Pengurusan Grafik (Peta Minda)

  • View
    2.175

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Pengurusan Grafik (Peta Minda)

Kandungan(Borang-borang pengurusan grafik dan templat tambahan) Membandingkan dan membezakan Membuat ramalan Menyusul periksa andaian Menerangkan sebab (1) Menerangkan sebab (2) Meneliti bahagian kecil dan keseluruhan Menjana kemungkinan-kemungkinan Membuat hubungkait Membuat kategori (1) Membuat kategori (2) Membuat kategori (3) Membuat keputusan Carta organisasi Carta aliran Rajah tulang ikan Peta minda (1) Peta minda (2) Peta cerita Peta kognitif Membuat inferens Menyusun ikut urutan Menyatakan sebab dan akibat Menyatakan fakta dan idea Membuat klasifikasi Kebaikan, Kelemahan, dan Keistimewaan (PM) Mencatat maklumat Mencatat maklumat tambahan Mencatat idea-idea utama Mencatat idea utama dan idea sampingan Menyenaraikan idea-idea utama Mencatat isi-isi penting Mencatat isi-isi tersurat Mencatat faktor-faktor/akibat/alasan Membuat parafrasa Skop lingkaran soalan (Soalan dan penyoalan) Menyatakan proses Mencatat maklumat bacaan dengan menggunakan teknik PORPE Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik REAP Mencatat maklumat dengan menggunakan teknik KWLH Mencatat maklumat penting Mencatat isi-isi yang menyokong hujah dan menolak hujah 1

Mencatat idea utama dan idea sokongan Menyusun atur mengikut keutamaan (FIP) Mencatat rangka karangan Menyusun atur isi karangan mengikut perenggan Mencatat isi cerita Mencatat maklumat mengikut aspek/bidang Membuat rumusan Mencatat makna perkataan/frasa Menjana idea Membina ayat Membina soalan Mencatat antonim Mencatat medan makna/penjodoh bilangan Melengkapkan maklumat Mencatat komen (menjana idea) Membuat inferens dan rumusan Membina perenggan/wacana Menghuraikan maklumat Menyatakan fungsi Menjawab soalan pemakanan Borang profil pelajar Borang kebenaran ibubapa Borang aduan Borang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (1) Borang penilaian pembentangan hasil tugas pelajar (2) Borang penilaian sebutan perkataan Borang penilaian aktiviti lisan Borang penilaian aktiviti bacaan Borang penilaian pengucapan teks perbahasan Borang penilaian pengucapan teks laporan Borang penilaian pengucapan teks aduan Borang penilaian pengucapan teks wawancara Borang penilaian pengucapan skrip drama

2

MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN

Persamaan

Perbezaan dari aspek

Corak Persamaan dan Perbezaan yang Penting

Kesimpulan

\

3

Ramalan:

+

Kemungkinan bukti

Bukti sebenar ?

Apakah ramalan yang mungkin berlaku?

Kemungkina n besar ramalan ini akan berlaku

+ ?

Menyokong Tidak menyokong Tidak pasti

4

PG MENGUSUL PERIKSA ANDAIAN

Topik : _____________________________Orang yang membuat andaian __________________________________ Tindakan Perkara/bukti/kejadian/peris tiwa yang menyebabkan andaian dibuat 1. :

: __________________________________ Apakah yang harus dilakukan Adakah tindakan ini dilakukan (YA/TIDAK)

2.

3.

Andaian (Tandakan / dalam petak yang sesuai) Munasabah : :

Boleh dipertikaikan Tidak munasabah: Kesan terhadap tindakan:

5

PG MENERANGKAN SEBAB+ Alasan Kemungkin an Sebab Sebab Sebenar ?

Kemungki nan Sebab

Menjadi Sebab Sebenar/ Tidak/Tid ak Pasti

+ Menyokong Tidak Menyokong

? Tidak Pasti

6

PG MENELITI BAHAGIAN-BAHAGIAN KECIL DAN KESELURUHANObjek/Perkara Objek / Perkara

Bahagian-bahagian objek/perkara? PG MENJANAKAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN IDEA

Apakah peranan/fungsi bahagian-bahagian tersebut?

Apakah yang akan terjadi seandainya bahagian ini tiada?

Apakah hubungan di antara bahagianbahagian kecil dan keseluruhan itu?

7

TUJUAN: APAKAH TUJUAN MENJANAKAN KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN INI?

MEMBUAT HUBUNGKAITDETERMINING PARTS AND WHOLE RELATIONSHIPSKEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN

JENIS-JENIS KEMUNGKINAN

KEMUNGKINAN-KEMUNGKINAN LUAR BIASA

8

Object

Parts PG MEMBUAT KATEGORI (1)

Parts Chosen

What would happen if we have no legs?

What is the importance of the legs to

9

PG MEMBUAT KATEGORI (3)

10

PG MENYELESAIKAN MASALAH

MASALAH

11

KEMUNGKINAN PILIHAN PENYELESAIAN

Bagaimana dapat menyelesaikan masalah ini?

PG MEMBUAT KEPUTUSAN PILIHAN PENYELESAIAN PILIHAN-PILIHAN

Kesan Apa akan berlaku jika diambil pilihan itu

Sokong atau tidak

Nilai Penting atau tidak kesan itu? Mengapa?

Penyelesaian BaruPilihan itu perlu diperbaiki

1. 2. 3. 4. 12

PILIHAN YANG DIBUAT--------------------------------------------------Alasan/Kesa n dan akibat

Akibat

Nilai

KriteriaBENTUK CARTA ---------------------------------------------------------Contoh 1: Carta Organisasi/Carta aliran

Keputusan---------------------------------------------------------------------------------

13

BENTUK LAKARAN: Contoh 1: Rajah Tulang Ikan

Contoh 2:

carta Edaran/Kitaran

Contoh: KITARAN HIDUP NYAMUK

14

SEBAB 1

SEBAB 2

AKIBAT

SEBAB 3

SEBAB 4

PETA MINDA (2) Aktiviti 3 Lengkapkan peta minda di bawah dengan maklumat tentang kemudahan yang ditawarkan di Pejabat Pos.

15

Kemudahan di Pejabat Pos Kiriman wang Perkhidmata n

Perkhidmatan mel

Kiriman

wang

PETA CERITA Aktiviti 2 Tema Persoalan

. . . .16

Tiada yang salah Watak dan Perwatakan

Gaya bahasa

Latar

. . . . . .Sudut pandangan

PETA KOGNITIF Aktiviti 3

17

TemaSajak kepada Datuk Bandar Gaya Bahasa

Persoalan

Mesej

Martabat Seorang Guru

MEMBUAT INFERENS Aktiviti 3

Pemerhatian

Alasan

Inferens

18

Rumusan

MENYUSUN IKUT ATURAN MEMBACA

Isi-isi Penting

19

Sebab-sebab:

MENYATAKAN SEBAB DAN AKIBAT

Mengapakah wanita kurang terlibat dengan pekerjaan dalam bidang pertanaian?

Akibat:

20

MENYATAKAN FAKTA DAN IDEA MEMBACA Aktiviti 1

MAHA 2000Mendapat Sambutan

Fakta

Idea

21

MEMBUAT KLASIFIKASI Aktiviti 3 MAKLUMAT-MAKLUMAT:

Maklumat

Logik

Tidak Logik

22

1.

2.

1.

2.

3.

3.

KEBAIKAN, KELEMAHAN DAN KEISTIMEWAAN (PMI)

Kebaikan (P), Kelemahan (M), dan Keistimewaan (I), Perbahasan yang Disampaikan

Kebaikan (P)

Kelemahan (M)

Keistimewaan (I)

23

MEMBACA Aktiviti 1 Tulis maklumat-maklumat yang terdapat dalam petikan yang bertajuk Teknologi Kitar Semula.

Teknologi Kitar Semula

24

Aktiviti 3 Tulis maklumat tambahan tentang kejadian gerhana

Gerhana

Kejadian Gerhana

Faktor-faktor Kejadian Gerhana 25

Jenis-jenis Gerhana

MEMBACA Aktiviti 1 Tulis idea-idea utama yang terdapat dalam rentetan peristiwa penting Putrajaya

Idea-idea Utama

26

Aktiviti 2 Tulis idea utama dan idea sokongan dengan berdasarkan berita.

Idea Utama

Idea Sokongan

27

MENULIS Aktiviti 1 Tulis idea-idea utama yang terdapat dalam teks yang bertajuk Teknologi Maklumat sebagai Pemangkin Agro-Industri.

Idea-idea Utama

1.

2.

3.

4.

5. 28

Aktiviti 2 Rumuskan isi-isi penting dengan melengkapkan peta minda.

Kesan

Faktor

Komputer Mengancam Mata

Cara Mengatasi

29

MENULIS Aktiviti 1 Tulis isi-isi penting tersurat dengan berdasarkan carta pai yang bertajuk Pengagihan Pendapatan Operasi Perkhidmatan Telekom.

Isi-isi Tersurat

30

Aktiviti 3 Tulis faktor-faktor yang menyebabkan berlaku gejala vandalisme di kalangan remaja dengan berdasarkan bahan bacaan tambahan.

1.

2.

Faktor Vandalisme

3.

4.

5.

31

Aktiviti 2 Tulis huraian bagi setiap isi penting yang telah anda peroleh. Isi Penting Huraian

1.

2.

3.

4.

5.

32

Aktiviti 2 Bina soalan yang menggunakan skop lingkaran soalan untuk mendapatkan maklumat berdasarkan temu ramah yang telah anda dengar.

I=IndividuP=Perkara Li=Luar Individu

Soalan-soalan: I: P: LI: I + P: I + LI: P+ LI

I + P + LI:

33

Aktiviti 3 Tulis proses pembentukan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Kemudian, sampaikan hasil tugasan anda kepada kelas.

Gempa Bumi

Letusan Gunung Berapi

34

MEMBACA Aras 2 Aktiviti 1 Catat maklumat tersurat daripada teks yang bertajuk Perniagaan Era Ekonomi Digital dengan mengikut langkah-langkah di bawah.

Membuat andaian awal maklumat teks yang akan dibaca berdasarkan Mengurus / menyusun atur maklumat mengikut keutamaan

Melafazkan catatan yang dibuat untuk memastikan maklumat betul mengikut turutan yang sesuai

Menulis dengan lengkap idea / maklumat yang dikenalpasti

Menyemak penulisan yang dibuat untuk menilai ketepatan maklumat dan membuat

35

Aktiviti 2 Tulis maklumat yang anda perolehi daripada teks yang bertajuk Penggunaan Komputer di Malaysia. Kemudian catat maklumat lain yang anda kehendaki.

Apa yang saya tahu tentang perkara yang dibaca?

Apa yang saya hendak tahu?

Apa yang sudah saya pelajari tentangnya?

Apa lagi yang saya hendak tahu?

36

Aktiviti 2 Tulis maklumat tentang lapisan bumi yang telah anda kumpulkan.

Maklumat Penting

Kerak

Mantel

Teras

Penulisan

37

Aktiviti 1 Tulis isi yang menyokong dan isi yang menolak hujah bagi tajuk yang diberikan

Wanita Mampu Melahirkan Kar