Teknik menjawab soalan bm (penulisan)

  • View
    9.683

  • Download
    7

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab soalan bm (penulisan)

  • 1. KERTAS 2BAHAGIAN A (10 M)

2. Skema Pemarkahan Bahagian ACemerlang i Menggunakan ayat yang gramatis dan menepatibahan grafik.9 - 10ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yangmeluas serta sesuai dengan bahan grafik.iii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betulBaikI Menggunakan ayat yang jelas dan menepati bahan grafik.ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana78 serta sesuai dengan bahan grafik.iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaantetapi tidak menjejaskan ayat.Memuaskan IMenggunakan ayat yang mudah dan ringkas sesuai denganbahan grafik.4-6 ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dansesuai.iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan 3. Skema PemarkahanBahagian APencapaian Tahap I Ayat tidak sesuai dengan bahan grafikMinimumiiPenggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai1-3dengan bahan grafik. iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. 4. BAHAGIAN A - masa yang diperuntukan 15 minit. - memindahkan maklumatberdasarkan bahan rangsangan. - hanya menulis 5 ayat. - bilangan perkataan tidakditetapkan. 5. Cara menjawab - memahami kehendak soalan - melihat dan memahami bahanrangsangan - membina ayat - menyemak ejaan dan tanda baca 6. BAH AG IAN A1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )ARAHAN:TULIS LIMA AYAT LENGKAP MENGENAI GAMBAR 7. - tempat teduh-memasukkan barang - tepi pantai - membantu keluarga -di bawah pokok -menikmati makanan -pelampung 8. 1. Keluarga Encik Karim sedang memasukkan barang-barang ke dalam bahagian belakang kereta.2. Anak-anaknya sedang membantu mengangkat barang- barang.3. Mereka duduk di bawah sebatang pokok yang rendang di tepi pantai.4. Mereka sedang menikmati bekalan makanan yang dibawadari rumah .5. Anak lelaki Encik Karim sedang membawa sebuah pelampung yang diletakkan di atas bahunya. 9. BAH AG IAN A1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )ARAHAN:TULIS LIMA AYAT LENGKAP MENGENAI GAMBAR 10. KERTAS 2BAHAGIAN B (30 M) 11. Skema PemarkahanBahagian BCemerlang IPenyampaian atau persembahan yang jelas dan menarik untuk dibaca. 24 - 30iiPengolahan idea yang sangat baik menggunakan pelbagai ayatyang gramatis bertetapan dengan tema.iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas sertasesuai dengan tema.ivPenggunaan ejaan dan tanda baca yang betul berdasarkan jeniskaranganBaikIPenyampaian atau persembahan yang jelas untuk dibaca.iiPengolahan idea yang sangat baik menggunakan ayat yang 17 23gramatis bersesuaian dengan tema.iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana sertasesuai dengan tema.ivTerdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaan tetapitidak menjejaskan karangan. 12. Skema Pemarkahan Bahagian BMemuaskani Penyampaian atau persembahan yang mudah dan ringkas. ii Menyatakan isi dengan menggunakan ayat dasar berdasarkan 11 - 16 tema. iii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan sesuai iv Penggunaan tanda baca yang terhad [ huruf besar, noktah(.) dan koma (,). v Terdapat kesalahan dalam tanda baca dan ejaan.Pencapaian IPenyampaian atau persembahan yang tidak sesuai denganTahaptema. Minimum iiIsi tidak tepat, tidak berkaitan dengan tema atau sukar difahami. Iii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan 0 1 10 tema. ivTidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. 13. BAHAGIAN B(Karangan) - masa yang diperuntukan 40 minit - ada tiga soalan dan perlu dijawabsatu soalan sahaja - bilangan perkataan tidak kurangdaripada 80 patah perkataan 14. PENDAHULUAN1. Terus bincangkan tajuk2. Jangan lebih 1 perenggan3. Tepat kepada soalan4. Memadai 2-3 ayat5. Jangan masukkan isi 15. ISI - ISI1. Ada isi utama + huraian + contoh2. Sekurang-kurangnya 4 isi atau lebih3. Setiap perenggan hanya 1 isi4. Memadai 3 - 4 ayat 16. PENUTUP1. Memberi kesimpulan atau rumusan2. Memadai 2 -3 ayat3. Mengemukakan peribahasa, ungkapan dan pantun jika perlu 17. KARANGAN YANG BAIK1. Penyatuan idea baik jika menggunakan PENANDA WACANA2. Ketepatan3. Lengkap4. Tiada kesalahan tatabahasa 18. BENTUK SOALAN KARANGAN BAHASA MELAYU UPSRPeristiwa persekitaran sekolah- Lawatan sambil belajar- Hari Anugerah Cemerlang- Hari Kantin- Hari Perkhemahan- Hari Kokurikulum- Hari Terbuka- Sambutan Hari Guru- Hari Kanak-Kanak- Majis Persaraan Guru Besar 19. - Majlis perpisahan Tahun 6- Majlis persaraan Guru- Keceriaan sekolah- Kehilangan Buku Teks- Tidak Hadir Sekolah- Rakan sakit- Pinjam padang/peralatan sekolah- Persediaan menghadapi UPSR- Temu ramah Guru BesarTokoh Murid 20. - Hari Maulidur- Rasul- Perasmian PusatSumber/Bangunan Baru- Perlawanan persahabatandengan sekolah jiran- Menganjurkan pertandingan disekolah- Suasana Hari PertamaPersekolahan 21. Peristiwa PersekitaraanMurid/Keluarga- pasar malam/pasar tani- sambutan hari jadi- hobi- menghormati ibu bapa &orang tua- jaga kebersihan diri, gigi,tempat tinggal- faedah berkebun sayur 22. - Menziarahi ahli keluarga dihospital- Faedah komputer- Sambutan perayaan(sebelum & semasa)- telefon- kenderaan 23. PENULISAN BERTEMAKAN PENGAJARAN / TINDAKAN Perhimpunan di sekolah ( terima hadiah / penghargaan ) Melawat di hospital/di rumahNilai murniHubungi polis/ambulans/bomba/guru/ibu bapaBantu mangsa Tindakan awal ( lihat punca ) 24. Peristiwa Persekitaraan Masyarakat - Aktiviti gotong royong - Fenomena alam - Majlis kenduri - Aduan - Membantu orang dalam kesusahan - Faedah menjaga kemudahan awam - Temuramah doktor, polis, ketua kampung 25. PENANDA WACANAOleh itu,Oleh sebab itu,Akhirnya,Oleh yang demikian,Akibatnya, Kesimpulannya,Rumusan dari,Selepas itu,Pada ketika itu, Kini,Seterusnya,Pada masa yang sama,Sementara, Dari semasa ke semasa,Sejenak selepas itu, Lama kelamaan,Namun demikian,Justeru itu,Sungguhpun,Selain itu,Tambahan lagi, Sehubungan dengan itu,Walau bagaimanapun,Sebaliknya,Melainkan, Manakala, 26. Baca & Faham soalan( 2 minit)Rangka isi karangan ( 5 minit )Menulis karangan( 30 minit )Menyemak Tatabahasa ( 3 minit ) 27. Dialog / Temu ramah Cereka / ImaginasiLaporan PerbincanganSurat rasmi / Tidak rasmi FaktaUcapanGambaran / KeperihalanSyarahanPeneranganBeritaAutobiografiPerbahasanPeribahasaCeramah 28. BAH AG IAN B3 SOALAN ( PILIH SATU SAHAJA )ARAHAN:PILIH 1 DARIPADA TAJUK-TAJUK DI BAWAH DAN TULIS SEBUAH KARANGANYANG PANJANGNYA TIDAK KURANG DARIPADA 80 PATAH PERKATAAN Pada cuti sekolah yang akan tiba, kamu bercadang hendakbercuti di rumah rakan kamu yang tinggal di negeri lain.Tulis sepucuk surat kepada rakan kamu untuk menyatakanhasrat kamu itu.(ATAU) Kamu dipilih untuk menyampaikan ucapan dalam majlisHari Guru yang diadakan di sekolah kamu. Tulis ucapankamu selengkapnya.(ATAU) Tulis sebuah cerita dan akhiri cerita kamu dengan ayat dibawah. Aku bersyukur kerana barang kesayanganku telahkutemui. 29. Kunci SoalanPersatuanMatematiktulis surat mohon gunaanjurkepada dewan &Kuizguru besarMatematik peralatan(surat ??) sekolah 30. Semasa kami berada di sana kami telahmengunjungi banyak tempat yangmenarik.Kami telah ke sana dengan menaiki basyang disediakan.Antara tempat-tempat tersebut ialahPusat Sivik, Muzium Kuching, PasarTerbuka. 31. Sukan Tahunan di Sekolah Saya Faedah SukanSasaran Isi : Umum Sasaran Isi : KhususKlu Isi: MAS BBD Klu Isi : APA1. Apa- sukan tahunan Pnpenting2. Bila- minggu lepas Apa1kesihatan3. Di mana - padang sekolah Apa2pupuk semangat4. Mengapa - cungkil bakat Apa3perpaduan5. Siapa - kelab sukan Apa4kerjaya6. Bagaimana - berjalan Ppjadikan amalan lancar 32. 1. Dah baca soalan? Faham tak kehendaknya?2. Mengapalah susah sangat nak garis isi, kehendak soalan?3. Tulislah rangka supaya tidak sesat! Boleh kan?4. Boleh tak tulis pendahuluan yang menarik?5. Dah tahu komponen sesebuah karangan?a) Tulis berapa perenggan?b) Setiap perenggan berapa ayat?c) Dalam perenggan ada apa? 33. Pendahuluan yang berkesan Isi yang teratur Satu isi bagi satu perengganHuraian isi yang padatMemberikan contoh yang tepatKesinambungan isi yang lancarPenutup yang sesuai 34. Tidak memahami tajuk yang dipilihTidak merangka karangan Pendahuluan tidak menarik Kekurangan isiIsi berulang dalam perenggan Kesalahan bahasa(tatabahasa/ejaan/pemilihan kata/tanda baca) 35. KERTAS 2BAHAGIAN C (20 M) 36. Skema Pemarkahan Bahagian CCemerlangiUlasan jelas dan tepat menggunakan ayat gramatisberdasarkan bahan rangsangan. 18 - 20 ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii Penggunaan ejaan dan tanda baca yang betulBaik I Ulasan jelas dan tepat menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan. 12 17 ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang sederhana serta sesuai dengan bahan rangsangan. iii Terdapat beberapa kesalahan dalam tanda baca dan ejaantetapi tidak menjejaskan ayat.MemuaskanI Ulasan tepat menggunakan ayat yang mudah dan ringkas. ii Penggunaan pelbagai kata dan kosa kata yang terhad dan 06 - 11 sesuai. iii Terdapat banyak kesalahan dalam tanda baca dan ejaan 37. Skema PemarkahanBahagian CPencapaian Tahap i Ulasan tidak menepati dengan bahan rangsanganMinimumii Penggunaan perkataan yang terhad dan tidak sesuai dengan 01 - 05 bahan rangsangan iii Tidak menguasai kemahiran tanda baca dan ejaan. 38. BAHAGIAN C ( Nilai Murni) - masa yang diperuntukan 20 minit - memahami dan mengulas - bilangan perkataan tidak lebihdaripada 50 patah perkataan 39. BAH AG IAN C1 SOALAN ( WAJIB DIJAWAB )ARAHAN:TULISKAN NILAI MURNI YANG BOLEH DIDAPATIDARIPADA PETIKAN DI BAWAH. PANJANGKARANGAN KAMU MESTILAH TIDAK LEBIHDARIPADA 50 PATAH PERKATAAN. TULISKANJAWAPAN KAMU DALAM SATU PERENGGAN. 40. BAH AG IAN CKaedah Menjawab Baca dan fahami kehendak soalan. Lihat sama adapengajaran atau nilai murni. Baca dan fahami petikan yang diberi ayat demi ayat. Gariskan ayat dan perkataan yang penting terutamanyamemenuhi kriteria kehendak soalan.cari sikap, nilai,pengajaran yang ada. Tulis dan ulas dengan menggunakan gaya dan tatabahasayang mudah difahami dan jangan terlalu panjang. Tuliskanjuga penanda wacana yang sesuai. Jika nilai yang diberi negatif, ulas dengan menggunakannilai yang positif. 41. Berdasarkan petikan