of 40 /40
MEĐUNARODNA EKONOMIJA P06: “Teorija carinske zaštite” Predavač: Dr. sc. Hrvoje Jošić Teorija carinske zaštite 06/14/22 1

MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • Author
  keala

 • View
  47

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MEĐUNARODNA EKONOMIJA. P06: “Teorija carinske zaštite” Predavač: Dr. sc. Hrvoje Jošić. Mjere ekonomske politike kojima se ograničava sloboda u međunarodnoj ekonomskoj razmjeni su:. Ponovimo. Mehanizmi cijena (carine, prelevmani, avansi) Ograničavanje količina (kontingenti, kvote) - PowerPoint PPT Presentation

Text of MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 • MEUNARODNA EKONOMIJA

  P06: Teorija carinske zatite

  Predava: Dr. sc. Hrvoje JoiTeorija carinske zatite**

  Teorija carinske zatite

 • Mjere ekonomske politike kojima se ograniava sloboda u meunarodnoj ekonomskoj razmjeni su:Mehanizmi cijena (carine, prelevmani, avansi)Ograniavanje koliina (kontingenti, kvote)Devizna ogranienja**Teorija carinske zatite Ponovimo..

  Teorija carinske zatite

 • Teorija distorzijaNeefikasnost trita u domaoj privredi dovodi do:Nejednakosti izmeu cijene nekog proizvoda i njegova graninog trokaDistorzija na domaem i na meunarodnom tritu Ako je distorzija nastala u proizvodnji treba intervenirati subvencijom, a ako je nastala u potronji porezima. Ako je distorzija nastala na meunarodnom tritu ona se treba ispravljati mjerama vanjskotrgovinske politike

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Argumenti ogranienja slobodne meunarodne razmjeneArgumenti temeljeni na nemobilnosti proizvodnih faktora i otpornosti njihovih cijena na snienjeArgumenti temeljeni na nesavrenosti trita proizvodaArgumenti temeljeni na nesavrenosti trita proizvodnih faktoraArgumenti mlade industrije**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Zatitna politikaCilj: stvoriti razliku izmeu relativnih cijena roba na domaem i inozemnom trituParetov optimum GST = GSS prvo najbolje rjeenje je slobodna meunarodna razmjena bez ogranienjaPrvo najbolje rjeenje (ogranienje ponaanja i ogranienje okruenja)**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Drugo najbolje rjeenje (second best solution) treba djelovati mjerama vanjskotrgovinske politikeOptimalna carina - stopa carinskog optereenja koja maksimizira neto dobitak koji je posljedica poboljanja uvjeta razmjene zemlje u odnosu na negativne uinke koji su posljedica smanjenja volumena trgovine *Teorija carinske zatite*Zatitna politika

  Teorija carinske zatite

 • Carina

  Najstariji instrument vanjskotrgovinske politike, oblik posrednog porezaCarina stvara razliku izmeu trine (svjetske) cijene i cijene koju plaaju domai subjekti (potroai, proizvoai, drava) Ukupan efekt djelovanja carine na blagostanje drutva je negativan**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Vrste carina

  Prema smjeru kretanja uvozne, izvozne i tranzitne Prema nainu odmjeravanja specifine, ad valorem, kombinirane carinePrema uincima koje elimo postii fiskalne i zatitnePrema ekonomsko-politikoj namjeri: preferencijalne, diferencijalne, prohibitivne, retorzivne, kompenzatorne, antidampinke**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Utjecaj uvoenja carina na domau proizvodnju i potronjuRazlikuje se kod male i velike zemljeRazlikuje se ovisno o mobilnosti proizvodnih faktora (neelastinosti supstitucije) Analiza carina u modelu parcijalne ravnoteeAnaliza carina u modelu ope ravnotee

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Parcijalna ravnotea

  Analiza parcijalne ravnotee esto se koristi u trgovinskoj politici radi jednostavnosti prikazaPromatramo ravnoteu na jednom tritu drei sve ostale faktore osim ponude i potranje konstantnimZa malu otvorenu zemlju ravnotea e se bazirati na domaoj S i D uz danu svjetsku cijenuZa veliku zemlju svjetska cijena je endogena varijabla**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • PQSDP*P*UvozIzvoz*

 • PQSDP*P = P*+ t1t1P = P*+ t2P = P*+ t3Voda'prohibitivneM0M1*

 • Carina obeshrabruje domau potronju i potie domau proizvodnju

  Gornji limit za carinu je autarkina ravnotena cijena (prohibitivna razina) kada uvoz nestajeZa stopu carine koja bi domau cijenu uvozne robe podigla iznad te razine se kae da ima vodu u sebi. To znai da se carina moe smanjiti bez realnih efekata (na potronju i ponudu) Carina ne moe uvozno dobro pretvoriti u izvozno dobro (u modelu savrene konkurencije na domaem tritu)

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Mjere blagostanja

  Potroaev viak: podruje izmeu cijene koju plaaju potroai i one koju su spremni platiti (koja je dana krivuljom potranje)Proizvoaev viak: Podruje izmeu cijene koju proizvoai dobivaju i one po kojoj su spremni nuditi dobra (danu krivuljom ponude)

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Uinci na blagostanje

  Zato to carina poremeuje ravnotenu strukturu proizvodnje i potronje, dolazi do efekata na blagostanje.Treba razmotriti:Efekt rasta cijene na potroae.Efekt rasta cijene na proizvoae.Efekt rasta prihoda drave kroz carinu.Ukupne efekte na drutvo.

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • PQSDP*Potroaev viakCSProizvoaev viakPS

 • PQSDP*P = P*+ t1tM0M1ABGD*

 • PQSDP*P = P*+ t1tM0M1A*

 • GPQSDP*P = P*+ t1tM0M1*

 • PQSDP*P = P*+ t1tM0M1BD*

 • PQSDP*P = P*+ t1tM0M1ABGD*

 • Da sumiramoPotroaev viak (CS) pada.Proizvoaev viak (PS) raste.Drava (G) ili (C) ima vie prihoda.Gubitak CS premauje dobitak PS i drave pa govorimo o mrtvom teretu za drutvo (deadweight loss ili DWL).DWL se moe podijeliti na troak carine u proizvodnji i troak carine u potronji

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • PQSDP*P = P*+ ttM0M1P=P*+t1Potroaki probitak GProizvodjai *Efekti smanjenja carine

 • Proizvoai direktno gube, a kako su oni uvijek organizirani (udruga poslodavaca) te imaju dodatne adute (zaposlenost + sindikati) za njihov gubitak se uvijek puno vie uje (u vladi i javnosti) nego za dobitak kojeg uivaju potroai => ovo objanjava bar dio razloga zato je teko sniziti / eliminirati carinu i ostala ogranienja u meunarodnoj trgovini**Teorija carinske zatiteEfekti smanjenja carine

  Teorija carinske zatite

 • Ravnotea u slobodnoj trgovini

  Ravnoteu u slobodnoj trgovini u maloj zemlji obiljeava uvjet:

  GST=P=P*=GSS

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Efekt carineUvedimo ad valorem carinu na uvoz robe Y tako da je pY=pY*(1+t). Slijedi:

  P=PX/PY=PX*/PY*(1+t)

 • Uvoenje carine u modelu ope ravnoteeKoristi se instrumentarij krivulja proizvodnih mogunosti, odnosa cijena i krivulja indiferencijeRazmatra se utjecaj carine na proizvodnju i potronjuUkljuena je pretpostavka o (ne)mobilnosti proizvodnih faktoraRazlikujemo efekt dohotka i efekt supstitucije*Teorija carinske zatite*

  Teorija carinske zatite

 • Utjecaj uvoenja carine za t% u zemlji AXYFEHG*0

 • Utjecaj uvoenja carine za t% u zemlji APrije uvoenja carine odnos cijena na svjetskom tritu je bio jednak jedan, optimalna koliina proizvodnje je bila u toki E, a nacionalni dohodak mjeren u jedinicama dobra Y je bio 0G.Uvoenjem carine od t posto na dobro Y dolazo do pada relativnih odnosa cijena koji je sada manji od jedan. Uz taj odnos optimalna koliina proizvodnje je odreena tokom F pri emu je dolo do realokacije proizvodnih faktora iz proizvodnje dobra X u proizvodnju dobra Y.Uoava se da je dolo do pada nacionalnog dohotka s 0G na 0H i smanjenja proizvodnje dobra X u kojem zemlja ima komparativnu prednost*Teorija carinske zatite*

  Teorija carinske zatite

 • Utjecaj uvoenja carine na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su nemobilni)0XYHEKIZ1Z0JFGL*

 • Utjecaj uvoenja carine na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su nemobilni)Pretpostavimo da je nakon uvoenja carine proizvodnja ostala u toki A uslijed nemobilnosti proizvodnih faktora, u tom sluaju uvoenje carine utjee samo na potronju.Prije uvoenja carine zemlja A je proizvodila u toki E, a troila u toki F, izvozei EH proizvoda X, a uvozei FH proizvoda Y, pri emu je dosezala krivulju indiferencije Z1Uvoenjem carine poveava se cijena dobra Y pa je odnos relativnih cijena manji od jedan. Uz istu krivulju indiferencije potronja se nalazi u toki I troei vie proizvoda X, a manje skupljeg proizvoda Y to je efekt supstitucije. *Teorija carinske zatite*

  Teorija carinske zatite

 • Utjecaj uvoenja carine na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su nemobilni)Ako se efektu supstitucije doda efekt dohotka, potronja zemlje A e biti u toki J na nioj krivulji indiferencije Z0, jer je poskupljenje proizvoda ekvivalentno smanjenju realnog dohotka. Moemo zakljuiti da u situaciji nemobilnih proizvodnih faktora zemlja A dosie niu krivulju indiferencije pa se njezin poloaj u potronji pogorao. Trokut razmjene EJK je manji od trokuta razmjene EFH.*Teorija carinske zatite*

  Teorija carinske zatite

 • Utjecaj uvoenja carina na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su mobilni)0XYHZ0Z1GKEDJIFL*G

 • Pretpostavimo da su proizvodni faktori mobilni odnosno da je elastinost supstitucije proizvodnih faktora razliita od nule. Uvoenje carine poveava cijenu dobra Y, relativni odnos cijena je manji od jedan, a dio proizvodnih faktora je relociran iz proizvodnje dobra X u proizvodnju dobra Y pri enu je optimalna koliina proizvodnje oznaena tokom F.Potronja prije uvoenja carine je bila u toki G na krivulji indiferencije Z1, a nakon uvoenja carine se nalazi u toki H na krivulji indiferencije Z0. Poloaj zemlje se nakon uvoenja carine pogorao, a smanjena je i meunarodna razmjena (smanjenje trokuta razmjene). *Teorija carinske zatite*Utjecaj uvoenja carina na proizvodnju i potronju (proizvodni faktori su mobilni)

  Teorija carinske zatite

 • Uvoenje carine u velikoj zemljiCarina na uvoz X-a u velikoj zemlji utjee na pad svjetske cijene tog dobra X ime stvara dovoljno proizvoaevog vika i prihoda od carine da se time mogu kompenzirati potroai. Meutim:Dobitak nije garantiran (moe se desiti da cijena ne pada dovoljno)Potroai ne moraju zaista dobiti kompenzacijuOstatak svijeta gubi vie no to velika zemlja koja uvodi carinu dobivaOstale zemlje mogu zapoeti odmazdu i trgovinski rat

  **Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Nominalna i efektivna carinska zatitaStopa efektivne carinske zatite:

  ej = stopa efektivne carinske zatitetj = nominalna carinska stopa na uvoz gotovih proizvoda sektora jgij = utroak uvoznih proizvoda sektora i po jedinici finalnih isporuka sektora jci = nominalna carinska stopa na uvoz intermedijarnih proizvodadj = dodana vrijednost po jedinici finalnih isporuka sektora jmj = uvozni koeficijent**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Kada je sektor stvarno zatien?tj>0 (to ne vrijedi ako je tj0, uz uvjet da nema promjena teaja nacionalne valuteStopa neto efektivne zatite >0 Sektor je zatien samo onda kad stopa efektivne carinske zatite zajedno s odgovarajuom promjenom deviznog teaja rezultira u porastu dodane vrijednosti tog sektora.**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Zakljuci uvozna carinaNema opravdanja za carinu u malom efikasnom gospodarstvu ali koliko je takvih? Carine preraspodjeljuju dohodak iz jedne grupe u drugu, ali u tom procesu sniavaju blagostanje za drutvo kao cjelinu Treba znati da carina ima identian efekt kao i proizvodna subvencija i porez na potronju uzeti zajedno. Zato se onda koriste carine?**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • ZakljuciAko je zemlja mala ona nema koristi od uvoenja carinaParcijalna analiza - smanjuje se potroaev probitak, raste proizvoaev probitak, rastu cijeneOpa ravnotea - relokacija proizvodnje, smanjenje potronje, smanjenje vanjske trgovine uz poboljanje uvjeta razmjene**Teorija carinske zatite

  Teorija carinske zatite

 • Pitanja?Teorija carinske zatite**

  Teorija carinske zatite

  **