-a Cl o « g j:' « O 3 ^2 > s M, M
•o *o d -s -c
. CL CL
S ^-2 - g» e ° 2 > 2 O- -C
fee c -o 9 2 2.
2 SfSlnn - .-I-E 'S'
S o I 9
g &£)<§ II •6 boKC O -O 9 -§.'9
.s oo o ©o © ©3& ©© © © © o©*« TP©*> V© r-un IT;JS 'O
'<©
'<4)
tq IJ S Ji I •g2-s*S w ^ B£ 7 Z Z *£-zo T3 *5 w 60 2 *CB ‘3 ^ 2, P O-------
©© © © ©© © ©© ©© © © © o ©\o ID s© ID t> oT“' r«
S3 r-ID » r- g Os r4
Z. *c 5 Gt£' ui
j=s 153 SrOO a z h
p x
•g 3
OH ©•3 o r© CQ. ©xO 3 J=-C O ^5
«g.S ^ i-.= ©X'£_ Z© o scan P-x© C 3-
s '© .3 £: ^ a’’
^ C5 3 © 1© WB
5 « ‘b c 2 © j= >» •= <J s
9\. o. «?• Cm
! 111'! on ©an ID ID S3SO «D3
'O £L Cxa.
X© 60 CD CDJS 3 n »D PDn'© ©• JS J=
oo s3 . 00oo IDAx
«• U j=OO'0O cca •§-<o oo -2-C CQoo SC GPm OC cd oCQ*3sj S cd• OO • *05 oooSC 00G O »cc gsc 'C>o DO -GOOG SP -cOH o <©-0xcH S-xcd xCco -G (joLx CD CDz HCD PxH 00p HU a<p o ao ax sc sc x sc' H «©2H H H H s m e 5 3 <3* i5 <© «= Z <y s
(N <N fN m ro PO Tfrm Tf (N (NCN (N PM <N <N CN fNoo o © o o o o o
CN CN CN CN CN CN CN CN CN
*
o nSg
If g
rl gCl 00si 2 oS U) > a- c x * a" 2u--j 2o H cO 1.^o "'£ 2 -2 ^*S ©'5 J= y - © Po‘ “>
©JS OC
2 x 5OJZ 2 - =
. re o c 2 2 .2 o _'•o ^ i 6 0“ w 5 .g 2 ,«f 2 J ^ O a, co
I S3o Iffo CL £? -S O X
J gs-s If ”
9 -5 a
S 5 Cl 2^5 ^ 5
“ 2 > opTO -C
J= os o o ©s © © o© n.-<8! © © © ©-•s © © ©JS ©
2 is ext e s
'<© ns
s '<0) •<© 155
H H K© <©
ill ill -<4) ^ 1“©
'O C-" “5 •« 2 B z ?
a © © ©| JS 2 *o 2 - a ®y 2 on ©- S a S’ <© £ O'
•e b “ “5 •« 2 2 z
© © © ©© © © © © © ©© ©N id © ID fS ©>
© ©S SE a© a aU C5 Z H
2S« ©O ea <s
© > a mm
5? © © "~ M © © , ‘<o a c a - © '© a »a af5 © 2 © '«
9 u a
\© © '^v, '\5.\\BT
*a o > .* 'isr JP • /?. J- /CO CO
ox oxO © o © &- « e 2 '1® w
^ n e g *© infiS
© s« I pp «©L.ffi © ffiQ. O.z:z ox oxu ox
b ‘3 a S "o © »«*“ we
_ -u ox £• « ‘!s a2 © »«“ w a
a A Cl
©" ©*©• ©* '© ill © = = S | 1 | | -
ox uox DO riox 4s ox a © r- r-M ISa a©E e© ©Cl.© © ©Cm 0.& a
M© OX M© OX ©© a a& o Tf© fD© ©•
© © fS
s P <cq fN
J3 CQ DO£ a ox a § ^Z Mu £<DlS'O ©0CO sc oc J © o S s §» £ ©
HP <o*.2 bo o. '03CQ o*5 .12£ £o B COPC O 'D &a. oH ociO' S3 ©i CQ s’CQ iaJ5 Xzz co -<QJ *s ©CmCmc/o oE<P CO<P E-<o © © a
O O £uX ffi X e>HH s s a 5•<© oxH H H e O§ aH -« > o§ -5 a
£ | Z
& 3-^ § CL'<ia
“S S a o£i a .5 a ,-iS <© ^ ^ w a
-o X!
§1 •«CO •s £ «H
© ©a -e 5 r-©D © r-
TT
Z
Z H 5'“ DA
©
a, GO
'«£ 6A JS a. 3 -s £• --si
l>ps ©z, DA P OA 0 3 '3 3 - *3 JT >3 ** VC
3 ©Cu<re- fib
-C CmC.
P Q
H OJ c 5 ‘2 oz o S l.<o<£s^ •5H j=
"> a. Oo H3 DU C
,5 S <«• ^ t© ^Z V S
o
? .s ? oz_o r~'5b O-S Q,H Si2-^ £3 w-i HH
S Thông tin và Truyn thông Bình Phc - MD: 000.00.12.H10 - MST: 3800343890 - Phone: 0271.3888207 - Email: [email protected]
2021-01-05T14:49:18+0700
S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG BÌNH PHC