of 4 /4
TM. UY BAN NHAN DAN CHU TECH /4 - 7. ,. ;•`;; ; '' -- /'`' 7. /14 C! iJILT BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIVI' NAM THANH PHO CAM PHA DOc lap - Tv do - 11#nh phtic So: 01/UBND-ISO.MTCL V/v cong ba thtrc hien muc tieu chat lugng nam 2021 Ceim Pha, ngay 15 thong 01 nam 2021 MUC TIEU CHAT LUVNG NAM 2021 De thgc hien cam ket theo "Chinh sach chat lugng" da cong ba, Uy ban nhan dan thanh pho Cam Pha xay dung "Muc tieu chAt lugng" nam 2021 bao gam cac not dung co ban sau: 1. 100% cac van ban, tai lieu (trir van ban mat) duce clang tai, trao dO h i trail he thong phAn mem quan 1T van ban cua Tinh; 100% thii tuc hanh chinh duvc niem yet, cong khai tai Trung tarn Hanh chinh cong thanh phO va trang thong tin dien tir thanh phan cua Thanh pho; 100% cac phong, ban, don vi trien khai th‘rc hien c6 hieu qua he th6ng Chinh quyen dien tir theo quy &gib. 2. 100% cac phong, ban, dcm vi thuac Uy ban nhan dan thanh phO dp dung He thong QLCL theo Tieu chuan TCVN ISO 9001:2015 vao giai quyet cong viec va giai quyet Ate hanh chinh cho , chirc, cong dan dot hieu qua. 3. Ph'An d'Au ket qua giai quy& thU tuc hanh chinh tai Trung tam Hanh chinh cong thanh pho dung va trugc han han dot 100%. Ty le cung cap va giai quyet h6 so dich vg cong trgc tuyen muc do 3, 4 va dich vu btru chinh cong ich dam bao theo quy dinh cua Chinh phu va UBND Tinh. 4. 100% ngugi dan va tochirc den giao dich tai Trung tam Hanh chinh ding thanh pho dugc huong dan, tim hieu ye Chinh quyen dien tir va thit tuc hanh chinh, trong do 100% clugc huong dan, too dieu kien thuan lqi tiep can, sir dung dich vu thOng qua cac tien ich cua he thong Chinh quyen dien 5. Phdri , d'Au hoan thanh 100% chi tieu Nghi guy& cita Thanh HDND Thanh pho ve phucmg huong nhiem vu nam 2021. Nai nhOn: - BCD ISO Tinh (b/c); - BCD ISO thanh ph6; - Chu tjch, cac PCT UBND thanh pile); - Cac ph6ng, ban, dcm vi thuOc UBND; - COng TTDT; - Ltru:

iJILT BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIVI' NAM

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of iJILT BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIVI' NAM

/4 -7.,. ;•`;;;''-- /'`'7. /14 C!
iJILT BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQ! CHU NGHIA VIVI' NAM THANH PHO CAM PHA DOc lap - Tv do - 11#nh phtic
So: 01/UBND-ISO.MTCL V/v cong ba thtrc hien muc tieu
chat lugng nam 2021
MUC TIEU CHAT LUVNG NAM 2021
De thgc hien cam ket theo "Chinh sach chat lugng" da cong ba, Uy ban nhan dan thanh pho Cam Pha xay dung "Muc tieu chAt lugng" nam 2021 bao gam cac not dung co ban sau:
1. 100% cac van ban, tai lieu (trir van ban mat) duce clang tai, trao dOh i trail he thong phAn mem quan 1T van ban cua Tinh; 100% thii tuc hanh chinh duvc niem yet, cong khai tai Trung tarn Hanh chinh cong thanh phO va trang thong tin dien tir thanh phan cua Thanh pho; 100% cac phong, ban, don vi trien khai th‘rc hien c6 hieu qua he th6ng Chinh quyen dien tir theo quy &gib.
2. 100% cac phong, ban, dcm vi thuac Uy ban nhan dan thanh phO dp dung He thong QLCL theo Tieu chuan TCVN ISO 9001:2015 vao giai quyet cong viec va giai quyet Ate hanh chinh cho , chirc, cong dan dot hieu qua.
3. Ph'An d'Au ket qua giai quy& thU tuc hanh chinh tai Trung tam Hanh chinh cong thanh pho dung va trugc han han dot 100%. Ty le cung cap va giai quyet h6 so dich vg cong trgc tuyen muc do 3, 4 va dich vu btru chinh cong ich dam bao theo quy dinh cua Chinh phu va UBND Tinh.
4. 100% ngugi dan va tochirc den giao dich tai Trung tam Hanh chinh ding thanh pho dugc huong dan, tim hieu ye Chinh quyen dien tir va thit tuc hanh chinh, trong do 100% clugc huong dan, too dieu kien thuan lqi tiep can, sir dung dich vu thOng qua cac tien ich cua he thong Chinh quyen dien
5. Phdri,d'Au hoan thanh 100% chi tieu Nghi guy& cita Thanh HDND Thanh pho ve phucmg huong nhiem vu nam 2021.
Nai nhOn: - BCD ISO Tinh (b/c); - BCD ISO thanh ph6; - Chu tjch, cac PCT UBND thanh pile); - Cac ph6ng, ban, dcm vi thuOc UBND; - COng TTDT; - Ltru:
KE HOACH THLYC HIEN MIJC TIED CHAT LUVNG (Ban hanh kern theo van ban so 01 /UBND-ISO.MTCL ngay 15/01/2021 clia UBND thanh pha)
1. Muc tieu 1: 100% cac van ban, tai lieu (trir van ban met) dtrov (tang tai, trao d6i teen he th6ng phan mem quan 1T van ban dm Tinh; 100% thit tuc hanh chinh duck niem yet, cong khai tai Trung tam Hanh chinh ding thanh pho va trang thong tin dien tir thanh phan cua Thanh pito; 100% cac phong, ban, don vi trien khai thuc hien có hieu qua he thong Chinh quyen dien tir theo quy dinh:
STT NOi dung ding viec Chutri thtrc MO Pheii hyp thyc hien Th?ri gian hoan thanh
1
Ha tang thiet bi: co ha tang trang thie't bi dat tieu chuAn, dam bao van hanh on dinh he th6ng CQDT; 100% can be, ding chirc, vien chirc clugc trang bi day du may tinh not mang internet de thuc hien nhiem vu.
Van phong HDND va UBND, Phong
TC-KH; Trung tam HCC
Tir 01/01/2021 den 31/12/2021
2 BOi during kien thirc a cap nhat thong tin va sir dung phAn mem tac nghiep trong he thong CQDT cho can bO, cong chirc, vien chirc tham gia tac nghiep, xirlSf.
Cu quan T6 chirc - NOi vu, phOng Van Ma va Thong tin
Can I), cong chirc, vien chirc cac phong, ban,,
dun vi thuc thanh pho
Quji II, QuSi 111/2021
3 Trao doi, clang tai van ban dien tit, niem yet cong khai TTHC Cac pilot-1g ban,
dan vi thuOc UBND
'Thireyng xuyen
2. Myc tieu 2: 100% cac phong, ban, dan vi thuc Uy ban nhan dan thanh ph6 ap dung He th6ng QLCL theo tieu chuan TCVN ISO 9001:2015 vac) giai quyet cong viec va thit tuc hanh chinh cho to chirc, n Lthi dan dal hieu qua.
STT NOi dung cong AO Chu tri thyc MO Phoi hyp thirc WO Thtri gian hoin thanh
1 Ap dung cac quy trinh giai quy& cong viec theo tieu chuan TCVN 9001:2015 tai cac phOng, ban don vi thuOc UBND
Ban chi dao ISO Thank ph6
Cac phong, ban, don vi thuc UBND Thu&ng xuyen
2 Tap huan nang cao cac kien thirc ve HTQLCL theo TCVN 9001:2015 cho cac pilot-1g chuyen mon
Van phong HDND va UBND, TTHCC
De nghi Ban Chi dao ISO tinh
Quji II, Qu)", 111/2021
3. Myc tieu 3: Phan dau k& qua giai guy& thu tic hanh chinh tai Trung tam Hanh chinh cong thanh ph6 dung va tnrac han han dat 100%. Ty le cung cap va giai quyet ho so, dich vy. cong Ulm tuyen mirc dO 3, 4 va dich vu buu chinh cong ich dam bac, theo quy dinh cua Chinh phu va UBND Tinh.
STT Nei dung cong viec Chu tri thkrc hien A • Plm hop thtyc hien Thai gian hoan
thanh
1 Tap trung giai quyet TTHC tai Trung tam Hanh chinh • cong thanh phO, dam bao dung va tnrac han dat 100%
Can 1:10 thuong trirc tai TT HCC thanh pho;
cac phong, ban, don vi thuOc UBND phoi hop
thuc hien TTHC
Cac phong, ban, don vi thuOc UBND; Trung tam HCC thanh pho
Thuemg xuyen
2 Ra soat duy tri so TTHC dugc cung cap DVC trirc tuy'en mire dO 3, mire dO 4 dam bao dat 80%
Trung tam Hanh chinh cong
Cac phong, ban, don vi; Trung tam HCC
Thuerng xuyen
3 H6 so. dugc s6 hOa 100% ngay khi tip nhan h6 so, Can b0 thuemg truc tai TTHCC thanh ph6
Cac phong, ban, don vi thuOc UBND
Thuemg xuyen
4. Myc Well 4: 100% nguai dan va to chirc den giao dich tai Trung tam Hanh chinh cong thanh phEi dugc huong dan, tim hieu ve Chinh quyen dien to va thu tic hanh chinh, trong do 100% dugc huOng dan, tao dieu kien thuan 19i tiep can, sir ding dich vu thong qua cac tie -1 ich cua he thong Chinh quyen dien tir.
STT Nei dung cong viec Chu tri thwe hien Phoi hey thkrc hien Tiled gian hoin thanh
1
D6i, mai hinh thirc, cong khai cac nOi dung v' chinh quyen dien til va thit thin tyc hanh chinh, lam ter rcri, dat tai tai phong cher giai quyet thil tyc hanh chinh. Phan cong can b0 huong clan thirc hien dich vu cong truc tuy 'en.
Trung tam Hanh chinh cong
Cac phong ban, don vi lien quan
Thuerng xuyen
2 Truy& thong v'e CQDT cho ca nhan, to chirc: Tuyen truyen ten cac phucmg tien thong tin dai chung teen cong thong tin dien tir thanh phan dm UBND.
Phong Van hoa va TT,, Van phong HDND va
UBND, Dai TTTH
Thucrn. g xuyen
5. Myc tieu 5: PhAn d'au hoan thanh 100% chi tieu theo Nghi quy6t cua Thanh uy, HDND thanh ph6 ve phucmg huemg nhiem vu nam 2021.
STT No:i dung cong AO CHI tri thgc hhienPhoi hgp thirc MO Tip:A gian hoin
thinh
1Thang Xay dyng Ice hoach tri6n khai, phan cong lb- nhiem vu cho cac phOng ban, thin vi, tien dO trien khai
Van phOng HDND va UBND
Can 1)0, cong chirc, vien chirc toan co. quan chinh quyen
Thanh 010
01/2021
2 Trien khai cac nhiem vu theo ke hoach dinh ki hang tua'n, thang, qu)", giao ban danh gia ket qua trien khai thyc hien, dua ra phucmg htremg nhiem vu thari gian tiep theo.
Van phOng HDND va UBND
Can 130, cong chirc, vien chirc toan ca quan chinh quyen
Thanh ph0
Thuarng xuyen
3 Danh gia ket qua thyc hien nhiem vu KTXH 6 thang dau nam dua ra phtrang huarng nhiem vu cac thang cuOi nam.
Van phong HDND va UBND
Can b0, cong chirc, vien chirc toan ca quan chinh quyen
Thanh ph0
Thang 6/2021
4 Danh gia ket qua thyc hien nhiem vu KTXH nam 2021, khen thuong bieu dtrcmg.
Van phong HDND va UBND, Ca quan
TCNV
Can b0, cong chirc, vien chirc toan ca quan chinh quyen
Thanh ph0 Thang 12//2021
Noi nhi)n: - BCD ISO tinh (b/c); - Chit tich, cac PCT thanh ph& - BCD ISO thanh ph6; - Cac phong, ban, dan vi thuijc UBND; - ding TTDT thanh pho;
Ltru: TK ISO.
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6