OBJECTIUS I CRITERIS DE QUALIFICACIأ“ 2n BATXILLERAT CURS ... 2n BATXILLERAT CURS 2013-14 Castellأ 

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OBJECTIUS I CRITERIS DE QUALIFICACIأ“ 2n BATXILLERAT CURS ... 2n BATXILLERAT CURS 2013-14...

 • COL·LEGI BEAT RAMON LLULL PP. Franciscans TOR

  C/ Vent, 10, Inca 07300 Mallorca Tel.971500100 Fax 971881089

  centre@beatramonllull.org www.beatramonllull.org

  Página - 1 - de 24 Curs 2013-14

  OBJECTIUS I CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

  2n BATXILLERAT

  CURS 2013-14

  Castellà 2 Català 3 Anglès 4 Història de la Filosofia 6 Història d’Espanya 7 Matemàtiques apl. Soc. 8 Llatí 10 Geografia 11

  Grec 13 Història de l’Art 14 Matemàtiques 15 Física 17 Química 18 Biologia 19 Electrotècnia 20 Alemany 21 Economia i Org. D’empreses 22 Literatura Universal 23 Dibuix Tècnic 24

 • COL·LEGI BEAT RAMON LLULL PP. Franciscans TOR

  C/ Vent, 10, Inca 07300 Mallorca Tel.971500100 Fax 971881089

  centre@beatramonllull.org www.beatramonllull.org

  Página - 2 - de 24 Curs 2013-14

  CASTELLÀ

  Objectius generals Criteris de qualificació

  -Adquirir los conocimientos lingüísticos y literarios indicados en la programación. -Expresarse de forma oral y por escrito con coherencia, cohesión y corrección según la etapa. -Saber analizar morfológicamente según el nivel de este curso. -Análisis sintáctico según el nivel de este curso: oraciones simples y compuestas. -Analizar comentarios de texto de tipologías y modalidades diferentes con las pautas marcadas para la prueba de selectividad. -Analizar textos literarios atendiendo a su temática, estructura, significado, métrica y figuras literarias. -Crear textos de carácter expositivo-argumentativo para ser críticos y reflexivos ante temas de actualidad. -Conocer y valorar los movimientos, autores y obras más significativos de la literatura española desde el Romanticismo tardío hasta nuestros días.

  Los alumnos serán evaluados siguiendo los siguientes criterios: -Dos ejercicios escritos sobre los temas básicos de la evaluación que representarán el 90% de la calificación final. -Ejercicios complementarios que constarán como positivos o negativos y que pueden aumentar un punto la nota de evaluación: .Análisis sintácticos y morfológicos. .Comentarios de texto. .Comentarios literarios. .Ejercicios de ortografía. Las faltas de ortografía bajarán la nota hasta un máximo de dos puntos en los exámenes. Una ortografía deficiente para este nivel de 2º de bachillerato puede motivar el que la evaluación quede suspendida. También se tendrá en cuenta la participación del alumno en clase, su actitud y su interés por la asignatura. -Es necesario tener las tres evaluaciones aprobadas para pasar el curso. El examen final servirá para recuperar las evaluaciones suspendidas.

 • COL·LEGI BEAT RAMON LLULL PP. Franciscans TOR

  C/ Vent, 10, Inca 07300 Mallorca Tel.971500100 Fax 971881089

  centre@beatramonllull.org www.beatramonllull.org

  Página - 3 - de 24 Curs 2013-14

  CATALÀ Objectius generals Criteris de qualificació

  1. Identificar i comprendre textos orals i escrits emesos en el model estàndard o en qualsevol varietat interna de la llengua, propera al context de l’alumnat. 2. Produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència, cohesió i correcció textuals. 3. Llegir de manera expressiva qualsevol tipus de text amb la pronúncia i l’entonació adequades. 4. Fer un ús correcte de les normes que regulen l’ortografia, la morfologia, la sintaxi i el lèxic. 5. Comprendre els factors socials i legals que condicionen el contacte entre llengües i apreciar els processos de desplegament i normalització de la llengua catalana. 6. Valorar la realitat plurilingüe i multicultural del món d’avui, posant atenció a l’àrea de parla catalana i a les Illes Balears en particular, a l’Estat espanyol en general i a Europa. 7. Conèixer les característiques generals dels períodes més representatius de la literatura catalana, com també saber-ne contextualitzar els autors i les obres més destacades. 8. Analitzar i comentar, des del punt de vista formal i de contingut, textos en prosa i en vers, de qualsevol tipologia, fent de la lectura una forma d’enriquiment personal i d’obertura al món. 9. Veure la llengua i la literatura com a mitjà de comunicació individual i social, com a eina d’interpretació de la realitat i mostra del patrimoni cultural. 10. Emprar tècniques de recerca, selecció amb sentit crític, elaboració i presentació de la informació, utilitzant tant els mitjans tradicionals com les noves tecnologies de la informació i de la comunicació.

  La nota final d’avaluació s’obtendrà a partir de: -Dos exàmens teoricopràctics realitzats durant l’avaluació, coincidint el darrer amb els dies dedicats expressament als exàmens finals (aproximadament un 90 % de la nota). La resta de la nota (10 %) s’obtindrà de: -Comentaris de text agafats d’exàmens de selectivitat d’altres anys que realitzaran els alumnes al col·legi o a casa seva -Exercicis diversos d’ortografia, fonètica, morfologia, sintaxi i semàntica - També es tindrà en compte la participació i atenció en classe, així com també la no- participació i manca d’interès envers l’assignatura. Aquest curs s’ofereix als alumnes la possibilitat de millorar la nota, sempre i quan tenguin la part teòrica aprovada, i ho poden fer realitzant uns treballs voluntaris sobre algun dels autors estudiats. Poden treballar un llibre de poemes, una narració i una obra dramàtica.

 • COL·LEGI BEAT RAMON LLULL PP. Franciscans TOR

  C/ Vent, 10, Inca 07300 Mallorca Tel.971500100 Fax 971881089

  centre@beatramonllull.org www.beatramonllull.org

  Página - 4 - de 24 Curs 2013-14

  ANGLÈS

  Objectius generals Criteris de qualificació

  1.Comprendre la idea principal i identificar detalls rellevants de missatges orals, emesos en situacions comunicatives cara a cara o pels mitjans de comunicació sobre temes coneguts, actuals o generals relacionats amb els seus estudis i interessos o amb aspectes socioculturals associats a la llengua estrangera, sempre que estiguin articulats amb claredat, en llengua estàndard i que el desenvolupament del discurs es faciliti amb marcadors explícits. 2. Expressar-se amb fluïdesa i amb pronunciació i entonació adequades en converses improvisades, narracions, argumentacions, debats i exposicions prèviament preparats, utilitzant les estratègies de comunicació necessàries i el tipus de discurs adequat a la situació 3. Comprendre de manera autònoma la informació continguda en textos escrits procedents de diverses fonts: correspondència, pàgines web, diaris, revistes, literatura i llibres de divulgació, referits a l'actualitat, la cultura o relacionats amb els seus interessos o amb els seus estudis presents o futurs 4. Escriure textos clars i detallats amb diferents propòsits amb la correcció formal, la cohesió, la coherència i el registre adequats, valorant la importància de planificar i revisar el text 5. Utilitzar de manera conscient els coneixements lingüístics, sociolingüístics, estratègics i discursius adquirits, i aplicar amb rigor mecanismes d'autoavaluació i d'autocorrecció que reforcin l'autonomia en l'aprenentatge. 6. Identificar, posar exemples i utilitzar de manera espontània i autònoma les estratègies d'aprenentatge adquirides i tots els mitjans al seu abast, incloses les

  A la 1a avaluació, les proves escrites es qualificaran amb un 100% del que es farà durant l'avaluació. Es realitzaran dos exàmens; un examen parcial que constarà d’un comentari de text i vàries preguntes de gramàtica (aquest primer examen comptarà un 45% de la nota final de l’avaluació); y un examen global que inclourà els coneixements adquirits a totes les unitats estudiades fins al moment i el qual tendra la mateixa estructura i puntuació que un examen de selectivitat sempre que sigui possible (es a dir, que s’hagi fet temari suficient). Aquest examen global valdrà un 55% de la nota final de l’avaluació. El fet de deixar en blanc qualque pregunta resta punts al valor total del exercici. A la 2a i 3a avaluació les proves escrites es qualificaran amb un 90% del que es farà durant l'avaluació. Es realitzaran dos exàmens; un examen parcial que constarà d’un comentari de text i vàries preguntes de gramàtica (aquest primer examen comptarà un 40% de la nota final de l’avaluació); y un examen global que inclourà els coneixements adquirits a totes les unitats estudiades fins al moment i el qual tendra la mateixa estructura i puntuació que un examen de selectivitat sempre que sigui possible (es a dir, que s’hagi fet temari suficient). Aquest examen global valdrà un 50% de la nota final de l’avaluació. El fet de deixar en blanc qualque pregunta resta punts al valor total del exercici. La mitjana dels exàmens abans esmentats no pot ser inferior a 5 punts per ta