of 16 /16
UV BAN NHAN DIN HUYPN QUANG TRACH CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIpT NAM DOc lap — Tir do — Ranh phfic SO: gg/KH-UBND Quang Trgch, ngaiSthcingiOniim 2019 icE HO3CH 'ONG DIJNG CONG NIGH; THONG TIN HUI1N QUANG TRACH NAM 2020 num hian Cong van sa 824/ST111-CNTT ngay 18/9/2019 dia. So. Thong tin va Truyan thong va viac xay dung k hoach img dung CNTT nam 2020; tly ban nhan dan huyan Quang Trach xay dung k hoach üng dung cong ngha thong tin nam 2020 voi nhung nai dung sau: I. DANH GIA KET QUA eNG DtJNG CNTT NAM 2019 Phan the. nhat: NOi dung. Trong nhimg nam vita qua„ viac Ung dung cong ngha thong tin vao hoat ding quan l nha nuec ten dia ban huyen Quang Trach ngay cang chuyan bian tich cut va dat duce nhieu ket qua, tao dieu hen thuan lai trong viec chuy'en, nhat ' xa 1' van ban va giai quyat thu tic hanh chinh nhanh gun, thuan lgi cho nguari dan va doanh nghi'ep tham gia. 1. ling dung cat h? thOng thong tin dung chung Dug° sir quan tam, chi dao cüa UBND tinh, So Thong tin vã Truyen thong, viec img ding cac h'e thOng thong tin dimg chung nhu quan 1Y van ban va dieu hanh, thu cong vv, trang thong tin dien tü va mOt cira then tir cüa huyen da di vao hoat dOng thuang xuyen. 100% can bO, cong chic° dal ducc cap Nth sir dung phan mm quan ly van ban va die)) hanh, thu dien tir cong vu. MOt cira dien ta huyen duce xay dung mai va nang cap cac phan mm phnc vv giai guy& thñ tic hanh chinh hiau qua, tinh g9n. Kft qua thuc hien cac thu tiic hanh chinh dung thei gian quy dinh, tir nam 2018 den nay, ngoai cac thu tic lien quan veMt dai thuOc tinh thi cac thu tuc hanh chinh lchac den dung tiled gian, khong co he , so tan dung. 1

UV BAN NHAN DIN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIpT NAM …

  • Author
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UV BAN NHAN DIN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIpT NAM …

2019-10-25 (5)UV BAN NHAN DIN HUYPN QUANG TRACH
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIpT NAM DOc lap — Tir do — Ranh phfic
SO: gg/KH-UBND Quang Trgch, ngaiSthcingiOniim 2019
icE HO3CH 'ONG DIJNG CONG NIGH; THONG TIN
HUI1N QUANG TRACH NAM 2020
num hian Cong van sa 824/ST111-CNTT ngay 18/9/2019 dia. So. Thong tin va Truyan thong va viac xay dung k hoach img dung CNTT nam 2020; tly ban nhan dan huyan Quang Trach xay dung k hoach üng dung cong ngha thong tin nam 2020 voi nhung nai dung sau:
I. DANH GIA KET QUA eNG DtJNG CNTT NAM 2019
Phan the. nhat: NOi dung.
Trong nhimg nam vita qua„ viac Ung dung cong ngha thong tin vao hoat ding quan l nha nuec ten dia ban huyen Quang Trach ngay cang chuyan bian tich cut va dat duce nhieu ket qua, tao dieu hen thuan lai trong viec chuy'en, nhat' xa 1' van ban va giai quyat thu tic hanh chinh nhanh gun, thuan lgi cho nguari dan va doanh nghi'ep tham gia.
1. ling dung cat h? thOng thong tin dung chung
Dug° sir quan tam, chi dao cüa UBND tinh, So Thong tin vã Truyen thong, viec img ding cac h'e thOng thong tin dimg chung nhu quan 1Y van ban va dieu hanh, thu cong vv, trang thong tin dien tü va mOt cira then tir cüa huyen da di vao hoat dOng thuang xuyen.
100% can bO, cong chic° dal ducc cap Nth sir dung phan mm quan ly van ban va die)) hanh, thu dien tir cong vu.
MOt cira dien ta huyen duce xay dung mai va nang cap cac phan mm phnc vv giai guy& thñ tic hanh chinh hiau qua, tinh g9n. Kft qua thuc hien cac thu tiic hanh chinh dung thei gian quy dinh, tir nam 2018 den nay, ngoai cac thu tic lien quan veMt dai thuOc tinh thi cac thu tuc hanh chinh lchac den dung tiled gian, khong co he, so tan dung.
1
Trien khai h thang thong tin met cira din tir vã Cung cep dich vu cong truc tuyen mirc 3,4.
Sau lchi chia tech dia gi6i hanh chinh thanh lap thi xa Ba Din, nam 2019 mit cfra dien fir huy'en Quang Trach bat dau di vao hot deng, dugc trang cep cac thiet hi, phucmg tien phvc vu hi'en dai nhu may tinh, may Scan, may in...Tuy nhien tai cac be phan tiep nhan tra ket qua mit cfra a cac xa ca sir vat chat, trang thiet bi chin dam bao, chua dap ling dugc yeu cu thy° te.
Tren he theng met cfra dien tfr huyen dã dirge tich hgp he thing phan mem met càa dien tfr dam bao thuan lgi trong qua trinh thvc hien va giai guy& dui Am hanh chinh. Ding thai các nii dung dui tuch hanh chinh dtrgc cong khai tren he thing met dm va Trang th8ng tin then tfr cüa huyen https://quangtrach.quangbinh.gov.vn giap nguoi dan vâ doanh nghiep tham gia thuan igi, hieu qua hon.
Hien nay filch vu ding trvc tuyen cna huyen chü yeu la mire de 2, cc') 12 dich cong trfrc tuyen mix de 3, mire de 4 chin có. CO the noi do la qua trinh phan
&Au d dat dugc cUa huyen trong viec nang cao hieu qua giai guy& cac hinh chinh va tao dieu kien thuan lgi gifip ngueri dan va doanh nghiep.
ting dung va trien khai cfic h thOng thong tin ye CSDL chuyen nginh.
UBND huyen chin dugc then khai du he thing thong tin va ca ser Or lieu chuyen nganh.
H3 tang mung LAN, ket mit Internet, ATTT.
- 100% cac ca quan hanh chinh nha imam tr huyen den xã dugc trang hi may tinh, veri 100% can be, ding chirc dugc trang cep may tinh, may in phfic vu trong cong viec. Tuy nhien, tai met so xa, s8 may tinh da dirge trang hi dâ lâu, xuing cep, thtrang xuyen hit hong.
- 100% the ca quan, don vi hanh chinh nha nuerc tir cep huyen den cap xa da dugc ket nei Internet bang thong reng.
- Dat 100% ca quan hanh chinh nha nuoi cep huyen va 100% ca quan hanh chinh nha nude cep xa ket ned mang LAN, dap img dirge nhu can trao dôi de lieu trong nOi be ca quan.
- UBND huyen da trien khai viec ang dung phan mm quan IY van ban va dieu hanh, thu dien tir ding vu va chir ky sti trong boat dOng elm ca quan, dun vi va trien khai v UBND cac xa grip phan nang cao hieu qua ding tac trao dM van
2
ban, km lit du lieu, an toan bao that, an ninh thong tin mang. H theng an toan thong tin duet quan tam trien Ichai, voi hon 50% may tinh cüa can be, ding chirc da dugc sir dung phan mem diet virus ban quyen; thy nhien cong tac hm trit de lieu ean do the dan vi t‘r ltru trft, chua c6 4 thing luu tre chung cho toan huyen nen ding tac bao mat, an toan an ninh thong tin tiem An nhieu nguy ca mat an toan.
S. Ngain nhan lye.
- Hien nay, can b0, ding click tie cap huyen den cap xa pile cap tin h9c van phOng d?t 100%, dam bao hieu qua khi sir dung img dung cac phan mm Ong nghe thong tin trong hoat deng dux hien nhiem vv. Tuy nhien can b0, &Ong chi:re duce dao tao chuyen sau ve CNTT cüa huyen con thieu, dac biet tai met se xä khong c6 can be chuyen sau v CNTT nen Ichi trien Ichai cac phari mm Ung dung can chant, kern hieu qua.
- Trong nam 2019, UBND huyen phei hçp voi Sec Thong tin va Truy'en thong t6 chirc 02 luct tap MIL CNTT ve img dung cac phan mem CNTT va tap MIL sir dung met cira dien tCr cap huyen den fl, g6p phan ginp can be, ceng chic thanh thao han trong viec va phat huy hieu qua ling clung CNTT trong hog dOng quilt 12 nha nuoc.
6. M6i trithng phap I.
Cong van se 59/UBND-VP ngay 21/01/2019 elm UBND huyen Quang Trach ve viec h trq tap huan, sir clung he theng met cira din tir;
- Cong van 238/UBND-VP ngay 26/03/2019 cUa UBND huyen Quang Trach viec xay Ming quy trinh nei be giai quyet thit nic hanh chinh;
Ceng van se 333/UBND-VP rigay 18/4/2019 cilia UBND huyen Quang Trach viec cung cap thong tin dang1c2 chimg thu se cho ca nhan, to chirc;
- Cling van s6 752/UBND-VP ngay 06/8/2019 dm UBND huyen Quang Trach v viec trien khai op dung cac he theng phan mem Ming chung cha tinh;
K hoach se 75/KH-UBND ngay 14/8/2019 cfm UBND huyen Quang Trach y& viec te chirc tap huan sir dung cac he theng phan mm dung chung cAa tinh;
- Quyet dinh se 2287/QD-UBND ngay 08/10/2019 dm UBND huyen Quang Trach v viec thanh lap Ban chi ciao xay dung va áp dung 4 theng quan 12 chit ltrang theo tieu chuan TCVN ISO 9001:2015 tai UBND huyen Quang Trach.
3
7. Kt qua thilt hi§n myc tieu, nhi?ni viii k hcqch 2019, ke hoqch 5 niim.
a/ Ki hogch 2019.
- Tinh den thong 10 tam 2019, ca ban the title tieu, ke hoach dat ra nam 2019 du dat va vugt chi tieu dat ra:
Hoan thin ha tang lc, thuat ding nghe thong tin to nn tang phat trien chinh pht dien tü tai dia phuang.
100% cac phong, ban chuyen mon trian khai sir dung phan marn quan 19 van ban; luan chuyan, xir 1 van ban dan timg CBCC.
100% CBCC cap huyen va cap xa sir clang thu dien lir ding vv va !dial thac thong tin van ban then tü thueeng xuyen trong cong viec.
100% van ban, tai lieu chinh thirc trao del giita cac ca quan hoan toari dueri dang dien tir qua phan mam trao dei van ban va quan ty' dieu hanh nham giam thiau viee sir dung gray tO.
Trang thong tin dien ta cüa huyen dap img day de, kip thei the awe thong tin va cap nhat thuang xuyen thee quy dinh.
Nang cAp, mO reing the dich vu cling hien có ding thin cung cap them cac dich vu cling true tuy'an ten trang thong tin dien tà, met eira dien tü tha co quan, don vi, UBND the xa Mn mire de 2, 3 tao thuan igi cho nhan elan va doanh nghiep.
- KM qua dat dirge tr8n la do str quan tam he try cna UBND tinh, SO Thong tin va Truyan thong va str chi dao cüa Huyen üy, UBND huyen Quang Traci' va de Hat la tan hanh ding be, co su vao cuec quyat liOt tha l'a'nh dao cac cap, cac nganh trong viec quan triet, titan lchai img dung CNTT trong cling tac quan 19 dieu hanh.
X A • A • - De xuat, hen nghp
D nghi UBND tinh quan tam, he trg trang thiat bi, ca ser vat chat ding nghe thong tin nhir met dm en -Cr eta huyen, xã va tang cap may tinh, may in, may Scan, may Photocoppy cho the xa dam bao thgc hien nhiem vv.
Da nglai Ser Thong tin va Truyan thong tap tvc quan tam, he trg, hut:mg dan co sir vat chat, ha fang thong tin cho huyen cl4c biet la the phan marn Ong dung CNTT trong hoat deng quan 1 va dieu hanh. T chixe the lop tap huan '.mg 'dtmg CNTT cho can be, ding chire dc Net la CBCC cap la dam bao phat huy hieu qua sir dung trong c8ng viee.
4
+ Tip tue hoan thien con phari marn Ong dung trong quan 131 va dik hanh; ap clung chimg thu sc.') va chir kY s cho huyan Quang Trach darn bao dap Ong yeti cu phat nit cüa Chinh phü then M.
hi KI hocich 2016 - 2020.
TT Myc trill ke hoach giai don
2016 - 2020 Nhis41n VI!en th'
Mat do hoan thanh
1
Dam bao trang bi may tinh trong CBCC thugn cac phong ban chuyen mon dg tsr i. 01 may/CBCC, 100% may dirge
Pheng Tai chinh — Ka hoach huyk phoi hap vai
can pheng, ban chuyen Hok thanh
Ica hoach mon va UBND the xä t6 chirc thut hien. kat nth Internet va mang LAN.
2 100% CBCC cap xã sir dung thu then tir thuang xuyen trong cOng viec.
UBND huyen phoi hgp voi Ser Thong tin va
Truyan thong trian khai.
UBND huy'an ph8i hap voi Sir Thong tin va
Truyen thong trien khai. Phi:mg VH&TT phoi hgp voi Van phong liDND-
UBND tham muu, to chirc thoc hien.
Roan thanh
ko hoach
mon trien khai sir dung phan mom quan 131, van ban; luan chuyen, xir 131, van ban Mn timg CBCC; 100% van ban, tai lieu chinh thirc trao doi giira can ca quan hoan toan duth dang dian ta qua phan mom trao den van ban va quan 12 diau hanh nham giam thiau viec so dung gray to.
4
Dag tao va phat trian nguon nhan hp acing ngha thong tin
UBND huyan hien khai thoc hien. Phang Nei vu
tham muu thoc hien.
Chura hoan thanh ke hoach.
Theo quy dinh oh. tinh Quang Binh, hien nay Ichling c6 bik cha cong chirc chuyen 'frith
CNTT tai UBND can xa.
dam bao va sa lacing va chat lugng clap irng nhu thu sir dung va then khai c6 hiau qua viac kg dung ding ngha thong tin gen dia ban huyan. Dap kg miii ca quan, don vi c6 can be chuy8n trach Hong ph u trach linh virc cong nghe thong tin.
5
5
fing ding, phat Pi& trang thong tin dien dr tha ca quan, don vi,
' cac xä tren dia ban toan huyen dam bao 100% ca quan, don vi c6 trang thong tin dien tir phoc vg trong ding viec. Dam bao Cong thong tin dien -Er dap Ung My da cac mac th8ng tin va cap nhat throng xuyen theo quy dinh
UBND huyen phi hop vai SO: Thong tin — Truyen
thong then khai. Phong Dat 30%, hoan thanh
hoach.
UBND the xa. to chic hoc hien.
6
Thanh 13p be phan mOt dm lien thing dm huyen, nang cap phan mem met dm dam bao platic vg .
tot nhu cau tim hieu, tra dm thong tin dien dr cho nguoi dan khi tham gia thoc hien.
UBND huyen phoi hop yeti SO Thing tin — Truyen thong Ulan khai thoc hien.
Hoan thanh
Ke hoach.
1
7
Nang cep, ma rOng cac dich vg cong hien c6 ding theri cung cap them the dich vg acing tivc tuyen tren trang thong tin dien tir dm co quan, don vi, UBND the xä len mat dO 2, 3, 4 tao thuan loi cho than d'an va doanh nghiep.
UBND huyen phoi hop vOi UBND tinh, MOt cua then dr dm tinh trien khai
thoc hien.
Haan thanh
Ke hoach.
8. Dinh gin din tir an 'Lay dvng Chinh phil then tir, Chinh quyen dien
NhUng nam qua, dirge so quan thin, h8 tro cga UBND tinh Quang Binh, SO ThOng tin va Truyen thong, huyen Quang Tr4ch d trien khai dirge nhieu chucmg trinh, do an ve ling dung cling nghe thong tin, mot dm diAn tir trong ding tac:quan Viva dieu hanh.
- D& yeti nguan Mu tutu tinh: narn 2019, huyen Quang Trach &roc h8 trg, Mu tu kinh phi xay dung va rap det cac thiat 61 dien tit phic vu meit cira dien tir cüa huyen dap img yeu ceu trong hoat dong.
6
Dai voi nguan kinh phi tir huye'n: Hang nam trong ngulin chi dm huyan, Phong Tai chinh — Ka hoach tham trnru bó tri ngan sach trong viac mua sam co sb gt chat CNTT cho cac ca quan, don vi, UBND ck xä nhu may tinh, may in, may scan, may photocoppy.. dam bao dap Ong nhu can sir dung elm CBCC trong thgc hien nhiam vu.
Phttn thfr 2. Nhiing ytrong nide, ten ti yl nguyen nhan.
He thong cac van ban quy pham phap luat ve CNTT chua &Ong be va thuang xuyen c6 sg thay di; cac van ban huong clan ciia cap tran dôi ichi chin cm tha, chua phit hop voi tinh hinh thoc ta elm dia phucmg.
- Kinh phi hg trg dau tis cho img dung va phat trian CNTT cüa tinh d& veri huyan con han ch. Nguan kinh phi dm huyan chua dam bao trong viac du tu, xay dtmg cac img dting CNTT phU hop, thiat thgc.
- Chua c6 ca cha thu hot, dai nga doi yin nhimg ngueri c6 trinh de chuyen mon CNTT. Tai cac xã chiva c6 chinh sach tuyan dung di veri can b0, c8ng chirc chuyen nganh CNTT phi\ hap d'an dam nhan nhiam vu.
- MOt sa phan mm quan 1 va diau hanh áp dung cho ck co quan, don vi nha nu& tai huyan chin dugc clang b0, con kh6 sir dung nen khi trien Ichai cac Ong dung cho CBCC can g'ap nhien kho khan a nam bat.
- Cu so ha tang thong tin va ca sà viat chat trang thiat bi CNTT nhieu xa can kern, chua dap Ong ducc you cau nhiam vu.
PhAn the'. 3. Kien nghl, de xudt.
De nghi xay ding, b6 sung de van ban quy pham phap luat v CNTT dam bao dang b0, phit hap vol tinh hinh thgc th cUa timg dia phucmg.
- Be nghi UBND tinh quan tam, hO trg nguan kinh phi dau tu cho ha tang, co sO vial ch.t img dung CNTT dam bao dap Ong yeu cau nhiem vii.
- Co ca che, chinh sach thu hia di vai nhimg nguai co chuyen m8n tht ve CNTT dan lam viac tai cac co quan, don vi. CO biOn cha, vi tri cho CBCC chuyan nganh CNTT tai UBND cap xã de thgc hian ck Ong dung CNFT co hiau qua.
Da nghi So Th8ng tin va Truyan thong nap tuc nang cap hoan thin cap img clang phan mm quan 1 va dieu hanh nhu: nang c'ap them dung lugng luu ter' cila thu din tir cong vu; tich hop chit ki s6 tr8n thiat bi di dOng nhu din thoai thong minh, Ipad d thuan tin hen cho viac ban hanh van ban; ra seat va cap tai ichoan elm phan mm QLVB&DH cho toan b15. CBCC cap xa.
7
II. CAN CU' LAP Kt HOACH
Luat Cong nghe thong tin ngay 29 thing 6 nam 2006;
- Luat Giao dich din th ngay 29 thang 11 num 2005;
- Luat An toan th8ng tin mang ngay 19 thang 11 nam 2015;
- Nghi dinh sa 64/2007/ND-CP ngay 10/4/2007 tha Chinh phil v ung dung CNTT trong hoat deng eUa ca quan nha nuerc;
Chucmg trinh tang the cal each hanh chinh nha nuat giai don 2011 2020 cüa Chinh phd dal duce ban ha/1h theo Nghi quyet 30c/NQ-CP ngay 08/11/2011;
Quyet dinh s 1819/QD-TTg ngay 20/10/2015 cith Thu tuong Chinh plait phe duyet Chuang trinh qu6c gia v img dung ciing nghe thong tin trong hoat dang eüa ca quan nha nuck giai doan 2016 —2020;
- Quyet dinh so' 153/QD-TTg ngay 30 tithing 01 nam 2018 tha Thu tuerng Chinh pith phe duyet Chuang trinh muc tiou CNTT giai don 2016 — 2020;
- Quyet dinh sa 28/2018/QD-TTg ngay 12/7/2018 tha Thu twang Chinh pith ye \dee giri, nhan Iran ban dien tfr giiia the ca quan trong h thotng hanh chinh nha nuoc;
- Nghi dinh sot 61/2018/ND-CP ngay 23 thang 4 nam 2018 tha Chinh phü ve thgc hien ca che mat dm, mat dm lien thong trong giai guy& TTHC;
- Quyet dinh 877/QD-TTg ngay 18/7/2018 dm Thu Wong Chinh phü ban hanh danh mac dich yu ding tnic tuyet mire da 3, 4 trien khai tai the Ba, nganh, dia phucmg nam 2018 — 2019;
- Quyet dinh 846/QD-TTg ngay 9 than 6 Mm 2017 ena Thu tuang Chinh pha phe duyet danh tithe dich yu c8ng true tuyet mire 3, mire 4 eac be, nganh, dia phucmg trien lchai nam 2017;
Quyet dirth se 225/QD-TTg ngay 04/02/2016 tha Thu Wong Chinh phit phe duyet K hoach cai each hanh chinh nha nu& giai doan 2016— 2020;
- Ke hoach sO 378/KH-UBND ngay 29/3/2016 tha UBND firth ve ang dung c8ng nghe thong tin trong hoat dang tha ca quan nha nuoc tren dia ban tinh Quang Birth giai doan 2016 — 2020;
Quyet dinh se 2972/QD-UBND ngay 24/8/2017 tha UBND tinh Quang Binh ye yiec phe duyet Quy hoach phat trie'n c8ng nghe thong tin tinh Quang Binh an nam 2025 ya dinh huang den Mm 2035;
8
- Cong van so 824/STTTT-CNTT ngay 18/9/2019 cna Se Thong tin va Truyen thong ve viec xay dung ice hoach ung dung CNTT Mm 2020.
M1JC TIEU
- Hoan thien ha tang lty thulat ding nghe thong tin to ilk tang phat trien Chinh quyen dien rir cüa huyen Quang Trach.
- 100% van ban duqc trao den Oita cac ca quan nha nuerc ifs huyen len tinh va huyen ve xa. Giam thi'eu den mire thap nhat viec trao dei van ban giay nham
dam Mao fiat kiem va rut ngan Med gian chuyen nhan van ban.
- Nang cdp cac dich vu cong true tuyan mire de 3 V& len nharn tan tien de, tao dieu kin thuan lgi cho ngtrai dan va doanh nghiep tham gia giai quyet thn tue hanh chinh co hieu qua.
- 100% CBCC cAp huyen va 85% CBCC cAp xä sir dung thanh thao, thuemg xuyen cac phan mm ang dung quan va dieu hanh trong the hen nhiem
- Trang thong tin dien tü cfm huyen thuemg xuyen dua tin, cap nhat kip Mei, dAy dü v& cac van ban chi dao, dieu hanh vá tinh hinh kinh t6 - chinh tri, an ninh — quiic phong eüa huyen. Phan Mu 60% xa co Trang thong tin dien tit nham phyc hot deng.
- lloan thien ea ser vat chat, trang thiet bi can thiet tai met cfra dien tir cna huyen. Tip tic dau tu, phat trien met cira dien tu cdp xä, phAn Mu nam 2020 có han 70% xa co trang thiet bi darn bao dap iing du yeu cau nhiem vu.
- Cung cap va Ung dung chit It-Y. se cho 100% Lanh dao UBND huyen, Truang cac phong cap huyen va lanh dao UBND cap xa.
IV. Nei DUNG
1. Tap trurtg trier, khai cie he thong phan mm dung chung efla tinh.
- CM dao guy& li'et viec sir dung cac phan mm dung chung elk tinh den cac CBCC cüa huyen, trong do giao nhiem vu cho cac Truang pheing phai thuang xuyen sir Mpg cac phan mm Ming chung nhu Quan 13", van ban va dieu hanh, Thu dien tir &Ong vu va phi; bien, áp dung den tied CBCC cUa phong chuyen mon do. Han che den mire toi da viec sir dung van ban giay trong qua trinh thtrc hien nhiem vg chuyen men.
- Phei hop veri Ser Thong tin va Truyen theng ra soat, cAp dia chi, tai khoan phan mm Van ban quan 1 va dieu hanh, thu dien tir ding vu cho CBCC va tiep
9
tuc tap huan nghiap vu, ky nang sir dung, Ung dung den 100% CBCC cüa huyen va xff dap img dirge you can thgc hi'an img dung CNTT trong cong viac.
- Tang ctrimg h thang h6a chit la/ sa trong quan 15, dieu hanh, chi dao cüa
huyan. Phai hgp \red So ThOng tin va Truyen thong ra soat va hueng clan cho eác Lanh dao UBND huyan, Trailing can phang, ban chuyen mon, lanh dao UBND cac xã sir dung thanh Mao viac sir dung chit kY s6 va tich hgp Ung dung chit IcY s6 tren thiet bi dian thoai thong minh, !pad nham tao dieu kin thuan lgi cho viac k ban hanh van Mn cila lath dao.
- Hoan thian Trang thong tin dian tircüa huyan va cüa cac xã dam bao day dii thong tin, kip then va chinh skit, phap 14t, quy dinh, this, tuc hanh chinh, thong tin hog Ong eiia cac ca quan, don vi va tinh hinh kinh t6 - chinh tri, an ninh — quoc pheng cfm dia phucmg. Nguiri dan va doanh nghiap c6 the tim kiecm thong tin lien quan den hog dOng cüa cac co quan hanh chinh mOt each nhanh chong, d dang.
ray rityng, hoan thiAn ha tAng thong tin, to nAn tang phat triAn Chinh
quyen then tir.
- Dau tu trang thiat bi may tinh, may in, may Scan... dam bao ha tang thong tin dap img you cau then lchai the img dung CNTT cUa huyen.
- Phoi hgp voi SO Thong tin va Truyen thong, cac don vi viM thong tren dia ban huyan trien khai, nang cap mang truyen se liau chuyen dimg den cac xä. Nang cap h th6ng mang Internet bang thong rOng cho cac co quan, don vi hanh chinh nha nuorc.
- Cac phang, ban, dun, vi tang ctrang dau mai, hap nhan va sir dung ea hieu qua cac trang thiet bi va phan mm img dung CNTT dirge Tau tu theo cac chuang trinh, dv an cila cdp ten.
- Dâu ta Wang cap ha tang ky thuat d duy tri hog dOng cña Trang thong tin din ti cüa huyen va cac xà, phan mm theo dOi thgc hi'en nhiem vu cap huyan va phan mm quan lY van ban va he so cho Gong viac tir huy'en den xa.
HA fining themg tin met cita dien tfr vã Dich vy Ming tryc tuyen mirc 3,4.
- Thtrang xuyen cap nhat cac be thti tuc hanh chinh ten trang thong tin dien tir ciia huyen, tin ted elm xä.
- Trien lchai viac cung (mg cac dich vu hanh chinh c8ng. T6 chirc tuyen truyen, phe bien cho doanh nghiap nguei dan nhan thirc va hien bie't ve cac
10
dich vv hanh chinh ding teen trang theng tin then tit. Den nam 2020, it nhat tren 70% doanh nghiep va 50% ngugi dati Nat den trang thong tin dien ter ciia huyen.
- Tiap tvc nang cap he' theng meit elm ,dien tit cüa huyen va phan dau xay dtmg met Gera then ter cac id dam bao yeti eau dap iing nhiem vv. Cting khai cac (Lich vii ding true tuyen theo huOng tinh gian, thuan lyi del doanh nghiep va nguai dan d nim bat, thvc hien.
- Ra soat, be sung cac dich vu cling tit mire dO 2 len mirc do 3. Trien lchai tieing be dich vv ceng tray tuyen tren h thang tit cap huyen den xä.
- Tap huan, bai throng nghiep vv, ky nang cho CBCC lam viec t4i met cfra dien tCr tit huyen den xa theo hueng chuyen nghiep, hien di.
- Trang cap thi thieu cho met cita then ter cap xa du có may tinh, may in va may Scan de thgc hien nhiem vv.
4. Phit trien nguen nhan Inc
- TO chirc cac lop dao tao, tap huan CNTT cho CBCC cAp huyen den xã nham tang =Ong nang lc ve CNTT cho dOi ngfl CBCC nharn s& thing va Ichai thk c6 hien qua de phan mem ung dting thing chung cua tinh thu he thong quan lY van ban va dieu hanh, thu then dr cling vv, trang thong tin then ter_
- Dao tao, thu hat nguem than Ivy chuyen trach CNTT de c6 lcha nang tip can, chuyen giao ding nghe, quan tri h'e thong mang, cac ca sor du lieu, cac Ung dtmg chuyen nganh coa cáo ca quan, don vi, dap ling yeti cu phat triAn fmg ding CNTT elm huye'n. MO cac lop dao to chuyen sau v quan tri mang, quan tri he theing, an loan thong tin cho can be' chuyen trach CNTT cna huyen nham dieu hanh Loan b he theng thong tin cfm huyen va pho bleu cho CBCC cap xa 06 hieu qua cao.
S. Bao dam an Man thong tin.
- Khuyen khich CBCC elm cac ca quan, dun vi ser dting cac phan mm ban quyen thu calc chucmg trinh diet virus, tuong nhain dam bao an toan thong
tin tren moi trueing mang.
- DOi vei cac van ban mang tinh bao mat cao thi bat !lithe cac CBCC khong dugc soan thao hay giri chuyen tren Mei truang mang và thgc hien viec Ho mat thong tin theo quy dinh.
- Thiremg xuyen phei hyp vOi Ser Thong tin va Truyen thong, dOi ang thu sv ce ye' an ninh mang cüa tinh trong viec dam bao an wan, an ninh thong tin.
11
- Ba tri the can ba chuyen trach v CNTT trong huyen phi tech quan 19 ve viec dam ban an toan thong tin cho co quan, dun vi trong huyen.
V. Gal PRAP
Giai phap môi trie&ng chinh sich
- Hoan thin he thang the van ban phap 19 cila huyen va ban hanh cac chucmg trinh, k hoach cu the pha hem veri tinh hinh thgc ti'en ola huyen ve cling nghe thong tin nham tao dieu kin thuan Igi cho vie then Ichai Ung dung CNTT nhanh thong, dal ket qua cao
- Phi hgp yen SO Thong tin va Truyen thong, cac Trung tam vign theIng c6 van ban quy hoach thong nhat la trinh, thai gian trien Ichai ha tang thong tin da9 biet la he thang truyen thong bang rang tad cat la, Than dam bao phuc yin Icip
then, day da de you eau nhiem vu CNTT.
- Hohn thin cac quy ehe, quy clinh ve an toan an ninh thong tin ten dia ban huyen Quang Trach. Pha bien cac quy dinh den toan ba CBCC va tuyen truyen tren he thang tmyen thanh, hai hop d nguoi clan va doanh nghiep nam bat.
- Hoan thi'en quy dinh v viec img dung chit k9 se caa UBND huyen, lion MI cap xã c6 hieu qua.
- CO quy che nham dam bao hieu qua d'au tu Ong &Mg CNT1' tang nhg flap nhan, sü dung cac co sa vat chat, phan mem ring dung CNTT gen dla ban huyen.
Giai phap tii cbinh.
- Co giai phap quan 19, sir dung the nguan kinh phi tai chinh tfr nguen ngan sach ha trg, dau tu cila cap tren danh cho huyen.
- Long ghep nguOn kinh phi img dung CNTT trong ke hoach ngan sach hang nam cna huyen.
- Tang cuang van dang, xä hai h6a tü the M chirc, cá than cho dau Ur ring dung CNTT teen dia ban huyen.
Giii phip gin het chit chE frng dyng CNTT vói cal each hanh chinh.
- Lga chgn trien khai diem mo hinh img dung CNTT dien hinh 0 cac cap, pha bin trien Ichai nhan rang cac no hinh pha hop, hieu qua. Neu cao trach nhiem nguai &mg dau co quan, don vi veiing ho, guy& tam cai each, img dung CNTT trong hom dang caa co quan, don vl.
12
Tang cueing str phai hgp giaa the co quart, don vi nhain trien Ichai cac dung CNTT mOt each dong b0. Day mph trig dung CNTT voi cat each tilt tic hanh chinh
- ray dung quy che, chuong trinh phi& hgp gicra PhOng Van hea vb. Thong tin, Phong Nei vu va Van pthing FIDND&UBND de gan ket host dOng img dung CNTT, xay dtmg Chinh phu dien chinh quyan din
- DÔi mOti thing tac quan thgc hien quy trinh ISO din tir, dc biet la ra sok, hoe» thien cac quy trinh thit ttic hanh chinh dam bao dst chuan theo tieu chuan ISO 9001:2015.
4. Giai phap t chat, trien khai
Nang cao chat lugng thing the quan l thing nghe thong tin 6: cap huyen Nth cac xa.
- Ph& hgp yea Set Thong tin va Truyen thong triL Ichai ck 1mg thing CNTT trong host dOng quan 1Y, dieu hanh c6 hieu qua.
- BO tri dei ngil can be chuyen trach v CNTT tat ck co quan nha mac va thoimg xuyen ti) chit tap hutt, bai (Luang nghiep vu cho CBCC caa huyen ciing nhu this xã nham dap img you eau 1mg dung CNTT, xay dtmg Chinh phñ din tit, Chinh quyen din tit.
S. Cac giai phap WS, thukt cling nghk vi các giai phip khtic.
Tiep tic day msnh thing tac tuyen truyan, dao tso, bet (thong nhat' n nang cao nhan tithe v vai to, v td cith CNTT tong sr nghiep phat trien KT-XH va Icy gang (mg dung CNTT cho CBCC, ngueri clan va doanh nghiep.
- Tre'n non tang cac iing dung CNTT da then Ichai tien tói viec phat then img ding then cat nen tang di dung (mobility). Ap dung dei voi phan mm cher ky s6 ten di dOng c6 hien qua, thuan Igi tong cong tac chi So, diau hanh.
VI. TO affirc THIt HIeN
1. Van phong 1113ND&UEND huykn.
- Chu trl lchai thac caz ling dung CNTT d duce trang bi, ttng dung. Xay dtmg cac co: so &it lieu chung phuc vu cho thing tae chi So, dieu hanh cüa UBND huyen.
Quan 1 va duy tri On dinh Trang thong tin dien tit cfn huyen, kip thth d'ang
tat the nOi dung lien quan den chi Su, dieu hanh va tinh hinh lcinh t6 - xä hOi, an
13
ninh — quOc pitting cüa huyen de nguth clan Ira doanh nghiep kip thei Warn bat, tim
- Tham muu UBND huyen de diau hanh hoat &Ong dm met tha then t cad huyen theo thong hien Si, chuyen nghiep. H6 tro UBND cac xä trong vita tritn khai Ung dung the phan mem CNTT va met cfra dian e cdp xã.
- Phei hop vol So Thong tin va Truyan thong t6 chirc cac lop tap huts, bai clueing ky nang, nghiep vu v CNTT cho CBCC cap huyen va cdp xa.
Phi:mg Van hen va Thong tin.
- CU. tri, phoi hop veri ck co quan, don vi lien quan va UBND the fl to chIrc trian khai thgc hien "ice hoach Ong dung CNTT nam 2020". Dinh kY bk cao UBND htiyan v& tinh hinh thuc hien ke hoach.
- Thuerng xuyen lang ghep tuyen truyan viee img dung CNTT tren the phucmg tien truyOn thong, nang cao than thirc day math ung dung phat trien CNTT dap ung nhu cau phat then ben wing va hei nhap qutic te.
- PhM hop veri Ser Thong tin va Truyan thong trian khai cac phdn mam Ong dung CNTT trong hoat dOng quan 1, dieu hanh c6 hieu qua.
- Phei hop veri Ser Th8ng tin va Truyan th8ng h6 tro, hued-rig clan cho the xã tao Trartg thong tin dien ta va thanh lap Ban Chi dao diau hanh Trang theng tin then ta cap xi
- Tham mutt UBND huyen chi dao the xä thy.° hien áp dung cac 1mg dung CN'TT trong c6ng tac hog dOng quan 1Y. Thuemg xuyen ldam tra, ra sok viec sü dung cac phan mein CNTT clang chung caa tinh va met dm then tit tali the xa dam bap rave tieu hoeing den Chinh ph8 din Ur, chinh quyen then tO.
Phi:mg Ni vy.
- Chü tri, phei hop veri Phong Van had va Thong tin va cac co quan, don vi, UBND các xã, cac co sa dâo to tritn khai thing tac dao tao, bai dung nguan nhan CNTT cho cac CO quan, don vi hanh chinh nha hack thuOc huyan.
- Tham mutt UBND huyen xay thing the ca cha, chinh sach pha hop va thu hat nguan than lye CNTT. Tay theo tinh hinh thut te sip xep, be tri CBCC co chuyen nganh, chuyen sau v CNTT tai cac co quan, don vi dam bao thuc hie'n cac nhiam vi img dung CNTT co ket qua cao.
14
- Xay dong quy thnh ve thi dim Ichen thuong, dna kat qua viec trien lchai img dung CNTT cua co quan nha nuarc la mot trong cac tieu chi binh xet thi din cuoi nom cila the co quan, dun vi.
- D'ay math cai each thil tuc hanh chinh dg tieu chua.'n TCVN ISO 9001:2015 vao hot dOng cüa ca quan nha nok teen dia ban huyen.
4. Phong chinh —Ke hottch.
tri, ph5i hop yeti cac co quan, don VI can doi nguon kinh phi cho viec trien khai 1mg dung CNTTcüa cac co quan, don vi, UBND cac xã dam bao 1c8 hoach xay thmg Chinh phil then dr.
- Iran cac ngu8n kinh phi h fro du tu, xay thmg the img dung CNTT cüa cap tr8n, c6 phucmg thirc quan 1, sir dung c6 hieu qua cac nguan kinh phi dam bao phat huy hiu qua.
B6 tri ngu8n kinh phi dam bao d vian hanh Trang th8ng tin din tà dia huyen, cac phan mem quan 1, die'u hanh...
Dli Truyen thanh — Truyen hinh.
- Tang cueing dot men' c8ng tac tuyen truyen, ph 8 bin nang cao nha1n thirc và kit thirc va ding nghe thong tin trong can b0, Gong chirc, vien chIrc nha nuot, den cac ta ch*c va ngued clan tren tha ban huyen nham nan.g cao hieu biat, nhan thdc, trach nhiem va nang loc iing dung CNTT vao cai each hanh chinh cüa UBND huyen.
- Phi hop voi Van phong FIDND&UBND cap nhat tin bai, phong so len Trang thong tin din Ur' dia huyen; day math ding tac tuyen truyen, quang ha hinh anh Quang Trach tren phuang tin thong tin dai chang va Trang theng tin dien Ur' cUa huyen.
Cac cu quan, dun vi ye UBND cac xi.
- Can cu vao k hoach nay, cac co quan, don vi, UBND cac xã cu the hea thanh cac chucmg trinh, ke hoach phil hop v6i tinh hinh thoc te cna thng co quan, dun vi, dia pinking cM tó chat thoc hien di hieu qua, ding thai gii v phong Van hth va Thong tin huyen teing hop theo doi.
Day manh s* dung cac phan mem img dung CNTT trong hoat d'Ong dm co quan, don vi. Neu cao trach nhiem nguoi climg dau trong viec thue hien *lig dung CNTT.
15
- Ph& hyp veri Ban MOM tap Trang thing tin dien tir huyen cung cdp thang tin len Trang thing tin dien tir huyen.
- UBND cac xA phoi hop vai PhOng Van hoa va Thong tin trong viec then khai xay Mmg Trang thOng tin dien tir elm xa dam bao 10 trinh xay Mmg Chinh pha dien ta.
7. De nghl Huyen uy, Hi dang nhfin din, cac Ban xay dvng Wang, MO tfan TO quec va die &Jan the huyen, cac co quan nganh dac teen dia ban huyen.
- Tich cc, chu ding trong viec ang dung CNTT trong ding tic quan l, dieu hart Timing xuyen sir dung c6 hien qua he thing quan lY van ban va dieu hanh, thu dien tir c8ng vu...
- Giri cac tin, bai, phong sr ye Ban ben tap Trang thong tin dien ta cim huyen de kip thoi clang tai tren Trang thong tin dien tà v the hog ding chi do, dieu hanh, tinh hinh kinh t4 - xa hoi, an ninh — quic phing giüp nguiri dan vá doanh nghiep nam bat thong tin kip then.
Tit day la ki hoach img dung ding nghe th8ng tin Mm 2020 ten dia ban huyen Quang Trach. Oy ban nhan dan huyen Quang Trach y8u cdu cac cos quan, din vi lien quan, UBND cac xä nghiem the tri'en khai thac hien ned dung ke hoach dä d8 ra./.
Nai - Sä TTTT tinh Quang Binh; - IT. fluy0 ay; - TT. HDND huyft - Liinh dao UBND huy0; - Cac co. quan, tkm vi, ban nganh, doan th huy0;
UBND cac xa; Lau: VT, VI-ITT.
TM. HY BAN NHAN DAN
Sit144.
16
00000001
00000002
00000003
00000004
00000005
00000006
00000007
00000008
00000009
00000010
00000011
00000012
00000013
00000014
00000015
00000016
[email protected]