of 27 /27
11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces Poslovni događaji Knjigovodstvene isprave Knjigovodstveni konto Kontni plan 2

RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

  • Author
    lamcong

  • View
    226

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA...

Page 1: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

1

RAČUNOVODSTVO

ZA PODUZETNIKE I

Predavanje 09. listopada 2014.

2

SADRŽAJ PREDAVANJA

Računovodstveni proces

Poslovni događaji

Knjigovodstvene isprave

Knjigovodstveni konto

Kontni plan

2

Page 2: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

2

33

Slika br. 2.: Računovodstveni proces.

Izvor: Grupa autora (Redakcija Spremić, I.) (2003) Računovodstvo. Zagreb: HZRIFD, str. 132.

44

OSNOVNA OBILJEŽJA I FAZE

RAČUNOVODSTVENOG PROCESA

1. Prikupljanje podataka o nastalim poslovnim

događajima

predmet evidencije samo događaji koji su nastali

unutar poduzeća, između poduzeća i okruženja ili u

okruženju

knjigovodstvena isprava – potvrda nastanka (što,

kada, koja je vrijednost)

Podaci Proces obrade Informacije Korisnici

Page 3: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

3

5

OSNOVNA OBILJEŽJA I FAZE

RAČUNOVODSTVENOG PROCESA

2. Analiza i klasifikacija poslovnih događaja

koje trebaju biti predmet računovodstvene evidencije i

one koje se obrađuju u drugim evidencijama

(knjigovodstvene i neknjigovodstvene)

utrošak materijala

zadovoljstvo potrošača

kapacitet postrojenja

isplaćen honorar

sklopljen ugovor o prodaji

prodan gotov proizvod

naplata potraživanja od kupaca

obračun plaća

... 5

6

OSNOVNA OBILJEŽJA I FAZE

RAČUNOVODSTVENOG PROCESA

3. Evidentiranje u poslovnim knjigama

dnevnik – kronološkim redom zapisuju poslovni

događaji vremenskim redom kojim su nastali

glavna knjiga – svaki oblik imovine, izvora imovine,

prihoda i rashoda postoji posebna evidencija –

konto - u koji se kronološki zapisuju promjene

inventura – popis imovine i obveza kako bi se

utvrdilo stvarno stanje te utvrdile i proknjižile

eventualne razlike

6

Page 4: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

4

77

OSNOVNA OBILJEŽJA I FAZE

RAČUNOVODSTVENOG PROCESA

4. Probna (pokusna) bilanca odnosno brutobilanca

rekapitulacija stanja i prometa svih konta glavne

knjige

oblik nije standardiziran

vrijeme sastavljanja

5. Sastavljanje financijskih izvještaja

posljednja faza

korisnici računovodstvenih informacija

BRUTO BILANCA

Prometna bilanca

DOpis konta

Redni

brojP

Saldo bilanca

D P

Page 5: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

5

99

POSLOVNI DOGAĐAJI KAO INPUT

RAČUNOVODSTVENOG PROCESA

Uvjeti da bi poslovni događaj bio predmet evidencije:

1. Da je poslovni događaj nastao

2. Da se može vrijednosno izraziti

3. Da mijenja stanje imovine i izvora imovine te da utječe na prihode i rashode

4. Da postoji isprava kojom se može dokazati nastanak promjene (bez isprave nema knjiženja)

10

POJAM I ZNAČENJE

KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

pisani dokaz o nastanku poslovnog događaja

podloga (temelj) za unos podataka u poslovne knjige

temeljnica

podloga za nadzor nad obavljanjem poslovnog

zahvata

nositelj informacija o nastalim poslovnim

promjenama koje su predmet knjigovodstvene

obrade, a odraz su promjena na elementima

financijskih izvještaja, tj. imovine, obveza,

kapitala, rashoda, prihoda i rezultata poslovanja10

Page 6: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

6

11

POJAM I ZNAČENJE

KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

moraju sadržavati vrijednosno izražene podatke

poslovna promjena stvarno nastala

na mjestu i u vrijeme nastanka poslovnog događaja

u računovodstvo na obradu

u računovodstvu – obračun amortizacije

11

POSLOVNE I KNJIGOVODSTVENE

PROMJENE

Promjene koje

se mogu novčano izraziti

Promjene koje se Knjigovodstvene transakcije

ne mogu novčano izraziti (stvaranje, zaključak

računa, ispravljanje

pogreške)

12

Poslovne

promjeneKnjigovodstvene

promjene

Page 7: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

7

1313

POJAM I ZNAČENJE

KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

razlikovanje:

- knjigovodstvena isprava

- računovodstvena isprava

- poslovna isprava (sve pisane isprave o iniciranju, pripremanju, obavljanju i

kontroli pojedinih poslovnih zahvata koji se ostvaruju zatečenom imovinom i

vođenjem poslovne politike subjekta)

- Slika br. 3.: Odnos poslovne, računovodstvene i knjigovodstvene isprave

Knjigovodstvene

isprave

Računovodstvene

isprave

Poslovne isprave

1414

KNJIGOVODSTVENA

ISPRAVA

mora sadržavati bitne sastojke koji ju čine vjerodostojnom

nedvojbeno i istinito predstavlja poslovnu promjenu

obuhvaća sve podatke potrebne za unos u poslovne knjige

osnovni elementi – minimalni sadržaj:

1. naziv i adresa izdavatelja isprave,

2. naziv i redni broj isprave,

3. datum i mjesto izdavanja isprave,

4. kratak opis nastale poslovne transakcije,

5. vrijednost poslovne transakcije,

6. potpis ovlaštene osobe i pečat izdavatelja isprave.

o provjeriti

Page 8: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

8

15

Slika br. 4.: Ulazni račun

Izvor: Računovodstvo Veleučilišta u Požegi. Knjiga ulaznih računa 2008.g.

15

16

VRSTE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA

Kriteriji razvrstavanja:

mjesto nastanka,

namjena isprava,

obuhvatnost poslovnih promjena.

16

Page 9: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

9

17

VRSTE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA – prema mjestu nastanka

UNUTARNJE (interne)

sastavljaju se u poduzeću (funkcijskom

ustrojstvu i računovodstvu)

dokazuju kretanje imovine unutar

poduzeća i njeno pretvaranje u korisne

učinke

služe za pravilan obračun cjelokupnog

procesa reprodukcije koji se odvija u

okviru poduzeća te kao sredstvo

kontrole

izdatnice, primke, izlazne fakture,

uplatnice, isplatnice, isplatne liste,

predračuni, ...

podloga za otvaranje knjiga, za prijenos

prometa, za ispravak knjiženja, sumarni

iskazi, zaključak knjiga

VANJSKE (eksterne)

nastaju izvan poduzeća,

dokaz o poslovnim

promjenama koje uzrokuju

promjenu stanja (imovine,

kapitala, obveza) ili

uspjeha (rashoda i

prihoda) u poslovnom

sustavu

dokumenti platnog

prometa, financijski

dokumenti, ulazne fakture,

odobrenja, terećenja

17

18

VRSTE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA – prema namjeni

NAREDBODAVNE

nalozi za odobrenje ili izvršenje

utječu na promjenu stanja i

uspjeha, a na njima se temelje

dužničko-vjerovnički odnosi

prethode nastajanju poslovnih

promjena

izdaju ih i potpisuju ovlaštene

osobe

nalog za: stavljanje imovine u

upotrebu, izdavanje sirovina u

proces proizvodnje, sitnog

inventara u upotrebu, radni

nalog, ...

DOKAZUJUĆE I

OPRAVDAVAJUĆE

služe za unos podataka u

poslovne knjige

nastavljaju se na

naredbodavne isprave (nalog

za isplatu – isplatnica

potpisana po primatelju,

trebovanje materijala –

izdatnica potpisana po

primatelju, ...)

kombinirane – odvojiti osobe

ovlaštene za potpisivanje

naredbodavnih od dokazujućih

isprava18

Page 10: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

10

19

VRSTE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA – prema obuhvatnosti

podataka

POJEDINAČNE

izvorne, osnovne, primarne,

originalne

podaci o jednoj poslovnoj

promjeni i podloga su za

knjiženje

interne i eksterne

računi, uplatnice, isplatnice,

primke, ...

ZBIRNE

izvedene, svodne

podaci o više istovrsnih

poslovnih promjena

nastaju sažimanjem

pojedinačnih isprava

racionalizacija rada u

knjigovodstvu

blagajničko izvješće,

obračunske liste, isplatna lista,

izvadak žiroračuna,

rekapitulacija utrošenog

materijala, ...

19

2020

Slika br.5.: PUTNI NALOG

Page 11: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

11

21

Slika br. 6.: ISPLATNICA

21

22

Slika br. 7.: UPLATNICA

22

Page 12: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

12

23

Slika br. 8.: BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ

23

24

ODGOVORNOST ZA

SASTAVLJANJE I KONTROLA

KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

Za sastavljanje knjigovodstvenih isprava odgovoran je

poslovni subjekt

za istinitost i realnost poslovne promjene koju

dokumentira knjigovodstvena isprava jamči

odgovorna osoba svojim potpisom što je u skladu s

činjenicom da za svaku knjigovodstvenu ispravu

sastavljenu u poduzeću mora postojati pojedinačna

odgovornost

Pouzdane i točne – pretpostavka točnosti podataka u

financijskim izvještajima

prije unosa u poslovne knjige svaka primljena ili

izdana isprava mora se kontrolirati (likvidirati)24

Page 13: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

13

2525

KONTROLA KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA

Kontrola vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava –

likvidatura:

a) formalna – postoje li svi potrebni elementi (količina, cijena,

naziv, datum, ...); da li sadrži relevantne računovodstvene

podatke za knjiženje

b) računska – ispravnost računskih operacija navedenih na

ispravi

c) suštinska:

- je li se poslovni događaj dogodio baš onako kako je na samoj

ispravi zabilježeno;

- da li su stvari i usluge stvarno primljene u količini i vrijednosti;

- provjeriti je li odražava prirodu poslovne transakcije, pri čemu

se može povezati i s drugim poslovnim ispravama

cilj kontrole: pouzdanost računovodstvenih informacija

26

KONTROLA KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA

likvidirano – likvidator svojim potpisom potvrđuje

da je provedena kontrola

centralizirano (zasebna ustrojstvena jedinica preko

koje prolaze sve knjigovodstvene isprave)

decentralizirano (u okviru izvršnih funkcija –

nabava, prodaja, …)

o Hodogram – put kretanja isprave od njenog

ispostavljanja pa do njenog arhiviranja (tko i gdje

ispostavlja ispravu, tko je provjerava, kome se i u

kojem roku dostavlja, tko je knjiži i na koji se način

i gdje čuva)26

Page 14: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

14

27

NALOG ZA KNJIŽENJE -

temeljnica

Sastavlja se na zahtjev voditelja računovodstva, kao

podloga za knjiženje u poslovne knjige

Najvažniji dio naloga je označavanje računa tj.

kontiranje iz kontnog plana poduzeća na koji treba

knjižiti podatke iz knjigovodstvenih isprava

Predstavlja upisivanje broja konta (kontiranje) na:

samoj knjigovodstvenoj ispravi ili

na posebnom obrascu, koji predstavlja podlogu za

knjiženje (temeljnica)

kao informatičko rješenje

uvjetovan je organizacijom i tehnikom knjiženja

Kontiranje se provodi po načelu dvojnog knjigovodstva27

28

Slika br. 9.: Nalog za knjiženje.

Izvor: Grupa autora (Redakcija Brkanić, V.) (2006) Računovodstvo poduzetnika s primjerima knjiženja. Zagreb: RRIFplus, str. 22.

28

Page 15: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

15

TOKOVI KRETANJA

KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

Tok kretanja knjigovodstvenih isprava je

sljedeći:

sakupljanje podataka odnosno

knjigovodstvenih isprava po mjestima

njihova nastanka,

kontrola prikupljenih isprava,

knjiženje poslovnih promjena na osnovi

isprava i

pohrana knjigovodstvenih isprava.29

30

Slika br. 10.: TOKOVI KRETANJA

KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA

o

k

r

u

ž

e

nj

e

izvođački podsustav

kadrovi nabava proizvodnja prodaja financije

upravljački podsustav

planiranje priprema izvođenja nadziranje

Kontrola isprava

računovodstveni

informacijski sustav

pismohrana

računovodstva

3

1

2

4 5

6

30

Page 16: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

16

31

ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH

ISPRAVA

načelo dokazivosti – potrebno je uredno odložiti i

čuvati zbog naknadnog provjeravanja evidentiranja

sadržaja poslovne promjene

čuvaju se zbog nadzora poslovanja i točnog unosa u

poslovne knjige

NAČIN:

kao izvorne isprave

na nositelju podataka elektroničkog zapisa

na nositelju mikrografske obrade i na drugi

prikladan način

ROKOVI: propisani Zakonom o računovodstvu

31

3232

KNJIGOVODSTVENI KONTO

POJAM I SADRŽAJ

lat. conto = račun

Na računu ili kontu bilježe se poslovne

transakcije odnosno promjene koje se

događaju na osnovnim ekonomskim

kategorijama, tj. imovini, obvezama,

kapitalu, prihodima i rashodima.

Nositelj podataka

Instrument sistematizacije pojedinih

oblika aktive, pasive, prihoda i rashoda

Oblik ovisi o načinu obrade podataka

Page 17: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

17

33

KNJIGOVODSTVENI KONTO

POJAM I SADRŽAJ

Minimum podataka:

1. naziv konta,

2. broj konta,

3. datum nastanka poslovne promjene,

4. oznaku isprave na osnovi koje se evidentira

na kontu,

5. kratak opis poslovne promjene,

6. vrijednost promjene zapisane kao duguje ili

potražuje,

7. novonastalo stanje, tj. saldo konta

33

3434

Tablica br. 1.: KNJIGOVODSTVENI

KONTO

ŠIFRA KONTA

NAZIV KONTA

Ostali podaci_______

DATUM DOKUMENT OPIS VRIJEDNOST

DUGUJE POTRAŽUJE SALDO

Page 18: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

18

3535Slika br. 11.:Knjigovodstveni konto.

Izvor: Računovodstvo Veleučilišta u Požegi. Glavna knjiga 2008.g.

3636

Tablica br. 2.: KONTO

ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA

SIROVINA I MATERIJALA

ŠIFRA: 310222

PROIZVOD: papir

SMJEŠTAJ: skladište 1

DATUM DOKUMENT OPIS KOLIČINA CIJENA VRIJEDNOST

U I S D P S

Page 19: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

19

3737

POJAM I SADRŽAJ KONTA

T-konto

edukativni

Duguje Potražujeplus (+) minus (-)

povećanje smanjenje

zaduženje priznanje

ulaz izlaz

terećenje odobrenje

debit credit

3838

VRSTE KONTA

1. PREMA KVALITETI STANJA:

a) konta aktive – imovine (dugovni saldo)

b) konta pasive – obveza i kapitala (potražni

saldo)

c) aktivno – pasivna konta: imaju u pravilu

dugovni saldo, ali mogu u određenim

situacijama imati i potražni saldo, (npr.kupci)

d) pasivno – aktivna konta: imaju u pravilu

potražni saldo, ali mogu u određenim

situacijama imati i dugovni saldo,

(npr.dobavljači)

Page 20: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

20

39Slika br. 12.: Konto aktive.

Izvor: Računovodstvo Veleučilišta u Požegi. Glavna knjiga 2008.g.

39

40

VRSTE KONTA

2. PREMA ELEMENTIMA USPJEHA:

a) konta prihoda - potražuju

b) konta rashoda – duguju

konta troškova,

konta poslovnog rezultata,

nemaju saldo

3. PREMA SAMOSTALNOSTI:

a) samostalna konta – stoje samostalno

b) nesamostalna – nadopuna podataka prikazanih

na osnovnim kontima; korektivna konta; npr.

ispravak vrijednosti imovine40

Page 21: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

21

4141Slika br. 13.: Konto rashoda.

Izvor: Računovodstvo Veleučilišta u Požegi. Glavna knjiga 2008.g.

KONTA PREMA SAMOSTALNOSTI:

a) Samostalna (saldo samo za sebe nešto znači)

Ž - R

b) Korektivna (ispravljaju vrijednost osnovnog konta)

So

Blagajna

So

Izdani ček

So

Akumul. amortiz.

So

Vrijednos. usklađenja

So

Page 22: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

22

4343

VRSTE KONTA

4. PREMA MOGUĆNOSTI RAŠČLANJIVANJA PROMETA I

STANJA:

a) analitička konta

detaljna evidencija neke pozicije, npr.kupci (šifra konta, naziv,

adresa, matični broj, datum transakcije, naziv i broj

dokumenta koji služi za knjiženje, vrijednost potraživanja,

datum dospijeća potraživanja, podaci o naplati potraživanja,

stanje konta, i dr.), dobavljači, sirovine i materijal, …;

interni korisnici

b) sintetička konta

cjelina poslovanja;

interni i eksterni korisnici;

financijski izvještaji

KONTA PREMA SLOŽENOSTI:

a) sintetička - zbirna

Dob. A

b) analitička (raščlanjeni dijelovi sintetičkih konta)

200.000

So

Dobavljači u zemlji

1.000.000

200.000 400.000

Dob. B Dob. C

Dob. D Dob. E

100.000 100.000

Page 23: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

23

45Slika br. 14.: Analitički konto dobavljača.

Izvor: Računovodstvo Veleučilišta u Požegi. Analitičko knjigovodstvo kupaca 2008.g.

45

46

VRSTE KONTA

5. PREMA POLOŽAJU U BILANCI:

a) bilančna konta – poslovni događaji koji

zadovoljavaju uvijete evidencije u poslovnim

knjigama (prošli, nastali, odraz na stanje u

bilanci)

b) izvanbilančna konta – nisu nastali događaji ali

postoji velika vjerojatnost da će imati utjecaja

na iskazano stanje u bilanci; npr. emitirani a

neprodani vrijednosni papiri

46

Page 24: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

24

4747

OBLICI KONTA

Stepenasti – najstariji;

- kronološko upisivanje

- + ili –

- nema informativnu snagu – teško utvrđuje promet

- koristi se u evidenciji štednih uloga

- nema dugovnu ni potražnu stranu

- cilj: stanje ulagača

o Konto po foliju (lat. folio - list);

- dvije stranice – jedna pozitivna, druga negativna

48

OBLICI KONTA

o Tablični oblik konta;

- kombinacija dnevnika i konta

- zajednički podaci za svaki konto i stupci za

izražavanje poslovnih transakcija

o Konto po pagini (lat. pagina – stranica);

- svi potrebni elementi na jednoj stranici

- koristi se danas

o T-konto;

- skraćeni oblik konta po pagini

- edukativne svrhe48

Page 25: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

25

Slika br. 15.: OBLICI KONTA

Konto po pagini

Vrijednost

Duguje PotražujeOpisTemeljnicaDatum

Datum Poziv Opis Vrijednost Datum Poziv Opis Vrijednost

Duguje Konto po foliu Potražuje

Stepenasti oblik konta

Znak + ili - VrijednostOpisTemeljnicaDatum

D T konto P

Duguje Potražuje

Page 26: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

26

5151

OTVARANJE KONTA

sustavno bilježenje poslovnih transakcija

nakon osnivanja poslovnog subjekta

početna bilanca

početni inventar – popis imovine koja je uložena u poslovni subjekt i obveza prema onima koji su tu imovinu uložili

raščlanjivanje bilance na sastavne elemente

aktiva – D

pasiva – P

rashodi i prihodi – prilikom nastanka poslovne promjene

5252

OTVARANJE KONTATablica br. 3.: Bilanca

novac (žiroračun) zalihe sirovina oprema zgrade

So 30.000 So 20.000 So 40.000 So 110.000

obveze prema dobavljačima obveze po kratk.kreditima kapital

50.000 So 40.000 So 110.000 So

AKTIVA PASIVA

Novac 30.000

Zalihe sirovine 20.000

Oprema 40.000

Zgrade 110.000

Dobavljači 50.000

Kratkoročni krediti 40.000

Kapital 110.000

Ukupno aktiva 200.000 Ukupno pasiva 200.000

Page 27: RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I - vup.hr · PDF file11.10.2014. 1 RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 09. listopada 2014. 2 SADRŽAJ PREDAVANJA Računovodstveni proces

11.10.2014.

27

5353

PRAVILA EVIDENTIRANJA NA

KONTIMA – SUSTAV DVOJNOG

KNJIGOVODSTVA

dvostruko promatranje ekonomskih kategorija

poslovni događaj izaziva barem dvije promjene suprotnog

karaktera – odlazak sredstva s jednog mjesta znači istodobno i

njegov dolazak na drugo mjesto – treba zapisati bar na dva

mjesta tj. konta

Primjer: 5.000 kn je podignuto sa žiroračuna i stavljeno u

blagajnu

žiroračun blagajna

D P D P

So X 5.000 (1) (1) 5.000

o DUGUJE = POTRAŽUJE

Stavka

Protustavka

54

PRAVILA EVIDENTIRANJA NA

KONTIMA – SUSTAV DVOJNOG

KNJIGOVODSTVA

Primjer: Nabavljene su sirovine od dobavljača u vrijednosti

3.000 kn.

Zalihe sirovina Obveze prema dobavljačima

D P D P

(1) 3.000 3.000 (1)

o što imamo (imovina)

o odakle nam to (od dobavljača), tj. porijeklo imovine (izvori

imovine ili pasiva)

54