2n BATXILLERAT 1r TRIMESTRE EDUCACIأ“ FأچSICA ... 1r trim 2n batx.pdf 2n BATXILLERAT 1r TRIMESTRE EDUCACIأ“

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2n BATXILLERAT 1r TRIMESTRE EDUCACIأ“ FأچSICA ... 1r trim 2n batx.pdf 2n BATXILLERAT 1r...

 • 2n BATXILLERAT 1r TRIMESTRE EDUCACIÓ FÍSICA

  INTRODUCCIÓ

  La finalitat principal de l'Educació física en el batxillerat és proporcionar una visió integrada i global de les diferents manifestacions de l'activitat física i dels elements que hi es tan relacionats, amb I' objectiu de facilitar I' autonomia de la practica amb un coneixement suficient. En aquest curs s’han d’aplicar tots els coneixements adquirits sobre la condició física per poder planificar el propi procés d’entrenament. Ens plantejarem aquesta assignatura optativa com si d’una temporada esportiva es tractés, perioditzant l’entrenament en relació als trimestres en que està dividit el curs. Aquest primer trimestre farà referència a la preparació física general.

  OBJECTIUS

  • Valorar la pròpia condició física general. • Millorar la pròpia condició física. • Saber quins son els objectius de la pràctica d’activitat física i esportiva. • Saber diferents proves de valoració de la condició física. • Saber els diferents períodes de l’entrenament. • Conèixer el propi nivell de condició física per planificar el treball d’entrenament. • Prendre part de manera activa, en els treballs de millora de la condició física.

  CRITERIS I ACTIVITATS D’AVALUACIÓ S’avaluarà l’assoliment dels objectius didàctics donant un pes específic diferent a cada tipus de contingut.

  Procediments: 45% Fets i conceptes: 35% Valors, normes i actituds: 20% Procediments : Activitat 1 – Observació de la participació en les sessions de condicionament físic general. Activitat 2 – Test de condició física. Conceptes: Activitat 3 – Realització de un test teòric sobre els continguts del crèdit. Valors, normes i actituds: Activitat 4 – Interès, motivació i participació mostrats a les classes d’EF.

  Valor en punts de cada activitat: Activitat 1 20 punts Activitat 2 25 punts Activitat 3 35 punts Activitat 4 20 punts

 • CONCEPTES

  Perquè cal fer activitat física?

  Activitat física és sinònim d'acció motriu o moviment i, com ja sabem, el moviment és una de les funcions que té encomanades el sistema locomotor de l'organisme de tots els éssers vius. Per tant, l'activitat física és una de les activitats innates i més naturals de l'ésser humà, que li permet desenvolupar una vida plena. Pensem, si no, en les dificultats diàries a que s'enfronten les persones amb alguna disminució o discapacitat.

  Per disposar d 'un aparell locomotor preparat per realitzar qualsevol acció motriu de manera eficient, cal que totes les funcions que li donen suport (digestió, respiració, circulació, transmissió nerviosa, etc.) es trobin en òptimes condicions. La pràctica d'activitat física és un factor importantíssim per mantenir la salut i la qualitat de vida.

  Es pot practicar activitat física de manera esporàdica i lliure o de manera planificada i regular. Tota activitat física és bona per a l'organisme, si es practica amb moderació i de forma adequada a les possibilitats de cada persona, però és millor i més segur realitzar-la controlada i periòdicament. Quan el conjunt de pràctiques físiques siguin regulars en el temps i s'orientin a obtenir més rendiment de les capacitats de l'organisme, estarem parlant d'entrenament.

  Objectius de l'entrenament:

  L'entrenament no és un seguit de pràctiques físiques, sinó que persegueix uns objectius molt concrets que s'han d'assolir i que aporten la motivació necessària per continuar treballant. L'entrenament requereix un esforç psíquic que no és fàcil de mantenir. Per afrontar-lo, s'ha de pensar en positiu. Destaquem, a continuació, els dos tipus d'entrenament més habituals, que persegueixen objectius diferents:

  a) L'entrenament esportiu

  Aquest tipus d'entrenament té per objectiu la millora del rendiment en la pràctica d 'un esport i es basa en dos aspectes: I' entrenament de la condició física i l'entrenament tècnic i tàctic. L'entrenament esportiu es divideix en diferents etapes, segons l'edat i el nivell dels practicants.

 • b) Entrenament de manteniment:

  S'anomena entrenament de manteniment el que es realitza per mantenir-se en forma o per practicar activitat física, en l'àmbit recreatiu o competitiu, sense haver d'arribar al màxim rendiment. L' entrenament de manteniment es regeix igualment pels principis i períodes de l'entrenament, i es basa, sobretot, en l'entrenament de la condició física. L' entrenament dels aspectes tècnics i tàctics es desenvolupa sovint a través de la mateixa practica o competició. Conceptes bàsics de l’entrenament: L'entrenament de la condició física o condicionament físic; es basa en l'entrenament de les qualitats motrius que la formen.

  a) Les capacitats o qualitats motrius:

  Les qualitats motrius del cos humà són un conjunt de capacitats que permeten a l'individu realitzar accions motrius (moviment) amb plena eficiència. L'estat de desenvolupament de les qualitats o capacitats motrius és el nivell de condició física, que és diferent en cada persona i que pot minorar-se gràcies a molts factors, sobretot l'entrenament.

 • b) La càrrega o treball d'entrenament: Es basa en tot un seguit d'exercicis que formen el treball físic, definit per dos

  indicadors bàsics: el volum o quantitat de treball i la intensitat o qualitat del treball. El volum de treball es pot expressar en metres (distancia total recorreguda), quilos

  (pes total aixecat), minuts (temps total de treball) o nombre de repeticions dels exercicis.

  La intensitat del treball s'expressa amb un percentatge del treball màxim que es podria realitzar (percentatge del pes màxim que es pot aixecar), amb la velocitat d'execució (x metres en x segons), amb la freqüència cardíaca (p/min) o amb la dificultat del treball (inclinació del terreny, escales, etc.).

  c) La recuperació o descans: La recuperació és una fase de l'entrenament en que l'organisme es refà de l'esforç

  realitzat. La recuperació es produeix en els períodes de descans: les pauses que hi ha entre les repeticions i les series d'exercicis (recuperació immediata), entre les sessions d'entrenament (recuperació pròxima) o després d'un període de sessions o temporada de treball (recuperació diferida) . En els diversos sistemes d'entrenament es determina el tipus de recuperació segons dos aspectes. D'una banda, el grau de recuperació: completa (es torna a l'estat gairebé inicial) o incompleta (es torna a començar el treball quan encara no ens hem recuperat del tot) , i es pot expressar amb la freqüència cardíaca o amb el temps de durada (llarga o curta) .D'altra banda, el tipus de recuperació: activa, si es realitzen alguns exercicis, o passiva, si el repòs és total.

 • La recuperació serà més llarga o més curta segons quina sigui la carrega de treball. Es consideren els temps recomanats següents:

  d) La fatiga: La fatiga és un estat transitori que apareix en l'organisme com a conseqüència de l'esforç. Comporta la disminució de la capacitat funcional de tot l'organisme o només de l'òrgan, sistema o aparell afectat. La fatiga pot causar malestar i, de vegades, dolor, i se supera amb el descans, si el treball no ha estat excessiu. La fatiga és la fase prèvia de la sobrecompensació.

  e) El rendiment:

  El rendiment d'un esportista depèn, com ja saps, de factors genètics i ambientals, però sobretot de l'entrenament. És important, doncs, que es planifiqui correctament el treball, seguint els principis generals de l'entrenament. El rendiment es representa gràficament amb una línia, que hauria de ser ascendent com a resultat de l'adaptació de l'organisme al treball físic que se li demana (SGA) en l'entrenament. El rendiment ascendent de la condició física reflecteix la millora de les diferents qualitats motrius.

 • Principis generals de l’entrenament:

  Evolució de les qualitats motrius bàsiques amb l'ed at:

  Amb els següents esquemes t'adonaràs de l'evolució de les qualitats motrius més bàsiques: la resistència, la flexibilitat, la força i la velocitat en els diferents períodes de la vida d 'un esportista, que es poden generalitzar fàcilment al conjunt de la població, segons l'edat.

 • Valoració de la condició física:

  Per adaptar l'entrenament a cada individu, cal conèixer el seu nivell inicial de condició física. Per conèixer aquest nivell existeixen unes proves o tests de valoració que mesuren aspectes concrets de cada qualitat motriu.

  Els tests utilitzats per mesurar la millora del rendiment en alguna qualitat motriu han de ser sempre els mateixos, s'han d'aplicar a l'inici i al final del període que es vulgui mesurar i s’han d’executar en les mateixes condicions (exercici, distància, temps,...) i circumstàncies similars (estat del terreny, hora del dia,...). Si la prova és diferent, no es podran comparar els registres i no es podrà comprovar l’evolució, perquè els resultats no seran equiparables.

  De tests de valoració, n'hi ha molts, i si es fan ben fets tots són vàlids. Seguidament et presentem, a tall d'exemple, les proves que has anat treballant al Ilarg de tota l'etapa anterior i algunes altres de molt populars.