1r de batxillerat artأ­stic - Institut La CATALANA I LITERATURA CURS 1r BATXILLERAT DEPARTAMENT LLENGUA

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 1r de batxillerat artأ­stic - Institut La CATALANA I LITERATURA CURS 1r BATXILLERAT DEPARTAMENT...

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  Criteris d’avaluació i recuperació

  Curs 2015-16

  1r de batxillerat artístic

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 1r BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.1

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _1rbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _1rbtx_depCAT_v1.0

  ELABORAT Laura Alegre i David Madueño DAT A 12/09/15

  REVISAT Sara Borràs DAT A 28/09/15

  APROVAT Departament de Llengua Catalana DAT A 29/09/15

  Pàgina 2 de 21 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  1. CONTEXTUALITZACIÓ

  DEPARTAMENT : LLENGUA I LITERATURA CATALANA

  MATÈRIA : LLENGUA I LITERATURA CATALANA CURS : 2015-16

  PROFESSORA: DAVID MADUEÑO I LAURA ALEGRE

  ETAPA EDUCATIVA : BATXILLERAT

  HORES TOTALS SETMANALS : 2,5 (1r QUADRIMESTRE 3 i 2n QUADRIMESTRE

  2)

  2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

  1. Criteris d’avaluació.

  L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de batxillerat serà contínua i

  diferenciada. S’han de prendre en consideració els diferents elements del currículum,

  el treball fet a classe i l’ interès i esforç a progressar demostrat per l’alumnat. S’hauran

  d’establir pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada alumne/a al

  llarg del seu procés d’aprenentatge. Quan durant el procés d’avaluació continuada

  es detecti que l’alumnat no progressa adequadament, el professorat pot establir les

  mesures pertinents de reforç educatiu i la realització d’activitats de recuperació.

  Tal com estableix el decret del departament l’avaluació de la matèria és i té en

  compte els instruments següents:

  a. Activitats de consolidació competencial, 20% de la nota, que inclouen:

   Intervencions adequades a l’aula.

   Redaccions i petits treballs.

  b. L’actitud, 10% de la nota, que inclou:

   L’actitud de treball i atenció.

   Exercicis fets a classe o encomanats per fer a casa.

   L’assistència a classe i la puntualitat. Si l’alumne/a perd, de manera

  justificada o injustificada, el 25 % de les classes del trimestre, perd el dret

  a l’avaluació contínua (d’acord amb els criteris de batxillerat de l’

  institut).

   Preparar adequadament a casa les parts dels temes que s’indiqui.

  c. Proves avaluatives competencials: Dos exàmens trimestrals sobre els continguts

  de la matèria donada, en el primer dels quals hi haurà les preguntes de

  comprovació de la lectura d’aquell trimestre. Aquesta part dels coneixements

  comptarà el 70 % de la nota de l’alumne/a (50% continguts de la matèria i

  20%, llibre prescriptiu).

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 1r BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.1

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _1rbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _1rbtx_depCAT_v1.0

  ELABORAT Laura Alegre i David Madueño DAT A 12/09/15

  REVISAT Sara Borràs DAT A 28/09/15

  APROVAT Departament de Llengua Catalana DAT A 29/09/15

  Pàgina 3 de 21 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  Si per qualsevol motiu, un alumne no pot examinar-se el dia previst, haurà de

  comunicar-ho prèviament si pot ser i, en tot cas, presentar un justificant (mèdic,

  judicial...)que serà validat per la professora de la matèria. Només en aquests casos

  l’alumne/a es podrà examinar un altre dia, normalment fora del seu horari lectiu.

  d. Lectures obligatòries.

  1. Les lectures marcades pel Departament d’Educació tenen caràcter

  d’obligatòries, per tant, la lectura del llibre assignat és un requisit previ per

  aprovar cada trimestre. Se’n farà un examen on es comprovarà que l’alumne

  ha llegit el llibre i se n’avaluarà la seva comprensió. L’alumne/a que no llegeixi

  el llibre corresponent suspèn el trimestre, encara que aprovi tots els altres

  continguts. En aquests casos, es guardarà la nota de les proves fins que

  l’alumne demostri que ha fet la lectura.

  2. Un cop aprovat l’examen, el llibre de lectura és un element més d’avaluació

  trimestral.

  2. Criteris per aprovar la matèria del curs i càlcul de nota:

  La nota final de curs de 2n s’obtindrà de la mitjana de les notes de les tres avaluacions

  (es tindrà en compte la nota dels exàmens de recuperació). Si la mitjana d’aquestes

  notes no arriba al 5, s’entendrà que la matèria queda suspesa.

  Es descomptaran punts per faltes als exàmens, treballs i altres exercicis seguint els

  criteris establerts pel Departament d’Educació de cara als exàmens de selectivitat:

  “Es descomptaran totes les faltes comeses en totes les respostes de l’examen. Tant si es

  tracta d’errors gramaticals o lèxics, com errors ortogràfics, es descomptaran 0.1 punts

  per cada falta, sense limitació. El còmput total de la qualificació de cadascuna de les

  parts mai no podrà ser, en qualsevol cas, inferior a 0.”

  La nota final de Batxillerat s’obtindrà de la mitjana de la nota de 1r i de 2n de

  Batxillerat tenint en compte el següent percentatge: 1r Batxillerat (40 %) i 2n Batxilletat

  (60%) sempre i quan el 2n de batxillerat estigui aprovat.

  3. CRITERIS I ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ ORDINÀRIA

  Les avaluacions suspeses es recuperaran amb els exàmens de recuperació (si s’escau,

  fora de l’horari lectiu). Hi haurà una convocatòria per recuperar la 1a i la 2a avaluació.

  En cas de suspendre-les, l’alumne/a s’haurà de presentar a la convocatòria de juny.

  En aquesta convocatòria l’alumne/a s’haurà de presentar a un trimestre, o bé, a tot el

  curs, en cas que hagi suspès dues o tres avaluacions.

  Si encara no té aprovada la matèria encara té la possibilitat de presentar-se a

  l’examen extraordinari, però en aquest cas s’haurà d’examinar de tot el temari.

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA LLENGUA

  CATALANA I LITERATURA CURS 1r BATXILLERAT

  DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA CURS 2015-16 1.1

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_btx_mLCT

  _1rbtx_depCAT

  ca_btx_mLCT

  _1rbtx_depCAT_v1.0

  ELABORAT Laura Alegre i David Madueño DAT A 12/09/15

  REVISAT Sara Borràs DAT A 28/09/15

  APROVAT Departament de Llengua Catalana DAT A 29/09/15

  Pàgina 4 de 21 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  4. CRITERIS I ACTIVITAS DE RECUPERACIÓ FINAL

  Els mateixos que en el punt 3.

  5. RECUPERACIÓ EXTRAORDINÀRIA

  Examen relacionat amb els continguts de tot el curs

 • Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Institut La Serreta Carrer Lepant, 1 08191 Rubí Tel. 936.996.363 Fax 936.995.239 e-mail: iesserreta@xtec.cat http://www.xtec.cat/iesserreta

  DOCUMENT VERSIÓ

  CRITERIS AVALUACIÓ MATÈRIA CASTELLÀ

  CURS2015-16 DEP LENGUA Y LITERATURA

  CASTELLANA 3.3

  CODI ARXIU

  doc_ils_ca_eso_mcast_b

  tx_depcast

  ca_btx_mcast_castbtx_d

  epcast_v2.0

  ELABORAT Fernando del Castillo DAT A 2010

  REVISAT Fernando del Castillo DAT A 2015

  APROVAT Dept. Llengua i Literatura Castellana DAT A 01/09/15

  Pàgina 5 de 21 Aquest document pot quedar obsolet una vegada imprès

  1. CONTEXTUALITZACIÓ

  DEPARTAMENT : LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

  MATÈRIA : LLENGUA CASTELLANA per a 1r i 2n BAT CURS :2015-16

  PROFESSOR: Berta Puibert, Laura Ortiz, Fernando del Castillo, Pilar

  Fuster

  ETAPA EDUCATIVA :1r ni 2n batxillerat

  HORES TOTALS SETMANALS : 3 x 1 quadrimestre i 2 x 1 quadrimestre

  2. CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTÍNUA I ORDINÀRIA

  Tal y como establece el Decret del Departament d’Educació de la Generalitat, la

  evaluación de la materia y de sus contenidos, se hará con arreglo a la siguiente

  distribución y a criterio del profesor:

  1. Trabajo diario:

  1.1 Ejercicios de clase o deberes en casa.

  1.2 Intervenciones bien formuladas en el aula.

  1.3 Redacciones y pequeñas investigaciones.

  2. Actitud:

  2.1 Actitud re