of 174 /174
Владимир Стојанов ић MATEMATISKOP OSNOVNA [KOLA МАТЕМАТИСКОП МЕТОДИЧКИ ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ МАТЕМАТИКЕ ПЕТИ РАЗРЕД

Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

Embed Size (px)

Text of Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  1/174

  MATEMATISKOP OSNOVNA [KOLA

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  2/174

  5 : /

  . - 2. . : ,

  2010 ( ). - 179 . : . ; 26 : cm

  , , 1940-

  3.000

  ISBN - 7076-0978 86- 39-4

  COBISS.SR-ID 175695884

  .650-02-00222/2008-06,20.06.2008.

  ,

  , ,

  2008/2009..

  V

  , 6,

  . /(011)3087-958, (011)2413-403 (011)380-70-90

  www.matematiskop.co.rs

  ,

  T 3.000

  : " ",

  ,

  -

  [email protected]

  372.851(075 . 3) (076)

  , " ", ,

  ( )

  ,

  .

  37.016:51(075.2)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  3/174

  PREDGOVOR UPUTSTVO

  Ovaj priruqnik je nameen kao pomo, olakxica u planirau,pripremau i izvodeu nastave, za one nastavnike koji u redovnojnastavi koriste UBENIQKI KOMPLET MATEMATISKOP-a. (Ovajkomplet ima licencu Ministarstva prosvete.) Priruqnik nije mo-gue koristiti uz ubenike drugih izdavaqa, jer je gradivo plani-rano prema ubenicima MATEMATISKOP-a. I domai zadaci su izZbirke zadataka za peti razred istog izdavaqa.

  Priruqnik se ne moe kupiti. On je dat kao poklon nastavni-

  cima koji izvode nastavu po ubenicima MATEMATISKOP-a.Priruqnik sadri Godixi (globalni) plan rada i detani

  plan izvoea nastave za svaki qas u toke xkolske godine. Obaplana naqiena su prema zvaniqnom, obavezujuem UPUTSTVUMinistarstva prosvete (Slubeni Glasnik, avgust 2007).

  Pripremen plan i izvoea nastave nije dovoan da bi nas-tavnici mogli raditi opuxteno. Ostaje problem objektivnog oce-ivaa uqenika. Mi smo se pobrinuli da Vam i tu smaimo brige.Nastavnik mora da ima na umu vanu qienicu: ne oceuje se tal-enat, nego rad i radna disciplina uqenika. Zbog toga ne treba nakontrolnim i pismenim zadacima pripremati iznenaea, niti bi-rati samo tee zadatke. Nee se svi uqenici kad zavrxe xkolovae

  baviti matematikom, ali e matematika svima trebati. Zbog togatreba dati vixe elementarnih zadataka. Ne treba izbegavati za-datke koji su rexavali na qasu, niti zadatke koje su uqenici do-bijali za domai rad. Naprotiv! Preporuqivo je da svi zadacibudu iz kiga kojim uqenici raspolau. I, to ne treba kriti, nego

  javno saopxtiti uqenicima. To e ih stimulisati da budu aktivnina qasovima i rade domae zadatke.

  U Priruqniku za svaku Kontrolnu vebu i sva qetiri Pis-mena zadatka dat je predlog zadataka u PET GRUPA. Budui da

  je Priruqnik nedostupan uqenicima, mogu se koristiti bax ovizadaci, uz eventualne izmene po potrebama i nahoeu nastavnika.Ako je za Kontrolnu vebu predvieno pet zadataka, onda svaki

  zadatak doprinosi ukupnoj oceni za 1. Ako su planirana qetirizadatka, onda za jedan zadatak uqenik dobija ocenu 2, za dva za-datka ocenu 3 itd. Ne treba zbog sitne grexke ponixtiti ceo za-datak, ve stavite uz ocenu minus. Treba vixe ceniti ispravanpostupak, nego taqan raqun.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  4/174

  4 Sadraj

  SADRAJ

  GODIXI (GLOBALNI) PLAN RADA 5

  OPERATIVNI (ORIJENTACIONI) PLAN RADAPO MESECIMA 6

  DETANI PLAN IZVOEA NASTAVE PO QASOVIMA 7

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  5/174

  GODIXI (GLOBALNI) PLAN RADA

  PROGRAM-om je predvieno gradivo podeeno na nastavneteme i za svaku temu je odreen orijentacioni fond qasova. Tusu predvieni qasovi za obradu, za ponavae i uvebavae. UPROGRAM-u nije precizno navedeno kako predvideti nepredvie-ne okolnosti.

  Ovde su teme rasporeene kao xto je u PROGRAM-u predloe-no, ali se broj qasova predvienihza realizaciju tema razlikujeod predloenog. Razloga je vixe.

  Liqno iskustvo i iskustva mnogih nastavnika nalau flek-sibilnu primenu PROGRAM-a.

  Mogue je da se kalendar poremeti praznicima, raspustimai nekim iznenadnim okolnostima.

  Izvestan broj qasova treba izdvojiti za usmenu proveru zna-a, jer ima dosta uqenika koji nisu sposobni da svoje znae iskauiskuqivo preko kontrolnih i pismenih zadataka.

  Nekoliko qasova u oba polugodixta treba ostaviti u re-zervi, za nepredviene okolnosti. Ako takvih okolnosti ne bude,nastavnik e se lako organizovati i korisno upotrebiti ovaj po-klon.

  Za svaki PISMENI ZADATAK treba planirati bar jedan

  pripremni qas.R. Broj qasova Broj qasova

  br. NASTAVNA TEMA po temema Obrada Ostalo0 Uvodni qas 1 11 Skupovi 14 7 72 Osnovni geometrijski objekti 10 5 53 Deivost brojeva 8 4 4

  Prvi pismeni zadatak 3 33 Deivost brojeva (nastavak) 5 2 34 Ugao 17 7 105 Razlomci 7 3 4

  Drugi pismeni zadatak 3 3Drugo polugodixte

  5 Razlomci (nastavak) 32 13 19Trei pismeni zadatak 3 3

  5 Razlomci (drugi nastavak) 20 8 126 Osna simetrija 12 5 7

  Qetvrti pismeni zadatak 3 3UKUPNO 138 54 84

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  6/174

  6

  -

  .

  .

  .

  .

  .

  a

  .

  .

  -

  -

  ()e-

  0 1

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  11 12

  .

  .

  .

  .

  :

  "",

  "",

  "",

  "",

  ""

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  .

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  -

  -

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  -

  -

  -

  -

  ()

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  7/174

  7

  -

  .

  .

  .

  .

  .

  a

  .

  .

  -

  -

  ()e-

  2

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20 2

  122

  23

  24

  (

  )

  N

  N0

  .

  .

  .

  .

  .

  -

  .

  .

  -

  -

  -

  .

  .

  -

  -

  -

  .

  .

  -

  .

  (.)

  .

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  2

  -

  -

  -

  -

  .

  -

  -

  -

  .

  .

  -

  -

  -

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  8/174

  8

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  9/174

  9

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  10/174

  10

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  11/174

  11

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  12/174

  12

  -

  .

  .

  .

  .

  .

  a

  .

  .

  -

  -

  ()

  -

  e

  71

  72

  73

  74

  .

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  .

  (.)

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  -

  -

  -

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  13/174

  13

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  14/174

  14

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  15/174

  15

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  16/174

  16

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  17/174

  17

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  18/174

  18

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  19/174

  DETAAN PLAN IZVOEA NASTAVE POQASOVIMA

  Nastavne teme za svaki qas OBRADE novog gradiva, pod is-tim naslovom obraene su u UBENIKU u izdau IP MATEMA-TISKOP. U uvodnom tekstu pripreme svakog qasa uz boksOsnovni tekst navodi se koja kiga se koristi (Ubenik ili Zbir-

  ka) sa navedenim brojevima strana.Na neispisanim delovima strana detanog plana nastavnik up-

  isuje liqna zapaaa o nivou ostvarea i eventualne primedbe okojima e voditi raquna pri planirau nastave sledee xkolskegodine.

  Ako pri OBRADI novog gradiva neki planirani deo ne buderealizovan, on se prenosi na poqetak prvog sledeeg qasa, predvi-enog za uvebavae.

  Ako se neki zadaci iz ubenika, predvieni za rad na qasuOBRADE novog gradiva, ne urade na tom qasu, oni se pridodaju

  Domaem zadatku . Isto treba uqiniti i sa eventualnim vixkom

  zadataka na qasovima UVEBAVAA.Preporuqivo je da nastavnik na qasu rexava i druge, sop-

  stvene zadatke. Predloeni plan rada moe i treba da se mes-timiqno mea i obogauje idejama nastavnika, realizatora nas-tave.

  Neke napomene koje su detano navedene u prvom delu Priruq-nika, a kasnije bi trebalo da se ponavaju, ovde nisu ponavane.Poxto se radi o Planu rada, dovono ih je napisati prvi put. (Tosu najqexe napomene o naqinu rada u parovima i u grupama, zatimizvoea qasa sa temom: Ispravka pismenog zadatka i sliqno.)

  Priruqnik u formi CD-a omoguava nastavniku da odxampapo potrebi bilo koju stranicu. To e bitno olakxati pripremulistia za Kontrolne vebe i Pismene zadatke.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  20/174

  20

  1. QAS

  Uvodni qas Dijalog

  Ci Upoznavae sa uqenicima. Upoznavae uqenika sa progra-

  mom, literaturom, obavezama, mogunostima.

  Tok qasa

  Uqenici su do sada imali jednog nastavnika za sve predmete, asada za svaki predmet imaju po jednog nastavnika. To je bitna pro-mena. Zbog toga se nastavnik mora potruditi da ostavi povoanutisak i da uqenike ohrabri. Moe im proqitati stihove Miro-slava Antia, sa 6. strane ubenika. Potrebno je istai znaqajmatematike kao nauke. Dobro bi bilo da nastavnik na ovom qasuproqita sa 3. strane Zbirke uvodni tekst pod naslovom Pred ka-pijom matematike (sve osim posledeg pasusa).

  Zatim, nastavnik upozna uqenike sa programom matematike, na-vodei qienice koje su uqili i u mlaim razredima. Onda impredoqi kige iz kojih e se uqiti, i preporuqi da stiqu navikuqitaa lekcije iz ubenika.

  Potrebno je ukazati da je matematika lepa, korisna i da pru-

  a velike mogunosti. Uqenike treba ohrabriti da idu na qasovedodatne nastave i ponuditi im da nabave priruqnik PLUS VI. Ta-koe, treba im predoqiti mogunost afirmacije na takmiqeima.Za pripreme, pored zbirke PLUS VI mogu im se preporuqiti kigeMATHEMATISKOP 1 (Vodiq za xampione), Inostrana juniorskatakmiqea i qasopis MATEMATISKOP.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  21/174

  Skupovi 21

  2. QAS

  Pojam skupa. Naqini zadavaa skupova. Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uqenici trebaskup da shvate kao osnovni pojam koji se ne

  definixe, ali je odreen svojim elementima. Treba da razume-ju razne naqine zadavaa skupova i da mogu sami da navedu takve

  primere. Prazan skup, bez elemenata, shvataju kao jedinstven skup.Oznake , /, i pravilno koriste.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 7. do 10. str.

  Nastavnik navodi nekoliko primera skupova iz neposrednogokruea. Onda trai da i uqenici navedu nekoliko primera. Napoqetku ne pomie prazan skup.

  Dolazimo do zakuqka da je skup odreen ako znamo (ili mo-emo da uoqimo) egove elemente.

  Uzimamo primerezadavaa skupa navoeem svih elemenata. Natim primerima (kao na 8. str. ubenika) uvodimo oznake: , /, i. Uqenici i sami navode sliqne primere.

  Zatim, uvodimo zadavae skupa opisom (opisivaem). Pravil-no je, na primer, za skup A= {v, o, d} dati opis: A= {x| x je slovoreqi vodovod}. (Qita se: A je skup elemenata x, koji imaju svoj-stvo: x je slovo reqi vodovod.)

  Nepravilno je: A= {slova reqi vodovod}.Prazan skup je bez elemenata i treba naglasiti da je taj skup

  jedinstven. (Postoji samo jedan prazan skup, xto sledi iz defini-cije.) Oznaka je ili {}. Insistirati na qienici da je ovaj skup

  jedinstven. Na primer, ako neki uqenik pomisli da ima vixe pra-znih skupova (i navodi skup koji nema ovoga ili nema onoga),treba ga navesti da objasni, npr. u qemu je razlika izmeu Skupaaviona u naxoj uqinionici. i Skupa kitova u naxoj uqinioni-

  ci.Uvesti prikazivae skupova slikom u vidu Ojler-Venovogdijagrama.

  Na odgovarajuim primerima (navedenim na qasu) povezati svatri naqina zadavaa skupova.

  Rexavamo primere sa str. 10 u ubeniku.

  Domai zadatak: Zbirka: 1, 2, 8, 9, 10 i zadaci sa 10. str. Ube-

  nika (koji nisu rexeni na qasu).

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  22/174

  22 Skupovi

  3. QAS

  Pojam skupa i naqini zadavaa skupova Uvebavae

  Frontalni rad kombinovan saradom u parovima (po klupama)

  Dijalog

  Ci Usvajae pojmova upoznatih na prethodnom qasu.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 7. do 10. str.

  Ponovimo redom pojmove: skup je odreen svojim elementima,sva tri naqina zadavaa skupova, oznake pripadnosti skupu (, /itd.), pojam praznog skupa.

  Posebno insistirati na tekstovima koji su u Ubeniku istak-nuti crvenom trakom i obojeni deo teksta u Zbirci (7. strana).

  Za svaki opisani pojam uqenici navode svoje primere.Tokom qasa rexavamo zadatke 3, 5 i 7, tako xto prvo nastav-

  nik uradi zadatak iz uvodnog teksta, a onda uqenici rexavaju na

  tabli ili na mestu (u parovima) preostale sluqajeve (a), b), v),itd.).Na isti naqin rexavamo zadatak 13.Zatim, uqenici rexavaju na tabli zadatke: 10, 14, 11 i 16 a), b).

  Domai zadatak: Zbirka: 12, 15, 16 v), 18

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  23/174

  Skupovi 23

  4. QAS

  Podskup. Jednaki skupovi Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uvoee pojmova podskupai nadskupa, kao i relacije jedna-

  kostimeu skupovima. Uqenici shvataju da se kod skupova broje

  samo razliqiti elementi.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 10. do 13. str.

  Uzmemo dva skupa, na primer A i C na 10. str. Ubenika, is-taknemo ih na xkolskoj tabli. Uz voee od strane nastavnika,uqenici utvrde da je svaki element skupa A istovremeno i elementskupaC, i obrnuto ne vai za sve elemente skupa C. na osnovu ovihzapaaa uvodimo pojmove podskup i nadskup i oznake: , , , .

  Zatim rexavamo primer 1 i 2 sa 11. str. Ubenika.Onda, na naqin kako je navedeno u Ubeniku, reximo primer

  3, na osnovu qega uvedemo pojam jednakih skupova(kao skupova koji

  se sastoje od istih elemenata). To potvrdimo na primeru 4.Zatim, nastavnik objaxava rexee primera 5, pa na osno-

  vu toga uvede pravu definiciju jednakih skupova. (Ako je A B iB A, onda je A = B). Osim toga ovde se zapaa da je suvixnovixe puta nabrajati iste elemente, pa se uvede pojam najjednostav-nijeg (redukovanog) oblika skupa. Na taj naqin se dolazi do pojmabroja elemenata skupa.

  Uz obnavaae uvedenih definicija, rexavamo zadatke od 6.do12.sa 13. str. Ono xto ne uradimo na qasu ostavamo uqenicimakao dodatak za domai rad.

  Domai zadatak: Zbirka: 24, 25, 27, 42, 38.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  24/174

  24 Skupovi

  5. QAS

  Podskup. Jednaki skupovi. Uvebavae

  Frontalni rad, kombinovan saradom u parovima.

  Dijalog

  Ci Usvajae pojmova: podskup, nadskup, jednaki skupovi, redu-

  kovan (najjednostavniji) oblik skupa, broj elemenata skupa, kao ipojam pravog podskupa.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 10. do 14. str.

  Ponovimo pojmove: podskup i nadskup. Uqenici navode svojeprimere. Zatim rexavamo zadatak 22. (Nastavnik objasni primeriz uvodnog teksta sa skupovima T i B, pa uqenici rexavaju na ta-bli sluqajeve a) i b), a ostale na mestu, u parovima.)

  Rexavamo zadatak 26.Onda rexavamo zadatak 28. i uoqavamo prave podskupove.Ponovimo definiciju jednakih skupova.Zatim, rexavamo zadatke 37 i 39, i to na isti naqin kao i

  zadatak 22.Reximo na isti naqin i zadatak 21.Na kraju reximo zadatke 40 i 46.

  Domai zadatak: Zbirka 23, 29, 30, 34, 43.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  25/174

  Skupovi 25

  6. QAS

  Unija skupova Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Usvajae pojma unije skupova uz odgovarajuu interpreta-

  ciju Ojler-Venovim dijagramima.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik 14. i 15. str.

  Preporuqivo je odmah prilikom uvoea pojma unije skupo-va koristiti ilustrovae pomou Ojler-Venovih dijagrama. Ko-ristei se primerima sa str. 14, uvodimo uniju kao skupovnu ope-raciju. Zatim, rexavaem primera 2. i 3, utvrdimo da je unijakomutativna i asocijativna operacija. Ove primere mogu na xkol-skoj tabli rexavati uqenici.

  Posle toga, nastavnik trai od uqenika da iskau pravilnodefiniciju unije dva skupa. Kad dobije zadovoavajui odgovor,izvede na tablu jednog uqenika koji sam ili uz pomo nekog od uqe-

  nika smisli dva skupa, recimo A i B, qiji su elementi brojevi,odredi A B nabrajaem svih elemenata i sve to prikae pomoudijagrama.

  Dae, do kraja qasa, rexavamo zadatke od 4. do 7. Ako nemadovono vremena za sve, preostale zadatke dajemo za domai zada-tak.

  Domai zadatak: Zbirka: 51 i 54.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  26/174

  26 Skupovi

  7. QAS

  Unija skupova Uvebavae

  Rad u parovima (iz iste klupe) Dijalog

  Ci Utvrivae pojma unije skupovai osobina ove operacije.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 14. do 16. str.

  Ponovimo definiciju unije skupova, pa rexavamo zadatke 51b)i 51g). Onda, rexavamo zadatke 52 i ponovimo osobine komutativ-nosti i asocijativnosti unije skupova.

  Zatim, rexavamo redom zadatke 59, 60, 58, 57 i 63.

  Domai zadatak: Zbirka: 53, 55, 56, 61.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  27/174

  Skupovi 27

  8. QAS

  Presek skupova Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uvoee pojma preseka skupova i pojma razdvojenih (dis-

  junktnih) skupova.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 16. do 18. str.

  Primer koji se navodi na poqetku 16. strane treba iskoristi-ti da uqenici uoqe zajedniqki deo skupova A i B. Obavezno trebaprikazati i Ojler-Venove dijagrame. Zatim, zajedniqki deo skupo-va A i B definixeko kao presek skupova A i B, u oznaci A B.

  Zatim, primer 1iskoristimo da, bez crtaa dijagrama, uoqi-mo da presekdva skupa predstava ihov zajedniqki podskup, kojisadri sve zajedniqke elemente ovih skupova. Pri tome, odreiva-em preseka MP i PM uoqimo osobinu komutativnosti. Nasledeem primeru uverimo se da je presek takoe asocijativan.

  Dae uoqavamo, ako je A B da je A B = A i da je A B = B.Koristimo, potomprimer 3radi definisaarazdvojenih (dis-

  junktnih) skupova: M R= , xto pokazuje da ovi skupovi nemajuzajedniqkih elemenata.

  Do kraja qasa rexavamo zadatkeod4. do 8, sa 18. strane. Uko-liko do kraja qasa ne reximo sve ove zadatke, preostale ostavamoza domai rad.

  Domai zadatak: Zbirka: 67, 71, 73, 76.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  28/174

  28 Skupovi

  9. QAS

  Unija i presek skupova Uvebavae

  Rad u parovima Dijalog

  Ci Utvrditi znaqee operacija unija i presek skupova. Jasno

  uoqiti razlike meu ima. Pritom, kombinovati i ranija znaa

  (podskup, i sl).

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 16. do 20. str.

  Najpre obnovimo kako se odreuje presek dva skupa, pa reximozadatke 66 a), b) i v). Uqenici rexavaju zadatke na mestu. Radeu parovima, po klupama. Zatim, po izboru nastavnika izlazi je-dan uqenik na tablu, objaxava ceo postupak i rezultat prikaeu obliku Ojler-Venovog dijagrama. Usput smo ponovo potvrdilikomutativnost preseka.

  Zatim, na isti naqin rexavamo zadatak 68, pa zadatke 71 a)i 72 b).

  Podsetimo se na definiciju unijedva skupa, pa reximo zada-tak 56 b) i zadatak 82.

  Na kraju rexavamo zadatak 79.

  Domai zadatak: Zbirka: 70, 75, 77, 80.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  29/174

  Skupovi 29

  10. QAS

  Razlika skupova Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uvoee pojmova razlika dva skupa i komplement skupa.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik 19. i 20. str.

  Reximo primer 1 sa 19. strane. Koristei se i dijagramom,objasnimo da smo na taj naqin izvrxili jednu novu operaciju saskupovima. To je razlika dva skupa koja je u navedenom primeruoznaqena sa A\B (qita se: A razlika B).

  Zatim, to potvrdimo rexavaem primera 2 i 3. Uoqimo po-sebno sluqajeve:A\ =A, \B = , A\A= .

  Da produbimo znae o razlici, postavimo pitae:Ako suA i B skupovi koji imaju elemente (nisu prazni), koje

  uslove oni moraju zadovoiti da bi vaile jednakosti: A\B = ,

  i A\B = A?Zatim, uvedemo pojamkomplementa skupa, kao xto je to uqie-no na 20. strani.

  Do kraja qasa rexavamo zadatke 4, 5 i 6.

  Domai zadatak: Zbirka: 91, 97.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  30/174

  30 Skupovi

  11. QAS

  Operacije sa skupovima Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama(po dve susedne klupe)

  Dijalog

  Ci Utvrditi znae o skupovnim operacijama. Rexavae kom-

  binovanih zadataka.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 14. do 24. str.

  Prvi deo qasa (oko 20 minuta). Obnovimo pojmove: unija, pre-sek, razlika skupova, komplement skupa i disjunktni skupovi. Zasvaki pojam izlazi na tablu jedan uqenik i nacrta odgovarajuidijagram.

  Drugi deo qasa. Nastavnik daje iz Zbirke zadatke za uvebava-e obnovenih pojmova. Svaki postaveni zadatak rexava se grup-no. (Po dve susedne klupe daju jednu grupu.) Svaka grupa prija-

  vuje nastavniku kad rexi zadatak, a nastavnik osmotri svakorexee. Kad rexee prijavi vixe od polovine uqenika, nastavnikizvodi na tablu jednog uqenika, koji rexee javno izloi. Kon-trolixu ga uqenici iz klupa, a nastavnik nadzire.

  Rexavamo redom zadatke: 54, 64, 78, 77 a), b) v), 86 a), 92, 94.

  Domai zadatak: Zbirka. 81 a), b), 87, 93, 100.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  31/174

  Skupovi 31

  12. QAS

  Reqi: i, ili, ne, svaki, neki. Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Navedene reqi u matematici imaju znaqee kao odreene

  operacije. Uqenici treba da razlikuju kada ove reqi imaju mate-

  matiqka znaqea.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik, str. 21-23, Zbirka 24-26.

  Za svaku od navedenih reqi istai eno jeziqko i matema-tiqko znaqee, kao u Ubeniku. Uz pojam i primer iz Ubenika,svaki pojam ilustrovati jox i jednim zadatkom iz Zbirke. Zatim,traiti od uqenika da i oni navedu neki primer.

  Domai zadatak: Dati iz Zbirke onezadatkekoji nisu rexavani

  na qasu.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  32/174

  32 Skupovi

  13. QAS

  O skupovima Sistematizovae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Uoqiti bitne karakteristike nauqenih pojmova o skupovi-

  ma. Uoqiti sliqnosti i razlike. Produbiti razumevae pojmova i

  tehniku rada podii do potrebnog nivoa.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka 11. do 24. str.

  Rexavaju se zadaci iz Zbirke, na naqin opisan u drugom delu11. qasa.

  Prilikom demonstracije rexea od strane uqenika, nastav-nik insistira da se svaki korixeni pojam precizno definixe.Na primer, ako se radi o podskupu, onda se podskup precizno de-finixe, pa se onda rexava zadatak; ako se pomenu jednaki skupovi,onda definisati relaciju jednakosti dva skupa i sliqno.

  Izbor zadataka bi trebalo izvrxiti neposredno pre realiza-

  cije qasa, jer bi izbor trebao biti usloven kvalitetom prethodnousvojenih znaa.

  Jedan od moguih izbora zadataka za ovu sistematizaciju je:27, 35 a), b), v), 36 a), v), 39, 56, 62, 75, 87, 96, 101, 106.

  Domai zadatak: Radna sveska: Prva kontrolna veba (str. 5.

  do 8.)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  33/174

  Skupovi 33

  14. QAS

  Prva kontrolna veba (Skupovi) Kontrola znaa

  Svaki uqenik dobija list sa odxtampanim zadacima, da se negubi vreme i izbegnu grexke, koje su posledica diktiraa zadata-ka.

  Grupa A)

  1. Odredi sve podskupove skupa {a,b,c}.2. Elementi skupa Psu dvocifreni brojevi mai od 40, koji

  imaju cifru jedinica 0 ili 5. Dat je jox skup Q = {q| q= 5n, gdeje n N i 1 < n 7}. Nacrtaj Ojler-Venove dijagrame skupova Pi Q. Da li je P =Q?

  A

  3. Dati su skupovi: A ={a| a N i a je neparan broj ma-i od 7}, B = {1, 2, 3, 6} i C ={c| c N i 3 < c < 8}. Odrediskupove: A B,A Ci(A C)B.

  4. Na osnovu Ojler-Venovihdijagrama sa slike, prikai na-brajaem svih elemenata skupo-ve: A B, B\D, D\A, B\A i CAD.

  Grupa B)

  1. Imamo skup slova M ={m,e,t,a,r}.a) Odredi podskup skupa M, koji ima dva elementa, tako da od

  elemenata tog podskupa moemo sastaviti bar jednu smislenu reqod dva slova i jednu smislenu req od qetiri slova.

  b) Odredi dva podskupa sa po tri elementa, tako da elementisvakog od ih odreuje smislenu req od tri slova.

  Da li su neki od ovih skupova jednaki?2. Dat je skup C dijagramom i skupovi

  A = {1, 3, 3, 1, 5, 5, 5, 1, 7, 9, 9}, B = {b| b je jed-

  nocifreni neparan broj}.Odredi skupoveACiB\A. Da li meudatim skupovima ima jednakih?

  3.Da li vai jednakost{1, 2, 3, 4, 5}A ={2, 4}, ako je a) A = ; b) A = {2, 3, 4}; v)A= {2, 4}; g) A= {2, 4, 6, 8}?

  4. Dati su skupovi A= {x| x 2 = 0 ili 2x= 6}, B = {b| b N0i b 3} i C= {c| c < 6 i c N}. Odredi skupove

  a) A\B; b) B\C; v) (A\C) B; g) (A B)\C.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  34/174

  34 Skupovi

  Grupa V)

  1. Rexiti po nepoznatim x i y formule (x=y):a) {x, 5}= {y, 2}; b) {x, y} {1, 2, 3}.2. Da li su neki od skupova jednaki meu sobom: A= {a| a N

  i 2 a 4}; v)B = {b|b N0 i 1 < b

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  35/174

  Skupovi 35

  15. QAS

  SkupoviN i N0 Obnavae i sistematizovae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Podsetiti se na osnovne osobine prirodnih brojeva i ra-

  qunskih operacija sa ima. Upoznati pojmove prethodnik i sled-

  benik prirodnog broja.

  Tok qasa

  Osnovni tekst Ubenik 24. do 26. str, Zbirka 26. do 29. str.

  Ponoviti pojmove: prirodni broj, skup N, skup N0, brojevnapoluprava (sve na str. 24. Ubenika). Zatim, pojmove prethodnik isledbenik (uz rexavae primera 1).

  Podsetimo se na brojevne izraze, rexavajui zadatak 131.Reximo i problemske, zanimive zadatke 133 i 134.Zatim, rexavamo zadatke 147 i 148.

  Vano je paivo prezentiratizadatak 150

  . Prvo nastavnikna tabli objasni sluqajeve navedene u promotivnom tekstu zadatka.Zatim, uqenici rexavaju sluqajeve od a) do g).

  Domai zadatak: Ubenik: Primeri 2. do 5. na str. 26. i Zbirka:

  135, 137, 140, 142.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  36/174

  36 Osnovni geometrijski objekti

  16. QAS

  Ravne geometrijske figure Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Upoznavae strukture, odreenosti i meusobnih odnosa

  osnovnih geometrijskih objekata i delova pravih i ravni.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 27. do 31. str.

  Osnovni pojmovi u geometriji, taqka, prava i ravan, ne defi-nixu se, ali se ihovim osobinama dopuuju intuitivne slike oima. Taqke uoqavamo najqexe kao presek dve linije i kao krajodseqka neke linije. Ni liniju ne definixemo. Zadravamo se naintuitivnoj predstavi zasnovanoj na crteu. Nastavnik insistirana obaveznom (i pravilnom) oznaqavau taqaka velikim slovimalatinice. Odnose taqaka, pravih i ravni prikazati kao u ubeni-ku. Ravni ubudue neemo posebno prouqavati. Zadraemo se naravni crtea (list sveske ili povrx xkolske table).

  Posvetiemo pau sledeim geometrijskim objektima (figu-rama): du, poluprava, poluravan. Sve ove objekte smatramo sku-povima taqaka, koji imaju beskonaqno mnogo elemenata. Meutim,zbog svojih specifiqnosti, oni su odreeni sa dva ili tri elemen-ta (dve ili tri taqke).

  Rexavaemprimera 1, 2 i 3 (na 30. i 31. str.) upoznajemo sesa nekim osobinama navedenih objekata.

  Na kraju rexavamo zadatke 4-8. sa str. 31. i eventualno nekiodabrani zadatak iz Zbirke (str. 30. do 34.).

  Domai zadatak: Zbirka: 152, 154, 156, 159, 162, 168, 174.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  37/174

  Osnovni geometrijski objekti 37

  17. QAS

  Izlomena linija. Oblast Obrada

  Frontalni rad Kombinacija dijaloxke i

  demonstrativne metode

  Ci Upoznavae sa pojmom izlomene linije, posebno sa mno-

  gougaonom linijom i oblaxu mnogougla. Razlikovati konveksne inekonveksne figure.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 32. do 35. str.

  Nastavnik pokazuje modele, a potom i crta sliqne na xkolskojtabli. Definixe izlomenu liniju, a uqenici otkrivaju koji odmodela predstavaju izlomene linije, kao na sl. 10, str. 32. Za-tim se uoqava razlika izmeu izlomenih linija sa samopresekomi bez samopreseka. Ove poslede su tzv. proste izlomene linije.Takoe razlikujemo otvorene i zatvorene izlomene linije.

  Na kraju istiqemo zatvorenu prostu izlomenu liniju, kojase naziva mnogougaona linija. Uoqavamo trougaone, qetvorougaoneitd. mnogougaone linije. Definixemo temena i stranice, a zatimi unutraxu oblastmnogougaone linije. Zatim, definixemo mno-gougao.

  Posebno istiqemo konveksne i nekonveksne mnogouglove. Na-stavnik pokazuje modele, kao na sl. 13, str. 34, a uqenici prepo-znaju konveksne i nekonveksne mnogouglove.

  Posle rexavaa primera 1, 2 i 3, prelazimo na rexavaezadataka 4, 5 i 6 sa str. 35.

  Domai zadatak: Zbirka: 176, 179, 180.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  38/174

  38 Osnovni geometrijski objekti

  18. QAS

  Izlomena linija. Oblast Uvebavae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Utvrivae pojma mnogougaone linije i mnogougla.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 35. do 38. str.

  Ponovimo pojmove nauqene prethodnog qasa: izlomena linija(vrste), mnogougaona linija, mnogougao, unutraxa oblast mnogo-ugla. Za svaku definiciju uqenici na mestu (jedan na xkolskojtabli) crtaju modele.

  Zatim, rexavamo iz Zbirke redom zadatke: 177, 178, 181, 184,187, 188.

  Domai zadatak: Zbirka: 189, 190, 191, 196.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  39/174

  Osnovni geometrijski objekti 39

  19. QAS

  Krunica i krug. Krug i taqka Obrada

  Frontalni rad Heuristiqka metoda

  Ci Produbiti znae o krugu i krunici. Uoqiti razliqite

  poloaje taqke prema krugu i prema krunici.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 35. do 37. str.

  Definixemo krunicu, polupreqnik, krunu povrx (krug). Naxkolskoj tabli nacrta se kruna linija polupreqnika r i oznaqinekoliko taqka na krunici, u krugu i van kruga. Centar kruganastavnik oznaqi sa O i ostale taqke velikim slovima latinicei pokazujui jednu po jednu od oznaqenih taqaka, pita uqenike ukakvom su poloaju u odnosu na krunu liniju. Prvo pokazuje partaqaka koje su na krunici. Uqenici sami, uz eventualnu neupa-divu sugestiju nastavnika, utvrde da su neke taqke na krunici,neke unutra, a neke van krunice (van kruga).

  Zatim, nastavnik izabere jednu taqku na krunici, kao P nasl. 16, spoji je sa O i trai od uqenika da utvrde kolika je du-ina dui OP. (Oqekuje odgovor: OP = r.) Dae, kroz razgovornastavnik navodi uqenike da uoqe sluqajeve OQ < r i ON > r.

  Nastavnik definixe centralno rastojae taqke u odnosu nadati krug (krunicu) i potvrdi zakuqke o centralnom rastojaui poloaju taqke prema krugu (krunici), kao na str. 37. Ubenika.

  Na kraju, rexavaju se zadaci 1, 2, 3, 4 sa str. 37.

  Domai zadatak: Zbirka: 202, 203, 205, 206.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  40/174

  40 Osnovni geometrijski objekti

  20. QAS

  Krug i prava. Tetive i tangente Obrada

  Frontalni rad Heuristiqka metoda

  Ci Uoqiti posebne poloaje prave u odnosu na krug. Posebno

  upoznati tantente i tetive.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 37. do 39. str.

  Nastavnik nacrta na xkolskoj tabli pravu p i taqku A vanprave, a uqenici to isto uqine u svojim sveskama. Preporuqivo

  je da uqenici pravu nacrtaju po liniji svoje sveske u kocke, ataqkaA da bude presek dve linije. Zadatak za uqenike je: nacrtatinajkrae rastojae od taqke A do prave p. Kad otkriju da je tonormala izA na p, prelazimo na prouqavae poloaja prave premakrugu i krunici.

  Prvo uzmemo taqku Nu datom krugu k, sl. 17 na str. 37. Ube-nika i postavimo pravu p kroz N. Utvrdimo da prava p sa kru-

  nicom ima dve zajedniqke taqke A i B, a sa krugom du AB, ko-ju nazivamo tetivom. Definixemo centralno rastojae prave iutvrdimo, ako je d < r, prava p seqe krug itd. Zatim, utvrdimopoloaje prave u sluqajevima d= r i d > r.

  Posebno treba naglasiti pojmove preqnika i tangente i i-hovu vanu ulogu kod kruga. U vezi sa tangentom istai dodirnipolupreqnik i ugao izmeu tangente i dodirnog polupreqnika. Za-tim, izvrximo konstrukciju tangente kroz taqku na krunici Primer 1. dobro je da bar dva uqenika ponove ovu konstrukcijuna xkolskoj tabli.

  Na kraju rexavamo zadatke 2. do 4. sa 39. str.

  Domai zadatak: Zbirka: 211, 212, 213, 218.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  41/174

  Osnovni geometrijski objekti 41

  21. QAS

  Krug i prava Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Utvrivae znaa o meusobnim poloajima prave i kruga,

  posebno o tangentama i tetivama.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 40. do 42. str.

  Obnovimo pojam centralnog rastojaa prave. Zavisno od cen-tralnog rastojaa odrediti presek prave i kruga, odnosno prave ikrunice.

  Rexavaem odgovarajuih zadataka na naqin predvien radomu nehomogenim grupama (po dve susedne klupe), utvrujemo i dopu-avamo znaa o odnosu kruga i prave.

  Radimo zadatke iz Zbirke: 214, 215, 216, 217, 219, 221, 223.

  Domai zadatak: Zbirka: 220, 222.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  42/174

  42 Osnovni geometrijski objekti

  22. QAS

  O krugu Uvebavae

  Kombinovani rad u parovimai u nehomogenim grupama

  Dijalog

  Ci Utvrditi odnose taqke i prave u odnosu na dati krug.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik i Zbirka (druga glava)

  Na osnovu liqnih zapaaa o realizaciji teme Osnovni ge-ometrijski objekti, nastavnik, neposredno pre realizacije, utvr-uje taqan plan za ovaj qas. U svakom sluqaju, korisno je izvrxitikratku rekapitulaciju druge glave. Treba utvrditi ili potvrdi-ti nivo poznavaa pojmova (definicije i osobine), kao i primenukroz raqunske i konstruktivne zadatke. Pritom koristimo zadatkeiz Ubenika i Zbirke.

  Izbor zadataka iz Zbirke, za kratku rekapitulaciju nauqenog,

  mogao bi biti: 157, 158, 161, 163, 169, 175, 183, 185, 194, 195, 208,209, 224, 225. Naravno, koje od ovih zadataka treba preskoqitii koje eventualno uvrstiti u ovaj spisak, odluquje nastavnik naosnovu procene o nivou usvojenih znaa od strane uqenika.

  Zadaci se rexavaju na naqin predvien grupnim radom.

  Domai zadatak: Neuraeni od zadataka preporuqenih za ovaj

  qas.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  43/174

  Osnovni geometrijski objekti 43

  23. QAS

  Dva kruga Obrada

  Frontalni rad Heuristiqka metoda

  Ci Prouqavae meusobnih poloaja dva kruga, jer e to ima-

  ti izuzetan znaqaj kad se budemo bavili rexavaem konstruktiv-

  nih zadataka.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 39. do 41. str.

  Razmatramo svih xest moguih sluqajeva, prikazanih na sli-kama 21. do 26. u ubeniku. Nastavnik sve sluqajeve prikazuje naxkolskoj tabli ili prikazuje pripremene crtee iz asortimanaxkolskih uqila.

  Uqenici sve to crtaju u svojim sveskama. Nastavnik definixesamo centralno rastojae, tako da svi uqenici izaberu iste di-menzije. Na primer, za prva tri sluqaja nacrtaju du O1O2 = 5 cm,a za sluqajve 4. i 5. uzmu du O1O2 = 1 cm. Osim toga, trai da

  bude r2 < r1.Nastavnik trai da uqenici crtaju jedan po jedan sluqaj: pr-

  vo, da se krunice i odgovarajui krugovi ne seku, drugo, da sespoa dodiruju itd. Uqenici sami izvlaqe zakuqke odgovarajuina pitaa koja postava nastavnik. U svim sluqajevima trai seodgovor na pitae: Koji uslov moraju zadovoiti polupreqnicir1 i r2, da bi krunice, odnosno krugovi bili su traenom odno-su? (Odgovor bi mogao biti, na primer, za prvi sluqaj: Zbirpolupreqnika r1 i r2 je 4 cm i sl., pa u takvom sluqaju nastavnikgeneralizuje zakuqak: r1+ r2 < O1O2.)

  Na kraju rexavamo zadatke 1, 2, 3, 4 sa str. 41.

  Domai zadatak: Zbirka: 227, 228, 230, 232.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  44/174

  44 Osnovni geometrijski objekti

  24. QAS

  Sve o krugu Sistematizacija

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Povezati i rasqlaniti sve nauqeno o krugu.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik i Zbirka

  Pre svega potrebno je ponoviti sve nauqene pojmove, qije sudefinicije istaknute (podvuqene bojom) u Ubeniku. Svaki objektse prikae i crteom, prvo na mestu - u svesci, a potom i na ta-bli. Zatim se rexavaju zadaci iz Zbirke. Ne ide se redom odPojmageometrijske figure, nego se prvo obnovi o odnosu dva kruga. Dakle,prvo rexavamo zadatke: 229, 233, 235, 239, 240.

  Zatim, rexavamo zadatke za sistematizovae ostalog dela gra-diva iz Druge glave: 155, 166, 170, 173, 190, 191, 197, 210, 220, 222.

  Domai zadatak: Radna sveska: Druga kontrolna veba (str. 9.

  do 12.)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  45/174

  Osnovni geometrijski objekti 45

  25. QAS

  Druga kontrolna veba (Osnovni geome-trijski objekti. Skupovi N i N0.)

  Kontrola znaa

  Uqenici su podeeni u grupe, prema nahoeu nastavnika. Sva-ki uqenik dobija list sa ispisanim tekstovima zadataka. Na listu

  je boe unapred napisati ime uqenika, nego oznaqiti grupu. Dajemopredloge pet grupa zadataka.

  Grupa A)1. Nacrtaj dva qetvorougla, tako da ihov presek bude:a) trougao; b) qetvorougao; v) petougao.2. Nacrtaj kao na priloenoj slici pravu a, ta-

  qku A na pravoj i taqku O van prave. Konstruixi dvekrunice polupreqnika 15 mm, koje dodiruju pravu au taqki A. Zatim, konstruixi krunicu k sa centromO, koja takoe dodiruje pravu a.

  3.Data je du AB = 1 dmi krunicak1(A, 2 cm)ik2(B, 5 cm). Odredi rastojae izmeu dve meusobnonajblie taqke krunica k1 i k2 i rastojae izmeudve najudaenije taqke ovih krunica.

  4.Koliko je dui i koliko trouglo-va nacrtano na slici. Sve nacrtane du-i oznaqi krajim taqkama (na primerM N) i trouglove temenima (na primerM N Q).

  5.Na papiru su napisana dva broja:118 i 216. Da li je neki od ih jednakzbiru tri uzastopna parna broja?

  Grupa B)

  1. Nacrtaj taqke A, B, C, D, Ei F, kao naslici. Koristei se nacrtanim taqkama ozna-qi izlomene linije:

  a) (plavu) BCDE; b) (crvenu) ABFDA; v)(crnu) ECDBAE.

  Da li je neka od ih mnogougaona linija?2. Nacrtaj pravu t i taqku C van prave t.

  Zatim, konstruixi krunicu k sa centrom C,tako da dodiruje pravu t. Dodirnu taqku obelei i oznaqi sa T.Nacrtaj i krunicu k1 sa centrom C, tako da seqe pravu t.

  3. Nacrtaj krunicuk polupreqnika 3 cm i jedan en preqnikAB. Zatim nacrtaj krunice k1 i k2, obe polupreqnika 2 cm, koje

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  46/174

  46 Osnovni geometrijski objekti

  iznutra dodiruju krunicu k. Dodirna taqka krunica k i k1 jeA, a B je dodirna taqka krunica k i k2. U kakvom su meusobnompoloaju k1 i k2?

  4.Koliko dui i koliko trouglo-va odreuju taqke oznaqene na slici?

  5. Uoqi brojeve: 1, 2, 4, 8, 16.Uveri se da sve prirodne brojeve ma-e od 32, osim ovih uoqenih, moexdobiti sabiraem uoqenih brojeva.(Na primer: 25 = 16 + 8 + 1). Za svaki

  broj ispixi odgovarajui zbir.Grupa V)

  1. Nacrtaj kvadrat i trougao, tako da ihov presek bude:a) petougao; b) xestougao.2.Nacrtaj paralelne prave p i q, kao

  na slici i oznaqi taqkuPna pravojp. Za-tim, konstruixi krug K1 sa centrom P,koji dodiruje pravu q i krug k2 sa cen-trom na pravoj q, koji dodiruje pravu p utaqki P. Osenqi K1 K2.

  3. Nacrtaj pravu p i na oj oznaqitaqku P. Konstruixi sve krunice pre-

  qnika 4cm, koje pravu p dodiruju u taqkiP. U kakvom su meusobnom poloaju ove krunice?

  4. Prebroj dui i trouglove na-crtane na slici. Ispixi sve trouglove(oznaqi ih temenima).

  5. Koristei se brojevima 1, 1, 5,15 i operacijama sabiraa i oduzima-a, moemo dobiti svaki prirodni brojizmeu 1 i 22. Za svaki broj napixi od-govarajui izraz.

  Grupa G)

  1.Nacrtaj dva trougla, tako da ihova

  unija bude:a) trougao; b) qetvorougao; v) petougao.2.Nacrtaj pravua i taqkuB , koja je od

  audaena 6cm. Zatim, konstruixi kruni-cu k polupreqnika 3 cm, koja sadri taqkuB i dodiruje pravu a. Dodirnu taqku ozna-qi sa A.

  3. Nacrtaj krunicu k, na oj taqku Ti pravu a, kao na slici. Zatim, konstruixi

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  47/174

  Osnovni geometrijski objekti 47

  krug K1 sa centrom na pravoj a, koji dodiruje krunicu k u taqkiT. Presek kruga K1 i prave a je du AB. Xta predstava AB ukrugu K1?

  4. Navedi sve trouglove qija su temenataqke oznaqene na slici. Koliko ima takvihtrouglova?

  5. Izraqunaj vrednosti izraza:a) 40 : (27 : 3 + 4 17 200 : 4 112 : 16)b) 5 7 (14 : 2 + 3 (222 : 37 2) 11).

  Grupa D)1. Prave a i b na slici paralelne sumeu sobom. Odredi skup taqaka S, takoda je:

  a) S= c d; b) S=a b;v)S= d (ac); g)S= (a c) (c d).2. Nacrtaj prave p i qu taqku P kao

  na slici. Zatim, konstruixi krunicuk,koja ima centar na pravojq, tako da P bu-de dodirna taqka krunice i prave p.

  3.Centralno rastojae krugova K1 iK2 iznosi 15 cm. Polupreqnik kruga K2

  qetiri puta je vei od polupreqnika kru-gaK1. Odredi duine polupreqnika ovihkrugova, ako se oni dodiruju.

  a) spoa; b) iznutra.4. Date su qetiri razliqite taqke:

  A, B, C, D. Koliko najvixe pravih mo-gu da odrede ove taqke? Ispixi sve duiqiji su krajevi date taqke. Koliko imatih dui?

  5. Koristei se po potrebi operacijama sabiraa i oduzima-a, pokai da se svaki prirodni broj mai od 14, moe izrazitipreko brojeva 1, 3 i 9. Za svaki broj napixi odgovarajui izraz.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  48/174

  48 Deivost brojeva

  26. QAS

  Mnoee i deee u skupu N0 Obnavae

  Frontalni rad i rad u parovima Dijalog

  Ci Obnavae osobina proizvoda i koliqnika, radi pripreme

  terena za izuqavae deivosti brojeva.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 42. do 46. str.

  Najpre ponovimo pojmove: proizvod i qinioci (faktori). Po-sebno istiqemo osobine (uqenici raqunaju primere sa datim bro-

  jevima i sami izvode zakuqke): 0 n = 0, 1 n = 1, mn = nm,(a b) c= a (b c) i a(b + c) =a b + a c.

  Pritom reximo zadatke: 1, 2, 3, 4, 5 sa 43. strane.Zatim, obnovimo pojmove: deenik, delilac, koliqnik (strana

  46). Posebno obratimo pau na ulogu nule u deeu (str. 45).Primetimo da jednakosti: a = b c, zatim a : b = c i a : c = b,

  gde sua, b i c prirodni brojevi, imaju suxtinski isto znaqee. Zailustraciju reximo zadatke 6 i 7 sa strane 45.

  Na kraju, obnovimo deee sa ostatkom i jednakost a = d q+ r,gde je r < d (strana 46).

  Reximo i zadatke 8, 9 i 10 sa 46. strane.Ukoliko ima vremena, reximo jox neke od zadataka sa 47. stra-

  ne.

  Domai zadatak: Preostali zadaci na 47. strani.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  49/174

  Deivost brojeva 49

  27. QAS

  Deivost prirodnih brojeva Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Neophodno je da uqenici razumeju i shvate ekvivalentno

  znaqee jednakosti a : d = qi a = d q, gde je broj d prirodan (pojam

  delioca). Analizirati jednakost a= d q+ r.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 48. do 50. str.

  Ponovimo znaqee veze a= d k, gde su a, d i k prirodni bro-jevi. Na primer: Iz 85 = 5 17 sledi da je 85 : 17 = 5 i 85 : 5 = 17.

  Dakle, brojevi 5 i 17 su delioci broja 85. Takoe, 85 je sadr-ilac brojeva 5 i 17.

  Istiqemo pojam sadralac i egov sinonim umnoak.Nastavimo izlagae orema tekstu sa 48. strane Ubenika.Onda, reximo primere 1, 2, 3, 4 sa 49. strane.Zatim, kao xto je izloeno na 49. strani, razmatramo sluqa-

  jeve kada deee daje ostatak. Posebno naglasiti oznake za parnei neparne brojeve.

  Na kraju rexavamo zadatke od 1 do 10 na stranama 50. i 51.Ubenika.

  Domai zadatak: Zbirka: 243, 244, 251, 259.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  50/174

  50 Deivost brojeva

  28. QAS

  Deivost prirodnih brojeva Utvrivae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Utvrditi pojmove: deee bez ostatka (deivost) i deee

  sa ostatkom u skupovima N i N0.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 45. do 48. str.

  Ponovimo pojam (definiciju) deivosti: Ako su a, k i d pri-rodni brojevi, iz a = d k sledi da je a: d = k i a: k = d. Tada su di k delioci broja a.

  Reximo zadatak 242 iz Zbirke.Proxirimo definiciju deivosti na skup N0.Dakle: ako je d prirodni broj i a, k N0, onda ako je a= d k,

  kaemo da je a deivo sa d i a : d = k. Ako je, na primer, a = 0 id = 7, onda je 0 = 7 0. Tada u jednakosti a = d k je a = 0, d = 7,k= 0, odnosno vai 0 : 7 = 0.

  Rexavamo zadatke: 252i 245.Ponovimo jednakost: a = d q+ r, r < d, pa rexavamo zadatke:

  260, 257, 259.

  Domai zadatak: Zbirka: 247, 248, 249, 254.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  51/174

  Deivost brojeva 51

  29. QAS

  Svojstva deivosti brojeva Sistematizovae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Isticae najbitnijih pojmova i osobina u vezi sa dei-

  voxu u skupu N0.

  Tok qasa

  Osnovni tekst Ubenik str. 51, 52, 53; Zbirka od 48. do 51.

  Ponovimo deee sa ostatkom (a= d q+r) i reximo zadatak261 iz Zbirke.

  Onda nastavamo prouqavae deivosti bez ostatka.Sledimo tekst iz Ubenika, strane: 51, 52, 53, istiqui oso-

  bine kroz primere navedene u ovom tekstu.Rexavamo zadatke 2, 3, 4 i 5 sa 53. strane.Zatim, do kraja qasa rexavamo zadatkeiz Zbirke, redom: 266,

  267 a), b), 269 a), b), v), g), d), 275.

  Domai zadatak: Zbirka: 262, 263, 270, 276, 277, 278, 292.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  52/174

  52 Deivost brojeva

  30. QAS

  Pravila deivosti sa 10, 5, 2 i 4 Obrada

  Rad u nehomogenim grupama Heuristiqka metoda

  Ci Na osnovu dosadaxih znaa i iskustava, uqenici u naj-

  veoj meri samostalno otkrivaju pravila za utvrivae deivo-

  sti sa 10, 5, 2 i 4.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 54. do 58. str.

  (Nehomogene grupe qine uqenici iz dve susedne klupe.)Ponovimo definiciju deivosti: Broj a je deiv sa d ako

  postoji ceo broj k, takav da je a= k d.Primenimo na sluqajd = 10: Broj je deiv sa 10 ako ima oblik

  10 k, a to znaqi, ako mu je cifra jedinica 0 itd. Pratimo tekstsa strana 54. i 55. Koristimo osobinu deivosti: Ako p|a i p|b,onda p|(a + b). Do zakuqka nastavnik dolazi postavajui pitaa,a uqenici izvode zakuqke. Ukoliko oceni da uqenici texko mogusami doi do zakuqka o brojevima koji nisu deivi sa 10 (cifra

  jedinica nije 0), nastavnik tu preuzima inicijativu.Onda, rexavamo zadatke od1 do 5 sa 55. strane.Dae, prelazimo na deivost sa 5 (strana 55.) i rexavamo

  zadatke 6 do 10 sa 56. strane.Koristei se navedenom osobinom o deivosti zbira, dae iz-

  vodimo zakuqke o deivosti najpre sa 2, pa sa 4. Usput rexavamopostavenezadatke od11 do 15.

  Domai zadatak: Zbirka: 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  53/174

  Deivost brojeva 53

  31. QAS

  Pravila deivosti sa 9 i 3 Obrada

  Rad u nehomogenim grupama Kombinovano: dijaloxka i

  heuristiqka metoda

  Ci Uz minimalnu pomo nastavnika uqenici dolaze do pravila

  deivosti sa 9 i 3.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 58. do 60. str.

  Ponovimo zakuqak sa prethodnog qasa da se deivost sa 10,2 i 5 odreuje na osnovu samo jedne cifre broja - poslede, a de-ivost sa 4 na osnovu dvocifrenog zavrxetka.

  Razmotrimo onda deivost sa 9 (strane 58. i 59.), koristeisa qienicom da svaka dekadna jedinica (10, 100, 1000, ...) prideeu sa 9 daje ostatak 1. Pri ispitivau cifara na xkolskojtabli treba koristiti kredu u boji (kao u ubeniku) ili podvla-qee cifara.

  Potom rexavamo primere 1 i 2. Posebno istiqemo rexavaeprimera 2.

  Zatim, koristei se qienicom (osobina deivosti): ako jebroj deiv sa 9, onda je deiv i sa 3, izvodimo pravilo deivostisa 3.

  Rexavamo zadatke 3, 4 i 5 sa 60. strane.

  Domai zadatak: Zbirka: 321, 322, 323, 324, 326.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  54/174

  54 Deivost brojeva

  32. QAS

  Pravila deivosti Uvebavae

  Rad u parovima i ne-homogenim grupama

  Heuristiqka metoda

  Ci Snalaee uqenika u otkrivau deivosti prirodnih bro-

  jeva korixeem nauqenih pravila.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 51. do 56.strane

  Ponovimo pravila deivosti sa 10, 5, 2, 4, 9 i 3. Za svakopravilo uqenici sastavaju dva do tri primera.

  Prvi deo qasa, tokom ponavaa pravila, radi se u parovima.Parove qine uqenici u svakoj klupi.

  Zatim, vraajui se na deivost sa 10, nastavnik navodi uqe-nike da sami zakuqe uslove deivosti i drugim, veim dekadnim

  jedinicama (100, 1000, ...). Rexavamo zadatke 291, 292, 293.Za nastavak rada uqenici se grupixu tako da svaku grupu qi-

  ne uqenici iz dve susedne klupe. Zadatke koje nastavnik postavaprvo rexavaju grupe, koje prijavuju nastavniku da su rexili za-datak. Onda nastavnik izvodi jednog uqenika na xkolsku tablu, gdeon demonstrira pronaeno rexee.

  Rexavaju se zadaci: 301, 303, 304, 307, 317, 318.

  Domai zadatak: Zbirka: 302, 305, 308, 309, 311, 333.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  55/174

  Deivost brojeva 55

  33. QAS

  Prosti i sloeni brojevi.Rastavae na proste qinioce

  Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uoqiti razliku izmeu prostih i sloenih brojeva. Uo-

  qiti da je svaki sloen broj proizvod prostih brojeva (prostih

  qinilaca) i utvrditi postupak nalaea svih prostih qinilaca.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 60. do 63. strane

  Koristei se tabelom delilaca sa 60. strane pokazati kako sebrojevi prve desetice razlikuju po broju delilaca. Zatim se de-finixu prosti brojevi. Odmah, na osnovu definicije zapaa se da

  je broj 2 najmai prost broj i jedini paran prost broj. Zatim seuoqi da svi prirodni brojevi vei od 1, koji nisu prosti, moguda se izraze u vidu proizvoda dva broja vea od 1. To su sloenibrojevi.

  Istiqemo neobiqnu qienicu: broj 1 nije ni prost ni sloenbroj i jedini je prirodni broj sa takvom osobinom. U skupN0imamoi broj 0, koji je deiv svakim prirodnim brojem, ali nije sloenbroj (ne moe se izraziti kao proizvod dva broja vea od 1).

  Uz eventualnu pomo nastavnika uqenici sami nalaze sve pro-ste brojeve mae od 50.

  Zatim reximo primere 1 i 5 sa 61. str.Kao xto je opisano na 62. strani ubenika, na primeru broja

  60, treba pokazati kako se sloeni broj moe postepeno dovesti naoblik proizvoda samih prostih qinilaca. Ukoliko oceni da ovajprimer nije dovoan za izvoee potrebnih zakuqaka, nastavnike prikazati jox neki primer, recimo broj 168. Onda rastavimobroj 144 iz primera 1 sa 62. strane.

  Zatim, na brojevima 25740, 180 i 504 prikazujemo uobiqajeni

  postupak razlagaa sloenih brojeva na proste qinioce sistemat-skim pretraivaem. Pritom, koristimo nauqena pravila deivo-sti sa 2, 3 i 5. Za proste qinioce 7, 11, 13 i vee proveru vrximodirektnim deeem.

  Zatim, kao na primeru broja 853, prikazanog na 63. strani,razmatramo kako se dolazi do zakuqka da li je dati broj prost.

  Domai zadatak: 1, 2, 3, 4, 5 sa 61. strane i 2, 3, 4, 5 sa 63.

  strane ubenika.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  56/174

  56 Deivost brojeva

  34. QAS

  Prosti i sloeni brojevi Uvebavae

  Rad u parovima Dijalog

  Ci Utvrivae osobina prostih i sloenih brojeva, uz pri-

  menu pravila deivosti i rastavae na qinioce.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka: od 57. do 59. str.

  Prvi deo qasa radimo frontalno.Ponovimo definicije prostih i sloenih brojeva. Reximo za-

  datke 341. i 342.Zatim, uvebavamo nauqene postupke za razlagae sloenih

  brojeva na proste qinioce i nalaee svih delilaca datog broja.Nastavamo rad u parovima.Radimo u parovima na uobiqajeni naqin: prvo parovi dou do

  rexea na mestu, pa onda neki uqenik radi na tabli. Ukoliko senastavnik neposrednim nadgledaem parova uveri da su svi shva-

  tili problem i doxli do rexea, taj problem se preskaqe, tj. nerexava se na tabli.

  Rexavamozadatke: 350 v), g), z), l), 351 v) d), 353 a), 370, 355a), 361 a).

  Zatim, postavimo zadatke: Utvrdi da li je prost ili sloenbroj: a) 479, b) 667.

  Nastavamo sa zadacima: 354. v), 357. a), 364. a).Ukoliko neki od predloenih zadataka ne doe na red do kraja

  qasa, taj se zadaje za domai rad. Dodajemo i sledee zadatke.

  Domai zadatak: Radna sveska: Trea kontrolna veba (str.

  13. do 16.)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  57/174

  Deivost brojeva 57

  35. QAS

  Trea kontrolna veba(Deivost. Sloeni brojevi)

  Kontrola znaa

  Grupa A)1. Rastavi na proste qinioce broj 1008, pa odredi sve egove

  delioce.2. Odredi sve proste brojeve p, takve da je broj p2 trocifren

  i mai od 500.3.Umesto zvezdice stavi odgovarajuu cifru, tako da broj174

  bude deiv sa 4. Nai sva rexea.4.Proizvod tri uzastopna prirodna broja iznosi 9240. Odredi

  ta tri broja.

  Grupa B)1. Rastavi na proste qinioce broj 39204, pa pokai da je on

  kvadrat nekog prirodnog broja k. Odredi broj k.2. Napixi sve sloene brojeve vee od 120 i mae od 140. Za

  svaki od ih pokai da je zaista sloen broj.3. Umesto slova a i b stavi odgovarajue cifre, tako da broj

  1a46b bude deiv sa 2 i sa 9. Nai sva rexea.4. Proizvod tri uzastopna parna broja iznosi 17472. Odredi

  ta tri parna broja.

  Grupa V)

  1. Rastavaem na proste qinioce utvrdi da li je broj n =312 78 kvadrat nekog prirodnog broja.

  2. Odredi sve proste brojeve q, takve da je q3 trocifren broj.3.Umesto zvezdice stavi odgovarajuu cifru, tako da broj 520

  bude deiv sa 2 i sa 3. Nai sva rexea.4.Proizvod tri uzastopna prirodna broja iznosi 3360. Odredi

  ta tri prirodna broja.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  58/174

  58 Deivost brojeva

  Grupa G)

  1. Rastavi na proste qinioce broj 600. Zatim, odredi sve e-gove delioce, koji su takoe sloeni brojevi.

  2.Od svih dvocifrenih i trocifrenih brojeva, koji imaju jed-nake sve cifre, odredi one koji su prosti brojevi.

  3. Umesto slova x i y stavi odgovarajue cifre, tako da broj2x33y bude deiv sa 2 i sa 3, ali ne i sa 4.

  4. Proizvod tri uzastopna parna broja iznosi 17472. Odredita tri parna broja.

  Grupa D)1. Rastavi na proste qinioce broj 713. Obrazloi postupak.2. Koristei se ciframa 3, 4 i 5, napixi sve trocifrene bro-

  jeve, koji se pixu sa tri razliqite cifre i deivi su sa 2. Da lije neki od ih deiv sa 4?

  3.Umesto zvezdice stavi odgovarajuu cifru, tako da broj625bude deiv sa 3, ali ne i sa 9.

  4. Proizvod qetiri uzastopna prirodna broja iznosi 24024.Odredi ta qetiri prirodna broja.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  59/174

  Deivost brojeva 59

  36. QAS

  Najvei zajedniqki delilac Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Istai pojam i znaqaj najveeg zajedniqkog delioca. Utvr-

  diti naqine odreivaa. Uvoee pojma uzajamno prostih brojeva.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 64. od 66. strane

  Ponovimo pojmove delilac i sadralac. Uoqiti da su deliocibrojeva 21 brojevi 3 i 7. Delioci broja 12 su 3 i 4. Primeujemoda je broj 3 zajedniqki delilac za 21 i 22.

  Nije texko utvrditi da broj 60 ima sledee delioce: 1, 2, 3, 4,5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 i 60. Delioci broja 45 su: 1, 3, 5, 9, 15 i 45.Poredei ova dva skupa delilaca uoqavamo da oni imaju zajedniqkedelioce: 1, 3, 5 i 15. Najveimeu ima je broj 15.

  Razmotrimo delioce brojeva 18 i 30, kao xto je opisano na 64.strani ubenika. Uoqavamo da je broj 6 najvei zajedniqki delilac

  za 18 i 30.Definixemonajvei zajedniqki delilac, skraena oznaka je NZD.

  Uvodimo oznaku D(a, b), pa u datim primerima je D(60, 45) = 15 iD(18, 30) = 6.

  Reximo primer sa komadom papira sa 64. strane.Zatim, pokaemo kako se iz razlagaa sloenih brojeva na

  proste qinioce odreuje NZD. U ubeniku detano je obraen slu-qaj D(180, 144) = 36, zatim je za tri broja, naveden je primer D(24,60, 96) = 12.

  Onda uvedemo odreivae NZD pomou xeme (strana 65). Re-ximo primere 1, 2 i 3.

  Uvodimo pojam uzajamno prostih brojeva, kako je opisano na 66.

  strani i reximo primer 4.

  Domai zadatak: Zbirka: 376 a), b), v), 377 a), b), v), g), 378 a),

  b), 379 a), d), 383 a), b), v), 386 a), b), v).

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  60/174

  60 Deivost brojeva

  37. QAS

  Najmai zajedniqki sadralac Obrada

  Frontalni rad Heuristiqka metoda

  Ci Uoqavae pojma najmaeg zajedniqkog sadraoca i otkri-

  vae naqina egovog odreivaa.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 66. do 68. strane

  Obnovimo pojmove: zajedniqki delilac, najvei zajedniqki deli-lac i uzajamno prosti brojevi. Rexavamo iz Zbirke zadatke: 378), 383) i d), 387a).

  Obnovimo pojam sadraoca. Zatim na primeru 12 30 = 360,sa 66. strane ubenika, animiramo uqenike da odrede po nekoli-ko (recimo po deset) sadralaca brojeva 12 i 30. Onda uoqavajuzajedniqke sadraoce i izdvajaju najmaeg od ih. Navodimo uqe-nike da definixu najmai zajedniqki sadralac, skraeno: NZS.Uvodimo oznaku, na datom primeru je to: S(12, 30) = 60.

  Zatim, uqenici analiziraju i izvode zakuqak, kako se na osno-vu razlagaa na proste uqinioce moe odrediti NZS za dva ilivixe od dva zadata broja. Do potrebnih zakuqaka najpre razma-traju prethodni primerS(12, 30), a onda na sliqan naqin odreujuS(18, 20, 21, 28).

  Uz eventualnu pomo nastavnika uqenici dolaze do zakuqkada NZS sadri sve proste qinioce brojeva, i to svaki onoliko pu-ta koliko se najvixe nalazi u svakom od brojeva. Na osnovu toganastavnik predlae i izlae odreivae NZS u dva koraka, kako

  je pokazano na str. 67 za S(18, 20, 21, 28).Onda, traimoS(8, 25) i eventualno S(15, 14) i zakuqimo: ako

  je D(a, b) = 1, onda je S(a, b) =a b.

  Reximo primere od1 do 5 sa 68. strane.

  Domai zadatak: Zbirka: 401, 405 a), b), v), 406 g), 407 b), j).

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  61/174

  Deivost brojeva 61

  38. QAS

  NZD i NZS Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Uoqiti znaqee NZD i NZS i ihovu primenu.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 60. do 64. strane

  Obnovimo pojmove: delilac, zajedniqki delilac, najvei zajed-niqki delilac (NZD) i uzajamno prosti brojevi. Zatim, rexavamozadatkeiz Zbirke: 378 ), 379 g), 381, 380, 383 e), 384 ), 387 b),g), 390 a).

  Zadaci se rexavaju na naqin uobiqajen za rad u nehomogenimgrupama, koje qine uqenici iz dve susedne klupe.

  Zatim, obnovimo pojmove: sadrilac, zajedniqki sadralac inajmai zajedniqki sadrilac (NZS).

  Rexavamozadatakiz zbirke: 402 a), b), 405 d), 406b), d), 407a), ), k), 410.

  Domai zadatak: Zbirka: 384 a), b), v), 385 a), ), 386 g), d), ),

  e), 396, 406 v), ), 407 l), 411, 413.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  62/174

  62 Pismeni zadatak

  39. QAS

  Priprema za pismeni zadatak Obnavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci U najkraim crtama, kroz rexavae karakteristiqnih za-

  dataka, obnoviti bitne teme i probleme.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka zadataka

  Posle svake zavrxene nastavne teme (Skupovi, Osnovni geome-trijski objekti) nastavnik analizira efekte nastave i, uzimajuiu obzir i rezultate sa dve uraene kontrolne vebe, planira kojedelove gradiva treba obnoviti pre pismenog zadatka. Takoe, uzi-ma u obzir nivo znaa koji su, po egovoj oceni, uqenici postigliiz aktuelne teme (Deivost brojeva). Od tih utisaka zavisi izborzadataka za obnavae gradiva i pripremu za pismeni zadatak.Ovaj izbor i zadaci predvieni za pismeni zadatak treba da buduusklaeni, jer bi se u protivnom uqenici usmerili ka neodgovara-

  juim pripremama.Navodimo jedan uopxten izbor zadataka, koji predstava pre-

  sek kroz preeno gradivo. Nexto od toga treba uraditi na ovomqasu, a ostatak kroz domai rad. Svi navedeni zadaci su iz Zbir-ke.

  31, 36 (izbor), 44, 47, 80, 86, 99, 115, 148, 167, 168, 191, 192,198, 224, 225, 228, 237, 255, 264, 305, 315, 335, 357, 364, 371, 379,388, 389, 391, 406, 408, 409, 410.

  Domai zadatak: Radna sveska: Prvi pismeni zadatak(str. 17.

  do 19.)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  63/174

  Pismeni zadatak 63

  40. QAS

  Prvi pismeni zadatak Kontrola znaa

  Uqenici dobijaju odxtampane zadatke. Od pet zadataka svakagrupa ima jedan zadatak koji je raen na qasu, jedan koji je dat zadomai zadatak i dva zadatka iz Zbirke.

  Grupa A)

  1. Dati su skupovi: A = {a| a N0 i a je jednocifreni broj};B = {b| b N0 i b < 3}. Odredi nabrajaem elemenata skupove:

  A B, B\A i CAB.2. Odredi skup A ako je A B C = {x| x N0 i x < 9},B\A= {4, 5}, C\A= {2, 7}, a skupovi B i Csu disjunktni.

  3. Preslikaj u svesku datu sliku. Zatim,konstruixi krunice k1 i k2 sa centrom C,koje dodiruju krunicu k sa centrom S. Ukakvom su meusobnom poloaju k1 i k2?

  4.U broju38 2umesto zvezdica stavi od-govarajue cifre, tako da dobijeni broj bude deiv sa 3 i sa 5,ali ne i sa 9. Nai sva rexea.

  5. Odredi najvei prirodni broj d, takav da pri deeu sa dbroj 262 daje ostatak 7, a broj 246 daje ostatak 8.

  Grupa B)1. Dati su skupovi: A={1, 2, 3, 4, 5}, B = {b| b N0 i b2 < 10}.

  Odredi nabrajaem elemenata skupove: B\A, A B i A B.2. Odredi skupove: M, P i M P, ako je M\P ={0, 1}, P\M =

  {4, 5} i M P ={0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}.3. Preslikaj u svesku datu sliku.

  (Polupreqnik krunicek je 1,5 cm.) Kon-struixi krunice k1 i k2, obe polupre-qnika 2 cm, koje dodiruju k u taqki A. Ukakvom su meusobnom poloaju k1 i k2?

  4. Odredi prirodne brojeve m i n,koji imaju najvei zajedniqki delilac21, ako je m + n= 84.

  5. Nai najmai prirodni broj n kojim treba pomnoiti 1260da bi dobijeni proizvod bio kvadrat prirodnog broja.

  Grupa V)

  1.Dati su skupovi: A = {a|a N i 3 a 6}i B = {b| b N0 i3b 10}. Odredi nabrajaem elemenata skupove:A B,B\Ai A B.

  2. Dati su skupovi: A= {1, 2, 3, 4} i B ={2, 4, 6}. Preko A i B,koristei skupovne operacije, izrazi skupove:M={1, 3},P ={2, 4}i Q= {6}.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  64/174

  64 Pismeni zadatak

  3. Preslikaj u svesku datu sliku. Za-tim, konstruixi sve krunice koje pravu tdodiruju u taqki T, a centar im je na datojkrunici.

  4. Odredi sve qetvorocifrene brojeveqiji je zbir cifara 5 i koji su deivi sa 5.

  5. Rastavaem na proste qinioce odredi broj n, ako je n3 =3375.

  Grupa G)

  1. Dati su skupovi A = {a| a N i a 5} i B = {0, 1, 2, 3}.Odredi skupove: A B, B\A, A B.2. Dati su skupovi M ={1, 3, 4}, P ={2, 4, 6} i Q= {4}. Izrazi

  preko M, P i Q skupove: A= {1, 3} i B= {1, 2, 3, 6}.3.Preslikaj u svesku dati ugao aOb. Zatim,

  konstruixi dve jednake krunice k1 i k2, kojedodiruju krak Oa u taqki A i pritom je centarkrunice k1 na pravoj b. U kakvom su meusob-nom poloaju k1 i k2?

  4.Od pravougaonog kartona, ivica 84cmi 54cm, treba izrezatikvadratne kartice, tako da sve kartice budu jednake veliqine i danema otpatka od datog kartona. Kolika je najvea mogua ivica

  kartice? Koliko takvih kartica dobijamo?5. Da li postoji prirodni broj kome proizvod cifara iznosi924? Obrazloi rexee.

  Grupa D)

  1. Dati su skupovi: A= {a| a N i a

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  65/174

  Pismeni zadatak 65

  41. QAS

  Ispravka prvog pismenog zadatka Uvebavae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Ukazivae na sistemske i pojedinaqne grexke uz pouku o

  naqinu otklaaa tih grexaka.

  Tok qasa

  Nastavnik saopxtava i analizira opxte rezultate. Ukoliko jebilo masovnih grexaka, ukazuje na ih i na potrebu i naqin da seone isprave. Zatim, istiqe jox neke karakteristiqne grexke.

  Naravno, treba iskoristiti svaku priliku da se neke pozitiv-ne qienice istaknu i uqenici pohvale, jer pohvala daje pozitiv-nije i blagotvornije efekte nego kritika.

  Onda se komentari ilustruju rexavaem zadataka na xkolskojtabli. Ako je potrebno ukazati na vixe detaa, pojedine zadatkeradi sam nastavnik.

  Poeno je da se uradi svih pet zadataka, a ako nema vremena

  za sve grupe, treba raditi po neki od svake.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  66/174

  66 Ugao

  42. QAS

  Pojam ugla. Obeleavae uglova Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uvoee pojma ugla kao ravne figure odreene ugaonom li-

  nijom. Razlikovati konveksne i nekonveksne uglove. Uoqiti oblast

  ugla, oprueni i pun ugao.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik: od 69. do 73. strane

  Najpre definixemougaonu liniju, kao na 69. strani ubenika,i uvedemo odgovarajue oznake. Na sl. 1 imamo ugaonu liniju kojuoznaqavamo sa aOb ili bOa. Taqka O je teme, a poluprava Oa i Obsukraciugaone linije. Ugaona linija deli ravan na dve disjunktneoblasti (sl.3). Definixemo, zatim, unutraxu oblast i ugao, kaouniju ugaone linije i jedne oblasti. Tu izabranu oblast nazivamooblast ugla ili unutraxa oblast. Pojmove i ihove oznake pre-zentiramo kao na 70. i 71. strani ubenika. Onda reximo primer

  1. na 71. strani.Definixemo oprueni ugao, puni ugao i nula ugao. Zatim, de-

  finixemo konveksne i nekonveksne uglove (sl. 10 i 11). Uvodimooznake: aOb za konveksni ugao na sl. 10 i pOq za nekonveksniugao na sl. 11.

  Reximo primere 2, 3, 4 i 5 sa strane 73.

  Domai zadatak: Zbirka: 416, 417, 418, 420, 424.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  67/174

  Ugao 67

  43. QAS

  Centralni ugao. Kruniluk. Uporeivae uglova.

  Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uoqiti korelaciju izmeu centralnog ugla, odgovarajueg

  luka i odgovarajue tetive. Na osnovu toga definisati konstruk-cije prenoxea i uporeivaa uglova.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 74. do 77. strane

  Pojamcentralnog uglazasnivamo na qienici da dve polupra-ve koje sadre dva polupreqnika krunice odreuju ugaonu liniju(sl. 12 na 74. strani). Zatim, kao xto je opisano u ubeniku, defi-nixemo odgovarajui kruni luk i odgovarajuu tetivu. Krunomluku odgovara jedan centralni ugao, a tetivi odgovaraju dva cen-tralna ugla.

  Zatim, izvedemo zakuqak o jednakim centralnim uglovima (stra-na 75).

  Preqnicima odgovaraju oprueni uglovi, pa se moe potvrdi-ti da su svi oprueni uglovi jednaki meu sobom.

  Koristei se odgovarajuim tetivama, uvodimo pojam preno-xea uglova (konstrukcijom, tj. leirom i xestarom), sl. 16 nastr. 76.

  Takoe, prenoxeem uglova vrximo uporeivae dva ugla, sl17 i sl. 18 na str. 77. Tako se za dva ugla, na primer, aOb i pSqmoe utvrditi jedna od relacija.

  aOb = pSqili aOb > pSqili aOb < pSq.Reximo jox i zadatke 3, 4 i 5 na 77. strani.

  Domai zadatak: Zbirka: 431, 433, 434, 435, 437.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  68/174

  68 Ugao

  44. QAS

  Prenoxee uglova. Uporeivae Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Uvebavae tehnike prenoxea uglova.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 65. do 70. strane

  Ponovimo pojam centralnog ugla i uslov jednakosti dva cen-tralna ugla.

  Zatim, nastavnik izvodi na tablu jednog po jednog uqenika,koji rexavaju zadatak sa formulacijom.

  Dati ugao (nacrtao ga nastavnik na tabli) prenesi na datupolupravu Op (nacrtao je nastavnik na tabli), tako da dobijexpOq, koji je jednak datom uglu.

  Istovremeno uqenici konstruixu na mestu.Onda uqenici formiraju grupe spajaem po dve susedne klupe

  i naredne zadatke rexavaju na naqin koji smo opisali za rad unehomogenim grupama.Rexavamo zadatke: 432, 433, 436, 437, 438, 439.

  Domai zadatak: Zbirka: 440.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  69/174

  Ugao 69

  45. QAS

  Susedni uglovi. Sabiraei oduzimae uglova.

  Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Ispravno shvatae pojma susednih uglova. Definisati sa-

  birae i oduzimae uglova. Uoqiti razlike izmeu zbira i unijedva ugla i razliku izmeu aOb bOc i skupovne razlike dvaugla, kao ravne figure.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik 78. i 79. strana

  Definixemo susedne uglove. Uniju dva susedna ugla nazivamozbirom ta dva ugla.

  Zatim, definixemo zbir dva ugla i koji nisu susedni. Na-stavnik izabere dva konveksna ugla (nacrta ih na xkolskoj tabli)i onda se prenoxeem konstruixe ugao + .

  Sabirae jednog ugla vixe puta zapisuje se krae pomou pro-izvoda. Na primer + + + + = 5.

  Zatim, definixemo razliku dva ugla i konstruixemo (na xkol-skoj tabli) razliku sa sl. 22 na strani 79 (to je Primer 2).

  Onda reximo primer 3 (sl. 23).Reximo jox nekoliko sliqnih primera, gde se sabiraju, oduzi-

  maju i mnoe dati uglovi (uglovi koje nastavnik nacrta na xkol-skoj tabli).

  Domai zadatak: Ubenik: 4, 5 (sa strane 79).

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  70/174

  70 Ugao

  46. QAS

  Sabirae i oduzimae uglova Uvebavae

  Rad u parovima Dijalog

  Ci Uvebati tehniku konstruisaa zbira i razlike dva ugla.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka 71. i 72. strana

  Ponovimo pojam susednih uglova, pa rexavamo iz Zbirke zada-tke: 441, 442, 443.

  Zatim, ponovimo definicije zbira i razlike dva ugla. Reximozadatak 444.

  Onda nastavnik bira razliqite uglove (crta ih na xkolskojtabli) i postava zahteve da se konstruixu uglovi, kao: , 3,2+ , 2 3i sl.

  Dok parovi rexavaju zadatke, nastavnik obilazi uqenike iodobrava ihove konstrukcije ili intervenixe.

  Ove konstrukcije vebaju se do kraja qasa.

  Domai zadatak: Radna sveska: Qetvrta kontrolna veba (str.

  20. do 23.)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  71/174

  Ugao 71

  47. QAS

  Qetvrta kontrolna veba(Sloeni brojevi i ugao)

  Kontrola znaa

  Grupa A)

  1. Odredi najmai zajedniqki sadralac (NZS) i najvei za-jedniqki delilac za brojeve: 24, 30 i 36.

  2. Odredi najvei broj k, takav da je 630 deivo sa k, a broj341 pri deeu sa k daje ostatak 5.

  3. Prenesi u svoju sveskuuglove i sa slike, pa kon-struixi ugao 2+ 3.

  4. Nacrtaj oprueni ugao .Uporedi ugao sa uglom 3, gde

  je ugao sa slike: 3 . (Uprazan kvadrat upixi odgovarajui znak: >, < ili =.) Koristi seprenoxeem uglova.

  Grupa B)

  1. Za brojeve 49, 80 i 120 odredi najvei zajedniqki delilac(NZD) i najmai zajedniqki sadralac (NZS).

  2. Nai najvei qetvorocifreni broj koji pri deeu sa 4, 5,

  6 i 7 uvek ima ostatak 2.3. Prenesi u svoju sveskuuglove i sa slike, pa kon-struixi ugao 3 .

  4. Nacrtaj oprueni ugao je= pOq. Zatim, ugaouporedisa4, gde jedati ugao sa slike: 4 . (U prazan kvadrat upixiodgovarajui znak: >, < ili =.) Koristi se prenoxeem uglova.

  Grupa V)

  1. Umesto slova a i b stavi odgovarajue cifre, tako da broja256b bude deiv sa 30. Nai sva rexea.

  2. Nai najvei pri-

  rodni broj d takav da bro-jevi 845 i 275 pri deeusa d oba imaju ostatak 5.

  3. Prenesi u svojusvesku uglove i sa slike,pa konstruixi ugao 2 4.

  4. Nacrtaj oprueni ugao je = aOb, pa ga uporedi sa 3,gde je ugao dat na slici: 3. (U prazan kvadrat upixiodgovarajui znak: >, < ili =.) Koristi prenoxee uglova.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  72/174

  72 Ugao

  Grupa G)

  1. Umesto slova stavi odgovarajue cifre, tako da broj3x71y bude deiv sa 36. Nai sva rexea.

  2.Danas, u nedeu 25. novembra, sa aerodroma su poletela triaviona. Jedan polee redovno posle tri dana, drugi posle qetirii trei posle xest dana.Kog datuma e sva tri avi-ona prvi put ponovo pole-teti sa ovog aerodroma unedeu?

  3. Prenesi u svojusvesku uglove i sa sli-ke, pa konstruixi ugao 23.

  4. Nacrtaj oprueni ugao je , pa ga uporedi sa 2 ( + ), gdesu i uglovi sa slike: 2 ( + ). (U prazan kvadrat upixiodgovarajui znak: >, < ili =.) Koristi se prenoxeem uglova.

  Grupa D)

  1. Odredi najmai zajedniqki sadralac (NZS) i najvei za-jedniqki delilac (NZD) za brojeve: 144, 240 i 360.

  2. Nai najvei prirodni broj n, ta-

  kav da brojevi 173 i 2622 pri deeu san oba daju ostatak 18.3. Prenesi u svoju svesku uglove

  i sa slike, pa konstruixi ugao 2 + 3.4. Uporedi uglove i sa slike:

  . (U prazan kvadrat upixi odgo-varajui znak: >, < ili =.) Konstrukci-

  jom i obrazloeem potkrepi zakuqak.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  73/174

  Ugao 73

  48. QAS

  Uporedni i unakrsni uglovi Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uporedni uglovi se razmatraju kao susedni qija unija je

  oprueni ugao. Koristei se uporednim uglovima definixemo prav

  ugao i dokazujemo jednakost unakrsnih uglova.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 80. do 82. strane

  Ponovimo pojamsusedni uglovi.Definixemo par uporednih uglova, kao na 80. strani.Zatim, definixemo prav ugao, kao ugao koji je jednak svom upo-

  rednom uglu, pa utvrdimo da su svi pravi uglovi jednaki meu so-bom (jer su jednaki meusobni svi oprueni uglovi).

  Dae, kao xto je opisano na 80. i 81. strani, razmatramo parnormalnih pravih.

  Onda, definixemo unakrsne uglove i utvrdimo da su parovi

  unakrsnih uglova jednaki.Na kraju rexavamo zadatke: 2, 3 i 4 na 82. strani.

  Domai zadatak: Zbirka: 451, 452, 456.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  74/174

  74 Ugao

  49. QAS

  Uporedni i unakrsni uglovi Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Utvrivae osobina uporednih i unakrsnih uglova.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka: 73. i 74. strana.

  Ponovimo pojmove: uporedni i unakrsni uglovi.Rexavamo zadatke 451 a) i d) i 452.Zatim, rexavamo zadatke: 453, 454 i 455. Svaki od ovih za-

  dataka rexavaju grupe na mestu, pa jedan uqenik to rexee demon-strira na xkolskoj tabli.

  Dae, po istom principu, rexavamo zadatke: 456, 457, 458,459.

  Domai zadatak: Zbirka: 460.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  75/174

  Ugao 75

  50. QAS

  Meree uglova. Uglomer. Vrste uglova. Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Upoznati mere uglova i veze izmeu ih. Koristiti uglo-

  mer za grubo meree ugla i za konstruisae ugla zadate mere.

  Uoqavae oxtrog i tupog ugla.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 82. do 85. strane.

  Pre uvoea mere uglova, nastavnik objasni princip merea,kao uporeivae sa konstantnom veliqinom, koja se deklarixe kaojedinica mere (prva dva pasusa u tekstu na strani 82).

  Za jedinicu mere uzimamo 360-ti deo punog ugla i nazivamo jeugaoni stepen, u oznaci 1. Uqenicima treba objasniti zbog qega jeovako odreena jedinica mere.

  Prvo, pun ugao je nepromeniva veliqina, jer je egova unu-traxa oblast cela ravan. Drugo, broj 360 je pogodan zato xto

  ima veliki broj delilaca. Budui da je mera punog ugla 360, mno-gi uglovi koje praktiqno koristimo, a delovi su punog ugla, imaeza meru cele brojeve. Ovo odmah dolazi do izraaja kad odredimomere opruenog i pravog ugla. Naglasimo da je oxtar ugao maiod90. Uqenici sami uoqavaju mere tupih uglova.

  Uqenici se, zatim, upoznaju sa uglomerom i rexavajui pri-mere 1 i 2 (strane 83. i 84.) vebaju egovo korixee. Ve pri-likom rexavaa primera 1 uqenici e shvatiti da je to grubinstrument. (Mereem, na primer, ugla na sl. 32, neki uqenicie saopxtiti meru od80, a neki e nai mae ili vixe od80.)Stoga se uvode mae jedinice, minutai sekunda, za preciznija me-rea, pri qemu se koriste posebni ureaji.

  Zatim, prelazimo na raqunae sa uglovima qije su mere dateu stepenima, minutama i sekundama. Rexavamo primere 3, 4 i 5(strane 84. i 85.)

  Ako ima vremena, rexavamo i zadatak 6, na kraju 85. strane.Preostali deo ostavamo za domai rad.

  Domai zadatak: 6. zadatak iz Ubenika.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  76/174

  76 Ugao

  51. QAS

  Meree uglova. Raqunae sa stepenima. Uvebavae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Utvrditi qetiri osnovne raqunske operacije sa uglovima

  izraenim u jedinicama mere.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 74. do 79. strane

  Ponovimo: jedinice mere uglova (stepen, minuta, sekunda) ioznaqavae. Zatim, mere punog, opruenog i pravog ugla.

  Zatim, podsetimo se kako koristimo uglomer. Reximo zadatke:464 i 465 a), b), v).

  Nastavamo raqunaem sa uglovima qije su mere izraene ste-penima, minutama i sekundama. Rexavamo redom zadatke: 474 a) i), 468a), 473a), b), ), 471a) 1), b) 2), v) 1).

  Domai zadatak: Zbirka: 461, 462, 465 g), d), ), 469a), 479, 480.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  77/174

  Ugao 77

  52. QAS

  Meree uglova Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Usavrxiti tehniku raqunaa sa uglovima, izraenim u ob-

  liku tzv. vixeimenovanih brojeva.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 74. do 79. strane.

  Qas se realizuje u tri dela.1 Upotreba uglomera: rexavamo zadatke: 469 b), v), 4762 Veze izmeu stepena, minuta i sekundi: rexavamo zadatke:

  471 a) (2) i 3)), b) (1) i 4)), v) (2) i 3)).3 Raqunae sa uglovima, qije su mere izraene u obliku vi-

  xeimenovanih brojeva: rexavamo zadatke: 468 b), 472 a), 473 v),d), 474 v).

  Napomena: Mogue su dijametralno suprotne situacije u raz-redu. Ako su uqenici nedovono shvatili meree i raqunae sa

  uglovima, nastavnik e smaiti broj rexavanih zadataka (redu-kovae plan). U tom sluqaju preporuqivo je da se godixi planizmeni i ubaci vanredno qas 53 a) (na raqun rezervnog 69. qa-sa), jer se ne moe dozvoliti loxe ili nedovono znae iz oveoblasti. Odluku o eventualnom uvoeu qasa 53 a) doneti posleanalize efekta rada na sledeem qasu.

  Ako su uqenici odliqno savladali materiju, nastavnik e lakoi sa zadovostvom dodati jox neki zadatak iz Zbirke.

  Domai zadatak: Zbirka: 466, 467, 470, 471 v), 474.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  78/174

  78 Ugao

  53. QAS

  Raqunae sa uglovima Uvebavae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Raqunae sa uglovima konstruktivno i raqunski.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 71. do 79. strane

  Nastavnik daje odabrane zadatke i na xkolsku tablu pozivauqenike za koje nije sasvim siguran da su dovono ovladali gra-divom. Pri tome, aktivno uqestvuje u rexavau zadataka i, poma-ui uqeniku koji radi na xkolskoj tabli, koristi da neke vaneqienice prezentira celog odeeu.

  Rexavamo sledeezadatke:463,466,469g), 470,473,475,479,482, 483.

  Domai zadatak: Zbirka: 477, 472, 484, 485, 486, 488, 490.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  79/174

  Ugao 79

  54. QAS

  Suplementni i komplementni uglovi Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Pojmove komplementnih i suplementnih uglova uvodimo pre-

  ko susednih uglova i zbira uglova. Uoqavamo da uporedni uglovi

  qine par suplementnih uglova.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik 86. i 87. strana.

  Ponovimo pojam uporednih uglova. Ako su pOqi pOqupored-ni, onda je, po definiciji zbira uglova: pOq+qOr = pOr = 180

  mera opruenog ugla. Uopxte, ako su i uglovi, takvi da je + = 180, onda su i suplementni.

  Kao xto je opisano na 86. strani ubenika, definixemo suple-mentne i komplementne uglove.

  Rexavaem primera 1 na strani 87. uoqavamo konstruktivniaspekt pojmova: par komplementnih i par suplementnih uglova.

  Zatim, razmatramo komplementne i suplementne uglove u ra-qunskom smislu, rexavaem zadataka 2, 3, 4 i 5 sa 87. strane.

  Domai zadatak: Zbirka: 491, 496, 498 a), g), d), 501, 502.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  80/174

  80 Ugao

  55. QAS

  Suplementni i komplementni uglovi Uvebavae

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Uoqiti primenu suplementnih i komplementnih uglova.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 80. do 82. strane

  Ponovimo pojamsuplementnih uglova (uqenik navodi primer).Ponovimo pojam komplementnih uglova (uqenik navodi pri-

  mer).Rexavamo najpre zadatke u kojima nije primaran raqun: 492,

  493, 494, 495.Zatim, rexavamo zadatak 497. Slede zadaci 499 i 500.Onda reximo problemske zadatke 508 i 513.

  Domai zadatak: Zbirka: 498 ), e), ), z), i), 504, 506, 507.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  81/174

  Ugao 81

  56. QAS

  Paralelne prave i transverzala.Uglovi s paralelnim kracima.

  Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Razlikovati uglove sa paralelnim kracima koji su jednaki,

  od uglova koji su suplementni. Istai istorijski znaqaj uglovakoje odreuje transverzala na paru paralelnih pravih.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 87. do 90. strane

  Na poqetku qasa nastavnik istakne istorijski znaqaj uglovana paralelnim pravim (strana 87.).

  Prema sl. 35 nastavnik dokazujeda su uglovi koje transverzalaodreuje sa paralelnim pravim a i b u parovima jednaki ili su-plementni. Pri tome koristi se oqiglednoxu translacije pravea do poklapaa sa b.

  Poxto do kraja izloi ovu problematiku (88. strana), razma-tra razne sluqajeve u kojima su dva proizvona ugla sa oba paraparalelnih krakova. Sve to izloeno je na 89. strani i ilustro-vano na sl. 36.

  Na kraju rexavamo primere 1 i 2 i zadatak 3.

  Domai zadatak: Zbirka: 516, 517, 521.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  82/174

  82 Ugao

  57. QAS

  Uglovi sa paralelnim kracima Uvebavae

  Rad u nehomogenim grupama Dijalog

  Ci Prepoznavae jednakih i suplementnih uglova sa paralel-

  nim kracima.

  Tok qasa Osnovni tekst Zbirka od 82. do 85. strane

  Na poqetku istaknemo zakuqke sa prethodnog qasa o uglovi-ma sa paralelnim kracima. Zatim, reximo zadatke: 518, 519, 523,529.

  Zatim, izvedemo bitan zakuqak, da za prave a, b i ihovutransverzalu t vai i obrnuto tvree.

  Ako su jednaki oxtar ugao izmeu transverzale i prave a ioxtar ugao izmeu transverzale i prave b, onda su a i b paralelneprave. Prave a i b su paralelne ako su jednaka i dva odgovarajuatupa ugla, ili je oxtar ugao na jednoj pravoj suplementan tupom

  uglu na drugoj pravoj.Takoe, prave a i b su paralelne ako transverzala odreuje

  sve prave uglove.Rexavamo zadatke: 522, 524, 525.Zatim, rexavamo problemski zadatak 533.

  Domai zadatak: Radna sveska: Peta kontrolna veba (str. 24.

  do 27.)

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  83/174

  Ugao 83

  58. QAS

  Peta kontrolna veba (O uglovima) Kontrola znaa

  Grupa A)

  1. Koristei se leirom i uglomerom nacrtaj ugao = 32.Zatim, konstruixi ugao 5. Uglomerom proveri preciznost kon-

  strukcije.2. Izraqunaj: a) 171315 8; b) 1135214 751825.3. Dat je ugao = 3224. Odredi ugao koji je komplementan

  sa i ugao koji je suplementan sa 2.4. Prave p i qseku se i odreuju

  qetiri ugla maa od opruenog ugla.Odredi sva qetiri ugla, ako zbir dvaunakrsna ugla iznosi 123.

  5. Odredi mere uglova oznaqenihna slici. Prave a i b su paralelne.

  Grupa B)

  1. Koristei se leirom i uglomerom nacrtaj ugao = 42

  30

  .Zatim, konstruixi ugao 4. Uglomerom proveri preciznost kon-strukcije.

  2. Izraqunaj: a) 1111136 : 6; b) 544518 + 293442.3. Dat je ugao = 2518. Odredi ugao koji je komplementan

  sa i ugao koji je suplementan sa 3.4. Prave a i b seku se i odreuju

  qetiri ugla maa od opruenog ugla.Odredi sva qetiri ugla, ako je raz-lika dva susedna ugla 17.

  5. Prave m i n na slici paralel-ne su meu sobom. Odredi mere ozna-

  qenih uglova.Grupa V)

  1. Koristei se leirom i uglomerom nacrtaj ugao = 33.Zatim, konstruixi ugao 3. Uglomerom proveri preciznost kon-strukcije.

  2. Izraqunaj: a) 5 432724; b) 824738 + 575122.3. Dat je ugao = 10415. Odredi ugao koji je suplementan

  sa i ugao koji je komplementan sa : 5.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  84/174

  84 Ugao

  4.Pravem i n seku se i odreujuqetiri ugla maa od opruenog ugla.Odredi sva qetiri ugla ako zbir triugla iznosi 2473816.

  5. Odredi mere uglova oznaqenihna slici.

  Grupa G)

  1. Koristei se leirom i uglomerom nacrtaj ugao = 18.Zatim, konstruixi ugao 5 . Uglomerom proveri preciznost kon-

  strukcije.2. Izraqunaj: a) 932345 : 5;b) 822118 333048.

  3. Dat je ugao = 6340. Odre-di ugao koji je komplementan sa iugao koji je suplementan sa 2.

  4. Prave c i d seku se i odreujuqetiri ugla maa od opruenog ugla.Odredi sva qetiri ugla, ako je zbirdva unakrsna ugla 201.

  5.Pravep i qna slici paralelnesu meu sobom. Odredi mere oznaqenih uglova.

  Grupa D)1. Koristei se leirom i uglomerom nacrtaj ugao = 3230.

  Zatim, konstruixi ugao 5 . Uglomerom proveri preciznost kon-strukcije.

  2. Izraqunaj: a) 6 214825; b) 741955 + 474835.3. Dat je ugao = 14324. Odredi ugao koji je suplementan

  sa i ugao koji je komplementan sa : 3.4. Prave r i s seku se i odreuju

  qetiri ugla maa od opruenog. Od-redi ova qetiri ugla ako se dva su-sedna ugla razlikuju za 33.

  5.Pravek i p na slici paralelne

  su. Odredi mere oznaqenih uglova.

 • 7/23/2019 Metodicki Prirucnik Za Nastavnike 5r 12-07-2010

  85/174

  Razlomci 85

  59. QAS

  Pojam razlomka Obrada

  Frontalni rad Dijalog

  Ci Produbiti pojam razlomka. Razlikovati prave, neprave i

  prividne razlomke. Istai razvijae pojma razlomka kroz isto-

  riju.

  Tok qasa Osnovni tekst Ubenik od 91. do 93. strane

  Podsetimo se na razlomak kao deo celine, kako je to ranije pre-zentovano uqenicima. (Koristiti sliku sa 91. strane i nacrtati

  jox neke sliqne.)Na stranama 91. i 92. u ubeniku opisano je kako se moe ob-

  jasniti uqenicima da je razlomak a

  b koliqnik broja a i prirodnog

  broja b.Ranije, vekovima su razlomci tretirani dosta drugaqije nego

  danas. Qak su mnogi quveni stari matematiqari smatrali da raz-lomci nisu brojevi. Tu privilegiju su pripisivali samo celimbrojevima. Mnogi nazivi koji su danas prirodno prihvaeni, ra-nije su imali drugaqiji smisao. (U ubeniku na 93. strani navodise i primer iz narodne pesme.)

  Precizno definixemo pojmove: pravi razlomak, nepravi razlo-mak i prividni razlomak. Mnogi matematiqari i danas ne prihva-taju pojam privid