of 8 /8
tr Y BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYENHUNGHADoe l ^p - Tu do - Hanh phuc S6: 41><\ /KH- UBNDHung Ha, ngay 4^ t hang 10 ndm 2021 KE HOACH Tr ien khai Chien dich t iem vac xin phong COVTD- 19 huyen Hir ng Ha, nam 2021- 2022 Thuc hi en Quyet dinh s6 3355/QB-BYT ngay 8 thang 7 nam 2021 cua Bo trut ing Bo ' Y t e ve viec ban hanh ke hoach Tr ien khai chien dich tiem vac xin phong COVID- 19 nam 2021- 2022; Kg hoach so l ' l 1/ KH- UBND ngay 05/ 8/2021 cua Uy ban nhan dan t i nh ve tr ien khai Chien dich tiem vac xi n phong Covid- 19 t i nh Thai Binh, nam 2021- 2022. Be ki p thai t iep nhan, tr ien khai chil n dich t iem chung vi e xin phdpg COVID- 19 vdd cac loai vac xinphdng COVID- 19 khac nhau, so l uang nhi eu, dieu ki en^ao quan khac nhau; de nhanh chong t ang ty le bao phu, ty le sii diang vi e xin; Uy ban nhan dan huyen xay dimg Kg hoach tr il n khai Chign di ch t i&n vi e xin phong COVID- 19 nam 2021- 2022, tr en ca sa t inh hinh di ch b^nh t ai t inh, t ai huyen va s6 lugng vac xi n do t inh pMn bo, cu thg; LMUCTIEU 1.Muc t ieu chung: Phong, chi ng dich chu dong bing yiec su dung vie xin phong COVI D-19 cho cac d6i tuang nguy ca va cho cpng d6ng. 2.Muc t ieu cu the -Tr gn 90% cong dan du 18 tuoi t ra len duac t i gm mot mui vac xi n phong COVI D-19 tr ong nam 2021. -Trgn 70% dan so duac t igm vi e xi n phong COVI D- 19 din hi t quy 1/2022. - Dam bao an toan t igm chung khi su dung vi e xi n phong COVI D- 19. UNGUYENTAQTHCf l GIAN, DOITirpNGVAPH^M VITRIEN KHAI 1.Nguyen t ac -Chil n dich tiil n khai t ai t i t ca cac xa. thi t r in tr gn t oan huyen. - Su dung dongthai t at ca cac l oai vac xin phong COVI D-19 t u ngul n vi e xi n duac ti nh phan bo de t ang do bao phu cho nguai dan. - Dam bao t i em het so l uang vi e xm truac khi hi t han su dung tr anh dl lang phi tr ong t igm vi e xi n. - Huy dpng he thong chi nh t ri t ham gia chi en dich ti gm chung; huy dong t oi da cac lir e luang bao gom cac ca sa trong va ngoai nganh y tg, l uc luang cong an, quan doi , cac t o chii c chi nh t ri - xa hoi , cac ban, nganh, doan thl bao gom Doan Thanh nign, Hoi phu ni l. .. ho tra tr ign khai t i gm chung. - Dam bao ty l e bao phu va ty l e su dung vac xin cao cho ngudi tr ong do t u6i t igm chung duac ti gm vi e xi n phong COVI D-19 ( dat t r gn 90%) . - Dam bao t oi da an t oan t iem chung. 2. Thoi gi an: Tir thang 8/2021 di n thang 4/2022. 3. Doi tuwng t iem Toan bo ngudi dan t rong do tu6i co chi di nh su dung vac xin theo khuygn cao cua nha san xuat , tr ong do uu t ign cho luc l uang tuygn dau phong chong di ch va l uc l uang t uyl n dau tr ong thuc di y, phat tri l n kinh t l ( du ki l n khoang 100.000 ngudi) :

trY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

  • Author
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of trY BAN NHAN DANCONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

trY BAN NHAN DANCONG HO A XA HOI CHU NGHIA VIET NAM HUYENHUNGHADoe l^p - Tu do - Hanh phuc
S6:41><\ /KH-UBNDHung Ha, ngay 4^ thang 10 ndm 2021
KE HOACH Trien khai Chien dich tiem vac xin phong COVTD-19
huyen Hirng Ha, nam 2021-2022
Thuc hien Quyet dinh s6 3355/QB-BYT ngay 8 thang 7 nam 2021 cua Bo truting Bo 'Y te ve viec ban hanh ke hoach Trien khai chien dich tiem vac xin phong COVID-19 nam 2021-2022; Kg hoach so l'l 1/KH-UBND ngay 05/8/2021 cua Uy ban nhan dan tinh ve trien khai Chien dich tiem vac xin phong Covid-19 tinh Thai Binh, nam 2021-2022. Be kip thai tiep nhan, trien khai chiln dich tiem chung vie xin phdpg COVID-19 vdd cac loai vac xinphdng COVID-19 khac nhau, so luang nhieu, dieu kien^ao quan khac nhau; de nhanh chong tang ty le bao phu, ty le sii diang vie xin; Uy ban nhan dan huyen xay dimg Kg hoach triln khai Chign dich ti&n vie xin phong COVID-19 nam 2021-2022, tren ca sa tinh hinh dich b^nh tai tinh, tai huyen va s6 lugng vac xin do tinh pMn bo, cu thg;
LMUCTIEU 1.Muc tieu chung: Phong, ching dich chu dong bing yiec su dung vie
xin phong COVID-19 cho cac d6i tuang nguy ca va cho cpng d6ng. 2.Muc tieu cu the -Trgn 90% cong dan du 18 tuoi tra len duac tigm mot mui vac xin phong
CO VID-19 trong nam 2021. -Trgn 70% dan so duac tigm vie xin phong COVID-19 din hit quy 1/2022. -Dam bao an toan tigm chung khi su dung vie xin phong COVID-19.
UNGUYENTAQTHCflGIAN, DOITirpNGVAPH^M VITRIEN KHAI 1.Nguyen tac -Chiln dich tiiln khai tai tit ca cac xa.thi trin trgn toan huyen. -Su dung dongthai tat ca cac loai vac xin phong COVID-19 tu nguln
vie xin duac tinh phan bo de tang do bao phu cho nguai dan. -Dam bao tiem het so luang vie xm truac khi hit han su dung tranh dl
lang phi trong tigm vie xin.
-Huy dpng he thong chinh tri tham gia chien dich tigm chung; huy dong toi da cac lire luang bao gom cac ca sa trong va ngoai nganh y tg, luc luang cong an, quan doi, cac to chiic chinh tri - xa hoi, cac ban, nganh, doan thl bao gom Doan Thanh nign, Hoi phu nil... ho tra trign khai tigm chung.
-Dam bao ty le bao phu va ty le su dung vac xin cao cho ngudi trong do tu6i tigm chung duac tigm vie xin phong COVID-19 (dat trgn 90%).
-Dam bao toi da an toan tiem chung. 2.Thoi gian: Tir thang 8/2021 din thang 4/2022. 3.Doi tuwng tiem Toan bo ngudi dan trong do tu6i co chi dinh su dung vac xin theo khuygn
cao cua nha san xuat, trong do uu tign cho luc luang tuygn dau phong chong dich va luc luang tuyln dau trong thuc diy, phat triln kinh tl (du kiln khoang 100.000 ngudi):
nghiep (thuc hien tidm chiing tai doanh nghiep cho nhdm doi tuang nay neu du dieu ki^n ve ca sd vat chit de tiem chiing tai cho); ngudi cung cap dich vu thiet ydu: hang khdng, van tai, du lich, dich vu dien, nUdc, phan phdi hang hda, khu trung tdm thuang mai, cha...
+ Nhdm 03 gdm: Cac ddi tuang con l^i.
a)Ngudi lam viec trong cac cosay tS, nganhy td (conglap vatunhan); b)Ngudi tham gia phong, ch6ng dich (Thanh vien Ban Chi dao phong,
chdng dich cac cap, ngudi lam viec d cac khu each ly, lam nhidm vu truy vet, dieu tra dich td, To COVID cong d6ng, tinh nguyen vien, phong vien.;.);
c)Luc lugng Quan ddi; d)Luc luang Cong an; d)Mian vien, can bo ngoai giao ciia Viet Nam va than nhan duac cu di
nude ngo&i; ngudi lam viec trong cac co quan Ngoai giao, L^nh svr, cac t6 chiic qudc te hoat ddng tai Vi^t Nam dang cu tni va lam viec tai huyen;
e)Hai quan, can bo lam cong tac xuat rihap canh; g) Ngudi cung cap dich vu thiet ydu: hang khdng, van tai, du lich; cung
dp dich vu dien, nude; h) Giao vien, ngudi lam viec, hoc sinh, sinh vien tai cac ca sd giao due,
dao tao; luc luqng bac s^ tre; ngudi lam viec tai cac ca quan, dan vi hanh chinh; dcto chiic hanh nghe luat su, cong chdng, dlu gia... thudng xuyen tiep xuc vdi
nhieu ngudi; i) Ngudi mac cac benh man tinh; ngudi tren 65 tuoi; k) Ngudi sinh song t^i^ cac vdng cd dich; 1) Ngudi ngheo, cac ddi tuang chinh sach xa hoi; m) Ngudi duqc ca quan nha nude cd tham quyen cut di cong tac, hoc tap,
!^:lao dong d nude ngoai hoac cd nhu cau xuat canh de cong tac, hoc tap va lao ';., •.dong d nude ngoai; chuyen gia nude ngoai lam viec tren dia ban huyen;
V^ (An) Cac ddi tuang la ngudi lao dong, than nhan ngudi lao dong dang lam .• >;-j i i 'iviec tai^cac doanh nghiep (bao gdm ca doanh nghifp trong khu cong nghiep, khu .'.y'.'^/^^^ xuat, doanh nghiep kinh doanh v^n tai, tin dung, du lich...), ca sd kinh ^y''doanh djch vvl thiet yeu nhu cac ca sd luu tni, an udng, ngan hang, cham sdc sue
' khoe, dupe, vat tu y ti... ca sd ban le, ban budn, cha, cong trinh xay dung, ngudi
dan d vung, khu du lich; o) Cac chiic sac, chiic viec cac ton giao; p) Ngudi lao dong tu do; 4.Pham vi trien khai: Tren quy mo toan huyen. Can cii kha n3ng cung
ling, phan bd vac xin ciia tinh theo tung dot de dieu chinh ke hoach phu hpp. 5.Hinh thirc ^rien khai -Td chiic trien khai Chien dich tiem chiing didn rdng dat tai cac diem
tiem chiing co dinh va luu dong dam bao dii dieu kien ve tiem chiing. -Thai gian td chiic tiem taii cac diem tiem thay ddi tuy theo tinh hinh
cung ling vac xin cua tinh. -Boi vdi cac diim tiem tai Tram y td xa, thi trn khdng td chiic tiem vac xin
COVTD-19 yao ng^y 25 hang thang (ngay^iem chung md rdng thudng xuyen). -Trien khai tiem theo cac nhdm ddi tuang sau: + Nhdm 01: Cac luc luong tuydn d^u phong, chdng dich, Ban Chi dao
phong chdng dich cac cdp, Td COVID cong ddng, khdi cac ca quan, don vi, - phong, ban, ng^nh, to chiic chinh tri xa hoi cac cap.
+ Nhdm 02 gdm: Ngudi lao ddng tai cac doanh nghiep trong khu cong nghiep, cum cong nghi^p va cac doanh nghiep ngoai khu cong nghiep, cum cong
HLNQIDUNG 1.Cung ling vac xin: Theo ke hoach cua tinh phan bo. 1.1.Thiit lap he thong day chuyin lanh -He th6ng day chuyin lanh: Sii dung, bdo quan he thong day chuyin lanh
tiem chiing md rong hien nay cua huyen. Trong trudng hop cln thiSt co thi huy ddng day truyen lanh cua cac ca sd tiem chiing dich vu hoac bo sung them day chuyin lanh cho cac tuyln khi qua tai do s6 luqng vie xin nhap vi nhiiu.
-Trien khai cac hoat dong tap huan ve tiep nhan, van chuyen, bao quan vac xin. -Dam bao toan bo he thing day chuyin lanh bao quan dat tieu chuan GSP. 1.2.Tiep nhan vdc xin, vat tit tiem chiing: Trung tarn Y ti huyen tiSp
nhan vie xin, vat hi tiem chung tur cac nguon theo ke hoach cua tinh. 1.3.Van chuyen, bao quan vdc xin vd vat tit tiem chung -Thuc hien bao quan d nhiet do tir +2C din +8C trong toan bp qua trinh
tiip nhani," bao quan, van chuyen tai tat ca cac tuyen:
+ Sii dung he thong day chuyen lanh san co ciia he thong tiem chiing md rong de van chuyen, bao quan va trong qua trinh to chiic tiem.
+ Cac don vi co dii day chuyen lanh thi bao quan vac xin tai don vi trong nhun^ ngay to chiic tiem chung. Ddi vdi cac don vi chua co du he thing day chuyin lanh, Trung tarn Y ti huyen cung cip vie xin cho moi buii tiem ho^c cap bo sung tarn thdi phich vac xin cho cac don vi de trien khai chien dich, vie xin con ton cudi dot tiem tai cac don vi dupe tra lai Trung tarn Y ti huyen.
-Trung tarn Y ti huyen co trach nhiem van chuyin vie xin tir tinh vi huyen.
2.To chirc tiem chung 2.1.To chitc he thong tiem chung -Thanh lap 41 diem tiem trong he thong tiem chung tren dia ban huyen,
gom: 35 diim tiem tai Tram Y ti xa, thi trin; 03 benh vien Da khoa huyen; Trung tarn Y te huyen va 02 co so tiem chung dich vu. Moi b^nh vien Da khoa huyen va Trung tam Y ti huyen triin khai 02 ban tiem, Tram Y ti xa, thi trin 01 ban tiem.
-Ngoai ra can cii vao luong vie xin co thi thanh lap 05 ban tiem luu dong di tiem phong vac xin Covid-19 tai mot si doanh nghiep tren dia ban huyen.
-Nhan luc cua cac diem tiem 315 can bo tai cac diem tiem co dinh va 35 can bo tai ban tiem luu dong tham gia cong tac tiem chiing md rong
2.2.To chiic budi tiem chung Dam bao 01 ban tiem toi thieu co 07 can bo thuc hien cho 01 budi tiem
chung, gdm cac vi tri sau: Don tie^, do than nhiet, phat khau trang, sat khuin tay; lap ho so tiem, tu van, lay phiiu ky cam kit ddng y tham gia tiem chiing; kham sang lpc; tiem vac xin; theo doi sau tiem; cap nhat du lieu tiem chiing.
-Tat ca can bo tham gia tiem chung dupe tap huan chuyen mdn vi kiin thuc, ky nang tiem chiing ddi vdi cac loai vie xin phong COVID-19 theo hudng dan va qui dinh ciia Bo Y te. Hien nay, 41 diem tiem chung du kiin tham gia chiin dich da dupe tap huan, hudng din chuyen mdn ve tiem chung vie xin phong COVID-19.
-Doi vdi nhung ca sd san xuat dii diiu kien co so vat chat, nganh y ti bo
tri cac cum diem tiem chiing luu ddng tai cac nha may, cdng ty, khu cdng nghiep de tiem chiing tai chd cho luc lupng lao ddng.
-Ca so tiem chiing b6 tri tiem chiing theo khung gia, chia thanh nhieu ban, diem tiem chung bao dam giancach phong chlng dich; sir dung toi da cong nghe thong tin trong tiem chung, b6 tri can bo ho trg sii dyng cong nghe thong tin trong viec triln khai tiem chung.
-Cac ca sa dilu tri tiem cho cac dli tugng cln dugc theo doi dac Met theo hudng dan cua Bo Y te, doi ca^ cuu luru dong luon trong trang thai sin sang
de xii ly kip thai nh&ig phan ling bat lai sau tiem. _ - Huy dong su tham gia cua Boan Thanh Men va cac ca quan co lien quan
dl h trg nhan luc lam cong tac tl chiic, cap nhat du lieu tiem chiing tai cac diem tiem.
3.Bam bao an toan tiem chiing -To chiic tap hudn ve huang din khdm sang loc, xii tri tai bi^n nang sau
tiem chun^; an toan tiem chung. -Tien hanh kham sang loc chu dong dl phan loai cac doi tirpng cln phai
bo tri tiem t^i cac ca sa dieu tri. -Cac Benh vien Ba khoa huyen t6 churc cac doi cap cuu luu dong hS trg
cho cac diem tiem chung theo chi dao cua Sa Y t^. Trong thai gian triln khai tiem chung COVID-19, cac benh vien Ba khoa huyen b6 tri du phong mot s6 giuang benh hoi sue tich eye nhlt ^^nh de sin sang xii tri truang hap tai biln sau tiem phung.
-Cac ca s6 tiem chung khac phai b6 tri trang thilt bi, phuong tiyn xii tri cap cuu tai cho va phuang an cu the de ho trg cap cuu trong truang hgp cln thilt.
-Thuc Men 5K va cac Men phap phong chlng dich tai cac dilm tiem chung. 4.Ung dung cong nghe thong tin quan ly tiem chung: Su dung Nen
tang quan ly tiem chung COVID-19 de triln khai chiln dich tai dia chi: https://tiemchungcovidl9.gov.vn. cu the:
4.1.Quan ly doi twang tiem chiing -Thong tin ve dang ky tiem chung, ke hoach tiem chung, lich tiem chung va
cac noi dung truyen thong dai chung lien quan dugc thong bao, cap nhat HSn tuc cho nguoi d^i tren cong thong tin cua cMen dich tiem vie xin phong COVID-19.
-Viec dang ky tiem chung va khai bao j^ tl, cap nh^t phan ^ng sau tiem dugc thuc Men qua cac Mnh thiic: ling dung "So sue khoe dien tu" tren di dong,
c6ng thong tm. -Trong truong^gp ngu^n vie xin phan b6 htm chi, viec lap danh sach doi
tugng tiem chung, xlp lich tiem chung theo gia phai dugc thuc Men truac kM thong bao cho ngubi dan dang ky tiSm theo tung nhom dli tugng.
-Trong truang hgp dam bao du vac xin,, tiem dai tra viec lap danh sach doi tugng tiem chung dugc thuc Men sau kM thong bao cho nguoi dan dang ky tiem.
4.2.Quan ly ca s& tiem chung -Cong khai va cap nhat thuong xuyen thong^in vi tri, so ban tiem, thong
tin ngubi phu trach tren clng thong tin ciia chi^n dich tiem vie xin phong COVTD-19 tai dia chi https://tiemchungcovidl9.gov.vn
-Ca sd tiem chung phai cap nhat thong tin so lupng lieu vac xin dugc nhap, so lugng tiem dugc, si lieu ton theo ngay va so lieu na^ phai dugc c|p nhat tren trang thong tin cM dao dilu hanh cua Ban CM dao cMen dich tiem vac xiii phong COVID-19 tren Nen tang quan ly tiem chung COVID-19.
-He thong phuc vu chi dao dieu hanh cda Ban Chi d^o chien dich tiem vie xin phong COVID-19 cap nhat true tuyen tra cuu theo ca so tiem v| kit qua s6 luqng ngudi dan duqc ti^m, s6 luqng hoSn titoi va s6 luqng duqc cip chtog nhan tiem chiing (Ian 1 va Ian 2 neu co).
5.Truyen thong, 5.1.Ndi dung truyen thong -Truyln thong chii truang, chinh sach cua Dang, Nha nude, cac chi dao
cua Quoc hoi, Chinh phii ve cong tac ti&n chung vac xin phong COVID-19, chii trong truyen thong-cac van ban chi dao ciia Bq Chinh tri, Bi thu, ciia Chinh phu, Thii tudng Chinh phu trqng do chii trong^ Nghi quyet 21/NQ-CP ngay 26/02/2021 cua Chinh phu ve mua va sur dvmg vie xin phong COVID-19.
-Truyen thong van dong nguoi dan ung ho c6ng tac tiem chung vie xin phong COVID-19 theo tinh thin "Tiem chung vie xin^hong COVID-19 la quyen lot doi voi ca nhan, la trach nhiem doi vdi cong dong"; van dong nguoi dan di tiem chung fchi den luot; van dong ngudi dan ung ho Quy Vic xin phong COVID-19 Viet Nam.
-Truyen th6ng K6 hoach chien dich tiem chung vie xin phong COVID-19 cua tinh, ciia huyen; hieu qua cua tiem chung vac^xin phong COVID-19 trong phong, chqng dich COVID-19^ cac khuyen cao ve tiem chung vie xin phong COVID-19 an toan, theo d5i va xii ly phan ung sau tiem chung.
-Phat hien, neu gucng nhflng ca nhan dien hinh trong phong trao tihi dua hoan thanh ki hoach tiem chiing an toan.
5.2.Cap hoat dong truyen thong -TruySn thong kip thai, chinh xac tren cac phuong tien thong tin dai
chiing ve chiln dich tiSm chiing, van dong ngudi dan di tiem chiing khi den luat minh, cac thong diep, khuyen cao tiem chiing an toan, theo doi phan ling sau tiem chiing, keu goi ngudi dan ling ho chien dich va Quy vac xin phong COVID-19 Viet Nam; thong qua cac bai viet, phong sir, toa dam, giao luu true tuyen, chuang trinh truyen hinh, phat thanh...
-Thuc hien Chien djch truyen thong tren mang xa hoi ve tiem chung vie xin phong COVID-19; to chiic cac hoat dqng truyen thong tren m^ng xa hqi va cac ldai hirdi truyin thdng tog dung internet ve CYain dich.
-Trien khai Dudng day nong ciia Nganh Y te va cac dia phuong cung cip thong tin, tu van kip thai cho ngudi dan ve tiem chiing vac xin phong COVID-ip.
-Truyen thong ve cac tarn guang dien hinh trong cong tdc tiem chiing vie xin phong COVID-19.^
-T^p huan truyen thong tiem chung vac xin phong COVID-19 va truyin thong ve svr c6 bit loi sau tiem chung vie xin phong COVID-19 cho cac ca quan bao chi, cac cdn boy te va cac hie luqng tham gia Chien dich tiem chiing.
6.Quan ly bam kirn tiem va rac thai y te sau tiem chung -Xii ly bam kim tiem va rac thai y te sau buoi tiem chtog theo quy dinh
tai Thong tu lien tich so 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngay 31/12/2015 ciia Bo Y ti va Bo Tai nguyen va Moi trudng quy dinh vi quan ly chit thai y t! Y ti ve vifc hudng dan quan ly chat thai y te trong tiem chiing vie xin phong.COVID- 19 va Van ban so 102/MT-YT ngay 04/3/2021 vk viec hudng dan quan ly chit thai y te trong tiem chtog vie xin phong COVID-19.
-Cac ca sa^iem chtog, co phuang an tiiu gom va xii ly bom kim tiem, rac thai y te tai diem tiem theo quy dinh. Lo vac xin sau khi sur dung phai duqc huy bo va ghi chep, bao cao.
7.Giam sat chat Iuccng vac xin va hoat dong tiem chung 7.1.Giam sat hoat Song tiem chung -Kiem tra, giam sat tru6c; trong va sau chiin dich.
-Ban Chi d^o phong chong dich COVID-19 cua huyen, Phong Y te ya cac don vi co lien quan co trach nhiem theo doi, giam sat cac ho^t dong tiem v^e xin phong ch6ng COVID-19.
-Chi dao don d6c viec dam bao tiln do tiem chiing.
7.2.Giam sat chat luang vac xin -Thuc hien giam sat chat luang truac khi six dung "Giam sat chat luang trong qua trinh sii dung, liy mau kilm dinh chit
luang dinh ky hoac dot xuat. 7.3.Bao cdo kit qua tiem chung -Bao cao ket qua tiem chung hang ngay va bao cao kit thiic chiin djch vi
tinh hinh tiip nhan vac xin, sur dvmg vie xin cung voi bao cao kit qua tiem chung. -Su dung ling dung ho sa siic khoe di thuc hien bao cao.
8.Kinh phi thuc hien -Ngan sach Nha nuac (gim Ngan sach trung uong va ngan sach dia
phuong, trong do Ngan sach trung uong hi tra ngan sach dia phuong theo quy dinh tai khoan 1, Bifu 3 Nghi quyit so 217NQ-CP ngay 26/02/2021 cua Chinh phu);
-Qu^ vie xin phong COVE)-19; -Nguin vien tra, tai tra, hi tra cua cac ti chuc, ca nhan; cac nguin vin
hop phap khac. -Noi dung chi cho cac ho^t dong: + Van chuyen va bao quan vac xin dSn cac diem tiem chiing. + Cac hoat dong tap huan cho cac diem tiem chung tren dia ban; cac hoat
dong truyin thong tai dia phuang. + Bam kim tiem, cac dung cu, vat tu phuc vu tiem chiing... + In Sn bieu mau, bao cao. + Cong tiem, kiem tra giam sat tiem chung theo huong dan cua Bo Y te. + Xang xe phuc vu cac hoat dong tiem chiing. Va ede hoat dong phuc vu chien dich tiem chiing khac theo quy dinh. IV. TO CHtfC TH^^C Hl^N 1. Phong Y te va Trung tam Y te huyen -Tham muu cho UBND huyen xay dung Ke hoach triln khai Chiln dich
tiem chung vie xin COVID-19 huyen; -Thuc hien tiep nhan, phan bo, bao quan vie xin phong COVID-19 theo
quy dinh cua tmh cap cho huyen theo die dot; -Xay dung ke hoach chi tiet tri&i khai tiem vie xin COVID-19 tung dot
theo diing huang dan cua tinh; -Xay dung ke hoach dam bao an toan tiem chiing vac xin phong COVID-
19 trien khai thuc hien theo quy dinh; -To chiic tap huan chuySn mon cho nhan vien y te cac tuyin trien khai
thuc hien tiem chiing vie xin COVID-19; -To chuc kiem tra, giam sat theo thim quyin hoac tham muu cho Ban
Chi dap phong ching dich COVID-19 huyen kiem tra, giam sat qua trinh triln khai ki ho^ch tiem chiing vie xin COVID-19 tren dia ban toan huyen;
-Lap danh sach cac ca sor tiem chiing du diiu kien ya xay drmg ke hoach huy dong cac ca sa tiem chung tu nhan tren dia ban tham gia trien khai chien dich.
cum cong-nghiep hu^enilap ke hoach tiem chiing tai cho cho cac doanh nghiep trong khucdngnghieprdii dieu kien vg co so vat chit (lua chon cac,doaiih nghiep, lqa chpn djadigm tigm, lap danh sach ngudi lao dong dii tigu chuln tigm chiing, chi da^^c^C^dbdnh nghiep chuan bj ve co sd vat chit va cac dieu kien cln thiet phuc vu cong tac tigm chiing).
-Chi dao cac dan vi y te thuoc tham quyen quan ly thuc hien cac hoat dong chuyen mon trong to chiiq chien dich tiem vac xin phong COVJD-19, dam bao chit luong, an toan, dung tien do.
-H tro co ^^d tiem chiing to chiic tri&i khai hoat dong tiem chiing, quan ly doi tucmg; Chuan bi day du cac dieu kien cho trien khai tiem chung: nhan luc, ca so vat cMt, diSu kien an toan, trang thiet bi, phuong tien va vjit tur lien quan.
-Giam sat, don doc va ho tra chuyen mon d6i vdi tuyen xa; thuc hien nghiem tiic qua trinh diSu tra va quan ly doi tuong, cong tap triln khai thuc hien. Tham muu cho chinh quyen dja phuong cac hoat dong trien khai, huy dong cac ban nganh doan thS dja phuong trong c6ng tac tuyen truyln van dong d6i tuong den cac cac diem tiem, tham gia tiem chung.
2.Benh vien Da khoa Hung Ha, Benh vien Da khoa Hung Nhan va Benh vien Da khoa Lam Hoa - Hung Ha
-Moi benh vien thanh lap To tiem chung cua Benh vi6n quy mo 2 ban tiem. To chiic tiem chung tai benh vipn ho^c luu dong dam bao dung quy trinh cho cac d6i tuong theo ke hoach cua Ban chi d^o phong, ch^ng dich huy$n.
-PhoLhop vdi Trung tam Y te huyen t6 chiic cac ho^t dong tiem chung tai Benh vi|n va cac ciun, dilm tiem khac.
-Moi b^nh vien bo tri it nhat 5 giuong benh de sin sang tilp nhan, cip cuu va xii tri cac truong hgp phan ling nang sau tiSm chiing.
-Moi b|nh vien thanh lap 3 doi clp_ciiu luu dong co day,dii ca s6 thuoc, trang thiet bi, xe ciin thuong to chiic true de san sang ho tro cac diem tiem chung khi co yeu cau (theo ke hoach.tiem ciia huyen).
3.Phong Tai chinh - Ke hoach huyen Thlm dinh du toan kinh phi hS tro cac hoat dong tiem chiing theo d xult
cua Trung tam Y te huyen, bao cao va tham muu cho Uy ban nhan dan huyen xem xet quyet dinh; huong dan viec quan ly, sii dung, qiiylt toan kinh phi theo quy dinh.
4.Phong Van hoa - thong tin va Dai Truyen thanh - Truyen hinh huyen
-Chi dao cac co quan truy^n thong chii,dong ph6i hop yoi nganh y te thuc | hien t6t hoat dong truyen thong lien quan d&i Chien dich tiem vac xin phong | COVID-19 huyen, khuyen cao ngubi d&i huong ung hoat dng tiem chiing phong 7 benh; huong dan each theo doi, xii tri vdi cac phan ling sau tiem chiing (n^u co).
r Chii dong theo doi, cung cip thong tin va phdi hop vdi Cong an huyen phat hien, xii ly cac thong tin tieu cue, sai su that ve muc dich, y nghla va tlm quan trong ciia Chien dich tiem chiing tren dja ban.
5.Cong an huyen Dam bao an ninh trat tu; kiem^tra, xii ly nghiem cac truong hop dua tin
sai su that ve muc dich, y nghla va tam quan trong ciia Chien djch tiem chiing tren dja ban (neu co).
6.Phong Kinh te - Ha tang huyen va Trung tam Phat trien cum cong nghiep huyen T f^
7.Cac phong, ban, nganh khac va cac hoi, doan the cua huyen
-Can cii chuc nang nhiem vu, chii dong phoi hop voi nganh y tl va cac don vi co lien quan trign khai cac noi dung ciia Chign dich tigm chiing theo thlm quyen dupe giao.
-Lap danh sach dli tupng tiem vie xin phong COVID-19 thuoc quan ly cua don vi theo hudng dan cua Trung tarn Y te huyen; phli hop tl chuc chiln dich tiem vie xin phong COVID-19 theo kg hoach cii thg cua nganh y te, dam bao cac dli tupng dupe tiem vie xin diy dii, dung tiln dp.
-Phoi hop, ho trp nganh y tl thuc hign cac hoat dpng trong kg hoach triln khai chign dich tigm chung vie xin phong COVID-19 co lign quan din chuc nang, nhiem vu ciia don vi.
^T6 chiic tuygn traygn chp can bp, phan vign trong nganh, doan thg hieu biet ve lpi ich, hieu qua cua chign dich dg phong chong dich benh, bao ve sue khoe cho nhan dan, cho cpng dong.
8.Uy ban nhan dan xa, thi tran
-Xay dung Ke hoach va trign khai Chign dich tigm chiing vie xin COVID-19 cua dia phuong.
-Lap danh sach tung dgi tupng theo thu tu uu tign.
-Trign khai tigm vac xin phong COVID-19 cho doi tupng thuoc dien uu tign tigm mign phi, dam bao an toan trong cac buoi tigm chung tai dia phuong.
-Phan cong cac thanh vign cua Ban Chi dao phong, chong dich Covid-19 xa^ thi trin phu trach va true tiep kiem tra, giam sat tai digm tigm trong thbi gian trign khai, to chiic chiln dich. Cut 01 can bp co trinh dp cong nghe thong tin dl ho trp cap nhat du: lieu phin mgm tigm chung tai digm tigm cua xa, thi tran.
-Chi dao Tram Y tg, cac ban, nganh lign quan thuc hien nghigm tuc va dam bao an toan trong thbi gian trign khai tigm chung theo nhiem vu dupe phan cong; huy dpng luc lupng ciia cac ban, nganh, doan thg, cac to chiic xa hoi tham gia h trp nganh Y tg trong cac hoat dpng tigm chiing.
-Chi dao Dai Truyen thanh tuygn truygn dg nhan dan higu vg lpi ich, hieu qua tigm vie xin phong benh dg ngubi dan hubng ling hoat dpng tigm chiing tai dia phuong.
Trgn day la Kg hoach trien khai Chien dich tigm vie xin phong COVID- 19 trgn dia ban huyen, nam^ 2021-2022. Uy ban nhan dan huyen ygu clu cac phong, ban, nganh, doan thi, co quan, don vi, Uy ban nhan dan xa, thi tran
nghigm tiic trign khai dam bao cac npi dung, yg-
Nffi nhdn: -UBND tinh TB; -BCB phong, oh6ng djch Covid-19 tinh;
-IT. Huyen ^y; -LB. HBND, UBND huy$n;
, - BCB phong, chong dich Covid-19 huy?n; -Phong, ban, nganh, doan the, ccr quan, don vi huy?n; -ubnd xa, thi tr^n;^FVan Hanh
S THÔNG TIN VÀ TRUYN THÔNG - T (0227) 3743.787 - Email: [email protected] - Website: sotttt.thaibinh.gov.vn
2021-10-14T15:20:56+0700
UBND TNH THÁI BÌNH