Reunió inici de curs

  • View
    438

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Reunió inici de curs

  • 1. TUTORS/ES I EQUIPDE MESTRES3r A: Judith Moreno3r B: Roberto Redondo4rt A: Jess Marco4rt B: Carmen MianaE4: Celia LlaceraEducadora: Carmen CazorlaEducaci Especial: Alexandra Almazn iAnnie GueraoEducaci Fsica: Roberto Redondo iMontse CamposLlengua Anglesa: Carmen de LucasMsica: Juanjo RuizPlstica en angls: Abigail TorresReligi: Mariana Ruiz

2. REUNI DE NIVELL 3. TEMA DE LESCOLA 4. Normes importants Entrades: sense fer fileres Sortides: en fila per la porta de darrere Els dies de pluja sortim per la terrassa de laula Importncia de la puntualitat Aniversaris: no donar invitacions dins de lescola Autoritzacions de recollida. IMPORTANT: quan ve a buscar al nen/a alguna persona que no estiguiautoritzada sha de fer saber al mestre mitjanant una nota. Malaltia o parsits. Si lalumne ha tingut o t febre estada a casa mnim 24hores Paracetamol/Apiretal: posar quantitat en ml Joguines i llaminadures: els responsables sn els alumnes 5. ATENCI A LESFAMLIESTutories: dijous de 12:30 a 14h 6. DATES IMPORTANTS DIES FESTIUS DE LLIURE DISPOSICI:3 de NOVEMBRE 5 de DESEMBRE16 de FEBRER 30 d ABRIL1 de JUNY (25-05-15 ser dia de classe) ENTREGA DELS INFORMES ACADMICS:1r TRIMESTRE 2n TRIMESTRE 3r TRIMESTRE22 de desembre 24 i 26 de mar Finals de juny 7. Com i qu treballem alcicle mitj?Aspectes a tenir en compte 8. CarmanyolaDia de lafruita: dijous 9. Lagendas una eina molt important per alorganitzaci de les feinesdiries de lalumne.I s el mitj de comunicacientre les families i lescola.Lhaureu de revisar diriament 10. La carpeta viatgeraA la carpeta viatgera els alumnespoden portar lagenda, lesdiferents circulars i la llibreta illibre per realitzar les activitatsque no hagin acabat a laula .Lhaureu de revisar diriamentT una durada de dos anys (tot elcicle) 11. LLIBRES SOCIALITZATS Recordeu que aquests llibres van assignats segons elnmero de llista de lalumne/a. s important que elscuideu i ajudeu a que els vostres fills i filles en siguinresponsables. Dins de cada llibre trobareu les normesds. Us demanem la vostra comprensi davant de llibresque no estan en lestat que ens agradaria. 12. ObjectiusMatemtiques Llenges- Sumar, restar i multiplicar-Introducci a la divisi-Resoluci de problemes- Lectura- Comprensi lectora- Expressi oral i escrita teninten compte lortografia 13. LANGLS A CICLE MITJAquesta assignatura t: Un llibre socialitzat (pupils book) Un llibre dactivitats (Activity book) Un diccionari: sutilitzar a casa per consultar Un CD: sutilitzar a casa per repassar a lordinador els temestreballats a laula. Un conte Dossier/quadernet: sutilitzar a laula per apuntar a classe elvocabulari i les estructures gramaticals de cada tema i anir acasa per estudiar.RECORDEU LA IMPORTNCIA DESTUDIAR DIRIAMENT 14. Avaluaci Lavaluaci s continuada, es t en compte el treballrealitzat a diari pel nen/a. Es faran controls i treballs de cada assignatura. Es corregiran i es portaran a casa, perqu els pugueurevisar amb els vostres fills.Important: Els controls shan de retornar signats 15. Normes per a la presentaci dellibretesPRESENTACI DE LES LLIBRETES CRITERIS DAVALUACIPer avaluar una llibreta cal...-Cada llibreta est destinada a unaassignatura.-Trobareu ttol a la primera pgina- Sha de respectar els 4 marges: a dalt,a baix, esquerra i dreta, encara que noestigui.-La data sempre a dalt a la dreta- A continuaci ttol.- exercicis.-De moment tot a llapis, per tant s moltimportant deixar sempre dues lnies:- entre la data i el ttol- el ttol i els exercicis- i entre exercici i exercici-Laspecte dels fulls han de ser impecable:*net, sense gargots, sense arrugues nidoblecs.- s molt important fer bona lletra-Lortografia i la puntuaci ha de sercorrectes i es tindr en compte sobretot alhora de copiar els enunciats, quadres, etc.-Les activitats encomanades sn moltimportants i shan de fer i presentar el diaque toca.No presentar-los repercuteix en la notaglobal del trimestre i comporta una nota alagenda per la vostra informaci. 16. ALTRES: Teatre: per treballar lexpressi oral. Estareuconvidats la representaci. Filosofia: en aquestes sessions durem a termeactivitats que serveixen per ajudar a ordenar iestructurar el pensament. Plstica en angls: el taller de color el realitzarem enllengua anglesa, tot i que, la seva avaluaci esrealitzar sobre els objectius dexpressi artstica. Msica en angls:la seva avaluaci es realitzar sobreels objectius dexpressi artstica. 17. SORTIDESPROGRAMADES1r TRIMESTRE- LA CASTANYADA (27-10-14)(LLINARS DEL VALLS)2n TRIMESTRE- VISITEM LAJUNTAMENT(20-2-15)- EDUCACI VIAL (17,18,19-03-15)- FILMOTECA (15-01-15)3r TRIMESTRE- CANTADA (03-06-15)- EL PORT I LA PLATJA (VILANOVA I LAGELTR) (04-06-15)- ESPORTS (CAN SELLARS)(19-06-15)AL LLARG DEL CURS:- VISITES PEL BARRIACTIVITATS ALESCOLA1r TRIMESTRE:- CONEGUEM ELS ANIMALS(toca-toca) (03-12-14)- ACTIVITATS RELACIONADES AMBEL CINEMA2n TRIMESTRE:- ACTIVITATS RELACIONADES AMBEL CINEMA- CARNAVAL3r. TRIMESTRE:- ACTIVITATS RELACIONADES AMBEL CINEMA 18. IntegraciProjecte dinclusi 19. SEP SEP: Suport Escolar Personalitzat. Tots els alumnes poden rebre aquestsuport. En el cicle mitj es fa dintre de lhorariescolar amb dos mestres a laula, i fra delhorari amb una mestra. 20. Famlies delegades Collaborar en les festes i activitats escolars. Transmissor dinformaci des del tutor/AMPAa les famlies Collaborador en el manteniment dels llibressocialitzats Gesti de pares o mares acompanyantsdactivitats de piscina Recollir propostes dactivitats relacionadesamb les festes i sortides a realitzar perlescola/AMPA 21. DRETS DIMATGE I BLOG Blog de lescola: https://sites.google.com/a/xtec.cat/can-palmer/blocs-del-centre DIRECCI DE CORREU DRETS DIMATGE 22. Grcies a tots i totes per la vostraassistncia perqu tots formempart del mateix collectiu itreballem pel mateix objectiu, ELSVOSTRES FILLS I FILLES.Els tutors de 3r