Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

 • View
  231

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  1/40

  BAHASA MELAYUKERTAS 2

  2 JAM 30 MINIT

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  2/40

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  3/40

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  4/40

  SOALAN 1RUMUSAN (30 MARKAH)

  Elok tulis dalam 4 perenggan.

  Perenggan 1 : PendahuluanPerenggan 2 : Isi tersurat

  Perenggan 3 : Isi tersirat

  Perenggan 4 : Kesimpulan

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  5/40

  Pendahuluan

  Ambil fokus / Unsur pertama .

  Fokus pertama ialah bahagianpertama dalam arahan soalan.

  Kenal pasti kata kunci dalam fokuspertama.

  Gantikan kata kunci denganperkataan lain yang sama maksud.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  6/40

  Contoh : Arahan soalan

  Baca petikan di bawah dengan telitikemudian buat satu rumusan tentang cara-cara memajukan sektor pertanian dankekangannya.

  Fokus 1: cara-cara memajukan sektorpertanian (Isi Tersurat)

  Cara-cara = kaedah / Langkah-langkah

  Petikan membincangkan langkah-langkahmemajukan sektor pertanian di Malaysia.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  7/40

  cara-cara = langkah / kaedah / usaha / modus operandi / tindakan

  kesan = akibat / implikasi / impak

  sebab-sebab = faktor-faktor / punca-punca

  Faedah = kepentingan / kebaikan / manfaat / kelebihan

  Tanggungjawab = peranan / sumbangan / kewajipan / tugas

  Masalah = kekangan / kesulitan / halangan / rintangan

  Simptom = gejala / petanda / tanda-tanda

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  8/40

  Isi Tersurat Isi tersurat terdapat dalam petikan.

  Minimum 2 isi.

  Maksimum 6 isi.

  Fokus pertama dalam arahan soalanialah isi tersurat.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  9/40

  Isi Tersirat

  Isi tersirat ialah pendapat calon.

  Fokus kedua dalam arahan soalan ialah isitersirat.

  Minimum 2 isi.

  Maksimum tiada had tetapi jumlah

  perkataan hendaklah tidak melebihi 120patah perkataan.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  10/40

  Kesimpulan

  Perlu ada dua unsur, iaitu satu cadangandan kesan daripada cadangan itu.

  Contoh:

  Rakyat Malaysia hendaklah menceburi

  bidang pertanian supaya sektor pertaniandapat dimajukan.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  11/40

  Baca petikan di bawah dengan teliti. Kemudian buat saturumusan tentang akibat pembakaran hutan secara terbukadan cara-cara mengatasinya.Panjang rumusan itu hendaklahtidak melebihi 120 patah perkataan.

  Kebakaran hutan secara terbuka yang berlaku di negara inisudah mencapai tahap serius lebih-lebih lagi apabila kebakaran ituberlaku pada musim kemarau. Oleh sebab kekurangan air makakebakaran itu akan merebak dengan pantas dan sukar dikawal.Tragedi itu memburukkan keadaan cuaca di negara ini.

  Oleh yang demikian, amaran keras tentang pengawalan

  kualiti alam sekitar yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dalamkes pembakaran hutan tidak boleh dipandang ringan. Pihak yangingkar, hendaklah diambil tindakan yang tegas. Di samping itu,kerajaan negeri hendaklah bertindak tegas terhadap pembakarhutan di negeri masing-masing. Kebanyakan negeri mempunyaikawasan hutan yang luas dan kemungkinan berlaku kebakaranhutan adalah tinggi. Apabila hutan terbakar, api sukar

  dipadamkan kerana tiupan angin yang kencang, kesukaranperhubungan dan kekurangan peralatan. Tambahan pula, kerja-kerja memadamkan kebakaran hutan memerlukan tenaga kerjadan wang yang bukan sedikit.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  12/40

  Kebakaran hutan bukan sahaja menimbulkan persekitaranyang tidak sihat malah tindakan tersebut membunuhpelbagai spesies binatang yang terdapat di kawasanberkenaan. Selain itu, kebakaran juga memusnahkan

  tumbuh-tumbuhan dan akar kayu yang boleh dijadikanubat-ubatan.

  Pembakaran hutan dilakukan oleh pihak tertentu untukmengusahakan kawasan itu secara haram sama ada untukbercucuk tanam atau tujuan lain. Oleh itu, pihak berkuasamesti sentiasa meninjau kawasan hutan yang

  berkemungkinan diteroka secara haram. Rakyat pula mestiprihatin untuk menghalang tindakan tidakbertanggungjawab ini kerana kebakaran hutan bukansahaja menimbulkan masalah debu tetapi jugamencemarkan alam sekitar. Lagipun tindakanmemusnahkan tumbuhan hijau samalah dengan kitamerelakan alam ini terdedah kepada pelbagai bencana.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  13/40

  Pengenalan

  Petikan membincangkan kesan

  pembakaran hutan secara terbuka di

  Malaysia.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  14/40

  Isi tersurat Kebakaran hutan memburukkan keadaan cuaca di negara

  ini.

  Kerja-kerja memadamkan kebakaran hutan memerlukan

  tenaga kerja dan wang yang banyak.

  Kebakaran hutan menimbulkan persekitaran yang tidak

  sihat.

  Kebakaran hutan membunuh pelbagai spesies binatang .

  Kebakaran hutan memusnahkan tumbuh-tumbuhan dan

  akar kayu yang boleh dijadikan ubat-ubatan.

  Kebakaran menimbulkan masalah debu dan

  mencemarkan alam sekitar.

  Alam ini terdedah kepada pelbagai bencana.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  15/40

  Isi tersirat

  Kerajaan hendaklah menjatuhkan hukuman yang berat keatas pesalah.

  Bomba hendaklah sentiasa bersiap sedia untuk menghadapisebarang kemungkinan.

  Orang ramai hendaklah melaporkan kes-kes pembakaranhutan kepada pihak berkuasa dengan segera.

  Kerajaan hendaklah memberi kuasa kepada pihak berkuasatempatan untuk menahan dan mendakwa pasalah dimahkamah.

  Kerajaan-kerajaan negeri hendaklah memantau keadaanhutan di negeri masing-masing.

  Kerajaan hendaklah mengadakan kempen kesedarantentang kepentingan hutan.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  16/40

  Kesimpulan

  Semua agensi kerajaan hendaklah

  bekerjasama untuk mengatasi masalah

  kebakaran hutan supaya kita dapat

  menyelamatkan flora dan fauna.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  17/40

  Contoh rumusan

  Petikan membincangkan kesan pembakaran hutan secara terbuka .

  Antara kesan kebakaran hutan ialah memburukkan keadaan cuaca di

  negara ini. Kerja-kerja memadamkan kebakaran hutan memerlukan tenagakerja dan wang yang banyak, menimbulkan persekitaran yang tidak sihat danmembunuh pelbagai spesies binatang . Selain itu, Kebakaran hutanmemusnahkan tumbuh-tumbuhan dan akar kayu yang boleh dijadikan ubat-ubatan, menimbulkan masalah debu dan mencemarkan alam sekitar.

  Cara-cara menangani masalah ini ialah kerajaan hendaklahmenjatuhkan hukuman yang berat ke atas pesalah. Bomba hendaklah sentiasa

  bersiap sedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan. Masyarakathendaklah melaporkan kes-kes pembakaran hutan kepada kerajaan dengansegera. Kerajaan-kerajaan negeri hendaklah memantau keadaan hutan di negeri

  masing-masing. Kerajaan hendaklah mengadakan kempen kesedaran tentangkepentingan hutan.

  Kesimpulannya, semua agensi kerajaan hendaklah bekerjasa untukmengatasi masalah pembakaran hutan supaya flora dan fauna tidak pupus.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  18/40

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  19/40

  TEKNIK MENJAWAB SOALAN

  KEFAHAMAN

  Perhatikan peruntukan markah.

  Kalau 4 markah, biasanya ada 2 isi, iaitu 2 isi

  dengan 2 contoh.Kalau jawapan tidak memerlukan contoh, maka

  calon dikehendaki memberi 4 isi.

  (1 isi = 1 markah)

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  20/40

  PLOT

  Eksposisi

  Perkembangan

  Klimaks / Puncak

  Peleraian

  Kronologi / tidak berkronologi

  Suspen / konflik (Dalaman dan luaran) / Imbas kembali /

  imbas muka / dialog / monolog / monolog dalaman

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  21/40

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  22/40

  Nilai Kemanusiaan

  Jawapan perlu bercontoh walaupun tiada arahan dalam soalan.

  Contoh:Nyatakan dua nilai (kemanusiaan) yang terdapat dalamcerpen Ibu dan Ceper.

  Jawapan: Nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerpen Ibu danCeper ialah keberanian. Sebagai contoh, ibu aku tidak

  takut lintah dan pacat apabila turun ke sawah.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  23/40

  Latar masyarakat

  Jawapan perlu bercontoh walaupun tiada arahan dalam soalan. Walaupun yang melakukan sesuatu itu hanya seorang, tetapi

  perbuatannya melambangkan masyarakat.

  Contoh: Nyatakan latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen Ibudan Ceper.

  Jawapan: Latar masyarakat yang terdapat dalam cerpen Ibu dan

  Ceper ialah masyarakat petani. Sebagai contoh, ibu dan aku

  meranduk banjir untuk cuba menyelamatkan tanaman padi. Selain

  itu, latar masyarakat yang lain ialah masyarakat yang tidak

  bertanggungjawab. Sebagai contoh, bapa menghabiskan masa

  dengan mendenak burung ketitir di rimba dan mengabaikan

  tanggungjawabnya terhadap keluarga.

 • 8/14/2019 Teknik menjawab soalan BM2_2013.ppt

  24/40

  Unsur Pengajaran Jawapan perlu bercontoh walaupun tiada arahan dalam soalan.

  Jawapan berdasarkan suruhan atau larangan atau kedua-duanya.

  Kalau suruhan jawapan mesti bermula dengan Kita hendaklah /

  Kita perlulah.

  Kalau larangan jawapan mesti bermula dengan Kita janganlah /

  Kita dilarang daripada.

  Contoh: Nyatakan