Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

 • View
  326

 • Download
  10

Embed Size (px)

Text of Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

  1/30

  Bab 1: Tamadun Awal Dunia Ciri-Ciri Tamadun Awal dan Sumbangannya

  Tamadun Pemerintahan

  Sumeria Teokrasi

  Mesir Beraja/FiraunIndus Raja Pendeta

  Hwang Ho Mandat/Feudal

  Tamadun Sumbangan

  Sumeria

  KodUndang-Undang

  Hammurabi,EpikGilgamesh,IlmuPengetahuan,,ilmu

  Perubatan,PenciptaanRoda dan AlatPengangkutan, Taman Tergantung

  Babylon, Kepimpinan Berwibawa,

  Patung Raja Gudea, Ziggurat

  Mesir

  Piramid, Tulisan Hieroglif, IlmuPengetahuan , Ilmu Perubatan,

  Mumiakan mayat, Ilmu Matematik,

  Sistem Pengairan,Kalendar

  IndusBandarTerancang,SifatKeterbukaan

  Batu bata IlmuGeometri

  Hwang Ho

  Pemerintahan Monarki , Sistem

  pengairan, Teknologi Pembajakan dan

  Cangkul, Batas Tanaman KonsepYindan Yang Kalendar dan Falsafah

  Perang Sun Tzu.

  Tamadun SistemTulisan

  Sumeria Cunieform

  Mesir Hieroglif

  Indus Piktofraf

  Hwang Ho Ideogram

  Tamadun Agama/Kepercayaan

  Sumeria Raja sebagai wakil

  tuhan

  Mesir Tuhan Matahari/AmonRe

  Indus Proto-Siva,Tuhan Ibu

  Hwang Ho Nenek Moyang, Shang

  Ti, Tuhan Bumi,

  Tamadun NegaraKota

  Sumeria Ur, Kish,Babylon

  Mesir Memphis,Thinis,ThebesIndus Harrapa,Mohenjo-Daro

  Hwang Ho Anyang

  Tamadun TokohTerkenal

  Sumeria Raja Naramsin, Raja Hammurabi

  dan Raja Nabuchannezzar

  Mesir Raja Menes,Imhotep,Hatshepsut

  Indus Raja Pendeta.

  Hwang Ho Dinasti Shang dan Dinasti Chao

  Tamadun

  Awal Dunia

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

  2/30

  ASPEKPENINGKATAN

  TAMADUN

  Sistem Pemerintahan

  Undang-Undang

  Tokoh Perluasan Kuasa

  Pendidikan

  Banyak Sekolah Falsafah dibukadan mengalami perkembanganyang pesat dalam Tamadun Yunani

  Tamadun Rom menitikberatkanaplikasi ilmu dan semangat setia

  Negara.

  Tamadun India berteraskan agamaHindu-Buddha

  Tamadun China amatmementingkan dapat lulus

  Peperiksaan Awam

  3Tokoh Falsafah

  Tamadun YunaniHerodetus,Socrates,Aristotle,dan Plato

  Tamadun RomZeno ( ahli

  falsafah Yunani )

  Tamadun IndiaBersumberKitab Veda

  Tamadun ChinaKung-FuTze, Lao Tze dan mo Tzu

  Sains dan Teknologi

  Hippocrates danArchimandesb tokoh Bapa

  Perubatan dan Ahlimatematik Yunani

  Boethius ialah ahli

  Matematik Tamadun RomTamadun India telahmemperkenalkan Sistem

  angka Brahmin dan angka

  Kharosti

  Tamadun Chinamemperkenalkan teknologimembuat kertas dan konsep

  Yin dan Yan asas dalam

  perubatan tradisional

  Bab 2. Aspek-Aspek PeningkatanTamadun( 2 )

  TamadunYunani Memperkenalkansistem Demokrasi melalui Negara

  Kota Athens manakala SpartaMengamalkan sistem Tentera

  Tamadun Rom MemperkenalkanSistem Republik

  Tamadun India MemperkenalkanSistem pemerintahanberaja berkuasa

  mutlak

  Tamadun China memperkenalkanSistem pemerintahan Pentadbiran

  berpusat

  oDewan Perhimpunan berfungsimenggubal undang-undang bagi

  Tamadun Yunanio Tamadun Rom mempunyai

  Undang-undang Hukum Kanun12 dan Undang-undang Justinian

  o Tamadun India terdapat kitabUndang-UndangTertua iaituDhrama Sastera dan juga Undang-

  undang di Tiang Asokao Undang-Undang China

  berasaskan falsafah Le alisme

  Tamadun YunaniAlexanderTheGreat

  Tamadun RomAugustus Caesar Tamadun IndiaAsoka Tamadun ChinaShih Huang Ti

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

  3/30

  Bab 3: Tamadun Awal Asia Tenggara ( 3 )

  Tamadun Awal

  Asia Tenggara

  Kera aan A raria

  Kerajaan yang berasas kegiatan Pertanian

  Kegiatan utama menanam padi Sawah danPadi Bukit.

  Tanaman sampingan seperti Jagung,Keledek dan Sayuran

  Terdapat kegiatan mencari Sarang Burung

  untuk tujuan perdagangan

  Kegiatan Menangkap ikan di Sawah

  Sistem pengairan merupakan faktor pentingperkembangan

  Raja IndraVarman I( Angkor ) terlibatdalam usaha membina sistem pengairan

  dan baray

  Kera aan Maritim

  Kerajaan berasaskan kegiatan perdagangandan terletak di pesisir Pantai

  Kegiatan perdagangan mewujudkanSebuah Pelabuhan Pembekal dan akhirnya

  menjadi pelabuhan entreport

  Kegiatan perlombongan Emas dan Perak

  Bahasa Melayu sebagai bahasa Lingua

  Franca

  Masyarakat Maritim suka meneroka danberdagang dengan masyarakat luar.

  Mahir membuat perahu dan kapal layer

  Mahir tentukan arah perjalanan

  berdasarkan bintang dilangit

  Ksyaria/tentera

  Vaisya/Pedagang

  Brahmin/Pendeta

  Pengambilan

  aspekkebudayaan

  Cara Kedatangan AgamaHindu dan Buddha

  Kerajaan Agraria

  Angkor

  Sailendra

  Funan

  Taruma

  Kerajaan Maritim

  Srivijaya

  Kedah TuaFunan

  Kera aan A raria

  PentadbiranGelaran Raja

  Kuasa mutlak raja

  Konsep Dewa Raja

  Adat istiadat

  Order Kosmos

  Seni Binao Candi,Kuil, Wat atau Stupao Candi Angkor Wato Candi Borobuduro Candi Diengo Candi Prambanano Patung Avalokitesvarao Arca Buddha di Tapak 16A Lembah

  Bujang

  Kesusasteraan Bahasa Sanskrit sebagai Bahasa Intelektual Batu Bersurat di Kutei,Sungai Mas dan

  Palembang Hikayat Seri Rama Hikayat Pendawa Lima Hikayat Sang Samba Dipengaruhi oleh Epik Ramayana dan

  Mahabhrata

  Hasil Sastera Jawa Kuno sepertiNegarakertagama, Sutasoma danArjunawiwaha

  Penyerapan bahasa Sanskrit dalam BahasaMelayu

  Pengaruh Agama Buddha

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

  4/30

  Bab 4: Islam dan Penyebarannya di Makkah ( 4 )

  Masyarakat Arab Jahiliah Keperibadian nabi Penyebaran Agama IslamMuhammad s.a.w

  Kerasulan

  Muhammad s.a.w Reaksi Masyarakat Arab

  Islam Dan

  Perkembangannya

  di Makkah

  Sosial

  Zaman Jahiliah adalah zamankegelapan,mundur,jahil,tidak berakhlak

  dan tiada Nabi dan Kitab Suci.

  Amalan tidak bermoral seperti berzina

  Wanita dianggap rendah dan menjatuhkanmaruah

  Membunuh anak perempuan

  Tiada peraturan perkahwinan

  Ekonomi

  Penindasan dan eksploitasiAmalan riba

  Rompakan dan rampasan, Merompakkewajipan utama

  Agama / Kepercayaan

  Agama Wathani

  Animisme

  Samawi

  Kepercayaan Karut

  Politik

  Hidup berkelompok ( Kabilah )

  Semangat Assabiah yang kuat

  Politik terhad kepada Kabilah

  Tiadasebuah kerajaan Arab yang

  mempunyai pemerintahan teratur

  Berketurunan QuraisyLahir 12 Rabiulawal Tahun Gajah

  Empat Sifat Terpuji Siddiq, Amanah,Tabliq dan Fatanah

  Pemimpin yang bijaksana

  Berjaya menyelesaikan perbalahan Kabilah

  Quraisy dalam peristiwa Hajarul Aswad

  Wahyu Pertama di Gua Hirak

  Iaitu ayat al-Alaq yang menggalakkanumat Islam menuntut IlmuPengetahuan

  Wahyu Kedua di Bukit Nur iaitu ayatal-Muddasir

  Mengisytiharkan Nabi Muhammad

  sebagai Pesuruh Allah s.w.t

  Peringkat Tersembunyi

  Khadijah binti Khuwailid orang palingawal memeluk agama Islam diikuti oleh

  Ali bin Abi Talib, Zaid bin Harithah dan

  Abu Bakar al-Siddiq

  Kemudian Uthman binAffan, ZubairAwam dan al-Arqam.

  Pusat kegiatan dakwah Islam ialah dirumahal-Arqam

  Berlangsung selama 3tahun

  PeringkatTerbuka

  Kepada kaum kerabat

  Ceramah di rumah Ali bin Abu Talib

  Penentangan Bapa Saudara Abu Lahab

  Dakwah di Bukit Safa

  Berjalan selama 10 Tahun

  Sambutan baik daripada kalangan ahlikeluarga dan sahabatnya

  Ramai golongan hamba menerima Islamkerana layanan sama rata

  Ada pihak yang menentang keranabeberapa faktor seperti politik, ekonomi,

  sosial dan agama

  Pelbagai cara telah digunakan untuk

  menentang Islamseperti mengejek,

  tohamahan, tawarkan kedudukan danmemulaukan Bani Hasyim.

 • 7/27/2019 Peta Minda Sejarah T4_T5.pdf

  5/30

  Bab 5 : Kerajaan Islam di Madinah ( 5 )

  Berlaku antara Nabi Muhammad s.a.wdengan penduduk Madinah iaitu Ausdan Khazraj

  Aqabah I, Penduduk Madinah berjanjiberiman kepada Allah dan Rasul, akan

  membantu perjuangan Nabi danTidak

  akan melakukan amalan Jahaliah

  Aqabah II, Aus dan Khazraj memelukagama Islam dan mengulangi taat

  setia dan menjemput Nabi danpengikutnya berhijrah ke Madinah

  Mereka juga menyediakan tempat

  tinggal dan jaminan keselamatan

  Perjanjian Aqabah

  I dan II

  Hijrah

  Hijrah ialah perpindahan nabi

  Muhammad s.a.w dari Kota Makkahke Madinah

  Faktor Hijrah ialah Wahyu dari Allahs.w.t, meneruskan penyebaran Islam,satu strategi baru dan jemputan

  penduduk Madinah

  Kepentingan Hijrah ialah titi

  permulaan perkembangan islam,Penyatuan umat Islam, Piagam

  Madinah, Masjid Pertama,Kalender

  Hijrah, Tolenrasi kaum, pengorbananpara sahabat.

  Piagam Madinah

  Berpandukan wahyu Allah

  Melahirkan sebuah Negara islam

  Peraturan dan tanggungjawabberasaskan persetujuan orang Islam,

  Yahudi dan Arab.

  Mengandungi 47 Fasal

  23 Fasal berkaitan hubungan dantanggungjawab orang Islam

  24 Fasal menyentuh KaumYahudi dan

  bukan IslamIa merupakan sebuah model kerajaan

  Islam yang unggul

  Penyebaran Islam

  Menyebarkan Islam selama 23 tahun

  iaitu 10 tahun di Makkah dan 13 tahundi Madinah

  Menghantar surat ke Rom, Mesir,Parsi, Habsyah dan seluruh TanahArab

  Mempertahankan maruah dan hakmenerusi peperangan iaitu Badar,

  Uhud, Khandak dan menaklukiMakkah

  Islam lebih mengutamakan

  perdamaian

  Perjanjian

  Hudaibi ah

  Pembukaan Kota

  Makkah

  Di antara Nabi Muhammad s.a.wdengan penduduk Makkah pada 6Hijrah

  Isi Perjanjian Gencatan Senjataselama 10 tahun, bebas memiha