Mutatii genetice

 • View
  44

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mutatii

Transcript

 • MUTATIILE SI MUTATIILE SI PROCESUL PROCESUL

  REPARATOR AL REPARATOR AL ADNADN

  AsistAsist. Univ. Dr. . Univ. Dr. FlorinaFlorina RaicuRaicu

  Copyright Florina Raicu 2009

  UMF Carol DavilaFacultatea de Medicina Generala

  Catedra de Genetica

 • Mutatii. Generalitati. Mutatii. Generalitati. MUTATII PATOLOGICEMUTATII PATOLOGICEoo mutatii aparute la nivelul ADN nuclearmutatii aparute la nivelul ADN nuclear

  oo Genomice:Genomice: altereaza numarul de cromozomi altereaza numarul de cromozomi din celula (anuploidii, poliploidii)din celula (anuploidii, poliploidii)

  oo Cromozomale:Cromozomale: altereaza structura altereaza structura individuala a cromozomilorindividuala a cromozomilor

  oo Genice:Genice: altereaza structura geneloraltereaza structura genelor

  oo mutatii aparute la nivelul ADN mitocondrialmutatii aparute la nivelul ADN mitocondrial

  POLIMORFISME ADNPOLIMORFISME ADNRepetitii in tandemRepetitii in tandem

  oo SNPsSNPsoo VNTR: microsateliti (STR) si minisatelitiVNTR: microsateliti (STR) si minisateliti

  Repetitii inalt repetitive dispersateRepetitii inalt repetitive dispersateoo Repetitii SINE si LINE Repetitii SINE si LINE oo Elemente genetice mobile Elemente genetice mobile --retrotranspozoniretrotranspozoni

  VARIANTE VARIANTE ALE ALE

  SECVENTEI SECVENTEI ADNADN

  Hemofilia A

  Diabet tip I

 • MUTATIILEMUTATIILEDefinitieDefinitie::MutatiaMutatia reprezintareprezinta o o alterarealterare sausau modificaremodificare aparutaaparuta la la nivelulnivelul materialuluimaterialului genetic.genetic.

  MutatiaMutatia apareapare in:in: celulelecelulele linieiliniei germinalegerminale -- se se poatepoate transmitetransmite ereditarereditar celulelecelulele somaticesomatice -- nunu transmitetransmite ereditarereditar..

  MutatiileMutatiile aparapar in: in: regiuniregiuni codificatoarecodificatoare ale ale genelorgenelor regiuniregiuni necodificatoarenecodificatoare: : regiuniregiuni reglatoriireglatorii sisi situsurisitusuri de splicing de splicing conservateconservate

  EfecteEfecte ale ale mutatiilormutatiilor la la nivelnivelproteicproteic::

  oo SinonimeSinonime ((silentioasesilentioase / / neutreneutre): ): nunu producproduc alterarialterari

  oo NonNon--sinonimesinonime: :

  EfecteleEfectele mutatiilormutatiilor asupraasuprastructuriistructurii ADN ADN ::

  oo SubstitutiiSubstitutii

  oo DeletiiDeletii

  oo InsertiiInsertii expansiuniexpansiuni de de tripletetriplete duplicatiiduplicatii

  tranzitiitranzitii transversiitransversii

  missensemissense nonnon--sense sense frameshiftframeshift

 • TIPURI DE MUTATIITIPURI DE MUTATII

  SubstitutiiSubstitutii::

  tranzitiitranzitii transversiitransversii

 • Mutatia missense

  ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi

  Secventa de aminoacizi incorecta care poate produce o proteina nefunctionala

  Amino acid Inlocuirea unei singurenucleotide

  Baze

  azotate

  MissenseMissense

 • Mutatia nonsense

  ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi

  Codonul STOP care poate produce o proteinatruncata

  Amino acidInlocuirea unei singure

  nucleotide

  Baze

  azotate

  NonsensNonsens

 • Mutatia frameshift

  ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi

  Modificarea cadrului de citire cu o singura baza azotata poateproduce o secventa anormala de aminoacizi

  Amino acid

  Baze

  azotate

  FrameshiftFrameshift

 • DeletiiDeletii

  Mutatia cauzata de o deletie

  ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi

  Secventa de aminoacizi incorecta care poate produce o proteina nefunctionala

  Amino acidDeletia unei singure nucleotide

  Baze

  azotate

 • InsertiiInsertiiMutatia cauzata de insertie

  ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi

  Secventa de aminoacizi incorecta care poate produce o proteina nefunctionala

  Amino acid Insertia unei singurenucleotide

  Baze

  azotate

 • Mutatia cauzata de expansiunea de triplete MUTATIA DINAMICA

  ADN original codifica pentru o secventa de aminoacizi

  Secventa de aminoacizi incorect extinsaintroduce in proteina glutamina

  Amino acid Trinucleotide repetate(CAG)

  Baze

  azotate

  MutatiaMutatia dinamicadinamica

 • Slippage ADN Slippage ADN polimerazapolimerazaReplicare normala

  Alunecare spre inapoicauzeaza insertie

  Alunecare spre inaintecauzeaza deletie

 • DuplicatiaDuplicatia

  Cromozom

  Un fragment din ADN esteduplicat

  Boala CharcotMarie Tooth

 • CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT MUTAGENMUTAGEN

  FACTORI EXOGENIFACTORI EXOGENI

  RadiatiiRadiatii ionizanteionizanteRaze UVRaze UVAgentiAgenti chimicichimiciAgentiAgenti alkilantialkilantiAgentiAgenti intercalantiintercalanti

  SPECTRUL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICESPECTRUL RADIATIILOR ELECTROMAGNETICECresteCreste lungimealungimea de de undaunda ScadeScade lungimealungimea de de undaunda

  lungimealungimea de de undaunda

  neionizantaneionizanta ionizantaionizanta

  Frecventaextrem de

  scazuta

  Radio

  microunde

  infrarosu ultraviolet Raze gamma

  Raze X

  Surse

  TIPUL DE RADIATIE

 • FACTORI ENDOGENIFACTORI ENDOGENI

  DepurinareaDepurinareaDeaminareaDeaminareaEroriErori in in replicareareplicarea ADNADNEroriErori in in recombinarearecombinarea ADNADNEseculEsecul procesuluiprocesului reparatorreparator

  CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT CAUZELE MUTATIILOR. FACTORI CU EFECT MUTAGENMUTAGEN

 • RaspunsulRaspunsul celulelorcelulelor la la alterareaalterareaADNADN

  1.1.ReparareaRepararea ADNADN

  2.2.ControlulControlul cicluluiciclului celularcelular3.3.ApoptozaApoptoza4.4.TolerareaTolerarea leziunilorleziunilor

  Repararea erorilor de imperechere Repararea erorilor de imperechere (Mismatch) (Mismatch)

  Repararea directa Repararea directa Repararea prin excizia bazelor azotate Repararea prin excizia bazelor azotate

  (BER) (BER) Repararea prin excizia nucleotidelor Repararea prin excizia nucleotidelor

  (NER)(NER) Repararea post replicatorie (prin Repararea post replicatorie (prin

  recombinare) recombinare)

  Ataxia telangiectaziaAnemia Fanconi

 • PROCES REPARATOR ADNPROCES REPARATOR ADNInainte Dupa

  Foton UV

 • I. SISTEMUL DE REPARARE AL ERORILOR DE IMPERECHEREI. SISTEMUL DE REPARARE AL ERORILOR DE IMPERECHERE(Mismatch Repair System)(Mismatch Repair System)

  SistemulSistemul de la de la organismulorganismul model model Escherichia coliEscherichia coli

  Cancer de colon Mutatii in genele omoloage

  MSH si MLH

 • DIMERUL DE TIMINA

  Radiatie UV

  Inel ciclobutanic

  II. REPARARE DIRECTAII. REPARARE DIRECTA

  FotoreactivareaFotoreactivarea ADN ADN fotoliazafotoliaza

  IndepartareaIndepartarea gruparilorgruparilor metilmetil din G din G -- enzimaenzima MTMGMTMG

 • III. REPARARE PRINIII. REPARARE PRINEXCIZIA BAZELOR (BER)EXCIZIA BAZELOR (BER)

  SuntSunt excizateexcizatebazelebazele modificatemodificate

  chimicchimic

 • IV. REPARARE PRIN IV. REPARARE PRIN EXCIZIA NUCLEOTIDELOREXCIZIA NUCLEOTIDELOR

  Xerodermapigmentosum

  SistemulSistemul de la de la organismulorganismul model model Escherichia coliEscherichia coliimplicaimplica doardoar 4 4 proteineproteine

  La La omom existaexista 25 de 25 de proteineproteine din din care 7 care 7 --XPA, XPB, XPCXPG XPA, XPB, XPCXPG --responsabileresponsabile de de XerodermaXerodermapigmentosumpigmentosum

  . . . .. . . .ExistaExista sisiReparareReparare cuplatacuplata cu cu

  transcriptiatranscriptia

 • V. REPARAREA V. REPARAREA RUPTURILOR RUPTURILOR

  BICATENARE BICATENARE Double strand break Double strand break

  (DSB)(DSB)

  ReparareaRepararea prinprinrecombinarerecombinareomoloagaomoloaga se se bazeazabazeaza pepeinformatiainformatia aflataaflata pepecromozomulcromozomul omologomolog

  ReparareaRepararea prinprinrupererupere realipirerealipire(Non(Non--homologous End homologous End Joining)Joining)

  SintezaSintezatransleziunilortransleziunilor

 • Avem o alela mutanta si o alela normala: Avem o alela mutanta si o alela normala: de ce se manifesta/ de ce nu se manifesta alela de ce se manifesta/ de ce nu se manifesta alela

  mutanta?mutanta?

  Patologie moleculara Patologie moleculara -- mecanismemecanisme

  LOSS LOSS OF OF FUNCTIONFUNCTION produsul genic prezintaprodusul genic prezintao functie redusa sau absentao functie redusa sau absenta

  GAIN GAIN OF OF FUNCTIONFUNCTION produsul are un efect pozitiv anormalprodusul are un efect pozitiv anormal

  CelCel maimai important aspect al important aspect al mutatiilormutatiilor esteeste legatlegat de de efectulefectul lorlor asupraasupraorganismuluiorganismului ::

 • LOSS LOSS OF OF FUNCTIONFUNCTION (LOF)(LOF)Caracterizeaza Caracterizeaza fenotipul recesivfenotipul recesiv

  HaploinsuficientaHaploinsuficientaMutatia reduce la jumatate cantitatea de produs normal al copieiMutatia reduce la jumatate cantitatea de produs normal al copieide alele iar acesta cantitate nu este suficienta pentru de alele iar acesta cantitate nu este suficienta pentru functionalitatea normalafunctionalitatea normala

  Efect dominant negativEfect dominant negativAlela mutata produce o proteina ce interfera cu actiunea celei Alela mutata produce o proteina ce interfera cu actiunea celei normalenormale

  GAIN GAIN OF OF FUNCTION (GOF) FUNCTION (GOF) Caracterizeaza Caracterizeaza fenotipul dominantfenotipul dominantMutatia prin castig