Click here to load reader

เรื่อง ผลส ำเร็จในพัฒนำเครื่องมือในกำรท ำงำน “แนวทางการ ... · PDF file เรื่อง

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of เรื่อง ผลส...

 • เรื่อง ผลส ำเร็จในพัฒนำเครื่องมือในกำรท ำงำน “แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand 4.0”

  ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย

  โดย ว่ำที่ร้อยโทจ ำนงค์ นนทะมำศ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย

  ส ำนักงำน กศน.

 • 1

  เรื่อง ผลส ำเร็จในพัฒนำเครื่องมือในกำรท ำงำน

  “แนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน Thailand 4.0” ส ำนักงำน กศน.จังหวัดเลย

  1. ควำมเป็นมำ

  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่องการพัฒนาครู เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศาสตร์พระราซาด้วย Active Learning และ Professional Learning Community (PLC) สู่คุณภาพ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ที่เกิดจาก การรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อ พัฒนาการ เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ และเพ่ือไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและไม่ให้เกิดการใช้เวลาใน การอบรม PLC มาก กระทรวงศึกษาธิการ จึงก าหนดให้ครูสามารถน าชั่วโมงการอบรม PLC ไปรวมกับจ านวน ชั่วโมงการ สอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่จะประกาศใช้ต่อไปด้วย นั้น ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย จึงด าเนินการขับเคลื่อน กระบวนการ PLC : Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา เป้าหมายเพ่ือให้ครูที่เข้าร่วม โครงการน ากระบวนการตามกรอบชุมซนแห่งการเรียนรู้ทางวิซาซีพ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน อย่างแท้จริง

  ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว ภายใต้โครงการ “การขับเคลื่อน PLC สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0” เป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาของส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ให้สามารถ น ากระบวนการ PLC : Professional Learning Community ไปจัดท าแผนและแนวทาง การขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริง ในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีการนิเทศ ติดตาม ให้ความช่วยเหลือการด าเนินงาน PLC ของ สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน Thailand 4.0 มีการสะท้อนผลการด าเนินการ PLC สร้างวัฒนธรรมสู่ ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  2. วัตถุประสงค์ของนวัตกรรม

  1. เพ่ือขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning Community) ให้แก่ทีมแกนน าขับเคลื่อน PLC ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร

  2. เพ่ือจัดท าแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การด าเนินการ PLC ของสถานศึกษา 4. เพ่ือสะท้อนผลการด าเนินการ PLC ของสถานศึกษาและส านักงาน กศน.จังหวัดเลย

 • - 2 -

  3. เป้ำหมำยในกำรด ำเนินนวัตกรรม

  1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ที่เข้ารับการพัฒนา สามารถน าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขับเคลื่อนและจัดกิจกรรม PLC ในสถานศึกษาและหน่วยงานได้

  2. ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย มีแผนและแนวทางการขับเคลื่อน PLC สู่การ ปฏิบัติจริงใน สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

  3. Roving Team ขับเคลื่อน PLC ของ ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย สามารถนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อน PLC ของ สถานศึกษาได้ตามแผนที่ก าหนด

  4. ครูมีการพัฒนาตามกรอบ PLC ไปไข้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 5. ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย มีรูปแบบการขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติจริง ของสถานศึกษา

  4. กระบวนกำรด ำเนินงำน

  ปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การท างานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ อย่างเป็นองค์รวม มืการ ด าเนินการอย่างน้อย 5 ประการ คือ

  1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน 3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนเสริมให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลง ตาม

  เป้าหมาย 4) มีการวิพากย์ สะท้อนผลการท างานพัฒนาผู้เรียน 5) มีการสร้าง HOPE ให้ทีมงาน

  5. ภำพควำมส ำเร็จ 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน กศน.จังหวัดเลย ที่เข้ารับการพัฒนา

  สามารถน่าความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปขั