CAMPS DE FORأ‡A CONSERVATIUS Fأ­sica 2n Batxillerat Fأ­sica 2n Batxillerat DESCRIPCIأ“ CAMP GRAVITATORI

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CAMPS DE FORأ‡A CONSERVATIUS Fأ­sica 2n Batxillerat Fأ­sica 2n Batxillerat DESCRIPCIأ“...

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  El treball fet per les forces del camp per a traslladar una partícula entre dos punts, no depèn del camí

  seguit, només depèn de la posició inicial i final.

  PROPIETATS:

  1. El treball fet pel camp quan la trajectòria és tancada, és zero:

  2. El treball es pot expressar com la variació d’una magnitud que només depèn de la posició:

  ENERGIA POTENCIAL: WAB = - ΔEP (Teorema de l’energia potencial)

  3. Quan només actuen forces conservatives l’energia mecànica es conserva: ΔEM = 0

  Exemples: CAMPS GRAVITATORI, ELÈCTRIC i MAGNÈTIC

  DESCRIPCIÓ CAMP GRAVITATORI CAMP ELÈCTRIC

  INTERACCIÓ

  Força entre partícules puntuals de

  massa M (o m) o càrrega Q (o q)

  Llei Gravitació Universal: Newton Llei de Coulomb

  ε = constant dielèctrica del medi

  r2

  21 u r

  Q·Q KF

   

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  DESCRIPCIÓ CAMP GRAVITATORI CAMP ELÈCTRIC

  unitat: N/kg unitat: N/C M

  M

  m = 1kg

  m

  +

  + +

  + q = +1C

  Q

  Q q

  POTENCIAL D’UN PUNT “A” DEL

  CAMP

  Treball fet pel camp per a traslladar

  la unitat de massa o de q+ des d’A

  fins a l’infinit. A

  B

  A

  B q = +1C

  DESCRIPCIÓ CAMP GRAVITATORI

  +: a favor del camp : en contra del camp

  INTENSITAT DEL CAMP O CAMP

  EN UN PUNT “A”

  Força que fa el camp sobre la

  unitat de massa o de q+ en aquest

  punt.

  FORÇA sobre qualsevol partícula

  m/q situada a un punt A d’un camp:

  producte de la m/q per la intensitat

  del camp en A.

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  CAMP ELÈCTRIC DESCRIPCIÓ CAMP GRAVITATORI

  ENERGIA POTENCIAL

  d’una partícula qualsevol m/q,

  situada a un punt A d’un camp, és

  el treball que fa el camp per a

  traslladar aquesta partícula des

  d’A fins a l’infinit.

  Unitat: Joule (J) Unitat: Joule (J)

  PRINCIPI DE SUPERPOSICIÓ

  El camp creat per varies

  partícules Mi/Qi en un punt A:

  l’acció total és la suma de les

  accions de cada una de les

  partícules en el punt A. M1

  M2

  m =1kg

  A A

  Q1

  Q2

  +

  + q = +1C

  TEOREMA DE L’ENERGIA

  POTENCIAL

  El treball fet pel camp al traslladar

  partícules entre dos punts A i B és

  igual a la disminució d’energia

  potencial EP.

  El treball que cal fer per un

  agent exterior al camp té

  signe contrari.

  +: a favor del camp la càrrega disminueix la seva EP.

  : en contra del camp la càrrega augmenta la seva EP.

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  PRINCIPI DE CONSERVACIÓ DE L’ENERGIA MECÀNICA

  Quan només actuen forces conservatives l’energia mecànica d’un sistema es conserva

  Teorema EP:

  Teorema EC:

  CAMP ELÈCTRIC DESCRIPCIÓ CAMP GRAVITATORI

  RELACIÓ ENTRE

  INTENSITAT I POTENCIAL

  Variació del potencial en funció de

  la posició: Gradient del potencial

  Si g const.: Si E const.:

  El signe (-) significa que el sentit del camp és sempre el de disminució del potencial

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  EXEMPLES D’APLICACIÓ

  PLANETES I SATÈL·LITS

  Fonaments Velocitat orbital

  Energia

  Velocitat d’escapament

  Ionització de l’àtom

  Fonaments Velocitat orbital

  Energia

  Període de revolució

  SISTEMES ATÒMICS

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  TIPUS DE TRAJECTÒRIES DEL COSSOS CELESTS

  TIPUS

  TRAJECTÒRIA

  FORMA DE

  L’ÒRBITA

  ENERGIA

  MECÀNICA

  VELOCITAT

  LLANÇAMENT

  COSOS

  CELESTS

  Tancades

  El·líptica o

  circular Em < 0 V < Ve

  Planetes,

  cometes i

  asteroides

  Obertes

  Parabòliques Em = 0 V = Ve Cometes i

  asteroides

  Hiperbòliques Em > 0 V > Ve Cometes i

  asteroides

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  LLEIS DE KEPLER

  1a. Tots els planetes es mouen en òrbites el·líptiques amb

  el Sol en un dels seus focus.

  2a. El radi vector d’un planeta escombra àrees iguals en

  temps iguals.

  3a. El quadrat del període del moviment d’un planeta és

  directament proporcional al cub de la distància mitjana

  del planeta al Sol

  Sol

  Massa d’un planeta amb un satèl·lit de radi de gir R i període T:

  Sol focus

  Planeta

  apogeu perigeu

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  REPRESENTACIÓ DELS CAMPS

  LÍNIES DE CAMP O DE FORÇA

  Representen les trajectòries que segueixen les partícules

  (m/q+) en el camp.

  El vector intensitat és tangent a les línies de camp en

  qualsevol punt.

  No es poden tallar mai.

  CÀRREGUES PUNTUALS

  MASSA PUNTUAL

  Càrrega puntual + Càrrega puntual -

  m

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  DIPOLS

  Dues càrregues de diferent signe Dues càrregues +

  El sentit del camp és sempre el de disminució del potencial

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  LÍNIES I SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIALS

  Representen el conjunt de punts que tenen un mateix

  potencial

  Les línies de camp són perpendiculars sempre a les línies i

  superfícies equipotencials

  El treball per a traslladar una partícula (m/q) entre dos punts

  d’una mateixa línia o superfície equipotencial és sempre zero

  Una càrrega +

  Dues masses Dues càrregues +

  Una massa

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  FLUX D’UN CAMP A TRAVÉS D’UNA SUPERFÍCIE S

  És una mesura del nombre de línies de camp que travessen una superfície

  CAMP UNIFORME GRAVITATORI CAMP UNIFORME ELÈCTRIC g

  Unitat: J m/kg Unitat: Vm

  entrant sortint

  TEOREMA DE GAUSS

  El flux a través d’una superfície tancada és directament proporcional a la massa o càrrega que conté

    S2S 2S Sd·uR Q

  KSd·u R

  Q KSd·E

   

  KQ4R4 R

  Q KS

  R

  Q KdS

  R

  Q KdS

  R

  Q K 2

  22S2S2   

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  Camp creat per un pla infinit

  carregat uniformement

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  Tot sistema amb geometria esfèrica es comporta igual

  que una partícula puntual situada en el seu centre

  PROPIETAT

  a la seva superfície:

  a una distància d:

  a la seva superfície:

  a una distància d:

  a una distància d:

  a la seva superfície: a la seva superfície:

  a una distància d:

  CAMP GRAVITATORI CAMP ELÈCTRIC

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  MASSA ESFÈRICA O SUPERFÍCIE ESFÈRICA AMB CÀRREGA Q

  massa esfèrica M

  Superfície esfèrica

  carregada amb Q

  Intensitat del camp

  Potencial del camp

  Càrrega Q positiva Càrrega Q negativa

  El camp en l’interior d’un conductor buit és nul

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  CONDENSADOR PLA

  Dos plaques conductores paral·leles (armadures) separades per un dielèctric

  armadures

  dielèctric

  CAPACITAT: Relació constant entre la càrrega d’una armadura i el potencial o tensió a que està connectat

  (Farad: F)

  ε = constant dielèctrica del dielèctric

  S = superfície de cada una de les armadures

  d = distància entre les armadures

 • CAMPS DE FORÇA CONSERVATIUS Física 2n Batxillerat

  CONDENSADOR PLA

  PROPIETAT 2: relació camp-potencial:

  PROPIETAT 1: el camp en l’interior d’un condensador és uniforme: constant

  V

  d

  V